July 20th, 2024
03.53.35


Enlla‡os
Taula IPC
Calculadora IPC

Llista de correu

INE
ACTUALITZACIà RENDES SEGONS IPC

Tal com va succeir els anys 1959, 1969, 1977, 1986, 1992 i 2001, segons l'Ordre del Ministeri d'Economia i Hisenda 3804/2006, de 29 de novembre, l'any 2007 s'ha canviat la base 100 dels ¡ndexos de preus al consum i s'ha pres com a tal la mitjana dels ¡ndexos de l'any 2006.

BASE 2001

La base 2001 va suposar la introducci¢ d'un canvi significatiu en el c…lcul dels ¡ndexos; per primer cop hi intervenien els articles rebaixats. Amb aix• es produeix un problema si volem comparar ¡ndexos de mesos afectats per rebaixes amb d'altres que no n'estan. s a dir, la variaci¢ percentual entre el mes de gener i el mes d'octubre ja no ‚s v…lida atŠs que al gener hi han rebaixes i a l'octubre no i, per tant, la variaci¢ percentual sempre tendir… a ser proporcionalment m‚s alta entre gener i octubre d'un mateix any que entre octubre i gener de l'any segent.

Per tal de poder establir una continu‹tat entre ¡ndexos de diferent base i metodologia, l'INE va publicar les r…tios entre els ¡ndexos mensuals de l'any 2001, en base 1992 sense tenir en compte les rebaixes, i els del mateix any per• en base 2001, tenint en compte les rebaixes. Els ¡ndexos de l'any 2001 en base 2001 s¢n els que el INE anomena sŠrie no publicada.

BASE 2006

Igualment, tot i que no hi ha hagut canvi de metodologia, l'INE ha calculat (encara que no l'ha publicada) la r…tio entre els ¡ndexos mensuals de l'any 2006, en base 2001, i els del mateix any per• en base 2006.

MÔTODE DE C·LCUL

Quan l'¡ndex anterior ‚s en base 1992 i l'actual en base 2001, el percentage es calcula dividint l'¡ndex actual per l'anterior, multiplicant el resultat pel quocient corrector corresponent al mes actual, restant-li u i multiplicant-lo per cent.

Per exemple, per calcular la variaci¢ percentual entre els mesos de febrer del 2000 i mar‡ del 2002, prendrem els valors 128'894 (febrer del 2000 en base 1992) i 102'188 (mar‡ del 2002 en base 2001); buscarem la ra¢ del segon respecte del primer, val a dir 0'792806492156346; aquest resultat el multiplicarem pel quocient corrector de mar‡, i despr‚s sols queda restar-li u i multiplicar-lo per cent, que d¢na 7'56%.

s important ressenyar que el quocient corrector que prendrem ser… sempre el que li correspongui segons el mes actual. AtŠs l'efecte de les rebaixes i tal i com s'ha esmentat abans, no seria correcte en l'exemple anterior utilitzar el quocient corresponent al mes de febrer ja que aleshores estariem de fet comparant el mes de febrer del 2001 amb mar‡ del 2002 i el resultat seria sensiblement diferent.

En el cas de les bases 2001 i 2006, per calcular la variaci¢ percentual entre els mesos de gener del 2006 i gener del 2007, prendrem els valors 115'395 (gener del 2006 en base 2001) i 100'451 (gener del 2007 en base 2006); buscarem la ra¢ del segon respecte del primer, val a dir 0'870496988604359; aquest resultat el multiplicarem pel quocient corrector de gener, i despr‚s sols queda restar-li u i multiplicar-lo per cent, que d¢na 2'39%.

Quan ambd¢s ¡ndexos s¢n en base 1992, ambd¢s en base 2001 o ambd¢s en base 2006, el c…lcul segueix sent l'habitual de dividir l'¡ndex actual per l'anterior, restar-li u i multiplicar-lo per cent.