CONVENI COLúLECTIU DE TREBALL PER A EMPLEATS DE FINQUES URBANES DE CATALUNYA PER ALS ANYS 2010, 2011, 2012 I 2013

Öndex
·mbit territorial
·mbit funcional
·mbit personal
Entrada en vigor i durada
Absorci¢ i compensaci¢
Comissi¢ parit…ria del Conveni
Calendari laboral anyal obligatori
Salari base de conveni
Complements del salari base de Conveni
Feines especials
Antiguitat
Gratificacions extraordin…ries
Pagament dels salaris
Habitatge del porter d'ocupaci¢ obligat•ria
Supressi¢ del servei de porteria
Plus de nocturnitat
Aigua i llum
Calefacci¢ central de l'edifici
Plus de transport sols per a conserges
Roba de feina, estris de neteja i eines
Jornada de treball
Hores extraordin…ries
Organitzaci¢ pr…ctica de la feina
Lloc de treball
Vacances
Substitucions
Baixa a la feina per incapacitat transit•ria
Visita mŠdica
AssistŠncia social
Per¡ode de prova
Contractes eventuals
Reconeixement mŠdic
Jubilaci¢
Fiances
Preav¡s de cessament
Classificaci¢ funcional
Obligacions espec¡fiques dels empleats de finques urbanes
Emoluments a les obligacions
Trucades telef•niques al servei de la propietat
Permisos
Parelles de fet
Faltes
Sancions
Procediment sancionador
Drets sindicals
Seguretat i higiene
Text del Conveni
Dret supletori
Llei Org…nica 3/2007, de 22 de mar‡

Cap¡tol 1 Disposicions generals

Article 1 ·mbit territorial

s d'aplicaci¢ a la totalitat dels empleats de finques urbanes de Catalunya (Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona).

Article 2 ·mbit funcional

Aquest Conveni colúlectiu regular… les relacions laborals de treball entre els propietaris de finques urbanes, ja siguin persones naturals o jur¡diques (Cooperatives, comunitats de propietaris, etc.), situades en la comunitat aut•noma de Catalunya i els empleats d'aquestes.

Article 3 ·mbit personal

S'ent‚n per empleats de finques urbanes als efectes d'aquest conveni, els denominats empleats de finques urbanes (porters i conserges), aquells que sota la dependŠncia directa dels propietaris de les finques urbanes, o dels representants legals d'aquests, tenen encomanada la vigil…ncia, la cura, la conservaci¢ i la neteja de les finques i dels serveis comunals all¡ instalúlats.

Queden exclosos d'aquest Conveni colúlectiu:

 1. El personal d'oficis diversos que realitzi tasca de conservaci¢ de finques urbanes per compte i sota la dependŠncia dels propietaris de la finca, com ara fusters, fogoners, paletes, lampistes i d'altres oficis, els quals estaran sotmesos a tots els efectes, als convenis corresponents a la seva activitat laboral particular.
 2. El personal dedicat a la vigil…ncia, la conservaci¢ i la neteja de finques urbanes ocupades totalment per una Instituci¢, per una Corporaci¢ o per entitats an…logues, o per una Empresa, per desenvolupar-hi les seves activitats pr•pies, el qual es regir… per les normes espec¡fiques relatives a cadascuna d'aquestes activitats.

Article 4 Entrada en vigor i durada

Aquest conveni entrar… en vigor, a tots els efectes, el dia 1 de gener de 2010, i la seva durada finalitzar… el 31 de desembre de l'any 2013, i es prorrogar… d'un any a l'altre, per t…cita reconducci¢, tret que qualsevol de les parts signants d'aquest en solúlicit‚s la seva revisi¢ per escrit amb una antelaci¢ m¡nima d'un mes a la seva expiraci¢ o qualsevol de les seves pr•rrogues.

Article 5 Absorci¢ i compensaci¢

Les retribucions establertes en aquest conveni colúlectiu consistents en el salari base definit a l'article 8Š del conveni m‚s els complements que sobre el mateix s'estableixen als articles 9Š i 11Š i, en el seu cas, qualsevol altre complement que percebi el treballador, b‚ sigui derivat del conveni o de pacte individual, compensaran i absorbiran totes les existents en el moment de la seva entrada en vigor qualsevol que sigui la naturalesa i l'origen de les mateixes.

Els augments de les retribucions que es puguin produir en el futur per disposicions legals de general aplicaci¢, nom‚s afectaran les condicions pactades en aquest conveni, en tant que considerades en el seu conjunt en c•mput global anual excedeixin de les fixades per aquest conveni determinades per l'aplicaci¢ del previst en el primer par…graf d'aquest article.

Article 6 Comissi¢ parit…ria del Conveni

Es crea una Comissi¢ parit…ria de conveni com a •rgan mixt d'arbitratge, conciliaci¢, interpretaci¢, mediaci¢ i de vigil…ncia, integrada per tres membres de cada representaci¢ i per un president, que ho ser… del propi Conveni.

Domicili de la Comissi¢ parit…ria:

Article 7 Calendari laboral anyal obligatori

El propietari de la finca, la comunitat de propietaris o la cooperativa elaborar… cada any el "Calendari Laboral" obligatori, d'acord amb la normativa legal vigent en cada moment. Al calendari, s'hi detallar…, a banda del contingut que li ‚s propi, l'horari de cadascuna de les funcions de l'empleat, (conserge o porter), ‚s a dir:
 1. Neteja
 2. Conservaci¢
 3. Vigil…ncia
 4. Per¡ode de gaudi de les vacances

Qualsevol modificaci¢ en el calendari laboral s'ha de fer de com£ acord de les parts.

