Would you like to receive an e-mail about the statements to declare every month?


SEE ALL OBSERVATIONS
DATEMODELPERIOD
15/jul 111 2T INTERNET DOMICILIAT.
Deductions.
Presentació en línia domiciliant-ne el pagament.
115 2T INTERNET DOMICILIAT.
Retencions a propietaris de locals.
Presentació en línia domiciliant-ne el pagament.
130 2T INTERNET DOMICILIAT.
Pagament fraccionat estimació directa.
Presentació en línia domiciliant-ne el pagament.
131 2T INTERNET DOMICILIAT.
Pagament fraccionat estimació objectiva.
Presentació en línia domiciliant-ne el pagament.
303 2T INTERNET DOMICILIAT.
IVA.
Presentació en línia domiciliant-ne el pagament.
20/jul 111 2T PAPER. INTERNET NRC.
Deductions.
Presentació en formulari preimprès, PDF o obtingut amb el programa de l'AEAT.
Presentació en línia havent-ne obtingut prèviament l'NRC de l'entitat bancària.
115 2T PAPER. INTERNET NRC.
Retencions a propietaris de locals.
Presentació en formulari preimprès, PDF o obtingut amb el programa de l'AEAT.
Presentació en línia havent-ne obtingut prèviament l'NRC de l'entitat bancària.
130 2T PAPER. INTERNET NRC.
Pagament fraccionat estimació directa.
Presentació en formulari preimprès, PDF o obtingut amb el programa de l'AEAT.
Presentació en línia havent-ne obtingut prèviament l'NRC de l'entitat bancària.
131 2T PAPER. INTERNET NRC.
Pagament fraccionat estimació objectiva.
Presentació en formulari preimprès, PDF o obtingut amb el programa de l'AEAT.
Presentació en línia havent-ne obtingut prèviament l'NRC de l'entitat bancària.
303 2T PAPER. INTERNET NRC.
IVA.
Presentació en formulari preimprès, PDF o obtingut amb el programa de l'AEAT.
Presentació en línia havent-ne obtingut prèviament l'NRC de l'entitat bancària.
26/jul 200 0A
Declaració impost societats.
201 0A
Declaració simplificada impost societats.
VER TODAS AS OBSERVA€ONS
DATAMODELOPERÖODO
15/jul 111 2T INTERNET DOMICILIADO.
Reten‡ons.
Apresenta‡om em linha domiciliando o pago.
115 2T INTERNET DOMICILIADO.
Reten‡ons a propriet rios de locais.
Apresenta‡om em linha domiciliando o pago.
130 2T INTERNET DOMICILIADO.
Pago fraccionado estima‡om direita.
Apresenta‡om em linha domiciliando o pago.
131 2T INTERNET DOMICILIADO.
Pago fraccionado estima‡om objectiva.
Apresenta‡om em linha domiciliando o pago.
303 2T INTERNET DOMICILIADO.
IVA.
Apresenta‡om em linha domiciliando o pago.
20/jul 111 2T PAPEL. INTERNET NRC.
Reten‡ons.
Apresenta‡om em formul rio preimpresso, PDF ou obtido co programa da AEAT.
Apresenta‡om em linha tendo obtido previamente o NRC da entidade banc ria.
115 2T PAPEL. INTERNET NRC.
Reten‡ons a propriet rios de locais.
Apresenta‡om em formul rio preimpresso, PDF ou obtido co programa da AEAT.
Apresenta‡om em linha tendo obtido previamente o NRC da entidade banc ria.
130 2T PAPEL. INTERNET NRC.
Pago fraccionado estima‡om direita.
Apresenta‡om em formul rio preimpresso, PDF ou obtido co programa da AEAT.
Apresenta‡om em linha tendo obtido previamente o NRC da entidade banc ria.
131 2T PAPEL. INTERNET NRC.
Pago fraccionado estima‡om objectiva.
Apresenta‡om em formul rio preimpresso, PDF ou obtido co programa da AEAT.
Apresenta‡om em linha tendo obtido previamente o NRC da entidade banc ria.
303 2T PAPEL. INTERNET NRC.
IVA.
Apresenta‡om em formul rio preimpresso, PDF ou obtido co programa da AEAT.
Apresenta‡om em linha tendo obtido previamente o NRC da entidade banc ria.
26/jul 200 0A
Declara‡om imposto sociedades.
201 0A
Declara‡om simplificada imposto sociedades.
