DATA ANTERIOR
IPC ANTERIOR
RENDA ANTERIOR
DATA ACTUALITZACIÓ
  • S'hi ha d'introduir la data o l'IPC de l'anterior actualització.
  • Cas de ser la primera actualització, s'hi indicarà el mes de referència que consti al contracte.
  • La renda anterior és l'abonada fins ara, incloent-hi els increments que per raons legals o de la variació d'IPC s'hagin aplicat fins al moment.
  • Si els IPC són en una base (1992, 2001 o 2006) diferent, al càlcul del percentatge se li aplica el quocient corrector que correspon, segons els publicats per l'INE.

[catal…][english][castellano]
15/1/2018 16:52:54 GMT+0000