Cap¡tol 2 Retribucions

Article 8 Salari base de conveni

El salari base de Conveni inicial per a porters i per a conserges de dedicaci¢ plena ser… de 590 € mensuals. Aquest salari es reduir… per als porters i per als conserges sense dedicaci¢ plena en proporci¢ a la jornada que realitzin.

Article 9 Complements del salari base de Conveni

Els increments per nombre d'habitatges, calefacci¢ central, aigua calenta, centraleta telef•nica, ascensors i escales a excepci¢ de l'escala d'incendis, es calcularan sobre el salari base del Conveni establert a l'article anterior.

L'import de l'increment per calefacci¢ i l'aigua calenta quan en depengui d'aquella es podr… prorratejar per dotzenes parts iguals entre tots els mesos de l'any.

 1. Nombre d'habitatges.
  S'estableix, en funci¢ del nombre d'habitatges de cada finca urbana, un complement sobre el salari base de Conveni, d'acord amb l'escala segent:
  De 1 a 10 habitatges10 per 100
  De 11 a 20 habitatges20 per 100
  De 21 a 40 habitatges25 per 100
  De 41 a 60 habitatges28 per 100
  De 61 a 70 habitatges30 per 100
  De 71 a 80 habitatges32 per 100
  De 81 a 90 habitatges33 per 100
  De 91 a 100 habitatges34 per 100
  De 101 a 110 habitatges35 per 100
  De 111 a 120 habitatges36 per 100
  De 121 habitatges d'ara endavant el37 per 100
 2. Calefacci¢ central.
  Quan el servei de calefacci¢ central estigui a c…rrec exclusiu del porter o del conserge, el salari base de Conveni s'incrementar…, durant el temps que realitzi aquest servei, en un 15 per 100.
 3. Aigua calenta central.
  Quan el servei d'aigua calenta central estigui a c…rrec exclusiu del porter o del conserge, el salari base de Conveni, s'incrementar… un 15 per 100. Si el servei d'aigua calenta depŠn del de calefacci¢, l'increment ser… nom‚s del 5 per 100.
 4. Centraleta telef•nica.
  Quan hi hagi centraleta telef•nica i estigui al c…rrec exclusiu del porter o del conserge, el salari base de Conveni , s'incrementar… un 10 per 100 si la centraleta t‚ un nombre d'extensions no superior a 40, si la centraleta excedeix d'aquest nombre i, per cada 20 extensions m‚s, aquest salari inicial s'incrementar… en un 5 per 100.
  La centraleta telef•nica de comunicaci¢ interior entre els ve‹ns tindr… la mateixa consideraci¢ que la centraleta telef•nica normal, i s'exceptuar… d'aquest complement, en tot cas, l'existŠncia del denominat intercomunicador.
 5. Ascensors.
  Quan el servei d'ascensor estigui a c…rrec del porter o del conserge, el salari base de Conveni s'incrementar… pel primer ascensor, muntac…rregues o qualsevol altre motor, independent dels existents en els serveis assenyalats en aquest article, en un 10 per 100 i un 5 per 100 per cadascun dels altres.
 6. Escales.
  Quan hi hagi m‚s d'una escala per a £s com£ dels ve‹ns al c…rrec del porter o conserge, el salari base de Conveni s'incrementar… un 11 per 100 per cadascuna de les que hi hagi en servei, a banda de la primera, amb excepci¢ de l'anomenada escala d'incendis.
 7. Escala d'incendis.
  Quan l'escala d'incendis estigui a c…rrec del porter o conserge amb l'obligaci¢ de la seva conservaci¢, inclosos els elements contra incendis annexos a la mateixa i la seva vigil…ncia, el salari base de Conveni s'incrementar… en un 5 per 100 per cadascuna de les escales d'incendis existents a la finca.
 8. Purificador d'aigua.
  Si el porter o el conserge han de manipular el purificador d'aigua de l'edifici, percebran un increment equivalent al 10 per 100 del salari base de Conveni. Si aquest purificador correspon exclusivament a la piscina, percebran com a complement de lloc de treball la quantitat que es pacti amb la propietat que es fixar… en funci¢ de la classe i de l'extensi¢ d'aquests serveis.

Article 10 Feines especials

Quan el porter o el conserge tinguin al seu c…rrec treballs especials, com ara la cura i la neteja dels jardins annexos a la finca urbana en la qual presti serveis, o del seu garatge particular, o qualsevol altre servei an…leg, el porter o el conserge percebran, com a complement de lloc de treball, la quantitat que es pacti amb la propietat que, es fixar… en funci¢ de la classe i de l'extensi¢ d'aquests serveis.

Serveis de car…cter extraordinari. Tots els serveis extraordinaris no pactats amb la propietat de l'immoble, els seus representants legals, el president de la comunitat de propietaris, la cooperativa o per l'administrador de la finca, es realitzaran fora de l'horari del servei.

Article 11 Antiguitat

El complement d'antiguitat es computar… per quinquennis a ra¢ cadascun del 6 per 100 del salari base de Conveni i els complements del salari base de Conveni de l'article 9 d'aquest Conveni, amb un m…xim de set quinquennis.

Data inicial del c•mput de l'antiguitat. La data inicial del c•mput de l'antiguitat ser… la de l'ingr‚s del treballador a l'empresa i, l'import de cada quinquenni es comen‡ar… a meritar a partir del dia segent al seu venciment.

