REIAL DECRET 439/2007, de 30 de mar‡, pel qual s'aprova el Reglament de l'impost sobre la renda de les persones f¡siques i es modifica el Reglament de plans i fons de pensions, aprovat pel Reial decret 304/2004, de 20 de febrer. (BOE 78, de 31/3/2007)

TÖTOL VII

Pagaments a compte

CAPÖTOL II

C…lcul de les retencions

SECCIà 3a RENDIMENTS D'ACTIVITATS ECONãMIQUES

Article 95. Import de les retencions sobre rendiments d'activitats econ•miques.

../..

6.

 1. Quan els rendiments siguin contraprestaci¢ d'una de les activitats econ•miques previstes al n£mero 2n d'aquest apartat i se'n determini el rendiment net d'acord amb el mŠtode d'estimaci¢ objectiva, s'aplica el tipus de retenci¢ de l'1 per cent sobre els ingressos ¡ntegres satisfets.

 2. El que disposa aquest apartat ‚s aplicable respecte de les activitats econ•miques classificades en els segents grups i ep¡grafs de la secci¢ primera de les Tarifes de l'impost sobre activitats econ•miques:

  I.A.E.Activitat econ•mica
  314 i 315Fusteria met…lúlica i fabricaci¢ d'estructures met…lúliques i caldereria.
  316.2, 3, 4 i 9Fabricaci¢ d'articles de ferreteria, manyeria, cargols, derivats del filferro, parament i altres articles en metalls n.c.a.l.
  453Confecci¢ en sŠrie de peces de vestir i els seus complements, excepte quan la seva execuci¢ s'efectu‹ majorit…riament per enc…rrec a tercers.
  453Confecci¢ en sŠrie de peces de vestir i els seus complements executada directament per la mateixa empresa, quan es realitzi exclusivament per a tercers i per enc…rrec.
  463Fabricaci¢ en sŠrie de peces de fusteria, parquet i estructures de fusta per a la construcci¢.
  468Ind£stria del moble de fusta.
  474.1Impressi¢ de textos o imatges.
  501.3Feines de paleta i petits treballs de construcci¢ en general.
  504.1Instalúlacions i muntatges (excepte lampisteria, fred, calor i condicionament d'aire).
  504.2 i 3Instalúlacions de lampisteria, fred, calor i condicionament d'aire.
  504.4, 5, 6, 7 i 8Instalúlaci¢ de parallamps i similars. Muntatge i instalúlaci¢ de cuines de tot tipus i classe, amb tots els accessoris. Muntatge i instalúlaci¢ d'aparells elevadors de qualsevol classe i tipus. Instalúlacions telef•niques, telegr…fiques, telegr…fiques sense fils i de televisi¢, en edificis i construccions de qualsevol classe. Muntatges met…lúlics i instalúlacions industrials completes, sense vendre ni aportar la maquin…ria ni els elements objecte d'instalúlaci¢ o muntatge.
  505.1, 2, 3 i 4Revestiments, terres i paviments i colúlocaci¢ d'a‹llaments.
  505.5Fusteria i manyeria.
  505.6Pintura de qualsevol tipus i classe i revestiments amb paper, teixit o pl…stics i terminaci¢ i decoraci¢ d'edificis i locals.
  505.7Treballs en guix i escaiola i decoraci¢ d'edificis i locals.
  722Transport de mercaderies per carretera.
  757Serveis de mudances.

 3. No escau la pr…ctica de la retenci¢ que preveu aquest apartat quan, d'acord amb el que disposa l'apartat 10 de l'article 99 de la Llei de l'impost, el contribuent que exerceixi l'activitat econ•mica comuniqui al pagador que determina el rendiment net d'aquesta d'acord amb el mŠtode d'estimaci¢ directa, en qualsevol de les seves modalitats.

  En les comunicacions s'hi ha de fer constar les dades segents:

  1. Nom, cognoms, domicili fiscal i n£mero d'identificaci¢ fiscal del comunicant. En cas que l'activitat econ•mica es desenvolupi a trav‚s d'una entitat en rŠgim d'atribuci¢ de rendes ha de comunicar, a m‚s, la ra¢ social o denominaci¢ i el n£mero d'identificaci¢ fiscal de l'entitat, aix¡ com la seva condici¢ de representant d'aquesta.
  2. Activitat econ•mica que exerceix de les que preveu el n£mero 2n anterior, amb indicaci¢ de l'ep¡graf de l'impost sobre activitats econ•miques.
  3. Que determina el rendiment net de l'esmentada activitat d'acord amb el mŠtode d'estimaci¢ directa en qualsevol de les seves modalitats.
  4. Data i signatura del comunicant.
  5. Identificaci¢ de la persona o entitat destinat…ria de la comunicaci¢.

  Quan amb posterioritat el contribuent torni a determinar els rendiments de l'esmentada activitat d'acord amb el mŠtode d'estimaci¢ objectiva, ha de comunicar al pagador aquesta circumst…ncia, juntament amb les dades que preveuen les lletres a), b), d) i e) anteriors, abans del naixement de l'obligaci¢ de retenir.

  En tot cas, el pagador queda obligat a conservar les comunicacions de dades degudament signades.

 4. L'incompliment de l'obligaci¢ de comunicar correctament les dades previstes al n£mero 3r anterior t‚ les conseqŠncies tribut…ries derivades del que disposa l'article 107 de la Llei de l'impost.

 5. Quan la ren£ncia al mŠtode d'estimaci¢ objectiva es produeixi en la forma que preveuen l'article 33.1 b) d'aquest Reglament o el tercer par…graf de l'article 33.2 del Reglament de l'impost sobre el valor afegit, aprovat pel Reial decret 1624/1992, de 29 de desembre, s'ent‚n que el contribuent determina el rendiment net de la seva activitat econ•mica d'acord amb el mŠtode d'estimaci¢ directa a partir de la data en quŠ es presenti el corresponent pagament fraccionat per aquest impost o la declaraci¢ liquidaci¢ de l'impost sobre el valor afegit.