Catal… Galego Aran‚s Castellano
Nom‚s subclasses
S¢ subclasses
Sonque subclasses
S¢lo subclases
CLASSIFICACIà ACTIVITATS ECONãMIQUES
CLASSIFICA€OM ACTIVIDADES ECONàMICAS
CLASSIFICACION ACTIVITATS ECONOMIQUES
CLASSIFICACIàN ACTIVIDADES ECONàMICAS
1
Activitats empresarials
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Actividades empresariales
10
Ramaderia independent
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Ganader¡a independiente
101
Explotaci¢ de bestiar bov¡
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Explotaci¢n de ganado bovino
1011
Explotaci¢ de bestiar bov¡
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Explotaci¢n de ganado bovino
10110
Explotaci¢ de bestiar bov¡
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Explotaci¢n de ganado bovino
1012
Explotaci¢ intensiva de bestiar bov¡ per a llet
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Explotaci¢n intensiva de ganado bovino de leche
10120
Explotaci¢ intensiva de bestiar bov¡ per a llet
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Explotaci¢n intensiva de ganado bovino de leche
1013
Explotaci¢ intensiva de bestiar bov¡ per a engreix
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Explotaci¢n intensiva de ganado bovino de cebo
10130
Explotaci¢ intensiva de bestiar bov¡ per a engreix
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Explotaci¢n intensiva de ganado bovino de cebo
102
Explotaci¢ de bestiar ov¡ i cabrum
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Explotaci¢n extensiva de ganado ovino y caprino
1021
Explotaci¢ extensiva de bestiar ov¡
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Explotaci¢n extensiva de ganado ovino
10210
Explotaci¢ extensiva de bestiar ov¡
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Explotaci¢n extensiva de ganado ovino
1022
Explotaci¢ intensiva de bestiar ov¡ per a cria
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Explotaci¢n intensiva de ganado ovino de cr¡a
10220
Explotaci¢ intensiva de bestiar ov¡ per a cria
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Explotaci¢n intensiva de ganado ovino de cr¡a
1023
Explotaci¢ intensiva de bestiar ov¡ per a engreix
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Explotaci¢n intensiva de ganado ovino de cebo
10230
Explotaci¢ intensiva de bestiar ov¡ per a engreix
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Explotaci¢n intensiva de ganado ovino de cebo
1024
Explotaci¢ de bestiar cabrum
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Explotaci¢n de ganado caprino
10240
Explotaci¢ de bestiar cabrum
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Explotaci¢n de ganado caprino
103
Explotaci¢ de bestiar porc¡
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Explotaci¢n de ganado porcino
1031
Explotaci¢ extensiva de bestiar porc¡
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Explotaci¢n extensiva de ganado porcino
10310
Explotaci¢ extensiva de bestiar porc¡
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Explotaci¢n extensiva de ganado porcino
1032
Explotaci¢ intensiva de bestiar porc¡ per a cria
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Explotaci¢n intensiva de ganado porcino de cr¡a
10320
Explotaci¢ intensiva de bestiar porc¡ per a cria
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Explotaci¢n intensiva de ganado porcino de cr¡a
1033
Explotaci¢ intensiva de bestiar porc¡ per a engreix
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Explotaci¢n intensiva de ganado porcino de cebo
10330
Explotaci¢ intensiva de bestiar porc¡ per a engreix
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Explotaci¢n intensiva de ganado porcino de cebo
104
Avicultura
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Avicultura
1041
Avicultura per a posta
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Avicultura de puesta
10411
Reproductores per a posta
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Reproductoras de puesta
10412
Ponedores d'ous des dels quatre mesos
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Ponedoras de huevos a partir de los cuatro meses de edad
1042
Avicultura per a carn
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Avicultura de carne
10421
Reproductores per a carn
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Reproductoras de carne
10422
Pollastres i …necs per a carn
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Pollos y patos para carne
10423
Galls dindis, faisans i palm¡pedes reproductores
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Pavos, faisanes y palm¡pedas reproductoras
10424
Galls dindis, faisans i palm¡pedes per a carn
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Pavos, faisanes y palm¡pedas para carne
10425
Guatlles per a carn
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Codornices para carne
105
Cuniculicultura
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Cunicultura
1051
Cuniculicultura
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Cunicultura
10510
Cuniculicultura
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Cunicultura
106
Altres explotacions ramaderes NCAA
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Otras explotaciones ganaderas n.c.o.p.
1061
Explotacions de bestiar cavall¡, mular i asin¡
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Explotaciones de ganado caballar, mular y asnal
10610
Explotacions de bestiar cavall¡, mular i asin¡
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Explotaciones de ganado caballar, mular y asnal
1062
Apicultura
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Apicultura
10620
Apicultura
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Apicultura
1069
Altres explotacions ramaderes
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Otras explotaciones ganaderas
10690
Altres explotacions ramaderes
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Otras explotaciones ganaderas
107
Explotacions mixtes
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Explotaciones mixtas
1071
Explotacions mixtes
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Explotaciones mixtas
10710
Explotacions mixtes
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Explotaciones mixtas
11
Energia i aigua
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Energ¡a y agua
111
Extracci¢, preparaci¢ i aglomeraci¢ de combustibles s•lids. Coqueries
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Extracci¢n, preparaci¢n y aglomeraci¢n de combustibles s¢lidos y coquer¡as
1111
Extracci¢, preparaci¢ i aglomeraci¢ d'hulla
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Extracci¢n, preparaci¢n y aglomeraci¢n de hulla
11111
Extracci¢ i preparaci¢ d'hulla (llevat d'hulla subbituminosa)
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Extracci¢n y preparaci¢n de hulla, excepto hulla subbituminosa
11112
Extracci¢ i preparaci¢ d'hulla subbituminosa (lignit negre)
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Extracci¢n y preparaci¢n de hulla subbituminosa (lignito negro)
11113
Preparaci¢ d'hulla en factories independents o fora del per¡metre de la concessi¢ o explotaci¢ minera
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Preparaci¢n de hulla en factor¡a independiente o fuera del per¡metro de la concesi¢n o explotaci¢n minera
11114
Aglomeraci¢ d'hulla
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Aglomeraci¢n de hulla
1112
Extracci¢ i preparaci¢ d'antracita
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Extracci¢n y preparaci¢n de antracita
11121
Extracci¢ i preparaci¢ d'antracita
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Extracci¢n y preparaci¢n de antracita
11122
Preparaci¢ d'antracita en factories independents o fora del per¡metre de la concessi¢ o explotaci¢ minera
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Preparaci¢n de antracita en factor¡a independiente o fuera del per¡metro de la concesi¢n o explotaci¢n minera
1113
Extracci¢ i preparaci¢ de lignit bru
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Extracci¢n y preparaci¢n de lignito pardo
11131
Extracci¢ i preparaci¢ de lignit bru
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Extracci¢n y preparaci¢n de lignito pardo
11132
Preparaci¢ de lignit bru en factories independents o fora del per¡metre de la concessi¢ o explotaci¢ minera
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Preparaci¢n de lignito pardo en factor¡a independiente o fuera del per¡metro de la concesi¢n o explotaci¢n minera
1114
Fabricaci¢ de carb¢ de coc
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Fabricaci¢n de coque
11140
Fabricaci¢ de carb¢ de coc
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Fabricaci¢n de coque
112
Extracci¢ de petroli i gas natural
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Extracci¢n de petr¢leo y gas natural
1121
Prospecci¢ de petroli i gas natural. Tasques auxiliars de recerca minera
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Prospecci¢n de petr¢leo y gas natural y trabajos auxiliares de investigaci¢n minera
11211
Tasques de mostreig per diversos procediments en sondatges. Determinaci¢ de les caracter¡stiques de les formacions travessades, la profunditat i la direcci¢ del sondatge, capbussament i direcci¢ de les formacions i similars
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Trabajos de testificaci¢n por diversos procedimientos en sondeos, determinaci¢n de las caracter¡sticas de las formaciones atravesadas, profundidad y direcci¢n del sondeo, buzamiento y direcci¢n de las formaciones, etc.
11212
Tasques de desviaci¢ de sondatges i cimentaci¢ de pous, fracturaci¢ o acidificaci¢ de roques. Proves de producci¢
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Trabajos para desviaci¢n de sondeos y cimentaci¢n de pozos, fracturaci¢n o acidificaci¢n de rocas y pruebas de producci¢n.
11213
Tasques de mesura de la pressi¢ de la fond…ria dels pous i d'obertura i clausura dels pous. Mesura en superf¡cie de temperatura, pressi¢, cabal i similars. Serveis de cable per a la connexi¢ entre els elements del pou i la superf¡cie
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Trabajos de tomas de medida de presi¢n de fondo de pozos,apertura y cierre de los mismos para realizar aqu‚llas, medici¢n en superficie de temperatura, presi¢n, caudal, etc., y servicios de cable para conexi¢n entre elementos en pozo y en superficie
11219
Altres activitats relacionades amb la prospecci¢ de petroli i gas natural. Tasques auxiliars de recerca minera, com ara les de geof¡sica petroliera, control de geologia de sondatges i similars
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Otras actividades relacionadas con la prospecci¢n de petr¢leo y gas natural y trabajos auxiliares de investigaci¢n minera, tales como los de geof¡sica petrolera, control de geolog¡a de sondeos, etc.
1122
Extracci¢ i distribuci¢ de petroli brut
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Extracci¢n y distribuci¢n de crudos de petr¢leo
11221
Extracci¢ de petroli brut
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Extracci¢n de crudos de petr¢leo
11222
Distribuci¢ de petroli brut
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Distribuci¢n de crudos de petr¢leo
1123
Extracci¢, depuraci¢ i distribuci¢ de gas natural
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Extracci¢n, depuraci¢n y distribuci¢n de gas natural
11231
Extracci¢ i depuraci¢ de gas natural
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Extracci¢n y depuraci¢n de gas natural
11232
Distribuci¢ de gas natural
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Distribuci¢n de gas natural
1124
Extracci¢ de pissarres bituminoses
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Extracci¢ de pizarras bituminosas
11240
Extracci¢ de pissarres bituminoses
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Extracci¢ de pizarras bituminosas
113
Refinaci¢ de petroli
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Refino de petr¢leo
1130
Refinaci¢ de petroli
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Refino de petr¢leo
11300
Refinaci¢ de petroli
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Refino de petr¢leo
114
Extracci¢ i transformaci¢ de minerals radioactius
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Extracci¢n y transformaci¢n de minerales radiactivos
1141
Extracci¢ i transformaci¢ de minerals radioactius
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Extracci¢n y preparaci¢n de minerales radiactivos
11410
Extracci¢ i transformaci¢ de minerals radioactius
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Extracci¢n y preparaci¢n de minerales radiactivos
1142
Preparaci¢ de minerals radioactius en factories independents o fora del per¡metre de la concessi¢ o explotaci¢ minera
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Preparaci¢n de minerales radiactivos en factor¡a independiente o fuera del per¡metro de la concesi¢n o explotaci¢n minera
11420
Preparaci¢ de minerals radioactius en factories independents o fora del per¡metre de la concessi¢ o explotaci¢ minera
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Preparaci¢n de minerales radiactivos en factor¡a independiente o fuera del per¡metro de la concesi¢n o explotaci¢n minera
1143
Transformaci¢ de minerals radioactius. Tractament i emmagatzematge de residus radioactius
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Transformaci¢n de minerales radiactivos y tratamiento y almacenamiento de residuos radiactivos
11431
Transformaci¢ de minerals radioactius
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Transformaci¢n de minerales radiactivos
11432
Tractament de residus radioactius
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Tratamiento de residuos radiactivos
11433
Emmagatzematge de residus radioactius
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Almacenamiento de residuos radiactivos
115
Producci¢, transport i distribuci¢ d'energia elŠctrica, gas, vapor i aigua calenta
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Producci¢n, transporte y distribuci¢n de energ¡a el‚ctrica, gas, vapor y agua caliente
1151
Producci¢, transport i distribuci¢ d'energia elŠctrica
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Producci¢n, transporte y distribuci¢n de energ¡a el‚ctrica
11511
Producci¢ d'energia hidroelŠctrica
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Producci¢n de energ¡a hidroel‚ctrica
11512
Producci¢ d'energia termoelŠctrica convencional
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Producci¢n de energ¡a termoel‚ctrica convencional
11513
Producci¢ d'energia electronuclear
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Producci¢n de energ¡a electronuclear
11514
Producci¢ d'energia NCAA, incloses la de marees, la solar i similars
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Producci¢n de energ¡a no especificada en los ep¡grafes anteriores, abarcando la energ¡a procedente de mareas, energ¡a solar, etc.
11515
Transport i distribuci¢ d'energia elŠctrica
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Transporte y distribuci¢n de energ¡a el‚ctrica
1152
Fabricaci¢ i distribuci¢ de gas
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Fabricaci¢n y distribuci¢n de gas
11520
Fabricaci¢ i distribuci¢ de gas
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Fabricaci¢n y distribuci¢n de gas
1153
Producci¢ i distribuci¢ de vapor i aigua calenta
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Producci¢n y distribuci¢n de vapor y agua caliente
11530
Producci¢ i distribuci¢ de vapor i aigua calenta
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Producci¢n y distribuci¢n de vapor y agua caliente
116
Captaci¢, tractament i distribuci¢ d'aigua. Fabricaci¢ de gel
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Captaci¢n, tratamiento y distribuci¢n de agua, y fabricaci¢n de hielo
1161
Captaci¢, tractament i distribuci¢ d'aigua per a nuclis urbans
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Captaci¢n, tratamiento y distribuci¢n de agua para n£cleos urbanos
11611
Captaci¢, tractament i distribuci¢ d'aigua per a nuclis urbans
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Captaci¢n, tratamiento y distribuci¢n de agua para n£cleos urbanos
11612
Captaci¢ d'aigua per al subministrament
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Captaci¢n de agua para su suministro
11613
Tractament d'aigua per al subministrament
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Tratamiento de agua para su suministro
11614
Distribuci¢ d'aigua per a nuclis urbans
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Distribuci¢n de agua para n£cleos urbanos
1162
Fabricaci¢ de gel per a la venda
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Fabricaci¢n de hielo para la venta
11620
Fabricaci¢ de gel per a la venda
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Fabricaci¢n de hielo para la venta
12
Extracci¢ i transformaci¢ de minerals no energŠtics i productes derivats. Ind£stries qu¡miques
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Extracci¢n y transformaci¢n de minerales no energ‚ticos y productos derivados. Industria qu¡mica
121
Extracci¢ i preparaci¢ de minerals met…lúlics
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Extracci¢n y preparaci¢n de minerales met licos
1211
Extracci¢ i preparaci¢ de minerals de ferro
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Extracci¢n y preparaci¢n de minerales de hierro
12111
Extracci¢ i preparaci¢ de minerals de ferro
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Extracci¢n y preparaci¢n de minerales f‚rreos
12112
Preparaci¢ de minerals de ferro en factories independents o fora del per¡metre de la concessi¢ o explotaci¢ minera
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Preparaci¢n de minerales f‚rreos en factor¡a independiente o fuera del per¡metro de la explotaci¢n o concesi¢n minera
1212
Extracci¢ i preparaci¢ de minerals met…lúlics no fŠrrics
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Extracci¢n y preparaci¢n de minerales met licos no f‚rreos
12121
Extracci¢ i preparaci¢ de minerals met…lúlics no fŠrrics
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Extracci¢n y preparaci¢n de minerales met licos no f‚rreos
12122
Preparaci¢ de minerals met…lúlics no fŠrrics en factories independents o fora del per¡metre de la concessi¢ o explotaci¢ minera
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Preparaci¢n de minerales met licos no f‚rreos en factor¡a independiente o situada fuera del per¡metro de la explotaci¢n o concesi¢n minera
122
Producci¢ i primera transformaci¢ de metalls
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Producci¢n y primera transformaci¢n de metales
1221
Sider£rgia integral
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Siderurgia integral
12211
Productes sider£rgics primaris
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Productos sider£rgicos primarios o de cabecera
12212
Acer brut
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Acero bruto
12213
Semiproductes
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Semiproductos
12214
Productes laminats en calent
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Productos laminados en caliente
12215
Productes laminats en fred
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Productos laminados en fr¡o
12216
Productes derivats dels anteriors, inclosos els especificats en el grup n£m. 223
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Productos derivados de los anteriores, incluidos los especificados en el Grupo 223
12217
Altres productes i subproductes
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Otros productos y subproductos
1222
Sider£rgia no integral
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Siderurgia no integral
12221
Acer brut
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Acero bruto
12222
Semiproductes
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Semiproductos
12223
Productes laminats en calent
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Productos laminados en caliente
12224
Productes laminats en fred
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Productos laminados en fr¡o
12225
Productes derivats dels anteriors, inclosos els especificats en el grup n£m. 223
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Productos derivados de los anteriores, incluidos los especificados en el Grupo 223
12226
Altres productes i subproductes
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Otros productos y subproductos
1223
Fabricaci¢ de tubs d'acer
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Fabricaci¢n de tubos de acero
12231
Productes tubulars (tubs i perfils buits) d'acer sense soldadura
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Productos tubulares (tubos y perfiles huecos) de acero sin soldadura
12232
Productes tubulars d'acer soldats longitudinalment
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Productos tubulares de acero soldados longitudinalmente
12233
Productes tubulars d'acer soldats helico‹dalment
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Productos tubulares de acero soldados helicoidalmente
12234
Accessoris per a canonades (llevat dels de fosa)
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Accesorios para tuber¡as (excepto de fundici¢n)
1224
Trefilatge, estiratge, perfilatge i laminatge en fred de l'acer
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Trefilado, estirado, perfilado, laminado en fr¡o del acero
12241
Filferro d'acer
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Alambre de acero
12242
Productes calibrats mitjan‡ant estiratge
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Productos calibrados por estirado
12243
Productes calibrats mitjan‡ant decorticaci¢ (tornejament)
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Productos calibrados por descortezado (torneado)
12244
Productes calibrats mitjan‡ant rectificaci¢
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Productos calibrados por rectificado
12245
Perfils conformats en fred
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Perfiles conformados en fr¡o
12246
Fleix laminat en fred
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Fleje laminado en fr¡o
12247
Fleix magnŠtic laminat en fred
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Fleje magn‚tico laminado en fr¡o
12248
Fleix recobert
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Fleje recubierto
1225
Producci¢ i primera transformaci¢ de metalls no fŠrrics
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Producci¢n y primera transformaci¢n de metales no f‚rreos
12251
Producci¢ i primera transformaci¢ de l'alumini
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Producci¢n y primera transformaci¢n del aluminio
12252
Producci¢ i primera transformaci¢ del coure
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Producci¢n y primera transformaci¢n del cobre
12259
Producci¢ i primera transformaci¢ d'altres metalls no fŠrrics NCAA
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Producci¢n y primera transformaci¢n de otros metales no f‚rreos n.c.o.p.
123
Extracci¢ de minerals no met…lúlics ni energŠtics. Torberes
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Extracci¢n de minerales no met licos ni energ‚ticos; turberas
1231
Extracci¢ de materials de construcci¢
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Extracci¢n de materiales de construcci¢n
12311
Extracci¢ de subst…ncies argiloses
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Extracci¢n de sustancias arcillosas
12312
Extracci¢ de roques i pissarres per a la construcci¢
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Extracci¢n de rocas y pizarras para la construcci¢n
12313
Extracci¢ de sorres i graves per a la construcci¢
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Extracci¢n de arenas y gravas para la construcci¢n
12314
Extracci¢ de guix
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Extracci¢n de yeso
12319
Extracci¢ d'altres materials de construcci¢ NCAA
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Extracci¢n de otros materiales de construcci¢n n.c.o.p.
1232
Extracci¢ de sals pot…ssiques, fosfats i nitrats
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Extracci¢n de sales pot sicas, fosfatos y nitratos
12321
Extracci¢ de sals pot…ssiques
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Extracci¢n de sales pot sicas
12322
Extracci¢ de fosfats i nitrats
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Extracci¢n de fosfatos y nitratos
1233
Extracci¢ de sal comuna
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Extracci¢n de sal com£n
12331
Extracci¢ de sal marina
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Extracci¢n de sal marina
12332
Extracci¢ de sal de font i sal gemma
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Extracci¢n de sal manantial y sal gema
1234
Extracci¢ de pirites i sofre
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Extracci¢n de piritas y azufre
12341
Pirites de ferro sense torrar
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Piritas de hierro sin tostar
12342
Sofre natural
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Azufre natural
1239
Extracci¢ d'altres minerals no met…lúlics ni energŠtics. Torberes
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Extracci¢n de otros minerales no met licos ni energ‚ticos; turberas
12391
Extracci¢ de fluorita
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Extracci¢n de fluorita
12392
Extracci¢ de torba
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Extracci¢n de turba
12399
Extracci¢ d'altres minerals no met…lúlics ni energŠtics NCAA
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Extracci¢n de otros minerales no met licos ni energ‚ticos n.c.o.p.
124
Ind£stries de productes minerals no met…lúlics
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Industrias de productos minerales no met licos
1241
Fabricaci¢ de productes de terra cuita per a la construcci¢ (llevat d'articles refractaris)
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Fabricaci¢n de productos de tierras cocidas para la construcci¢n (excepto art¡culos refractarios)
12411
Maons, blocs i peces especials per a forges
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Ladrillos, bloques y piezas especiales para forjados
12412
Teules, rajoles i altres materials de terra cuita per a la construcci¢
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Tejas, baldosas y otros materiales de tierras cocidas para la construcci¢n
1242
Fabricaci¢ de ciments, cal‡s i guixos
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Fabricaci¢n de cementos, cales y yeso
12421
Fabricaci¢ de ciments artificials
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Fabricaci¢n de cementos artificiales
12422
Fabricaci¢ de ciments naturals
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Fabricaci¢n de cementos naturales
12423
Fabricaci¢ de cal‡s i guixos
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Fabricaci¢n de cales y yesos
1243
Fabricaci¢ de materials de construcci¢ de formig¢, ciment, guix, escaiola i altres
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Fabricaci¢n de materiales de construcci¢n en hormig¢n, cemento, yeso, escayola y otros
12431
Fabricaci¢ de formigons preparats
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Fabricaci¢n de hormigones preparados
12432
Fabricaci¢ de productes de fibrociment
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Fabricaci¢n de productos en fibrocemento
12433
Fabricaci¢ d'altres articles derivats del ciment (llevat dels paviments)
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Fabricaci¢n de otros art¡culos derivados del cemento, excepto pavimentos
12434
Fabricaci¢ de paviments derivats del ciment
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Fabricaci¢n de pavimentos derivados del cemento
12435
Fabricaci¢ d'articles derivats del guix i l'escaiola
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Fabricaci¢n de art¡culos derivados del yeso y escayola
1244
Ind£stries de la pedra natural
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Industrias de la piedra natural
12441
Pedra natural triturada i classificada
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Piedra natural triturada y clasificada
12442
Pedra natural simplement tallada i serrada
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Piedra natural simplemente tallada y aserrada
12443
Pedra elaborada
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Piedra elaborada
1245
Fabricaci¢ d'abrasius
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Fabricaci¢n de abrasivos
12451
Moles i articles similars per a m…quines i pedres d'esmolar o polir a m…
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Muelas y art¡culos similares para m quinas y piedras para afilar o pulir a mano
12452
Altres abrasius
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Otros abrasivos
1246
Ind£stries del vidre
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Industria del vidrio
12461
Fabricaci¢ de vidre pla
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Fabricaci¢n de vidrio plano
12462
Fabricaci¢ de vidre buit
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Fabricaci¢n de vidrio hueco
12463
Fabricaci¢ de vidre tŠcnic
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Fabricaci¢n de vidrio t‚cnico
12464
Fabricaci¢ de fibra de vidre
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Fabricaci¢n de fibra de vidrio
12465
Manipulaci¢ del vidre
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Manipulado de vidrio
12466
Fabricaci¢ de mescles de sorra i sosa per fabricar vidre i esmalts cer…mics
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Fabricaci¢n de fritas y esmaltes cer micos
1247
Fabricaci¢ de productes cer…mics
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Fabricaci¢n de productos cer micos
12471
Fabricaci¢ d'articles refractaris
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Fabricaci¢n de art¡culos refractarios
12472
Fabricaci¢ de rajoles per a pavimentaci¢ o revestiment sense envernissar ni esmaltar
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Fabricaci¢n de baldosas para pavimentaci¢n o revestimiento sin barnizar ni esmaltar
12473
Fabricaci¢ de rajoles per a pavimentaci¢ o revestiment envernissades o esmaltades
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Fabricaci¢n de baldosas para pavimentaci¢n o revestimiento barnizadas o esmaltadas
12474
Fabricaci¢ de vaixelles, articles per a la llar i objectes de decoraci¢ de material cer…mic
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Fabricaci¢n de vajillas, art¡culos del hogar y objetos de adorno, de material cer mico
12475
Fabricaci¢ d'aparells sanitaris de pisa, porcellana i gres
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Fabricaci¢n de aparatos sanitarios de loza, porcelana y gres
12476
Fabricaci¢ d'a‹lladors i peces a‹llants de material cer…mic per a instalúlacions elŠctriques
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Fabricaci¢n de aisladores y piezas aislantes de material cer mico para instalaciones el‚ctricas
12479
Fabricaci¢ d'altres articles cer…mics NCAA
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Fabricaci¢n de otros art¡culos cer micos n.c.o.p.
1249
Ind£stries d'altres productes minerals no met…lúlics NCAA
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Industrias de otros productos minerales no met licos n.c.o.p.