Article 12 Gratificacions extraordin…ries

Com a complement peri•dic de venciment superior al mes s'estableixen dues gratificacions extraordin…ries anuals, equivalents cadascuna d'elles a una mensualitat del salari realment percebut en el mes anterior al seu venciment. Aquestes gratificacions extraordin…ries s'abonaran durant el dies laborables immediatament anteriors al 15 de juny (estiu) i al 15 de desembre (Nadal), respectivament.

El per¡ode de meritaci¢ de les gratificacions extraordin…ries es calcular… de la segent manera: a) Paga de juny (estiu), del dia 1 de juliol al 30 de juny, i b) Paga de desembre (Nadal), del dia 1 de gener al 31 de desembre.

El personal que ingressi o que cessi dins de l'any percebr… aquestes gratificacions extraordin…ries en proporci¢ al temps treballat, tenint en compte les fraccions superiors a quinze dies com a mes complet, establint-se la seva quantia en base als per¡odes de meritaci¢ expressats en el par…graf anterior.

Article 12 bis Pagament dels salaris

L'empleat rebr… els seus salaris l'£ltim dia de cada mes mitjan‡ant transferŠncia banc…ria o concedint a l'empleat el temps m¡nim necessari dins la seva jornada laboral, sempre a elecci¢ de la propietat, sense perjudici del que preveu l'article 29.4 del Text Ref¢s de l'Estatut dels Treballadors (Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de mar‡).

Cap¡tol 3 Altres complements

Article 13 Habitatge del porter d'ocupaci¢ obligat•ria a la finca al seu c…rrec per raons de seguretat i de disponibilitat

Segons les respostes no vinculants de la Direcci¢ General de Tributs del Ministeri d'Economia i Hisenda a les consultes formulades sobre si la utilitzaci¢ de l'habitatge del porter ‚s retribuci¢ en espŠcie, interpretant l'apartat 1 de l'article 26 de la Llei 40/1998, de 9 de desembre de l'Impost sobre la Renda de les Persones F¡siques i altres normes tribut…ries, consideren l'habitatge del porter incl•s en els sup•sits previstos en els corresponents articles de la Llei de l'Impost sobre la Renda de les Persones F¡siques i per tant retribuci¢ en espŠcie.

Per tot el que s'ha exposat anteriorment, aquest article queda redactat de la segent manera:

La utilitzaci¢ pel porter de l'habitatge a la finca que t‚ al seu c…rrec, l'ocupaci¢ de la qual no ve determinada per a fins particulars, sin¢ per la condici¢ de disponibilitat plena per atendre qualsevol incidŠncia a la finca al seu c…rrec, comporta una obligaci¢ rec¡proca: per part del porter, la d'ocupar-la obligat•riament per raons de seguretat i per part de la propietat, la de facilitar un habitatge que ha de reunir les m¡nimes condicions d'habitabilitat , sense cap c…rrec addicional de cap mena per a l'empleat, (exceptuant la cotitzaci¢ de la mateixa com a retribuci¢ en espŠcie) i quedant vinculat l'habitatge a l'especial transcendŠncia de les seves funcions.

Durant la vigŠncia del contracte de treball, l'habitatge facilitat per la propietat al porter, a la finca al seu c…rrec, tindr… la consideraci¢ de domicili de l'empleat, amb l'£nic objecte de no poder ser utilitzada per la propietat o per la comunitat de propietaris per a reunions de la comunitat o per a altres finalitats diferents.

Article 14 Supressi¢ del servei de porteria

Per al sup•sit de supressi¢ del servei de porteria, l'empleat tindr… l'opci¢ en el seu cas, b‚ per cobrar la indemnitzaci¢ que legalment procedeixi, o b‚ per al gaudiment gratu‹t de l'habitatge per un per¡ode de 2 a 4 anys com a m…xim.

Igualment s'estableix per al sup•sit d'amortitzaci¢ del lloc de treball del porter per causes objectives, previst a l'article 52 del Text Ref¢s de la Llei de l'Estatut dels Treballadors (Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de mar‡).

Article 15 Plus de nocturnitat

Als efectes del disposat a l'article 36 del Real Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de mar‡, pel qual s'aprova el Text Ref¢s de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, es considera treball nocturn el realitzat pels empleats de finques urbanes entre les 10 de la nit i les 6 del mat¡, i tindr… un increment sobre el salari base del conveni d'un 25%.

Article 16 Aigua i llum

 1. Aigua.
  Els porters percebran de la propietat, pels serveis d'aigua del seu habitatge ocupat a la finca per raons de seguretat i de disponibilitat, els rebuts dels quals siguin satisfets per ells mateixos, la segent quantitat mensual:
  Any : 2010 29,10 €/mes.
  Any : 2011 29,40 €/mes.
  Any : 2012 29,70 €/mes.
  Any : 2013 30,00 €/mes.
  En el sup•sit que el comptador de l'aigua estigui a nom del porter se li compensar… l'import del consum de l'aigua dedicat a la neteja de la finca prŠvia comprovaci¢ del mateix.
 2. Llum.
  Els porters percebran de la propietat, pels serveis de llum de l'habitatge ocupat a la finca per raons de seguretat i de disponibilitat, els rebuts del quals siguin satisfets per ells mateixos, la segent quantitat mensual:
  Any : 2010 29,10 €/mes.
  Any : 2011 29,40 €/mes.
  Any : 2012 29,70 €/mes.
  Any : 2013 30,00 €/mes.
  En cap cas no es podr… incloure en aquestes quantitats el consum de llum que s'utilitzi per ilúluminar punts d'£s com£ de la finca, per la qual cosa hi haur… d'haver comptadors separats.

