2016

DEMARCACIà
MUNICIPI
OPERACIà
Transmissi¢ patrimonial onerosa
Successi¢ o donaci¢
Obra nova
Divisi¢ horitzontal
Primera transmissi¢
SITUACIà
Normal
Immoble d'£s residencial no habitable pel seu mal estat
Immoble d'£s no residencial no apte a cap mena d'activitat pel seu mal estat
Pla‡a d'aparcament
Hi ha contracte d'arrendament amb pr•rroga for‡osa (fins i tot si qui l'adquireix ‚s l'arrendatari)
ANY CONTRACTE
No s'ha pogut practicar l'actualitzaci¢ de la renda a que fa referŠncia la disposici¢ transit•ria segona de la Llei 24/1994, d'arrendaments urbans, perquŠ els ingressos de l'arrendatari i les persones que amb ell conviuen no arriben a les quantitats indicades a la regla 7¦ de l'apartat 11 d'aquesta disposici¢
VALOR CADASTRAL