Catal… Galego Aran‚s Castellano
Nom‚s subclasses
S¢ subclasses
Sonque subclasses
S¢lo subclases
CLASSIFICACIà OCUPACIONS
CLASSIFICA€OM OCUPA€ONS
CLASSIFICACION OCUPACIONS
CLASSIFICACIàN OCUPACIONES
0
Forces armades
*** falta ***
*** fauta ***
Fuerzas armadas
00
Forces armades
*** falta ***
*** fauta ***
Fuerzas armadas
001
Escala superior
*** falta ***
*** fauta ***
Escala superior
0010
Escala superior
*** falta ***
*** fauta ***
Escala superior
002
Escala mitjana
*** falta ***
*** fauta ***
Escala media
0020
Escala mitjana
*** falta ***
*** fauta ***
Escala media
003
Escala b…sica
*** falta ***
*** fauta ***
Escala b sica
0030
Escala b…sica
*** falta ***
*** fauta ***
Escala b sica
1
Personal directiu de les empreses i de les administracions p£bliques
*** falta ***
*** fauta ***
Direcci¢n de las empresas y de las administraciones p£blicas
10
Membres del poder executiu i legislatiu, i personal directiu de les administracions p£bliques; dirigents d'organitzacions d'interŠs social
*** falta ***
*** fauta ***
Poder ejecutivo y legislativo y direcci¢n de las administraciones p£blicas; direcci¢n de organizaciones de inter‚s
101
Membres del poder executiu i legislatiu, i membres del Consell General del Poder Judicial
*** falta ***
*** fauta ***
Poder ejecutivo y legislativo, y Consejo General del Poder Judicial
1011
Membres del poder executiu
*** falta ***
*** fauta ***
Poder ejecutivo
1012
Membres del poder legislatiu
*** falta ***
*** fauta ***
Poder legislativo
1013
Membres del Consell General del Poder Judicial
*** falta ***
*** fauta ***
Consejo General del Poder Judicial
102
Personal directiu de les administracions p£bliques
*** falta ***
*** fauta ***
Personal directivo de las Administraciones P£blicas
1020
Personal directiu de les administracions p£bliques
*** falta ***
*** fauta ***
Personal directivo de las Administraciones P£blicas
103
Membres del govern local
*** falta ***
*** fauta ***
Gobierno local
1031
Alcaldes i regidors de les capitals de prov¡ncia
*** falta ***
*** fauta ***
Alcald¡as y concejal¡as de las capitales de provincia
1032
Alcaldes i regidors d'altres ajuntaments
*** falta ***
*** fauta ***
Alcald¡as y concejal¡as de otros ayuntamientos
104
Dirigents d'organitzacions d'interŠs social
*** falta ***
*** fauta ***
Direcci¢n de organizaciones de inter‚s
1041
Dirigents de partits pol¡tics
*** falta ***
*** fauta ***
Direcci¢n de partidos pol¡ticos
1042
Dirigents d'organitzacions empresarials, sindicats de treballadors i altres organitzacions d'interŠs socioecon•mic
*** falta ***
*** fauta ***
Direcci¢n de organizaciones empresariales, de sindicatos de trabajadores y otras organizaciones de inter‚s socioecon¢mico
1043
Dirigents d'organitzacions humanit…ries i altres organitzacions d'interŠs social
*** falta ***
*** fauta ***
Direcci¢n de organizaciones humanitarias y otras organizaciones de inter‚s
11
Directors d'empreses amb deu assalariats o m‚s
*** falta ***
*** fauta ***
Direcci¢n de empresas de 10 o m s asalariados
111
Directors generals i presidents executius
*** falta ***
*** fauta ***
Direcci¢n general y presidencia ejecutiva
1110
Directors generals i presidents executius
*** falta ***
*** fauta ***
Direcci¢n general y presidencia ejecutiva
112
Directors de departaments de producci¢
*** falta ***
*** fauta ***
Direcci¢n de departamento de producci¢n
1121
Directors de departaments de producci¢ d'explotacions agr…ries, de ca‡a, forestals i pesqueres
