Catal… Galego Aran‚s Castellano
Nom‚s subclasses
S¢ subclasses
Sonque subclasses
S¢lo subclases
CLASSIFICACIà ACTIVITATS ECONãMIQUES
CLASSIFICA€OM ACTIVIDADES ECONàMICAS
CLASSIFICACION ACTIVITATS ECONOMIQUES
CLASSIFICACIàN ACTIVIDADES ECONàMICAS
0
Agricultura, ramaderia, ca‡a, silvicultura i pesca
*** falta ***
*** fauta ***
Agricultura, ganader¡a, caza, silvicultura y pesca
01
Producci¢ agr¡cola
*** falta ***
*** fauta ***
Producci¢n agr¡cola
011
Conreu de cereals i llegums
*** falta ***
*** fauta ***
Cultivo de cereales y leguminosas
0110
Conreu de cereals i llegums
*** falta ***
*** fauta ***
Cultivo de cereales y leguminosas
012
Conreu d'hortalisses i fruites (llevat de c¡trics)
*** falta ***
*** fauta ***
Cultivo de hortalizas y frutas (excepto agrios)
0120
Conreu d'hortalisses i fruites (llevat de c¡trics)
*** falta ***
*** fauta ***
Cultivo de hortalizas y frutas (excepto agrios)
013
Conreu de c¡trics
*** falta ***
*** fauta ***
Cultivo de agrios
0130
Conreu de c¡trics
*** falta ***
*** fauta ***
Cultivo de agrios
014
Conreu de plantes industrials
*** falta ***
*** fauta ***
Cultivo de plantas industriales
0140
Conreu de plantes industrials
*** falta ***
*** fauta ***
Cultivo de plantas industriales
015
Conreu d'olivera
*** falta ***
*** fauta ***
Cultivo del olivo
0151
Producci¢ d'olives per a alm…ssera
*** falta ***
*** fauta ***
Producci¢n de aceituna para almazara
0152
Producci¢ d'altres olives
*** falta ***
*** fauta ***
Producci¢n de otra aceituna
016
Conreu de vinya
*** falta ***
*** fauta ***
Cultivo de la vid
0161
Producci¢ de ra‹m per a vinificaci¢
*** falta ***
*** fauta ***
Producci¢n de uva para vinificaci¢n
0162
Producci¢ d'altres ra‹ms
*** falta ***
*** fauta ***
Producci¢n de otra uva
019
Altres explotacions agr¡coles ncaa
*** falta ***
*** fauta ***
Otras explotaciones agricolas no clasificados en otra parte (n.c.o.p.)
0190
Altres explotacions agr¡coles ncaa
*** falta ***
*** fauta ***
Otras explotaciones agricolas no clasificados en otra parte (n.c.o.p.)
02
Producci¢ ramadera
*** falta ***
*** fauta ***
Producci¢n ganadera
021
Explotaci¢ de bestiar bov¡
*** falta ***
*** fauta ***
Explotaci¢n de ganado bovino
0210
Explotaci¢ de bestiar bov¡
*** falta ***
*** fauta ***
Explotaci¢n de ganado bovino
022
Explotaci¢ de bestiar ov¡ i cabrum
*** falta ***
*** fauta ***
Explotaci¢n de ganado ovino y caprino
0220
Explotaci¢ de bestiar ov¡ i cabrum
*** falta ***
*** fauta ***
Explotaci¢n de ganado ovino y caprino
023
Explotaci¢ de bestiar porc¡
*** falta ***
*** fauta ***
Explotaci¢n de ganado porcino
0230
Explotaci¢ de bestiar porc¡
*** falta ***
*** fauta ***
Explotaci¢n de ganado porcino
024
Avicultura
*** falta ***
*** fauta ***
Avicultura
0240
Avicultura
*** falta ***
*** fauta ***
Avicultura
029
Altres explotacions ramaderes ncaa
*** falta ***
*** fauta ***
Otras explotaciones ganaderas n.c.o.p.
0290
Altres explotacions ramaderes ncaa
*** falta ***
*** fauta ***
Otras explotaciones ganaderas n.c.o.p.
03
Serveis agr¡coles i ramaders
*** falta ***
*** fauta ***
Servicios agr¡colas y ganaderos
030
Serveis agr¡coles i ramaders
*** falta ***
*** fauta ***
Servicios agr¡colas y ganaderos
0300
Serveis agr¡coles i ramaders
*** falta ***
*** fauta ***
Servicios agr¡colas y ganaderos
04
Ca‡a i repoblaci¢ cinegŠtica
*** falta ***
*** fauta ***
Caza y repoblaci¢n cineg‚tica
040
Ca‡a i repoblaci¢ cinegŠtica
*** falta ***
*** fauta ***
Caza y repoblaci¢n cineg‚tica
0400
Ca‡a i repoblaci¢ cinegŠtica
*** falta ***
*** fauta ***
Caza y repoblaci¢n cineg‚tica
05
Silvicultura
*** falta ***
*** fauta ***
Silvicultura
051
Silvicultura i serveis forestals
*** falta ***
*** fauta ***
Silvicultura y servicios forestales
0510
Silvicultura i serveis forestals
*** falta ***
*** fauta ***
Silvicultura y servicios forestales
052
Explotaci¢ forestal
*** falta ***
*** fauta ***
Explotaci¢n forestal
0520
Explotaci¢ forestal
*** falta ***
*** fauta ***
Explotaci¢n forestal
06
Pesca
*** falta ***
*** fauta ***
Pesca
061
Pesca i piscicultura en mar
*** falta ***
*** fauta ***
Pesca y piscicultura en mar
0610
Pesca i piscicultura en mar
*** falta ***
*** fauta ***
Pesca y piscicultura en mar
062
Pesca i piscicultura en aigua dol‡a
*** falta ***
*** fauta ***
Pesca y piscicultura en agua dulce
0620
Pesca i piscicultura en aigua dol‡a
*** falta ***
*** fauta ***
Pesca y piscicultura en agua dulce
1
Energia i aigua
*** falta ***
*** fauta ***
Energ¡a y agua
11
Extracci¢, preparaci¢ i aglomeraci¢ de combustibles s•lids. Coqueries
*** falta ***
*** fauta ***
Extracci¢n,preparaci¢n y aglomeraci¢n de combustibles s¢lidos y coquer¡as
111
Extracci¢, preparaci¢ i aglomeraci¢ d'hulla
*** falta ***
*** fauta ***
Extracci¢n,preparaci¢n y aglomeraci¢n de hulla
1110
Extracci¢, preparaci¢ i aglomeraci¢ d'hulla
*** falta ***
*** fauta ***
Extracci¢n,preparaci¢n y aglomeraci¢n de hulla
112
Extracci¢, preparaci¢ i aglomeraci¢ d'antracita
*** falta ***
*** fauta ***
Extracci¢n,preparaci¢n y aglomeraci¢n de antracita
1120
Extracci¢, preparaci¢ i aglomeraci¢ d'antracita
*** falta ***
*** fauta ***
Extracci¢n,preparaci¢n y aglomeraci¢n de antracita
113
Extracci¢, preparaci¢ i aglomeraci¢ de lignit
*** falta ***
*** fauta ***
Extracci¢n,preparaci¢n y aglomeraci¢n de lignito
1130
Extracci¢, preparaci¢ i aglomeraci¢ de lignit
*** falta ***
*** fauta ***
Extracci¢n,preparaci¢n y aglomeraci¢n de lignito
114
Coqueries
*** falta ***
*** fauta ***
Coquer¡as
1140
Coqueries
*** falta ***
*** fauta ***
Coquer¡as
12
Extracci¢ de petroli i gas natural
*** falta ***
*** fauta ***
Extracci¢n de petr¢leo y gas natural
121
Prospecci¢ de petroli i gas natural
*** falta ***
*** fauta ***
Prospecci¢n de petr¢leo y gas natural
1210
Prospecci¢ de petroli i gas natural
*** falta ***
*** fauta ***
Prospecci¢n de petr¢leo y gas natural
122
Extracci¢ de petroli brut
*** falta ***
*** fauta ***
Extracci¢n de crudos de petr¢leo
1220
Extracci¢ de petroli brut
*** falta ***
*** fauta ***
Extracci¢n de crudos de petr¢leo
123
Extracci¢ i depuraci¢ de gas natural
*** falta ***
*** fauta ***
Extracci¢n y depuraci¢n de gas natural
1230
Extracci¢ i depuraci¢ de gas natural
*** falta ***
*** fauta ***
Extracci¢n y depuraci¢n de gas natural
124
Extracci¢ de pissarres bituminoses
*** falta ***
*** fauta ***
Extracci¢n de pizarras bituminosas
1240
Extracci¢ de pissarres bituminoses
*** falta ***
*** fauta ***
Extracci¢n de pizarras bituminosas
13
Refinaci¢ de petroli
*** falta ***
*** fauta ***
Refino de petr¢leo
130
Refinaci¢ de petroli
*** falta ***
*** fauta ***
Refino de petr¢leo
1300
Refinaci¢ de petroli
*** falta ***
*** fauta ***
Refino de petr¢leo
14
Extracci¢ i transformaci¢ de minerals radioactius
*** falta ***
*** fauta ***
Extracci¢n y transformaci¢n de minerales radioactivos
140
Extracci¢ i transformaci¢ de minerals radioactius
*** falta ***
*** fauta ***
Extracci¢n y transformaci¢n de minerales radioactivos
1400
Extracci¢ i transformaci¢ de minerals radioactius
*** falta ***
*** fauta ***
Extracci¢n y transformaci¢n de minerales radioactivos
15
Producci¢, transport i distribuci¢ d'energia elŠctrica, gas, vapor i aigua calenta
*** falta ***
*** fauta ***
Producci¢n,transporte y distribuci¢n de energ¡a el‚ctrica,gas,vapor y agua caliente
151
Producci¢, transport i distribuci¢ d'energia elŠctrica
*** falta ***
*** fauta ***
Producci¢n,transporte y distribuci¢n de energ¡a el‚ctrica
1511
Producci¢ d'energia hidroelŠctrica
*** falta ***
*** fauta ***
Producci¢n de energ¡a hidroel‚ctrica
1512
Producci¢ d'energia termoelŠctrica convencional
*** falta ***
*** fauta ***
Producci¢n de energ¡a termoel‚ctrica convencional
1513
Producci¢ d'energia electronuclear
*** falta ***
*** fauta ***
Producci¢n de energ¡a electronuclear
1514
Transport i distribuci¢ d'energia elŠctrica
*** falta ***
*** fauta ***
Transporte y distribuci¢n de energ¡a el‚ctrica
1519
Producci¢ i distribuci¢ d'energia ncaa
*** falta ***
*** fauta ***
Producci¢n y distribuci¢n de energ¡a n.c.o.p.
152
Fabricaci¢ i distribuci¢ de gas
*** falta ***
*** fauta ***
Fabricaci¢n y distribuci¢n de gas
1520
Fabricaci¢ i distribuci¢ de gas
*** falta ***
*** fauta ***
Fabricaci¢n y distribuci¢n de gas
153
Producci¢ i distribuci¢ de vapor i aigua calenta
*** falta ***
*** fauta ***
Producci¢n y distribuci¢n de vapor y agua caliente
1530
Producci¢ i distribuci¢ de vapor i aigua calenta
*** falta ***
*** fauta ***
Producci¢n y distribuci¢n de vapor y agua caliente
16
Captaci¢, depuraci¢ i distribuci¢ d'aigua
*** falta ***
*** fauta ***
Captaci¢n, depuraci¢n y distribuci¢n de agua
160
Captaci¢, depuraci¢ i distribuci¢ d'aigua
*** falta ***
*** fauta ***
Captaci¢n, depuraci¢n y distribuci¢n de agua
1600
Captaci¢, depuraci¢ i distribuci¢ d'aigua
*** falta ***
*** fauta ***
Captaci¢n, depuraci¢n y distribuci¢n de agua
2
Extracci¢ i transformaci¢ de minerals no energŠtics i productes derivats. Ind£stries qu¡miques
*** falta ***
*** fauta ***
Extracci¢n y transformaci¢n de minerales no energ‚ticos y productos derivados. Industria qu¡mica
21
Extracci¢ i preparaci¢ de minerals met…lúlics
*** falta ***
*** fauta ***
Extracci¢n y preparaci¢n de minerales met licos
211
Extracci¢ i preparaci¢ de minerals de ferro
*** falta ***
*** fauta ***
Extracci¢n y preparaci¢n de mineral de hierro
2110
Extracci¢ i preparaci¢ de minerals de ferro
*** falta ***
*** fauta ***
Extracci¢n y preparaci¢n de mineral de hierro
212
Extracci¢ i preparaci¢ de minerals met…lúlics no fŠrrics
*** falta ***
*** fauta ***
Extracci¢n y preparaci¢n de minerales met licos no f‚rreos
2120
Extracci¢ i preparaci¢ de minerals met…lúlics no fŠrrics
*** falta ***
*** fauta ***
Extracci¢n y preparaci¢n de minerales met licos no f‚rreos
22
Producci¢ i primera transformaci¢ de metalls
*** falta ***
*** fauta ***
Producci¢n y primera transformaci¢n de metales
221
Sider£rgia
*** falta ***
*** fauta ***
Siderurgia
2210
Sider£rgia
*** falta ***
*** fauta ***
Siderurgia
222
Fabricaci¢ de tubs d'acer
*** falta ***
*** fauta ***
Fabricaci¢n de tubos de acero
2220
Fabricaci¢ de tubs d'acer
*** falta ***
*** fauta ***
Fabricaci¢n de tubos de acero
223
Trefilatge, estiratge, perfilatge i laminatge en fred de l'acer
*** falta ***
*** fauta ***
Trefilado,estirado,perfilado,laminado en fr¡o del acero
2230
Trefilatge, estiratge, perfilatge i laminatge en fred de l'acer
*** falta ***
*** fauta ***
Trefilado,estirado,perfilado,laminado en fr¡o del acero
224
Producci¢ i primera transformaci¢ de metalls no fŠrrics
*** falta ***
*** fauta ***
Producci¢n y primera transformaci¢n de metales no f‚rreos
2241
Producci¢ i primera transformaci¢ de l'alumini
*** falta ***
*** fauta ***
Producci¢n y primera transformaci¢n del aluminio
2242
Producci¢ i primera transformaci¢ del coure
*** falta ***
*** fauta ***
Producci¢n y primera transformaci¢n del cobre
2249
Producci¢ i primera transformaci¢ d'altres metalls no fŠrrics ncaa
*** falta ***
*** fauta ***
Producci¢n y primera transformaci¢n de otros metales no f‚rreos n.c.o.p.
23
Extracci¢ de minerals no met…lúlics ni energŠtics. Torberes
*** falta ***
*** fauta ***
Extracci¢n de minerales no met licos ni energ‚ticos; turberas
231
Extracci¢ de materials de construcci¢
*** falta ***
*** fauta ***
Extracci¢n de materiales de construcci¢n
2311
Extracci¢ de subst…ncies argiloses
*** falta ***
*** fauta ***
Extracci¢n de sustancias arcillosas
2312
Extracci¢ de roques i pissarres per a la construcci¢
*** falta ***
*** fauta ***
Extracci¢n de rocas y pizarras para la construcci¢n
2313
Extracci¢ de sorres i graves per a la construcci¢
*** falta ***
*** fauta ***
Extracci¢n de arenas y gravas para la construcci¢n
2314
Extracci¢ de guix
*** falta ***
*** fauta ***
Extracci¢n de yeso
2319
Extracci¢ d'altres materials de construcci¢ ncaa
*** falta ***
*** fauta ***
Extracci¢n de otros materiales de construcci¢n n.c.o.p.
232
Extracci¢ de sals pot…ssiques, fosfats i nitrats
*** falta ***
*** fauta ***
Extracci¢n de sales pot sicas,fosfatos y nitratos
2321
Extracci¢ de sals pot…ssiques
*** falta ***
*** fauta ***
Extracci¢n de sales pot sicas
2322
Extracci¢ de fosfats i nitrats
*** falta ***
*** fauta ***
Extracci¢n de fosfatos y nitratos
233
Extracci¢ de sal comuna
*** falta ***
*** fauta ***
Extracci¢n de sal com£n
2331
Extracci¢ de sal marina
*** falta ***
*** fauta ***
Extracci¢n de sal marina
2332
Extracci¢ de sal de font i sal gemma
*** falta ***
*** fauta ***
Extracci¢n de sal manantial y sal gema
234
Extracci¢ de pirites i sofre
*** falta ***
*** fauta ***
Extracci¢n de piritas y azufre
2340
Extracci¢ de pirites i sofre
*** falta ***
*** fauta ***
Extracci¢n de piritas y azufre
239
Extracci¢ d'altres minerals no met…lúlics ni energŠtics. Torberes
*** falta ***
*** fauta ***
Extracci¢n de otros minerales no met licos ni energ‚ticos;turberas
2391
Extracci¢ de fluorita
*** falta ***
*** fauta ***
Extracci¢n de fluorita
2399
Extracci¢ de torba i d'altres minerals no met…lúlics ni energŠtics ncaa
*** falta ***
*** fauta ***
Extracci¢n de turba y otros minerales no met licos ni energ‚ticos n.c.o.p.
