Would you like to receive an e-mail about the statements to declare every month?


SEE ALL OBSERVATIONS
DATEMODELPERIOD
26/jun 100 0A INTERNET DOMICILIAT.
Income Tax Return.
Presentació en línia domiciliant-ne el pagament.
30/jun 100 0A PAPER. INTERNET NRC.
Income Tax Return.
Presentació en formulari preimprès, PDF o obtingut amb el programa de l'AEAT.
Presentació en línia havent-ne obtingut prèviament l'NRC de l'entitat bancària.
VER TODAS AS OBSERVA€ONS
DATAMODELOPERÖODO
26/jun 100 0A INTERNET DOMICILIADO.
Declara‡om da renda.
Apresenta‡om em linha domiciliando o pago.
30/jun 100 0A PAPEL. INTERNET NRC.
Declara‡om da renda.
Apresenta‡om em formul rio preimpresso, PDF ou obtido co programa da AEAT.
Apresenta‡om em linha tendo obtido previamente o NRC da entidade banc ria.
VEIR TOTES ES OBSERVACIONS
DATAMODÔUPERIăDE
26/jun 100 0A INTERNET DOMICILIAT.
Declaracion dera renda.
Presentacion en linha en tot domiciliar-ne eth pagament.
30/jun 100 0A PAPÔR. INTERNET NRC.
Declaracion dera renda.
Presentacion en formulari preimprimit, PDF o obtengut damb eth programa dera AEAT.
Presentacion en linha en tot auer-ne obtengut prŠviament eth NRC dera entitat banc…ria.
VER TODAS LAS OBSERVACIONES
FECHAMODELOPERIODO
26/jun 100 0A INTERNET DOMICILIADO.
Declaración de la renta.
Presentación en línea domiciliando el pago.
30/jun 100 0A PAPEL. INTERNET NRC.
Declaración de la renta.
Presentación en formulario preimpreso, PDF o obtenido con el programa de la AEAT.
Presentación en línea habiendo obtenido previamente el NRC de la entidad bancaria.