sima.cat
 7/8/2022
 22:10:32
Index of /baixar/WIN7XP/

Peda‡os necessaris perquŠ un Windows 7 vegi els XP (a instalúlar al Windows XP)

Independentment dels peda‡os, cal tenir en compte que el Windows 7 t‚ problemes per a detectar versions anteriors al Vista ja que hi han hagut canvis importants en els protocols, seguretat i identificacions.

Per tant, el m‚s pr…ctic ‚s que, un cop el Windows 7 tingui correctament instalúlat el protocol IPv4 i responguin m£tuament tant el 7 com l'XP als pings, capturem les unitats i les impressores identificant els recursos compartits amb les respectives adreces IP.

Per a capturar una unitat, des del DOS farem un NET USE <lletra>: \\<servidor>\<unitat> /PERSISTENT:YES.

Per a capturar una impressora, des del DOS farem un NET USE LPT<port>: \\<servidor>\<impressora> /PERSISTENT:YES.

A m‚s, per a capturar aquesta mateixa impressora com a impressora Windows, cal anar a Tauler de control, Dispositius i impressores, Agregar impressora, Impressora en xarxa, cancelúlar la cerca i clicar La impressora no ‚s a la llista, identificar-la per la ruta UNC \\<servidor>\<impressora> i anar seguint l'assistent.

ATENCIà: per a la captura de recursos des de Windows, cal tenir present que la mai prou lloada i estimada empresa multinacional Microsoft han decidit que des d'ara els noms dels recursos compartits distingeixen entre maj£scules i min£scules, de tal manera que si la impressora \\SERVIDOR\IMPRESSORA la intenteu capturar com a \\SERVIDOR\impressora o \\SERVIDOR\Impressora o \\SERVIDOR\ImPrEsSoRa, l'acceptar…, la identificar… per• al final del proc‚s donar… un error genŠric i no la instalúlar…. Curiosament, des del DOS no hi ha cap problema.


s convenient desactivar el NetBIOS sobre TCP/IP del protocol IPv4 i instalúlar-hi el protocol NetBeui, en el seu lloc. Les instruccions s¢n a NETBEUI.TXT.
Name Type Modified Size Description
May/23/2022 10:39 - Parent directory
EXE Apr/18/2003 18:06 78 KBMD5
SYS Aug/20/2004 12:00 96 KBMD5
TXT Aug/20/2004 12:00 602 BMD5
INF Aug/20/2004 12:00 3 KBMD5
EXE Oct/21/2010 09:02 534 KBMD5 Windows XP SP3
EXE Oct/27/2010 10:36 520 KBMD5 Windows XP SP1 i SP2
TXT Jul/11/2013 15:27 184 BMD5
EXE Oct/28/2015 18:02 16 MBMD5
EXE May/11/2017 09:07 34 MBMD5 Thunderbird processador sense SSE2
EXE May/11/2017 09:08 34 MBMD5 Thunderbird processador sense SSE2

[catal…][english][castellano]
6/8/2021 21:31:09 GMT+0000