Would you like to receive an e-mail about the statements to declare every month?


SEE ALL OBSERVATIONS
DATEMODELPERIOD
15/abr 111 1T INTERNET DOMICILIAT.
Deductions.
Presentació en línia domiciliant-ne el pagament.
115 1T INTERNET DOMICILIAT.
Retencions a propietaris de locals.
Presentació en línia domiciliant-ne el pagament.
130 1T INTERNET DOMICILIAT.
Pagament fraccionat estimació directa.
Presentació en línia domiciliant-ne el pagament.
131 1T INTERNET DOMICILIAT.
Pagament fraccionat estimació objectiva.
Presentació en línia domiciliant-ne el pagament.
202 1P INTERNET DOMICILIAT.
Pagament fraccionat impost societats.
Presentació en línia domiciliant-ne el pagament.
303 1T INTERNET DOMICILIAT.
IVA.
Presentació en línia domiciliant-ne el pagament.
20/abr 111 1T PAPER. INTERNET NRC.
Deductions.
Presentació en formulari preimprès, PDF o obtingut amb el programa de l'AEAT.
Presentació en línia havent-ne obtingut prèviament l'NRC de l'entitat bancària.
115 1T PAPER. INTERNET NRC.
Retencions a propietaris de locals.
Presentació en formulari preimprès, PDF o obtingut amb el programa de l'AEAT.
Presentació en línia havent-ne obtingut prèviament l'NRC de l'entitat bancària.
130 1T PAPER. INTERNET NRC.
Pagament fraccionat estimació directa.
Presentació en formulari preimprès, PDF o obtingut amb el programa de l'AEAT.
Presentació en línia havent-ne obtingut prèviament l'NRC de l'entitat bancària.
131 1T PAPER. INTERNET NRC.
Pagament fraccionat estimació objectiva.
Presentació en formulari preimprès, PDF o obtingut amb el programa de l'AEAT.
Presentació en línia havent-ne obtingut prèviament l'NRC de l'entitat bancària.
202 1P PAPER. INTERNET NRC.
Pagament fraccionat impost societats.
Presentació en formulari preimprès, PDF o obtingut amb el programa de l'AEAT.
Presentació en línia havent-ne obtingut prèviament l'NRC de l'entitat bancària.
303 1T PAPER. INTERNET NRC.
IVA.
Presentació en formulari preimprès, PDF o obtingut amb el programa de l'AEAT.
Presentació en línia havent-ne obtingut prèviament l'NRC de l'entitat bancària.
VER TODAS AS OBSERVA€ONS
DATAMODELOPERÖODO
15/abr 111 1T INTERNET DOMICILIADO.
Reten‡ons.
Apresenta‡om em linha domiciliando o pago.
115 1T INTERNET DOMICILIADO.
Reten‡ons a propriet rios de locais.
Apresenta‡om em linha domiciliando o pago.
130 1T INTERNET DOMICILIADO.
Pago fraccionado estima‡om direita.
Apresenta‡om em linha domiciliando o pago.
131 1T INTERNET DOMICILIADO.
Pago fraccionado estima‡om objectiva.
Apresenta‡om em linha domiciliando o pago.
202 1P INTERNET DOMICILIADO.
Pago fraccionado imposto sociedades.
Apresenta‡om em linha domiciliando o pago.
303 1T INTERNET DOMICILIADO.
IVA.
Apresenta‡om em linha domiciliando o pago.
20/abr 111 1T PAPEL. INTERNET NRC.
Reten‡ons.
Apresenta‡om em formul rio preimpresso, PDF ou obtido co programa da AEAT.
Apresenta‡om em linha tendo obtido previamente o NRC da entidade banc ria.
115 1T PAPEL. INTERNET NRC.
Reten‡ons a propriet rios de locais.
Apresenta‡om em formul rio preimpresso, PDF ou obtido co programa da AEAT.
Apresenta‡om em linha tendo obtido previamente o NRC da entidade banc ria.
130 1T PAPEL. INTERNET NRC.
Pago fraccionado estima‡om direita.
Apresenta‡om em formul rio preimpresso, PDF ou obtido co programa da AEAT.
Apresenta‡om em linha tendo obtido previamente o NRC da entidade banc ria.
131 1T PAPEL. INTERNET NRC.
Pago fraccionado estima‡om objectiva.
Apresenta‡om em formul rio preimpresso, PDF ou obtido co programa da AEAT.
Apresenta‡om em linha tendo obtido previamente o NRC da entidade banc ria.
202 1P PAPEL. INTERNET NRC.
Pago fraccionado imposto sociedades.
Apresenta‡om em formul rio preimpresso, PDF ou obtido co programa da AEAT.
Apresenta‡om em linha tendo obtido previamente o NRC da entidade banc ria.
303 1T PAPEL. INTERNET NRC.
IVA.
Apresenta‡om em formul rio preimpresso, PDF ou obtido co programa da AEAT.
Apresenta‡om em linha tendo obtido previamente o NRC da entidade banc ria.
