Would you like to receive an e-mail about the statements to declare every month?


SEE ALL OBSERVATIONS
DATEMODELPERIOD
15/gen 111 4T INTERNET DOMICILIAT.
Deductions.
Presentació en línia domiciliant-ne el pagament.
115 4T INTERNET DOMICILIAT.
Retencions a propietaris de locals.
Presentació en línia domiciliant-ne el pagament.
20/gen 111 4T PAPER. INTERNET NRC.
Deductions.
Presentació en formulari preimprès, PDF o obtingut amb el programa de l'AEAT.
Presentació en línia havent-ne obtingut prèviament l'NRC de l'entitat bancària.
115 4T PAPER. INTERNET NRC.
Retencions a propietaris de locals.
Presentació en formulari preimprès, PDF o obtingut amb el programa de l'AEAT.
Presentació en línia havent-ne obtingut prèviament l'NRC de l'entitat bancària.
180 0A PAPER IMPREMTA.
Resum anyal retencions a propietaris de locals.
Presentació en formulari preimprès o PDF.
190 0A PAPER IMPREMTA.
Resum anyal retencions.
Presentació en formulari preimprès o PDF.
25/gen 130 4T INTERNET DOMICILIAT.
Pagament fraccionat estimació directa.
Presentació en línia domiciliant-ne el pagament.
131 4T INTERNET DOMICILIAT.
Pagament fraccionat estimació objectiva.
Presentació en línia domiciliant-ne el pagament.
303 4T INTERNET DOMICILIAT.
IVA.
Presentació en línia domiciliant-ne el pagament.
31/gen 130 4T PAPER. INTERNET NRC.
Pagament fraccionat estimació directa.
Presentació en formulari preimprès, PDF o obtingut amb el programa de l'AEAT.
Presentació en línia havent-ne obtingut prèviament l'NRC de l'entitat bancària.
131 4T PAPER. INTERNET NRC.
Pagament fraccionat estimació objectiva.
Presentació en formulari preimprès, PDF o obtingut amb el programa de l'AEAT.
Presentació en línia havent-ne obtingut prèviament l'NRC de l'entitat bancària.
303 4T PAPER. INTERNET NRC.
IVA.
Presentació en formulari preimprès, PDF o obtingut amb el programa de l'AEAT.
Presentació en línia havent-ne obtingut prèviament l'NRC de l'entitat bancària.
390 0A
Resum anyal IVA.
180 0A INTERNET. PAPER PROGRAMA AEAT.
Resum anyal retencions a propietaris de locals.
Presentació en línia.
Presentació en formulari obtingut amb el programa de l'AEAT.
190 0A INTERNET. PAPER PROGRAMA AEAT.
Resum anyal retencions.
Presentació en línia.
Presentació en formulari obtingut amb el programa de l'AEAT.
184 0A
Atribució rendes de comunitats i societats.
VER TODAS AS OBSERVA€ONS
DATAMODELOPERÖODO
15/jan 111 4T INTERNET DOMICILIADO.
Reten‡ons.
Apresenta‡om em linha domiciliando o pago.
115 4T INTERNET DOMICILIADO.
Reten‡ons a propriet rios de locais.
Apresenta‡om em linha domiciliando o pago.
20/jan 111 4T PAPEL. INTERNET NRC.
Reten‡ons.
Apresenta‡om em formul rio preimpresso, PDF ou obtido co programa da AEAT.
Apresenta‡om em linha tendo obtido previamente o NRC da entidade banc ria.
115 4T PAPEL. INTERNET NRC.
Reten‡ons a propriet rios de locais.
Apresenta‡om em formul rio preimpresso, PDF ou obtido co programa da AEAT.
Apresenta‡om em linha tendo obtido previamente o NRC da entidade banc ria.
180 0A PAPEL IMPREMSA.
Resumo anual reten‡ons a propriet rios de locais.
Apresenta‡om em formul rio preimpresso ou PDF.