24
Ind£stries de productes minerals no met…lúlics
*** falta ***
*** fauta ***
Industrias de productos minerales no met licos
241
Fabricaci¢ de productes de terra cuita per a la construcci¢ (llevat d'articles refractaris)
*** falta ***
*** fauta ***
Fabricaci¢n de productos de tierras cocidas para la construcci¢n (excepto art¡culos refractarios)
2410
Fabricaci¢ de productes de terra cuita per a la construcci¢ (llevat d'articles refractaris)
*** falta ***
*** fauta ***
Fabricaci¢n de productos de tierras cocidas para la construcci¢n (excepto art¡culos refractarios)
242
Fabricaci¢ de ciments, cal‡s i guixos
*** falta ***
*** fauta ***
Fabricaci¢n de cementos,cales y yeso
2421
Fabricaci¢ de ciments artificials
*** falta ***
*** fauta ***
Fabricaci¢n de cementos artificiales
2422
Fabricaci¢ de ciments naturals
*** falta ***
*** fauta ***
Fabricaci¢n de cementos naturales
2423
Fabricaci¢ de cal‡s i guixos
*** falta ***
*** fauta ***
Fabricaci¢n de cales y yeso
243
Fabricaci¢ de materials de construcci¢ de formig¢, ciment, guix, escaiola i altres
*** falta ***
*** fauta ***
Fabricaci¢n de materiales de construcci¢n en hormig¢n,cemento,yeso,escayola y otros
2431
Fabricaci¢ de formigons preparats
*** falta ***
*** fauta ***
Fabricaci¢n de hormigones preparados
2432
Fabricaci¢ de productes de fibrociment
*** falta ***
*** fauta ***
Fabricaci¢n de productos en fibrocemento
2433
Fabricaci¢ d'altres articles derivats del ciment
*** falta ***
*** fauta ***
Fabricaci¢n de otros art¡culos derivados del cemento
2434
Fabricaci¢ d'articles derivats del guix i l'escaiola
*** falta ***
*** fauta ***
Fabricaci¢n de art¡culos derivados del yeso y escayola
244
Ind£stries de la pedra natural
*** falta ***
*** fauta ***
Industrias de la piedra natural
2440
Ind£stries de la pedra natural
*** falta ***
*** fauta ***
Industrias de la piedra natural
245
Fabricaci¢ d'abrasius
*** falta ***
*** fauta ***
Fabricaci¢n de abrasivos
2450
Fabricaci¢ d'abrasius
*** falta ***
*** fauta ***
Fabricaci¢n de abrasivos
246
Ind£stries del vidre
*** falta ***
*** fauta ***
Industria del vidrio
2461
Fabricaci¢ de vidre pla
*** falta ***
*** fauta ***
Fabricaci¢n de vidrio plano
2462
Fabricaci¢ de vidre buit
*** falta ***
*** fauta ***
Fabricaci¢n de vidrio hueco
2463
Fabricaci¢ de vidre tŠcnic
*** falta ***
*** fauta ***
Fabricaci¢n de vidrio t‚cnico
2464
Fabricaci¢ de fibra de vidre
*** falta ***
*** fauta ***
Fabricaci¢n de fibra de vidrio
2465
Manipulaci¢ del vidre
*** falta ***
*** fauta ***
Manipulado de vidrio
247
Fabricaci¢ de productes cer…mics
*** falta ***
*** fauta ***
Fabricaci¢n de productos cer micos
2471
Fabricaci¢ d'articles refractaris
*** falta ***
*** fauta ***
Fabricaci¢n de art¡culos refractarios
2472
Fabricaci¢ de rajoles
*** falta ***
*** fauta ***
Fabricaci¢n de azulejos
2473
Fabricaci¢ de vaixelles, articles per a la llar i objectes de decoraci¢ de material cer…mic
*** falta ***
*** fauta ***
Fabricaci¢n de vajillas, art¡culos del hogar y objetos de adorno, de material cer mico
2474
Fabricaci¢ d'aparells sanitaris de pisa, porcellana i gres
*** falta ***
*** fauta ***
Fabricaci¢n de aparatos sanitarios de loza, porcelana y gres
2475
Fabricaci¢ d'a‹lladors i peces a‹llants de material cer…mic per a instalúlacions elŠctriques
*** falta ***
*** fauta ***
Fabricaci¢n de aisladores y piezas aislantes de material cer mico para instalaciones el‚ctricas
2479
Fabricaci¢ d'articles cer…mics ncaa
*** falta ***
*** fauta ***
Fabricaci¢n de otros art¡culos cer micos n.c.o.p.
249
Ind£stries d'altres productes minerals no met…lúlics ncaa
*** falta ***
*** fauta ***
Industrias de otros productos minerales no met licos n.c.o.p.
2490
Ind£stries d'altres productes minerals no met…lúlics ncaa
*** falta ***
*** fauta ***
Industrias de otros productos minerales no met licos n.c.o.p.
25
Ind£stries qu¡miques
*** falta ***
*** fauta ***
Industria qu¡mica
251
Fabricaci¢ de productes qu¡mics b…sics (llevat de productes farmacŠutics de base)
*** falta ***
*** fauta ***
Fabricaci¢n de productos qu¡micos b sicos (excepto productos farmac‚uticos de base)
2511
Fabricaci¢ de productes qu¡mics org…nics d'origen petroqu¡mic
*** falta ***
*** fauta ***
Fabricaci¢n de productors qu¡micos org nicos de origen petroqu¡mico
2512
Fabricaci¢ d'altres productes qu¡mics org…nics
*** falta ***
*** fauta ***
Fabricaci¢n de otros productos qu¡micos org nicos
2513
Fabricaci¢ de productes qu¡mics inorg…nics (llevat de gasos comprimits)
*** falta ***
*** fauta ***
Fabricaci¢n de productos qu¡micos inorg nicos (excepto gases comprimidos)
2514
Fabricaci¢ de primeres matŠries pl…stiques
*** falta ***
*** fauta ***
Fabricaci¢n de primeras materias pl sticas
2515
Fabricaci¢ de cautx£s i l…texs sintŠtics
*** falta ***
*** fauta ***
Fabricaci¢n de cauchos y l tex sint‚ticos
2516
Fabricaci¢ de fibres artificials i sintŠtiques
*** falta ***
*** fauta ***
Fabricaci¢n de fibras artificiales y sint‚ticas
252
Fabricaci¢ de productes qu¡mics destinats principalment a l'agricultura
*** falta ***
*** fauta ***
Fabricaci¢n de productos qu¡micos destinados principalmente a la agricultura
2521
Fabricaci¢ d'adobs
*** falta ***
*** fauta ***
Fabricaci¢n de abonos
2522
Fabricaci¢ de plaguicides
*** falta ***
*** fauta ***
Fabricaci¢n de plaguicidas
253
Fabricaci¢ de productes qu¡mics destinats principalment a la ind£stria
*** falta ***
*** fauta ***
Fabricaci¢n de productos qu¡micos destinados principalmente a la industria
2531
Fabricaci¢ de gasos comprimits
*** falta ***
*** fauta ***
Fabricaci¢n de gases comprimidos
2532
Fabricaci¢ de colorants i pigments
*** falta ***
*** fauta ***
Fabricaci¢n de colorantes y pigmentos
2533
Fabricaci¢ de pintures, vernissos i laques
*** falta ***
*** fauta ***
Fabricaci¢n de pinturas, barnices y lacas
2534
Fabricaci¢ de tintes d'impremta
*** falta ***
*** fauta ***
Fabricaci¢n de tintas de imprenta
2535
Tractament d'olis i greixos per a usos industrials
*** falta ***
*** fauta ***
Tratamiento de aceites y grasas para usos industriales
2536
Fabricaci¢ d'olis essencials i de subst…ncies arom…tiques, naturals i sintŠtiques
*** falta ***
*** fauta ***
Fabricaci¢n de aceites esenciales y sustancias arom ticas,naturales y sint‚ticas
2537
Fabricaci¢ de coles i gelatines, i de productes auxiliars per a la ind£stria tŠxtil, del cuir i del cautx£
*** falta ***
*** fauta ***
Fabricaci¢n de colas y gelatinas y de productos auxiliares para la industria textil, del cuero y del caucho
2538
Fabricaci¢ d'explosius
*** falta ***
*** fauta ***
Fabricaci¢n de explosivos
2539
Fabricaci¢ d'altres productes qu¡mics d'£s industrial ncaa
*** falta ***
*** fauta ***
Fabricaci¢n de otros productos qu¡micos de uso industrial n.c.o.p.
254
Fabricaci¢ de productes farmacŠutics
*** falta ***
*** fauta ***
Fabricaci¢n de productos farmac‚uticos
2541
Fabricaci¢ de productes farmacŠutics de base
*** falta ***
*** fauta ***
Fabricaci¢n de productos farmac‚uticos de base
2542
Fabricaci¢ d'especialitats i altres productes farmacŠutics
*** falta ***
*** fauta ***
Fabricaci¢n de especialidades y otros productos farmac‚uticos
255
Fabricaci¢ d'altres productes qu¡mics destinats principalment al consum final
*** falta ***
*** fauta ***
Fabricaci¢n de otros productos qu¡micos destinados principalmente al consumo final
2551
Fabricaci¢ de sabons comuns, detergents i lleixius
*** falta ***
*** fauta ***
Fabricaci¢n de jabones comunes, detergentes y lej¡as
2552
Fabricaci¢ de sabons de tocador i altres productes de perfumeria i cosmŠtica
*** falta ***
*** fauta ***
Fabricaci¢n de jabones de tocador y otros productos de perfumer¡a y cosm‚tica
2553
Fabricaci¢ de derivats de ceres i parafines
*** falta ***
*** fauta ***
Fabricaci¢n de derivados de cers y parafinas
2554
Fabricaci¢ de material fotogr…fic sensible
*** falta ***
*** fauta ***
Fabricaci¢n de material fotogr fico sensible
2555
Fabricaci¢ d'articles pirotŠcnics i llumins
*** falta ***
*** fauta ***
Fabricaci¢n de art¡culos pirot‚cnicos, cerillas y f¢sforos
2559
Fabricaci¢ d'altres productes qu¡mics destinats principalment al consum final ncaa
*** falta ***
*** fauta ***
Fabricaci¢n de otros productos qu¡micos destinados principalmente al consumo final n.c.o.p.
3
Ind£stries transformadores dels metalls. Mec…nica de precisi¢
*** falta ***
*** fauta ***
Industrias transformadoras de los metales. Mec nica de precisi¢n
31
Fabricaci¢ de productes met…lúlics (llevat de m…quines i material de transport)
*** falta ***
*** fauta ***
Fabricaci¢n de productos met licos (excepto m quinas y material de transporte)
311
Foneries
*** falta ***
*** fauta ***
Fundiciones
3111
Fosa de peces de ferro i acer
*** falta ***
*** fauta ***
Fundici¢n de piezas de hierro y acero
3112
Fosa de peces de metalls no fŠrrics i els seus aliatges
*** falta ***
*** fauta ***
Fundici¢n de piezas de metales no f‚rreos y sus aleaciones
312
Forja, estampaci¢, embotici¢, encunyaci¢, tallament i repussatge
*** falta ***
*** fauta ***
Forja, estampado, embutici¢n, troquelado, corte y repulsado
3120
Forja, estampaci¢, embotici¢, encunyaci¢, tallament i repussatge
*** falta ***
*** fauta ***
Forja, estampado, embutici¢n, troquelado, corte y repulsado
313
Tractament i recobriment dels metalls
*** falta ***
*** fauta ***
Tratamiento y recubrimiento de los metales
3130
Tractament i recobriment dels metalls
*** falta ***
*** fauta ***
Tratamiento y recubrimiento de los metales
314
Fabricaci¢ de productes met…lúlics estructurals
*** falta ***
*** fauta ***
Fabricaci¢n de productos met licos estructurales
3141
Tancaments met…lúlics (portes, finestres, etc.)
*** falta ***
*** fauta ***
Carpinter¡a met lica (puertas, ventanas,etc)
3142
Fabricaci¢ d'estructures met…lúliques
*** falta ***
*** fauta ***
Fabricaci¢n de estructuras met licas
315
Construcci¢ de grans dip•sits i caldereria grossa
*** falta ***
*** fauta ***
Construcci¢n de grandes dep¢sitos y calderer¡a gruesa
3150
Construcci¢ de grans dip•sits i caldereria grossa
*** falta ***
*** fauta ***
Construcci¢n de grandes dep¢sitos y calderer¡a gruesa
316
Fabricaci¢ d'eines i articles acabats en metalls (llevat de material elŠctric)
*** falta ***
*** fauta ***
Fabricaci¢n de herramientas y art¡culos acabados en metales, con exclusi¢n de material el‚ctrico
3161
Fabricaci¢ d'eines manuals i agr¡coles
*** falta ***
*** fauta ***
Fabricaci¢n de herramientas manuales y agr¡colas
3162
Fabricaci¢ d'articles de ferreteria i serralleria
*** falta ***
*** fauta ***
Fabricaci¢n de art¡culos de ferreter¡a y cerrajer¡a
3163
Fabricaci¢ de cargols i d'articles derivats del filferro
*** falta ***
*** fauta ***
Torniller¡a y fabricaci¢n de art¡culos derivados del alambre
3164
Fabricaci¢ d'articles met…lúlics de parament
*** falta ***
*** fauta ***
Fabricaci¢n de art¡culos met licos de menaje
3165
Fabricaci¢ de cuines, escalfadors i aparells domŠstics de calefacci¢, no elŠctrics
*** falta ***
*** fauta ***
Fabricaci¢n de cocinas, calentadores y aparatos dom‚sticos de calefacci¢n, no el‚ctricos
3166
Fabricaci¢ de mobiliari met…lúlic
*** falta ***
*** fauta ***
Fabricaci¢n de mobiliario met lico
3167
Fabricaci¢ de recipients i envasos met…lúlics
*** falta ***
*** fauta ***
Fabricaci¢n de recipientes y envases met licos
3168
Fabricaci¢ d'armes lleugeres i les seves municions
*** falta ***
*** fauta ***
Fabricaci¢n de armas ligeras y sus municiones
3169
Fabricaci¢ d'altres articles acabats en metalls ncaa
*** falta ***
*** fauta ***
Fabricaci¢n de otros art¡culos acabados en metales n.c.o.p.
319
Tallers mec…nics independents
*** falta ***
*** fauta ***
Talleres mec nicos independientes
3191
Mec…nica general
*** falta ***
*** fauta ***
Mec nica general
3199
Altres tallers mec…nics ncaa
*** falta ***
*** fauta ***
Otros talleres mec nicos n.c.o.p.