Article 17 Calefacci¢ central de l'edifici

En aquells casos en quŠ existeixi calefacci¢ central a l'edifici i que el porter disposi d'aquest servei al seu habitatge, el porter quedar… exempt de qualsevol tipus de pagament per aquest servei, que ser… a t¡tol gratu‹t.

Article 18 Plus de transport sols per a conserges

Els conserges percebran per concepte de "Plus de Transport", la segent quantitat mensual:
Any : 2010 56,50 €/mes.
Any : 2011 57,10 €/mes.
Any : 2012 57,70 €/mes.
Any : 2013 58,30 €/mes.

El plus de transport es cobrar… £nicament durant onze mesos a l'any, no abonant-se durant el per¡ode de vacances.

Article 19 Roba de feina, estris de neteja i eines

La propietat podr… decidir sobre la necessitat d'uniformar o no el porter o conserge, i en el seu cas, el cost de l'uniforme ser… a c…rrec de la propietat.

La propietat haur… de lliurar dues vegades l'any al porter o conserge la roba adequada per als serveis que haur… de realitzar, ja sigui una granota o pe‡a de roba similar, i l'empleat estar… obligat a utilitzar-les.

En aquells casos en quŠ la propietat no proveeixi a l'empleat de roba de feina adient, li satisfar… per aquest concepte la quantitat mensual de:
Any : 2010 17,35 €/mes.
Any : 2011 17,60 €/mes.
Any : 2012 17,80 €/mes.
Any : 2013 18,00 €/mes.

La propietat haur… de proveir els porters i els conserges dels estris de neteja i de les eines necess…ries per a la cura i per a la conservaci¢ dels edificis que els siguin encomanats.

Cap¡tol 4 Organitzaci¢ del treball

Article 20 Jornada de treball

La durada de la jornada per a porters i per a conserges amb dedicaci¢ plena ser… de 40 hores setmanals de treball efectiu, respectant el contingut de l'article 34.2 del Text Ref¢s de la Llei de l'Estatut dels Treballadors (Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de mar‡), amb els segents apartats:

Temps de servei:

 1. Ser… temps de servei, per als porters amb dedicaci¢ plena, el comprŠs entre les hores assenyalades per les Ordenances Municipals per a l'obertura i per al tancament de portals, sempre que aix• permeti un descans nocturn de 10 hores.
 2. Per als porters sense dedicaci¢ plena, regir… el mateix temps de servei, per• disposaran, dins d'aquest temps, de les hores necess…ries per a la realitzaci¢ de la feina que tinguin autoritzada. La propietat podr… exigir un temps m¡nim de presŠncia de tres hores di…ries per realitzar les funcions previstes en aquest conveni.
 3. Els porters i els conserges faran vuit hores de treball al dia, que podran ampliar-se a deu, i les que excedeixin de vuit es pagaran a prorrata.

Article 21 Hores extraordin…ries

Les hores de treball que es facin superant la jornada descrita a l'article anterior, tindran el car…cter d'hores extraordin…ries, per la qual cosa es retribuiran d'acord amb el que es disposa a l'article 35 del Text Ref¢s de l'Estatut dels Treballadors (Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de mar‡).

Article 22 Organitzaci¢ pr…ctica de la feina

Correspon a la propietat de l'immoble la facultat d'organitzar la feina, sempre amb subjecci¢ a aquest conveni. Les instruccions i les ordres sobre aquesta seran donades a l'empleat £nicament i exclusivament pel propietari de l'immoble o pels seus representants legals, pel president de la comunitat de propietaris o de la cooperativa i per l'administrador de la finca.

Article 23 Lloc de treball

En el cas dels porters, no s'ha d'entendre com a lloc de treball habitual la permanŠncia al propi habitatge, quan hi hagi un taulell de consergeria a la finca, el qual haur… de reunir les condicions necess…ries per a la seva utilitzaci¢.

Cap¡tol 5 Vacances

Article 24

Els treballadors subjectes a aquest Conveni tindran un per¡ode de vacances anual de trenta dies naturals, que s'establir… per mutu acord entre les parts, atenent les necessitats de la comunitat de propietaris o de la propietat de la finca, fixant-se en el calendari laboral de cada any. Les vacances es comen‡aran en dia feiner.

Els dies de vacances es retribuiran a ra¢ del salari base de Conveni m‚s els complements del salari base de conveni, excepte el Plus de Transport, segons el que fixa l'article 18 d'aquest conveni.

Aquest per¡ode de vacances es computar… per any efectiu de serveis. El treballador que cessi durant l'any sense haver-ne gaudit, n'haur… de rebre l'import prorratejat entre les dotze mensualitats, i s'haur… d'abonar la part corresponent als mesos transcorreguts. Les fraccions superiors a quinze dies es computaran com un mes complet.

Article 25 Substitucions

La substituci¢ o suplŠncia de l'empleat durant el gaudiment del descans setmanal, festes, vacances, llicŠncies, permisos, etc, l'haur… de realitzar una persona major de 18 anys.

El suplent ser… designat per la comunitat o, si s'escau per la propietat, sense perjudici que el pugui proposar el mateix porter o conserge. Aquesta persona haur… de reunir les condicions adequades.

Queda a disposici¢ del propietari de la finca, comunitat de propietaris, cooperativa o dels inquilins conjuntament, si s'escau, decidir sobre la possibilitat de cobrir els per¡odes de descans i podran optar entre pagar un suplent o prescindir del servei.

El salari i la quota patronal a la Seguretat Social del suplent seran a c…rrec del propietari, i el contracte de substituci¢ s'haur… de formalitzar per escrit.