*** falta ***
*** fauta ***
Direcci¢n de departamento de producci¢n en explotaciones agrarias, de caza, forestales y pesqueras
1122
Directors de departaments de producci¢ d'empreses industrials
*** falta ***
*** fauta ***
Direcci¢n de departamento de producci¢n en empresas industriales
1123
Directors de departaments de producci¢ d'empreses de construcci¢
*** falta ***
*** fauta ***
Direcci¢n de departamento de producci¢n en empresas de construcci¢n
1124
Directors de departaments d'operacions d'empreses de comer‡
*** falta ***
*** fauta ***
Direcci¢n de departamento de operaciones en empresas de comercio
1125
Directors de departaments d'operacions d'empreses d'hoteleria
*** falta ***
*** fauta ***
Direcci¢n de departamento de operaciones en empresas de hosteler¡a
1126
Directors de departaments d'operacions d'empreses de transport, emmagatzematge i comunicacions
*** falta ***
*** fauta ***
Direcci¢n de departamento de operaciones en empresas de transporte, almacenamiento y comunicaciones
1127
Directors de departaments d'operacions d'empreses intermedi…ries i de serveis a altres empreses
*** falta ***
*** fauta ***
Direcci¢n de departamento de operaciones en empresas de intermediaci¢n y servicios a otros empresas
1128
Directors de departaments d'operacions d'empreses de serveis personals, neteja i similars
*** falta ***
*** fauta ***
Direcci¢n de departamento de operaciones en empresas de servicios personales, limpieza y similares
1129
Directors de departaments de producci¢ i operacions d'altres empreses no classificades en altres apartats
*** falta ***
*** fauta ***
Direcci¢n de departamento de producci¢n y operaciones de otras empresas no clasificadas anteriormente
113
Directors d'…rees i departaments especialitzats
*** falta ***
*** fauta ***
Direcci¢n de  reas y departamentos especializados
1131
Directors de departaments d'administraci¢ i finances
*** falta ***
*** fauta ***
Direcci¢n de departamentos de administraci¢n y finanzas
1132
Directors de departaments de relacions laborals i recursos humans
*** falta ***
*** fauta ***
Direcci¢n de departamentos de relaciones laborales y de recursos humanos
1133
Directors de departaments de comercialitzaci¢ i vendes
*** falta ***
*** fauta ***
Direcci¢n de departamentos de comercializaci¢n y ventas
1134
Directors de departaments de publicitat i relacions p£bliques
*** falta ***
*** fauta ***
Direcci¢n de departamentos de publicidad y relaciones p£blicas
1135
Directors de departaments de subministrament i distribuci¢
*** falta ***
*** fauta ***
Direcci¢n de departamentos de abastecimiento y distribuci¢n
1136
Directors de departaments de serveis inform…tics
*** falta ***
*** fauta ***
Direcci¢n de departamentos de servicios inform ticos
1137
Directors de departaments de recerca i desenvolupament
*** falta ***
*** fauta ***
Direcci¢n de departamentos de investigaci¢n y desarrollo
1138
Directors de departaments de serveis mŠdics
*** falta ***
*** fauta ***
Direcci¢n de departamentos de servicios m‚dicos
1139
Directors d'altres departaments especialitzats no classificats en altres apartats
*** falta ***
*** fauta ***
Direcci¢n de otros departamentos especializados no mencionados anteriormente
12
Gerents d'empreses de comer‡ amb menys de deu assalariats
*** falta ***
*** fauta ***
Gerencia de empresas de comercio con menos de 10 asalariados
121
Gerents d'empreses de comer‡ a l'engr•s amb menys de deu assalariats
*** falta ***
*** fauta ***
Gerencia de empresas de comercio al por mayor con menos de 10 asalariados
