Contracte d'arrendament
CONTRACTE D'ARRENDAMENT DE FINCA URBANA
DADES DE LA FINCA
FINCA SUBJECTE A RETENCIà
ADRE€A
C.P. POBLACIà
REFERÔNCIA CADASTRAL
CÔDULA D'HABITABILITAT
INSCRITA AL REGISTRE DE LA PROPIETAT NéMERO
DE
TOM LLIBRE FOLI FINCA
INSCRIPCIà
DADES DEL/DE LA PROPIETARI/·RIA
NOM
NIF
ADRE€A
C.P. POBLACIà
ACTUA EN REPRESENTACIà
A TÖTOL DE
NIF
ADRE€A
C.P. POBLACIà
DADES DEL/DE LA LLOGATER/A
NOM
NIF
ADRE€A
C.P. POBLACIà
ACTUA EN REPRESENTACIà
A TÖTOL DE
NIF
ADRE€A
C.P. POBLACIà
CONDICIONS DEL CONTRACTE
TERMINI CONTRACTUAL
QUOTA MENSUAL € = RENDA TOTAL
PãLISSES
FIAN€A
IPC DE REFERÔNCIA DE DEL
CL·USULES HABITUALS CL·USULES A FULLS
ACTIVITAT A REALITZAR
ANNEXOS HABITATGE
CONVIVENTS
CL·USULA ADDICIONAL 1a
CL·USULA ADDICIONAL 2a
EMETRE REBUT PRIMER MES REFERÔNCIA FACTURA
COST MENSUAL DESPESES I SERVEIS
SIGNAT A EL DE DEL