12491
Productes asf…ltics
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Productos asf lticos
12492
Productes a base d'amiant
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Productos a base de amianto
12499
Productes a base d'altres minerals no met…lúlics
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Productos a base de otros minerales no met licos
125
Ind£stries qu¡miques
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Industria qu¡mica
1251
Fabricaci¢ de productes qu¡mics b…sics (llevat de productes farmacŠutics de base)
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Fabricaci¢n de productos qu¡micos b sicos (excepto productos farmac‚uticos de base)
12511
Fabricaci¢ de productes qu¡mics org…nics d'origen petroqu¡mic
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Fabricaci¢n de productos qu¡micos org nicos de origen petroqu¡mico
12512
Fabricaci¢ d'altres productes qu¡mics org…nics
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Fabricaci¢n de otros productos qu¡micos org nicos
12513
Fabricaci¢ de productes qu¡mics inorg…nics (llevat de gasos comprimits)
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Fabricaci¢n de productos qu¡micos inorg nicos (excepto gases comprimidos)
12514
Fabricaci¢ de primeres matŠries pl…stiques
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Fabricaci¢n de primeras materias pl sticas
12515
Fabricaci¢ de cautx£s i l…texs sintŠtics
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Fabricaci¢n de cauchos y l tex sint‚ticos
12516
Fabricaci¢ de fibres artificials i sintŠtiques
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Producci¢n de fibras artificiales y sint‚ticas
12517
Fabricaci¢ d'…cid i anh¡drid ft…lic i maleic
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Fabricaci¢n de  cido y anh¡drido ft lico y mal‚ico
1252
Fabricaci¢ de productes qu¡mics destinats principalment a l'agricultura
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Fabricaci¢n de productos qu¡micos destinados principalmente a la agricultura
12521
Fabricaci¢ d'adobs
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Fabricaci¢n de abonos
12522
Fabricaci¢ de plaguicides
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Fabricaci¢n de plaguicidas
1253
Fabricaci¢ de productes qu¡mics destinats principalment a la ind£stria
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Fabricaci¢n de productos qu¡micos destinados principalmente a la industria
12531
Fabricaci¢ de gasos comprimits
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Fabricaci¢n de gases comprimidos
12532
Fabricaci¢ de colorants i pigments
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Fabricaci¢n de colorantes y pigmentos
12533
Fabricaci¢ de pintures, vernissos i laques
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Fabricaci¢n de pinturas, barnices y lacas
12534
Fabricaci¢ de tintes d'impremta
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Fabricaci¢n de tintas de imprenta
12535
Tractament d'olis i greixos per a usos industrials
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Tratamiento de aceites y grasas para usos industriales
12536
Fabricaci¢ d'olis essencials i de subst…ncies arom…tiques, naturals i sintŠtiques
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Fabricaci¢n de aceites esenciales y de sustancias arom ticas, naturales y sint‚ticas
12537
Fabricaci¢ de coles, gelatines i productes auxiliars per a la ind£stria tŠxtil, del cuir i del cautx£
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Fabricaci¢n de colas y gelatinas y de productos auxiliares para la industria textil, del cuero y del caucho
12538
Fabricaci¢ d'explosius
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Fabricaci¢n de explosivos
12539
Fabricaci¢ d'altres productes qu¡mics d'£s industrial NCAA
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Fabricaci¢n de otros productos qu¡micos de uso industrial n.c.o.p.
1254
Fabricaci¢ de productes farmacŠutics
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Fabricaci¢n de productos farmac‚uticos
12541
Fabricaci¢ de productes farmacŠutics de base
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Fabricaci¢n de productos farmac‚uticos de base
12542
Fabricaci¢ d'especialitats i altres productes farmacŠutics
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Fabricaci¢n de especialidades y otros productos farmac‚uticos
1255
Fabricaci¢ d'altres productes qu¡mics destinats principalment al consum final
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Fabricaci¢n de otros productos qu¡micos destinados principalmente al consumo final
12551
Fabricaci¢ de sabons comuns, detergents i lleixius
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Fabricaci¢n de jabones comunes, detergentes y lej¡as
12552
Fabricaci¢ de sabons de tocador i altres productes de perfumeria i cosmŠtica
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Fabricaci¢n de jabones de tocador y otros productos de perfumer¡a y cosm‚tica
12553
Fabricaci¢ de derivats de ceres i parafines
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Fabricaci¢n de derivados de ceras y parafinas
12554
Fabricaci¢ de material fotogr…fic sensible
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Fabricaci¢n de material fotogr fico sensible
12555
Fabricaci¢ d'articles pirotŠcnics i llumins
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Fabricaci¢n de art¡culos pirot‚cnicos, cerillas y f¢sforos
12559
Fabricaci¢ d'altres productes qu¡mics destinats principalment al consum final NCAA
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Fabricaci¢n de otros productos qu¡micos destinados principalmente al consumo final n.c.o.p.
13
Ind£stries transformadores dels metalls. Mec…nica de precisi¢
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Industrias transformadoras de los metales. Mec nica de precisi¢n
131
Fabricaci¢ de productes met…lúlics (llevat de m…quines i material de transport)
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Fabricaci¢n de productos met licos (excepto m quinas y material de transporte)
1311
Foneries
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Fundiciones
13111
Fosa de peces de ferro i acer
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Fundici¢n de piezas de hierro y acero
13112
Fosa de peces de metalls no fŠrrics i els seus aliatges
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Fundici¢n de piezas de metales no f‚rreos y sus aleaciones
1312
Forja, estampaci¢, embotici¢, encunyaci¢, tallament i repussatge
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Forja, estampado, embutici¢n, troquelado, corte y repulsado
13121
Peces forjades
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Piezas forjadas
13122
Peces estampades o encunyades
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Piezas estampadas o troqueladas
13123
Peces embotides, tallades o repussades
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Piezas embutidas, cortadas o repulsadas
1313
Tractament i recobriment dels metalls
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Tratamiento y recubrimiento de los metales
13131
Tractament dels metalls (tremp, reveniment i similars)
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Tratamiento de los metales (temple, revenido, etc.)
13132
Recobriments met…lúlics
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Recubrimientos met licos
13139
Tractaments de protecci¢ dels metalls NCAA
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Tratamientos de protecci¢n de los metales n.c.o.p.
1314
Fabricaci¢ de productes met…lúlics estructurals
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Fabricaci¢n de productos met licos estructurales
13141
Tancaments met…lúlics
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Carpinter¡a met lica
13142
Fabricaci¢ d'estructures met…lúliques
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Fabricaci¢n de estructuras met licas
1315
Construcci¢ de grans dip•sits i caldereria grossa
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Construcci¢n de grandes dep¢sitos y calderer¡a gruesa
13151
Grans calderes
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Grandes calderas
13152
Grans dip•sits met…lúlics i altres productes de caldereria grossa
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Grandes dep¢sitos met licos y otros productos de calderer¡a gruesa
1316
Fabricaci¢ d'eines i articles acabats en metalls (llevat de material elŠctric)
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Fabricaci¢n de herramientas y art¡culos acabados en metales, con exclusi¢n de material el‚ctrico
13161
Fabricaci¢ d'eines manuals
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Fabricaci¢n de herramientas manuales
13162
Fabricaci¢ d'articles de ferreteria i serralleria
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Fabricaci¢n de art¡culos de ferreter¡a y cerrajer¡a
13163
Fabricaci¢ de cargols i d'articles derivats del filferro
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Torniller¡a y fabricaci¢n de art¡culos derivados del alambre
13164
Fabricaci¢ d'articles de parament
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Fabricaci¢n de art¡culos de menaje
13165
Fabricaci¢ de cuines, escalfadors i aparells domŠstics de calefacci¢, no elŠctrics
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Fabricaci¢n de cocinas, calentadores y aparatos dom‚sticos de calefacci¢n, no el‚ctricos
13166
Fabricaci¢ de mobiliari met…lúlic
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Fabricaci¢n de mobiliario met lico
13167
Fabricaci¢ de recipients i envasos met…lúlics
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Fabricaci¢n de recipientes y envases met licos
13168
Fabricaci¢ d'armes lleugeres i les seves municions
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Fabricaci¢n de armas ligeras y sus municiones
13169
Fabricaci¢ d'altres articles acabats en metalls NCAA
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Fabricaci¢n de otros art¡culos acabados en metales n.c.o.p.
1319
Tallers mec…nics independents
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Talleres mec nicos independientes
13191
Mec…nica general
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Mec nica general
13199
Tallers mec…nics NCAA
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Talleres mec nicos n.c.o.p.
132
Construcci¢ de maquin…ria i equips mec…nics
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Construcci¢n de maquinaria y equipo mec nico
1321
Construcci¢ de m…quines i tractors agr¡coles
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Construcci¢n de m quinas agr¡colas y tractores agr¡colas
13211
Construcci¢ de m…quines agr¡coles
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Construcci¢n de m quinas agr¡colas
13212
Construcci¢ de tractors agr¡coles
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Construcci¢n de tractores agr¡colas
1322
Construcci¢ de m…quines per treballar els metalls, la fusta i el suro. Estris, equips i recanvis per a m…quines
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Construcci¢n de m quinas para trabajar los metales, la madera y el corcho; £tiles, equipos y repuestos para m quinas
13221
Construcci¢ de m…quines per treballar els metalls
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Construcci¢n de m quinas para trabajar los metales
13222
Construcci¢ de m…quines per treballar la fusta i el suro
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Construcci¢n de m quinas para trabajar la madera y el corcho
13223
Fabricaci¢ d'estris, equips, peces i accessoris per a m…quines eines
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Fabricaci¢n de £tiles, equipos, piezas y accesorios para m quinas-herramientas
1323
Construcci¢ de m…quines per a les ind£stries tŠxtil, del cuir, del cal‡at i del vestit
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Construcci¢n de m quinas para las industrias textiles, del cuero, calzado y vestido
13231
Construcci¢ de m…quines tŠxtils i els seus accessoris
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Construcci¢n de m quinas textiles y sus accesorios
13232
Construcci¢ de m…quines per a les ind£stries del cuir i del cal‡at
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Construcci¢n de m quinas para las industrias del cuero y calzado
13233
Construcci¢ de m…quines de cosir
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Fabricaci¢n de m quinas de coser
1324
Construcci¢ de m…quines i aparells per a les ind£stries aliment…ries, qu¡miques, del pl…stic i del cautx£
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Construcci¢n de m quinas y aparatos para las industrias alimenticias, qu¡micas, del pl stico y del caucho
13241
Construcci¢ de m…quines per a les ind£stries aliment…ries, de begudes i del tabac
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Construcci¢n de m quinas para las industrias alimenticias, de bebidas y del tabaco
13242
Construcci¢ de m…quines per a les ind£stries qu¡miques
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Construcci¢n de m quinas para la industria qu¡mica
13243
Construcci¢ de m…quines per a les ind£stries de transformaci¢ del cautx£ i de matŠries pl…stiques
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Construcci¢n de m quinas para las industrias de transformaci¢n del caucho y materias pl sticas
1325
Construcci¢ de m…quines i equips per a la mineria, construcci¢ i obres p£bliques, sider£rgia i fosa, i d'elevaci¢ i manipulaci¢
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Construcci¢n de m quinas y equipo para miner¡a, construcci¢n y obras p£blicas, siderurgia y fundici¢n y de elevaci¢n y manipulaci¢n
13251
Construcci¢ de m…quines i equips per a la mineria, construcci¢ i obres p£bliques
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Construcci¢n de m quinas y equipo para miner¡a, construcci¢n y obras p blicas
13252
Construcci¢ de m…quines i equips per a les ind£stries de productes minerals no met…lúlics
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Construcci¢n de m quinas y equipo para las industrias de productos minerales no met licos
13253
Construcci¢ de m…quines i equips per a la sider£rgia i la fosa
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Construcci¢n de m quinas y equipo para la siderurgia y fundici¢n
13254
Construcci¢ de maquin…ria d'elevaci¢ i manipulaci¢
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Construcci¢n de maquinaria de elevaci¢n y manipulaci¢n
1326
Fabricaci¢ d'•rgans de transmissi¢
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Fabricaci¢n de ¢rganos de transmisi¢n
13261
Fabricaci¢ d'engranatges, cadenes i altres •rgans de transmissi¢
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Fabricaci¢n de engranajes, cadenas de transmisi¢n y otros ¢rganos de transmisi¢n
13262
Fabricaci¢ de rodaments
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Fabricaci¢n de rodamientos
1329
Construcci¢ d'altres m…quines i equips mec…nics
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Construcci¢n de otras m quinas y equipo mec nico
13291
Construcci¢ de m…quines per a les ind£stries del paper, cart¢ i arts gr…fiques
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Construcci¢n de m quinas para las industrias del papel, cart¢n y artes gr ficas
13292
Construcci¢ de m…quines de rentatge i neteja en sec
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Construcci¢n de m quinas de lavado y limpieza en seco
13293
Construcci¢ de motors i turbines (llevat dels destinats al transport)
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Construcci¢n de motores y turbinas (excepto los destinados al transporte)
13294
Construcci¢ de maquin…ria per a la manipulaci¢ de fluids
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Construcci¢n de maquinaria para la manipulaci¢n de fluidos
13299
Construcci¢ d'altres m…quines i equips mec…nics NCAA
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Construcci¢n de otras m quinas y equipo mec nico n.c.o.p.
133
Construcci¢ de m…quines d'oficina i ordinadors, inclosa la seva instalúlaci¢
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Construcci¢n de m quinas de oficina y ordenadores (incluida su instalaci¢n)
1330
Construcci¢ de m…quines d'oficina i ordinadors, inclosa la seva instalúlaci¢
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Construcci¢n de m quinas de oficina y ordenadores (incluida su instalaci¢n)
13301
Construcci¢ de m…quines d'oficina i ordinadors
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
M quinas de oficina y ordenadores
13302
Instalúlaci¢ de m…quines d'oficina i ordinadors
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Instalaci¢n de m quinas de oficina y ordenadores
134
Construcci¢ de maquin…ria i material elŠctric
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Construcci¢n de maquinaria y material el‚ctrico
1341
Fabricaci¢ de fils i cables elŠctrics
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Fabricaci¢n de hilos y cables el‚ctricos
13411
Fils i cables a‹llats per a comunicacions
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Hilos y cables aislados para comunicaciones
13412
Fils i cables a‹llats per al transport d'electricitat
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Hilos y cables aislados para el transporte de electricidad
13413
Fils i cables a‹llats per a bobines
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Hilos y cables aislados para bobinas
13414
Cordons flexibles i fils a‹llats per a portabombetes
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Cordones flexibles e hilos aislados para portal mparas
13415
Fils i cables a‹llats per a instalúlacions de la construcci¢
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Hilos y cables aislados para instalaciones de la construcci¢n
13419
Altres fils i cables a‹llats
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Otros hilos y cables aislados
1342
Fabricaci¢ de material elŠctric d'utilitzaci¢ i equipament
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Fabricaci¢n de material el‚ctrico de utilizaci¢n y equipamiento
13421
M…quines i aparells per a la producci¢ i la transformaci¢ de l'energia elŠctrica
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
M quinas y aparatos para la producci¢n y transformaci¢n de la energ¡a el‚ctrica
13422
Altres materials elŠctrics d'utilitzaci¢ i equipament
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Otro material el‚ctrico de utilizaci¢n y equipamiento
1343
Fabricaci¢ de piles i acumuladors
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Fabricaci¢n de pilas y acumuladores
13431
Piles elŠctriques
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Pilas el‚ctricas
13432
Acumuladors elŠctrics
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Acumuladores el‚ctricos
13433
Accessoris, parts i peces separades de piles i acumuladors elŠctrics
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Accesorios, partes y piezas sueltas de pilas y acumuladores el‚ctricos
1344
Fabricaci¢ de comptadors i aparells de mesura, control i verificaci¢ elŠctrics
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Fabricaci¢n de contadores y aparatos de medida, control y verificaci¢n el‚ctricos
13440
Fabricaci¢ de comptadors i aparells de mesura, control i verificaci¢ elŠctrics
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Fabricaci¢n de contadores y aparatos de medida, control y verificaci¢n el‚ctricos
1345
Fabricaci¢ d'aparells electrodomŠstics
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Fabricaci¢n de aparatos electrodom‚sticos
13451
Cuines, forns, plaques i altres aparells elŠctrics per cuinar
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Cocinas, hornos, placas y otros aparatos el‚ctricos para cocinar
13452
Refrigeradors i congeladors d'£s domŠstic
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Refrigeradores y congeladores de uso dom‚stico
13453
Rentavaixelles, rentadores i assecadores de roba d'£s domŠstic
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Lavavajillas, lavadoras y secadoras de ropa, de uso dom‚stico
13454
Escalfadors elŠctrics d'aigua i aparells elŠctrics per a la calefacci¢ de locals
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Calentadores el‚ctricos de agua y aparatos el‚ctricos para la calefacci¢n de locales
13455
Ventiladors i condicionadors d'aire d'£s domŠstic
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Ventiladores y acondicionadores de aire de uso dom‚stico
13456
Aparells elŠctrics auxiliars de cuina
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Aparatos el‚ctricos auxiliares de cocina
13457
Aparells elŠctrics per a la cura i el manteniment de la llar
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Aparatos el‚ctricos para el cuidado y conservaci¢n del hogar
13458
Altres aparells electrodomŠstics
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Otros aparatos electrodom‚sticos
13459
Accessoris, parts i peces separades d'aparells electrodomŠstics
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Accesorios, partes y piezas sueltas de aparatos electrodom‚sticos
1346
Fabricaci¢ de llums i material d'enllumenat
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Fabricaci¢n de l mparas y material de alumbrado
13461
Llums elŠctrics
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
L mparas el‚ctricas
13462
Llumenera per a alta intensitat de desc…rrega
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Luminarias para alta intensidad de descarga
13463
Articles de carb¢ i grafit per a usos elŠctrics
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Art¡culos de carb¢n y grafito para usos el‚ctricos
13464
Altres materials d'enllumenat
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Otro material de alumbrado
13465
Accessoris, parts i peces separades de llums i material d'enllumenat
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Accesorios, partes y piezas sueltas de l mparas y material de alumbrado
135
Fabricaci¢ de material electr•nic (llevat del d'ordinadors)
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Fabricaci¢n de material electr¢nico (excepto ordenadores)
1351
Fabricaci¢ d'aparells i equips de telecomunicaci¢
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Fabricaci¢n de aparatos y equipo de telecomunicaci¢n
13511
Fabricaci¢ d'aparells i equips telef•nics i telegr…fics
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Fabricaci¢n de aparatos y equipo telef¢nico y telegr fico
13512
Fabricaci¢ d'aparells i equips de radiocomunicaci¢, radiodifusi¢ i televisi¢
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Fabricaci¢n de aparatos y equipo de radiocomunicaci¢n, radiodifusi¢n y televisi¢n
1352
Fabricaci¢ d'aparells i equips electromŠdics i d'£s professional i cient¡fic
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Fabricaci¢n de aparatos y equipo electrom‚dico y de uso profesional y cient¡fico
13520
Fabricaci¢ d'aparells i equips electromŠdics i d'£s professional i cient¡fic
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Fabricaci¢n de aparatos y equipo electrom‚dico y de uso profesional y cient¡fico
1353
Fabricaci¢ d'aparells i equips electr•nics de senyalitzaci¢, control i programaci¢
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Fabricaci¢n de aparatos y equipo electr¢nico de se¤alizaci¢n, control y programaci¢n
13530
Fabricaci¢ d'aparells i equips electr•nics de senyalitzaci¢, control i programaci¢
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Fabricaci¢n de aparatos y equipo electr¢nico de se¤alizaci¢n, control y programaci¢n
1354
Fabricaci¢ de components electr•nics i circuits integrats
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Fabricaci¢n de componentes electr¢nicos y circuitos integrados
13541
V…lvules i tubs electr•nics i de rajos X
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
V lvulas y tubos electr¢nicos y de rayos X
13542
Altres components electr•nics actius
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Otros componentes electr¢nicos activos
13543
Components electr•nics passius
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Componentes electr¢nicos pasivos
13544
Accessoris, parts i peces separades de components electr•nics i circuits integrats
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Accesorios, partes y piezas sueltas de componentes electr¢nicos y circuitos integrados
1355
Fabricaci¢ d'aparells receptors, d'enregistrament i de reproducci¢ d'imatge i so. Enregistrament de discos i cintes magnŠtiques
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Fabricaci¢n de aparatos receptores, de registro y reproducci¢n de sonido e imagen. Grabaci¢n de discos y cintas magn‚ticas
13551
Fabricaci¢ de receptors de r…dio i televisi¢, i d'aparells d'enregistrament i de reproducci¢ d'imatge i so
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Fabricaci¢n de receptores de radio y televisi¢n y aparatos de registro y reproducci¢n de sonido e imagen
13552
Edici¢ de suports enregistrats de so, de v¡deo i d'inform…tica
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Edici¢n de soportes grabados de sonido, de v¡deo y de inform tica
136
Construcci¢ de vehicles autom•bils i les seves peces de recanvi
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Construcci¢n de veh¡culos autom¢viles y sus piezas de repuesto
1361
Construcci¢ i muntatge de vehicles autom•bils i els seus motors
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Construcci¢n y montaje de veh¡culos autom¢viles y sus motores
13611
Autom•bils de turisme
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Autom¢viles de turismo
13612
Autobusos i autocars
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Autobuses y autocares
13613
Camions
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Camiones
13614
Altres vehicles autom•bils
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Otros veh¡culos autom¢viles
13615
Motors per a vehicles autom•bils
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Motores para veh¡culos autom¢viles
13616
Xassissos amb motor per a vehicles autom•bils
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Chasis con motor para veh¡culos autom¢viles
13617
Components per a vehicles autom•bils
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Componentes para veh¡culos autom¢viles
1362
Construcci¢ de carrosseries, remolcs i bolquets
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Construcci¢n de carrocer¡as, remolques y volquetes
13621
Carrosseries per a vehicles autom•bils i remolcs
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Carrocer¡as para veh¡culos autom¢viles y remolques
13622
Remolcs i bolquets
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Remolques y volquetes
1363
Fabricaci¢ d'equips, components, accessoris i peces de recanvi per a vehicles autom•bils
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Fabricaci¢n de equipo, componentes, accesorios y piezas de repuesto para veh¡culos autom¢viles
13631
Equips, components, accessoris i peces de recanvi per a vehicles autom•bils (llevat d'equips elŠctrics)
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Equipo, componentes, accesorios y piezas de repuesto de motores para veh¡culos autom¢viles (excepto equipo el‚ctrico)
13632
Equips, components, accessoris i peces de recanvi de carrosseries per a vehicles autom•bils
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Equipo, componentes, accesorios y piezas de repuesto de carrocer¡as para veh¡culos autom¢viles
13639
Altres equips, components, accessoris i peces de recanvi per a vehicles autom•bils (llevat d'equips elŠctrics)
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Otro equipo, componentes, accesorios y piezas de repuesto para veh¡culos autom¢viles (excepto equipo el‚ctrico)
137
Construcci¢ naval, reparaci¢ i manteniment de vaixells
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Construcci¢n naval, reparaci¢n y mantenimiento de buques
1371
Construcci¢ naval
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Construcci¢n naval
13711
Vaixells de buc d'acer
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Buques de casco de acero
13712
Vaixells i embarcacions de buc de fusta
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Buques y embarcaciones de casco de madera
13713
Vaixells i embarcacions de buc de pl…stic i altres materials
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Buques y embarcaciones de casco de pl stico y otros materiales
13714
Artefactes flotants
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Artefactos flotantes
13715
Motors, turbines i altres aparells de propulsi¢ per a vaixells i embarcacions
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Motores, turbinas y otra maquinaria de propulsi¢n para buques y embarcaciones
13716
Accessoris, parts i peces separades de vaixells, embarcacions i artefactes flotants i la seva maquin…ria de propulsi¢ (llevat d'estructures met…lúliques per a la construcci¢ naval)
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Accesorios, partes y piezas sueltas (excepto estructuras met licas para construcci¢n naval) de buques, embarcaciones y artefactos flotantes y su maquinaria de propulsi¢n
1372
Reparaci¢ i manteniment de vaixells
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Reparaci¢n y mantenimiento de buques
13721
Serveis de reparaci¢ i manteniment de vaixells, embarcacions i artefactes flotants
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Servicios de reparaci¢n y mantenimiento de buques, embarcaciones y artefactos flotantes
13722
Serveis de desballestament de vaixells, embarcacions i artefactes flotants
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Servicios de desguace de buques, embarcaciones y artefactos flotantes
138
Construcci¢ d'altres materials de transport
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Construcci¢n de otro material de transporte
1381
Construcci¢, reparaci¢ i manteniment de material ferroviari
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Construcci¢n, reparaci¢n y mantenimiento de material ferroviario
13811
Material ferroviari
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Material ferroviario
13812
Serveis de reparaci¢ i manteniment de material ferroviari
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Servicios de reparaci¢n y mantenimiento de material ferroviario
1382
Construcci¢, reparaci¢ i manteniment d'aeronaus
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Construcci¢n, reparaci¢n y mantenimiento de aeronaves
13821
Aeronaus i ginys aeron…utics i espacials
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Aeronaves e ingenios aeron uticos espaciales
13822
Serveis de reparaci¢, revisi¢ i manteniment d'aeronaus
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Servicios de reparaci¢n, revisi¢n y mantenimiento de aeronaves
1383
Construcci¢ de bicicletes, motocicletes i les seves peces de recanvi
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Construcci¢n de bicicletas, motocicletas y sus piezas de repuesto
13831
Motocicletes, esc£ters i ciclomotors
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Motocicletas, scooters y ciclomotores
13832
Bicicletes, tricicles i monocicles (llevat dels de nens)
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Bicicletas, triciclos y monociclos (excepto de ni¤o)
13833
Vehicles especials amb mecanismes de propulsi¢
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Veh¡culos especiales con mecanismos de propulsi¢n
13834
Motors per a motocicletes, esc£ters, ciclomotors i vehicles especials
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Motores para motocicletas, scooters, ciclomotores y veh¡culos especiales
13835
Accessoris, parts i peces separades de bicicletes i motocicletes
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Accesorios, partes y piezas sueltas de bicicletas y motocicletas
1389
Construcci¢ d'altres materials de transport NCAA
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Construcci¢n de otro material de transporte n.c.o.p.
13891
Remolcs agr¡coles i vehicles de tracci¢ animal
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Remolques agr¡colas y veh¡culos de tracci¢n animal
13892
Vehicles accionats a m…
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Veh¡culos accionados a mano
13899
Accessoris, parts i peces separades d'altres materials de transport NCAA
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Accesorios, partes y piezas sueltas de otro material de transporte n.c.o.p.
139
Fabricaci¢ d'instruments de precisi¢, •ptica i similars
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Fabricaci¢n de instrumentos de precisi¢n, ¢ptica y similares
1391
Fabricaci¢ d'instruments de precisi¢, mesura i control
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Fabricaci¢n de instrumentos de precisi¢n, medida y control
13911
Comptadors no elŠctrics
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Contadores no el‚ctricos
13912
Instruments i aparells per a la navegaci¢ i l'aeron…utica
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Instrumentos y aparatos para la navegaci¢n y aeron utica
13913
Instruments i aparells de topografia, meteorologia, hidrologia i geof¡sica
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Instrumentos y aparatos de topograf¡a, meteorolog¡a, hidrolog¡a y geof¡sica
13914
Instruments i aparells de mesura, control i regulaci¢ de la densitat, la temperatura, la pressi¢, la humitat i fen•mens similars
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Instrumentos y aparatos de medida, control y regulaci¢n de densidad, temperatura, presi¢n, humedad y similares
13915
Instruments i aparells per a assajos mec…nics de materials
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Instrumentos y aparatos para ensayos mec nicos de materiales
13916
Balances de precisi¢ i altres instruments i aparells de mesura dimensional de precisi¢
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Balanzas de precisi¢n y otros instrumentos y aparatos de medida dimensional de precisi¢n
13917
Altres instruments i aparells de precisi¢, mesura i control
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Otros instrumentos y aparatos de precisi¢n, medida y control
13918
Accessoris, parts i peces separades d'instruments i aparells de precisi¢, mesura i control
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Accesorios, partes y piezas sueltas de instrumentos y aparatos de precisi¢n, medida y control
1392
Fabricaci¢ de material medicoquir£rgic i d'aparells ortopŠdics
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Fabricaci¢n de material m‚dico-quir£rgico y de aparatos ortop‚dicos
13921
Fabricaci¢ de material medicoquir£rgic
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Fabricaci¢n de material m‚dico-quir£rgico
13922
Fabricaci¢ d'aparells de pr•tesi i ortopŠdia
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Fabricaci¢n de aparatos de pr¢tesis y ortopedia
1393
Fabricaci¢ d'instruments •ptics i d'equips fotogr…fics i cinematogr…fics
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Fabricaci¢n de instrumentos ¢pticos y material fotogr fico y cinematogr fico
13931
Instruments •ptics i equips fotogr…fics i cinematogr…fics (llevat de muntures d'ulleres)
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Instrumentos ¢pticos y material fotogr fico y cinematogr fico (excepto monturas para gafas)
13932
Fabricaci¢ de muntures d'ulleres (llevat de les de pl…stic)
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Fabricaci¢n de monturas para gafas (excepto las de pl stico)
1399
Fabricaci¢ de rellotges i altres instruments NCAA
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Fabricaci¢n de relojes y otros instrumentos n.c.o.p.
