EMISSOR
NOM
NOM FISCAL
ADREÇA
POBLACIÓ
COMARCA
TELďFONS
N.I.F.
IDIOMA
SOL˙LICITUD
NOM SOL˙LICITANT
N.I.F.
ADREÇA CONTRACTE
POBLACIÓ
ARRENDATARI
COM A
CONTRACTE
DATA DEL CONTRACTE
DATA EDIFICACIÓ FINCA
DATA PRIMER ARRENDAMENT
MESOS DURADA CONTRACTE
PERIODICITAT COBRAMENT
FINCA
CONTRACTE ASSIMILAT
CORPORACIÓ LUCRATIVA
SUBARRENDAT A 6/3/1953
SUPERFÍCIE DEPARTAMENT
VALOR CADASTRAL ACTUAL
DATA CADASTRE
CENS POBLACIÓ 1/7/1964
HABITATGES
PERSONES CONVIVENTS
INGRESSOS ANYALS
TRANSITŃRIA 2a 11
LOCALS
ACTIVITAT LOCAL
PERSONA FÍSICA
QUOTA I.A.E.
TRANSITŃRIA 3a 7
TRANSITŃRIA 3a 8
REBUT LLOGUER
RENDA CONTRACTUAL
ASSIMILATS A RENDA ACTUALS
RENDA LEGAL A 1/7/1964
ANYS APLICATS
DATA I SIGNATURA
POBLACIÓ
DATA