32
Construcci¢ de maquin…ria i equips mec…nics
*** falta ***
*** fauta ***
Construcci¢n de maquinaria y equipo mec nico
321
Construcci¢ de m…quines i tractors agr¡coles
*** falta ***
*** fauta ***
Construcci¢n de m quinas agr¡colas y tractores agr¡colas
3211
Construcci¢ de m…quines agr¡coles
*** falta ***
*** fauta ***
Construcci¢n de m quinas agr¡colas
3212
Construcci¢ de tractors agr¡coles
*** falta ***
*** fauta ***
Construcci¢n de tractores agr¡colas
322
Construcci¢ de m…quines per a treballar els metalls, la fusta i el suro. Estris, equips i recanvis per a m…quines
*** falta ***
*** fauta ***
Construcci¢n de m quinas para trabajar los metales,la madera y el corcho;£tiles,equipos y repuestos para m quinas
3221
Construcci¢ de m…quines per a treballar els metalls
*** falta ***
*** fauta ***
Construcci¢n de m quinas para trabajar los metales
3222
Construcci¢ de m…quines per a treballar la fusta i el suro
*** falta ***
*** fauta ***
Construcci¢n de m quinas para trabajar la madera y el corcho
3223
Fabricaci¢ d'estris, equips, peces i accessoris per a m…quines-eines
*** falta ***
*** fauta ***
Fabricaci¢n de £tiles, equipos, piezas y accesorios para m quinas herramientas
323
Construcci¢ de m…quines per a les ind£stries tŠxtil, del cuir, del cal‡at i del vestit
*** falta ***
*** fauta ***
Construcci¢n de m quinas para las industrias textil,del cuero,calzado y vestido
3231
Construcci¢ de m…quines tŠxtils i dels seus accessoris
*** falta ***
*** fauta ***
Construcci¢n de m quinas textiles y sus accesorios
3232
Construcci¢ de m…quines per a les ind£stries del cuir i del cal‡at
*** falta ***
*** fauta ***
Construcci¢n de m quinas para las industrias del cuero y calzado
3233
Construcci¢ de m…quines de cosir
*** falta ***
*** fauta ***
Construcci¢n de m quinas de coser
324
Construcci¢ de m…quines i aparells per a les ind£stries aliment…ries, qu¡miques, del pl…stic i del cautx£
*** falta ***
*** fauta ***
Construcci¢n de m quinas y aparatos para las industrias alimenticias, qu¡micas, del pl stico y del caucho
3241
Construcci¢ de m…quines per a les ind£stries aliment…ries, de begudes i del tabac
*** falta ***
*** fauta ***
Construcci¢n de m quinas para las industrias alimenticias, de bebidas y del tabaco
3242
Construcci¢ de m…quines per a les ind£stries qu¡miques
*** falta ***
*** fauta ***
Construcci¢n de m quinas para la industria qu¡mica
3243
Construcci¢ de m…quines per a les ind£stries de transformaci¢ del cautx£ i de matŠries pl…stiques
*** falta ***
*** fauta ***
Construcci¢n de m quinas para las industrias de transformaci¢n del caucho y materias pl sticas
325
Construcci¢ de m…quines i equips per a la mineria, construcci¢ i obres p£bliques, sider£rgia i fosa, i d'elevaci¢ i manipulaci¢
*** falta ***
*** fauta ***
Construcci¢n m quinas y equipo para miner¡a, construcci¢n y obras p£blicas, siderurgia y fundici¢n y de elevaci¢n y manipulaci¢n
3251
Construcci¢ de m…quines i equips per a la mineria, construcci¢ i obres p£bliques
*** falta ***
*** fauta ***
Construcci¢n de m quinas y equipo para miner¡a, construcci¢n y obras p£blicas
3252
Construcci¢ de m…quines i equips per a les ind£stries de productes minerals no met…lúlics
*** falta ***
*** fauta ***
Construcci¢n de m quinas y equipo para las industrias de productos minerales no met licos
3253
Construcci¢ de m…quines i equips per a la sider£rgia i la fosa
*** falta ***
*** fauta ***
Construcci¢n de m quinas y equipo para la siderurgia y fundici¢n
3254
Construcci¢ de maquin…ria d'elevaci¢ i manipulaci¢
*** falta ***
*** fauta ***
Construcci¢n de maquinaria de elevaci¢n y manipulaci¢n
326
Fabricaci¢ d'•rgans de transmissi¢
*** falta ***
*** fauta ***
Fabricaci¢n de ¢rganos de transmisi¢n
3261
Fabricaci¢ d'engranatges, cadenes i altres •rgans de transmissi¢
*** falta ***
*** fauta ***
Fabricaci¢n de engranajes, cadenas de transmisi¢n y otros ¢rganos de transmisi¢n
3262
Fabricaci¢ de rodaments
*** falta ***
*** fauta ***
Fabricaci¢n de rodamientos
329
Construcci¢ d'altres m…quines i equips mec…nics
*** falta ***
*** fauta ***
Construcci¢n de otras m quinas y equipo mec nico
3291
Construcci¢ de m…quines per a les ind£stries del paper, cart¢ i arts gr…fiques
*** falta ***
*** fauta ***
Construcci¢n de m quinas para las industrias del papel, cart¢n y artes gr ficas
3292
Construcci¢ de m…quines de rentatge i neteja en sec
*** falta ***
*** fauta ***
Construcci¢n de m quinas de lavado y limpieza en seco
3293
Construcci¢ de motors i turbines (llevat dels destinats al transport)
*** falta ***
*** fauta ***
Construcci¢n de motores y turbinas (excepto los destinados al transporte)
3294
Construcci¢ de maquin…ria per a la manipulaci¢ de fluids
*** falta ***
*** fauta ***
Construcci¢n de maquinaria para la manipulaci¢n de fluidos
3299
Construcci¢ d'altres m…quines i equips mec…nics ncaa
*** falta ***
*** fauta ***
Construcci¢n de otras m quinas y equipo mec nico n.c.o.p.
33
Construcci¢ de m…quines d'oficina i ordinadors (inclosa la instalúlaci¢)
*** falta ***
*** fauta ***
Construcci¢n de m quinas de oficina y ordenadores (incluida su instalaci¢n)
330
Construcci¢ de m…quines d'oficina i ordinadors (inclosa la instalúlaci¢)
*** falta ***
*** fauta ***
Construcci¢n de m quinas de oficina y ordenadores (incluida su instalaci¢n)
3300
Construcci¢ de m…quines d'oficina i ordinadors (inclosa la instalúlaci¢)
*** falta ***
*** fauta ***
Construcci¢n de m quinas de oficina y ordenadores (incluida su instalaci¢n)
34
Construcci¢ de maquin…ria i material elŠctric
*** falta ***
*** fauta ***
Construcci¢n de maquinaria y material el‚ctrico
341
Fabricaci¢ de fils i cables elŠctrics
*** falta ***
*** fauta ***
Fabricaci¢n de hilos y cables el‚ctricos
3410
Fabricaci¢ de fils i cables elŠctrics
*** falta ***
*** fauta ***
Fabricaci¢n de hilos y cables el‚ctricos
342
Fabricaci¢ de material elŠctric d'utilitzaci¢ i equipament
*** falta ***
*** fauta ***
Fabricaci¢n de material el‚ctrico de utilizaci¢n y equipamiento
3420
Fabricaci¢ de material elŠctric d'utilitzaci¢ i equipament
*** falta ***
*** fauta ***
Fabricaci¢n de material el‚ctrico de utilizaci¢n y equipamiento
343
Fabricaci¢ de piles i acumuladors
*** falta ***
*** fauta ***
Fabricaci¢n de pilas y acumuladores
3430
Fabricaci¢ de piles i acumuladors
*** falta ***
*** fauta ***
Fabricaci¢n de pilas y acumuladores
344
Fabricaci¢ de comptadors i aparells de mesurament, control i verificaci¢ elŠctrics
*** falta ***
*** fauta ***
Fabricaci¢n de contadores y aparatos de medida,control y verificaci¢n el‚ctricos
3440
Fabricaci¢ de comptadors i aparells de mesurament, control i verificaci¢ elŠctrics
*** falta ***
*** fauta ***
Fabricaci¢n de contadores y aparatos de medida,control y verificaci¢n el‚ctricos
345
Fabricaci¢ d'aparells electrodomŠstics
*** falta ***
*** fauta ***
Fabricaci¢n de aparatos electrodom‚sticos
3450
Fabricaci¢ d'aparells electrodomŠstics
*** falta ***
*** fauta ***
Fabricaci¢n de aparatos electrodom‚sticos
346
Fabricaci¢ de llums i material d'enllumenat
*** falta ***
*** fauta ***
Fabricaci¢n de l mparas y material de alumbrado
3460
Fabricaci¢ de llums i material d'enllumenat
*** falta ***
*** fauta ***
Fabricaci¢n de l mparas y material de alumbrado
347
Instalúlacions elŠctriques (llevat de les de la construcci¢)
*** falta ***
*** fauta ***
Instalaciones el‚ctricas (excepto en la construcci¢n)
3470
Instalúlacions elŠctriques (llevat de les de la construcci¢)
*** falta ***
*** fauta ***
Instalaciones el‚ctricas (excepto en la construcci¢n)
35
Fabricaci¢ de material electr•nic (llevat d'ordinadors)
*** falta ***
*** fauta ***
Fabricaci¢n de material electr¢nico (excepto ordenadores)
351
Fabricaci¢ d'aparells i equips de telecomunicaci¢
*** falta ***
*** fauta ***
Fabricaci¢n de aparatos y equipo de telecomunicaci¢n
3511
Fabricaci¢ d'aparells i equips telef•nics i telegr…fics
*** falta ***
*** fauta ***
Fabricaci¢n de aparatos y equipo telef¢nico y telegr fico
3512
Fabricaci¢ d'aparells i equips de radiocomunicaci¢, radiodifusi¢ i televisi¢
*** falta ***
*** fauta ***
Fabricaci¢n de aparatos y equipo de radiocomunicaci¢n, radiodifusi¢n y televisi¢n
352
Fabricaci¢ d'aparells i equips electromŠdics i d'£s professional i cient¡fic
*** falta ***
*** fauta ***
Fabricaci¢n de aparatos y equipo electrom‚dico y de uso profesional y cient¡fico
3520
Fabricaci¢ d'aparells i equips electromŠdics i d'£s professional i cient¡fic
*** falta ***
*** fauta ***
Fabricaci¢n de aparatos y equipo electrom‚dico y de uso profesional y cient¡fico
353
Fabricaci¢ d'aparells i equips electr•nics de senyalitzaci¢, control i programaci¢
*** falta ***
*** fauta ***
Fabricaci¢n de aparatos y equipo electr¢nico de se¤alizaci¢n,control y programaci¢n
3530
Fabricaci¢ d'aparells i equips electr•nics de senyalitzaci¢, control i programaci¢
*** falta ***
*** fauta ***
Fabricaci¢n de aparatos y equipo electr¢nico de se¤alizaci¢n,control y programaci¢n
354
Fabricaci¢ de components electr•nics i circuits integrats
*** falta ***
*** fauta ***
Fabricaci¢n de componentes electr¢nicos y circuitos integrados
3540
Fabricaci¢ de components electr•nics i circuits integrats
*** falta ***
*** fauta ***
Fabricaci¢n de componentes electr¢nicos y circuitos integrados
355
Fabricaci¢ d'aparells receptors, d'enregistrament i de reproducci¢ de so i imatge. Enregistrament de discs i cintes magnŠtiques
*** falta ***
*** fauta ***
Fabricaci¢n de aparatos receptores,de registro y reproducci¢n de sonido e imagen.Grabaci¢n de discos y cintas magn‚ticas
3551
Fabricaci¢ de receptors de r…dio i televisi¢, i d'aparells d'enregistrament i de reproducci¢ de so i imatge
*** falta ***
*** fauta ***
Fabricaci¢n de receptores de radio y televisi¢n y aparatos de registro y reproducci¢n de sonido e imagen
3552
Enregistrament de discs i cintes magnŠtiques
*** falta ***
*** fauta ***
Grabaci¢n de discos y cintas magn‚ticas
36
Construcci¢ de vehicles autom•bils i les seves peces de recanvi
*** falta ***
*** fauta ***
Construcci¢n de veh¡culos autom¢viles y sus piezas de repuesto
361
Construcci¢ i muntatge de vehicles autom•bils i els seus motors
*** falta ***
*** fauta ***
Construcci¢n y montaje de veh¡culos autom¢viles y sus motores
3610
Construcci¢ i muntatge de vehicles autom•bils i els seus motors
*** falta ***
*** fauta ***
Construcci¢n y montaje de veh¡culos autom¢viles y sus motores
362
Construcci¢ de carrosseries, remolcs i bolquets
*** falta ***
*** fauta ***
Construcci¢n de carrocer¡as,remolques y volquetes
3620
Construcci¢ de carrosseries, remolcs i bolquets
*** falta ***
*** fauta ***
Construcci¢n de carrocer¡as,remolques y volquetes
363
Fabricaci¢ d'equips, accessoris i peces de recanvi per a vehicles autom•bils
*** falta ***
*** fauta ***
Fabricaci¢n de equipo,accesorios y piezas de repuesto para veh¡culos autom¢viles
3630
Fabricaci¢ d'equips, accessoris i peces de recanvi per a vehicles autom•bils
*** falta ***
*** fauta ***
Fabricaci¢n de equipo,accesorios y piezas de repuesto para veh¡culos autom¢viles
37
Construcci¢ naval, reparaci¢ i manteniment de vaixells
*** falta ***
*** fauta ***
Construcci¢n naval,reparaci¢n y mantenimiento de buques
371
Construcci¢ naval
*** falta ***
*** fauta ***
Construcci¢n naval
3710
Construcci¢ naval
*** falta ***
*** fauta ***
Construcci¢n naval
372
Reparaci¢ i manteniment de vaixells
*** falta ***
*** fauta ***
Reparaci¢n y mantenimiento de buques
3720
Reparaci¢ i manteniment de vaixells
*** falta ***
*** fauta ***
Reparaci¢n y mantenimiento de buques
38
Construcci¢ d'altres materials de transport
*** falta ***
*** fauta ***
Construcci¢n de otro material de transporte
381
Construcci¢, reparaci¢ i manteniment de material ferroviari
*** falta ***
*** fauta ***
Construcci¢n,reparaci¢n y mantenimiento de material ferroviario
3810
Construcci¢, reparaci¢ i manteniment de material ferroviari
*** falta ***
*** fauta ***
Construcci¢n,reparaci¢n y mantenimiento de material ferroviario
382
Construcci¢, reparaci¢ i manteniment d'aeronaus
*** falta ***
*** fauta ***
Construcci¢n,reparaci¢n y mantenimiento de aeronaves
3820
Construcci¢, reparaci¢ i manteniment d'aeronaus
*** falta ***
*** fauta ***
Construcci¢n,reparaci¢n y mantenimiento de aeronaves
383
Construcci¢ de bicicletes, motocicletes i les seves peces de recanvi
*** falta ***
*** fauta ***
Construcci¢n de bicicletas, motocicletas y sus piezas de repuesto
3830
Construcci¢ de bicicletes, motocicletes i les seves peces de recanvi
*** falta ***
*** fauta ***
Construcci¢n de bicicletas, motocicletas y sus piezas de repuesto
389
Contrucci¢ d'altres materials de transport ncaa
*** falta ***
*** fauta ***
Construcci¢n de otro material de transporte n.c.o.p.
3890
Contrucci¢ d'altres materials de transport ncaa
*** falta ***
*** fauta ***
Construcci¢n de otro material de transporte n.c.o.p.
39
Fabricaci¢ d'instruments de precisi¢, •ptica i similars
*** falta ***
*** fauta ***
Fabricaci¢n de instrumentos de precisi¢n, ¢ptica y similares
391
Fabricaci¢ d'instruments de precisi¢, mesurament i control
*** falta ***
*** fauta ***
Fabricaci¢n de instrumentos de precisi¢n, medida y control
3910
Fabricaci¢ d'instruments de precisi¢, mesurament i control
*** falta ***
*** fauta ***
Fabricaci¢n de instrumentos de precisi¢n, medida y control
392
Fabricaci¢ de material mŠdico-quir£rgic i d'aparells ortopŠdics
*** falta ***
*** fauta ***
Fabricaci¢n de material m‚dico-quir£rgico y de aparatos ortop‚dicos
3921
Fabricaci¢ de material mŠdico-quir£rgic
*** falta ***
*** fauta ***
Fabricaci¢n de material m‚dico-quir£rgico
3922
Fabricaci¢ d'aparells de pr•tesi i ortopŠdia
*** falta ***
*** fauta ***
Fabricaci¢n de aparatos de pr¢tesis y ortopedia
393
Fabricaci¢ d'instruments •ptics i d'equips fotogr…fics i cinematogr…fics
*** falta ***
*** fauta ***
Fabricaci¢n de instrumentos ¢pticos y equipo fotogr fico y cinematogr fico
3930
Fabricaci¢ d'instruments •ptics i d'equips fotogr…fics i cinematogr…fics
*** falta ***
*** fauta ***
Fabricaci¢n de instrumentos ¢pticos y equipo fotogr fico y cinematogr fico
399
Fabricaci¢ de rellotges i altres instruments ncaa
*** falta ***
*** fauta ***
Fabricaci¢n de relojes y otros instrumentos n.c.o.p.
3990
Fabricaci¢ de rellotges i altres instruments ncaa
*** falta ***
*** fauta ***
Fabricaci¢n de relojes y otros instrumentos n.c.o.p.
4
Altres ind£stries manufactureres
*** falta ***
*** fauta ***
Otras industrias manufactureras
41
Ind£stries de productes alimentaris, begudes i tabac
*** falta ***
*** fauta ***
Industrias de productos alimenticios, bebidas y tabaco
411
Fabricaci¢ d'oli d'oliva
*** falta ***
*** fauta ***
Fabricaci¢n de aceite de oliva
4110
Fabricaci¢ d'oli d'oliva
*** falta ***
*** fauta ***
Fabricaci¢n de aceite de oliva
412
Fabricaci¢ d'olis i greixos vegetals i animals (llevat d'oli d'oliva)
*** falta ***
*** fauta ***
Fabricaci¢n de aceites y grasas,vegetales y animales (excepto aceite de oliva)
4121
Extracci¢ d'olis de llavors oleaginoses i pinyolada d'oliva
*** falta ***
*** fauta ***
Extracci¢n de aceites de semillas oleaginosas y orujo de aceituna
4122
Obtenci¢ d'olis i greixos d'animals marins
*** falta ***
*** fauta ***
Obtenci¢n de aceites y grasas de animales marinos
4123
Refinaci¢, hidrogenaci¢ i altres tractaments similars de cossos grassos vegetals i animals
*** falta ***
*** fauta ***
Refinado, hidrogenaci¢n y otros tratamientos similares de cuerpos grasos vegetales y animales
4124
Obtenci¢ de margarina i greixos alimentaris similars
*** falta ***
*** fauta ***
Obtenci¢n de margarina y grasas alimenticias similares
413
Sacrifici de bestiar, preparaci¢ i conserves de carn
*** falta ***
*** fauta ***
Sacrificio de ganado,preparaci¢n y conservas de carne
4131
Sacrifici i especejament de bestiar en general
*** falta ***
*** fauta ***
Sacrificio y despieze de ganado en general
4132
Conserves i preparaci¢ de carn de tota mena
*** falta ***
*** fauta ***
Conservas y preparaci¢n de carnes de todas clases
4133
Altres ind£stries (tripes per a embotits, extracci¢ i refinaci¢ de llard, etc.)