190 0A PAPEL IMPREMSA.
Resumo anual reten‡ons.
Apresenta‡om em formul rio preimpresso ou PDF.
25/jan 130 4T INTERNET DOMICILIADO.
Pago fraccionado estima‡om direita.
Apresenta‡om em linha domiciliando o pago.
131 4T INTERNET DOMICILIADO.
Pago fraccionado estima‡om objectiva.
Apresenta‡om em linha domiciliando o pago.
303 4T INTERNET DOMICILIADO.
IVA.
Apresenta‡om em linha domiciliando o pago.
31/jan 130 4T PAPEL. INTERNET NRC.
Pago fraccionado estima‡om direita.
Apresenta‡om em formul rio preimpresso, PDF ou obtido co programa da AEAT.
Apresenta‡om em linha tendo obtido previamente o NRC da entidade banc ria.
131 4T PAPEL. INTERNET NRC.
Pago fraccionado estima‡om objectiva.
Apresenta‡om em formul rio preimpresso, PDF ou obtido co programa da AEAT.
Apresenta‡om em linha tendo obtido previamente o NRC da entidade banc ria.
303 4T PAPEL. INTERNET NRC.
IVA.
Apresenta‡om em formul rio preimpresso, PDF ou obtido co programa da AEAT.
Apresenta‡om em linha tendo obtido previamente o NRC da entidade banc ria.
390 0A
Resumo anual IVA.
180 0A INTERNET. PAPEL PROGRAMA AEAT.
Resumo anual reten‡ons a propriet rios de locais.
Apresenta‡om em linha.
Apresenta‡om em formul rio obtido co programa da AEAT.
190 0A INTERNET. PAPEL PROGRAMA AEAT.
Resumo anual reten‡ons.
Apresenta‡om em linha.
Apresenta‡om em formul rio obtido co programa da AEAT.
184 0A
Atribu‡om rendas de comunidades e sociedades.
VEIR TOTES ES OBSERVACIONS
DATAMODÔUPERIăDE
15/gŠr 111 4T INTERNET DOMICILIAT.
Retencions.
Presentacion en linha en tot domiciliar-ne eth pagament.
115 4T INTERNET DOMICILIAT.
Retencions a proprietaris de locaus.
Presentacion en linha en tot domiciliar-ne eth pagament.
20/gŠr 111 4T PAPÔR. INTERNET NRC.
Retencions.
Presentacion en formulari preimprimit, PDF o obtengut damb eth programa dera AEAT.
Presentacion en linha en tot auer-ne obtengut prŠviament eth NRC dera entitat banc…ria.
115 4T PAPÔR. INTERNET NRC.
Retencions a proprietaris de locaus.
Presentacion en formulari preimprimit, PDF o obtengut damb eth programa dera AEAT.
Presentacion en linha en tot auer-ne obtengut prŠviament eth NRC dera entitat banc…ria.
180 0A PAPÔR IMPRIMARIA.
Resumit annau retencions a proprietaris de locaus.
Presentacion en formulari preimprimit o PDF.
190 0A PAPÔR IMPRIMARIA.
Resumit annau retencions.
Presentacion en formulari preimprimit o PDF.
25/gŠr 130 4T INTERNET DOMICILIAT.
Pagament fraccionat estimacion dirŠcta.
Presentacion en linha en tot domiciliar-ne eth pagament.
131 4T INTERNET DOMICILIAT.
Pagament fraccionat estimacion objectiva.
Presentacion en linha en tot domiciliar-ne eth pagament.
303 4T INTERNET DOMICILIAT.
IVA.
Presentacion en linha en tot domiciliar-ne eth pagament.
31/gŠr 130 4T PAPÔR. INTERNET NRC.
Pagament fraccionat estimacion dirŠcta.
Presentacion en formulari preimprimit, PDF o obtengut damb eth programa dera AEAT.