13991
Rellotges i cron•grafs de polsera i butxaca
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Relojes y cron¢grafos de pulsera y bolsillo
13992
Rellotges despertadors
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Relojes despertadores
13993
Rellotges de paret i taula
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Relojes de pared y sobremesa
13994
Rellotges de bord per a cotxes, vaixells, avions i similars
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Relojes de bordo para coches, barcos, aviones, etc.
13995
Rellotges de torre, de fa‡ana, d'estaci¢ i similars. Rellotges per a unificaci¢ hor…ria
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Relojes de torre, fachada, estaci¢n y an logos y relojes para unificaci¢n horaria
13996
Aparells de control, comptadors de temps i altres instruments prove‹ts de mecanismes de rellotgeria
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Aparatos de control, contadores de tiempo y otros instrumentos provistos de mecanismos de relojer¡a
13997
M…quines de rellotge muntades
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
M quinas de reloj montadas
13998
Caixes de rellotges
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Cajas de relojes
13999
Accessoris, parts i peces separades de rellotges i altres instruments NCAA
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Accesorios, partes y piezas sueltas de relojes y otros instrumentos n.c.o.p.
14
Altres ind£stries manufactureres
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Otras industrias manufactureras
141
Ind£stries de productes alimentaris i begudes
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Industrias de productos alimenticios y bebidas
1411
Fabricaci¢ i envasament d'oli d'oliva
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Fabricaci¢n y envasado de aceite de oliva
14111
Fabricaci¢ i envasament d'oli d'oliva
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Fabricaci¢n y envasado de aceite de oliva
14112
Fabricaci¢ d'oli d'oliva
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Fabricaci¢n de aceite de oliva
14113
Envasament d'oli d'oliva
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Envasado de aceite de oliva
1412
Fabricaci¢ d'olis i greixos vegetals i animals (llevat d'oli d'oliva)
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Fabricaci¢n de aceites y grasas, vegetales y animales (excepto aceite de oliva)
14121
Extracci¢ i envasament d'olis de llavors oleaginoses i de pinyolada d'oliva
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Extracci¢n y envasado de aceites de semillas oleaginosas y de orujo de aceituna
14122
Obtenci¢ i envasament d'olis i greixos d'animals marins
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Obtenci¢n y envasado de aceites y grasas de animales marinos
14123
Refinatge, hidrogenaci¢, envasament i altres tractaments similars de cossos greixosos vegetals i animals
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Refinado, hidrogenaci¢n, envasado y otros tratamientos similares de cuerpos grasos vegetales y animales
14124
Obtenci¢ i envasament de margarina i greixos alimentaris similars
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Obtenci¢n y envasado de margarina y grasas alimenticias similares
1413
Sacrifici de bestiar, preparaci¢ i conserves de carn. Incubaci¢ d'aus
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Sacrificio de ganado, preparaci¢n y conservas de carne e incubaci¢n de aves
14131
Sacrifici i especejament de bestiar en general
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Sacrificio y despiece de ganado en general
14132
Fabricaci¢ de productes carnis de tota mena
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Fabricaci¢n de productos c rnicos de todas clases
14133
Sales d'especejament aut•nomes. Ind£stries d'aprofitament i transformaci¢ de subproductes carnis per a usos industrials i alimentaci¢ animal
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Salas de despiece aut¢nomas, industrias de aprovechamiento y transformaci¢n de subproductos c rnicos para usos industriales y alimentaci¢n animal
14134
Incubaci¢ i venda de pollets acabats de n‚ixer, mitjan‡ant la compra d'ous fŠrtils
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Incubaci¢n y venta de polluelos reci‚n nacidos, mediante la compra de huevos f‚rtiles
1414
Ind£stries l…cties
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Industrias l cteas
14141
Preparaci¢ de llet
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Preparaci¢n de leche
14142
Preparaci¢ de llet en conserva
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Preparaci¢n de leche en conserva
14143
Fabricaci¢ de formatge i mantega
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Fabricaci¢n de queso y mantequilla
14144
Elaboraci¢ de gelats i similars
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Elaboraci¢n de helados y similares
1415
Fabricaci¢ de sucs i conserves vegetals
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Fabricaci¢n de jugos y conservas vegetales
14151
Conserves vegetals
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Conservas vegetales
14152
Extrets, sucs i altres preparats vegetals
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Extractos, zumos y otros preparados vegetales
14153
Neteja, classificaci¢ i envasament de fruites i altres productes vegetals
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Limpieza, clasificaci¢n y envase de frutas y otros productos vegetales
1416
Fabricaci¢ de conserves de peix i altres productes marins
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Fabricaci¢n de conservas de pescado y otros productos marinos
14161
Conserves de peix i altres productes marins
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Conservas de pescado y otros productos marinos
14162
Productes residuals de la preparaci¢ i la conservaci¢ de peix i altres productes marins
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Productos residuales de la preparaci¢n y conservaci¢n de pescado y otros productos marinos
1417
Fabricaci¢ de productes de molineria
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Fabricaci¢n de productos de moliner¡a
14171
Fabricaci¢ de farines i sŠmoles
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Fabricaci¢n de harinas y s‚molas
14172
Fabricaci¢ d'altres productes de molineria
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Fabricaci¢n de otros productos de moliner¡a
1418
Fabricaci¢ de pastes aliment…ries i productes amilacis
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Fabricaci¢n de pastas alimenticias y productos amil ceos
14181
Fabricaci¢ de pastes aliment…ries
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Fabricaci¢n de pastas alimenticias
14182
Fabricaci¢ de productes amilacis
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Fabricaci¢n de productos amil ceos
1419
Ind£stries del pa, brioixeria, pastisseria i galetes
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Industrias del pan, boller¡a, pasteler¡a y galletas
14191
Ind£stries del pa i de la brioixeria
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Industria del pan y de la boller¡a
14192
Ind£stries de la brioixeria, pastisseria i galetes
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Industrias de la boller¡a, pasteler¡a y galletas
14193
Ind£stries d'elaboraci¢ de masses fregides
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Industrias de elaboraci¢n de masas fritas
142
Ind£stries d'altres productes alimentaris, begudes i tabac
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Industrias de otros productos alimenticios, bebidas y tabaco
1420
Ind£stries del sucre
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Industria del az£car
14201
Sucre i xarops de sucre
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Az£car y jarabes de az£car
14202
Productes residuals de les ind£stries del sucre
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Productos residuales de la industria del az£car
1421
Ind£stries del cacau, xocolata i productes de confiteria
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Industria del cacao, chocolate y productos de confiter¡a
14211
Ind£stries del cacau i xocolata
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Industria del cacao y chocolate
14212
Elaboraci¢ de productes de confiteria
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Elaboraci¢n de productos de confiter¡a
1422
Ind£stries de productes per a l'alimentaci¢ animal, incloses les farines de peix
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Industrias de productos para la alimentaci¢n animal (incluidas las harinas de pescado)
14221
Farratges deshidratats, amb melassa i similars per a l'alimentaci¢ animal
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Forrajes deshidratados, melazados, etc., para la alimentaci¢n animal
14222
Farines de peix i de subproductes animals i altres preparats per a l'elaboraci¢ de pinsos
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Harinas de pescado y subproductos animales y otros preparados para la elaboraci¢n de piensos
14223
Elaboraci¢ de pinsos compostos de tota mena (llevat dels de l'ep¡graf 422.4)
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Elaboraci¢n de piensos compuestos de cualquier clase, a excepci¢n de los incluidos en el ep¡grafe 422.4
14224
Elaboraci¢ de pinsos compostos per a gossos, gats i altres animals
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Elaboraci¢n de piensos compuestos para perros, gatos y otros animales familiares
1423
Elaboraci¢ de productes alimentaris diversos
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Elaboraci¢n de productos alimenticios diversos
14231
Elaboraci¢ de cafŠ, te i succedanis del cafŠ
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Elaboraci¢n de caf‚ y t‚ y suced neos de caf‚
14232
Elaboraci¢ de sopes preparades, extrets i condiments
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Elaboraci¢n de sopas preparadas, extractos y condimentos
14233
Elaboraci¢ de productes dietŠtics i de rŠgim
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Elaboraci¢n de productos diet‚ticos y de r‚gimen
14239
Elaboraci¢ d'altres productes alimentaris NCAA
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Elaboraci¢n de otros productos alimenticios n.c.o.p
1424
Ind£stries d'alcohols et¡lics de fermentaci¢
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Industrias de alcoholes et¡licos de fermentaci¢n
14241
Destilúlaci¢ i rectificaci¢ d'alcohols
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Destilaci¢n y rectificaci¢n de alcoholes
14242
Obtenci¢ d'aiguardents naturals
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Obtenci¢n de aguardientes naturales
14243
Obtenci¢ d'aiguardents compostos, licors i aperitius no procedents del vi
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Obtenci¢n de aguardientes compuestos, licores y aperitivos no procedentes de vino
1425
Ind£stries vin¡coles
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Industria vin¡cola
14251
Elaboraci¢ i crian‡a de vins
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Elaboraci¢n y crianza de vinos
14252
Elaboraci¢ de vins escumosos
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Elaboraci¢n de vinos espumosos
14253
Elaboraci¢ d'altres vins especials
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Elaboraci¢n de otros vinos especiales
14259
Altres ind£stries vin¡coles NCAA
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Otras industrias vin¡colas n.c.o.p.
1426
Sidreries
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Sidrer¡as
14261
Sidra i altres begudes fermentades similars
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Sidra y otras bebidas fermentadas similares
14262
Productes residuals de sidreries
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Productos residuales de sidrer¡as
1427
Fabricaci¢ de cervesa i malt cerveser
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Fabricaci¢n de cerveza i malta cervecera
14271
Cervesa i malt cerveser
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Cerveza y malta cervecera
14272
Subproductes i productes residuals de la fabricaci¢ de cervesa
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Subproductos y productos residuales de la fabricaci¢n de cerveza
1428
Ind£stries d'aiges minerals, aiges gasoses i altres begudes analcoh•liques
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Industria de las aguas minerales, aguas gaseosas y otras bebidas analcoh¢licas
14281
Preparaci¢ i envasament d'aiges minerals naturals
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Preparaci¢n y envasado de aguas minerales naturales
14282
Fabricaci¢ d'aiges gasoses i altres begudes analcoh•liques
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Fabricaci¢n de aguas gaseosas y otras bebidas analcoh¢licas
1429
Ind£stries del tabac
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Industria del tabaco
14291
Elaboraci¢ de cigars i cigarrets i altres productes de tabac
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Elaboraci¢n de cigarros y cigarrillos y otros productos de tabaco
14292
Primera transformaci¢ de tabac sense elaboraci¢ de cigars, cigarrets, picadura i similars
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Primera transformaci¢n del tabaco sin elaboraci¢n de cigarros, cigarrillos, picadura, etc.
143
Ind£stries tŠxtils
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Industria t‚xtil
1431
Ind£stries del cot¢ i les seves mescles
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Industria del algod¢n y sus mezclas
14311
Preparaci¢ de les fibres de cot¢ (desmotatge, cardatge, pentinament)
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Preparaci¢n de las fibras de algod¢n (desmontado, cardado, peinado)
14312
Filatura i retorciment del cot¢ i les seves mescles
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Hilado y retorcido del algod¢n y sus mezclas
14313
Teixidura del cot¢ i les seves mescles
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Tejido de algod¢n y sus mezclas
1432
Ind£stries de la llana i les seves mescles
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Industria de la lana y susu mezclas
14321
Preparaci¢ de les fibres de llana (classificaci¢, rentatge, cardatge i pentinament)
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Preparaci¢n de las fibras de lana (clasificaci¢n, lavado, cardado, peinado)
14322
Filatura i retorciment de la llana i les seves mescles
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Hilado y retorcido de la lana y sus mezclas
14323
Teixidura de la llana i les seves mescles
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Tejido de la lana y de sus mezclas
1433
Ind£stries de la seda natural i les seves mescles, i de les fibres artificials i sintŠtiques
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Industria de la seda natural y sus mezclas y de las fibras artificiales y sint‚ticas
14331
Productes de les ind£stries de la seda natural i les seves mescles
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Productos de la industria de la seda natural y sus mezclas
14332
Preparaci¢, filatura i teixidura de les fibres artificials i sintŠtiques
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Preparaci¢n, hilado y tejido de las fibras artificiales y sint‚ticas
1434
Ind£stries de les fibres dures i les seves mescles
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Industria de las fibras duras y sus mezclas
14341
Fibres dures preparades per a la filada
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Fibras duras preparadas para el hilado
14342
Subproductes i productes residuals de la preparaci¢ de les fibres dures
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Subproductos y productos residuales de la preparaci¢n de las fibras duras
14343
Filatura i retorciment de les fibres dures i les seves mescles
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Hilados y retorcidos de fibras duras y sus mezclas
14344
Teixidura de les fibres dures i les seves mescles
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Tejidos de fibras duras y sus mezclas
1435
Fabricaci¢ de gŠneres de punt
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Fabricaci¢n de g‚neros de punto
14351
Fabricaci¢ de gŠneres de punt en peces
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Fabricaci¢n de g‚neros de punto en pieza
14352
Fabricaci¢ de calceteria
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Fabricaci¢n de calceter¡a
14353
Fabricaci¢ de roba interior i roba de dormir de punt
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Fabricaci¢n de prendas interiores y ropa de dormir de punto
14354
Fabricaci¢ de roba exterior de punt
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Fabricaci¢n de prendas exteriores de punto
1436
Acabat de tŠxtils
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Acabado de textiles
14361
TŠxtils blanquejats
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Textiles blanqueados
14362
TŠxtils tenyits
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Textiles te¤idos
14363
TŠxtils estampats
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Textiles estampados
14369
TŠxtils aprestats, merceritzats o acabats d'altres maneres
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Textiles aprestados, mercerizados o acabados de otra forma
1437
Fabricaci¢ de catifes i tapissos, i de teixits impregnats
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Fabricaci¢n de alfombras y tapices y de tejidos impregnados
14371
Fabricaci¢ de catifes i tapissos
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Fabricaci¢n de alfombras y tapices
14372
Fabricaci¢ de teixits impregnats
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Fabricaci¢n de tejidos impregnados
1439
Altres ind£stries tŠxtils
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Otras industrias textiles
14391
Corderia
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Cordeler¡a
14392
Fabricaci¢ de feltres, tuls, randes, passamaneria i similars
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Fabricaci¢n de fieltros, tules, encajes, pasamaner¡a, etc.
14393
Fabricaci¢ de tŠxtils amb fibres de recuperaci¢
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Fabricaci¢n de textiles con fibras de recuperaci¢n
14399
Altres ind£stries tŠxtils NCAA
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Otras industrias textiles n.c.o.p.
144
Ind£stries del cuir
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Industria del cuero
1441
Adobament i acabat de cuirs i pells
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Curtici¢n y acabado de pieles y cueros
14411
Cuirs i pells no acabats
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Cueros y pieles no acabados
14412
Cuirs i pells acabats
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Cueros y pieles acabados
14413
Cuirs i pells regenerats, subproductes i productes residuals de l'adobament
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Cueros y pieles regenerados, subproductos y productos residuales de la curtici¢n
1442
Fabricaci¢ d'articles de cuir i similars
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Fabricaci¢n de art¡culos de cuero y similares
14421
Fabricaci¢ d'articles de marroquineria i viatge
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Fabricaci¢n de art¡culos de marroquiner¡a y viaje
14422
Fabricaci¢ de guants de pell
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Fabricaci¢n de guantes de piel
14429
Fabricaci¢ d'altres articles de cuir NCAA
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Fabricaci¢n de otros art¡culos de cuero n.c.o.p.
145
Ind£stries del cal‡at i vestit, i altres confeccions tŠxtils
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Industria del calzado y vestido y otras confecciones textiles
1451
Fabricaci¢ en sŠrie de cal‡at (llevat del de cautx£ i fusta)
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Fabricaci¢n en serie de calzado (excepto el de caucho y madera)
14511
Productes intermedis per a la fabricaci¢ de cal‡at i serveis d'acabat
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Productos intermedios para la fabricaci¢n de calzado y servicios de acabado
14512
Cal‡at de carrer fabricat en sŠrie
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Calzado de calle fabricado en serie
14513
Sabatilles d'estar per casa, cal‡at especial, polaines i similars, fabricats en sŠrie
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Zapatillas de casa, calzados especiales, polainas y similares, fabricados en serie
14514
Retalls i rebutjos de cuir de qualsevol procedŠncia
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Recortes y desperdicios de cuero de todas procedencias
1452
Fabricaci¢ de cal‡at d'artesania i a mida, incl•s el cal‡at ortopŠdic
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Fabricaci¢n de calzado de artesan¡a y a medida (incluido el calzado ortop‚dico)
14521
Cal‡at d'artesania i a mida
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Calzado de artesan¡a y a medida
14522
Cal‡at ortopŠdic
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Calzado ortop‚dico
1453
Confecci¢ en sŠrie de roba de tot tipus i els seus complements
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Confecci¢n en serie de toda clase de prendas de vestir y sus complementos
14530
Confecci¢ en sŠrie de roba de tot tipus i els seus complements
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Confecci¢n en serie de toda clase de prendas de vestir y sus complementos
1454
Confecci¢ a mida de roba i els seus complements
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Confecci¢n a medida de prendas de vestir y sus complementos
14541
Roba feta a mida
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Prendas de vestir hechas a medida
14542
Capells i accessoris del vestit fets a mida
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Sombreros y accesorios para el vestido hechos a medida
1455
Confecci¢ d'altres articles amb matŠries tŠxtils
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Confecci¢n de otros art¡culos con materias textiles
14551
Confecci¢ d'articles tŠxtils per a la llar i tapisseria
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Confecci¢n de art¡culos textiles para el hogar y tapicer¡a
14559
Confecci¢ d'altres articles amb matŠries tŠxtils NCAA
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Confecci¢n de otros art¡culos con materias textiles n.c.o.p.
1456
Ind£stries de la pelleteria
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Industria de la peleter¡a
14561
Pelleteria natural
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Peleter¡a natural
14562
Pelleteria artificial
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Peleter¡a artificial
146
Ind£stries de la fusta, suro i mobles de fusta
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Industrias de la madera, corcho y muebles de madera
1461
Serrada i preparaci¢ industrial de la fusta (serrada, planejament, poliment, rentatge i similars)
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Aserrado y preparaci¢n industrial de la madera (aserrado, cepillado, pulido, lavado, etc.)
14611
Productes de la serrada i preparaci¢ industrial de la fusta
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Productos del aserrado y preparaci¢n industrial de la madera
14612
Productes residuals de la serrada i preparaci¢ industrial de la fusta
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Productos residuales del aserrado y preparaci¢n industrial de la madera
1462
Fabricaci¢ de productes semielaborats de fusta (fulloles, taulers, fustes millorades i similars)
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Fabricaci¢n de productos semielaborados de madera (chapas, tableros, maderas mejoradas, etc.)
14621
Fulloles
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Chapas de madera
14622
Fustes contraplacades i taulers celúlulars
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Maderas chapadas, contrachapadas y tableros celulares
14623
Taulers i plafons de fibres i de part¡cules
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Tableros y paneles de fibras y de part¡culas
14624
Fustes millorades
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Maderas mejoradas
1463
Fabricaci¢ en sŠrie de peces de fusteria, parquet i estructures de fusta per a la construcci¢
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Fabricaci¢n en serie de piezas de carpinter¡a, parquet y estructuras de madera para la construcci¢n
14631
Portes i finestres de fusta
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Puertas y ventanas de madera
14632
Parquet, empostissats i llambordes de fusta
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Parquet, entarimado y adoquines de madera
14633
Altres peces de fusteria per a la construcci¢
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Otras piezas de carpinter¡a para la construcci¢n
14634
Elements estructurals i construccions prefabricades de fusta
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Elementos estructurales y construcciones prefabricadas de madera
1464
Fabricaci¢ d'envasos i embalatges de fusta
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Fabricaci¢n de envases y embalajes de madera
14641
Envasos i embalatges industrials de fusta (llevat de boteria)
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Envases y embalajes industriales de madera (excepto toneler¡a)
14642
Boteria
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Toneler¡a
14643
Estotjos, baguls, maletes i altres envasos de fusta
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Estuches, ba£les, maletas y otros envases de madera
1465
Fabricaci¢ d'objectes diversos de fusta (llevat de mobles)
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Fabricaci¢n de objetos diversos de madera (excepto muebles)
14651
Objectes de fusta d'£s domŠstic i decoratiu
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Objetos de madera de uso dom‚stico y decorativo
14652
Eines, m…necs, muntures i articles similars de fusta
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Herramientas, mangos, monturas y art¡culos similares de madera
14653
Articles de fusta per a la fabricaci¢ i conservaci¢ del cal‡at
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Art¡culos de madera para la fabricaci¢n y conservaci¢n del calzado
14654
Articles de fusta per a la ind£stria tŠxtil
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Art¡culos de madera para la industria textil
14655
Cal‡at de fusta
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Calzado de madera
14656
Farina i llana de fusta
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Harina y lana de madera
14659
Altres objectes diversos de fusta (llevat de mobles) NCAA
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Otros objetos diversos de madera (excepto muebles), n.c.o.p.
1466
Fabricaci¢ de productes de suro
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Fabricaci¢n de productos de corcho
14661
Productes de suro
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Productos de corcho
14662
Productes residuals de la fabricaci¢ d'articles de suro
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Productos residuales de la fabricaci¢n de art¡culos de corcho
1467
Fabricaci¢ d'articles de jonc i canya, cistelleria, brotxes, raspalls i similars (llevat de mobles)
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Fabricaci¢n de art¡culos de junco y ca¤a, cester¡a, brochas, cepillos, etc. (excepto muebles)
14671
Articles de matŠries trenables
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Art¡culos de materias trenzables
14672
Raspalls, brotxes, escombres i articles similars
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Cepillos, brochas, escobas y art¡culos similares
1468
Ind£stries del moble de fusta
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Industria del mueble de madera
14681
Fabricaci¢ de mobiliari de fusta per a la llar
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Fabricaci¢n de mobiliario de madera para el hogar
14682
Fabricaci¢ de mobiliari de fusta, escolar i d'oficina
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Fabricaci¢n de mobiliario de madera escolar y de oficina
14683
Fabricaci¢ de mobles diversos de fusta, jonc, v¡met i canya
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Fabricaci¢n de muebles diversos de madera, junco, mimbre y ca¤a
14684
Fabricaci¢ de tats
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Fabricaci¢n de ata£des
14685
Activitats similars a la ind£stria del moble (acabat, envernissament, entapissament, dauradura i similars)
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Actividades anexas a la industria del mueble (acabado, barnizado, tapizado, dorado, etc.)
147
Ind£stries del paper i fabricaci¢ d'articles de paper. Arts gr…fiques i edici¢
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Industria del papel y fabricaci¢n de art¡culos de papel; artes gr ficas y edici¢n
1471
Fabricaci¢ de pasta paperera
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Fabricaci¢n de pasta papelera
14711
Pasta paperera
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Pasta papelera
14712
Subproductes i productes residuals de la fabricaci¢ de pasta paperera
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Subproductos y productos residuales de la fabricaci¢n de pasta papelera
1472
Fabricaci¢ de paper i de cart¢
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Fabricaci¢n de papel y cart¢n
14721
Paper i cart¢
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Papel y cart¢n
14722
Productes residuals de la fabricaci¢ i la transformaci¢ del paper i el cart¢
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Productos residuales de la fabricaci¢n y transformaci¢n del papel y cart¢n
1473
Transformaci¢ del paper i del cart¢
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Transformaci¢n de papel y cart¢n
14731
Fabricaci¢ de cart¢ ondulat i d'articles de cart¢ ondulat
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Fabricaci¢n de cart¢n ondulado y art¡culos de cart¢n ondulado
14732
Fabricaci¢ d'altres articles d'envasament i embalatge de paper i de cart¢
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Fabricaci¢n de otros art¡culos de envase y embalaje en papel y cart¢n
14733
Fabricaci¢ d'articles d'oficina, escriptori i similars de paper i de cart¢
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Fabricaci¢n de art¡culos de oficina, escritorio, etc., de papel y cart¢n
14734
Fabricaci¢ d'articles de decoraci¢ i d'£s domŠstic de paper i de cart¢
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Fabricaci¢n de art¡culos de decoraci¢n y de uso dom‚stico de papel y cart¢n
14739
Fabricaci¢ d'altres manipulats de paper i de cart¢ NCAA
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Fabricaci¢n de otros manipulados de papel y cart¢n n.c.o.p.
1474
Arts gr…fiques (impressi¢ gr…fica)
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Artes gr ficas (impresi¢n gr fica)
14741
Impressi¢ de textos o imatges per qualsevol procediment o sistema
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Impresi¢n de textos o im genes por cualquier procedimiento o sistema
14742
Impressi¢ de premsa di…ria per qualsevol procediment
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Impresi¢n de prensa diaria por cualquier procedimiento
14743
Reproducci¢ de textos o imatges per multicopista, fotoc•pies per procediments fotogr…fics i electroest…tics, sistemes de reproducci¢ de pl…nols i similars
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Reproducci¢n de textos o im genes por procedimientos tales como multicopistas, fotocopias por procedimientos fotogr ficos y electroest ticos, sistemas de reproducci¢n de planos, etc.
1475
Activitats similars a les arts gr…fiques
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Actividades anexas a las artes gr ficas
14751
Estereot¡pia, galvanot¡pia i galvanopl…stia. Fabricaci¢ d'articles de goma i cautx£, de rodets i d'altres elements dedicats als processos d'impressi¢
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Estereotipia, galvanotipia y galvanoplastia, fabricados de goma y caucho, fabricaci¢n de rodillos y de otros elementos dedicados a los procesos de impresi¢n
14752
Composici¢ de textos per qualsevol procediment
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Composici¢n de textos por cualquier procedimiento
14753
Reproducci¢ de textos o imatges destinats a la impressi¢
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Reproducci¢n de textos o im genes destinados a la impresi¢n
14754
Enquadernaci¢
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Encuadernaci¢n
1476
Edici¢
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Edici¢n
14761
Edici¢ de llibres
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Edici¢n de libros
14762
Edici¢ de peri•dics i de revistes
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Edici¢n de peri¢dicos y revistas
14769
Altres edicions NCAA
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Otras ediciones n.c.o.p.