*** falta ***
*** fauta ***
Otras industrias (tripas para embutidos, extracci¢n y refino de manteca de cerdo, etc)
414
Ind£stries l…cties
*** falta ***
*** fauta ***
Industrias l cteas
4141
Preparaci¢ de llet
*** falta ***
*** fauta ***
Preparaci¢n de leche
4142
Preparaci¢ de llet en conserva
*** falta ***
*** fauta ***
Preparaci¢n de leche en conserva
4143
Preparaci¢ de formatge i mantega
*** falta ***
*** fauta ***
Fabricaci¢n de queso y mantequilla
4144
Elaboraci¢ de gelats i similars
*** falta ***
*** fauta ***
Elaboraci¢n de helados y similares
415
Fabricaci¢ de sucs i conserves vegetals
*** falta ***
*** fauta ***
Fabricacion de jugos y conservas vegetales
4150
Fabricaci¢ de sucs i conserves vegetals
*** falta ***
*** fauta ***
Fabricacion de jugos y conservas vegetales
416
Fabricaci¢ de conserves de peix i altres productes marins
*** falta ***
*** fauta ***
Fabricaci¢n de conservas de pescado y otros productos marinos
4160
Fabricaci¢ de conserves de peix i altres productes marins
*** falta ***
*** fauta ***
Fabricaci¢n de conservas de pescado y otros productos marinos
417
Fabricaci¢ de productes de molineria
*** falta ***
*** fauta ***
Fabricaci¢n de productos de moliner¡a
4170
Fabricaci¢ de productes de molineria
*** falta ***
*** fauta ***
Fabricaci¢n de productos de moliner¡a
418
Fabricaci¢ de pastes aliment…ries i productes amilacis
*** falta ***
*** fauta ***
Fabricaci¢n de pastas alimenticias y productos amil ceos
4181
Fabricaci¢ de pastes aliment…ries
*** falta ***
*** fauta ***
Fabricaci¢n de pastas alimenticias
4182
Fabricaci¢ de productes amilacis
*** falta ***
*** fauta ***
Fabricaci¢n de productos amil ceos
419
Ind£stries del pa, brioixeria, pastisseria i galetes
*** falta ***
*** fauta ***
Industrias del pan, boller¡a, pasteler¡a y galletas
4191
Ind£stries del pa
*** falta ***
*** fauta ***
Industria del pan
4192
Ind£stries de la brioixeria, pastisseria i galetes
*** falta ***
*** fauta ***
Industrias de la boller¡a, pasteler¡a y galletas
42
Ind£stries de productes alimentaris, begudes i tabac
*** falta ***
*** fauta ***
Industrias de productos alimenticios, bebidas y tabaco
420
Ind£stries del sucre
*** falta ***
*** fauta ***
Industria del az£car
4200
Ind£stries del sucre
*** falta ***
*** fauta ***
Industria del az£car
421
Ind£stries del cacau, xocolata i productes de confiteria
*** falta ***
*** fauta ***
Industria del cacao, chocolate y productos de confiter¡a
4211
Ind£stries del cacau i xocolata
*** falta ***
*** fauta ***
Industria del cacao y chocolate
4212
Elaboraci¢ de productes de confiteria
*** falta ***
*** fauta ***
Elaboraci¢n de productos de confiter¡a
422
Ind£stries de productes per a l'alimentaci¢ animal (incloses les farines de peix)
*** falta ***
*** fauta ***
Industrias de productos para la alimentaci¢n animal(incluidas las harinas de pescado)
4220
Ind£stries de productes per a l'alimentaci¢ animal (incloses les farines de peix)
*** falta ***
*** fauta ***
Industrias de productos para la alimentaci¢n animal(incluidas las harinas de pescado)
423
Elaboraci¢ de productes alimentaris diversos
*** falta ***
*** fauta ***
Elaboraci¢n de productos alimenticios diversos
4231
Elaboraci¢ de cafŠ, te i succedanis del cafŠ
*** falta ***
*** fauta ***
Elaboraci¢n de caf‚ y t‚ y suced neos de caf‚
4232
Elaboraci¢ de sopes preparades, extrets i condiments
*** falta ***
*** fauta ***
Elaboraci¢n de sopas preparadas, extractos y condimentos
4233
Elaboraci¢ de productes dietŠtics i de rŠgim
*** falta ***
*** fauta ***
Elaboraci¢n de productos diet‚ticos y de r‚gimen
4239
Elaboraci¢ d'altres productes alimentaris ncaa
*** falta ***
*** fauta ***
Elaboraci¢n de otros productos alimenticios n.c.o.p.
424
Ind£stries d'alcohols et¡lics de fermentaci¢
*** falta ***
*** fauta ***
Industrias de alcoholes et¡licos de fermentaci¢n
4241
Destilúlaci¢ i rectificaci¢ d'alcohols
*** falta ***
*** fauta ***
Destilaci¢n y rectificaci¢n de alcoholes
4242
Obtenci¢ d'aiguardents naturals
*** falta ***
*** fauta ***
Obtenci¢n de aguardientes naturales
4243
Obtenci¢ d'aiguardents compostos, licors i aperitius no procedents del vi
*** falta ***
*** fauta ***
Obtenci¢n de aguardientes compuestos, licores y aperitivos no procedentes de vino
425
Ind£stries vin¡coles
*** falta ***
*** fauta ***
Industria vin¡cola
4251
Elaboraci¢ i envelliment de vins
*** falta ***
*** fauta ***
Elaboraci¢n y crianza de vinos
4252
Elaboraci¢ de vins escumosos
*** falta ***
*** fauta ***
Elaboraci¢n de vinos espumosos
4253
Elaboraci¢ d'altres vins especials
*** falta ***
*** fauta ***
Elaboraci¢n de otros vinos especiales
4259
Altres ind£stries vin¡coles ncaa
*** falta ***
*** fauta ***
Otras industrias vin¡colas n.c.o.p.
426
Sidreries
*** falta ***
*** fauta ***
Sidrer¡as
4260
Sidreries
*** falta ***
*** fauta ***
Sidrer¡as
427
Fabricaci¢ de cervesa i malt cerveser
*** falta ***
*** fauta ***
Fabricaci¢n de cerveza y malta cervecera
4270
Fabricaci¢ de cervesa i malt cerveser
*** falta ***
*** fauta ***
Fabricaci¢n de cerveza y malta cervecera
428
Ind£stries d'aiges minerals, aiges gasoses i altres begudes analcoh•liques
*** falta ***
*** fauta ***
Industria de las aguas minerales, aguas gaseosas y otras bebidas analcoh¢licas
4281
Preparaci¢ i envasament d'aiges minerals naturals
*** falta ***
*** fauta ***
Preparaci¢n y envasado de aguas minerales naturales
4282
Fabricaci¢ d'aiges gasoses i altres begudes analcoh•liques
*** falta ***
*** fauta ***
Fabricaci¢n de aguas gaseosas y otras bebidas analcoh¢licas
429
Ind£stries del tabac
*** falta ***
*** fauta ***
Industria del tabaco
4290
Ind£stries del tabac
*** falta ***
*** fauta ***
Industria del tabaco
43
Ind£stries tŠxtils
*** falta ***
*** fauta ***
Industria textil
431
Ind£stries del cot¢ i les seves mescles
*** falta ***
*** fauta ***
Industria del algod¢n y sus mezclas
4311
Preparaci¢ de les fibres de cot¢ (desmotatge, cardatge, pentinament)
*** falta ***
*** fauta ***
Preparaci¢n de las fibras de algod¢n (desmotado, cardado, peinado)
4312
Filatura, retorciment i teixidura del cot¢ i les seves mescles
*** falta ***
*** fauta ***
Hilado, retorcido y tejido del algod¢n y sus mezclas
432
Ind£stries de la llana i les seves mescles
*** falta ***
*** fauta ***
Industria de la lana y sus mezclas
4321
Preparaci¢ de les fibres de llana (classificaci¢, rentatge, cardatge i pentinament)
*** falta ***
*** fauta ***
Preparaci¢n de las fibras de lana (clasificaci¢n, lavado, cardado, peinado)
4322
Filada, retorciment i teixidura de la llana i les seves mescles
*** falta ***
*** fauta ***
Hilado, retorcido y tejido de la lana y sus mezclas
433
Ind£stries de la seda natural i les seves mescles, i de les fibres artificials i sintŠtiques
*** falta ***
*** fauta ***
Industria de la seda natural y sus mezclas y de las fibras artificiales y sint‚ticas
4330
Ind£stries de la seda natural i les seves mescles, i de les fibres artificials i sintŠtiques
*** falta ***
*** fauta ***
Industria de la seda natural y sus mezclas y de las fibras artificiales y sint‚ticas
434
Ind£stries de les fibres dures i les seves mescles
*** falta ***
*** fauta ***
Industria de las fibras duras y sus mezclas
4340
Ind£stries de les fibres dures i les seves mescles
*** falta ***
*** fauta ***
Industria de las fibras duras y sus mezclas
435
Fabricaci¢ de gŠneres de punt
*** falta ***
*** fauta ***
Fabricaci¢n de g‚neros de punto
4351
Fabricaci¢ de gŠneres de punt en peces
*** falta ***
*** fauta ***
Fabricaci¢n de g‚neros de punto en pieza
4352
Fabricaci¢ de calceteria
*** falta ***
*** fauta ***
Fabricaci¢n de calceter¡a
4353
Fabricaci¢ de roba interior i roba de dormir de punt
*** falta ***
*** fauta ***
Fabricaci¢n de prendas interiores y ropa de dormir de punto
4354
Fabricaci¢ de roba exterior de punt
*** falta ***
*** fauta ***
Fabricaci¢n de prendas exteriores de punto
436
Acabament de tŠxtils
*** falta ***
*** fauta ***
Acabado de textiles
4360
Acabament de tŠxtils
*** falta ***
*** fauta ***
Acabado de textiles
437
Fabricaci¢ de catifes i tapissos, i de teixits impregnats
*** falta ***
*** fauta ***
Fabricaci¢n de alfombras y tapices y de tejidos impregnados
4371
Fabricaci¢ de catifes i tapissos
*** falta ***
*** fauta ***
Fabricaci¢n de alfombras y tapices
4372
Fabricaci¢ de teixits impregnats
*** falta ***
*** fauta ***
Fabricaci¢n de tejidos impregnados
439
Altres ind£stries tŠxtils
*** falta ***
*** fauta ***
Otras industrias textiles
4391
Corderia
*** falta ***
*** fauta ***
Cordeler¡a
4392
Fabricaci¢ de feltres, tuls, randes, passamaneria, etc.
*** falta ***
*** fauta ***
Fabricaci¢n de fieltros, tules, encajes, pasamaner¡a, etc.
4393
Fabricaci¢ de tŠxtils amb fibres de recuperaci¢
*** falta ***
*** fauta ***
Fabricaci¢n de textiles con fibras de recuperaci¢n
4399
Altres ind£stries tŠxtils ncaa
*** falta ***
*** fauta ***
Otras industrias textiles n.c.o.p.
44
Ind£stries del cuir
*** falta ***
*** fauta ***
Industria del cuero
441
Assaonament i acabament de cuirs i pells
*** falta ***
*** fauta ***
Curtici¢n y acabado de cueros y pieles
4410
Assaonament i acabament de cuirs i pells
*** falta ***
*** fauta ***
Curtici¢n y acabado de cueros y pieles
442
Fabricaci¢ d'articles de cuir i similars
*** falta ***
*** fauta ***
Fabricaci¢n de art¡culos de cuero y similares
4421
Fabricaci¢ d'articles de marroquineria i viatge
*** falta ***
*** fauta ***
Fabricaci¢n de art¡culos de marroquiner¡a y viaje
4422
Fabricaci¢ de guants de pell
*** falta ***
*** fauta ***
Fabricaci¢n de guantes de piel
4429
Fabricaci¢ d'altres articles de cuir ncaa
*** falta ***
*** fauta ***
Fabricaci¢n de otros art¡culos de cuero n.c.o.p.
45
Ind£stries del cal‡at i vestit, i altres confeccions tŠxtils
*** falta ***
*** fauta ***
Industria del calzado y vestido y otras confecciones textiles
451
Fabricaci¢ en sŠrie de cal‡at (llevat del de cautx£ i fusta)
*** falta ***
*** fauta ***
Fabricaci¢n en serie de calzado (excepto el de caucho y madera)
4510
Fabricaci¢ en sŠrie de cal‡at (llevat del de cautx£ i fusta)
*** falta ***
*** fauta ***
Fabricaci¢n en serie de calzado (excepto el de caucho y madera)
452
Fabricaci¢ de cal‡at d'artesania i a mida (incl•s el cal‡at ortopŠdic)
*** falta ***
*** fauta ***
Fabricaci¢n de calzado de artesan¡a y a medida (incluido el calzado ortop‚dico)
4520
Fabricaci¢ de cal‡at d'artesania i a mida (incl•s el cal‡at ortopŠdic)
*** falta ***
*** fauta ***
Fabricaci¢n de calzado de artesan¡a y a medida (incluido el calzado ortop‚dico)
453
Confecci¢ en sŠrie de roba i complements del vestit
*** falta ***
*** fauta ***
Confecci¢n en serie de prendas de vestir y complementos del vestido
4531
Confecci¢ en sŠrie de roba exterior masculina
*** falta ***
*** fauta ***
Confecci¢n en serie de prendas de vestir exteriores masculinas
4532
Confecci¢ en sŠrie de roba exterior femenina
*** falta ***
*** fauta ***
Confecci¢n en serie de prendas de vestir exteriores femeninas
4533
Confecci¢ en sŠrie de roba infantil
*** falta ***
*** fauta ***
Confecci¢n en serie de prendas de vestir infantiles
4534
Confecci¢ en sŠrie de camiseria, llenceria i cotilleria
*** falta ***
*** fauta ***
Confecci¢n en serie de camiser¡a, lencer¡a y corseter¡a
4535
Confecci¢ en sŠrie de roba especial
*** falta ***
*** fauta ***
Confecci¢n en serie de prendas especiales
4536
Confecci¢ en sŠrie de barrets, gorres i articles similars
*** falta ***
*** fauta ***
Confecci¢n en serie de sombreros, gorras y art¡culos similares
4537
Fabricaci¢ en sŠrie d'accessoris per al vestit
*** falta ***
*** fauta ***
Fabricaci¢n en serie de accesorios para el vestido
4539
Altres activitats afins a la ind£stria del vestit ncaa
*** falta ***
*** fauta ***
Otras actividades anexas a la industria del vestido n.c.o.p.
454
Confecci¢ a mida de roba i complements del vestit
*** falta ***
*** fauta ***
Confecci¢n a medida de prendas de vestir y complementos del vestido
4540
Confecci¢ a mida de roba i complements del vestit
*** falta ***
*** fauta ***
Confecci¢n a medida de prendas de vestir y complementos del vestido
455
Confecci¢ d'altres articles amb matŠries tŠxtils
*** falta ***
*** fauta ***
Confecci¢n de otros art¡culos con materias textiles
4551
Confecci¢ d'articles tŠxtils per a la llar i tapisseria
*** falta ***
*** fauta ***
Confecci¢n de art¡culos textiles para el hogar y tapicer¡a
4559
Confecci¢ d'altres articles amb matŠries tŠxtils ncaa
*** falta ***
*** fauta ***
Confecci¢n de otros art¡culos con materias textiles n.c.o.p.
456
Ind£stries de la pelleteria
*** falta ***
*** fauta ***
Industria de la peleter¡a
4560
Ind£stries de la pelleteria
*** falta ***
*** fauta ***
Industria de la peleter¡a
46
Ind£stries de la fusta, suro i mobles de fusta
*** falta ***
*** fauta ***
Industrias de la madera, corcho y muebles de madera
461
Serrada i preparaci¢ industrial de la fusta (serrat, planejament, poliment, rentatge, etc.)
*** falta ***
*** fauta ***
Aserrado y preparaci¢n industrial de la madera (aserrado, cepillado, pulido, lavado, etc.)
4610
Serrada i preparaci¢ industrial de la fusta (serrat, planejament, poliment, rentatge, etc.)
*** falta ***
*** fauta ***
Aserrado y preparaci¢n industrial de la madera (aserrado, cepillado, pulido, lavado, etc.)
462
Fabricaci¢ de productes semielaborats de fusta (fulloles, taulers, fustes millorades, etc.)
*** falta ***
*** fauta ***
Fabricaci¢n de productos semielaborados de madera (chapas, tableros, maderas mejoradas, etc.)
4620
Fabricaci¢ de productes semielaborats de fusta (fulloles, taulers, fustes millorades, etc.)
*** falta ***
*** fauta ***
Fabricaci¢n de productos semielaborados de madera (chapas, tableros, maderas mejoradas, etc.)
463
Fabricaci¢ en sŠrie de peces de fusteria, parquet i estructures de fusta per a la construcci¢
*** falta ***
*** fauta ***
Fabricaci¢n en serie de piezas de carpinter¡a, parquet y estructuras de madera para la construcci¢n
4630
Fabricaci¢ en sŠrie de peces de fusteria, parquet i estructures de fusta per a la construcci¢
*** falta ***
*** fauta ***
Fabricaci¢n en serie de piezas de carpinter¡a, parquet y estructuras de madera para la construcci¢n
464
Fabricaci¢ d'envasos i embalatges de fusta
*** falta ***
*** fauta ***
Fabricaci¢n de envases y embalajes de madera
4640
Fabricaci¢ d'envasos i embalatges de fusta
*** falta ***
*** fauta ***
Fabricaci¢n de envases y embalajes de madera
465
Fabricaci¢ d'objectes diversos de fusta (llevat de mobles)
*** falta ***
*** fauta ***
Fabricaci¢n de objetos diversos de madera (excepto muebles)
4650
Fabricaci¢ d'objectes diversos de fusta (llevat de mobles)
*** falta ***
*** fauta ***
Fabricaci¢n de objetos diversos de madera (excepto muebles)
466
Fabricaci¢ de productes de suro
*** falta ***
*** fauta ***
Fabricaci¢n de productos de corcho
4660
Fabricaci¢ de productes de suro
*** falta ***
*** fauta ***
Fabricaci¢n de productos de corcho
467
Fabricaci¢ d'articles de jonc i canya, cistelleria, brotxes, raspalls, etc.
