IBAN
PAÍS
COMPTE BANCARI
BIC
PAÍS
CERCAR

L'IBAN (número de compte bancari internacional) serveix per facilitar les transferències de crèdit interestatals.

La norma IBAN proporciona els mitjans per a la captura i validació automàtica d'aquests números de compte.

La normativa europea estableix que els càrrecs sobre transferències de crèdit interestatals de fins a 12.500 € hauran de ser iguals que els corresponents a pagaments interiors, sempre i quan es proporcioni l'IBAN i el BIC (codi d'identificació bancària).

Format IBAN:

PP CC X(30)
PPCodi del país segons la norma ISO 3166-1
CCDígits de control segons la norma ISO 13616
X(30)Compte corrent local; fins a 30 caràcters alfanumèrics (0-9 i A-Z, en majúscules)

Mètode de càlcul dels dígits de control:

  1. afegiu el codi del país i dos zeros al final del compte corrent local;
  2. convertiu les lletres A a Z que contingui el resultat anterior en els valors 10 a 35;
  3. calculeu el mòdul 97 (resta de la divisió entera per 97) del número anterior;
  4. resteu aquest valor de 98, i
  5. aquest darrer resultat, amb un zero a l'esquerra si és inferior a 10, és els dígits de control.

Exemple:

Pa°s: AD
Compte corrent local: 54632X84

  1. 54632X84AD00
  2. 546323384101300
  3. 546323384101300 mēdul 97 = 85
  4. 98 - 85 = 13
  5. AD1354632X84

[catalÖ][english][castellano]
23/7/2015 09:46:16 GMT+0000