148
Ind£stries de transformaci¢ del cautx£ i de matŠries pl…stiques
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Industrias de transformaci¢n del caucho y materias pl sticas
1481
Transformaci¢ del cautx£
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Transformaci¢n del caucho
14811
Fabricaci¢ de cobertes i cambres
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Fabricaci¢n de cubiertas y c maras
14812
Recautxutatge i reconstrucci¢ de cobertes
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Recauchutado y reconstrucci¢n de cubiertas
14819
Fabricaci¢ d'altres articles de cautx£ NCAA
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Fabricaci¢n de otros art¡culos de caucho n.c.o.p.
1482
Transformaci¢ de matŠries pl…stiques
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Transformaci¢n de materias pl sticas
14821
Fabricaci¢ de productes semielaborats de matŠries pl…stiques
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Fabricaci¢n de productos semielaborados de materias pl sticas
14822
Fabricaci¢ d'articles acabats de matŠries pl…stiques
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Fabricaci¢n de art¡culos acabados de materias pl sticas
149
Altres ind£stries manufactureres
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Otras industrias manufactureras
1491
Joieria i bijuteria
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Joyer¡a y bisuter¡a
14911
Joieria
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Joyer¡a
14912
Bijuteria
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Bisuter¡a
1492
Fabricaci¢ d'instruments de m£sica
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Fabricaci¢n de instrumentos de m£sica
14921
Instruments de corda amb teclat
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Instrumentos de cuerda de teclado
14922
Instruments de vent amb teclat
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Instrumentos de viento de teclado
14923
Instruments de corda
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Instrumentos de cuerda
14924
Instruments de vent
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Instrumentos de viento
14925
Instruments de percussi¢
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Instrumentos de percusi¢n
14926
Instruments musicals electr•nics
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Instrumentos musicales electr¢nicos
14927
Altres instruments musicals
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Otros instrumentos musicales
14928
Parts, peces separades i accessoris d'instruments musicals
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Partes, piezas sueltas y accesorios de instrumentos musicales
1493
Laboratoris fotogr…fics i cinematogr…fics
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Laboratorios fotogr ficos y cinematogr ficos
14931
Pelúl¡cules i c•pies cinematogr…fiques revelades
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Pel¡culas y copias cinematogr ficas reveladas
14932
Plaques, pelúl¡cules fotogr…fiques negatives i diapositives revelades
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Placas, pel¡culas fotogr ficas negativas y diapositivas reveladas
14933
C•pies fotogr…fiques i ampliacions
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Copias fotogr ficas y ampliaciones
1494
Fabricaci¢ de jocs, joguines i articles d'esport
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Fabricaci¢n de juegos, juguetes y art¡culos de deporte
14941
Fabricaci¢ de jocs, joguines i articles de puericultura
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Fabricaci¢n de juegos, juguetes y art¡culos de puericultura
14942
Fabricaci¢ d'articles d'esport
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Fabricaci¢n de art¡culos de deporte
1495
Ind£stries manufactureres diverses
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Industrias manufactureras diversas
14951
Fabricaci¢ d'articles d'escriptori
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Fabricaci¢n de art¡culos de escritorio
14959
Fabricaci¢ d'altres articles NCAA
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Fabricaci¢n de otros art¡culos n.c.o.p.
15
Construcci¢
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Construcci¢n
150
Construcci¢
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Construcci¢n
1501
Edificaci¢ i obra civil
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Edificaci¢n y obra civil
15011
Construcci¢ completa, reparaci¢ i conservaci¢ d'edificacions
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Construcci¢n completa, reparaci¢n y conservaci¢n de edificaciones
15012
Construcci¢ completa, reparaci¢ i conservaci¢ d'obres civils
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Construcci¢n completa, reparaci¢n y conservaci¢n de obras civiles
15013
Obres i petites feines de construcci¢ en general
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Alba¤iler¡a y peque¤os trabajos de construcci¢n en general
1502
Consolidaci¢ i preparaci¢ de terrenys, demolicions, perforacions per a aflorament d'aigua, fonamentaci¢ i pavimentaci¢
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Consolidaci¢n y preparaci¢n de terrenos, demoliciones, perforaciones para alumbramiento de aguas, cimentaciones y pavimentaciones
15021
Demolicions i enderrocs en general
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Demoliciones y derribos en general
15022
Consolidaci¢ i preparaci¢ de terrenys per a la construcci¢ d'edificis, inclosos els sistemes de buidatge i dragatge
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Consolidaci¢n y preparaci¢n de terrenos para la construcci¢n de edificaciones, incluidos sistemas de agotamiento y dragados
15023
Consolidaci¢ i preparaci¢ de terrenys per a l'execuci¢ d'obres civils, inclosos els sistemes de buidatge i dragatge
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Consolidaci¢n y preparaci¢n de terrenos para la realizaci¢n de obras civiles, incluidos sistemas de agotamiento y dragados
15024
Fonamentaci¢ i pavimentaci¢ per a la construcci¢ d'edificis
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Cimentaciones y pavimentaciones para la construcci¢n de edificaciones
15025
Fonamentaci¢ i pavimentaci¢ en obres civils
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Cimentaciones y pavimentaciones en obras civiles
15026
Perforacions per a aflorament d'aigua
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Perforaciones para alumbramientos de aguas
1503
Preparaci¢ i muntatge d'estructures i cobertes. Pals i torres met…lúliques, carrils, comportes, grues i similars
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Preparaci¢n y montaje de estructuras y cubiertas. Postes y torres met licas, carriles, compuertas gr£as, etc.
15031
Preparaci¢ i muntatge d'estructures, cobertes i cobriments en edificis
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Preparaci¢n y montaje de estructuras y cubiertas y cubriciones en edificaciones
15032
Preparaci¢ i muntatge d'estructures, cobertes i cobriments en obres civils
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Preparaci¢n y montaje de estructuras y cubiertas y cubriciones en obras civiles
15033
Muntatges i instalúlacions d'estructures met…lúliques per a transports, ports, obres hidr…uliques, ponts, pals i torres met…lúliques, carrils i similars
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Montajes e instalaci¢n de estructuras met licas para transportes, puertos, obras hidr ulicas, puentes, postes y torres met licas, carriles, etc.
15034
Construcci¢ d'obres amb pedra natural o artificial, o amb materials per a la construcci¢, sempre que no es facin servir m…quines mogudes mec…nicament ni hi treballin m‚s de quatre obrers
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Elaboraci¢n de obra en piedra natural o artificial, o con materiales para la construcci¢n, siempre que no se empleen m quinas movidas mec nicamente ni m s de cuatro obreros
1504
Instalúlacions i muntatges
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Instalaciones y montajes
15041
Instalúlacions elŠctriques en general
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Instalaciones el‚ctricas en general
15042
Instalúlacions de fontaneria
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Instalaciones de fontaner¡a
15043
Instalúlacions de fred, calor i condicionament d'aire
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Instalaciones de fr¡o, calor y acondicionamiento de aire
15044
Instalúlacions de parallamps i similars
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Instalaci¢n de pararrayos y similares
15045
Muntatge i instalúlaci¢ de cuines de qualsevol tipus, amb tots els accessoris i per a qualsevol £s (llevat de l'£s industrial)
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Montaje e instalaci¢n de cocinas de todo tipo y clase, con todos sus accesorios, para todo uso, menos el industrial
15046
Muntatge i instalúlaci¢ d'aparells elevadors de qualsevol tipus
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Montaje e instalaci¢n de aparatos elevadores de cualquier clase y tipo
15047
Instalúlacions telef•niques, telegr…fiques, telegr…fiques sense fils i de televisi¢, en edificis i construccions de qualsevol tipus
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Instalaciones telef¢nicas, telegr ficas, telegr ficas sin hilos y de televisi¢n, en edificios y construcciones de cualquier clase
15048
Muntatges met…lúlics i instalúlacions industrials completes, que no venguin ni aportin la maquin…ria ni els elements objecte de la instalúlaci¢ o muntatge
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Montajes met licos e instalaciones industriales completas, sin vender ni aportar la maquinaria ni los elementos objeto de la instalaci¢n o montaje
1505
Acabat d'obres
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Acabado de obras
15051
Revestiments exteriors i interiors de tot tipus i en qualsevol obra
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Revestimientos exteriores e interiores de todas clases y en todo tipo de obras
15052
Terres i paviments de tot tipus i en qualsevol obra
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Solados y pavimentos de todas clases y en cualquier tipo de obras
15053
Preparaci¢ i colúlocaci¢ de terres i paviments de fusta de qualsevol tipus
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Preparaci¢n y colocaci¢n de solados y pavimentos de madera de cualquier clase
15054
Colúlocaci¢ d'a‹llaments f•nics, tŠrmics i ac£stics de qualsevol tipus i per a qualsevol obra. Impermeabilitzaci¢, en tot tipus d'edificis i construccions, per qualsevol procediment
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Colocaci¢n de aislamientos f¢nicos, t‚rmicos y ac£sticos de cualquier clase y para cualquier tipo de obras; impermeabilizaci¢n en todo tipo de edificios y construcciones por cualquier procedimiento
15055
Fusteria i manyeria
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Carpinter¡a y cerrajer¡a
15056
Pintura, feines en guix i escaiola, i acabat i decoraci¢ d'edificis i locals
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Pintura, trabajos en yeso y escayola, y terminaci¢n y decoraci¢n de edificios y locales
1506
Serveis auxiliars de la construcci¢ i dragatges
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Servicios auxiliares de la construcci¢n y dragados
15060
Instalúlaci¢ de bastides, cintres, encofrats i similars, fins i tot per a usos diferents dels de la construcci¢
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Instalaci¢n de andamios, cimbras, encofrados, etc., incluso para usos distintos de la construcci¢n
1507
Construcci¢, reparaci¢ i conservaci¢ de tot tipus d'obres
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Construcci¢n, reparaci¢n y conservaci¢n de toda clase de obras
15070
Construcci¢, reparaci¢ i conservaci¢ de tot tipus d'obres
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Construcci¢n, reparaci¢n y conservaci¢n de toda clase de obras
1508
Agrupacions i unions temporals d'empreses
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Agrupaciones y uniones temporales de empresas
15080
Agrupacions i unions temporals d'empreses
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Agrupaciones y uniones temporales de empresas
16
Comer‡, restaurants i dispeses. Reparacions
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Comercio, restaurantes y hospedaje. Reparaciones
161
Comer‡ a l'engr•s
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Comercio al por mayor
1611
Comer‡ a l'engr•s de tot tipus de mercaderies especificades en els grups del 612 al 617 i 619
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Comercio al por mayor de toda clase de mercanc¡as especificadas en los grupos 612 al 617 y 619
16110
Comer‡ a l'engr•s de tot tipus de mercaderies especificades en els grups del 612 al 617 i 619
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Comercio al por mayor de toda clase de mercanc¡as especificadas en los grupos 612 al 617 y 619
1612
Comer‡ a l'engr•s de primeres matŠries agr…ries. Productes alimentaris, begudes i tabac
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Comercio al por mayor de materias primas agrarias. Productos alimenticios, bebidas y tabacos
16121
Comer‡ a l'engr•s de tot tipus de productes alimentaris, begudes i tabacs, especificats en els ep¡grafs 612.2 a 612.7 i 612.9
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Comercio al por mayor de toda clase de productos alimenticios, bebidas y tabacos especificados en los ep¡grafes 612.2 a 612.7 y 612.9
16122
Comer‡ a l'engr•s de cereals, llavors, plantes, adobs, subst…ncies fertilitzants, plaguicides, animals vius, tabac sense elaborar, aliments per al bestiar i primeres matŠries marines (peixos vius, algues, esponges, petxines i similars)
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Comercio al por mayor de cereales, simientes, plantas, abonos, sustancias fertilizantes, plaguicidas, animales vivos, tabaco en rama, alimentos para el ganado y materias primas marinas (peces vivos, algas, esponjas, conchas, etc.)
16123
Comer‡ a l'engr•s de fruites i fruits, verdures, patates, llegums frescos i hortalisses
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Comercio al por mayor de frutas y frutos, verduras, patatas, legumbres frescas y hortalizas
16124
Comer‡ a l'engr•s de carn, productes i derivats carnis elaborats, ous, aviram i ca‡a
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Comercio al por mayor de carnes, productos y derivados c rnicos elaborados, huevos, aves y caza
16125
Comer‡ a l'engr•s de llet, productes lactis, mel, oli i greixos comestibles
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Comercio al por mayor de leche, productos l cteos, miel, aceites y grasas comestibles
16126
Comer‡ a l'engr•s de begudes i tabac
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Comercio al por mayor de bebidas y tabaco
16127
Comer‡ a l'engr•s de vins i vinagres del pa¡s
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Comercio al por mayor de vinos y vinagres del pa¡s
16128
Comer‡ a l'engr•s de peixos i altres productes de la pesca i de l'aqicultura
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Comercio al por mayor de pescados y otros productos de la pesca y de la acuicultura
16129
Comer‡ a l'engr•s d'altres productes alimentaris NCAA
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Comercio al por mayor de otros productos alimenticios n.c.o.p.
1613
Comer‡ a l'engr•s de tŠxtils, confecci¢, cal‡at i articles de cuir
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Comercio al por mayor de textiles, confecci¢n, calzado y art¡culos de cuero
16131
Comer‡ a l'engr•s de tot tipus de productes tŠxtils, de confecci¢, cal‡at i articles de cuir especificats en els ep¡grafs 613.2 al 613.5 i 613.9
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Comercio al por mayor de toda clase de productos textiles, de confecci¢n, calzado y art¡culos de cuero especificados en los ep¡grafes 613.2 al 613.5 y 613.9
16132
Comer‡ a l'engr•s de teixits a metres, tŠxtils per a la llar i catifes
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Comercio al por mayor de tejidos por metros, textiles para el hogar y alfombras
16133
Comer‡ a l'engr•s de roba exterior
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Comercio al por mayor de prendas exteriores de vestir
16134
Comer‡ a l'engr•s de cal‡at, pelleteria, articles de cuir i marroquineria
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Comercio al por mayor de calzado, peleter¡a, art¡culos de cuero y marroquiner¡a
16135
Comer‡ a l'engr•s de camiseria, llenceria, merceria i gŠneres de punt
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Comercio al por mayor de camiser¡a, lencer¡a, mercer¡a y g‚neros de punto
16139
Comer‡ a l'engr•s d'accessoris del vestit i altres productes tŠxtils NCAA
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Comercio al por mayor de accesorios del vestido y otros productos textiles n.c.o.p.
1614
Comer‡ a l'engr•s de productes farmacŠutics, de perfumeria i per al manteniment i funcionament de la llar
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Comercio al por mayor de productos farmac‚uticos, de perfumer¡a y para el mantenimiento y funcionamiento del hogar
16141
Comer‡ a l'engr•s de productes farmacŠutics i medicaments
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Comercio al por mayor de productos farmac‚uticos y medicamentos
16142
Comer‡ a l'engr•s de productes de perfumeria, drogueria, higiene i bellesa
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Comercio al por mayor de productos de perfumer¡a, droguer¡a, higiene y belleza
16143
Comer‡ a l'engr•s de productes per al manteniment i funcionament de la llar
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Comercio al por mayor de productos para el mantenimiento y funcionamiento del hogar
16144
Comer‡ a l'engr•s de productes zoosanitaris
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Comercio al por mayor de productos zoosanitarios
1615
Comer‡ a l'engr•s d'articles de consum durador
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Comercio al por mayor de art¡culos de consumo duradero
16151
Comer‡ a l'engr•s de vehicles, motocicletes, bicicletes i els seus accessoris
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Comercio al por mayor de veh¡culos, motocicletas, bicicletas y sus accesorios
16152
Comer‡ a l'engr•s de mobles
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Comercio al por mayor de muebles
16153
Comer‡ a l'engr•s d'aparells electrodomŠstics i ferreteria
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Comercio al por mayor de aparatos electrodom‚sticos y ferreter¡a
16154
Comer‡ a l'engr•s d'aparells i material radioelŠctric i electr•nic
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Comercio al por mayor de aparatos y material radioel‚ctricos y electr¢nicos
16155
Comer‡ a l'engr•s d'obres d'art i antiguitats
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Comercio al por mayor de obras de arte y antigedades
16156
Galeries d'art
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Galer¡as de arte
16159
Comer‡ a l'engr•s d'altres articles NCAA
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Comercio al por mayor de otros art¡culos de consumo duradero n.c.o.p.
1616
Comer‡ a l'engr•s interindustrial de la mineria i de la qu¡mica
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Comercio al por mayor interindustrial de la miner¡a y qu¡mica
16161
Comer‡ a l'engr•s de carb¢
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Comercio al por mayor de carb¢n
16162
Comer‡ a l'engr•s de ferro i acer
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Comercio al por mayor de hierro y acero
16163
Comer‡ a l'engr•s de minerals
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Comercio al por mayor de minerales
16164
Comer‡ a l'engr•s de metalls no fŠrrics en brut i productes semielaborats
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Comercio al por mayor de metales no f‚rreos en bruto y productos semielaborados
16165
Comer‡ a l'engr•s de petroli i lubrificants
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Comercio al por mayor de petr¢leo y lubricantes
16166
Comer‡ a l'engr•s de productes qu¡mics industrials
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Comercio al por mayor de productos qu¡micos industriales
16169
Altres tipus de comer‡ a l'engr•s interindustrial de la mineria i de la qu¡mica NCAA
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Otro comercio al por mayor interindustrial de la miner¡a y qu¡mica no especificado en los ep¡grafes anteriores
1617
Altres tipus de comer‡ a l'engr•s interindustrial (llevat de la mineria i de la qu¡mica)
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Otro comercio al por mayor interindustrial (excepto miner¡a y qu¡mica)
16171
Comer‡ a l'engr•s de fibres tŠxtils en brut i productes semielaborats
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Comercio al por mayor de fibras textiles brutas y productos semielaborados
16172
Comer‡ a l'engr•s de cuirs i pells en brut
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Comercio al por mayor de cueros y pieles en bruto
16173
Comer‡ a l'engr•s de fusta i suro
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Comercio al por mayor de madera y corcho
16174
Comer‡ a l'engr•s de materials de construcci¢, vidre i articles d'instalúlaci¢
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Comercio al por mayor de materiales de construcci¢n, vidrio y art¡culos de instalaci¢n
16175
Comer‡ a l'engr•s de maquin…ria per a la fusta i el metall
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Comercio al por mayor de maquinaria para la madera y el metal
16176
Comer‡ a l'engr•s de maquin…ria agr¡cola
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Comercio al por mayor de maquinaria agr¡cola
16177
Comer‡ a l'engr•s de maquin…ria tŠxtil
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Comercio al por mayor de maquinaria textil
16178
Comer‡ a l'engr•s de m…quines i material d'oficina
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Comercio al por mayor de m quinas y material de oficina
16179
Comer‡ a l'engr•s interindustrial d'altres productes, maquin…ria i material NCAA (llevat dels de la mineria i la qu¡mica)
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Comercio al por mayor interindustrial (excepto miner¡a y qu¡mica) de otros productos, maquinaria y material n.c.o.p.
1618
Comercials exportadores i comer‡ a l'engr•s en zones i dip•sits francs
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Comerciales exportadoras y comercio al por mayor en zonas y dep¢sitos francos
16181
Comercials exportadores (exportaci¢ de tot tipus de mercaderia)
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Comerciales exportadoras (exportaci¢n de toda clase de mercanc¡as)
16182
Comer‡ a l'engr•s de tot tipus de mercaderies, nom‚s en zones i dip•sits francs, amb els productes que s'hi hagi consignat, i que es limiti exclusivament al prove‹ment de vaixells estrangers i espanyols de gran cabotatge i altura
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Comercio al por mayor de toda clase mercanc¡as, exclusivamente dentro zonas y dep¢sitos francos con productos en ellos consignados y que se limite exclusivamente al aprovisionamiento de buques extranjeros y espa¤oles de gran cabotaje y altura
1619
Altres tipus de comer‡ a l'engr•s no especificats en els grups 612 al 618
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Otro comercio al por mayor no especificado en los grupos 612 al 618
16191
Comer‡ a l'engr•s de joquines i articles d'esport
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Comercio al por mayor de juguetes y art¡culos de deporte
16192
Comer‡ a l'engr•s d'aparells i instruments mŠdics, ortopŠdics, •ptics i fotogr…fics
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Comercio al por mayor de aparatos e instrumentos m‚dicos, ortop‚dicos, ¢pticos y fotogr ficos
16193
Comer‡ a l'engr•s de metalls preciosos, articles de joieria, bijuteria i rellotgeria
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Comercio al por mayor de metales preciosos, art¡culos de joyer¡a, bisuter¡a y de relojer¡a
16194
Comer‡ a l'engr•s de productes de paper i cart¢
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Comercio al por mayor de productos de papel y cart¢n
16195
Comer‡ a l'engr•s d'articles de papereria i escriptori, articles de dibuix i belles arts
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Comercio al por mayor de art¡culos de papeler¡a y escritorio, art¡culos de dibujo y bellas artes
16196
Comer‡ a l'engr•s de llibres, peri•dics i revistes
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Comercio al por mayor de libros, peri¢dicos y revistas
16197
Comer‡ a l'engr•s d'instruments de precisi¢, mesura i similars
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Comercio al por mayor de instrumentos de precisi¢n, medida y similares
16198
Compravenda de bestiar
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Compraventa de ganado
16199
Comer‡ a l'engr•s d'altres productes NCAA
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Comercio al por mayor de otros productos n.c.o.p.