*** falta ***
*** fauta ***
Fabricaci¢n de art¡culos de junco y ca¤a, cester¡a, brochas, cepillos, etc.
4670
Fabricaci¢ d'articles de jonc i canya, cistelleria, brotxes, raspalls, etc.
*** falta ***
*** fauta ***
Fabricaci¢n de art¡culos de junco y ca¤a, cester¡a, brochas, cepillos, etc.
468
Ind£stries del moble de fusta
*** falta ***
*** fauta ***
Industria del mueble de madera
4681
Fabricaci¢ de mobiliari de fusta per a la llar
*** falta ***
*** fauta ***
Fabricaci¢n de mobiliario de madera para el hogar
4682
Fabricaci¢ de mobiliari de fusta escolar i d'oficina
*** falta ***
*** fauta ***
Fabricaci¢n de mobiliario de madera escolar y de oficina
4683
Fabricaci¢ de mobles diversos de fusta, jonc, v¡met i canya
*** falta ***
*** fauta ***
Fabricaci¢n de muebles diversos de madera, junco, mimbre y ca¤a
4684
Fabricaci¢ de tats
*** falta ***
*** fauta ***
Fabricaci¢n de ata£des
4685
Activitats afins a la ind£stria del moble (acabament, envernissament, entapissament, dauradura, etc.)
*** falta ***
*** fauta ***
Actividades anexas a la industria del mueble (acabado, barnizado, tapizado, dorado, etc.)
47
Ind£stries del paper i fabricaci¢ d'articles de paper. Arts gr…fiques i edici¢
*** falta ***
*** fauta ***
Industria del papel y fabricaci¢n de art¡culos de papel; artes gr ficas y edici¢n
471
Fabricaci¢ de pasta paperera
*** falta ***
*** fauta ***
Fabricaci¢n de pasta papelera
4710
Fabricaci¢ de pasta paperera
*** falta ***
*** fauta ***
Fabricaci¢n de pasta papelera
472
Fabricaci¢ de paper i de cart¢
*** falta ***
*** fauta ***
Fabricaci¢n de papel y cart¢n
4720
Fabricaci¢ de paper i de cart¢
*** falta ***
*** fauta ***
Fabricaci¢n de papel y cart¢n
473
Transformaci¢ del paper i del cart¢
*** falta ***
*** fauta ***
Transformaci¢n del papel y cart¢n
4731
Fabricaci¢ de cart¢ ondulat i d'articles de cart¢ ondulat
*** falta ***
*** fauta ***
Fabricaci¢n de cart¢n ondulado y art¡culos de cart¢n ondulado
4732
Fabricaci¢ d'altres articles d'envasament i embalatge de paper i de cart¢
*** falta ***
*** fauta ***
Fabricaci¢n de otros art¡culos de envase y embalaje de papel y cart¢n
4733
Fabricaci¢ d'articles d'oficina, escriptori, etc. de paper i de cart¢
*** falta ***
*** fauta ***
Fabricaci¢n de art¡culos de oficina, escritorio, etc., de papel y cart¢n
4734
Fabricaci¢ d'articles de decoraci¢ i d'£s domŠstic de paper i de cart¢
*** falta ***
*** fauta ***
Fabricaci¢n de art¡culos de decoraci¢n y de uso dom‚stico de papel y cart¢n
4739
Fabricaci¢ d'altres manipulats de paper i de cart¢ ncaa
*** falta ***
*** fauta ***
Fabricaci¢n de otros manipulados de papel y cart¢n n.c.o.p.
474
Arts gr…fiques i activitats afins
*** falta ***
*** fauta ***
Artes gr ficas y actividades anexas
4741
Impressi¢ gr…fica
*** falta ***
*** fauta ***
Impresi¢n gr fica
4742
Activitats afins a la impressi¢
*** falta ***
*** fauta ***
Actividades anexas a la impresi¢n
475
Edici¢
*** falta ***
*** fauta ***
Edici¢n
4751
Edici¢ de llibres
*** falta ***
*** fauta ***
Edici¢n de libros
4752
Edici¢ de peri•dics i de revistes
*** falta ***
*** fauta ***
Edici¢n de peri¢dicos y de revistas
4759
Altres edicions ncaa
*** falta ***
*** fauta ***
Otras ediciones n.c.o.p.
48
Ind£stries de transformaci¢ del cautx£ i de matŠries pl…stiques
*** falta ***
*** fauta ***
Industrias de transformaci¢n del caucho y materias pl sticas
481
Transformaci¢ del cautx£
*** falta ***
*** fauta ***
Transformaci¢n del caucho
4811
Fabricaci¢ de cobertes i cambres
*** falta ***
*** fauta ***
Fabricaci¢n de cubiertas y c maras
4812
Recautxutatge i reparaci¢ de cobertes
*** falta ***
*** fauta ***
Recauchutado y reparaci¢n de cubiertas
4819
Fabricaci¢ d'altres articles de cautx£ ncaa
*** falta ***
*** fauta ***
Fabricaci¢n de otros art¡culos de caucho n.c.o.p.
482
Transformaci¢ de matŠries pl…stiques
*** falta ***
*** fauta ***
Transformaci¢n de materias pl sticas
4821
Fabricaci¢ de productes semielaborats de matŠries pl…stiques
*** falta ***
*** fauta ***
Fabricaci¢n de productos semielaborados de materias pl sticas
4822
Fabricaci¢ d'articles acabats de matŠries pl…stiques
*** falta ***
*** fauta ***
Fabricaci¢n de art¡culos acabados de materias pl sticas
49
Altres ind£stries manufactureres
*** falta ***
*** fauta ***
Otras industrias manufactureras
491
Joieria i bijuteria
*** falta ***
*** fauta ***
Joyer¡a y bisuter¡a
4911
Joieria
*** falta ***
*** fauta ***
Joyer¡a
4912
Bijuteria
*** falta ***
*** fauta ***
Bisuter¡a
492
Fabricaci¢ d'instruments de m£sica
*** falta ***
*** fauta ***
Fabricaci¢n de instrumentos de m£sica
4920
Fabricaci¢ d'instruments de m£sica
*** falta ***
*** fauta ***
Fabricaci¢n de instrumentos de m£sica
493
Laboratoris fotogr…fics i cinematogr…fics
*** falta ***
*** fauta ***
Laboratorios fotogr ficos y cinematogr ficos
4930
Laboratoris fotogr…fics i cinematogr…fics
*** falta ***
*** fauta ***
Laboratorios fotogr ficos y cinematogr ficos
494
Fabricaci¢ de jocs, joguines i articles d'esport
*** falta ***
*** fauta ***
Fabricaci¢n de juegos, juguetes y art¡culos de deporte
4941
Fabricaci¢ de jocs, joguines i articles de puericultura
*** falta ***
*** fauta ***
Fabricaci¢n de juegos, juguetes y art¡culos de puericultura
4942
Fabricaci¢ d'articles d'esport
*** falta ***
*** fauta ***
Fabricaci¢n de art¡culos de deporte
495
Ind£stries manufactureres diverses
*** falta ***
*** fauta ***
Industrias manufactureras diversas
4951
Fabricaci¢ d'articles d'escriptori
*** falta ***
*** fauta ***
Fabricaci¢n de art¡culos de escritorio
4959
Fabricaci¢ d'altres articles ncaa
*** falta ***
*** fauta ***
Fabricaci¢n de otros art¡culos n.c.o.p.
5
Construcci¢
*** falta ***
*** fauta ***
Construcci¢n
50
Construcci¢
*** falta ***
*** fauta ***
Construcci¢n
501
Edificaci¢ i obres p£bliques (sense predomini) . Demolici¢
*** falta ***
*** fauta ***
Edificaci¢n y obras p£blicas (sin predominio). Demolici¢n (*)
5010
Edificaci¢ i obres p£bliques (sense predomini) . Demolici¢
*** falta ***
*** fauta ***
Edificaci¢n y obras p£blicas (sin predominio). Demolici¢n (*)
502
Construcci¢ d'immobles
*** falta ***
*** fauta ***
Construcci¢n de inmuebles
5020
Construcci¢ d'immobles
*** falta ***
*** fauta ***
Construcci¢n de inmuebles
503
Obres p£bliques
*** falta ***
*** fauta ***
Obras p£blicas
5030
Obres p£bliques
*** falta ***
*** fauta ***
Obras p£blicas
504
Instalúlaci¢, muntatge i acabament d'edificis i obres
*** falta ***
*** fauta ***
Instalaci¢n, montaje y acabado de edificios y obras
5040
Instalúlaci¢, muntatge i acabament d'edificis i obres
*** falta ***
*** fauta ***
Instalaci¢n, montaje y acabado de edificios y obras
6
Comer‡, restaurants i hoteleria. Reparacions
*** falta ***
*** fauta ***
Comercio, restaurantes y hosteler¡a. Reparaciones
61
Comer‡ a l'engr•s
*** falta ***
*** fauta ***
Comercio al por mayor
611
Comer‡ a l'engr•s de primeres matŠries agr…ries, productes alimentaris, begudes i tabacs
*** falta ***
*** fauta ***
Comercio al por mayor de materias primas agrarias, productos alimenticios, bebidas y tabacos
6111
Comer‡ a l'engr•s de cereals, llavors, plantes, adobs, animals vius i aliments per al bestiar
*** falta ***
*** fauta ***
Comercio al por mayor de cereales, simientes, plantas, abonos, animales vivos y alimentos para el ganado
6112
Comer‡ a l'engr•s de fruites, verdures, patates i hortalisses
*** falta ***
*** fauta ***
Comercio al por mayor de frutos, verduras, patatas y hortalizas
6113
Comer‡ a l'engr•s de carn, xarcuteria, ous, aviram i ca‡a
*** falta ***
*** fauta ***
Comercio al por mayor de carnes, charcuter¡a, huevos, aves y caza
6114
Comer‡ a l'engr•s de productes lactis, olis i greixos comestibles
*** falta ***
*** fauta ***
Comercio al por mayor de productos l cteos, aceites y grasas comestibles
6115
Comer‡ a l'engr•s de begudes i de tabac
*** falta ***
*** fauta ***
Comercio al por mayor de bebidas y tabaco
6116
Comer‡ a l'engr•s de peix i de marisc
*** falta ***
*** fauta ***
Comercio al por mayor de pescados y mariscos
6118
Comer‡ a l'engr•s de productes alimentaris, begudes i tabac (sense predomini)
*** falta ***
*** fauta ***
Comercio al por mayor de productos alimenticios, bebidas y tabaco (sin predominio)
6119
Comer‡ a l'engr•s d'altres productes alimentaris ncaa
*** falta ***
*** fauta ***
Comercio al por mayor de otros productos alimenticios n.c.o.p.
612
Comer‡ a l'engr•s de tŠxtils, confecci¢, cal‡at i articles de cuir
*** falta ***
*** fauta ***
Comercio al por mayor de textiles, confecci¢n, calzado y art¡culos de cuero
6121
Comer‡ a l'engr•s de teixits a metres, tŠxtils per a la llar i catifes
*** falta ***
*** fauta ***
Comercio al por mayor de tejidos por metros, textiles para el hogar y alfombras
6122
Comer‡ a l'engr•s de roba exterior
*** falta ***
*** fauta ***
Comercio al por mayor de prendas exteriores de vestir
6123
Comer‡ a l'engr•s de cal‡at, pelleteria, articles de cuir i marroquineria
*** falta ***
*** fauta ***
Comercio al por mayor de calzado, peleter¡a, art¡culos de cuero y marroquiner¡a
6124
Comer‡ a l'engr•s de camiseria, llenceria, merceria i gŠneres de punt
*** falta ***
*** fauta ***
Comercio al por mayor de camiser¡a, lencer¡a, mercer¡a y g‚neros de punto
6128
Comer‡ a l'engr•s de productes tŠxtils i de cuir (sense predomini)
*** falta ***
*** fauta ***
Comercio al por mayor de productos textiles y de cuero (sin predominio)
6129
Comer‡ a l'engr•s d'accessoris del vestit i altres productes tŠxtils ncaa
*** falta ***
*** fauta ***
Comercio al por mayor de accesorios del vestido y otros productos textiles n.c.o.p.
613
Comer‡ a l'engr•s de productes farmacŠutics, de perfumeria, i per al manteniment i funcionament de la llar
*** falta ***
*** fauta ***
Comercio al por mayor de productos farmac‚uticos de perfumer¡a y para el mantenimiento y funcionamiento del hogar
6131
Comer‡ a l'engr•s de productes farmacŠutics
*** falta ***
*** fauta ***
Comercio al por mayor de productos farmac‚uticos
6132
Comer‡ a l'engr•s de productes de perfumeria, drogueria, higiene i bellesa
*** falta ***
*** fauta ***
Comercio al por mayor de productos de perfumer¡a, droguer¡a, higiene y belleza
6133
Comer‡ a l'engr•s de productes per al manteniment i funcionament de la llar
*** falta ***
*** fauta ***
Comercio al por mayor de productos para el mantenimiento y funcionamiento del hogar
614
Comer‡ a l'engr•s d'articles de consum durador
*** falta ***
*** fauta ***
Comercio al por mayor de art¡culos de consumo duradero
6141
Comer‡ a l'engr•s de vehicles, motocicletes, bicicletes i els seus accessoris
*** falta ***
*** fauta ***
Comercio al por mayor de veh¡culos, motocicletas, bicicletas y sus accesorios
6142
Comer‡ a l'engr•s de mobles
*** falta ***
*** fauta ***
Comercio al por mayor de muebles
6143
Comer‡ a l'engr•s d'aparells electrodomŠstics i ferreteria
*** falta ***
*** fauta ***
Comercio al por mayor de aparatos electrodom‚sticos y ferreter¡a
6144
Comer‡ a l'engr•s d'aparells i material radioelŠctric i electr•nic
*** falta ***
*** fauta ***
Comercio al por mayor de aparatos y material radioel‚ctricos y electr¢nicos
615
Comer‡ a l'engr•s interindustrial de la mineria i de la qu¡mica
*** falta ***
*** fauta ***
Comercio al por mayor interindustrial de la miner¡a y qu¡mica
6151
Comer‡ a l'engr•s de carb¢
*** falta ***
*** fauta ***
Comercio al por mayor de carb¢n
6152
Comer‡ a l'engr•s de ferro i acer
*** falta ***
*** fauta ***
Comercio al por mayor de hierro y acero
6153
Comer‡ a l'engr•s de minerals
*** falta ***
*** fauta ***
Comercio al por mayor de minerales
6154
Comer‡ a l'engr•s de metalls no fŠrrics i productes semielaborats
*** falta ***
*** fauta ***
Comercio al por mayor de metales no f‚rreos y productos semielaborados
6155
Comer‡ a l'engr•s de petroli i lubrificants
*** falta ***
*** fauta ***
Comercio al por mayor de petr¢leo y lubricantes
6156
Comer‡ a l'engr•s de productes qu¡mics industrials
*** falta ***
*** fauta ***
Comercio al por mayor de productos qu¡micos industriales
616
Altres tipus de comer‡ a l'engr•s interindustrial
*** falta ***
*** fauta ***
Otro comercio al por mayor interindustrial
6161
Comer‡ a l'engr•s de fibres tŠxtils en brut i productes semielaborats
*** falta ***
*** fauta ***
Comercio al por mayor de fibras textiles brutas y productos semielaborados
6162
Comer‡ a l'engr•s de cuirs i pells en brut
*** falta ***
*** fauta ***
Comercio al por mayor de cueros y pieles en bruto
6163
Comer‡ a l'engr•s de fusta i suro
*** falta ***
*** fauta ***
Comercio al por mayor de madera y corcho
6164
Comer‡ a l'engr•s de materials de construcci¢, vidre i articles d'instalúlaci¢
*** falta ***
*** fauta ***
Comercio al por mayor de materiales de construcci¢n, vidrio y art¡culos de instalaci¢n
6165
Comer‡ a l'engr•s de maquin…ria per a la fusta i el metall
*** falta ***
*** fauta ***
Comercio al por mayor de maquinaria para la madera y el metal
6166
Comer‡ a l'engr•s de maquin…ria agr¡cola
*** falta ***
*** fauta ***
Comercio al por mayor de maquinaria agr¡cola
6167
Comer‡ a l'engr•s de maquin…ria tŠxtil
*** falta ***
*** fauta ***
Comercio al por mayor de maquinaria textil
6168
Comer‡ a l'engr•s de m…quines i material d'oficina
*** falta ***
*** fauta ***
Comercio al por mayor de m quinas y material de oficina
6169
Comer‡ a l'engr•s interindustrial d'altres productes, maquin…ria i material ncaa
*** falta ***
*** fauta ***
Comercio al por mayor interindustrial de otros productos, maquinaria y material n.c.o.p.
