Would you like to receive an e-mail about the statements to declare every month?


SEE ALL OBSERVATIONS
DATEMODELPERIOD
15/oct 111 3T INTERNET DOMICILIAT.
Deductions.
Presentació en línia domiciliant-ne el pagament.
115 3T INTERNET DOMICILIAT.
Retencions a propietaris de locals.
Presentació en línia domiciliant-ne el pagament.
130 3T INTERNET DOMICILIAT.
Pagament fraccionat estimació directa.
Presentació en línia domiciliant-ne el pagament.
131 3T INTERNET DOMICILIAT.
Pagament fraccionat estimació objectiva.
Presentació en línia domiciliant-ne el pagament.
202 2P INTERNET DOMICILIAT.
Pagament fraccionat impost societats.
Presentació en línia domiciliant-ne el pagament.
303 3T INTERNET DOMICILIAT.
IVA.
Presentació en línia domiciliant-ne el pagament.
20/oct 111 3T PAPER. INTERNET NRC.
Deductions.
Presentació en formulari preimprès, PDF o obtingut amb el programa de l'AEAT.
Presentació en línia havent-ne obtingut prèviament l'NRC de l'entitat bancària.
115 3T PAPER. INTERNET NRC.
Retencions a propietaris de locals.
Presentació en formulari preimprès, PDF o obtingut amb el programa de l'AEAT.
Presentació en línia havent-ne obtingut prèviament l'NRC de l'entitat bancària.
130 3T PAPER. INTERNET NRC.
Pagament fraccionat estimació directa.
Presentació en formulari preimprès, PDF o obtingut amb el programa de l'AEAT.
Presentació en línia havent-ne obtingut prèviament l'NRC de l'entitat bancària.
131 3T PAPER. INTERNET NRC.
Pagament fraccionat estimació objectiva.
Presentació en formulari preimprès, PDF o obtingut amb el programa de l'AEAT.
Presentació en línia havent-ne obtingut prèviament l'NRC de l'entitat bancària.
202 2P PAPER. INTERNET NRC.
Pagament fraccionat impost societats.
Presentació en formulari preimprès, PDF o obtingut amb el programa de l'AEAT.
Presentació en línia havent-ne obtingut prèviament l'NRC de l'entitat bancària.
303 3T PAPER. INTERNET NRC.
IVA.
Presentació en formulari preimprès, PDF o obtingut amb el programa de l'AEAT.
Presentació en línia havent-ne obtingut prèviament l'NRC de l'entitat bancària.
VER TODAS AS OBSERVA€ONS
DATAMODELOPERÖODO
15/out 111 3T INTERNET DOMICILIADO.
Reten‡ons.
Apresenta‡om em linha domiciliando o pago.
115 3T INTERNET DOMICILIADO.
Reten‡ons a propriet rios de locais.
Apresenta‡om em linha domiciliando o pago.
130 3T INTERNET DOMICILIADO.
Pago fraccionado estima‡om direita.
Apresenta‡om em linha domiciliando o pago.
131 3T INTERNET DOMICILIADO.
Pago fraccionado estima‡om objectiva.
Apresenta‡om em linha domiciliando o pago.
202 2P INTERNET DOMICILIADO.
Pago fraccionado imposto sociedades.
Apresenta‡om em linha domiciliando o pago.
303 3T INTERNET DOMICILIADO.
IVA.
Apresenta‡om em linha domiciliando o pago.
20/out 111 3T PAPEL. INTERNET NRC.
Reten‡ons.
Apresenta‡om em formul rio preimpresso, PDF ou obtido co programa da AEAT.
Apresenta‡om em linha tendo obtido previamente o NRC da entidade banc ria.
115 3T PAPEL. INTERNET NRC.
Reten‡ons a propriet rios de locais.
Apresenta‡om em formul rio preimpresso, PDF ou obtido co programa da AEAT.
Apresenta‡om em linha tendo obtido previamente o NRC da entidade banc ria.
130 3T PAPEL. INTERNET NRC.
Pago fraccionado estima‡om direita.
Apresenta‡om em formul rio preimpresso, PDF ou obtido co programa da AEAT.
Apresenta‡om em linha tendo obtido previamente o NRC da entidade banc ria.
131 3T PAPEL. INTERNET NRC.
Pago fraccionado estima‡om objectiva.
Apresenta‡om em formul rio preimpresso, PDF ou obtido co programa da AEAT.
Apresenta‡om em linha tendo obtido previamente o NRC da entidade banc ria.
202 2P PAPEL. INTERNET NRC.
Pago fraccionado imposto sociedades.
Apresenta‡om em formul rio preimpresso, PDF ou obtido co programa da AEAT.
Apresenta‡om em linha tendo obtido previamente o NRC da entidade banc ria.
303 3T PAPEL. INTERNET NRC.
IVA.
Apresenta‡om em formul rio preimpresso, PDF ou obtido co programa da AEAT.
Apresenta‡om em linha tendo obtido previamente o NRC da entidade banc ria.