162
Recuperaci¢ de productes
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Recuperaci¢n de productos
1621
Comer‡ a l'engr•s de ferralla i rebutjos met…lúlics no fŠrrics
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Comercio al por mayor de chatarra y metales de desecho f‚rreos y no f‚rreos
16210
Comer‡ a l'engr•s de ferralla i rebutjos met…lúlics no fŠrrics
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Comercio al por mayor de chatarra y metales de desecho f‚rreos y no f‚rreos
1622
Comer‡ a l'engr•s d'altres productes de recuperaci¢
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Comercio al por mayor de otros productos de recuperaci¢n
16220
Comer‡ a l'engr•s d'altres productes de recuperaci¢
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Comercio al por mayor de otros productos de recuperaci¢n
1623
Recuperaci¢ i comer‡ de residus fora d'establiments permanents
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Recuperaci¢n y comercio de residuos fuera de establecimiento permanente
16230
Recuperaci¢ i comer‡ de residus fora d'establiments permanents
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Recuperaci¢n y comercio de residuos fuera de establecimiento permanente
163
Intermediaris del comer‡
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Intermediarios del comercio
1631
Intermediaris del comer‡
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Intermediarios del comercio
16310
Intermediaris del comer‡
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Intermediarios del comercio
164
Comer‡ al detall de productes alimentaris, begudes i tabac, en establiments permanents
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Comercio al por menor de productos alimenticios, bebidas y tabaco realizado en establecimientos permanentes
1641
Comer‡ al detall de fruites, verdures, hortalisses i tubercles
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Comercio al por menor de frutas, verduras, hortalizas y tub‚rculos
16410
Comer‡ al detall de fruites, verdures, hortalisses i tubercles
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Comercio al por menor de frutas, verduras, hortalizas y tub‚rculos
1642
Comer‡ al detall de carn i despulles; de productes i derivats carnis elaborats; d'ous, aviram, conills de granja, ca‡a; i dels seus productes derivats
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Comercio al por menor de carnes y despojos; de productos y derivados c rnicos elaborados; de huevos, aves, conejos de granja, caza; y de productos derivados de los mismos
16421
Comer‡ al detall de carn i despulles; de productes i derivats carnis elaborats; d'ous, aviram, conills de granja, ca‡a; i dels seus productes derivats
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Comercio al por menor de carnes y despojos; de productos y derivados c rnicos elaborados; de huevos, aves, conejos de granja, caza; y de productos derivados de los mismos
16422
Comer‡ al detall, en carnisseries xarcuteries, de carns fresques i congelades, despulles i tot tipus de productes i derivats carnis; d'ous, aviram, conills de granja, ca‡a; i dels seus productes derivats
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Comercio al por menor, en dependencias de venta de carnicer¡as-charcuter¡as, de carnes frescas y congeladas, despojos y toda clase de productos y derivados c rnicos; de huevos, aves, conejos de granja, caza y de productos derivados de los mismos
16423
Comer‡ al detall, en carnisseries salsitxeries, de carns fresques i congelades, despulles, productes derivats d'ind£stries c…rnies i productes carnis frescos, crus, adobats, salats i embotits de sang
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Comercio al por menor, en dependencias de venta de carnicer¡as-salchicher¡as, de carnes frescas y congeladas, despojos, productos procedentes de industrias c rnicas y productos c rnicos frescos, crudos, adobados, tocino salado, embutidos de sangre
16424
Comer‡ al detall, en carnisseries, de carns fresques i congelades, despulles i productes derivats carnis elaborats; d'ous, aviram, conills de granja, ca‡a i dels seus productes derivats
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Comercio al por menor, en carnicer¡as, de carnes frescas y congeladas, despojos y productos y derivados c rnicos elaborados; as¡ como de huevos, aves, conejos de granja, caza y de productos derivados de los mismos
16425
Comer‡ al detall d'ous, aviram, conills de granja, ca‡a i dels seus productes derivats
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Comercio al por menor de huevos, aves, conejos de granja, caza; y de productos derivados de los mismos
16426
Comer‡ al detall, en triperies, de visceres i despulles d'animals procedents de l'escorxador, frescos i congelats
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Comercio al por menor, en casquer¡as, de v¡sceras y despojos procedentes de animales de abasto, frescos y congelados
1643
Comer‡ al detall de peix i altres productes de la pesca, de l'aqicultura i de cargols
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Comercio al por menor de pescados y otros productos de la pesca y de la agricultura y caracoles
16431
Comer‡ al detall de peix i altres productes de la pesca, de l'aqicultura i de cargols
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Comercio al por menor de pescados y otros productos de la pesca y de la acuicultura y de caracoles
16432
Comer‡ al detall de bacall… i d'altres peixos en sala¢
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Comercio al por menor de bacalao y otros pescados en salaz¢n
1644
Comer‡ al detall de pa, pastisseria, confiteria i similars, de llet i productes lactis
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Comercio al por mayor de pan, pasteler¡a, confiter¡a y similares y de leche y productos l cteos
16441
Comer‡ al detall de pa, pastisseria, confiteria i similars, de llet i productes lactis
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Comercio al por menor de pan, pasteler¡a, confiter¡a y similares y de leche y productos l cteos
16442
Comer‡ al detall de pa, pans especials i brioixeria
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Despachos de pan, panes especiales y boller¡a
16443
Comer‡ al detall de productes de pastisseria, brioixeria i confiteria
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Comercio al por menor de productos de pasteler¡a, boller¡a y confiter¡a
16444
Comer‡ al detall de gelats
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Comercio al por menor de helados
16445
Comer‡ al detall de bombons i caramels
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Comercio al por menor de bombones y caramelos
16446
Comer‡ al detall de masses fregides, amb cobertura, farcir o sense farcir, patates fregides, productes d'aperitiu, fruita seca, llaminadures, preparats de xocolata i begudes refrescants
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Comercio al por menor de masas fritas, con o sin coberturas o rellenos, patatas fritas, productos de aperitivo, frutos secos, golosinas, preparados de chocolate y bebidas refrescantes
1645
Comer‡ al detall de vins i altres begudes
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Comercio al por menor de vinos y bebidas de todas clases
16450
Comer‡ al detall de vins i altres begudes
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Comercio al por menor de vinos y bebidas de todas clases
1646
Comer‡ al detall de productes del tabac i articles per a fumador
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Comercio al por menor de labores de tabaco y de art¡culos de fumador
16461
Comer‡ al detall de productes del tabac, en expenedories generals, especials i interiors
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Comercio al por menor de labores de tabaco de todas clases y formas en Expendedur¡as Generales, Especiales e Interiores
16462
Comer‡ al detall de productes del tabac, en extensions transit•ries d'expenedories generals
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Comercio al por menor de labores de tabaco de todas clases y formas en extensiones transitorias de Expendedur¡as Generales
16463
Comer‡ al detall de productes del tabac, en expenedories de car…cter complementari
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Comercio al por menor de labores de tabaco de todas clases y formas en Expendedur¡as de car cter Complementario
16464
Comer‡ al detall de productes del tabac, en establiments mercantils, en rŠgim d'autoritzacions de venda amb rec…rrec
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Comercio al por menor de labores de tabaco, realizado por establecimientos mercantiles en r‚gimen de autorizaciones de venta con recargo
16465
Comer‡ al detall de productes del tabac, en m…quines autom…tiques, en rŠgim d'autoritzacions de venda amb rec…rrec
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Comercio al por menor de labores de tabaco, realizado a trav‚s de m quinas autom ticas, en r‚gimen de autorizaciones de venta con recargo
16466
Comer‡ al detall de productes del tabac, en municipis sense expenedoria
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Comercio al por menor de tabacos de todas clases y formas, en localidades donde no est‚ estancada la venta
16467
Comer‡ al detall de productes del tabac, dut a terme per disminu‹ts f¡sics titulars d'autoritzacions especials
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Comercio al por menor de labores de tabaco realizado por minusv lidos f¡sicos titulares de autorizaciones especiales
16468
Comer‡ al detall d'articles per a fumadors
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Comercio al por menor de art¡culos para fumadores
1647
Comer‡ al detall de productes alimentaris i begudes (sense predomini)
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Comercio al por menor de productos alimenticios y bebidas en general
16471
Comer‡ al detall de productes alimentaris i begudes (sense predomini), en establiments amb venedor
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Comercio al por menor de cualquier clase de productos alimenticios y de bebidas en establecimientos con vendedor
16472
Comer‡ al detall de productes alimentaris i begudes, en rŠgim d'autoservei, en establiments amb una superf¡cie inferior a 120 m2
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Comercio al por menor de cualquier clase de productos alimenticios y de bebidas en r‚gimen de autoservicio o mixto en establecimientos cuya sala de ventas tenga una superficie inferior a 120 metros cuadrados
16473
Comer‡ al detall de productes alimentaris i begudes, en rŠgim d'autoservei o superserveis, en establiments amb una superf¡cie entre 120 m2 i 399 m2
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Comercio al por menor de cualquier clase de productos alimenticios y bebidas en r‚gimen de autoservicio o mixto en superservicios, denominados as¡ cuando la superficie de su sala de ventas se halle comprendida entre 120 y 399 metros cuadrados
16474
Comer‡ al detall de productes alimentaris i begudes (sense predomini), en rŠgim d'autoservei o supermercats, en establiments amb una superf¡cie igual o superior a 400 m2
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Comercio al por menor de cualquier clase de productos alimenticios y bebidas en r‚gimen de autoservicio o mixto en supermercados, denominados as¡ cuando la superficie de su sala de ventas sea igual o superior a 400 metros cuadrados
16475
Subministrament de productes alimentaris i begudes, a trav‚s de m…quines expenedores (llevat del tabac)
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Suministro de productos alimenticios y bebidas, excluido el tabaco, a trav‚s de m quinas expendedoras
165
Comer‡ al detall de productes industrials no alimentaris, en establiments permanents
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Comercio al por menor de productos industriales no alimenticios realizado en establecimientos permanentes
1651
Comer‡ al detall de productes tŠxtils, confecci¢, cal‡at, pells i articles de cuir
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Comercio al por menor de productos textiles. Confecci¢n, calzado, pieles y art¡culos de cuero
16511
Comer‡ al detall de productes tŠxtils, confeccions per a la llar, catifes i similars i articles de tapisseria
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Comercio al por menor de productos textiles, confecciones para el hogar, alfombras y similares y art¡culos de tapicer¡a
16512
Comer‡ al detall de roba i complements
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Comercio al por menor de toda clase de prendas para el vestido y tocado
16513
Comer‡ al detall de llenceria i corseteria
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Comercio al por menor de lencer¡a y corseter¡a
16514
Comer‡ al detall d'articles de merceria
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Comercio al por menor de art¡culos de mercer¡a y paqueter¡a
16515
Comer‡ al detall de roba especial
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Comercio al por menor de prendas especiales
16516
Comer‡ al detall de cal‡at, articles de pell i imitaci¢ o productes substitutius, cinturons, carteres, bosses, maletes i articles de viatge en general
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Comercio al por menor de calzado, art¡culos de piel e imitaci¢n o productos sustitutivos, cinturones, carteras, bolsos, maletas y art¡culos de viaje en general
16517
Comer‡ al detall de confeccions de pelleteria
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Comercio al por menor de confecciones de peleter¡a
1652
Comer‡ al detall de medicaments i productes farmacŠutics. Comer‡ al detall de productes de drogueria i neteja; perfumeria i cosmŠtics, i altres productes qu¡mics. Comer‡ al detall d'articles d'herbolari
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Comercio al por menor de medicamentos y productos farmac‚uticos; comercio al por menor de art¡culos droguer¡a y limpieza; perfumer¡a y cosm‚ticos todas clases; y productos qu¡micos en general; comercio al por menor hierbas y plantas herbolarios
16521
Comer‡ al detall de medicaments i productes farmacŠutics i d'higiene personal, en farm…cies
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Farmacias: Comercio al por menor de medicamentos, productos sanitarios y de higiene personal
16522
Comer‡ al detall de productes de drogueria, perfumeria i cosmŠtica, neteja, pintures, vernissos, dissolvents, papers i altres productes per a la decoraci¢
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Comercio al por menor de productos de droguer¡a, perfumer¡a y cosm‚tica, limpieza, pinturas, barnices, disolventes, papeles y otros productos para la decoraci¢n y de productos qu¡micos
16523
Comer‡ al detall de productes de perfumeria i cosmŠtica, i d'articles per a la higiene personal
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Comercio al por menor de productos de perfumer¡a y cosm‚tica, y de art¡culos para la higiene y el aseo personal
16524
Comer‡ al detall d'articles d'herbolari
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Comercio al por menor de plantas y hierbas en herbolarios
1653
Comer‡ al detall d'articles per al parament de la llar i materials de construcci¢
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Comercio al por menor de art¡culos para el equipamiento del hogar y la construcci¢n
16531
Comer‡ al detall de mobles (llevat dels d'oficina)
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Comercio al por menor de muebles (excepto los de oficina)
16532
Comer‡ al detall de materials i aparells elŠctrics, electr•nics, electrodomŠstics i altres aparells d'£s domŠstic no elŠctrics; i de mobles de cuina
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Comercio al por menor de material y aparatos el‚ctricos, electr¢nicos, electrodom‚sticos y otros aparatos de uso dom‚stico accionados por otro tipo de energ¡a distinta de la el‚ctrica, as¡ como de muebles de cocina
16533
Comer‡ al detall d'articles de parament, ferreteria, objectes per decorar o de regal, inclosa la bijuteria i els petits electrodomŠstics
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Comercio al por menor de art¡culos de menaje, ferreter¡a, adorno, regalo o reclamo (incluyendo bisuter¡a y peque¤os electrodom‚sticos)
16534
Comer‡ al detall de materials de construcci¢ i d'articles i mobiliari de sanejament
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Comercio al por menor de materiales de construcci¢n y de art¡culos y mobiliario de saneamiento
16535
Comer‡ al detall de portes, finestres i persianes, motllures i marcs, tarimes i parquet mosaic; cistelleria i articles de suro
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Comercio al por menor de puertas, ventanas y persianas, molduras y marcos, tarimas y parquet-mosaico, cester¡a y art¡culos de corcho
16536
Comer‡ al detall d'articles de bricolatge
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Comercio al por menor de art¡culos de 'bricolage'
16539
Comer‡ al detall d'altres articles per al parament de la llar NCAA
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Comercio al por menor de otros art¡culos para el equipamiento del hogar n.c.o.p.
1654
Comer‡ al detall de vehicles terrestres, aeronaus i embarcacions; i de maquin…ria, accessoris i peces de recanvi
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Comercio al por menor de veh¡culos terrestres, aeronaves y embarcaciones y de maquinaria, accesorios y piezas de recambio
16541
Comer‡ al detall de vehicles terrestres
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Comercio al por menor de veh¡culos terrestres
16542
Comer‡ al detall d'accessoris i peces de recanvi per a vehicles terrestres
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Comercio al por menor de accesorios y piezas de recambio para veh¡culos terrestres
16543
Comer‡ al detall de vehicles aeris
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Comercio al por menor de veh¡culos a‚reos
16544
Comer‡ al detall d'embarcacions amb motor i esportives
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Comercio al por menor de veh¡culos fluviales y mar¡timos de vela o motor y deportivos
16545
Comer‡ al detall de tot tipus de maquin…ria (llevat dels aparells de la llar, d'oficina, mŠdics, ortopŠdics, •ptics i fotogr…fics)
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Comercio al por menor de toda clase de maquinaria (excepto aparatos del hogar, de oficina, m‚dicos, ortop‚dicos, ¢pticos y fotogr ficos)
16546
Comer‡ al detall de cobertes, bandes i cambres d'aire per a pneum…tics de vehicles
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Comercio al por menor de cubiertas, bandas o bandajes y c maras de aire para toda clase de veh¡culos
1655
Comer‡ al detall de combustibles, carburants i lubrificants
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Comercio al por menor de combustibles, carburantes y lubricantes
16551
Comer‡ al detall de combustibles de tot tipus (llevat de gasos i carburants)
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Comercio al por menor de combustibles de todas clases, excepto gases y carburantes
16552
Comer‡ al detall de gasos combustibles de tot tipus
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Comercio al por menor de gases combustibles de todas clases
16553
Comer‡ al detall de carburants, olis i greixos lubrificants per a vehicles
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Comercio al por menor de carburantes para el surtido de veh¡culos y aceites y grasas lubricantes
1656
Comer‡ al detall de b‚ns de segona m…, com ara mobles, roba i estris ordinaris d'£s domŠstic
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Comercio al por menor de bienes usados tales como muebles, prendas y enseres ordinarios de uso dom‚stico
16560
Comer‡ al detall de b‚ns de segona m…, com ara mobles, roba i estris ordinaris d'£s domŠstic
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Comercio al por menor de bienes usados tales como muebles, prendas y enseres ordinarios de uso dom‚stico
1657
Comer‡ al detall d'instruments musicals i els seus accessoris
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Comercio al por menor de instrumentos musicales en general, as¡ como de sus accesorios
16570
Comer‡ al detall d'instruments musicals i els seus accessoris
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Comercio al por menor de instrumentos musicales en general, as¡ como de sus accesorios
1659
Comer‡ al detall d'altres productes
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Otro comercio al por menor
16591
Comer‡ al detall de segells, monedes, medalles commemoratives, bitllets per a colúleccionistes, obres d'art i antiguitats, minerals solts o en colúleccions, f•ssils, insectes, petxines, plantes i animals dissecats
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Comercio al por menor de sellos, monedas, medallas conmemorativas, billetes para coleccionistas, obras de arte y antigedades, minerales sueltos o en colecciones, f¢siles, insectos, conchas, plantas y animales disecados
16592
Comer‡ al detall de mobles, m…quines i equips d'oficina
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Comercio al por menor de muebles de oficina y de m quinas y equipos de oficina
16593
Comer‡ al detall d'aparells i instruments mŠdics, ortopŠdics, •ptics i fotogr…fics
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Comercio al por menor de aparatos e instrumentos m‚dicos, ortop‚dicos, ¢pticos y fotogr ficos
16594
Comer‡ al detall de llibres, peri•dics, articles de papereria i escriptori i articles de dibuix i belles arts
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Comercio al por menor de libros, peri¢dicos, art¡culos de papeler¡a y escritorio y art¡culos de dibujo y bellas artes
16595
Comer‡ al detall d'articles de joieria, rellotgeria, argenteria i bijuteria
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Comercio al por menor de art¡culos de joyer¡a, relojer¡a, plater¡a y bisuter¡a
16596
Comer‡ al detall de joquines, articles d'esport; roba, cal‡at i complements esportius; armes, municions i articles de pirotŠcnia
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Comercio al por menor de juguetes, art¡culos de deporte, prendas deportivas de vestido, calzado y tocado, armas, cartucher¡a y art¡culos de pirotecnia
16597
Comer‡ al detall de llavors i adobs, flors i plantes, i petits animals
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Comercio al por menor de semillas, abonos, flores y plantas y peque¤os animales
16598
Comer‡ al detall d'articles de 'sex-shop'
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Comercio al por menor denominado 'sex-shop'
16599
Comer‡ al detall d'altres productes NCAA (llevat dels classificats en l'ep¡graf n£m. 6539)
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Comercio al por menor de otros productos no especificados en esta agrupaci¢n, excepto los que deben clasificarse en el ep¡grafe 653.9
166
Comer‡ al detall mixt o integrat. Comer‡ al detall fora d'un establiment comercial permanent (ambulant, encants i parades de mercat). Comer‡ al detall mitjan‡ant m…quines expenedores. Comer‡ al detall per correspondŠncia
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Comercio mixto o integrado; comercio al por menor fuera de un establecimiento comercial permanente (ambulancia, mercadillos y mercados ocasionales o peri¢dicos); comercio en r‚gimen de expositores en dep¢sito y mediante aparatos autom ticos, correo
1661
Comer‡ al detall mixt o integrat
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Comercio mixto o integrado al por menor
16611
Comer‡ al detall en grans magatzems (principalment d'articles per al parament de la llar, confecci¢, cal‡at, perfumeria i similars)
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Comercio en grandes almacenes, entendiendo por tales aquellos establecimientos que ofrecen un surtido amplio, en general, profundo varias gamas productos (principalmente art¡culos el equipamiento del hogar, confecci¢n, calzado, perfumer¡a, etc.)
16612
Comer‡ al detall en hipermercats (principalment de productes alimentaris i no alimentaris de gran venda)
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Comercio en hipermercados, entendiendo por tales aquellos establecimientos que ofrecen principalmente en autoservicio un amplio surtido de productos alimenticios y no alimenticios de gran venta, que disponen, normalmente, de estacionamientos
16613
Comer‡ al detall en magatzems populars (principalment de productes de baix preu)
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Comercio en almacenes populares, entendiendo por tales aquellos establecimientos que ofrecen en secciones m£ltiples y venden autoservicio o preselecci¢n un surtido relativamente amplio y poco profundo de bienes de consumo, con gama de precios baja
1662
Comer‡ al detall mixt o integrat
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Comercio mixto o integrado al por menor
16621
Comer‡ al detall de tot tipus d'articles, en economats i cooperatives de consum
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Comercio al por menor de toda clase de art¡culos en economatos y cooperativas de consumo
16622
Comer‡ al detall de tot tipus d'articles, inclosos els d'alimentaci¢ i les begudes, en establiments diferents dels especificats en el grup 661 i en l'ep¡graf 6621
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Comercio al por menor de toda clase de art¡culos, incluyendo alimentaci¢n y bebidas, en establecimientos distintos de los especificados en el Grupo 661 y en el ep¡grafe 662.1
1663
Comer‡ al detall fora d'un establiment comercial permanent (ambulant, encants i parades de mercat)
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Comercio al por menor fuera de un establecimineto comercial permanente (ambulancia, mercadillos y mercados ocasionales o peri¢dicos)
16631
Comer‡ al detall, fora d'un establiment comercial permanent, de productes alimentaris, inclosos els gelats i les begudes
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Comercio al por menor fuera de un establecimiento comercial permanente de productos alimenticios, incluso bebidas y helados
16632
Comer‡ al detall, fora d'un establiment comercial permanent, d'articles tŠxtils i de confecci¢
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Comercio al por menor fuera de un establecimiento comercial permanente de art¡culos textiles y de confecci¢n
16633
Comer‡ al detall, fora d'un establiment comercial permanent, de cal‡at, pells i articles de cuir
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Comercio al por menor fuera de un establecimiento comercial permanente de calzado, pieles y art¡culos de cuero
16634
Comer‡ al detall, fora d'un establiment comercial permanent, d'articles de drogueria, cosmŠtica i productes qu¡mics en general
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Comercio al por menor fuera de un establecimiento comercial permanente de art¡culos de droguer¡a y cosm‚ticos y de productos qu¡micos en general
16639
Comer‡ al detall, fora d'un establiment comercial permanent d'altres articles NCAA
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Comercio al por menor fuera de un establecimiento comercial permanente de otras clases de mercanc¡as n.c.o.p.
1664
Comer‡ al detall en rŠgim d'expositors en dip•sit i mitjan‡ant m…quines expenedores
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Comercio en r‚gimen de expositores en dep¢sito y mediante aparatos autom ticos
16641
Comer‡ al detall, en rŠgim d'expositors en dip•sit, de m£sica enregistrada
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Autoventa de m£sica grabada en r‚gimen de expositores en dep¢sito
16649
Comer‡ al detall, mitjan‡ant m…quines expenedores, d'articles diversos NCAA (llevat dels d'alimentaci¢, les begudes i el tabac)
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Comercio al por menor de art¡culos diversos n.c.o.p. mediante aparatos autom ticos, excepto alimentaci¢n, bebidas y tabaco
1665
Comer‡ al detall per correspondŠncia o cat…leg de tot tipus de productes
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Comercio al por menor por correo o por cat logo de productos diversos
16650
Comer‡ al detall per correspondŠncia o cat…leg de tot tipus de productes
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Comercio al por menor por correo o por cat logo de productos diversos
167
Serveis d'alimentaci¢
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Servicio de alimentaci¢n
1671
Serveis de restaurants
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Servicios en restaurantes
16711
Serveis de restaurants de cinc forquilles
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
De cinco tenedores
16712
Serveis de restaurants de quatre forquilles
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
De cuatro tenedores
16713
Serveis de restaurants de tres forquilles
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
De tres tenedores
16714
Serveis de restaurants de dues forquilles
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
De dos tenedores
16715
Serveis de restaurants d'una forquilla
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
De un tenedor
1672
Serveis de cafeteries
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
En cafeter¡as
16721
Serveis de cafeteries de tres tasses
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
De tres tazas
16722
Serveis de cafeteries de dues tasses
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
De dos tazas
16723
Serveis de cafeteries d'una tassa
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
De una taza
1673
Serveis de cafeteries i bars, amb menjar i sense
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
En caf‚s y bares, con y sin comida
16731
Serveis de cafeteries i bars, amb menjar i sense, de categoria especial
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
De categor¡a especial
16732
Altres serveis de cafeteries i bars
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Otros caf‚s y bares
1674
Serveis especials de restaurant, cafeteria i cafŠ bar
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Servicios especiales de restaurante, cafeter¡a y caf‚-bar
16741
Serveis en vehicles de tracci¢ mec…nica
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Servicio en veh¡culos de tracci¢n mec nica
16742
Serveis en ferrocarrils de qualsevol categoria
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Servicio en ferrocarriles de cualquier clase
16743
Serveis en vaixells
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Servicio en barcos
16744
Serveis en aeronaus
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Servicio en aeronaves
16745
Serveis en societats, cercles, casinos, clubs i establiments similars
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Servicios que se presten en sociedades, c¡rculos, casinos, clubes y establecimientos an logos
16746
Serveis en teatres i altres espectacles que nom‚s estan oberts durant les hores de la funci¢ (llevat els de balls i similars)
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Servicios establecidos en teatros y dem s espect culos que £nicamente permanecen abiertos durante las horas del espect culo, excepto los de bailes y similares
16747
Serveis en parcs o recintes firals classificats en l'ep¡graf 989.3 d'aquesta secci¢ 1 de les tarifes
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Servicios que se prestan en parques o recintos feriales clasificados en el Ep¡grafe 989.3 de esta Secci¢n 1 de las Tarifas
1675
Serveis en quioscos, paradetes, barraques o altres locals similars, situats en mercats o places, a l'aire lliure en la via p£blica o jardins
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Servicios en quioscos, cajones, barracas u otros locales an logos, situados en mercados o plazas de abastos, al aire libre en la v¡a p£blica o jardines
16750
Serveis en quioscos, paradetes, barraques o altres locals similars, situats en mercats o places, a l'aire lliure en la via p£blica o jardins
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Servicios en quioscos, cajones, barracas u otros locales an logos, situados en mercados o plazas de abastos, al aire libre en la v¡a p£blica o jardines
1676
Serveis en xocolateries, gelateries i orxateries
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Servicios en chocolater¡as, helader¡as y horchater¡as
16760
Serveis en xocolateries, gelateries i orxateries
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Servicios en chocolater¡as, helader¡as y horchater¡as
1677
Serveis dels establiments classificats en els grups 671, 672, 673, 681 i 682 de les agrupacions 67 i 68, duts a terme fora d'aquests establiments. Altres serveis d'alimentaci¢
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Servicios prestados por los establecimientos clasificados en los grupos 671, 672, 673, 681 y 682 de las agrupaciones 67 y 68, realizados fuera de dichos establecimientos. Otros servicios de alimentaci¢n
16771
Serveis dels establiments classificats en els grups 671, 672, 673 i 682 de les agrupacions 67 i 68, duts a terme fora d'aquests establiments
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Servicios prestados por los establecimientos clasificados en los grupos 671, 672, 673 y 682 de las agrupaciones 67 y 68, realizados fuera de dichos establecimientos
16779
Altres serveis d'alimentaci¢ propis de la restauraci¢
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Otros servicios de alimentaci¢n propios de la restauraci¢n
168
Serveis de dispesa
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Servicio de hospedaje
1681
Serveis de dispesa en hotels i motels
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Servicio de hospedaje en hoteles y moteles
16810
Serveis de dispesa en hotels i motels
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Servicio de hospedaje en hoteles y moteles
1682
Serveis de dispesa en hostals i pensions
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Servicio de hospedaje en hostales y pensiones
16820
Serveis de dispesa en hostals i pensions
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Servicio de hospedaje en hostales y pensiones
1683
Serveis de dispesa en fondes, cases d'hostes i allotjaments tur¡stics rurals
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Servicio de hospedaje en fondas y casas de hu‚spedes
16830
Serveis de dispesa en fondes i cases d'hostes
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Servicio de hospedaje en fondas y casas de hu‚spedes
1684
Serveis de dispesa en hotels apartament
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Servicio de hospedaje en hoteles-apartamentos
16840
Serveis de dispesa en hotels apartament
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Servicio de hospedaje en hoteles-apartamentos
1685
Allotjaments tur¡stics extrahotelers
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Alojamientos tur¡sticos extrahoteleros
16850
Allotjaments tur¡stics extrahotelers
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Alojamientos tur¡sticos extrahoteleros
1686
Explotaci¢ d'apartaments privats mitjan‡ant agŠncia o empresa organitzada
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Explotaci¢n de apartamentos privados a trav‚s de agencia o empresa organizada
16860
Explotaci¢ d'apartaments privats mitjan‡ant agŠncia o empresa organitzada
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Explotaci¢n de apartamentos privados a trav‚s de agencia o empresa organizada
1687
C…mpings tur¡stics en quŠ es presten els serveis m¡nims de salubritat, com ara aigua potable, lavabos, aigeres i similars
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Campamentos tur¡sticos en los que se prestan los servicios m¡nimos de salubridad como agua potable, lavabos, fregaderos, etc.
16871
C…mpings de luxe
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Campamentos de lujo
16872
C…mpings de primera classe
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Campamentos de primera clase
16873
C…mpings de segona classe
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Campamentos de segunda clase
16874
C…mpings de tercera classe
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Campamentos de tercera clase
169
Reparacions
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Reparaciones
1691
Reparaci¢ d'articles elŠctrics per a la llar, vehicles autom•bils i altres b‚ns de consum
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Reparaci¢n de art¡culos el‚ctricos para el hogar, veh¡culos autom¢viles y otros bienes de consumo
16911
Reparaci¢ d'articles elŠctrics per a la llar
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Reparaci¢n de art¡culos el‚ctricos para el hogar
16912
Reparaci¢ de vehicles autom•bils, bicicletes i altres vehicles
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Reparaci¢n de veh¡culos autom¢viles, bicicletas y otros veh¡culos
16919
Reparaci¢ d'altres b‚ns de consum NCAA
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Reparaci¢n de otros bienes de consumo n.c.o.p.
1692
Reparaci¢ de maquin…ria industrial
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Reparaci¢n de maquinaria industrial
16920
Reparaci¢ de maquin…ria industrial
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Reparaci¢n de maquinaria industrial
1699
Altres reparacions NCAA
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Otras reparaciones n.c.o.p.
16990
Altres reparacions NCAA
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Otras reparaciones n.c.o.p.
17
Transport i comunicacions
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Transporte y comunicaciones
171
Transport per ferrocarril
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Transporte por ferrocarril
1711
Transport ferroviari per via normal
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Transporte ferroviario por v¡a normal
17111
Transport ferroviari de viatgers per via normal
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Transporte ferroviario de viajeros por v¡a normal
17112
Transport ferroviari de mercaderies per via normal
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Transporte ferroviario de mercanc¡as por v¡a normal
1712
Transport ferroviari per via estreta
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Transporte ferroviario por v¡a estrecha
17121
Transport ferroviari de viatgers per via estreta
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Transporte ferroviario de viajeros por v¡a estrecha
17122
Transport ferroviari de mercaderies per via estreta
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Transporte ferroviario de mercanc¡as por v¡a estrecha
172
Altres transports terrestres
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Otros transportes terrestres
1721
Transport de viatgers
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Transporte de viajeros
17211
Transport urb… colúlectiu
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Transporte urbano colectivo
17212
Transport en autotaxis
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Transporte por autotaxis
17213
Transport de viatgers per carretera
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Transporte de viajeros por carretera
1722
Transport de mercaderies per carretera
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Transporte de mercanc¡as por carretera
17220
Transport de mercaderies per carretera
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Transporte de mercanc¡as por carretera
1729
Altres transports terrestres NCAA
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Otros transportes terrestres n.c.o.p.
17291
Serveis de transport per ferrocarril de cremallera
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Servicios de transporte por ferrocarril de cremallera
17292
Serveis de transport per telefŠric i funicular
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Servicios de transporte por telef‚ricos y funiculares
17293
Altres serveis de transport terrestre NCAA
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Otros servicios de transportes terrestres n.c.o.p.