619
Altres tipus de comer‡ a l'engr•s
*** falta ***
*** fauta ***
Otro comercio al por mayor
6191
Comer‡ a l'engr•s de joquines i articles d'esport
*** falta ***
*** fauta ***
Comercio al por mayor de juguetes y art¡culos de deporte
6192
Comer‡ a l'engr•s d'aparells i instruments mŠdics, ortopŠdics, •ptics i fotogr…fics
*** falta ***
*** fauta ***
Comercio al por mayor de aparatos e instrumentos m‚dicos, ortop‚dicos, ¢pticos y fotogr ficos
6198
Comer‡ a l'engr•s de productes diversos (sense predomini)
*** falta ***
*** fauta ***
Comercio al por mayor de productos diversos (sin predominio)
6199
Comer‡ a l'engr•s d'altres productes ncaa
*** falta ***
*** fauta ***
Comercio al por mayor de otros productos n.c.o.p.
62
Recuperaci¢ de productes
*** falta ***
*** fauta ***
Recuperaci¢n de productos
621
Comer‡ a l'engr•s de ferralla i rebuigs met…lúlics no fŠrrics
*** falta ***
*** fauta ***
Comercio al por mayor de chatarra y metales de desecho no f‚rreos
6210
Comer‡ a l'engr•s de ferralla i rebuigs met…lúlics no fŠrrics
*** falta ***
*** fauta ***
Comercio al por mayor de chatarra y metales de desecho no f‚rreos
629
Comer‡ a l'engr•s d'altres productes de recuperaci¢ ncaa
*** falta ***
*** fauta ***
Comercio al por mayor de otros productos de recuperaci¢n n.c.o.p
6290
Comer‡ a l'engr•s d'altres productes de recuperaci¢ ncaa
*** falta ***
*** fauta ***
Comercio al por mayor de otros productos de recuperaci¢n n.c.o.p
63
Intermediaris del comer‡
*** falta ***
*** fauta ***
Intermediarios del comercio
631
Intermediaris del comer‡ de primeres matŠries agr¡coles, animals vius, primeres matŠries tŠxtils i productes semielaborats
*** falta ***
*** fauta ***
Intermediarios del comercio de materias primas agr¡colas, animales vivos, materias primas textiles y productos semielaborados
6310
Intermediaris del comer‡ de primeres matŠries agr¡coles, animals vius, primeres matŠries tŠxtils i productes semielaborats
*** falta ***
*** fauta ***
Intermediarios del comercio de materias primas agr¡colas, animales vivos, materias primas textiles y productos semielaborados
632
Intermediaris del comer‡ de combustibles, minerals i productes qu¡mics per a la tŠcnica i la ind£stria
*** falta ***
*** fauta ***
Intermediarios del comercio de combustibles, minerales y productos qu¡micos para la t‚cnica y la industria
6320
Intermediaris del comer‡ de combustibles, minerals i productes qu¡mics per a la tŠcnica i la ind£stria
*** falta ***
*** fauta ***
Intermediarios del comercio de combustibles, minerales y productos qu¡micos para la t‚cnica y la industria
633
Intermediaris del comer‡ de la fusta i materials de construcci¢
*** falta ***
*** fauta ***
Intermediarios del comercio de la madera y materiales de construcci¢n
6330
Intermediaris del comer‡ de la fusta i materials de construcci¢
*** falta ***
*** fauta ***
Intermediarios del comercio de la madera y materiales de construcci¢n
634
Intermediaris del comer‡ de maquin…ria, material i vehicles
*** falta ***
*** fauta ***
Intermediarios del comercio de maquinaria, material y veh¡culos
6340
Intermediaris del comer‡ de maquin…ria, material i vehicles
*** falta ***
*** fauta ***
Intermediarios del comercio de maquinaria, material y veh¡culos
635
Intermediaris del comer‡ de mobles, articles de parament i ferreteria
*** falta ***
*** fauta ***
Intermediarios del comercio de muebles, art¡culos de menaje y ferreter¡a
6350
Intermediaris del comer‡ de mobles, articles de parament i ferreteria
*** falta ***
*** fauta ***
Intermediarios del comercio de muebles, art¡culos de menaje y ferreter¡a
636
Intermediaris del comer‡ de tŠxtils, confecci¢, cal‡at i articles de cuir
*** falta ***
*** fauta ***
Intermediarios del comercio de textiles, confecci¢n, calzado y art¡culos de cuero
6360
Intermediaris del comer‡ de tŠxtils, confecci¢, cal‡at i articles de cuir
*** falta ***
*** fauta ***
Intermediarios del comercio de textiles, confecci¢n, calzado y art¡culos de cuero
637
Intermediaris del comer‡ de productes alimentaris, begudes i tabac
*** falta ***
*** fauta ***
Intermediarios del comercio de productos alimenticios, bebidas y tabaco
6370
Intermediaris del comer‡ de productes alimentaris, begudes i tabac
*** falta ***
*** fauta ***
Intermediarios del comercio de productos alimenticios, bebidas y tabaco
638
Intermediaris del comer‡ de productes diversos (sense predomini)
*** falta ***
*** fauta ***
Intermediarios del comercio de productos diversos (sin predominio)
6380
Intermediaris del comer‡ de productes diversos (sense predomini)
*** falta ***
*** fauta ***
Intermediarios del comercio de productos diversos (sin predominio)
639
Intermediaris del comer‡ d'altres productes ncaa
*** falta ***
*** fauta ***
Intermediarios del comercio de otros productos n.c.o.p.
6390
Intermediaris del comer‡ d'altres productes ncaa
*** falta ***
*** fauta ***
Intermediarios del comercio de otros productos n.c.o.p.
64
Comer‡ al detall
*** falta ***
*** fauta ***
Comercio al por menor
641
Comer‡ al detall de productes alimentaris, begudes i tabac
*** falta ***
*** fauta ***
Comercio al por menor de productos alimenticios, bebidas y tabaco
6411
Comer‡ al detall de fruites, verdures i hortalisses
*** falta ***
*** fauta ***
Comercio al por menor de frutos, verduras y hortalizas
6412
Comer‡ al detall de productes lactis, ous, aviram i ca‡a, olis i greixos comestibles
*** falta ***
*** fauta ***
Comercio al por menor de productos l cteos, huevos, aves y caza, aceite y grasas comestibles
6413
Comer‡ al detall de carn, xarcuteria i triperia
*** falta ***
*** fauta ***
Comercio al por menor de carnes, chacuter¡a y casquer¡a
6414
Comer‡ al detall de peix i de marisc
*** falta ***
*** fauta ***
Comercio al por menor de pescados y mariscos
6415
Comer‡ al detall de pa, pastisseria i confiteria
*** falta ***
*** fauta ***
Comercio al por menor de pan, pasteler¡a y confiter¡a
6416
Comer‡ al detall de vins i begudes
*** falta ***
*** fauta ***
Comercio al por menor de vinos y bebidas
6417
Comer‡ al detall de productes del tabac
*** falta ***
*** fauta ***
Comercio al por menor de productos del tabaco
6418
Comer‡ al detall de productes alimentaris, begudes i tabac (sense predomini)
*** falta ***
*** fauta ***
Comercio al por menor de productos alimenticios, bebidas y tabaco (sin predominio)
6419
Comer‡ al detall d'altres productes alimentaris ncaa
*** falta ***
*** fauta ***
Comercio al por menor de otros productos alimenticios n.c.o.p.
642
Comer‡ al detall de tŠxtils, confecci¢, cal‡at i articles de cuir
*** falta ***
*** fauta ***
Comercio al por menor de textiles, confecci¢n, calzado y art¡culos de cuero
6421
Comer‡ al detall de teixits a metres, tŠxtils per a la llar i catifes
*** falta ***
*** fauta ***
Comercio al por menor de tejidos por metros, textiles para el hogar y alfombras
6422
Comer‡ al detall de roba exterior
*** falta ***
*** fauta ***
Comercio al por menor de prendas exteriores de vestir
6423
Comer‡ al detall de camiseria, llenceria i accessoris del vestit
*** falta ***
*** fauta ***
Comercio al por menor de camiser¡a, lencer¡a y accesorios del vestido
6424
Comer‡ al detall de merceria
*** falta ***
*** fauta ***
Comercio al por menor de mercer¡a
6425
Comer‡ al detall de cal‡at, marroquineria, articles de viatge i pelleteria
*** falta ***
*** fauta ***
Comercio al por menor de calzado, marroquiner¡a, art¡culos de viaje y peleter¡a
6428
Comer‡ al detall de productes tŠxtils i de cuir (sense predomini)
*** falta ***
*** fauta ***
Comercio al por menor de productos textiles y de cuero (sin predominio)
643
Comer‡ al detall de productes farmacŠutics, perfumeria i drogueria
*** falta ***
*** fauta ***
Comercio al por menor de productos farmac‚uticos, perfumer¡a y droguer¡a
6431
Comer‡ al detall de productes farmacŠutics
*** falta ***
*** fauta ***
Comercio al por menor de productos farmac‚uticos
6432
Comer‡ al detall d'articles de drogueria, perfumeria, higiene i bellesa
*** falta ***
*** fauta ***
Comercio al por menor de art¡culos de droguer¡a, perfumer¡a, higiene y belleza
644
Comer‡ al detall d'articles per a l'equipament de la llar
*** falta ***
*** fauta ***
Comercio al por menor de art¡culos para el equipamiento del hogar
6441
Comer‡ al detall de mobles (llevat dels d'oficina)
*** falta ***
*** fauta ***
Comercio al por menor de muebles (excepto los de oficina)
6442
Comer‡ al detall de material i aparells elŠctrics, radioelŠctrics, electr•nics i electrodomŠstics
*** falta ***
*** fauta ***
Comercio al por menor de material y aparatos el‚ctricos, radioel‚ctricos, electr¢nicos y electrodom‚sticos
6443
Comer‡ al detall d'articles de parament i ferreteria, cer…mica i vidre
*** falta ***
*** fauta ***
Comercio al por menor de art¡culos de menaje y ferreter¡a, cer mica y vidrio
6449
Comer‡ al detall d'altres articles per a l'equipament de la llar ncaa
*** falta ***
*** fauta ***
Comercio al por menor de otros art¡culos para el equipamiento del hogar n.c.o.p.
645
Comer‡ al detall de vehicles autom•bils, motocicletes, bicicletes i els seus accessoris
*** falta ***
*** fauta ***
Comercio al por menor de veh¡culos autom¢viles, motocicletas, bicicletas y sus accesorios
6450
Comer‡ al detall de vehicles autom•bils, motocicletes, bicicletes i els seus accessoris
*** falta ***
*** fauta ***
Comercio al por menor de veh¡culos autom¢viles, motocicletas, bicicletas y sus accesorios
646
Comer‡ al detall de carburants i lubrificants
*** falta ***
*** fauta ***
Comercio al por menor de carburantes y lubricantes
6460
Comer‡ al detall de carburants i lubrificants
*** falta ***
*** fauta ***
Comercio al por menor de carburantes y lubricantes
647
Altres tipus de comer‡ al detall
*** falta ***
*** fauta ***
Otro comercio al por menor
6471
Comer‡ al detall de combustibles (carbons, bombones de gas, etc.)
*** falta ***
*** fauta ***
Comercio al por menor de combustibles (carbones, bombonas de gas, etc.)
6472
Comer‡ al detall de mobles d'oficina, m…quines i equips d'oficina
*** falta ***
*** fauta ***
Comercio al por menor de muebles de oficina, m quinas y equipo de oficina
6473
Comer‡ al detall d'aparells i instruments mŠdics, ortopŠdics, •ptics i fotogr…fics
*** falta ***
*** fauta ***
Comercio al por menor de aparatos e instrumentos m‚dicos, ortop‚dicos, ¢pticos y fotogr ficos
6474
Comer‡ al detall de llibres, peri•dics, articles de papereria i escriptori
*** falta ***
*** fauta ***
Comercio al por menor de libros, peri¢dicos, art¡culos de papeler¡a y escritorio
6475
Comer‡ al detall d'articles de joieria, rellotgeria, argenteria i bijuteria
*** falta ***
*** fauta ***
Comercio al por menor de art¡culos de joyer¡a, relojer¡a, plater¡a y bisuter¡a
6476
Comer‡ al detall de joquines i articles d'esport
*** falta ***
*** fauta ***
Comercio al por menor de juguetes y art¡culos de deporte
6477
Comer‡ al detall de llavors i adobs, flors i plantes, i petits animals
*** falta ***
*** fauta ***
Comercio al por menor de semillas y abonos, flores y plantas y peque¤os animales
6478
Comer‡ al detall de productes diversos (sense predomini)
*** falta ***
*** fauta ***
Comercio al por menor de productos diversos (sin predominio)
6479
Comer‡ al detall d'altres productes ncaa
*** falta ***
*** fauta ***
Comercio al por menor de otros productos n.c.o.p.
648
Comer‡ mixt al detall en grans superf¡cies
*** falta ***
*** fauta ***
Comercio mixto al por menor en grandes superficies
6481
Supermercats i similars
*** falta ***
*** fauta ***
Supermercados y similares
6482
Economats i cooperatives de consum
*** falta ***
*** fauta ***
Economatos y cooperativas de consumo
6483
Grans magatzems
*** falta ***
*** fauta ***
Grandes almacenes
65
Restaurants i cafŠs (sense dispesa)
*** falta ***
*** fauta ***
Restaurantes y cafes (sin hospedaje)
651
Restaurants
*** falta ***
*** fauta ***
Restaurantes
6510
Restaurants
*** falta ***
*** fauta ***
Restaurantes
652
Establiments de begudes i cafŠs (amb espectacle)
*** falta ***
*** fauta ***
Establecimientos de bebidas y caf‚s, con espect culos
6520
Establiments de begudes i cafŠs (amb espectacle)
*** falta ***
*** fauta ***
Establecimientos de bebidas y caf‚s, con espect culos
653
Establiments de begudes i cafŠs (sense espectacle)
*** falta ***
*** fauta ***
Establecimientos de bebidas y caf‚s, sin espect culos
6530
Establiments de begudes i cafŠs (sense espectacle)
*** falta ***
*** fauta ***
Establecimientos de bebidas y caf‚s, sin espect culos
654
Serveis de menjador i bar als centres de treball, menjadors d'estudiants i militars
*** falta ***
*** fauta ***
Servicios de comedor y bar en centros de trabajo, comedores de estudiantes y militares
6540
Serveis de menjador i bar als centres de treball, menjadors d'estudiants i militars
*** falta ***
*** fauta ***
Servicios de comedor y bar en centros de trabajo, comedores de estudiantes y militares
66
Hoteleria
*** falta ***
*** fauta ***
Hosteler¡a
661
Hotels i motels, pensions i hostals (amb restaurant)
*** falta ***
*** fauta ***
Hoteles y moteles, pensiones, hostales, con restaurante
6610
Hotels i motels, pensions i hostals (amb restaurant)
*** falta ***
*** fauta ***
Hoteles y moteles, pensiones, hostales, con restaurante
662
Hotels i motels, pensions i hostals (sense restaurant)
*** falta ***
*** fauta ***
Hoteles y moteles, pensiones, hostales, sin restaurante
6620
Hotels i motels, pensions i hostals (sense restaurant)
*** falta ***
*** fauta ***
Hoteles y moteles, pensiones, hostales, sin restaurante
663
Apartaments moblats per a turistes
*** falta ***
*** fauta ***
Apartamentos amueblados para turistas
6630
Apartaments moblats per a turistes
*** falta ***
*** fauta ***
Apartamentos amueblados para turistas
669
Altres allotjaments
*** falta ***
*** fauta ***
Otros alojamientos
6691
Vagons llit i vagons restaurant
*** falta ***
*** fauta ***
Coches camas y coches restaurantes
6692
Colúlegis majors, residŠncies d'estudiants i residŠncies de joves treballadors
*** falta ***
*** fauta ***
Colegios mayores, residencias de estudiantes y residencias de j¢venes trabajadores
6699
C…mpings, centres i col•nies de vacances i altres allotjaments ncaa
*** falta ***
*** fauta ***
Campings, centros y colonias de vacaciones y otros alojamientos n.c.o.p.
67
Reparacions
*** falta ***
*** fauta ***
Reparaciones
671
Reparaci¢ d'articles elŠctrics per a la llar
*** falta ***
*** fauta ***
Reparaci¢n de art¡culos el‚ctricos para el hogar
6710
Reparaci¢ d'articles elŠctrics per a la llar
*** falta ***
*** fauta ***
Reparaci¢n de art¡culos el‚ctricos para el hogar
672
Reparaci¢ de vehicles autom•bils, motocicletes i bicicletes
*** falta ***
*** fauta ***
Reparaci¢n de veh¡culos autom¢viles, motocicletas y bicicletas
6720
Reparaci¢ de vehicles autom•bils, motocicletes i bicicletes
*** falta ***
*** fauta ***
Reparaci¢n de veh¡culos autom¢viles, motocicletas y bicicletas
679
Reparaci¢ d'altres b‚ns de consum ncaa
*** falta ***
*** fauta ***
Reparaci¢n de otros bienes de consumo n.c.o.p.
6790
Reparaci¢ d'altres b‚ns de consum ncaa
*** falta ***
*** fauta ***
Reparaci¢n de otros bienes de consumo n.c.o.p.
