AGÔNCIA ESPANYOLA DE PROTECCIà DE DADES
C/ Sagasta 22
28004 MADRID

ILúLUSTRÖSSIM SENYOR DIRECTOR DE L'AGÔNCIA ESPANYOLA DE PROTECCIà DE DADES

, amb domicili a , localitat de , codi postal , comarca i DNI .

Presento den£ncia contra , amb domicili a , localitat de , codi postal , comarca i NIF .

D'acord amb all• que preveuen les funcions d i g de l'article 37.1 de la llei org…nica 15/1999, de 13 de desembre, de protecci¢ de dades de car…cter personal, poso en el vostre coneixement els segents

FETS

Fets que justifico amb la documentaci¢ annexa a aquest escrit i en virtud dels quals,

SOLúLICITO

que, prŠvies les comprovacions que estimeu oport£ de realitzar, dicteu acord d'iniciaci¢ del procediment sancionador amb la intenci¢ de tallar l'actuaci¢ assenyalada per contr…ria a all• que disposa la llei org…nica 15/1999, i que em notifiqueu la resoluci¢ que recaigui al mateix a l'empara d'all• que preveu l'article 19.7 del reial decret 1332/1994, de 20 de juny.

, de del

Signatura