173
Transport mar¡tim i per vies navegables interiors
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Transporte mar¡timo y por v¡as navegables interiores
1731
Transport mar¡tim internacional (llevat del de petroli brut i gasos)
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Transporte mar¡timo internacional (excepto crudos y gases)
17311
Transport mar¡tim internacional de passatgers
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Transporte mar¡timo internacional de pasajeros
17312
Transport mar¡tim internacional de mercaderies
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Transporte mar¡timo internacional de mercanc¡as
1732
Transport mar¡tim de petroli brut i gasos
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Transporte mar¡timo de crudos y gases
17321
Transport mar¡tim internacional de productes petrol¡fers i gasos
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Transporte mar¡timo internacional de productos petrol¡feros y gases
17322
Transport de cabotatge de productes petrol¡fers i gasos
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Transporte de cabotaje de productos petrol¡feros y gases
17323
Transport per vies navegables interiors de productes petrol¡fers i gasos
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Transporte por v¡as navegables interiores de productos petrol¡feros y gases
1733
Transport de cabotatge i per vies navegables interiors (llevat del transport de petroli brut i gasos)
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Transporte de cabotaje y por v¡as navegables interiores (excepto crudos y gases)
17331
Transport de cabotatge i per vies navegables interiors, de viatgers
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Transporte de cabotaje y por v¡as navegables interiores, de viajeros
17332
Transport de cabotatge i per vies navegables interiors, de mercaderies
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Transporte de cabotaje y por v¡as navegables interiores, de mercanc¡as
17333
Serveis de transbordador, ferri i similars
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Servicios de transbordadores, ferry-boats y an logos
17334
Transport mar¡tim de passatgers per mitj… dels anomenats 'jet-foil' i similars
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Transporte mar¡timo de pasajeros mediante los denominados Jet-Foil y similares
174
Transport aeri
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Transporte a‚reo
1741
Transport aeri regular
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Transporte a‚reo regular
17411
Transport aeri nacional de viatgers (serveis regulars)
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Transporte a‚reo nacional de viajeros (servicios regulares)
17412
Transport aeri nacional de mercaderies (serveis regulars)
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Transporte a‚reo nacional de mercanc¡as (servicios regulares)
17413
Transport aeri internacional de viatgers (serveis regulars)
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Transporte a‚reo internacional de viajeros (servicios regulares)
17414
Transport aeri internacional de mercaderies (serveis regulars)
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Transporte a‚reo internacional de mercanc¡as (servicios regulares)
1742
Transport aeri no regular
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Transporte a‚reo no regular
17421
Transport aeri nacional de viatgers (serveis no regulars)
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Transporte a‚reo nacional de viajeros (servicios no regulares)
17422
Transport aeri nacional de mercaderies (serveis no regulars)
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Transporte a‚reo nacional de mercanc¡as (servicios no regulares)
17423
Transport aeri internacional de viatgers (serveis no regulars)
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Transporte a‚reo internacional de viajeros (servicios no regulares)
17424
Transport aeri internacional de mercaderies (serveis no regulars)
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Transporte a‚reo internacional de mercanc¡as (servicios no regulares)
175
Activitats similars als transports
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Actividades anexas a los transportes
1751
Activitats similars al transport terrestre
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Actividades anexas al transporte terrestre
17511
Guarda i cust•dia de vehicles en garatges i locals coberts
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Guarda y custodia de veh¡culos en garajes y locales cubiertos
17512
Guarda i cust•dia de vehicles en aparcaments subterranis o p…rquings
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Guarda y custodia de veh¡culos en los denominados 'aparcamientos subterr neos' o 'parking'
17513
Guarda i cust•dia de vehicles en solars o terrenys sense edificar
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Guarda y custodia de veh¡culos en solares o terrenos sin edificar
17514
Explotaci¢ d'autopistes, carreteres, ponts i t£nels de peatge
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Explotaci¢n de autopistas, carreteras, puentes y t£neles de peaje
17515
Greixatge i rentatge de vehicles
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Engrase y lavado de veh¡culos
17516
Servei de c…rrega i desc…rrega de mercaderies
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Servicios de carga y descarga de mercanc¡as
1752
Activitats similars al transport mar¡tim, per vies navegables interiors (explotaci¢ de ports i similars)
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Actividades anexas al transporte mar¡timo y por v¡as navegables interiores
17521
Serveis de pilotatge i de pr…ctics en ports
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Servicios de pilotaje y pr cticos en puertos
17522
Serveis de transbordament d'uns vaixells a uns altres
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Servicios de transbordo de unos barcos a otros
17523
Serveis de remolcament de vaixells
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Servicios de remolque de nav¡os
17524
Serveis de neteja, desinfecci¢ i similars a c…rrec de personal aliŠ al vaixell
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Servicios de limpieza, desinfecci¢n y similares a cargo de personal ajeno al barco
17525
Serveis de salvament i recuperaci¢ de vaixells
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Servicios de salvamento y recuperaci¢n de barcos
17526
Serveis de c…rrega i desc…rrega de bucs
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Servicios de carga y descarga de buques
17527
Serveis d'explotaci¢ i manteniment de ports, canals, dics i similars
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Servicios de explotaci¢n y mantenimiento de puertos, canales, diques, etc.
17528
Serveis de senyals mar¡tims i costaners
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Servicios de se¤ales mar¡timas y costeras
1753
Activitats afins al transport aeri
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Actividades anexas al transporte a‚reo
17531
Terminals de l¡nies de transport aeri en aeroports
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Terminales de l¡neas de transporte a‚reo en aeropuertos
17532
Serveis de control de navegaci¢ aŠria
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Servicio de control de navegaci¢n a‚rea
17533
Serveis d'hangars i estacionament d'aeronaus
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Servicios de hangares y estacionamiento de aeronaves
17534
Serveis de remolc, neteja i manteniment d'aeronaus
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Servicios de remolque, limpieza y mantenimiento de aeronaves
17535
Explotaci¢ integral d'aeroports
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Explotaci¢n integral de aeropuertos
17539
Altres serveis afins al transport aeri NCAA
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Otros servicios anexos al transporte a‚reo n.c.o.p.
1754
Dip•sit i emmagatzematge de mercaderies
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Dep¢sitos y almacenamiento de mercanc¡as
17541
Dip•sits i magatzems generals
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Dep¢sitos y almacenes generales
17542
Dip•sits i magatzems de vehicles
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Dep¢sitos y almacenes de veh¡culos
17543
Sitges i altres magatzems de gra
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Silos y otros almacenes de granos
17544
Magatzems frigor¡fics
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Almacenes frigor¡ficos
17545
Magatzems i dip•sits de l¡quids
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Almacenes y dep¢sitos de l¡quidos
17546
Guardamobles
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Guardamuebles
17549
Altres dip•sits i magatzems especials NCAA
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Otros dep¢sitos y almacenes especiales n.c.o.p.
1755
AgŠncies de viatges
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Agencias de viajes
17551
Serveis a altres agŠncies de viatges
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Servicios a otras agencias de viajes
17552
Serveis prestats al p£blic per les agŠncies de viatge
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Servicios prestados al p£blico por las agencias de viajes
1756
Activitats auxiliars i complement…ries del transport (intermediaris)
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Actividades auxiliares y complementarias del transporte (intermediarios del transporte)
17561
AgŠncies de transport
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Agencias de transporte, transitarios
17562
Consignataris de vaixells
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Consignatarios de buques
17569
Altres serveis de mediaci¢ del transport
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Otros servicios de mediaci¢n del transporte
1757
Serveis de muda
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Servicios de mudanzas
17570
Serveis de muda
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Servicios de mudanzas
176
Telecomunicacions
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Telecomunicaciones
1761
Serveis telef•nics
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Servicios telef¢nicos
17611
Serveis telef•nics en domicilis particulars
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Servicios telef¢nicos en domicilios particulares
17612
Serveis telef•nics per a £s p£blic
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Servicios telef¢nicos para uso p£blico
17613
Serveis telef•nics per a usos especials
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Servicios telef¢nicos para usos especiales
1769
Altres serveis de telecomunicaci¢
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Otros servicios de telecomunicaci¢n
17691
Serveis de telecomunicaci¢ en vehicles m•bils, vaixells o aparells de navegaci¢ aŠria, i entre ells
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Servicios de telecomunicaci¢n con veh¡culos m¢viles, nav¡os o aparatos de navegaci¢n a‚rea y entre ‚stos, entre s¡
17692
Serveis de teletransmissi¢ de dades
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Servicios de teletransmisi¢n de datos
17693
Serveis de telecomunicaci¢ per mitj… de satŠlúlits artificials
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Servicios de telecomunicaci¢n por medio de sat‚lites artificiales
17699
Altres serveis privats de telecomunicaci¢ NCAA
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Otros servicios privados de telecomunicaci¢n n.c.o.p.
18
Institucions financeres, assegurances, serveis prestats a les empreses i lloguers
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Instituciones financieras, seguros, servicios prestados a las empresas y alquileres
181
Institucions financeres
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Instutuciones financieras
1811
Banca
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Banca
18110
Banca
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Banca
1812
Caixes d'estalvis
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Cajas de ahorro
18120
Caixes d'estalvis
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Cajas de ahorro
1819
Altres institucions financeres
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Otras instituciones financieras
18191
Institucions de crŠdit
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Instituciones de cr‚dito
18192
Entitats de redescompte i crŠdit
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Entidades de redescuento y cr‚dito.
18193
Entitats d'arrendament financer o l¡sing
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Entidades de arrendamiento financiero o 'leasing'
18194
Entitats de canvi de moneda
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Entidades de cambio de moneda
18199
Altres entitats financeres NCAA
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Otras entidades financieras n.c.o.p.
182
Assegurances
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Seguros
1821
Entitats asseguradores de vida i capitalitzaci¢
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Entidades aseguradoras de vida y capitalizaci¢n
18211
Assegurances de vida
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Seguros de vida
18212
Assegurances de capitalitzaci¢
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Seguros de capitalizaci¢n
18213
Assegurances mixtes de vida i de capitalitzaci¢
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Seguros mixtos de vida y capitalizaci¢n
1822
Entitats asseguradores de malaltia i riscos diversos
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Entidades aseguradoras de enfermedad y riesgos diversos
18221
Assegurances d'assistŠncia sanit…ria, malaltia i accidents (lliures)
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Seguros de asistencia sanitaria, enfermedad y accidentes (libres)
18222
Assegurances d'enterrament
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Seguros de entierro
18223
Assegurances de danys materials
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Seguros de da¤os materiales
18224
Assegurances de transports
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Seguros de transportes
18229
Altres assegurances
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Otros seguros
1823
Altres entitats asseguradores (mutualitats, caixes de pensions i similars)
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Otras entidades aseguradoras (montep¡os, caja de pensiones, etc.)
18230
Altres entitats asseguradores (mutualitats, caixes de pensions i similars)
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Otras entidades aseguradoras (montep¡os, caja de pensiones, etc.)
183
Auxiliars financers i d'assegurances. Activitats immobili…ries
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Auxiliares financieros y de seguros. Actividades inmobiliarias
1831
Auxiliars financers
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Auxiliares financieros
18311
Serveis de compravenda i contractaci¢ de valors mobiliaris
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Servicios de compra y venta y contrataci¢n de valores mobiliarios
18312
Serveis financers de contractaci¢ de productes
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Servicios financieros de contrataci¢n de productos
18313
Serveis de compensaci¢ banc…ria
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Servicios de compensaci¢n bancaria
18319
Altres serveis financers NCAA
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Otros servicios financieros n.c.o.p.
1832
Auxiliars d'assegurances
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Auxiliares de seguros
18321
AgŠncies i corredories d'assegurances
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Agencias de seguros y corredur¡as de seguros
18322
Serveis de taxaci¢ i tarifaci¢ d'assegurances
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Servicios de tasaci¢n y tarificaci¢n de seguros
18329
Altres serveis auxiliars d'assegurances NCAA
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Otros servicios auxiliares de seguros n.c.o.p.
1833
Promoci¢ immobili…ria
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Promoci¢n inmobiliaria
18331
Promoci¢ de terrenys
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Promoci¢n de terrenos
18332
Promoci¢ d'edificacions
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Promoci¢n de edificaciones
1834
Serveis relatius a la propietat immobili…ria i a la propietat industrial
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Servicios relativos a la propiedad inmobiliaria y a la propiedad industrial
18340
Serveis relatius a la propietat immobili…ria i a la propietat industrial
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Servicios relativos a la propiedad inmobiliaria y a la propiedad industrial
184
Serveis prestats a les empreses
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Servicios prestados a las empresas
1841
Serveis jur¡dics
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Servicios jur¡dicos
18410
Serveis jur¡dics
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Servicios jur¡dicos
1842
Serveis financers i comptables
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Servicios financieros y contables
18420
Serveis financers i comptables
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Servicios financieros y contables
1843
Serveis tŠcnics (enginyeria, arquitectura, urbanisme i similars)
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Servicios t‚cnicos (ingenier¡a, arquitectura, urbanismo, etc.)
18431
Serveis tŠcnics d'enginyeria
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Servicios t‚cnicos de ingenier¡a
18432
Serveis tŠcnics d'arquitectura i urbanisme
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Servicios t‚cnicos de arquitectura y urbanismo
18433
Serveis tŠcnics de prospeccions i estudis geol•gics
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Servicios t‚cnicos de prospecciones y estudios geol¢gicos
18434
Serveis tŠcnics de topografia
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Servicios t‚cnicos de topograf¡a
18435
Serveis tŠcnics de delineaci¢
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Servicios t‚cnicos de delineaci¢n
18439
Altres serveis tŠcnics NCAA
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Otros servicios t‚cnicos n.c.o.p.
1844
Serveis de publicitat, relacions p£bliques i similars
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Servicios de publicidad, relaciones p£blicas y similares
18440
Serveis de publicitat, relacions p£bliques i similars
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Servicios de publicidad, relaciones p£blicas y similares
1845
Explotaci¢ electr•nica per compte d'altri
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Explotaci¢n electr¢nica por cuenta de terceros
18450
Explotaci¢ electr•nica per compte d'altri
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Explotaci¢n electr¢nica por cuenta de terceros
1846
Empreses d'estudis de mercat
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Empresas de estudio de mercado
18460
Empreses d'estudis de mercat
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Empresas de estudio de mercado
1849
Altres serveis prestats a les empreses NCAA
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Otros servicios prestados a las empresas n.c.o.p.
18491
Cobrament de deutes i confecci¢ de factures
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Cobros de deudas y confecci¢n de facturas
18492
Serveis mecanogr…fics, taquigr…fics, de reproducci¢ d'escrits, pl…nols i documents
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Servicios mecanogr ficos, taquigr ficos, de reproducci¢n de escritos, planos y documentos
18493
Serveis de traducci¢ i similars
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Servicios de traducci¢n y similares
18494
Serveis de cust•dia, seguretat i protecci¢
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Servicios de custodia, seguridad y protecci¢n
18495
Serveis de transport i repartiment i manipulaci¢ de correspondŠncia
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Servicios de recader¡a y reparto y manipulaci¢n de correspondencia
18496
Serveis de colúlocaci¢ i subministrament de personal
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Servicios de colocaci¢n y suministro de personal
18497
Serveis de gesti¢ administrativa
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Servicios de gesti¢n administrativa
18498
Multiserveis intensius en personal
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Multiservicios intensivos en personal
18499
Altres serveis independents NCAA
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Otros servicios independientes n.c.o.p.
185
Lloguer de b‚ns mobles
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Alquiler de bienes muebles
1851
Lloguer de maquin…ria i equips agr¡coles
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Alquiler de maquinaria y equipo agr¡cola
18510
Lloguer de maquin…ria i equips agr¡coles
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Alquiler de maquinaria y equipo agr¡cola
1852
Lloguer de maquin…ria i equips per a la construcci¢
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Alquiler de maquinaria y equipo para la construcci¢n
18520
Lloguer de maquin…ria i equips per a la construcci¢
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Alquiler de maquinaria y equipo para la construcci¢n
1853
Lloguer de maquin…ria i equips comptables, d'oficina i c…lcul electr•nic
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Alquiler de maquinaria y equipo contable, de oficina y c lculo electr¢nico
18530
Lloguer de maquin…ria i equips comptables, d'oficina i c…lcul electr•nic
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Alquiler de maquinaria y equipo contable, de oficina y c lculo electr¢nico
1854
Lloguer de vehicles autom•bils sense conductor
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Alquiler de autom¢viles sin conductor
18540
Lloguer de vehicles autom•bils sense conductor
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Alquiler de autom¢viles sin conductor
1855
Lloguer d'altres mitjans de transport
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Alquiler de otros medios de transporte
18551
Lloguer d'aeronaus de tot tipus
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Alquiler de aeronaves de todas clases
18552
Lloguer d'embarcacions
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Alquiler de embarcaciones
18553
Lloguer de bicicletes
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Alquiler de bicicletas
18559
Lloguer d'altres mitjans de transport NCAA
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Alquiler de otros medios de transportes n.c.o.p.
1856
Lloguer de b‚ns de consum
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Alquiler de bienes de consumo
18561
Lloguer de b‚ns de consum
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Alquiler de bienes de consumo
18562
Lloguer de pelúl¡cules de v¡deo
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Alquiler de pel¡culas de video
1857
Lloguer d'aparells de mesura
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Alquiler de aparatos a medida
18571
Lloguer de b…scules, balances i altres aparells de pesar i mesurar (llevat dels comptadors de mesura)
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Alquiler de b sculas, balanzas y dem s aparatos de pesar y medir, excepto los denominados contadores de medida
18572
Servei de pesatge a mida sense lloguer de l'aparell
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Servicio de pesa a medida sin alquiler del aparato
18573
Lloguer de comptadors per a autom•bils
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Alquiler de contadores para autom¢viles
18574
Lloguer, lectura i conservaci¢ de comptadors d'energia elŠctrica
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Alquiler, lectura y conservaci¢n de contadores de energ¡a el‚ctrica
18575
Lectura i conservaci¢ en alt grau de comptadors d'energia elŠctrica
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Lectura y conservaci¢n por un tanto alzado de contadores de energ¡a el‚ctrica
18576
Lloguer, lectura i conservaci¢ de comptadors de gas
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Alquiler, lectura y conservaci¢n de contadores de gas
18577
Lectura i conservaci¢ en alt grau de comptadors de gas
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Lectura y conservaci¢n por un tanto alzado de contadores de gas
18578
Lloguer, lectura i conservaci¢ de comptadors d'aigua
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Alquiler, lectura y conservaci¢n de contadores de agua
18579
Lectura i conservaci¢ en alt grau de comptadors d'aigua
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Lectura y conservaci¢n por un tanto alzado de contadores de agua
1859
Lloguer d'altres b‚ns mobles NCAA (sense personal permanent)
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Alquiler de otros bienes muebles n.c.o.p. (sin personal permanente)
18590
Lloguer d'altres b‚ns mobles NCAA (sense personal permanent)
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Alquiler de otros bienes muebles n.c.o.p. (sin personal permanente)
186
Lloguer de b‚ns immobles
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Alquiler de bienes inmuebles
1861
Lloguer de b‚ns immobles de naturalesa urbana
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Alquiler de bienes inmuebles de naturaleza urbana
18611
Lloguer d'habitatges
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Alquiler de viviendas
18612
Lloguer de locals industrials i altres lloguers NCAA
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Alquiler de locales industriales y otros alquileres n.c.o.p.
1862
Lloguer de b‚ns immobles de naturalesa r£stica
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Alquiler de bienes inmuebles de naturaleza r£stica
18620
Lloguer de b‚ns immobles de naturalesa r£stica
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Alquiler de bienes inmuebles de naturaleza r£stica
19
Altres serveis
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Otros servicios
191
Serveis agr¡coles, ramaders, forestals i pesquers
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Servicios agr¡colas, ganaderos, forestales y pesqueros
1911
Serveis agr¡coles i ramaders
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Servicios agr¡colas y ganaderos
19110
Serveis agr¡coles i ramaders
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Servicios agr¡colas y ganaderos
1912
Serveis forestals
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Servicios forestales
19120
Serveis forestals
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Servicios forestales
1913
Serveis relacionats amb la pesca i l'aqicultura
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Servicios relacionados con la pesca y la acuicultura
19130
Serveis relacionats amb la pesca i l'aqicultura
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Servicios relacionados con la pesca y la acuicultura
192
Serveis de sanejament, neteja i similars. Serveis contra incendis i similars
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Servicios de saneamiento, limpieza y similares. Servicios contra incendios y similares
1921
Serveis de sanejament de vies p£bliques i similars
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Servicios de saneamiento de v¡as p£blicas y similares
19211
Serveis de neteja de carrers, vies p£bliques i jardins
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Servicios de limpieza de calles, v¡as p£blicas y jardines
19212
Serveis d'escombraries i deixalles
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Servicios de recogida de basuras y desechos
19213
Extermini d'animals nocius i desinfecci¢ de qualsevol tipus
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Exterminio de animales da¤inos y desinfecci¢n de cualquier clase
19214
Serveis de clavegueram, evacuaci¢ i depuraci¢ d'aiges residuals
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Servicios de alcantarillado, evacuaci¢n y depuraci¢n de aguas residuales
19215
Serveis d'incineraci¢ i eliminaci¢ d'escombraries i deixalles
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Servicios de incineraci¢n y eliminaci¢n de basuras y desechos
19216
Serveis de protecci¢ i condicionament ambiental (contra sorolls, vibracions, contaminaci¢ i similars)
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Servicios de protecci¢n y acondicionamiento ambiental: contra ruidos, vibraciones, contaminaci¢n, etc.
19217
Serveis de protecci¢ contra incendis i accidents
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Servicios de protecci¢n contra incendios y accidentes
19218
Serveis d'administraci¢ de cementiris
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Servicios de administraci¢n de cementerios
19219
Altres serveis de sanejament i similars NCAA
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Otros servicios de saneamiento y similares n.c.o.p.
1922
Serveis de neteja
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Servicios de limpieza
19221
Serveis de neteja d'interiors (edificis, oficines, establiments comercials, residŠncies, centres sanitaris i establiments industrials)
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Servicio de limpieza de interiores (edificios, oficinas, establecimientos comerciales, residencias, centros sanitarios y establecimientos industriales)
19222
Serveis especialitzats de neteja (vidres, xemeneies i similars)
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Servicios especializados de limpieza (cristales, chimeneas, etc.)
193
Educaci¢ i investigaci¢
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Educaci¢n e investigaci¢n
1931
Ensenyament reglat
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Ense¤anza reglada
19311
Escoles bressol i ensenyament d'educaci¢ infantil, exclusivament
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Guarder¡a y ense¤anza de educaci¢n infantil, exclusivamente
19312
Centres d'educaci¢ general b…sica, exclusivament
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Ense¤anza de Educaci¢n General B sica, exclusivamente
19313
Ensenyament de batxillerat, formaci¢ professional i orientaci¢ universit…ria, exclusivament
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Ense¤anza de bachillerato, formaci¢n profesional y orientaci¢n universitaria, exclusivamente
19314
Ensenyament de m‚s d'una modalitat de les que hi ha en els ep¡grafs anteriors
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Ense¤anza de m s de una modalidad de las recogidas en los ep¡grafes anteriores
19315
Ensenyament d'educaci¢ superior
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Ense¤anza de educaci¢n superior
1932
Ensenyament no reglat de formaci¢ i perfeccionament professional, i educaci¢ superior
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Ense¤anza no reglada de formaci¢n y perfeccionamiento profesional y educaci¢n superior
19321
Ensenyament de formaci¢ i perfeccionament professional no superior
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Ense¤anza de formaci¢n y perfeccionamiento profesional no superior
19322
Ensenyament de formaci¢ i perfeccionament professional superior
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Ense¤anza de formaci¢n y perfeccionamiento profesional superior
1933
Altres activitats d'ensenyament
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Otras actividades de ense¤anza
19331
Ensenyament de conducci¢ de vehicles terrestres, aqu…tics, aeron…utics i similars
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Ense¤anza de conducci¢n de veh¡culos terrestres, acu ticos, aeron uticos, etc.
19339
Altres activitats d'ensenyament, com ara idiomes, costura, mecanografia, taquigrafia, preparaci¢ d'ex…mens, oposicions i similars NCAA
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Otras actividades de ense¤anza, tales como idiomas, corte y confecci¢n, mecanograf¡a, taquigraf¡a, preparaci¢n de ex menes y oposiciones y similares n.c.o.p.
1934
Ensenyament fora d'establiments permanents
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Ense¤anza fuera de establecimiento permanente
19340
Ensenyament fora d'establiments permanents
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Ense¤anza fuera de establecimiento permanente
1935
Colúlegis majors i residŠncies d'estudiants
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Colegios mayores y residencias de estudiantes
19351
Colúlegis majors
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Colegios mayores
19352
ResidŠncies d'estudiants
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Residencia de estudiantes
1936
Recerca cient¡fica i tŠcnica
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Investigaci¢n cient¡fica y t‚cnica
19361
Recerca en ciŠncies exactes i naturals
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Investigaci¢n en ciencias exactas y naturales
19362
Recerca en ciŠncies mŠdiques
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Investigaci¢n en ciencias m‚dicas
19363
Recerca en ciŠncies agr…ries
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Investigaciones agrarias
19364
Recerca en ciŠncies socials, humanes i jur¡diques
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Investigaciones en ciencias sociales, humanidades y jur¡dicas
19365
Recerca tŠcnica industrial
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Investigaci¢n t‚cnica industrial
19369
Altres recerques cient¡fiques i tŠcniques NCAA
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Otras investigaciones cient¡ficas y t‚cnicas n.c.o.p.
194
Sanitat i serveis veterinaris
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Sanidad y servicios veterinarios
1941
Hospitals, cl¡niques i sanatoris de medicina humana
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Hospitales, cl¡nicas y sanatorios de medicina humana
19411
Hospitals generals
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Hospitales generales
19412
Hospitals especialitzats (quir£rgics, maternals, infantils, psiqui…trics i similars)
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Hospitales especializados (quir£rgicos, maternidades, infantiles, psiqui tricos, etc.)