7
Transport i comunicacions
*** falta ***
*** fauta ***
Transporte y comunicaciones
71
Transport per ferrocarril
*** falta ***
*** fauta ***
Transporte por ferrocarril
711
Transport ferroviari per via normal
*** falta ***
*** fauta ***
Transporte ferroviario por v¡a normal
7110
Transport ferroviari per via normal
*** falta ***
*** fauta ***
Transporte ferroviario por v¡a normal
712
Transport ferroviari per via estreta
*** falta ***
*** fauta ***
Transporte ferroviario por v¡a estrecha
7120
Transport ferroviari per via estreta
*** falta ***
*** fauta ***
Transporte ferroviario por v¡a estrecha
72
Altres transports terrestres
*** falta ***
*** fauta ***
Otros transportes terrestres
721
Transport urb… de viatgers
*** falta ***
*** fauta ***
Transporte urbano de viajeros
7211
Transport regular colúlectiu
*** falta ***
*** fauta ***
Transporte regular colectivo
7212
Transport en autotaxis
*** falta ***
*** fauta ***
Transporte por autotaxis
722
Transport de viatgers per carretera
*** falta ***
*** fauta ***
Transporte de viajeros por carretera
7220
Transport de viatgers per carretera
*** falta ***
*** fauta ***
Transporte de viajeros por carretera
723
Transport de mercaderies per carretera
*** falta ***
*** fauta ***
Transporte de mercanc¡as por carretera
7231
Transport de mercaderies per compte propi
*** falta ***
*** fauta ***
Transporte de mercanc¡as por cuenta propia
7232
Transport de mercaderies per compte d'altri
*** falta ***
*** fauta ***
Transporte de mercanc¡as por cuenta ajena
724
Transport per canonada (oleoductes i gasoductes)
*** falta ***
*** fauta ***
Transporte por tuber¡a (oleoductos y gasoductos)
7240
Transport per canonada (oleoductes i gasoductes)
*** falta ***
*** fauta ***
Transporte por tuber¡a (oleoductos y gasoductos)
729
Altres transports terrestres ncaa
*** falta ***
*** fauta ***
Otros transportes terrestres n.c.o.p.
7290
Altres transports terrestres ncaa
*** falta ***
*** fauta ***
Otros transportes terrestres n.c.o.p.
73
Transport mar¡tim i per vies navegables interiors
*** falta ***
*** fauta ***
Transporte mar¡timo y por v¡as navegables interiores
731
Transport mar¡tim internacional
*** falta ***
*** fauta ***
Transporte mar¡timo internacional
7310
Transport mar¡tim internacional
*** falta ***
*** fauta ***
Transporte mar¡timo internacional
732
Transport mar¡tim de petroli brut i gasos
*** falta ***
*** fauta ***
Transporte mar¡timo de crudos y gases
7320
Transport mar¡tim de petroli brut i gasos
*** falta ***
*** fauta ***
Transporte mar¡timo de crudos y gases
733
Transport de cabotatge i per vies navegables interiors
*** falta ***
*** fauta ***
Transporte de cabotaje y por v¡as navegables interiores
7330
Transport de cabotatge i per vies navegables interiors
*** falta ***
*** fauta ***
Transporte de cabotaje y por v¡as navegables interiores
74
Transport aeri
*** falta ***
*** fauta ***
Transporte  ereo
741
Transport aeri regular
*** falta ***
*** fauta ***
Transporte  ereo regular
7410
Transport aeri regular
*** falta ***
*** fauta ***
Transporte  ereo regular
742
Transport aeri no regular
*** falta ***
*** fauta ***
Transporte  ereo no regular
7420
Transport aeri no regular
*** falta ***
*** fauta ***
Transporte  ereo no regular
75
Activitats afins als transports
*** falta ***
*** fauta ***
Actividades anexas a los transportes
751
Activitats afins al transport terrestre
*** falta ***
*** fauta ***
Actividades anexas al transporte terrestre
7511
Explotaci¢ d'aparcaments
*** falta ***
*** fauta ***
Explotaci¢n de aparcamientos
7519
Altres activitats afins al transport terrestre ncaa
*** falta ***
*** fauta ***
Otras actividades anexas al transporte terrestre n.c.o.p.
752
Activitats afins al transport mar¡tim i per vies navegables interiors (explotaci¢ de ports, etc.)
*** falta ***
*** fauta ***
Actividades anexas al transporte mar¡timo y por v¡as navegables interiores (explotaci¢n de puertos, etc.)
7520
Activitats afins al transport mar¡tim i per vies navegables interiors (explotaci¢ de ports, etc.)
*** falta ***
*** fauta ***
Actividades anexas al transporte mar¡timo y por v¡as navegables interiores (explotaci¢n de puertos, etc.)
753
Activitats afins al transport aeri (explotaci¢ d'aeroports, etc.)
*** falta ***
*** fauta ***
Actividades anexas al transporte  ereo (explotaci¢n de aeropuertos, etc.)
7530
Activitats afins al transport aeri (explotaci¢ d'aeroports, etc.)
*** falta ***
*** fauta ***
Actividades anexas al transporte  ereo (explotaci¢n de aeropuertos, etc.)
754
Dip•sits i emmagatzematge de mercaderies
*** falta ***
*** fauta ***
Dep¢sitos y almacenamiento de mercanc¡as
7540
Dip•sits i emmagatzematge de mercaderies
*** falta ***
*** fauta ***
Dep¢sitos y almacenamiento de mercanc¡as
755
AgŠncies de viatges
*** falta ***
*** fauta ***
Agencia de viajes
7550
AgŠncies de viatges
*** falta ***
*** fauta ***
Agencia de viajes
756
Intermediaris del transport
*** falta ***
*** fauta ***
Intermediarios del transporte
7560
Intermediaris del transport
*** falta ***
*** fauta ***
Intermediarios del transporte
76
Comunicacions
*** falta ***
*** fauta ***
Comunicaciones
761
Correus i serveis oficials de telecomunicacions
*** falta ***
*** fauta ***
Correos y servicios oficiales de telecomunicaciones
7610
Correus i serveis oficials de telecomunicacions
*** falta ***
*** fauta ***
Correos y servicios oficiales de telecomunicaciones
762
Serveis privats de telecomunicacions
*** falta ***
*** fauta ***
Servicios privados de telecomunicaciones
7620
Serveis privats de telecomunicacions
*** falta ***
*** fauta ***
Servicios privados de telecomunicaciones
8
Institucions financeres, assegurances, serveis prestats a les empreses i lloguers
*** falta ***
*** fauta ***
Instituciones financieras, seguros, servicios prestados a las empresas y alquileres
81
Institucions financeres
*** falta ***
*** fauta ***
Instituciones financieras
811
Banc d'Espanya i Institut Espanyol de Moneda Estrangera
*** falta ***
*** fauta ***
Banco de Espa¤a e Instituto Espa¤ol de Moneda Extranjera
8110
Banc d'Espanya i Institut Espanyol de Moneda Estrangera
*** falta ***
*** fauta ***
Banco de Espa¤a e Instituto Espa¤ol de Moneda Extranjera
812
Banca comercial i mixta
*** falta ***
*** fauta ***
Banca comercial y mixta
8120
Banca comercial i mixta
*** falta ***
*** fauta ***
Banca comercial y mixta
813
Bancs industrials i de negocis
*** falta ***
*** fauta ***
Bancos industriales y de negocios
8130
Bancs industrials i de negocis
*** falta ***
*** fauta ***
Bancos industriales y de negocios
814
Caixes d'estalvis
*** falta ***
*** fauta ***
Cajas de ahorro
8140
Caixes d'estalvis
*** falta ***
*** fauta ***
Cajas de ahorro
819
Altres institucions financeres
*** falta ***
*** fauta ***
Otras instituciones financieras
8191
Institucions de crŠdit
*** falta ***
*** fauta ***
Instituciones de cr‚dito
8192
Entitats de redescompte i crŠdit
*** falta ***
*** fauta ***
Entidades de redescuento y cr‚dito
8199
Altres entitats financeres ncaa
*** falta ***
*** fauta ***
Otras entidades financieras n.c.o.p.
82
Assegurances
*** falta ***
*** fauta ***
Seguros
821
Entitats asseguradores de vida i capitalitzaci¢
*** falta ***
*** fauta ***
Entidades aseguradoras de vida y capitalizaci¢n
8210
Entitats asseguradores de vida i capitalitzaci¢
*** falta ***
*** fauta ***
Entidades aseguradoras de vida y capitalizaci¢n
822
Entitats asseguradores de malaltia i riscs diversos
*** falta ***
*** fauta ***
Entidades aseguradoras de enfermedad y riesgos diversos
8220
Entitats asseguradores de malaltia i riscs diversos
*** falta ***
*** fauta ***
Entidades aseguradoras de enfermedad y riesgos diversos
823
Altres entitats asseguradores (mutualitats, caixes de pensions, etc.)
*** falta ***
*** fauta ***
Otras entidades aseguradoras (montep¡os, cajas de pensiones, etc.)
8230
Altres entitats asseguradores (mutualitats, caixes de pensions, etc.)
*** falta ***
*** fauta ***
Otras entidades aseguradoras (montep¡os, cajas de pensiones, etc.)
83
Auxiliars financers i d'assegurances. Activitats immobili…ries
*** falta ***
*** fauta ***
Auxiliares financieros y de seguros. Actividades inmobiliarias
831
Auxiliars financers
*** falta ***
*** fauta ***
Auxiliares financieros
8310
Auxiliars financers
*** falta ***
*** fauta ***
Auxiliares financieros
832
Auxiliars d'assegurances
*** falta ***
*** fauta ***
Auxiliares de seguros
8320
Auxiliars d'assegurances
*** falta ***
*** fauta ***
Auxiliares de seguros
833
Promoci¢ immobili…ria
*** falta ***
*** fauta ***
Promoci¢n inmobiliaria
8330
Promoci¢ immobili…ria
*** falta ***
*** fauta ***
Promoci¢n inmobiliaria
834
Agents de la propietat immobili…ria
*** falta ***
*** fauta ***
Agentes de la propiedad inmobiliaria
8340
Agents de la propietat immobili…ria
*** falta ***
*** fauta ***
Agentes de la propiedad inmobiliaria
84
Serveis prestats a les empreses
*** falta ***
*** fauta ***
Servicios prestados a las empresas
841
Consellers jur¡dics
*** falta ***
*** fauta ***
Consejeros jur¡dicos
8410
Consellers jur¡dics
*** falta ***
*** fauta ***
Consejeros jur¡dicos
842
Comptabilitat, consellers fiscals i censors jurats de comptes
*** falta ***
*** fauta ***
Contabilidad, consejeros fiscales y censores jurados de cuentas
8420
Comptabilitat, consellers fiscals i censors jurats de comptes
*** falta ***
*** fauta ***
Contabilidad, consejeros fiscales y censores jurados de cuentas
843
Serveis tŠcnics (enginyeria, arquitectura, urbanisme, etc.)
*** falta ***
*** fauta ***
Servicios t‚cnicos (ingenier¡a, arquitectura, urbanismo, etc.)
8430
Serveis tŠcnics (enginyeria, arquitectura, urbanisme, etc.)
*** falta ***
*** fauta ***
Servicios t‚cnicos (ingenier¡a, arquitectura, urbanismo, etc.)
844
Publicitat
*** falta ***
*** fauta ***
Publicidad
8440
Publicitat
*** falta ***
*** fauta ***
Publicidad
845
Explotaci¢ electr•nica per compte d'altri
*** falta ***
*** fauta ***
Explotaci¢n electr¢nica por cuenta de terceros
8450
Explotaci¢ electr•nica per compte d'altri
*** falta ***
*** fauta ***
Explotaci¢n electr¢nica por cuenta de terceros
846
Empreses d'estudis de mercat
*** falta ***
*** fauta ***
Empresas de estudios de mercado
8460
Empreses d'estudis de mercat
*** falta ***
*** fauta ***
Empresas de estudios de mercado
849
Altres serveis prestats a les empreses ncaa
*** falta ***
*** fauta ***
Otros servicios prestados a las empresas n.c.o.p.
8490
Altres serveis prestats a les empreses ncaa
*** falta ***
*** fauta ***
Otros servicios prestados a las empresas n.c.o.p.
85
Lloguer de b‚ns mobles
*** falta ***
*** fauta ***
Alquiler de bienes muebles
851
Lloguer de maquin…ria i equips agr¡coles (sense personal permanent)
*** falta ***
*** fauta ***
Alquiler de maquinaria y equipo agr¡cola (sin personal permanente)
8510
Lloguer de maquin…ria i equips agr¡coles (sense personal permanent)
*** falta ***
*** fauta ***
Alquiler de maquinaria y equipo agr¡cola (sin personal permanente)
852
Lloguer de maquin…ria i equips per a la construcci¢ (sense personal permanent)
*** falta ***
*** fauta ***
Alquiler de maquinaria y equipo para la construcci¢n (sin personal permanente)
8520
Lloguer de maquin…ria i equips per a la construcci¢ (sense personal permanent)
*** falta ***
*** fauta ***
Alquiler de maquinaria y equipo para la construcci¢n (sin personal permanente)
853
Lloguer de maquin…ria i equips comptables, d'oficina i c…lcul electr•nic (sense personal permanent)
*** falta ***
*** fauta ***
Alquiler de maquinaria y equipo contable, de oficina y c lculo electr¢nico (sin personal permanente)
8530
Lloguer de maquin…ria i equips comptables, d'oficina i c…lcul electr•nic (sense personal permanent)
*** falta ***
*** fauta ***
Alquiler de maquinaria y equipo contable, de oficina y c lculo electr¢nico (sin personal permanente)
854
Lloguer de vehicles autom•bils (sense conductor)
*** falta ***
*** fauta ***
Alquiler de veh¡culos autom¢viles sin conductor
8540
Lloguer de vehicles autom•bils (sense conductor)
*** falta ***
*** fauta ***
Alquiler de veh¡culos autom¢viles sin conductor
855
Lloguer d'altres mitjans de transport (sense conductor)
*** falta ***
*** fauta ***
Alquiler de otros medios de transporte sin conductor
8550
Lloguer d'altres mitjans de transport (sense conductor)
*** falta ***
*** fauta ***
Alquiler de otros medios de transporte sin conductor
856
Lloguer de b‚ns de consum
*** falta ***
*** fauta ***
Alquiler de bienes de consumo
8560
Lloguer de b‚ns de consum
*** falta ***
*** fauta ***
Alquiler de bienes de consumo
859
Lloguer d'altres b‚ns mobles ncaa (sense personal permanent)
*** falta ***
*** fauta ***
Alquiler de otros bienes muebles n.c.o.p. (sin personal permanente)
8590
Lloguer d'altres b‚ns mobles ncaa (sense personal permanent)
*** falta ***
*** fauta ***
Alquiler de otros bienes muebles n.c.o.p. (sin personal permanente)
86
Lloguer de b‚ns immobles
*** falta ***
*** fauta ***
Alquiler de bienes inmuebles
861
Lloguer d'habitatges
*** falta ***
*** fauta ***
Alquiler de viviendas
8610
Lloguer d'habitatges
*** falta ***
*** fauta ***
Alquiler de viviendas
869
Lloguer de locals industrials i altres lloguers ncaa
*** falta ***
*** fauta ***
Alquiler de locales industriales y otros alquileres n.c.o.p.
8690
Lloguer de locals industrials i altres lloguers ncaa
*** falta ***
*** fauta ***
Alquiler de locales industriales y otros alquileres n.c.o.p.
