Would you like to receive an e-mail about the statements to declare every month?


SEE ALL OBSERVATIONS
DATEMODELPERIOD
15/des 202 3P INTERNET DOMICILIAT.
Pagament fraccionat impost societats.
Presentació en línia domiciliant-ne el pagament.
20/des 202 3P PAPER. INTERNET NRC.
Pagament fraccionat impost societats.
Presentació en formulari preimprès, PDF o obtingut amb el programa de l'AEAT.
Presentació en línia havent-ne obtingut prèviament l'NRC de l'entitat bancària.
VER TODAS AS OBSERVA€ONS
DATAMODELOPERÖODO
15/dec 202 3P INTERNET DOMICILIADO.
Pago fraccionado imposto sociedades.
Apresenta‡om em linha domiciliando o pago.
20/dec 202 3P PAPEL. INTERNET NRC.
Pago fraccionado imposto sociedades.
Apresenta‡om em formul rio preimpresso, PDF ou obtido co programa da AEAT.
Apresenta‡om em linha tendo obtido previamente o NRC da entidade banc ria.
VEIR TOTES ES OBSERVACIONS
DATAMODÔUPERIăDE
15/des 202 3P INTERNET DOMICILIAT.
Pagament fraccionat imp•st societats.
Presentacion en linha en tot domiciliar-ne eth pagament.
20/des 202 3P PAPÔR. INTERNET NRC.
Pagament fraccionat imp•st societats.
Presentacion en formulari preimprimit, PDF o obtengut damb eth programa dera AEAT.
Presentacion en linha en tot auer-ne obtengut prŠviament eth NRC dera entitat banc…ria.
VER TODAS LAS OBSERVACIONES
FECHAMODELOPERIODO
15/dic 202 3P INTERNET DOMICILIADO.
Pago fraccionado impuesto sociedades.
Presentación en línea domiciliando el pago.
20/dic 202 3P PAPEL. INTERNET NRC.
Pago fraccionado impuesto sociedades.
Presentación en formulario preimpreso, PDF o obtenido con el programa de la AEAT.
Presentación en línea habiendo obtenido previamente el NRC de la entidad bancaria.