1210
Gerents d'empreses de comer‡ a l'engr•s amb menys de deu assalariats
*** falta ***
*** fauta ***
Gerencia de empresas de comercio al por mayor con menos de 10 asalariados
122
Gerents d'empreses de comer‡ al detall amb menys de deu assalariats
*** falta ***
*** fauta ***
Gerencia de empresas de comercio al por menor con menos de 10 asalariados
1220
Gerents d'empreses de comer‡ al detall amb menys de deu assalariats
*** falta ***
*** fauta ***
Gerencia de empresas de comercio al por menor con menos de 10 asalariados
13
Gerents d'empreses d'hoteleria i restauraci¢ amb menys de deu assalariats
*** falta ***
*** fauta ***
Gerencia de empresas de hosteler¡a y restauraci¢n con menos de 10 asalariados
131
Gerents d'empreses d'hoteleria amb menys de deu assalariats
*** falta ***
*** fauta ***
Gerencia de empresas de hospedaje con menos de 10 asalariados
1311
Gerents d'hotels amb menys de deu assalariats
*** falta ***
*** fauta ***
Gerencia de hoteles con menos de 10 asalariados
1312
Gerents de pensions amb menys de deu assalariats
*** falta ***
*** fauta ***
Gerencia de pensiones con menos de 10 asalariados
1319
Gerents d'altres empreses d'hoteleria amb menys de deu assalariats
*** falta ***
*** fauta ***
Gerencia de otras empresas de hospedaje con menos de 10 asalariados
132
Gerents d'empreses de restauraci¢ amb menys de deu assalariats
*** falta ***
*** fauta ***
Gerencia de empresas de restauraci¢n con menos de 10 asalariados
1320
Gerents d'empreses de restauraci¢ amb menys de deu assalariats
*** falta ***
*** fauta ***
Gerencia de empresas de restauraci¢n con menos de 10 asalariados
14
Gerents d'altres empreses amb menys de deu assalariats
*** falta ***
*** fauta ***
Gerencia de otras empresas con menos de 10 asalariados
140
Gerents d'altres empreses amb menys de deu assalariats
*** falta ***
*** fauta ***
Gerencia de otras empresas con menos de 10 asalariados
1401
Gerents d'explotacions agr…ries, de ca‡a, pesca i silvicultura amb menys de deu assalariats
*** falta ***
*** fauta ***
Gerencia de explotaciones agrarias, de caza, de pesca y de silvicultura con menos de 10 asalariados
1402
Gerents d'empreses industrials amb menys de deu assalariats
*** falta ***
*** fauta ***
Gerencia de empresas industriales con menos de 10 asalariados
1403
Gerents d'empreses de construcci¢ amb menys de deu assalariats
*** falta ***
*** fauta ***
Gerencia de empresas de construcci¢n con menos de 10 asalariados
1404
Gerents d'empreses de transport, emmagatzematge i comunicacions amb menys de deu assalariats
*** falta ***
*** fauta ***
Gerencia de empresas de transporte, almacenamiento y comunicaciones con menos de 10 asalariados
1405
Gerents d'empreses intermedi…ries i de serveis a altres empreses amb menys de deu assalariats
*** falta ***
*** fauta ***
Gerencia de empresas de intermediaci¢n y servicios a otras empresas con menos de 10 asalariados
1406
Gerents d'empreses de serveis, atencions personals, neteja i similars amb menys de deu assalariats
*** falta ***
*** fauta ***
Gerencia de empresas de servicios de cuidados personales, de limpieza y similares con menos de 10 asalariados
1409
Gerents d'altres empreses amb menys de deu assalariats no classificades en altres apartats
*** falta ***
*** fauta ***
Gerencia de otras empresas con menos de 10 asalariados, no incluidas anteriormente
15
Gerents d'empreses de comer‡ sense assalariats
*** falta ***
*** fauta ***
Gerencia de empresas de comercio sin asalariados