VEIR TOTES ES OBSERVACIONS
DATAMODÔUPERIăDE
15/jri 111 2T INTERNET DOMICILIAT.
Retencions.
Presentacion en linha en tot domiciliar-ne eth pagament.
115 2T INTERNET DOMICILIAT.
Retencions a proprietaris de locaus.
Presentacion en linha en tot domiciliar-ne eth pagament.
130 2T INTERNET DOMICILIAT.
Pagament fraccionat estimacion dirŠcta.
Presentacion en linha en tot domiciliar-ne eth pagament.
131 2T INTERNET DOMICILIAT.
Pagament fraccionat estimacion objectiva.
Presentacion en linha en tot domiciliar-ne eth pagament.
303 2T INTERNET DOMICILIAT.
IVA.
Presentacion en linha en tot domiciliar-ne eth pagament.
20/jri 111 2T PAPÔR. INTERNET NRC.
Retencions.
Presentacion en formulari preimprimit, PDF o obtengut damb eth programa dera AEAT.
Presentacion en linha en tot auer-ne obtengut prŠviament eth NRC dera entitat banc…ria.
115 2T PAPÔR. INTERNET NRC.
Retencions a proprietaris de locaus.
Presentacion en formulari preimprimit, PDF o obtengut damb eth programa dera AEAT.
Presentacion en linha en tot auer-ne obtengut prŠviament eth NRC dera entitat banc…ria.
130 2T PAPÔR. INTERNET NRC.
Pagament fraccionat estimacion dirŠcta.
Presentacion en formulari preimprimit, PDF o obtengut damb eth programa dera AEAT.
Presentacion en linha en tot auer-ne obtengut prŠviament eth NRC dera entitat banc…ria.
131 2T PAPÔR. INTERNET NRC.
Pagament fraccionat estimacion objectiva.
Presentacion en formulari preimprimit, PDF o obtengut damb eth programa dera AEAT.
Presentacion en linha en tot auer-ne obtengut prŠviament eth NRC dera entitat banc…ria.
303 2T PAPÔR. INTERNET NRC.
IVA.
Presentacion en formulari preimprimit, PDF o obtengut damb eth programa dera AEAT.
Presentacion en linha en tot auer-ne obtengut prŠviament eth NRC dera entitat banc…ria.
26/jri 200 0A
Declaracion imp•st societats.
201 0A
Declaracion simplificada imp•st societats.
VER TODAS LAS OBSERVACIONES
FECHAMODELOPERIODO
15/jul 111 2T INTERNET DOMICILIADO.
Retenciones.
Presentación en línea domiciliando el pago.
115 2T INTERNET DOMICILIADO.
Retenciones a propietarios de locales.
Presentación en línea domiciliando el pago.
130 2T INTERNET DOMICILIADO.
Pago fraccionado estimación directa.
Presentación en línea domiciliando el pago.
131 2T INTERNET DOMICILIADO.
Pago fraccionado estimación objetiva.
Presentación en línea domiciliando el pago.
303 2T INTERNET DOMICILIADO.
IVA.
Presentación en línea domiciliando el pago.
20/jul 111 2T PAPEL. INTERNET NRC.
Retenciones.
Presentación en formulario preimpreso, PDF o obtenido con el programa de la AEAT.
Presentación en línea habiendo obtenido previamente el NRC de la entidad bancaria.
115 2T PAPEL. INTERNET NRC.
Retenciones a propietarios de locales.
Presentación en formulario preimpreso, PDF o obtenido con el programa de la AEAT.
Presentación en línea habiendo obtenido previamente el NRC de la entidad bancaria.
130 2T PAPEL. INTERNET NRC.
Pago fraccionado estimación directa.
Presentación en formulario preimpreso, PDF o obtenido con el programa de la AEAT.
Presentación en línea habiendo obtenido previamente el NRC de la entidad bancaria.
131 2T PAPEL. INTERNET NRC.
Pago fraccionado estimación objetiva.
Presentación en formulario preimpreso, PDF o obtenido con el programa de la AEAT.
Presentación en línea habiendo obtenido previamente el NRC de la entidad bancaria.
303 2T PAPEL. INTERNET NRC.
IVA.
Presentación en formulario preimpreso, PDF o obtenido con el programa de la AEAT.
Presentación en línea habiendo obtenido previamente el NRC de la entidad bancaria.
26/jul 200 0A
Declaración impuesto sociedades.
201 0A
Declaración simplificada impuesto sociedades.