Cap¡tol 6 Millores de l'acci¢ protectora de la Seguretat Social

Article 26 Baixa a la feina per incapacitat transit•ria (IT)

En cas de produir-se la baixa de l'empleat per I.T. derivada d'accident de treball, la propietat complementar… les prestacions de la Seguretat Social fins arribar al 100 per 100 de les percepcions salarials que hauria rebut l'empleat en rŠgim de jornada habitual. Aquest concepte s'abonar… a l'empleat des del primer dia de la baixa fins un m…xim de tres mesos.

Els empleats de baixa per I.T. derivada d'una malaltia comuna o de maternitat, rebran el mateix complement, sempre i quan requereixin hospitalitzaci¢ i/o intervenci¢ quir£rgica, i hauran de rebre aquest complement durant el temps que es prolongui aquesta situaci¢ d'hospitalitzaci¢, amb el l¡mit de tres mesos expressat al par…graf anterior.

El porter que gaudeixi del plus de l'aigua, llum i roba de treball, els cobrar… ¡ntegrament tots els mesos de l'any i, en el sup•sit de baixa per IT, la propietat li deduir… de l'import dels mateixos el que ha percebut durant la prestaci¢ d'I.T., amb l'objecte d'evitar duplicitat en la citada prestaci¢.

Article 27 Visita mŠdica

Els treballadors afectats per aquest Conveni colúlectiu gaudiran d'un perm¡s retribu‹t pel temps necessari per assistir a la consulta davant dels serveis mŠdics de la Seguretat Social. Hauran de justificar la seva assistŠncia mitjan‡ant el corresponent volant d'assistŠncia emŠs pel metge.

Article 28 AssistŠncia social

El porter de finques urbanes, amb dedicaci¢ plena i sense, gaudir… de l'habitatge, mentre duri la situaci¢ d'incapacitat derivada de malaltia comuna o accident de treball. Si com a conseqŠncia d'aquesta incapacitat s'exhaur¡s el per¡ode m…xim d'I.T. i/o pass‚s a la situaci¢ d'invalidesa provisional, seguir… gaudint-ne fins que sigui declarat en situaci¢ d'invalidesa permanent que es quan causar… baixa de l'empresa. A partir d'aquesta data disposar… de 30 dies naturals per deixar l'habitatge lliure, vacu i expedit a disposici¢ de la propietat.

Com a conseqŠncia d'aquesta concessi¢, les substitucions de porters de finques urbanes en els sup•sits descrits en el par…graf anterior, ho hauran de ser per conserges, ja que aquests no gaudeixen d'habitatge a la finca.

Cap¡tol 7 Ingressos, per¡ode de prova, cessament i jubilaci¢

Article 29 Per¡ode de prova

Per als porters i per als conserges s'estableix un per¡ode de prova d'un mes, el qual ser… retribu‹t amb el salari previst en aquest conveni colúlectiu. Durant el per¡ode de prova el porter no tindr… dret a gaudir d'un habitatge gratu‹t.

Article 30 Contractes eventuals

D'acord amb el que s'estableix a l'article 3 del R. D. 2720/98, de 8 de gener en relaci¢ amb l'article 15.1 b) de l'Estatut dels Treballadors, segons la redacci¢ donada per l'apartat vuit de la Llei 12/2001, de 9 de juliol (BOE de 10 de juliol), la durada m…xima d'aquests contractes ser… de 12 mesos, dins d'un per¡ode de 18 mesos. En cas que es concertin per un termini inferior a 12 mesos, podran ser prorrogats mitjan‡ant acord de les parts per una £nica vegada, sense que la durada total del contracte pugui excedir de l'esmentat l¡mit m…xim. El per¡ode de 18 mesos es computar… a partir de la data d'inici de la prestaci¢ laboral.

Article 31 Reconeixement mŠdic

Tot el personal subjecte a aquest Conveni colúlectiu se sotmetr… en ingressar al treball a un reconeixement mŠdic previ que es repetir… anualment, el cost del qual anir… a c…rrec de l'empresa.

Article 32 Jubilaci¢

S'estableix com a obligat•ria la jubilaci¢ als 70 anys d'edat, sempre i quan el treballador afectat tingui acreditada la carŠncia m¡nima necess…ria per accedir a la prestaci¢ de la Seguretat Social per jubilaci¢, com a mesura de foment de l'ocupaci¢ i de la contractaci¢ indefinida. La jubilaci¢ als 65 anys d'edat en els termes legalment establerts, ho ser… per voluntat del treballador, o en el seu defecte, mitjan‡ant el mutu acord amb l'empresa.

Foment de la contractaci¢ indefinida. Fent £s del que preveu l'apartat b) del n£mero 2 de la Disposici¢ Addicional 1¦ de la Llei 12/2001. de 9 de juliol (BOE de 10 de juliol), les parts signants del present Conveni colúlectiu arriben a l'acord segent:

La transformaci¢ en indefinit de qualsevol contracte de treball de durada determinada o temporal, inclosos els formatius, celebrat amb anterioritat al dia 31 de desembre de 2007, sigui quina sigui la data d'inici del contracte que es transforma, donar… lloc a l'aplicaci¢ a aquest nou contracte indefinit d'all• que es preveu en el n£meros 4, 5, i 6.

Article 33 Fiances

En cap cas no es podr… exigir als empleats de finques urbanes la prestaci¢ d'una fian‡a de cap classe per poder accedir al lloc de treball.