151
Gerents d'empreses de comer‡ a l'engr•s sense assalariats
*** falta ***
*** fauta ***
Gerencia de empresas de comercio al por mayor sin asalariados
1510
Gerents d'empreses de comer‡ a l'engr•s sense assalariats
*** falta ***
*** fauta ***
Gerencia de empresas de comercio al por mayor sin asalariados
152
Gerents d'empreses de comer‡ al detall sense assalariats
*** falta ***
*** fauta ***
Gerencia de empresas de comercio al por menor sin asalariados
1520
Gerents d'empreses de comer‡ al detall sense assalariats
*** falta ***
*** fauta ***
Gerencia de empresas de comercio al por menor sin asalariados
16
Gerents d'empreses d'hoteleria sense assalariats
*** falta ***
*** fauta ***
Gerencia de empresas de hosteler¡a sin asalariados
161
Gerents d'empreses d'hoteleria sense assalariats
*** falta ***
*** fauta ***
Gerencia de empresas de hospedaje sin asalariados
1611
Gerents d'hotels sense assalariats
*** falta ***
*** fauta ***
Gerencia de hoteles sin asalariados
1612
Gerents de pensions sense assalariats
*** falta ***
*** fauta ***
Gerencia de pensiones sin asalariados
1619
Gerents d'altres empreses d'hoteleria sense assalariats
*** falta ***
*** fauta ***
Gerencia de otras empresas de hospedaje sin asalariados
162
Gerents d'empreses de restauraci¢ sense assalariats
*** falta ***
*** fauta ***
Gerencia de empresas de restauraci¢n sin asalariados
1620
Gerents d'empreses de restauraci¢ sense assalariats
*** falta ***
*** fauta ***
Gerencia de empresas de restauraci¢n sin asalariados
17
Gerents d'altres empreses sense assalariats
*** falta ***
*** fauta ***
Gerencia de otras empresas sin asalariados
170
Gerents d'altres empreses sense assalariats
*** falta ***
*** fauta ***
Gerencia de otras empresas sin asalariados
1701
Gerents d'explotacions agr…ries, de ca‡a, pesca i silvicultura sense assalariats
*** falta ***
*** fauta ***
Gerencia de explotaciones agrarias, de caza, de pesca y de silvicultura sin asalariados
1702
Gerents d'empreses industrials sense assalariats
*** falta ***
*** fauta ***
Gerencia de empresas industriales sin asalariados
1703
Gerents d'empreses de construcci¢ sense assalariats
*** falta ***
*** fauta ***
Gerencia de empresas de construcci¢n sin asalariados
1704
Gerents d'empreses de transport, emmagatzematge i comunicacions sense assalariats
*** falta ***
*** fauta ***
Gerencia de empresas de transporte, almacenamiento y comunicaciones sin asalariados
1705
Gerents d'empreses intermedi…ries i de serveis a altres empreses sense assalariats
*** falta ***
*** fauta ***
Gerencia de empresas de intermediaci¢n y servicios a otras empresas sin asalariados
1706
Gerents d'empreses de serveis, atencions personals, neteja i similars sense assalariats
*** falta ***
*** fauta ***
Gerencia de empresas de servicios de cuidados personales, de limpieza y similares sin asalariados
1709
Gerents d'altres empreses sense assalariats
*** falta ***
*** fauta ***
Gerencia de otras empresas sin asalariados
2
TŠcnics i professionals cient¡fics i intelúlectuals
*** falta ***
*** fauta ***
T‚cnicos y profesionales cient¡ficos e intelectuales
20
Professionals de les ciŠncies f¡siques, qu¡miques, matem…tiques i l'enginyeria, associats a titulacions de 2n i 3r cicle universitari
*** falta ***
*** fauta ***
Profesiones asociadas a titulaciones de 2§ y 3er ciclo universitario en ciencias f¡sicas, qu¡micas, matem ticas e ingenier¡a
201
F¡sics, qu¡mics i similars
*** falta ***
*** fauta ***
F¡sicos, qu¡micos y asimilados