1942
Altres establiments sanitaris, balnearis i banys d'aigua dol‡a i de mar
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Otros establecimientos sanitarios, balnearios y ba¤os de agua dulce y de mar
19421
Consultoris mŠdics, centres de socors, sanitaris i cl¡nics d'urgŠncia
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Consultorios m‚dicos, centros de socorro, sanitarios y cl¡nicos de urgencia
19422
Balnearis i banys
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Balnearios y ba¤os
19429
Altres serveis sanitaris sense internat NCAA
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Otros servicios sanitarios sin internado, no clasificados en este grupo
1943
Consultes i cl¡niques d'estomatologia i odontologia
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Consultas y cl¡nicas de estomatolog¡a y odontolog¡a
19430
Consultes i cl¡niques d'estomatologia i odontologia
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Consultas y cl¡nicas de estomatolog¡a y odontolog¡a
1944
Serveis de naturopatia, acupuntura i altres serveis parasanitaris
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Servicios de naturopat¡a, acupuntura y otros servicios parasanitarios
19440
Serveis de naturopatia, acupuntura i altres serveis parasanitaris
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Servicios de naturopat¡a, acupuntura y otros servicios parasanitarios
1945
Consultoris i cl¡niques veterinaris
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Consultas y cl¡nicas veterinarias
19450
Consultoris i cl¡niques veterinaris
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Consultas y cl¡nicas veterinarias
195
AssistŠncia i serveis socials
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Asistencia y servicios sociales
1951
AssistŠncia i serveis socials per a infants, adolescents, disminu‹ts f¡sics i gent gran, en centres residencials
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Asistencia y servicios sociales para ni¤os, j¢venes, disminuidos f¡sicos y ancianos, en centros residenciales
19510
AssistŠncia i serveis socials per a infants, adolescents, disminu‹ts f¡sics i gent gran, en centres residencials
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Asistencia y servicios sociales para ni¤os, j¢venes, disminuidos f¡sicos y ancianos, en centros residenciales
1952
AssistŠncia i serveis socials per a infants, adolescents, disminu‹ts f¡sics i gent gran, en centres no residencials
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Asistencia y servicios sociales para ni¤os, j¢venes, disminuidos f¡sicos y ancianos, en centros no residenciales
19520
AssistŠncia i serveis socials per a infants, adolescents, disminu‹ts f¡sics i gent gran, en centres no residencials
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Asistencia y servicios sociales para ni¤os, j¢venes, disminuidos f¡sicos y ancianos, en centros no residenciales
196
Serveis recreatius i culturals
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Servicios recreativos y culturales
1961
Producci¢ i serveis relacionats amb la mateixa pelúl¡cula cinematogr…fica (inclosos els v¡deos)
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Producci¢n y servicios relacionados con la misma de pel¡culas cinematogr ficas (incluso v¡deos)
19611
Producci¢ de pelúl¡cules cinematogr…fiques (inclosos els v¡deos)
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Producci¢n de pel¡culas cinematogr ficas (incluso v¡deos)
19612
Doblatge, sincronitzaci¢ i muntatge de pelúl¡cules o cintes cinematogr…fiques (inclosos els v¡deos), sempre que no els faci la mateixa empresa productora
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Doblaje, sincronizaci¢n y montaje de pel¡culas o cintas cinematogr ficas (incluso v¡deos) siempre que no se efect£e por la propia empresa productora
19613
Decoracions escŠniques per a pelúl¡cules o cintes cinematogr…fiques, sempre que no les faci la mateixa empresa productora
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Decoraciones esc‚nicas para pel¡culas o cintas cinematogr ficas siempre que no se efect£e por la empresa productora
1962
Distribuci¢ de pelúl¡cules cinematogr…fiques i v¡deos
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Distribuci¢n de pel¡culas cinematogr ficas y v¡deos
19621
Distribuci¢ i venda de pelúl¡cules cinematogr…fiques en suport de cinta magnetosc•pica
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Distribuci¢n y venta de pel¡culas cinematogr ficas, excepto pel¡culas en soporte de cinta magnetosc¢pica
19622
Distribuci¢ i venda a l'engr•s de pelúl¡cules cinematogr…fiques en suport de cinta magnetosc•pia
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Distribuci¢n y venta al por mayor de pel¡culas cinematogr ficas en soporte de cinta magnetosc¢pica
1963
Exhibici¢ de pelúl¡cules cinematogr…fiques i v¡deos
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Exhibici¢n de pel¡culas cinematogr ficas y v¡deos
19631
Exhibici¢ de pelúl¡cules cinematogr…fiques i v¡deos en sales de cinema
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Exhibici¢n de pel¡culas cinematogr ficas y v¡deos en salas de cine
19632
Exhibici¢ de pelúl¡cules cinematogr…fiques i v¡deos a l'aire lliure
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Exhibici¢n de pel¡culas cinematogr ficas y v¡deos al aire libre
19633
Exhibici¢ de pelúl¡cules cinematogr…fiques i v¡deos fora d'establiments permanents
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Exhibici¢n de pel¡culas cinematogr ficas y v¡deos fuera de establecimiento permanente
19634
Exhibici¢ de pelúl¡cules cinematogr…fiques i v¡deos en establiments diferents dels especificats en els ep¡grafs 963.1, 963.2 i 963.3
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Exhibici¢n de pel¡culas cinematogr ficas y v¡deos en establecimientos distintos de los especificados en los ep¡grafes 963.1, 963.2 y 963.3 anteriores
1964
Serveis de radiodifusi¢, televisi¢ i serveis d'enlla‡ i transmissi¢ de senyals de televisi¢
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Servicios de radiodifusi¢n, televisi¢n y servicios de enlace y transmisi¢n de se¤ales de televisi¢n
19641
Serveis de radiodifusi¢
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Servicios de radiodifusi¢n
19642
Serveis de televisi¢
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Servicios de televisi¢n
19643
Serveis d'enlla‡ i transmissi¢ de senyals de televisi¢
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Servicios de enlace y transmisi¢n de se¤ales de televisi¢n
1965
Espectacles (llevat de cinema i esports)
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Espect culos. (Excepto cine y deportes)
19651
Espectacles en sales i locals (llevat d'espectacles taurins)
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Espect culos en salas y locales (excepto espect culos taurinos)
19652
Espectacles a l'aire lliure (llevat d'espectacles taurins)
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Espect culos al aire libre (excepto espect culos taurinos)
19653
Espectacles fora d'establiments permanents (llevat d'espectacles taurins)
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Espect culos fuera de establecimiento permanente (excepto espect culos taurinos)
19654
Empreses d'espectacles
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Empresas de espect culos
19655
Espectacles taurins
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Espect culos taurinos
1966
Biblioteques, arxius, museus, jardins bot…nics i zool•gics
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Bibliotecas, archivos, museos, jardines bot nicos y zool¢gicos
19661
Biblioteques i museus
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Bibliotecas y museos
19662
Parcs zool•gics, jardins bot…nics i similars
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Parques zool¢gicos, jardines bot nicos y similares
19669
Altres serveis culturals NCAA
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Otros servicios culturales n.c.o.p.
1967
Instalúlacions esportives, escoles i serveis de perfeccionament de l'esport
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Instalaciones deportivas y escuelas y servicios de perfeccionamiento del deporte
19671
Instalúlacions esportives
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Instalaciones deportivas
19672
Escoles i serveis de perfeccionament de l'esport
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Escuelas y servicios de perfeccionamiento del deporte
19673
Lloguer d'articles per a l'esport en instalúlacions esportives
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Alquiler de art¡culos para deporte en instalaciones deportivas
1968
Espectacles esportius
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Espect culos deportivos
19681
Instalúlacions per a la celebraci¢ d'espectacles esportius
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Instalaciones para la celebraci¢n de espect culos deportivos
19682
Organitzaci¢ d'espectacles esportius en instalúlacions que no pertanyin als organitzadors
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Organizaci¢n de espect culos deportivos en instalaciones que no sean de la titularidad de los organizadores
19683
Organitzaci¢ d'espectacles esportius per federacions espanyoles i d'…mbit auton•mic i clubs no professionals
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Organizaci¢n de espect culos deportivos por federaciones espa¤olas y de  mbito auton¢mico y clubes no profesionales
1969
Altres serveis recreatius NCAA
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Otros servicios recreaticos n.c.o.p.
19691
Sales de ball i discoteques
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Salas de baile y discotecas
19692
Casinos de joc
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Casinos de juego
19693
Jocs de bingo
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Juego de bingo
19694
M…quines recreatives i d'atzar
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
M quinas recreativas y de azar
19695
Jocs de billar, ping-pong, bitlles i altres
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Juegos de billar, ping-pong, bolos y otros
19696
Sales recreatives i de jocs
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Salones recreativos y de juegos
19697
Altres m…quines autom…tiques
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Otras m quinas autom ticas
197
Serveis personals
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Servicios personales
1971
Bugaderies, tintoreries i serveis similars
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Lavander¡as, tintorer¡as y servicios similares
19711
Tenyiment, neteja en sec, rentatge i planxada de roba de vestir i roba de la llar usada
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Tinte, limpieza en seco, lavado y planchado de ropas hechas y de prendas y art¡culos del hogar usados
19712
Neteja i tenyiment de cal‡at
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Limpieza y te¤ido de calzado
19713
Sargit i reparaci¢ de roba
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Zurcido y reparaci¢n de ropas
1972
Salons de perruqueria i instituts de bellesa
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Salones de peluquer¡a e institutos de belleza
19721
Serveis de perruqueria d'home i dona
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Servicios de peluquer¡a de se¤ora y caballero
19722
Salons i instituts de bellesa
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Salones e institutos de belleza
1973
Serveis fotogr…fics, m…quines autom…tiques fotogr…fiques i serveis de fotoc•pies
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Servicios fotogr ficos, m quinas autom ticas fotogr ficas y servicios de fotocopias
19731
Serveis fotogr…fics
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Servicios fotogr ficos
19732
M…quines autom…tiques, sense operador, per a fotografies de persones i per a c•pia de documents
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
M quinas autom ticas, sin operador, para fotograf¡as de personas y para copia de documentos
19733
Serveis de c•pies de documents amb m…quines fotocopiadores
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Servicios de copias de documentos con m quinas fotocopiadoras
1974
AgŠncies de serveis domŠstics
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Agencias de prestaci¢n de servicios dom‚sticos
19740
AgŠncies de serveis domŠstics
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Agencias de prestaci¢n de servicios dom‚sticos
1979
Altres serveis personals NCAA
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Otros servicios personales n.c.o.p.
19791
Serveis funeraris
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Servicios de pompas f£nebres
19792
Adornament de temples i altres locals
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Adorno de templos y otros locales
19793
AgŠncies matrimonials i altres serveis de relacions socials
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Agencias matrimoniales y otros servicios de relaciones sociales
19794
Ensinistrament d'animals i altres serveis d'atencions a animals domŠstics
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Adiestramiento de animales y otros servicios de atenciones a animales dom‚sticos
19799
Altres serveis personals NCAA
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Otros servicios personales n.c.o.p.
198
Parcs d'esbarjo, fires i altres serveis relacionats amb l'espectacle. Organitzaci¢ de congressos. Parcs o recintes firals
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Parques de recreo, ferias y otros servicios relacionados con el espect culo. Organizaci¢n de congresos. Parques o recintos feriales
1981
Jardins, parcs d'esbarjo o d'atraccions, aqu…tics i pistes de patinatge
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Jardines, parques de recreo o de atracciones y acu ticos y pistas de patinaje
19811
Curiositats, ja siguin naturals o no, en parcs, castells, grutes, coves i similars
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Curiosidades, bien naturales o artificiales, en parques, castillos, grutas, cuevas, etc.
19812
Jardins d'esbarjo on cal pagar a l'entrada
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Jardines de recreo en los que la entrada es por precio
19813
Parcs d'atraccions, inclosos els aqu…tics i similars, de car…cter estable
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Parques de atracciones, incluidos los acu ticos y an logos, de car cter estable
1982
T¢mboles, espectacles i jocs, i comer‡ al detall i serveis de restauraci¢, propis de fires i verbenes, organitzaci¢ i celebraci¢ d'apostes esportives, loteries i altres jocs
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
T¢mbolas, espect culos y juegos, as¡ como comercio al por menor y servicios de restauraci¢n, propios de ferias y verbenas, organizaci¢n y celebraci¢n de apuestas deportivas, loter¡as y otros juegos
19821
T¢mboles i rifes autoritzades, en establiments permanents
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
T¢mbolas y rifas autorizadas, en establecimiento permanente
19822
T¢mboles i rifes autoritzades, fora d'establiments permanents
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
T¢mbolas y rifas autorizadas, fuera de establecimiento permanente
19823
Exposici¢ de figures de cera en establiments permanents
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Exposici¢n de figuras de cera en establecimiento permanente
19824
Altres atraccions, comer‡ al detall i serveis de restauraci¢ propis de fires i verbenes, fora d'establiments permanents
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Otras atracciones, comercio al por menor y servicios de restauraci¢n propios de ferias y verbenas, fuera de establecimiento permanente
19825
Organitzaci¢ i celebraci¢ d'apostes esportives, loteries i d'altres jocs
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Organizaci¢n y celebraci¢n de apuestas Deportivas, Loter¡as y otros Juegos
1983
AgŠncies de colúlocaci¢ d'artistes
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Agencias de colocaci¢n de artistas
19830
AgŠncies de colúlocaci¢ d'artistes
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Agencias de colocaci¢n de artistas
1989
Altres activitats de l'espectacle i el turisme. Organitzaci¢ de congressos. Parcs o recintes firals
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Otras actividades relacionadas con el espect culo y el turismo. Organizaci¢n de congresos. Parques o recintos feriales
19891
Expedici¢ de bitllets d'espectacles p£blics
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Expedici¢n de billetes de espect culos p£blicos
19892
Serveis d'organitzaci¢ de congressos, assemblees i similars
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Servicios de organizaci¢n de congresos, asambleas y similares
19893
Parcs o recintes firals
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Parques o recintos feriales
199
Serveis NCAA
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Servicios no clasificados en otras r£bricas
1991
Prestaci¢ de serveis per societats de desenvolupament industrial regional
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Prestaci¢n de servicios por sociedades de desarrollo industrial regional
19910
Prestaci¢ de serveis per societats de desenvolupament industrial regional
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Prestaci¢n de servicios por sociedades de desarrollo industrial regional
1999
Altres serveis NCAA
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Otros servicios n.c.o.p.
19990
Altres serveis NCAA
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Otros servicios n.c.o.p.
2
Activitats professionals
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Actividades profesionales
20
Professionals de l'agricultura, la ramaderia, la ca‡a, la silvicultura i la pesca
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Profesionales relacionados con la agricultura, ganader¡a, caza, silvicultura y pesca
201
Doctors i llicenciats en ciŠncies biol•giques. Enginyers agr•noms i forestals
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Doctores y licenciados en ciencias biol¢gicas, ingenieros agr¢nomos y de montes
2011
Doctors en ciŠncies biol•giques
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Doctores en ciencias biol¢gicas
20110
Doctors en ciŠncies biol•giques
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Doctores en ciencias biol¢gicas
2012
Enginyers agr•noms i forestals
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Ingenieros agr¢nomos y de montes
20120
Enginyers agr•noms i forestals
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Ingenieros agr¢nomos y de montes
2013
Veterinaris
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Veterinarios
20130
Veterinaris
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Veterinarios
202
Enginyers tŠcnics agr¡coles i forestals. TŠcnics en biologia, agronomia, silvicultura i similars
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Ingenieros t‚cnicos agr¡colas y forestales, t‚cnicos en biolog¡a, agronom¡a y silvicultura y otros t‚cnicos similares
2021
TŠcnics en biologia, agronomia i silvicultura
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Tecnicos en biolog¡a, agronom¡a y silvicultura
20210
TŠcnics en biologia, agronomia i silvicultura
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Tecnicos en biolog¡a, agronom¡a y silvicultura
2022
Enginyers tŠcnics agr¡coles i enginyers tŠcnics forestals
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Ingenieros t‚cnicos agr¡colas e ingenieros t‚cnicos forestales
20220
Enginyers tŠcnics agr¡coles i enginyers tŠcnics forestals
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Ingenieros t‚cnicos agr¡colas e ingenieros t‚cnicos forestales
2023
Enginyers tŠcnics top•grafs
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Ingenieros t‚cnicos top¢grafos
20230
Enginyers tŠcnics top•grafs
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Ingenieros t‚cnicos top¢grafos
2024
Ajudants i auxiliars en veterin…ria (sexadors de pollastres, castradors i similars)
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Auxiliares y ayudantes en veterinaria (sexadores de pollos, castradores, etc.)
20240
Ajudants i auxiliars en veterin…ria (sexadors de pollastres, castradors i similars)
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Auxiliares y ayudantes en veterinaria (sexadores de pollos, castradores, etc.)
209
Altres professionals de l'agricultura, la ramaderia, la ca‡a, la silvicultura i la pesca NCAA
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Otros profesionales relacionados con la agricultura, ganader¡a, caza, silvicultura y pesca n.c.o.p.
2099
Altres professionals de l'agricultura, la ramaderia, la ca‡a, la silvicultura i la pesca NCAA
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Otros profesionales relacionados con la agricultura, ganader¡a, caza, silvicultura y pesca n.c.o.p.
20990
Altres professionals de l'agricultura, la ramaderia, la ca‡a, la silvicultura i la pesca NCAA
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Otros profesionales relacionados con la agricultura, ganader¡a, caza, silvicultura y pesca n.c.o.p.
21
Professionals de l'energia, l'aigua, la mineria i les ind£stries qu¡miques
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Profesionales relacionados con las actividades propias de la energ¡a, agua, miner¡a y de la industria qu¡mica
211
Doctors i llicenciats en ciŠncies f¡siques, en geof¡siques i en geol•giques. Enginyers de mines
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Doctores y licenciados en ciencias f¡sicas, en ciencias geof¡sicas y en ciencias geol¢gicas. Ingenieros de minas
2111
Doctors i llicenciats en ciŠncies f¡siques, en geof¡siques i en geol•giques
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Doctores y licenciados en ciencias f¡sicas. Doctores y licenciados en ciencias geof¡sicas y doctores y licenciados en ciencias geol¢gicas
21110
Doctors i llicenciats en ciŠncies f¡siques, en geof¡siques i en geol•giques
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Doctores y licenciados en ciencias f¡sicas. Doctores y licenciados en ciencias geof¡sicas y doctores y licenciados en ciencias geol¢gicas
2112
Enginyers de mines
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Ingenieros de minas
21120
Enginyers de mines
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Ingenieros de minas
212
Doctors i llicenciats en ciŠncies qu¡miques
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Doctores y licenciados en ciencias qu¡micas
2121
Doctors i llicenciats en ciŠncies qu¡miques
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Doctores y licenciados en ciencias qu¡micas
21210
Doctors i llicenciats en ciŠncies qu¡miques
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Doctores y licenciados en ciencias qu¡micas
213
Enginyers tŠcnics de mines, facultatius i pŠrits
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Ingenieros t‚cnicos de minas, facultativos y peritos
2131
Enginyers tŠcnics de mines, facultatius i pŠrits
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Ingenieros t‚cnicos de minas, facultativos y peritos
21310
Enginyers tŠcnics de mines, facultatius i pŠrits
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Ingenieros t‚cnicos de minas, facultativos y peritos
219
Altres professionals de l'energia, l'aigua, la mineria i les ind£stries qu¡miques NCAA
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Otros profesionales relacionados con las actividades propias de la energ¡a, agua, miner¡a e industria qu¡mica, n.c.o.p.
2199
Altres professionals de l'energia, l'aigua, la mineria i les ind£stries qu¡miques NCAA
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Otros profesionales relacionados con las actividades propias de la energ¡a, agua, miner¡a e industria qu¡mica n.c.o.p.
21990
Altres professionals de l'energia, l'aigua, la mineria i les ind£stries qu¡miques NCAA
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Otros profesionales relacionados con las actividades propias de la energ¡a, agua, miner¡a e industria qu¡mica n.c.o.p.
22
Professionals de les ind£stries de l'aeron…utica, la telecomunicaci¢ i la mec…nica de precisi¢
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Profesionales relacionados con las industrias de la aeron utica, de la telecomunicaci¢n y de la mec nica de precisi¢n
221
Enginyers aeron…utics i navals, de telecomunicacions, d'armament i construcci¢, i similars
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Ingenieros aeron uticos y navales, ingenieros de telecomunicaci¢n e ingenieros de armamento y construcci¢n y similares
2211
Enginyers aeron…utics
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Ingenieros aeron uticos
22110
Enginyers aeron…utics
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Ingenieros aeron uticos
2212
Enginyers navals
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Ingenieros navales
22120
Enginyers navals
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Ingenieros navales
2213
Enginyers de telecomunicacions
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Ingenieros de telecomunicaci¢n
22130
Enginyers de telecomunicacions
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Ingenieros de telecomunicaci¢n
2214
Enginyers d'armament, de construcci¢, d'armes navals i enginyers electromec…nics de l'ICAI
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Ingenieros de armamento y construcci¢n, de armas navales y electromec nicos del ICAI
22140
Enginyers d'armament, de construcci¢, d'armes navals i enginyers electromec…nics de l'ICAI
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Ingenieros de armamento y construcci¢n, de armas navales y electromec nicos del ICAI
222
Enginyers tŠcnics i ajudants de l'aeron…utica, ajudants d'enginyers d'armament i construcci¢, i similars
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Ingenieros t‚cnicos y ayudantes de la aeron utica y ayudantes de ingenieros de armamento y construcci¢n y similares
2221
Enginyers tŠcnics aeron…utics, ajudants i pŠrits
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Ingenieros t‚cnicos aeron uticos, ayudantes y peritos
22210
Enginyers tŠcnics aeron…utics, ajudants i pŠrits
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Ingenieros t‚cnicos aeron uticos, ayudantes y peritos
2222
Enginyers tŠcnics de telecomunicacions, ajudants i pŠrits
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Ingenieros t‚cnicos de telecomunicaci¢n, ayudantes y peritos
22220
Enginyers tŠcnics de telecomunicacions, ajudants i pŠrits
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Ingenieros t‚cnicos de telecomunicaci¢n, ayudantes y peritos
2223
Ajudants d'enginyers d'armament, de construcci¢, d'armes navals i enginyers tŠcnics electromec…nics de l'ICAI
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Ayudantes de ingenieros de armamento y construcci¢n de armas navales e ingenieros t‚cnicos electromec nicos del ICAI
22230
Ajudants d'enginyers d'armament, de construcci¢, d'armes navals i enginyers tŠcnics electromec…nics de l'ICAI
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Ayudantes de ingenieros de armamento y construcci¢n de armas navales e ingenieros t‚cnicos electromec nicos del ICAI
2224
Dibuixants tŠcnics
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Dibujantes t‚cnicos
22240
Dibuixants tŠcnics
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Dibujantes t‚cnicos
2225
TŠcnics en telecomunicacions
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
T‚cnicos en telecomunicaci¢n
22250
TŠcnics en telecomunicacions
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
T‚cnicos en telecomunicaci¢n
2226
TŠcnics de so
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
T‚cnicos en sonido
22260
TŠcnics de so
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
T‚cnicos en sonido
2227
TŠcnics en ilúluminaci¢
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
T‚cnicos en iluminaci¢n
22270
TŠcnics en ilúluminaci¢
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
T‚cnicos en iluminaci¢n
2228
Enginyers tŠcnics navals, ajudants i pŠrits
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Ingenieros t‚cnicos navales, ayudantes y peritos
22280
Enginyers tŠcnics navals, ajudants i pŠrits
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Ingenieros t‚cnicos navales, ayudantes y peritos
229
Altres professionals de les ind£stries de l'aeron…utica, les telecomunicacions i la mec…nica de precisi¢ NCAA
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Otros profesionales relacionados con las industrias de la aeron utica, de la telecomunicaci¢n y de la mec nica de precisi¢n, n.c.o.p.
2299
Altres professionals de les ind£stries de l'aeron…utica, les telecomunicacions i la mec…nica de precisi¢ NCAA
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Otros profesionales relacionados con las industrias de la aeron utica, de la telecomunicaci¢n y de la mec nica de precisi¢n, n.c.o.p.
22990
Altres professionals de les ind£stries de l'aeron…utica, les telecomunicacions i la mec…nica de precisi¢ NCAA
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Otros profesionales relacionados con las industrias de la aeron utica, de la telecomunicaci¢n y de la mec nica de precisi¢n, n.c.o.p.
23
Professionals d'altres ind£stries manufactureres
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Profesionales relacionados con otras industrias manufactureras
231
Enginyers industrials i tŠxtils
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Ingenieros industriales y textiles
2311
Enginyers industrials i tŠxtils
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Ingenieros industriales y textiles
23110
Enginyers industrials i tŠxtils
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Ingenieros industriales y textiles
232
Enginyers tŠcnics industrials i tŠxtils, i tŠcnics en arts gr…fiques
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Ingenieros t‚cnicos industriales y textiles y t‚cnicos en artes gr ficas
2321
Enginyers tŠcnics industrials i tŠxtils, ajudants i pŠrits
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Ingenieros t‚cnicos industriales y textiles, ayudantes y peritos
23210
Enginyers tŠcnics industrials i tŠxtils, ajudants i pŠrits
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Ingenieros t‚cnicos industriales y textiles, ayudantes y peritos
2322
TŠcnics en arts gr…fiques
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
T‚cnicos en artes gr ficas
23220
TŠcnics en arts gr…fiques
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
T‚cnicos en artes gr ficas
239
Altres professionals de les ind£stries manufactureres NCAA
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Otros profesionales relacionados con otras industrias manufactureras, n.c.o.p.
2399
Altres professionals de les ind£stries manufactureres NCAA
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Otros profesionales relacionados con otras industrias manufactureras, n.c.o.p.
23990
Altres professionals de les ind£stries manufactureres NCAA
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Otros profesionales relacionados con otras industrias manufactureras, n.c.o.p.
24
Professionals de la construcci¢
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Profesionales relacionados con la construcci¢n
241
Arquitectes i enginyers superiors de camins, canals i ports
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Arquitectos e ingenieros superiores de caminos, canales y puertos
2411
Arquitectes
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Arquitectos
24110
Arquitectes
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Arquitectos
2412
Enginyers de camins, canals i ports
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Ingenieros de caminos, canales y puertos
24120
Enginyers de camins, canals i ports
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Ingenieros de caminos, canales y puertos
242
Arquitectes tŠcnics i enginyers tŠcnics de la construcci¢
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Arquitectos t‚cnicos e ingenieros t‚cnicos en la construcci¢n
2421
Arquitectes tŠcnics i aparelladors
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Arquitectos t‚cnicos y aparejadores
24210
Arquitectes tŠcnics i aparelladors
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Arquitectos t‚cnicos y aparejadores
2422
Enginyers tŠcnics d'obres p£bliques, ajudants i pŠrits
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Ingenieros t‚cnicos de obras p£blicas, ayudantes y peritos
24220
Enginyers tŠcnics d'obres p£bliques, ajudants i pŠrits
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Ingenieros t‚cnicos de obras p£blicas, ayudantes y peritos
243
Delineants i decoradors
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Delineantes y decoradores
2431
Delineants
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Delineantes
24310
Delineants
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Delineantes
2432
Decoradors dissenyadors d'interiors
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Decoradores-dise¤adores de interiores
24320
Decoradors dissenyadors d'interiors
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Decoradores-dise¤adores de interiores
249
Altres professionals de la construcci¢ NCAA
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Otros profesionales relacionados con la construcci¢n, n.c.o.p.
2499
Altres professionals de la construcci¢ NCAA
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Otros profesionales relacionados con la construcci¢n, n.c.o.p.
24990
Altres professionals de la construcci¢ NCAA
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Otros profesionales relacionados con la construcci¢n, n.c.o.p.
25
Professionals del comer‡ i l'hoteleria
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Profesionales relacionados con el comercio y la hosteler¡a
251
Agents comercials
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Agentes comerciales
2511
Agents comercials
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Agentes comerciales
25110
Agents comercials
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Agentes comerciales
252
TŠcnics en hoteleria
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
T‚cnicos en hosteler¡a
2521
TŠcnics en hoteleria
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
T‚cnicos en hosteler¡a
25210
TŠcnics en hoteleria
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
T‚cnicos en hosteler¡a
259
Altres professionals del comer‡ i l'hoteleria NCAA
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Otros profesionales relacionados con el comercio y la hosteler¡a, n.c.o.p.