VEIR TOTES ES OBSERVACIONS
DATAMODÔUPERIăDE
15/oct 111 3T INTERNET DOMICILIAT.
Retencions.
Presentacion en linha en tot domiciliar-ne eth pagament.
115 3T INTERNET DOMICILIAT.
Retencions a proprietaris de locaus.
Presentacion en linha en tot domiciliar-ne eth pagament.
130 3T INTERNET DOMICILIAT.
Pagament fraccionat estimacion dirŠcta.
Presentacion en linha en tot domiciliar-ne eth pagament.
131 3T INTERNET DOMICILIAT.
Pagament fraccionat estimacion objectiva.
Presentacion en linha en tot domiciliar-ne eth pagament.
202 2P INTERNET DOMICILIAT.
Pagament fraccionat imp•st societats.
Presentacion en linha en tot domiciliar-ne eth pagament.
303 3T INTERNET DOMICILIAT.
IVA.
Presentacion en linha en tot domiciliar-ne eth pagament.
20/oct 111 3T PAPÔR. INTERNET NRC.
Retencions.
Presentacion en formulari preimprimit, PDF o obtengut damb eth programa dera AEAT.
Presentacion en linha en tot auer-ne obtengut prŠviament eth NRC dera entitat banc…ria.
115 3T PAPÔR. INTERNET NRC.
Retencions a proprietaris de locaus.
Presentacion en formulari preimprimit, PDF o obtengut damb eth programa dera AEAT.
Presentacion en linha en tot auer-ne obtengut prŠviament eth NRC dera entitat banc…ria.
130 3T PAPÔR. INTERNET NRC.
Pagament fraccionat estimacion dirŠcta.
Presentacion en formulari preimprimit, PDF o obtengut damb eth programa dera AEAT.
Presentacion en linha en tot auer-ne obtengut prŠviament eth NRC dera entitat banc…ria.
131 3T PAPÔR. INTERNET NRC.
Pagament fraccionat estimacion objectiva.
Presentacion en formulari preimprimit, PDF o obtengut damb eth programa dera AEAT.
Presentacion en linha en tot auer-ne obtengut prŠviament eth NRC dera entitat banc…ria.
202 2P PAPÔR. INTERNET NRC.
Pagament fraccionat imp•st societats.
Presentacion en formulari preimprimit, PDF o obtengut damb eth programa dera AEAT.
Presentacion en linha en tot auer-ne obtengut prŠviament eth NRC dera entitat banc…ria.
303 3T PAPÔR. INTERNET NRC.
IVA.
Presentacion en formulari preimprimit, PDF o obtengut damb eth programa dera AEAT.
Presentacion en linha en tot auer-ne obtengut prŠviament eth NRC dera entitat banc…ria.
VER TODAS LAS OBSERVACIONES
FECHAMODELOPERIODO
15/oct 111 3T INTERNET DOMICILIADO.
Retenciones.
Presentación en línea domiciliando el pago.
115 3T INTERNET DOMICILIADO.
Retenciones a propietarios de locales.
Presentación en línea domiciliando el pago.
130 3T INTERNET DOMICILIADO.
Pago fraccionado estimación directa.
Presentación en línea domiciliando el pago.
131 3T INTERNET DOMICILIADO.
Pago fraccionado estimación objetiva.
Presentación en línea domiciliando el pago.
202 2P INTERNET DOMICILIADO.
Pago fraccionado impuesto sociedades.
Presentación en línea domiciliando el pago.
303 3T INTERNET DOMICILIADO.
IVA.
Presentación en línea domiciliando el pago.
20/oct 111 3T PAPEL. INTERNET NRC.
Retenciones.
Presentación en formulario preimpreso, PDF o obtenido con el programa de la AEAT.
Presentación en línea habiendo obtenido previamente el NRC de la entidad bancaria.
115 3T PAPEL. INTERNET NRC.
Retenciones a propietarios de locales.
Presentación en formulario preimpreso, PDF o obtenido con el programa de la AEAT.
Presentación en línea habiendo obtenido previamente el NRC de la entidad bancaria.
130 3T PAPEL. INTERNET NRC.
Pago fraccionado estimación directa.
Presentación en formulario preimpreso, PDF o obtenido con el programa de la AEAT.
Presentación en línea habiendo obtenido previamente el NRC de la entidad bancaria.
131 3T PAPEL. INTERNET NRC.
Pago fraccionado estimación objetiva.
Presentación en formulario preimpreso, PDF o obtenido con el programa de la AEAT.
Presentación en línea habiendo obtenido previamente el NRC de la entidad bancaria.
202 2P PAPEL. INTERNET NRC.
Pago fraccionado impuesto sociedades.
Presentación en formulario preimpreso, PDF o obtenido con el programa de la AEAT.
Presentación en línea habiendo obtenido previamente el NRC de la entidad bancaria.
303 3T PAPEL. INTERNET NRC.
IVA.
Presentación en formulario preimpreso, PDF o obtenido con el programa de la AEAT.
Presentación en línea habiendo obtenido previamente el NRC de la entidad bancaria.