Article 34 Preav¡s de cessament

El personal comprŠs en aquest conveni que tingui el prop•sit de cessar en el seu servei a l'empresa li ho comunicar… per escrit i l'empresa n'acusar… rebuda d'igual manera. En el cas dels porters, aquesta comunicaci¢ s'efectuar… amb l'antelaci¢ m¡nima d'un mes, i en el cas dels conserges, amb una antelaci¢ m¡nima de quinze dies, en ambd¢s sup•sits sense abandonar el lloc de treball fins a la finalitzaci¢ del termini de preav¡s.

Cap¡tol 8 Classificaci¢ i definici¢ de personal

Article 35 Classificaci¢ funcional

Els empleats de finques urbanes es classifiquen:
 1. Porters amb dedicaci¢ plena:
  S'ent‚n incl•s a la categoria de porter amb dedicaci¢ plena la persona major d'edat civil que, tenint casa-habitaci¢ a l'immoble en el qual presti els seus serveis i complint els requisits de capacitat determinats en aquest Conveni, realitzi les tasques assenyalades en el mateix en virtut de contracte de treball i en forma de dedicaci¢ exclusiva. Per al compliment de la seva activitat laboral s'entendr… que el lloc de treball ser… tant a la consergeria, al taulell, etc., com en el desenvolupament de les tasques pr•pies de la seva funci¢.
 2. Porters sense dedicaci¢ plena:
  S'ent‚n incl•s a la categoria de porter sense dedicaci¢ plena a la persona major d'edat civil que, tenint casa-habitaci¢ a l'immoble en el qual presti els seus serveis i complint els requisits de capacitat determinats en aquest Conveni, realitzi les tasques assenyalades en el mateix en virtut d'un contracte de treball i amb possibilitat de compatibilitzar aquestes tasques amb una altra activitat retribu‹da. Per a la realitzaci¢ de la seva activitat laboral com a porter s'entendr… que el lloc de treball ser… tant a la consergeria, al taulell, etc., com en el desenvolupament de les tasques pr•pies de la seva funci¢.
 3. Conserge amb dedicaci¢ plena:
  S'ent‚n incl•s a la categoria de conserge amb dedicaci¢ plena la persona major d'edat civil que, sense tenir casa-habitaci¢ a l'immoble en el qual presti els seus serveis, i complint els requisits de capacitat determinats en aquest Conveni, realitzi les tasques assenyalades en el mateix en virtut de contracte de treball. Per al compliment de la seva activitat laboral s'entendr… que el lloc de treball ser… tant a la consergeria, a la porteria, al taulell, etc., com en el desenvolupament de les tasques pr•pies de la seva funci¢.
 4. Conserge sense dedicaci¢ plena:
  S'ent‚n incl•s a la categoria de conserge sense dedicaci¢ plena la persona major d'edat civil que, sense tenir casa-habitaci¢ a l'immoble en el qual presti els seus serveis i complint els requisits de capacitat determinats en aquest Conveni, realitzi les tasques assenyalades en el mateix en virtut de contracte de treball i amb possibilitat de compatibilitzar aquestes tasques amb una altra activitat retribu‹da. Per a la realitzaci¢ de la seva activitat laboral s'entendr… que el lloc de treball, ser… tant a la consergeria, a la porteria, al taulell, etc., com en el desenvolupament de les tasques pr•pies de la seva funci¢.

