May 21st, 2024
17.39.19

LinksDATA PROTECTION

Afterward the last misinformations that circulated again on data protection, we wish to inform you, based on Data Protection Agency:

«Est n obligados a notificar la creaci¢n de ficheros para su inscripci¢n en el RGPD, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Org nica 15/99, aquellas personas f¡sicas o jur¡dicas, de naturaleza p£blica o privada, u ¢rgano administrativo, que procedan a la creaci¢n de ficheros que contengan datos de car cter personal.
../..
Podr n crearse ficheros de titularidad privada que contengan datos de car cter personal cuando resulte necesario para el logro de la actividad u objeto leg¡timos de la persona, empresa o entidad titular y se respeten las garant¡as establecidas en la LOPD.

Toda persona o entidad que proceda a la creaci¢n de ficheros de datos de car cter personal lo notificar  previamente a la Agencia Espa¤ola de Protecci¢n de Datos.
../..»

Moreover, upon TermCat, a file is:

«Bloc l•gic d'informaci¢ designat per un nom i configurat com una unitat per l'usuari.»
Then, herein and from Data Protection Act articles, one deducts that:
 1. Un fitxer és tot el conjunt de dades que es tracten globalment com una unitat. Això vol dir que no hi ha un fitxer per cada comunitat de propietaris, sinó un sol fitxer de comunitats de propietaris.

 2. Qui s'ha de donar d'alta com a responsable d'un fitxer de titularitat privada és qui ha creat o gestiona físicament aquest fitxer, és a dir, no la comunitat de propietaris, ni l'empresa a qui li gestionem les nòmines ni la botiga a qui li confeccionem la comptabilitat, sinó l'administrador de finques, el graduat social o l'assessor comptable.

 3. S'ha de comunicar quan es creï un fitxer nou, i quan canviïn la seva finalitat (per exemple, les dades de la comunitat serviran per enviar publicitat), el responsable o l'adreça on es troba un fitxer prèviament registrat.

 4. Passat un mes des de la sol·licitud d'inscripció, si l'Agència no contesta, s'entén que s'ha acceptat la inscripció a tots els efectes.

 5. Pel que fa als contractes entre el professional i el seu client, n'hi haurà prou amb citar-hi que les dades s'inclouran a un fitxer automatitzat, degudament registrat a l'Agència de Protecció de Dades, sense que calgui l'autorització expressa de totes i cadascuna de les parts implicades.

La notificació de l'existència de fitxers amb dades personals es pot fer gratuïtament per Internet o per correu.

Si opteu per notificar-ho per correu, heu de:

 1. Descarregar-vos el formulari. Per imprimir-lo us caldrà l'Acrobat Reader.
 2. Emplenar les notificacions dels fitxers que teniu (un formulari per fitxer), per exemple, comptabilitat, nòmines, comunitats de propietaris, propietats en lloguer o facturació, indicant-hi si teniu dades referides a, per exemple, estat comptable, propietats, domiciliacions bancàries, adreces o telèfons.
 3. Remetre els formularis a:

  Agencia Espa¤ola de Protecci¢n de datos
  C/. Sagasta, 22
  28004 - Madrid

Si opteu per notificar-ho per Internet o per diskette, heu de:

 1. Descarregar-vos el programa i instal·lar-lo.
 2. Gravar-hi les notificacions dels fitxers que teniu, per exemple, comptabilitat, nòmines, comunitats de propietaris, propietats en lloguer o facturació, indicant-hi si teniu dades referides a, per exemple, estat comptable, propietats, domiciliacions bancàries, adreces o telèfons.
 3. Remetre les notificacions per Internet o obtenir-ne un diskette.
 4. Imprimir el full de sol·licitud, signar-lo, adjuntar-lo al diskette (si no s'ha presentat per Internet) i remetre'l a:

  Agencia Espa¤ola de Protecci¢n de datos
  C/. Sagasta, 22
  28004 - Madrid
En tot cas, si mai ningú vol presentar denúncia davant l'Agència de Protecció de Dades, pot usar aquest formulari.

Nota important: La llei 5/2002, de 19 d\'abril, del Parlament de Catalunya, i el decret 48/2003, de 20 de febrer, del Departament de Governaci¢ i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya, segons l\'article 3 del primer text, s¢n d\'aplicaci¢ nom‚s als fitxers de titularitat d\'organismes p£blics radicats a Catalunya, com ara la pr•pia Generalitat, les administracions locals, les Universitats i les entitats privades en la prestaci¢ de serveis p£blics, associacions i fundacions.


[catal…][english][castellano]
7/23/2015 09:46:15 GMT+0000