9
Altres serveis
*** falta ***
*** fauta ***
Otros servicios
91
Administraci¢ p£blica, defensa nacional i Seguretat Social
*** falta ***
*** fauta ***
Administraci¢n P£blica. Defensa Nacional y Seguridad Social
911
Administraci¢ central
*** falta ***
*** fauta ***
Administraci¢n Central
9110
Administraci¢ central
*** falta ***
*** fauta ***
Administraci¢n Central
912
Administraci¢ local
*** falta ***
*** fauta ***
Administraci¢n Local
9120
Administraci¢ local
*** falta ***
*** fauta ***
Administraci¢n Local
913
Organismes aut•noms de l'Administraci¢
*** falta ***
*** fauta ***
Organismos aut¢nomos de la Administraci¢n
9130
Organismes aut•noms de l'Administraci¢
*** falta ***
*** fauta ***
Organismos aut¢nomos de la Administraci¢n
914
Just¡cia
*** falta ***
*** fauta ***
Justicia
9140
Just¡cia
*** falta ***
*** fauta ***
Justicia
915
Ordre p£blic i seguretat
*** falta ***
*** fauta ***
Orden P£blico y Seguridad
9150
Ordre p£blic i seguretat
*** falta ***
*** fauta ***
Orden P£blico y Seguridad
916
Defensa nacional
*** falta ***
*** fauta ***
Defensa nacional
9160
Defensa nacional
*** falta ***
*** fauta ***
Defensa nacional
917
Seguretat Social
*** falta ***
*** fauta ***
Seguridad Social
9170
Seguretat Social
*** falta ***
*** fauta ***
Seguridad Social
92
Serveis de sanejament de vies p£bliques, neteja i similars
*** falta ***
*** fauta ***
Servicios de saneamiento de v¡as p£blicas, limpieza y similares
921
Serveis de sanejament de vies p£bliques i similars
*** falta ***
*** fauta ***
Servicios de saneamiento de v¡as p£blicas y similares
9211
Serveis de sanejament de vies p£bliques, contra incendis i similars (serveis de les administracions p£bliques i de les institucions privades sense finalitat de lucre, no destinats a la venda)
*** falta ***
*** fauta ***
Servicios de saneamiento de v¡as p£blicas, contra incendios y similares (servicios no destinados a la venta de las administraciones p£blicas y de las instituciones privadas sin fines de lucro)
9213
Serveis de sanejament i similars (serveis destinats a la venda)
*** falta ***
*** fauta ***
Servicios de saneamiento y similares (servicios destinados a la venta)
922
Serveis de neteja (serveis destinats a la venda)
*** falta ***
*** fauta ***
Servicios de limpieza (servicios destinados a la venta)
9220
Serveis de neteja (serveis destinats a la venda)
*** falta ***
*** fauta ***
Servicios de limpieza (servicios destinados a la venta)
93
Educaci¢ i investigaci¢
*** falta ***
*** fauta ***
Educaci¢n e investigaci¢n
931
Centres d'educaci¢ preescolar
*** falta ***
*** fauta ***
Centros de educaci¢n pre-escolar
9311
Centres d'educaci¢ preescolar (serveis de les administracions p£bliques no destinats a la venda)
*** falta ***
*** fauta ***
Centros de educaci¢n pre-escolar (servicios no destinados a la venta de las administraciones p£blicas)
9312
Centres d'educaci¢ preescolar (serveis de les institucions privades sense finalitat de lucre, no destinats a la venda)
*** falta ***
*** fauta ***
Centros de educaci¢n pre-escolar (servicios no destinados a la venta de las instituciones privadas sin fines de lucro)
9313
Centres d'educaci¢ preescolar (serveis destinats a la venda)
*** falta ***
*** fauta ***
Centros de educaci¢n pre-escolar (servicios destinados a la venta)
932
Centres d'educaci¢ general b…sica
*** falta ***
*** fauta ***
Centros de educaci¢n general b sica
9321
Centres d'educaci¢ general b…sica (serveis de les administracions p£bliques no destinats a la venda)
*** falta ***
*** fauta ***
Centros de educaci¢n general b sica (servicios no destinados a la venta de administraciones p£blicas)
9322
Centres d'educaci¢ general b…sica (serveis de les institucions privades sense finalitat de lucre, no destinats a la venda)
*** falta ***
*** fauta ***
Centros de educaci¢n general b sica (servicios no destinados a la venta de las instituciones privadas sin fines de lucro)
9323
Centres d'educaci¢ general b…sica (serveis destinats a la venda)
*** falta ***
*** fauta ***
Centros de educaci¢n general b sica (servicios destinados a la venta)
933
Centres de batxillerat
*** falta ***
*** fauta ***
Centros de bachillerato
9331
Centres de batxillerat (serveis de les administracions p£bliques no destinats a la venda)
*** falta ***
*** fauta ***
Centros de bachillerato (servicios no destinados a la venta de las administraciones p£blicas)
9332
Centres de batxillerat (serveis de les institucions privades sense finalitat de lucre, no destinats a la venda)
*** falta ***
*** fauta ***
Centros de bachillerato (servicios no destinados a la venta de las instituciones privadas sin fines de lucro)
9333
Centres de batxillerat (serveis destinats a la venda)
*** falta ***
*** fauta ***
Centros de bachillerato (servicios destinados a la venta)
934
Centres d'educaci¢ superior
*** falta ***
*** fauta ***
Centros de educaci¢n superior
9341
Centres d'educaci¢ superior (serveis de les administracions p£bliques no destinats a la venda)
*** falta ***
*** fauta ***
Centros de educaci¢n superior (servicios no destinados a la venta de las administraciones p£blicas)
9342
Centres d'educaci¢ superior (serveis de les institucions privades sense finalitat de lucre, no destinats a la venda)
*** falta ***
*** fauta ***
Centros de educaci¢n superior (servicios no destinados a la venta de las instituciones privadas sin fines de lucro)
935
Centres de formaci¢ i perfeccionament professional
*** falta ***
*** fauta ***
Centros de formaci¢n y perfeccionamiento profesional
9350
Centres de formaci¢ i perfeccionament professional
*** falta ***
*** fauta ***
Centros de formaci¢n y perfeccionamiento profesional
936
Personal docent independent i altres centres d'educaci¢ (serveis destinats a la venda)
*** falta ***
*** fauta ***
Personal docente independiente y otros centros de educaci¢n (servicios destinados a la venta)
9360
Personal docent independent i altres centres d'educaci¢ (serveis destinats a la venda)
*** falta ***
*** fauta ***
Personal docente independiente y otros centros de educaci¢n (servicios destinados a la venta)
937
Investigaci¢ cient¡fica i tŠcnica
*** falta ***
*** fauta ***
Investigacion cient¡fica y t‚cnica
9371
Investigaci¢ cient¡fica i tŠcnica (serveis de les administracions p£bliques no destinats a la venda)
*** falta ***
*** fauta ***
Investigaci¢n cient¡fica y t‚cnica (servicios no destinados a la venta de las administraciones p£blicas)
9372
Investigaci¢ cient¡fica i tŠcnica (serveis de les institucions privades sense finalitat de lucre, no destinats a la venda)
*** falta ***
*** fauta ***
Investigaci¢n cient¡fica y t‚cnica (servicios no destinados a la venta de las instituciones privadas sin fines de lucro)
9373
Investigaci¢ cient¡fica i tŠcnica (serveis destinats a la venda)
*** falta ***
*** fauta ***
Investigaci¢n cient¡fica y t‚cnica (servicios destinados a la venta)
94
Sanitat i serveis veterinaris
*** falta ***
*** fauta ***
Sanidad y servicios veterinarios
941
Hospitals, cl¡niques i sanatoris de medicina humana
*** falta ***
*** fauta ***
Hospitales, cl¡nicas y sanatorios de medicina humana
9411
Hospitals, cl¡niques i sanatoris de medicina humana (serveis de les administracions p£bliques no destinats a la venda)
*** falta ***
*** fauta ***
Hospitales, cl¡nicas y sanatorios de medicina humana (servicios no destinados a la venta de las administraciones p£blicas)
9412
Hospitals, cl¡niques i sanatoris de medicina humana (serveis de les institucions privades sense finalitat de lucre, no destinats a la venda)
*** falta ***
*** fauta ***
Hospitales, cl¡nicas y sanatorios de medicina humana (servicios no destinados a la venta de las instituciones privadas sin fines de lucro)
9413
Hospitals, cl¡niques i sanatoris de medicina humana (serveis destinats a la venda)
*** falta ***
*** fauta ***
Hospitales, cl¡nicas y sanatorios de medicina humana (servicios destinados a la venta)
942
Altres establiments sanitaris
*** falta ***
*** fauta ***
Otros establecimientos sanitarios
9421
Altres establiments sanitaris (serveis de les administracions p£bliques no destinats a la venda)
*** falta ***
*** fauta ***
Otros establecimientos sanitarios (servicios no destinados a la venta de las administraciones p£blicas)
9422
Altres establiments sanitaris (serveis de les institucions privades sense finalitat de lucre, no destinats a la venda)
*** falta ***
*** fauta ***
Otros establecimientos sanitarios (servicios no destinados a la venta de les instituciones privadas sin fines de lucro)
9423
Altres establiments sanitaris (serveis destinats a la venda)
*** falta ***
*** fauta ***
Otros establecimientos sanitarios (servicios destinados a la venta)
943
Consultoris de metges (serveis destinats a la venda)
*** falta ***
*** fauta ***
Consultas de m‚dicos (servicios destinados a la venta)
9430
Consultoris de metges (serveis destinats a la venda)
*** falta ***
*** fauta ***
Consultas de m‚dicos (servicios destinados a la venta)
944
Consultoris i cl¡niques odontol•gics (serveis destinats a la venda)
*** falta ***
*** fauta ***
Consultas y cl¡nicas odontol¢gicas (servicios destinados a la venta)
9440
Consultoris i cl¡niques odontol•gics (serveis destinats a la venda)
*** falta ***
*** fauta ***
Consultas y cl¡nicas odontol¢gicas (servicios destinados a la venta)
945
Llevadors o llevadores, infermers o infermeres independents, i similars (serveis destinats a la venda)
*** falta ***
*** fauta ***
Matronas, enfermeras independientes y similares (servicios destinados a la venta)
9450
Llevadors o llevadores, infermers o infermeres independents, i similars (serveis destinats a la venda)
*** falta ***
*** fauta ***
Matronas, enfermeras independientes y similares (servicios destinados a la venta)
946
Consultoris i cl¡niques veterinaris
*** falta ***
*** fauta ***
Consultas y cl¡nicas veterinarias
9461
Consultoris i cl¡niques veterinaris (serveis de les administracions p£bliques i de les institucions privades sense finalitat de lucre, no destinats a la venda)
*** falta ***
*** fauta ***
Consultas y cl¡nicas veterinarias (servicios no destinados a la venta de las administraciones p£blicas y de las instituciones privadas sin fines de lucro)
9463
Consultoris i cl¡niques veterinaris (serveis destinats a la venda)
*** falta ***
*** fauta ***
Consultas y cl¡nicas veterinarias (servicios destinados a la venta)
95
AssistŠncia social i altres serveis prestats a la colúlectivitat
*** falta ***
*** fauta ***
Asistencia social y otros servicios prestados a la colectividad
951
AssistŠncia social
*** falta ***
*** fauta ***
Asistencia social
9511
AssistŠncia social (serveis de les administracions p£bliques no destinats a la venda)
*** falta ***
*** fauta ***
Asistencia social (servicios no destinados a la venta de las administraciones p£blicas)
9512
AssistŠncia social (serveis de les institucions privades sense finalitat de lucre, no destinats a la venda)
*** falta ***
*** fauta ***
Asistencia social (servicios no destinados a la venta de las instituciones privadas sin fines de lucro)
9513
Allotjaments d'assistŠncia social (serveis destinats a la venda)
*** falta ***
*** fauta ***
Alojamientos de asistencia social (servicios destinados a la venta)
952
Associacions professionals i organitzacions econ•miques
*** falta ***
*** fauta ***
Asociaciones profesionales y organizaciones econ¢micas
9520
Associacions professionals i organitzacions econ•miques
*** falta ***
*** fauta ***
Asociaciones profesionales y organizaciones econ¢micas
953
Organitzacions sindicals
*** falta ***
*** fauta ***
Organizaciones sindicales
9530
Organitzacions sindicals
*** falta ***
*** fauta ***
Organizaciones sindicales
954
Organitzacions de promoci¢ del turisme
*** falta ***
*** fauta ***
Organizaciones de promoci¢n del turismo
9540
Organitzacions de promoci¢ del turisme
*** falta ***
*** fauta ***
Organizaciones de promoci¢n del turismo
955
Organitzacions religioses
*** falta ***
*** fauta ***
Organizaciones religiosas
9550
Organitzacions religioses
*** falta ***
*** fauta ***
Organizaciones religiosas
959
Altres serveis prestats a la colúlectivitat ncaa
*** falta ***
*** fauta ***
Otros servicios prestados a la colectividad n.c.o.p.
9590
Altres serveis prestats a la colúlectivitat ncaa
*** falta ***
*** fauta ***
Otros servicios prestados a la colectividad n.c.o.p.
96
Serveis recreatius i culturals
*** falta ***
*** fauta ***
Servicios recreativos y culturales
961
Producci¢ de pelúl¡cules cinematogr…fiques
*** falta ***
*** fauta ***
Producci¢n de pel¡culas cinematogr ficas
9610
Producci¢ de pelúl¡cules cinematogr…fiques
*** falta ***
*** fauta ***
Producci¢n de pel¡culas cinematogr ficas
962
Distribuci¢ de pelúl¡cules cinematogr…fiques
*** falta ***
*** fauta ***
Distribuci¢n de pel¡culas cinematogr ficas
9620
Distribuci¢ de pelúl¡cules cinematogr…fiques
*** falta ***
*** fauta ***
Distribuci¢n de pel¡culas cinematogr ficas
963
Sales de cinema
*** falta ***
*** fauta ***
Salas de cine
9630
Sales de cinema
*** falta ***
*** fauta ***
Salas de cine
964
Radiodifusi¢ i televisi¢
*** falta ***
*** fauta ***
Radiodifus¢n y televisi¢n
9640
Radiodifusi¢ i televisi¢
*** falta ***
*** fauta ***
Radiodifus¢n y televisi¢n
965
Espectacles (llevat de cinema i esports)
*** falta ***
*** fauta ***
Espect culos (excepto cine y deportes)
9651
Espectacles, llevat de cinema i esports (serveis de les administracions p£bliques no destinats a la venda)
*** falta ***
*** fauta ***
Espect culos, excepto cine y deportes (servicios no destinados a la venta de las administraciones p£blicas)
9652
Espectacles, llevat cinema i esports (serveis de les institucions privades sense finalitat de lucre, no destinats a la venda)
*** falta ***
*** fauta ***
Espect culos, excepto cine y deportes (servicios no destinados a la venta de las instituciones privadas sin fines de lucro)
9653
Espectacles, llevat de cinema i esports (serveis destinats a la venda)
*** falta ***
*** fauta ***
Espect culos, excepto cine y deportes (servicios destinados a la venta)
966
Professions liberals, art¡stiques i liter…ries
*** falta ***
*** fauta ***
Profesiones liberales, art¡sticas y literarias
9660
Professions liberals, art¡stiques i liter…ries
*** falta ***
*** fauta ***
Profesiones liberales, art¡sticas y literarias
967
Biblioteques, arxius, museus, jardins bot…nics i zool•gics
*** falta ***
*** fauta ***
Bibliotecas, archivos, museos, jardines bot nicos y zool¢gicos
9671
Biblioteques, arxius, museus, jardins bot…nics i zool•gics (serveis de les administracions p£bliques no destinats a la venda)
*** falta ***
*** fauta ***
Bibliotecas, archivos, museos, jardines bot nicos y zool¢gicos (servicios no destinados a la venta de las administraciones p£blicas)
9672
Biblioteques, arxius, museus, jardins bot…nics i zool•gics (serveis de les institucions privades sense finalitat de lucre, no destinats a la venda)
*** falta ***
*** fauta ***
Bibliotecas, archivos, museos, jardines bot nicos y zool¢gocos (servicios no destinados a la venta de las instituciones privadas sin fines de lucro)
9673
Biblioteques, arxius, museus, jardins bot…nics i zool•gics (serveis destinats a la venda)
*** falta ***
*** fauta ***
Bibliotecas, archivos, museos, jardines bot nicos y zool¢gicos (servicios destinados a la venta)
968
Instalúlacions i organismes esportius
*** falta ***
*** fauta ***
Instalaciones y organismos deportivos
9681
Instalúlacions i organismes esportius (serveis de les administracions p£bliques no destinats a la venda)
*** falta ***
*** fauta ***
Instalaciones y organismos deportivos (servicios no destinados a la venta de las administraciones p£blicas)
9682
Instalúlacions i organismes esportius (serveis de les institucions privades sense finalitat de lucre, no destinats a la venda)
*** falta ***
*** fauta ***
Instalaciones y organismos deportivos (servicios no destinados a la venta de las instituciones privadas sin fines de lucro)
9683
Instalúlacions i organismes esportius, esportistes i professors d'esports independents (serveis destinats a la venda)
*** falta ***
*** fauta ***
Instalaciones y organismos deportivos, deportistas y profesores de deporte independientes (servicios destinados a la venta)
969
Altres serveis recreatius ncaa
*** falta ***
*** fauta ***
Otros servicios recreativos n.c.o.p.
9690
Altres serveis recreatius ncaa
*** falta ***
*** fauta ***
Otros servicios recreativos n.c.o.p.
97
Serveis personals
*** falta ***
*** fauta ***
Servicios personales
971
Bugaderies, tintoreries i serveis similars
*** falta ***
*** fauta ***
Lavander¡as, tintorer¡as y servicios similares
9710
Bugaderies, tintoreries i serveis similars
*** falta ***
*** fauta ***
Lavander¡as, tintorer¡as y servicios similares
972
Salons de perruqueria i instituts de bellesa
*** falta ***
*** fauta ***
Salones de peluquer¡a e institutos de belleza
9720
Salons de perruqueria i instituts de bellesa
*** falta ***
*** fauta ***
Salones de peluquer¡a e institutos de belleza
973
Estudis fotogr…fics
*** falta ***
*** fauta ***
Estudios fotogr ficos
9730
Estudis fotogr…fics
*** falta ***
*** fauta ***
Estudios fotogr ficos
979
Altres serveis personals ncaa
*** falta ***
*** fauta ***
Otros servicios personales n.c.o.p.
9790
Altres serveis personals ncaa
*** falta ***
*** fauta ***
Otros servicios personales n.c.o.p.
98
Serveis domŠstics
*** falta ***
*** fauta ***
Servicios dom‚sticos
980
Serveis domŠstics
*** falta ***
*** fauta ***
Servicios dom‚sticos
9800
Serveis domŠstics
*** falta ***
*** fauta ***
Servicios dom‚sticos
99
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
990
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales
9900
Representacions diplom…tiques i organismes internacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Representaciones diplom ticas y organismos internacionales