2011
F¡sics i astr•noms
*** falta ***
*** fauta ***
F¡sicos y astr¢nomos
2012
Meteor•legs
*** falta ***
*** fauta ***
Meteor¢logos
2013
Qu¡mics
*** falta ***
*** fauta ***
Qu¡micos
2014
Ge•legs i geof¡sics
*** falta ***
*** fauta ***
Ge¢logos y geof¡sicos
202
Matem…tics, actuaris, estad¡stics i similars
*** falta ***
*** fauta ***
Matem ticos, actuarios, estad¡sticos y asimilados
2021
Matem…tics i actuaris
*** falta ***
*** fauta ***
Matem ticos y actuarios
2022
Estad¡stics
*** falta ***
*** fauta ***
Estad¡sticos
203
Professionals de la inform…tica de nivell superior
*** falta ***
*** fauta ***
Profesionales de la inform tica de nivel superior
2031
Analistes de sistemes i similars
*** falta ***
*** fauta ***
Analistas de sistemas y asimilados
2039
Altres professionals de la inform…tica de nivell superior
*** falta ***
*** fauta ***
Otros profesionales de nivel superior de inform tica
204
Arquitectes, urbanistes i enginyers planificadors del tr…nsit
*** falta ***
*** fauta ***
Arquitectos, urbanistas e ingenieros planificadores de tr fico
2040
Arquitectes, urbanistes i enginyers planificadors del tr…nsit
*** falta ***
*** fauta ***
Arquitectos, urbanistas e ingenieros planificadores de tr fico
205
Enginyers superiors i similars
*** falta ***
*** fauta ***
Ingenieros superiores
2051
Enginyers civils (construcci¢ i obres civils)
*** falta ***
*** fauta ***
Ingenieros en construcci¢n y obra civil
2052
Enginyers en electricitat
*** falta ***
*** fauta ***
Ingenieros en electricidad
2053
Enginyers en electr•nica i telecomunicacions
*** falta ***
*** fauta ***
Ingenieros en electr¢nica y telecomunicaciones
2054
Enginyers mec…nics
*** falta ***
*** fauta ***
Ingenieros mec nicos
2055
Enginyers qu¡mics
*** falta ***
*** fauta ***
Ingenieros qu¡micos
2056
Enginyers de mines
*** falta ***
*** fauta ***
Ingenieros de minas
2057
Enginyers en metalúl£rgia i similars
*** falta ***
*** fauta ***
Ingenieros en metalurgia
2058
Cart•grafs i agrimensors
*** falta ***
*** fauta ***
Ingenieros ge¢grafos
2059
Altres enginyers superiors llevat dels agr•noms
*** falta ***
*** fauta ***
Otros ingenieros superiores (excepto agropecuarios)
21
Professionals de les ciŠncies naturals i la sanitat, associats a titulacions de 2n i 3r cicle universitari
*** falta ***
*** fauta ***
Profesiones asociadas a titulaciones de 2§ y 3er ciclo universitario en ciencias naturales y sanidad
211
Professionals de les ciŠncies naturals
*** falta ***
*** fauta ***
Profesionales en ciencias naturales
2111
Bi•legs, bot…nics, zo•legs i similars
*** falta ***
*** fauta ***
Bi¢logos, bot nicos, zo¢logos y asimilados
2112
Pat•legs, farmac•legs i similars
*** falta ***
*** fauta ***
Pat¢logos, farmac¢logos y asimilados
2113
Agr•noms i similars
*** falta ***
*** fauta ***
Agr¢nomos y asimilados
212
Metges i odont•legs
*** falta ***
*** fauta ***
M‚dicos y odont¢logos
2121
Metges
*** falta ***
*** fauta ***
M‚dicos
2122
Odont•legs
*** falta ***
*** fauta ***
Odont¢logos
213
Veterinaris
*** falta ***
*** fauta ***
Veterinarios
2130
Veterinaris
*** falta ***
*** fauta ***
Veterinarios
214
FarmacŠutics
*** falta ***
*** fauta ***
Farmac‚uticos
2140
FarmacŠutics
*** falta ***
*** fauta ***
Farmac‚uticos
219
Altres professionals de la sanitat de nivell superior
*** falta ***
*** fauta ***
Otros profesionales de nivel superior de la sanidad
2190
Altres professionals de la sanitat de nivell superior
*** falta ***
*** fauta ***
Otros profesionales de nivel superior de la sanidad