Article 36 Obligacions espec¡fiques dels empleats de finques urbanes

 1. Neteja, conservaci¢ i cura del portal, porteria, passadissos, patis, soterranis i de les altres dependŠncies d'£s com£, escales (incloses les d'incendi), un cop per setmana o en casos d'emergŠncia, excepte l'entrada o vest¡bul que ser… di…ria, aix¡ com dels aparells elŠctrics o d'altres destinacions que s'hi trobin instalúlats, sense que se'ls exigeixi les actuacions pr•pies del personal especialitzat en el tipus d'aparell o d'element que requereixi atenci¢.
  A les finques destinades a habitatge on, per la configuraci¢ del seu portal existeixin locals comercials, es considerar… Passatge Comercial la projecci¢ frontal dels mateixos, sense que sigui obligaci¢ de l'empleat la seva neteja, i tampoc no ho ser… cap feina que es derivi del pas d'animals domŠstics pels elements comuns de la finca. Les feines de neteja s'hauran de realitzar preferentment durant les primeres hores del dia, en benefici de la funci¢ principal, que ‚s la vigil…ncia.
 2. Vigil…ncia en aquestes mateixes dependŠncies, aix¡ com de les persones que entrin a l'immoble, vetllant perquŠ no s'hi pertorbi l'ordre, ni l'assossegament i ni la seguretat dels que hi habiten.
 3. Tindr… cura dels departaments no llogats i acompanyar… les persones que desitgin veure'ls (prŠvia autoritzaci¢ per escrit del propietari, president de la comunitat o representant de la propietat, on s'especificar… si ha de deixar oberta o tancada la porta d'entrada a la finca), els facilitar… totes aquelles not¡cies que concerneixin als esmentats departaments, d'acord amb les instruccions rebudes prŠviament a l'efecte; atendr… amb tota amabilitat les persones que solúlicitin not¡cies dels ocupants dels habitatges i altres dependŠncies de la finca, sempre que aquesta informaci¢ no sigui de car…cter confidencial o informatiu que afectin la seva dignitat, i haur… d'obrar sempre amb la major discreci¢.
 4. Tindr… al seu c…rrec la puntual obertura i el puntual tancament del portal, aix¡ com l'encŠs i l'apagat dels llums dels elements comuns, es far… c…rrec de la correspondŠncia o dels avisos urgents que rebi per als ocupants de l'immoble i per a la propietat o per a l'administraci¢ de la finca, i els far… arribar a mans del destinatari amb la major diligŠncia i promptitud. La correspondŠncia ordin…ria la introduir… en les b£sties de correus que cada propietari o inquil¡ tingui assignada. Nom‚s en el cas que no existeixin b£sties de correus es quan est… obligat de fer-la arribar a mans dels ocupants de l'immoble i per als propietaris o administradors o administraci¢ de la finca amb la major diligŠncia i promptitud.
 5. Complimentar… els enc…rrecs, avisos i comissions encomanades pel propietari de l'immoble o pels seus representants legals, pel president de la comunitat de propietaris o de la cooperativa i per l'administrador de la finca, i si fos l'encarregat del cobrament dels lloguers o dels comptes de la comunitat de propietaris o de la cooperativa, ho complimentar… sense demora, i lliurar… immediatament els fons recaptats de la manera que se li hagi assenyalat. Seran a c…rrec de la propietat les despeses de tota classe que en aquests enc…rrecs, avisos, comissions o cobraments es poguessin produir.
 6. Comunicar… a la propietat qualsevol intent o realitzaci¢ per part dels llogaters, de situacions que poguessin suposar molŠstia per als altres o que donin lloc a subarrendaments o a ocupacions clandestines o a traspassos fraudulents, i aix¡ mateix comunicar… qualsevol obra que es realitzi als habitatges o als locals i que hagi arribat al seu coneixement.
  En cap cas ser… feina de l'empleat la retirada de les escombraries originades per aquestes obres, sense perjudici de les funcions que t‚ assignades en aquest article.
 7. S'ocupar… dels serveis de calefacci¢ i d'aigua calenta central, llevat que la propietat els tingui contractats a un tercer, de la centraleta telef•nica, si no hi hagu‚s telefonista, i dels ascensors i muntac…rregues que existeixin a la finca, aix¡ com de tots aquells motors que s'utilitzin per als serveis comuns.
 8. Posar… urgentment en coneixement de la propietat o de l'administraci¢ i de la casa conservadora, totes aquelles anomalies o avaries que observi en el funcionament dels aparells corresponents, i suspendr… el servei afectat, sota la seva responsabilitat, si pogu‚s haver-hi perill en la seva utilitzaci¢.
 9. Tindr… cura dels armaris dels comptadors i dels motors, i de les entrades d'energies elŠctriques, aix¡ com de les canonades generals d'aigua, dels baixants i dels claveguerons receptors de l'aigua de pluja a les terrasses, als terrats, als patis, etc., d'acc‚s per serveis comuns i que no comportin cap perill.
 10. En cas de nevada, complimentar… els usos i els costums de l'indret i tot all• que disposin les Ordenances Municipals de la localitat.
 11. Tindr… l'obligaci¢ del trasllat de les galledes colúlectives de les escombraries de l'immoble fins al lloc destinat per les Ordenances Municipals per a la seva retirada per part dels seus serveis, per• no haur… de recollir galledes, bosses o recipients de cada pis, ni del dip•sit colúlector, que ser… objecte d'un pacte individual o colúlectiu.
 12. Els ocupants dels habitatges hauran d'autoritzar per escrit al porter o conserge la recollida de tot tipus de certificats i/o documents al seu nom.

Per raons de salubritat i d'higiene no es dipositaran escombraries de cap manera als replans de les escales. S'haur… de fixar un lloc adient per a tal dip•sit.

Article 37

Els empleats de finques urbanes no podran cobrar cap emolument per les funcions especificades a l'article 34 d'aquest Conveni i, en especial a les que es refereixen als apartats 3 i 5 d'aquest article, llevat pacte en contra.

Article 37 bis Trucades telef•niques al servei de la propietat

Els empleats de finques urbanes tindran dret a cobrar de la propietat de la finca al seu c…rrec, les trucades telef•niques efectuades al servei de la mateixa, prŠvia justificaci¢ d'aquestes.

Cap¡tol 9 Permisos retribu‹ts

Article 38 Permisos

Els empleats de finques urbanes subjectes a aquest Conveni colúlectiu tindran dret a les llicŠncies i als permisos que a continuaci¢ s'expressen, amb dret a remuneraci¢, per algun dels motius i duraci¢ segents:
 1. Quinze dies naturals en cas de matrimoni, que no es podran diferir i que seran de mutu acord, acumulables al per¡ode de vacances.
 2. Tres dies en els casos de naixement d'un fill o de malaltia greu o mort de parents fins a segon grau de consanguinitat o d'afinitat. Quan per aquest motiu, el treballador necessiti fer un despla‡ament a l'efecte, el termini ser… de quatre dies. Perm¡s d'un dia en el cas de part de la filla o de la jove de l'empleat.
 3. Un dia per trasllat de domicili habitual.
 4. Pel temps indispensable per al compliment d'un deure inexcusable de car…cter p£blic o de car…cter privat.
 5. Un dia de perm¡s en el cas de boda del fill/a.
 6. Un dia de perm¡s per assumptes propis no acumulable a ponts, vacances, festivitats, etc.

Article 38 bis Parelles de fet

Les parelles de fet tindran el mateix tractament a efectes de llicencies que una parella de dret. S'entendr… com "parella de fet", aquella que estigui convivint de fet, estigui empadronada en el mateix domicili i inscrita com a parella en el Registre Municipal del domicili o, en el seu defecte de la Generalitat de Catalunya o Registre P£blic Oficial per aquestes situacions i aix•, amb un any d'antelaci¢ a la solúlicitud de qualsevol perm¡s retribu‹t. L'empresa podr… solúlicitar en qualsevol cas, un certificat del registre corresponent i un certificat de convivŠncia.