VEIR TOTES ES OBSERVACIONS
DATAMODÔUPERIăDE
15/abr 111 1T INTERNET DOMICILIAT.
Retencions.
Presentacion en linha en tot domiciliar-ne eth pagament.
115 1T INTERNET DOMICILIAT.
Retencions a proprietaris de locaus.
Presentacion en linha en tot domiciliar-ne eth pagament.
130 1T INTERNET DOMICILIAT.
Pagament fraccionat estimacion dirŠcta.
Presentacion en linha en tot domiciliar-ne eth pagament.
131 1T INTERNET DOMICILIAT.
Pagament fraccionat estimacion objectiva.
Presentacion en linha en tot domiciliar-ne eth pagament.
202 1P INTERNET DOMICILIAT.
Pagament fraccionat imp•st societats.
Presentacion en linha en tot domiciliar-ne eth pagament.
303 1T INTERNET DOMICILIAT.
IVA.
Presentacion en linha en tot domiciliar-ne eth pagament.
20/abr 111 1T PAPÔR. INTERNET NRC.
Retencions.
Presentacion en formulari preimprimit, PDF o obtengut damb eth programa dera AEAT.
Presentacion en linha en tot auer-ne obtengut prŠviament eth NRC dera entitat banc…ria.
115 1T PAPÔR. INTERNET NRC.
Retencions a proprietaris de locaus.
Presentacion en formulari preimprimit, PDF o obtengut damb eth programa dera AEAT.
Presentacion en linha en tot auer-ne obtengut prŠviament eth NRC dera entitat banc…ria.
130 1T PAPÔR. INTERNET NRC.
Pagament fraccionat estimacion dirŠcta.
Presentacion en formulari preimprimit, PDF o obtengut damb eth programa dera AEAT.
Presentacion en linha en tot auer-ne obtengut prŠviament eth NRC dera entitat banc…ria.
131 1T PAPÔR. INTERNET NRC.
Pagament fraccionat estimacion objectiva.
Presentacion en formulari preimprimit, PDF o obtengut damb eth programa dera AEAT.
Presentacion en linha en tot auer-ne obtengut prŠviament eth NRC dera entitat banc…ria.
202 1P PAPÔR. INTERNET NRC.
Pagament fraccionat imp•st societats.
Presentacion en formulari preimprimit, PDF o obtengut damb eth programa dera AEAT.
Presentacion en linha en tot auer-ne obtengut prŠviament eth NRC dera entitat banc…ria.
303 1T PAPÔR. INTERNET NRC.
IVA.
Presentacion en formulari preimprimit, PDF o obtengut damb eth programa dera AEAT.
Presentacion en linha en tot auer-ne obtengut prŠviament eth NRC dera entitat banc…ria.
VER TODAS LAS OBSERVACIONES
FECHAMODELOPERIODO
15/abr 111 1T INTERNET DOMICILIADO.
Retenciones.
Presentación en línea domiciliando el pago.
115 1T INTERNET DOMICILIADO.
Retenciones a propietarios de locales.
Presentación en línea domiciliando el pago.
130 1T INTERNET DOMICILIADO.
Pago fraccionado estimación directa.
Presentación en línea domiciliando el pago.
131 1T INTERNET DOMICILIADO.
Pago fraccionado estimación objetiva.
Presentación en línea domiciliando el pago.
202 1P INTERNET DOMICILIADO.
Pago fraccionado impuesto sociedades.
Presentación en línea domiciliando el pago.
303 1T INTERNET DOMICILIADO.
IVA.
Presentación en línea domiciliando el pago.
20/abr 111 1T PAPEL. INTERNET NRC.
Retenciones.
Presentación en formulario preimpreso, PDF o obtenido con el programa de la AEAT.
Presentación en línea habiendo obtenido previamente el NRC de la entidad bancaria.
115 1T PAPEL. INTERNET NRC.
Retenciones a propietarios de locales.
Presentación en formulario preimpreso, PDF o obtenido con el programa de la AEAT.
Presentación en línea habiendo obtenido previamente el NRC de la entidad bancaria.
130 1T PAPEL. INTERNET NRC.
Pago fraccionado estimación directa.
Presentación en formulario preimpreso, PDF o obtenido con el programa de la AEAT.
Presentación en línea habiendo obtenido previamente el NRC de la entidad bancaria.
131 1T PAPEL. INTERNET NRC.
Pago fraccionado estimación objetiva.
Presentación en formulario preimpreso, PDF o obtenido con el programa de la AEAT.
Presentación en línea habiendo obtenido previamente el NRC de la entidad bancaria.
202 1P PAPEL. INTERNET NRC.
Pago fraccionado impuesto sociedades.
Presentación en formulario preimpreso, PDF o obtenido con el programa de la AEAT.
Presentación en línea habiendo obtenido previamente el NRC de la entidad bancaria.
303 1T PAPEL. INTERNET NRC.
IVA.
Presentación en formulario preimpreso, PDF o obtenido con el programa de la AEAT.
Presentación en línea habiendo obtenido previamente el NRC de la entidad bancaria.