22
Professionals de l'ensenyament associats a titulacions de 2n i 3r cicle universitari
*** falta ***
*** fauta ***
Profesiones asociadas a titulaciones de 2§ y 3er ciclo universitario en la ense¤anza
221
Professors d'universitats i altres centres d'ensenyament superior
*** falta ***
*** fauta ***
Profesores de universidades y otros centros de ense¤anza superior
2210
Professors d'universitats i altres centres d'ensenyament superior
*** falta ***
*** fauta ***
Profesores de universidades y otros centros de ense¤anza superior
222
Professors d'ensenyament secundari
*** falta ***
*** fauta ***
Profesores de ense¤anza secundaria
2220
Professors d'ensenyament secundari
*** falta ***
*** fauta ***
Profesores de ense¤anza secundaria
223
Altres professionals de l'ensenyament
*** falta ***
*** fauta ***
Otros profesionales de la ense¤anza
2231
Especialistes en mŠtodes did…ctics i pedag•gics
*** falta ***
*** fauta ***
Especialistas en m‚todos did cticos y pedag¢gicos
2232
Inspectors d'ensenyament
*** falta ***
*** fauta ***
Inspectores de ense¤anza
2239
Altres professionals de l'ensenyament
*** falta ***
*** fauta ***
Otros diversos profesionales de la ense¤anza
23
Professionals del dret
*** falta ***
*** fauta ***
Profesionales del derecho
231
Advocats i fiscals
*** falta ***
*** fauta ***
Abogados y fiscales
2311
Advocats
*** falta ***
*** fauta ***
Abogados
2312
Fiscals
*** falta ***
*** fauta ***
Fiscales
232
Jutges i magistrats
*** falta ***
*** fauta ***
Jueces y magistrados
2320
Jutges i magistrats
*** falta ***
*** fauta ***
Jueces y magistrados
239
Altres professionals del dret
*** falta ***
*** fauta ***
Otros profesionales del derecho
2391
Notaris
*** falta ***
*** fauta ***
Notarios
2392
Registradors
*** falta ***
*** fauta ***
Registradores
2393
Procuradors
*** falta ***
*** fauta ***
Procuradores
2399
Altres professionals del dret
*** falta ***
*** fauta ***
Otros diversos profesionales del derecho
24
Professionals de l'organitzaci¢ d'empreses i professionals de les ciŠncies socials i humanes, associats a titulacions de 2n i 3r cicle universitari
*** falta ***
*** fauta ***
Profesionales en organizaciones de empresas, profesionales en las ciencias sociales y humanas asociadas a titulaciones de 2§ y 3ER ciclo universitario
241
Professionals de l'organitzaci¢ i l'administraci¢ d'empreses
*** falta ***
*** fauta ***
Profesionales en organizaci¢n y administraci¢n de empresas
2411
Professionals de la comptabilitat
*** falta ***
*** fauta ***
Profesionales en contabilidad
2412
Professionals dels recursos humans
*** falta ***
*** fauta ***
Profesionales en recursos humanos
2413
Professionals de la publicitat i les relacions p£bliques
*** falta ***
*** fauta ***
Profesionales de la publicidad y de las relaciones p£blicas
2419
Altres professionals de l'organitzaci¢ i l'administraci¢ d'empreses
*** falta ***
*** fauta ***
Otros profesionales en organizaci¢n y administraci¢n de empresas
242
Economistes
*** falta ***
*** fauta ***
Economistas
2420
Economistes
*** falta ***
*** fauta ***
Economistas
243
Soci•legs, historiadors, fil•sofs, fil•legs, psic•legs i similars
*** falta ***
*** fauta ***
Soci¢logos, historiadores, fil¢sofos, fil¢logos, psic¢logos y asimilados
2431
Soci•legs, antrop•legs i similars
*** falta ***
*** fauta ***
Soci¢logos, antrop¢logos y asimilados
2432
Fil•sofs, historiadors i professionals de les ciŠncies pol¡tiques
*** falta ***
*** fauta ***
Fil¢sofos, historiadores y profesionales en ciencias pol¡ticas