Cap¡tol 10 Faltes, sancions i procediment sancionador

Article 39 Faltes

Correspon al propietari de l'immoble, al president de la comunitat de propietaris, a la cooperativa o a l'administrador, sancionar, en el seu cas, les accions o les omissions verificades pels empleats de finques urbanes durant l'exercici de les seves funcions.

Les faltes es classificaran en:

 1. Lleus.
 2. Greus.
 3. Molt greus.

Prescriuran en el seu cas als 10, 20 i 60 dies respectivament, comptats a partir de la seva comissi¢ o, en el seu defecte, des de la data en quŠ s'hagi tingut coneixement dels fets.

 1. Faltes lleus.
  • Es consideraran faltes lleus totes aquelles que produeixin pertorbaci¢ lleu en els serveis a c…rrec del treballador i les queixes reiterades dels ve‹ns ocupants de la casa, titulars del contracte d'arrendament, copropietaris, etc., ja sigui d'habitatge o de local de negoci.
 2. Faltes greus.
  • La manca d'higiene, tant d'ell mateix com de les dependŠncies que tingui al seu c…rrec.
  • La desobediŠncia, la indisciplina o la negligŠncia inexcusable a la feina.
  • La falta de respecte de paraula o d'acte al propietari, al president de la comunitat o a la cooperativa, a l'administrador, als llogaters, als copropietaris de l'edifici i al personal de les fam¡lies que hi convisquin.
  • El trencament de la reserva obligada en relaci¢ al bon nom de la finca i dels seus habitants.
  • La reiteraci¢ de faltes lleus.
 3. Faltes molt greus.
  • L'abandonament notori de la vigil…ncia de l'edifici, dels elements comuns i de la resta de deures al seu c…rrec (especificats a l'article 36 del present conveni).
  • La reincidŠncia en la comissi¢ de faltes greus.
  • Els maltractaments de paraula o d'acte al propietari, al president de la comunitat o a la cooperativa, a l'administrador o als habitants de l'edifici o dels familiars que hi convisquin, aix¡ com als seus empleats.
  • El frau, el robatori o el furt, o la retenci¢ indeguda dels objectes lliurats a la seva cust•dia.
  • Qualsevol altra falta greu contra la moral, la propietat o les persones.
  • Les queixes reiterades per escrit de la meitat m‚s un dels ve‹ns ocupants de la casa, copropietaris, titulars del contracte d'arrendament, ja sigui d'habitatge o de local de negoci.

Article 40 Sancions

Les sancions que procedeix imposar seran les segents:
 1. Per faltes lleus: Amonestaci¢ verbal o escrita.
 2. Per faltes greus: Suspensi¢ de sou i feina de 7 a 15 dies.
 3. Per faltes molt greus: Suspensi¢ de sou i feina de 30 a 60 dies i acomiadament.

Article 41 Procediment sancionador

Cap¡tol 11 Drets sindicals

Article 42 Drets sindicals

Els empleats de finques urbanes es regiran en matŠria de drets sindicals, pel que preveu la Llei Org…nica 11/1985, de 2 d'agost, de llibertat sindical, i pel Text Ref¢s de la Llei de l'Estatut dels Treballadors (Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de mar‡).

Cap¡tol 12 Disposicions diverses

Article 43 Seguretat i higiene

Pel que fa a la seguretat i a la higiene en el treball, s'estar… a cada moment al que disposa la normativa legal en aquestes matŠries.

Article 44 Text del Conveni

El text d'aquest Conveni colúlectiu es redactar… en llengua catalana i en llengua castellana. En el sup•sit de discrep…ncies en la interpretaci¢, prevaldr… sempre el text en llengua castellana.

Article 45 Dret supletori

Per a tot el que no estigui previst en aquest Conveni colúlectiu s'estar… al que es disposa en els Laudes dels anys 1979 i 1980, al Text Ref¢s de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, (Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de mar‡), i a la normativa de legal aplicaci¢.

Article 46 Llei Org…nica 3/2007, de 22 de mar‡

Ambdues representacions acorden desenvolupar en el present Conveni colúlectiu de treball, tot el previst a la Llei Org…nica 3/2007, de 22 de mar‡ (BOE n£mero 71 de 23 de mar‡) per a la igualtat efectiva de dones i homes.

Disposicions transit•ries

Primera

La percepci¢ dels salarials derivats de l'aplicaci¢ d'aquest Conveni colúlectiu, faran efecte des del dia 1 de gener de 2010, sense perjudici de la seva publicaci¢ al DOGC.

Segona

Les indemnitzacions pel concepte de baixa d'I.T. per malaltia o per accident, es pagaran al treballador a mes ven‡ut, a comptar des de l'inici de la baixa, d'acord amb la normativa legal vigent al respecte.

Tercera

El pagament dels endarreriments derivats de l'aplicaci¢ del present Conveni es faran efectius com a m…xim en el termini de 30 dies naturals, comptats des del dia segent al de llur publicaci¢ en el DOGC.

Quarta

El salari base de Conveni per als anys 2011, 2012 i 2013 ‚s el segent:
Per a l'any 2011 604 €/mes
Per a l'any 2012 622 €/mes
Per a l'any 2013 641 €/mes

Cinquena

Es recomana per les parts signants d'aquest Conveni que els sup•sits de conflicte que solúlicitin de com£ acord la mediaci¢ del Tribunal Laboral de Catalunya (TLC).

Disposicions addicionals

énica

Qualsevulla referŠncia al Text Ref¢s de la Llei de l'Estatut dels Treballadors (Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de mar‡) recollida al text, s'entendr… integrada en el mateix com a condici¢ m‚s beneficiosa.