Presentacion en linha en tot auer-ne obtengut prŠviament eth NRC dera entitat banc…ria.
131 4T PAPÔR. INTERNET NRC.
Pagament fraccionat estimacion objectiva.
Presentacion en formulari preimprimit, PDF o obtengut damb eth programa dera AEAT.
Presentacion en linha en tot auer-ne obtengut prŠviament eth NRC dera entitat banc…ria.
303 4T PAPÔR. INTERNET NRC.
IVA.
Presentacion en formulari preimprimit, PDF o obtengut damb eth programa dera AEAT.
Presentacion en linha en tot auer-ne obtengut prŠviament eth NRC dera entitat banc…ria.
390 0A
Resumit annau IVA.
180 0A INTERNET. PAPÔR PROGRAMA AEAT.
Resumit annau retencions a proprietaris de locaus.
Presentacion en linha.
Presentacion en formulari obtengut damb eth programa dera AEAT.
190 0A INTERNET. PAPÔR PROGRAMA AEAT.
Resumit annau retencions.
Presentacion en linha.
Presentacion en formulari obtengut damb eth programa dera AEAT.
184 0A
Atribucion rendes de comunautats e societats.
VER TODAS LAS OBSERVACIONES
FECHAMODELOPERIODO
15/ene 111 4T INTERNET DOMICILIADO.
Retenciones.
Presentación en línea domiciliando el pago.
115 4T INTERNET DOMICILIADO.
Retenciones a propietarios de locales.
Presentación en línea domiciliando el pago.
20/ene 111 4T PAPEL. INTERNET NRC.
Retenciones.
Presentación en formulario preimpreso, PDF o obtenido con el programa de la AEAT.
Presentación en línea habiendo obtenido previamente el NRC de la entidad bancaria.
115 4T PAPEL. INTERNET NRC.
Retenciones a propietarios de locales.
Presentación en formulario preimpreso, PDF o obtenido con el programa de la AEAT.
Presentación en línea habiendo obtenido previamente el NRC de la entidad bancaria.
180 0A PAPEL IMPRENTA.
Resumen anual retenciones a propietarios de locales.
Presentación en formulari preimpreso o PDF.
190 0A PAPEL IMPRENTA.
Resumen anual retenciones.
Presentación en formulari preimpreso o PDF.
25/ene 130 4T INTERNET DOMICILIADO.
Pago fraccionado estimación directa.
Presentación en línea domiciliando el pago.
131 4T INTERNET DOMICILIADO.
Pago fraccionado estimación objetiva.
Presentación en línea domiciliando el pago.
303 4T INTERNET DOMICILIADO.
IVA.
Presentación en línea domiciliando el pago.
31/ene 130 4T PAPEL. INTERNET NRC.
Pago fraccionado estimación directa.
Presentación en formulario preimpreso, PDF o obtenido con el programa de la AEAT.
Presentación en línea habiendo obtenido previamente el NRC de la entidad bancaria.
131 4T PAPEL. INTERNET NRC.
Pago fraccionado estimación objetiva.
Presentación en formulario preimpreso, PDF o obtenido con el programa de la AEAT.
Presentación en línea habiendo obtenido previamente el NRC de la entidad bancaria.
303 4T PAPEL. INTERNET NRC.
IVA.
Presentación en formulario preimpreso, PDF o obtenido con el programa de la AEAT.
Presentación en línea habiendo obtenido previamente el NRC de la entidad bancaria.
390 0A
Resumen anual IVA.
180 0A INTERNET. PAPEL PROGRAMA AEAT.
Resumen anual retenciones a propietarios de locales.
Presentación en línea.
Presentación en formulario obtenido con el programa de la AEAT.
190 0A INTERNET. PAPEL PROGRAMA AEAT.
Resumen anual retenciones.
Presentación en línea.
Presentación en formulario obtenido con el programa de la AEAT.
184 0A
Atribución rentas de comunidades y sociedades.