2433
Fil•legs, intŠrprets i traductors
*** falta ***
*** fauta ***
Fil¢logos, int‚rpretes y traductores
2434
Psic•legs
*** falta ***
*** fauta ***
Psic¢logos
25
Escriptors, artistes i altres professionals, associats a titulacions de 2n i 3r cicle universitari, i similars
*** falta ***
*** fauta ***
Escritores, artistas y otras profesiones asociadas a titulaciones de 2§ y 3er ciclo universitario
251
Escriptors i artistes creatius o interpretatius
*** falta ***
*** fauta ***
Escritores y artistas de la creaci¢n o de la interpretaci¢n
2511
Escriptors, periodistes i similars
*** falta ***
*** fauta ***
Escritores, periodistas y asimilados
2512
Escultors, pintors i similars
*** falta ***
*** fauta ***
Escultores, pintores y asimilados
2513
Compositors, m£sics i cantants
*** falta ***
*** fauta ***
Compositores, m£sicos y cantantes
2514
Core•grafs i ballarins
*** falta ***
*** fauta ***
Core¢grafos y bailarines
2515
Actors i directors de cinema, r…dio, televisi¢, teatre i similars
*** falta ***
*** fauta ***
Actores y directores de cine, radio, televisi¢n y de teatro y asimilados
252
Arxivers, bibliotecaris i professionals similars
*** falta ***
*** fauta ***
Archiveros, bibliotecarios y profesionales asimilados
2521
Arxivers i conservadors de museus
*** falta ***
*** fauta ***
Archiveros y conservadores de museos
2522
Bibliotecaris, documentalistes i similars
*** falta ***
*** fauta ***
Bibliotecarios, documentalistas y asimilados
253
Altres professionals de les administracions p£bliques associats a titulacions de 2n i 3r cicle universitari, no classificats en altres apartats
*** falta ***
*** fauta ***
Diversos profesionales de las Administraciones P£blicas que no pueden ser clasificados en apartados anteriores
2530
Altres professionals de les administracions p£bliques associats a titulacions de 2n i 3r cicle universitari, no classificats en altres apartats
*** falta ***
*** fauta ***
Diversos profesionales de las Administraciones P£blicas que no pueden ser clasificados en apartados anteriores
26
Professionals de les ciŠncies f¡siques, qu¡miques, matem…tiques, l'enginyeria i similars, associats a titulacions de 1r cicle universitari
*** falta ***
*** fauta ***
Profesiones asociadas a una titulaci¢n de 1er ciclo universitario en ciencias f¡sicas, qu¡micas, matem ticas, ingenier¡a y asimilados
261
Professionals de les ciŠncies f¡siques, qu¡miques i similars, associats a titulacions de 1r cicle universitari
*** falta ***
*** fauta ***
Profesionales asociados a una titulaci¢n de 1er ciclo universitario en ciencias f¡sicas, qu¡micas y asimilados
2611
Professionals de les ciŠncies f¡siques
*** falta ***
*** fauta ***
Profesionales en ciencias f¡sicas
2612
Professionals de la meteorologia
*** falta ***
*** fauta ***
Profesionales en meteorolog¡a
2613
Professionals de les ciŠncies qu¡miques
*** falta ***
*** fauta ***
Profesionales en ciencias qu¡micas
2614
Professionals de les ciŠncies geol•giques
*** falta ***
*** fauta ***
Profesionales en ciencias geol¢gicas
262
Professionals de les matem…tiques, l'estad¡stica i professionals similars, associats a titulacions de 1r cicle universitari
*** falta ***
*** fauta ***
Profesionales asociados a una titulaci¢n de 1er ciclo universitario en matem ticas, estad¡stica y asimilados
2621
Professionals de les ciŠncies matem…tiques
*** falta ***
*** fauta ***
Profesionales en ciencias matem ticas
2622
Professionals de l'estad¡stica i similars