2599
Altres professionals del comer‡ i l'hoteleria NCAA
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Otros profesionales relacionados con el comercio y la hosteler¡a, n.c.o.p.
25990
Altres professionals del comer‡ i l'hoteleria NCAA
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Otros profesionales relacionados con el comercio y la hosteler¡a, n.c.o.p.
26
Professionals del transport i les comunicacions
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Profesionales relacionados con el transporte y las comunicaciones
261
Gestors o intermediaris en les operacions de transport i conductors de vehicles terrestres
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Gestores o intermediarios en las operaciones de transporte, y conductores de veh¡culos terrestres
2611
Agents de ferrocarrils
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Agentes de ferrocarriles
26110
Agents de ferrocarrils
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Agentes de ferrocarriles
2612
Conductors de vehicles terrestres
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Conductores de veh¡culos terrestres
26120
Conductors de vehicles terrestres
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Conductores de veh¡culos terrestres
269
Altres professionals del transport i les comunicacions NCAA
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Otros profesionales relacionados con el transporte y las comunicaciones n.c.o.p.
2699
Altres professionals del transport i les comunicacions NCAA
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Otros profesionales relacionados con el transporte y las comunicaciones n.c.o.p.
26990
Altres professionals del transport i les comunicacions NCAA
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Otros profesionales relacionados con el transporte y las comunicaciones n.c.o.p.
27
Professionals de les finances, el dret, les assegurances i els lloguers
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Profesionales relacionados con las actividades financieras, jur¡dicas, de seguros y de alquileres
271
Professionals de les assegurances
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Profesionales relacionados con los seguros
2711
Actuaris d'assegurances
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Actuarios de seguros
27110
Actuaris d'assegurances
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Actuarios de seguros
2712
Agents representants i corredors d'assegurances
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Agentes representantes y corredores de seguros
27120
Agents representants i corredors d'assegurances
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Agentes representantes y corredores de seguros
2713
Agents d'assegurances, no representants
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Agentes de seguros, afectos no representantes
27130
Agents d'assegurances, no representants
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Agentes de seguros, afectos no representantes
272
Gestors d'assumptes p£blics i privats
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Gestores de asuntos p£blicos y privados
2721
Agents colúlegiats de la propietat industrial i de la propietat immobili…ria
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Agentes colegiados de la propiedad industrial y de la propiedad inmobiliaria
27210
Agents colúlegiats de la propietat industrial i de la propietat immobil…ria
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Agentes colegiados de la propiedad industrial y de la propiedad inmobiliaria
2722
Gestors administratius
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Gestores administrativos
27220
Gestors administratius
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Gestores administrativos
2723
Administradors de finques
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Administradores de fincas
27230
Administradors de finques
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Administradores de fincas
2724
Intermediaris en la promoci¢ d'edificis
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Intermediarios en la promoci¢n de edificaciones
27240
Intermediaris en la promoci¢ d'edificis
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Intermediarios en la promoci¢n de edificaciones
2725
Habilitats de classes passives
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Habilitados de clases pasivas
27250
Habilitats de classes passives
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Habilitados de clases pasivas
2726
Graduats socials
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Graduados sociales
27260
Graduats socials
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Graduados sociales
2727
Agents o intermediaris de pr‚stecs
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Agentes o intermediarios en facilitar pr‚stamos
27270
Agents o intermediaris de pr‚stecs
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Agentes o intermediarios en facilitar pr‚stamos
2728
Agents de duanes
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Agentes de aduanas
27280
Agents de duanes
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Agentes de aduanas
273
Professionals del dret
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Profesionales del derecho
2731
Advocats
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Abogados
27310
Advocats
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Abogados
2732
Procuradors
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Procuradores
27320
Procuradors
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Procuradores
2733
Notaris
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Notarios
27330
Notaris
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Notarios
2734
Registradors
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Registradores
27340
Registradors
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Registradores
274
Professionals de l'economia i de les finances. Especialistes en inversions i mercats i altres tŠcnics similars
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Profesionales de la econom¡a y de las finanzas. Especialistas en inversiones y mercados y otros t‚cnicos similares
2741
Economistes
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Economistas
27410
Economistes
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Economistas
2742
Intendents i professors mercantils
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Intendentes y profesores mercantiles
27420
Intendents i professors mercantils
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Intendentes y profesores mercantiles
2743
PŠrits mercantils
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Peritos mercantiles
27430
PŠrits mercantils
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Peritos mercantiles
2744
Diplomats en ciŠncies empresarials
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Diplomados en ciencias empresariales
27440
Diplomats en ciŠncies empresarials
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Diplomados en ciencias empresariales
2745
Corredors colúlegiats de comer‡os
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Corredores de comercios colegiados
27450
Corredors colúlegiats de comer‡os
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Corredores de comercios colegiados
2746
Corredors no colúlegiats de comer‡os
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Corredores de comercio libres
27460
Corredors no colúlegiats de comer‡os
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Corredores de comercio libres
2747
Auditors de comptes i censors jurats de comptes
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Auditores de cuentas y censores jurados de cuentas
27470
Auditors de comptes i censors jurats de comptes
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Auditores de cuentas y censores jurados de cuentas
2748
Administradors de la cartera de valors
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Administradores de la cartera de valores
27480
Administradors de la cartera de valors
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Administradores de la cartera de valores
2749
Corredors intŠrprets i corredors mar¡tims
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Corredores int‚rpretes y corredores mar¡timos
27490
Corredors intŠrprets i corredors mar¡tims
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Corredores int‚rpretes y corredores mar¡timos
275
Professionals de la publicitat
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Profesionales de la publicidad
2751
Professionals de la publicitat, relacions p£bliques i similars
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Profesionales de la publicidad, relaciones p£blicas y similares
27510
Professionals de la publicitat, relacions p£bliques i similars
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Profesionales de la publicidad, relaciones p£blicas y similares
276
Professionals de la inform…tica i de les ciŠncies exactes
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Profesionales de la inform tica y de las ciencias exactas
2761
Doctors i llicenciats en ciŠncies exactes i estad¡stiques
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Doctores y licenciados en ciencias exactas y estad¡sticas
27610
Doctors i llicenciats en ciŠncies exactes i estad¡stiques
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Doctores y licenciados en ciencias exactas y estad¡sticas
2762
Doctors i llicenciats en inform…tica
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Doctores y licenciados en inform tica
27620
Doctors i llicenciats en inform…tica
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Doctores y licenciados en inform tica
2763
Programadors i analistes d'inform…tica
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Programadores y analistas de inform tica
27630
Programadors i analistes d'inform…tica
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Programadores y analistas de inform tica
2764
Diplomats en inform…tica
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Diplomados en inform tica
27640
Diplomats en inform…tica
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Diplomados en inform tica
2765
Enregistradors inform…tics i altres professionals auxiliars del tractament electr•nic de dades
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Grabadores inform ticos y otros profesionales auxiliares del tratamiento electr¢nico de datos
27650
Enregistradors inform…tics i altres professionals auxiliars del tractament electr•nic de dades
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Grabadores inform ticos y otros profesionales auxiliares del tratamiento electr¢nico de datos
277
Professionals d'activitats diverses
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Profesionales de actividades diversas
2771
Agents cobradors de factures, d'efectes comercials, de pr‚stecs i de drets de tot tipus
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Agentes cobradores de facturas, de efectos comerciales, de pr‚stamos y derechos de todas clases
27710
Agents cobradors de factures, d'efectes comercials, de pr‚stecs i drets de tot tipus
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Agentes cobradores de facturas, de efectos comerciales, de pr‚stamo y derechos de todas clases
2772
Estenotipistes, mecan•grafs, taqu¡grafs i altres professionals administratius
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Estenotipistas, mecan¢grafos, taqu¡grafos y otros profesionales administrativos
27720
Estenotipistes, mecan•grafs, taqu¡grafs i altres professionals administratius
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Estenotipistas, mecan¢grafos, taqu¡grafos y otros profesionales administrativos
2773
Detectius privats i professionals que presten serveis de vigil…ncia, protecci¢ i seguretat
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Detectives privados y profesionales que prestan servicios de vigilancia, protecci¢n y seguridad
27730
Detectius privats i professionals que presten serveis de vigil…ncia, protecci¢ i seguretat
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Detectives privados y profesionales que prestan servicios de vigilancia, protecci¢n y seguridad
2774
Traductors i intŠrprets
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Traductores e int‚rpretes
27740
Traductors i intŠrprets
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Traductores e int‚rpretes
2775
Doctors i llicenciats en filosofia i lletres
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Doctores y licenciados en filosof¡a y letras
27750
Doctors i llicenciats en filosofia i lletres
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Doctores y licenciados en filosof¡a y letras
2776
Doctors i llicenciats en ciŠncies pol¡tiques i socials, psic•legs, antrop•legs, historiadors i similars
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Doctores y licenciados en ciencias pol¡ticas y sociales, psic¢logos, antrop¢logos, historiadores y similares
27760
Doctors i llicenciats en ciŠncies pol¡tiques i socials, psic•legs, antrop•legs, historiadors i similars
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Doctores y licenciados en ciencias pol¡ticas y sociales, psic¢logos, antrop¢logos, historiadores y similares
2777
Especialistes en assumptes de personal, orientaci¢ i an…lisi professional
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Especialistas en asuntos de personal y orientaci¢n y an lisis profesional
27770
Especialistes en assumptes de personal, orientaci¢ i an…lisi professional
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Especialistas en asuntos de personal y orientaci¢n y an lisis profesional
2778
Diplomats en biblioteconomia i documentaci¢
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Diplomados en biblioteconom¡a y documentaci¢n
27780
Diplomats en biblioteconomia i documentaci¢
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Diplomados en biblioteconom¡a y documentaci¢n
279
Altres professionals de les finances, el dret, les assegurances i els lloguers NCAA
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Otros profesionales relacionados con las actividades financieras, jur¡dicas, de seguros y de alquileres, n.c.o.p.
2799
Altres professionals de les finances, el dret, les assegurances i els lloguers NCAA
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Otros profesionales relacionados con las actividades financieras, jur¡dicas, de seguros y de alquileres, n.c.o.p.
27990
Altres professionals de les finances, el dret, les assegurances i els lloguers NCAA
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Otros profesionales relacionados con las actividades financieras, jur¡dicas, de seguros y de alquileres, n.c.o.p.
28
Professionals d'altres serveis
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Profesionales relacionados con otros servicios
281
Professionals que presten serveis de neteja
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Profesionales que prestan servicios de limpieza
2811
Professionals que presten serveis de neteja
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Profesionales que prestan servicios de limpieza
28110
Professionals que presten serveis de neteja
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Profesionales que prestan servicios de limpieza
282
Personal docent de l'ensenyament
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Profesionales de la ense¤anza
2821
Personal docent de l'ensenyament superior
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Personal docente de ense¤anza superior
28210
Personal docent de l'ensenyament superior
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Personal docente de ense¤anza superior
2822
Personal docent de l'ensenyament mitj…
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Personal docente de ense¤anza media
28220
Personal docent de l'ensenyament mitj…
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Personal docente de ense¤anza media
2823
Personal docent de l'ensenyament general b…sic i preescolar
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Personal docente de ense¤anza general b sica y preescolar
28230
Personal docent de l'ensenyament general b…sic i preescolar
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Personal docente de ense¤anza general b sica y preescolar
2824
Professors de formaci¢ i perfeccionament professional
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Profesores de formaci¢n y perfeccionamiento profesional
28240
Professors de formaci¢ i perfeccionament professional
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Profesores de formaci¢n y perfeccionamiento profesional
2825
Professors de conducci¢ de vehicles terrestres, aqu…tics, aeron…utics i similars
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Profesores de conducci¢n de veh¡culos terrestres, acu ticos, aeron uticos, etc.
28250
Professors de conducci¢ de vehicles terrestres, aqu…tics, aeron…utics i similars
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Profesores de conducci¢n de veh¡culos terrestres, acu ticos, aeron uticos, etc.
2826
Personal docent d'ensenyaments diversos, com ara educaci¢ f¡sica i esports, idiomes, mecanografia, preparaci¢ d'ex…mens i oposicions, i similars
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Personal docente de ense¤anzas diversas, tales como educaci¢n f¡sica y deportes, idiomas, mecanograf¡a, preparaci¢n de ex menes y oposiciones y similares
28260
Personal docent d'ensenyaments diversos, com ara educaci¢ f¡sica i esports, idiomes, mecanografia, preparaci¢ d'ex…mens i oposicions, i similars
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Personal docente de ense¤anzas diversas, tales como educaci¢n f¡sica y deportes, idiomas, mecanograf¡a, preparaci¢n de ex menes y oposiciones y similares
283
Professionals de la sanitat
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Profesionales de la sanidad
2831
Metges de medicina general
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
M‚dicos de medicina general
28310
Metges de medicina general
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
M‚dicos de medicina general
2832
Metges especialistes (llevat dels estomat•legs i els odont•legs)
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
M‚dicos especialistas (excluidos estomat¢logos y odont¢logos)
28320
Metges especialistes (llevat dels estomat•legs i els odont•legs)
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
M‚dicos especialistas (excluidos estomat¢logos y odont¢logos)
2833
Estomat•legs
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Estomat¢logos
28330
Estomat•legs
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Estomat¢logos
2834
Odont•legs
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Odont¢logos
28340
Odont•legs
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Odont¢logos
2835
FarmacŠutics
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Farmac‚uticos
28350
FarmacŠutics
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Farmac‚uticos
2836
Ajudants tŠcnics sanitaris i fisioterapeutes
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Ayudantes t‚cnicos sanitarios y fisioterapeutas
28360
Ajudants tŠcnics sanitaris i fisioterapeutes
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Ayudantes t‚cnicos sanitarios y fisioterapeutas
2837
ProtŠsics i higienistes dentals
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Prot‚sicos e higienistas dentales
28370
ProtŠsics i higienistes dentals
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Prot‚sicos e higienistas dentales
2838
ãptics optometristes i pod•legs
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
àpticos-optometristas y pod¢logos
28380
ãptics optometristes i pod•legs
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
àpticos-optometristas y pod¢logos
2839
Massatgistes, bromat•legs, dietistes i auxiliars d'infermeria
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Masajistas, bromat¢logos, dietistas y auxiliares de enfermer¡a
28390
Massatgistes, bromat•legs, dietistes i auxiliars d'infermeria
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Masajistas, bromat¢logos, dietistas y auxiliares de enfermer¡a
284
Professionals d'activitats parasanit…ries
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Profesionales relacionados con actividades parasanitarias
2841
Natur•pates, acupuntors i altres professionals parasanitaris
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Natur¢patas, acupuntores y otros profesionales parasanitarios
28410
Natur•pates, acupuntors i altres professionals parasanitaris
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Natur¢patas, acupuntores y otros profesionales parasanitarios
285
Professionals de l'espectacle
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Profesionales relacionados con el espect culo
2851
Representants tŠcnics de l'espectacle
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Representantes t‚cnicos del espect culo
28510
Representants tŠcnics de l'espectacle
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Representantes t‚cnicos del espect culo
2852
Apoderats i representants taurins
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Apoderados y representantes taurinos
28520
Apoderats i representants taurins
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Apoderados y representantes taurinos
2853
Agents de colúlocaci¢ d'artistes
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Agentes de colocaci¢n de artistas
28530
Agents de colúlocaci¢ d'artistes
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Agentes de colocaci¢n de artistas
2854
Experts en organitzaci¢ de congressos, assemblees i similars
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Expertos en organizaci¢n de congresos, asambleas y similares
28540
Experts en organitzaci¢ de congressos, assemblees i similars
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Expertos en organizaci¢n de congresos, asambleas y similares
2855
Agents i corredors d'apostes en els espectacles
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Agentes y corredores de apuestas en los espect culos
28550
Agents i corredors d'apostes en els espectacles
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Agentes y corredores de apuestas en los espect culos
286
Professions liberals, art¡stiques i liter…ries
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Profesiones liberales, art¡sticas y literarias
2861
Pintors, escultors, ceramistes, artesans, gravadors, artistes i similars
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Pintores, escultores, ceramistas, artesanos, grabadores y artistas similares
28610
Pintors, escultors, ceramistes, artesans, gravadors, artistes i similars
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Pintores, escultores, ceramistas, artesanos, grabadores y artistas similares
2862
Restauradors d'obres d'art
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Restauradores de obras de arte
28620
Restauradors d'obres d'art
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Restauradores de obras de arte
287
Professionals de loteries, apostes i altres jocs de sort, envit i atzar
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Profesionales relacionados con loter¡as, apuestas y dem s juegos de suerte, envite y azar
2871
Expenedors oficials de loteries, apostes esportives i altres jocs de la xarxa comercial de l'organisme nacional de loteries i apostes de l'Estat (llevat dels classificats en el grup 855)
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Expendedores oficiales de loter¡as, apuestas deportivas y otros juegos, incluidos en la red comercial del organismo nacional de loter¡as y apuestas del estado (excluidos los clasificados en el grupo 855)
28710
Expenedors oficials de loteries, apostes esportives i altres jocs de la xarxa comercial de l'organisme nacional de loteries i apostes de l'Estat (llevat dels classificats en el grup 855)
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Expendedores oficiales de loter¡as, apuestas deportivas y otros juegos, incluidos en la red comercial del organismo nacional de loter¡as y apuestas del estado (excluidos los clasificados en el grupo 855)
2872
Expenedors oficials de loteries, apostes esportives i altres jocs d'altres organismes
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Expendedores oficiales de loter¡as, apuestas deportivas y otros juegos, pertenecientes a otros organismos distintos del organismo nacional de loter¡as y apuestas del estado
28720
Expenedors oficials de loteries, apostes esportives i altres jocs d'altres organismes
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Expendedores oficiales de loter¡as, apuestas deportivas y otros juegos, pertenecientes a otros organismos distintos del organismo nacional de loter¡as y apuestas del estado
2873
Expenedors no oficials autoritzats per a la recepci¢ d'apostes esportives, altres jocs i loteries diverses
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Expendedores no oficiales autorizados para la recepci¢n de apuestas deportivas, de otros juegos y de loter¡as diversas
28730
Expenedors no oficials autoritzats per a la recepci¢ d'apostes esportives, altres jocs i loteries diverses
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Expendedores no oficiales autorizados para la recepci¢n de apuestas deportivas, de otros juegos y de loter¡as diversas
288
Professionals diversos
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Profesionales diversos
2881
Astr•legs, graf•legs i similars
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Astr¢logos, graf¢logos y similares
28810
Astr•legs, graf•legs i similars
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Astr¢logos, graf¢logos y similares
2882
Guies de turisme
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Gu¡as de turismo
28820
Guies de turisme
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Gu¡as de turismo
2883
Guies intŠrprets de turisme
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Gu¡as int‚rpretes de turismo
28830
Guies intŠrprets de turisme
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Gu¡as int‚rpretes de turismo
2884
PŠrits taxadors d'assegurances, joies, efectes personals i altres
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Peritos tasadores de seguros, alhajas, g‚neros y efectos
28840
PŠrits taxadors d'assegurances, joies, efectes personals i altres
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Peritos tasadores de seguros, alhajas, g‚neros y efectos
2885
Liquidadors i comissaris d'avaries
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Liquidadores y comisarios de aver¡as
28850
Liquidadors i comissaris d'avaries
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Liquidadores y comisarios de aver¡as
2886
Cronometradors
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Cronometradores
28860
Cronometradors
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Cronometradores
2887
Maquilladors i esteticistes
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Maquilladores y esteticistas
28870
Maquilladors i esteticistes
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Maquilladores y esteticistas
2888
Graf•legs
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Grafologos
28880
Graf•legs
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Graf¢logos
289
Altres professionals dels serveis a quŠ es refereix aquesta divisi¢
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Otros profesionales relacionados con los servicios a que se refiere esta divisi¢n
2899
Altres professionals dels serveis a quŠ es refereix aquesta divisi¢
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Otros profesionales relacionados con los servicios a que se refiere esta divisi¢n
28990
Altres professionals dels serveis a quŠ es refereix aquesta divisi¢
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Otros profesionales relacionados con los servicios a que se refiere esta divisi¢n
3
Activitats art¡stiques
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Actividades art¡sticas
30
Activitats art¡stiques
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Actividades art¡sticas
301
Activitats relacionades amb el cinema, el teatre i el circ
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Actividades relacionadas con el cine, el teatro y el circo
3011
Directors de cinema i teatre
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Directores de cine y teatro
30110
Directors de cinema i teatre
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Directores de cine y teatro
3012
Ajudants de direcci¢
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Ayudantes de direcci¢n
30120
Ajudants de direcci¢
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Ayudantes de direcci¢n
3013
Actors de cinema i teatre
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Actores de cine y teatro
30130
Actors de cinema i teatre
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Actores de cine y teatro
3014
Extres especialitzats, dobles, comparses i meritoris
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Extras especializados, dobles, comparsas y meritorios
30140
Extres especialitzats, dobles, comparses i meritoris
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Extras especializados, dobles, comparsas y meritorios
3015
Operadors de c meres de cinema, de televisi¢ i de v¡deo
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Operadores de c maras de cine, de televisi¢n y de v¡deo
30150
Operadors de c meres de cinema, de televisi¢ i de v¡deo
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Operadores de c maras de cine, de televisi¢n y de v¡deo
3016
Humoristes, c•mics, excŠntrics, xerraires, recitadors i similars
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Humoristas, caricatos, exc‚ntricos, charlistas, recitadores, etc.
30160
Humoristes, c•mics, excŠntrics, xerraires, recitadors i similars
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Humoristas, caricatos, exc‚ntricos, charlistas, recitadores, etc.
3017
Apuntadors i regidors
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Apuntadores y regidores
30170
Apuntadors i regidors
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Apuntadores y regidores
3018
Artistes de circ
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Artistas de circo
30180
Artistes de circ
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Artistas de circo
3019
Altres activitats relacionades amb el cinema, el teatre i el circ NCAA
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Otras actividades relacionadas con el cine, el teatro y el circo, n.c.o.p.
30190
Altres activitats relacionades amb el cinema, el teatre i el circ NCAA
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Otras actividades relacionadas con el cine, el teatro y el circo, n.c.o.p.
302
Activitats relacionades amb el ball
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Actividades relacionadas con el baile
3021
Directors coreogr…fics
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Directores coreogr ficos
30210
Directors coreogr…fics
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Directores coreogr ficos
3022
Ballarins
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Bailarines
30220
Ballarins
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Bailarines
3029
Altres activitats relacionades amb el ball NCAA
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Otras actividades relacionadas con el baile, n.c.o.p.
30290
Altres activitats relacionades amb el ball NCAA
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Otras actividades relacionadas con el baile, n.c.o.p.
303
Activitats relacionades amb la m£sica
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Actividades relacionadas con la m£sica
3031
Professors i directors de m£sica
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Maestros y directores de m£sica
30310
Professors i directors de m£sica
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Maestros y directores de m£sica
3032
IntŠrprets d'instruments musicals
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Int‚rpretes de instrumentos musicales
30320
IntŠrprets d'instruments musicals
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Int‚rpretes de instrumentos musicales
3033
Cantants
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Cantantes
30330
Cantants
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Cantantes
3039
Altres activitats relacionades amb la m£sica NCAA
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Otras actividades relacionadas con la m£sica, n.c.o.p.
30390
Altres activitats relacionades amb la m£sica NCAA
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Otras actividades relacionadas con la m£sica, n.c.o.p.
304
Activitats relacionades amb l'esport
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Actividades relacionadas con el deporte
3041
Jugadors i entrenadors de futbol
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Jugadores y entrenadores de f£tbol
30410
Jugadors i entrenadors de futbol
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Jugadores y entrenadores de f£tbol
3042
Jugadors, entrenadors i preparadors de tennis i de golf
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Jugadores, entrenadores y preparadores de tenis, y de golf
30420
Jugadors, entrenadors i preparadors de tennis i de golf
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Jugadores, entrenadores y preparadores de tenis, y de golf
3043
Pilots, entrenadors i preparadors de motociclisme i automobilisme
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Pilotos, entrenadores y preparadores de motociclismo y automovilismo
30430
Pilots, entrenadors i preparadors de motociclisme i automobilisme
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Pilotos, entrenadores y preparadores de motociclismo y automovilismo
3044
Boxejadors, entrenadors i preparadors de boxa
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Boxeadores, entrenadores y preparadores de boxeo
30440
Boxejadors, entrenadors i preparadors de boxa
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Boxeadores, entrenadores y preparadores de boxeo
3045
Jugadors, entrenadors i preparadors de basquetbol
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Jugadores, entrenadores y preparadores de baloncesto
30450
Jugadors, entrenadors i preparadors de basquetbol
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Jugadores, entrenadores y preparadores de baloncesto
3046
Corredors, entrenadors i preparadors de ciclisme
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Corredores, entrenadores y preparadores de ciclismo
30460
Corredors, entrenadors i preparadors de ciclisme
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Corredores, entrenadores y preparadores de ciclismo
3047
Jugadors, entrenadors i preparadors d'handbol, voleibol, pilota i altres esportistes d'h¡pica, lluita i similars
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Jugadores, entrenadores y preparadores de balonmano, voleibol, pelota y otros deportistas de la h¡pica, lucha, etc.
30470
Jugadors, entrenadors i preparadors d'handbol, voleibol, pilota i altres esportistes d'h¡pica, lluita i similars
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Jugadores, entrenadores y preparadores de balonmano, voleibol, pelota y otros deportistas de la h¡pica, lucha, etc.
3048
·rbitres d'espectacles esportius
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
µrbitros de espect culos deportivos
30480
·rbitres d'espectacles esportius
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
µrbitros de espect culos deportivos
3049
Altres activitats relacionades amb l'esport NCAA
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Otras actividades relacionadas con el deporte, n.c.o.p.
30490
Altres activitats relacionades amb l'esport NCAA
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Otras actividades relacionadas con el deporte, n.c.o.p.
305
Activitats dels espectacles taurins
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Actividades relacionadas con espect culos taurinos
3051
Matadors de toros
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Matadores de toros
30510
Matadors de toros
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Matadores de toros
3052
'Rejoneadors'
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Rejoneadores
30520
'Rejoneadors'
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Rejoneadores
3053
Subalterns
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Subalternos
30530
Subalterns
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Subalternos
3054
Caps de colles c•miques i similars
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Jefes de cuadrillas c¢micas y similares
30540
Caps de colles c•miques i similars
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Jefes de cuadrillas c¢micas y similares
3055
Personal de colles c•miques i similars
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Otro personal de cuadrillas c¢micas y similares
30550
Personal de colles c•miques i similars
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Otro personal de cuadrillas c¢micas y similares
3059
Altres activitats dels espectacles taurins
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Otras actividades relacionadas con espect culos taurinos
30590
Altres activitats dels espectacles taurins
*** sem descri‡om ***
*** sense descripcion ***
Otras actividades relacionadas con espect culos taurinos