*** falta ***
*** fauta ***
Profesionales en estad¡stica y asimilados
263
Professionals de la inform…tica de nivell mitj…
*** falta ***
*** fauta ***
Profesionales de nivel medio de inform tica
2631
Analistes d'aplicacions i programadors inform…tics de nivell mitj…
*** falta ***
*** fauta ***
Analistas de aplicaciones y programadores inform ticos de nivel medio
2639
Altres professionals de la inform…tica de nivell mitj…
*** falta ***
*** fauta ***
Otros profesionales de nivel medio de inform tica
264
Arquitectes tŠcnics
*** falta ***
*** fauta ***
Arquitectos t‚cnicos
2640
Arquitectes tŠcnics
*** falta ***
*** fauta ***
Arquitectos t‚cnicos
265
Enginyers tŠcnics i similars
*** falta ***
*** fauta ***
Ingenieros t‚cnicos
2651
Enginyers tŠcnics en construccions civils
*** falta ***
*** fauta ***
Ingenieros t‚cnicos en construcci¢n y obra civil
2652
Enginyers tŠcnics en electricitat
*** falta ***
*** fauta ***
Ingenieros t‚cnicos en electricidad
2653
Enginyers tŠcnics en electr•nica i telecomunicacions
*** falta ***
*** fauta ***
Ingenieros t‚cnicos en electr¢nica y telecomunicaciones
2654
Enginyers tŠcnics mec…nics
*** falta ***
*** fauta ***
Ingenieros t‚cnicos mec nicos
2655
Enginyers tŠcnics qu¡mics
*** falta ***
*** fauta ***
Ingenieros t‚cnicos qu¡micos
2656
Enginyers tŠcnics de mines i metalúl£rgia
*** falta ***
*** fauta ***
Ingenieros t‚cnicos de minas y metalurgia
2657
Enginyers tŠcnics cart•grafs i top•grafs
*** falta ***
*** fauta ***
Ingenieros t‚cnicos en topograf¡a
2659
Altres enginyers tŠcnics llevat dels agr¡coles
*** falta ***
*** fauta ***
Otros ingenieros t‚cnicos (excepto en especialidades agr¡colas y forestales)
27
Professionals de les ciŠncies naturals i la sanitat, associats a titulacions de 1r cicle universitari, llevat dels •ptics, els fisioterapeutes i similars
*** falta ***
*** fauta ***
Profesiones asociadas a una titulaci¢n de 1er ciclo universitario en ciencias naturales y sanidad, excepto ¢pticos, fisioterapeutas y asimilados
271
Professionals de les ciŠncies naturals associats a titulacions de 1r cicle universitari
*** falta ***
*** fauta ***
Profesionales asociados a una titulaci¢n de 1er ciclo universitario en ciencias naturales
2711
Professionals de les ciŠncies biol•giques i similars
*** falta ***
*** fauta ***
Profesionales en ciencias biol¢gicas y asimilados
2712
Enginyers tŠcnics agr¡coles, forestals i similars
*** falta ***
*** fauta ***
Ingenieros t‚cnicos en especialidades agr¡colas y forestales
272
Infermers
*** falta ***
*** fauta ***
Enfermeros
2720
Infermers
*** falta ***
*** fauta ***
Enfermeros
28
Professionals de l'ensenyament associats a titulacions de 1r cicle universitari
*** falta ***
*** fauta ***
Profesiones asociadas a una titulaci¢n de 1er ciclo universitario en la ense¤anza
281
Professors d'ensenyament primari i infantil
*** falta ***
*** fauta ***
Profesores de ense¤anza primaria e infantil
2811
Professors d'ensenyament primari
*** falta ***
*** fauta ***
Profesores de ense¤anza primaria
2812
Professors d'ensenyament infantil
*** falta ***
*** fauta ***
Profesores de ense¤anza infantil
282
Professors d'educaci¢ especial
*** falta ***
*** fauta ***
Profesores de educaci¢n especial
2820
Professors d'educaci¢ especial
*** falta ***
*** fauta ***
Profesores de educaci¢n especial
283
Professors tŠcnics de formaci¢ professional
*** falta ***
*** fauta ***
Profesorado t‚cnico de formaci¢n profesional
2831
Mestres de taller d'arts pl…stiques i disseny
*** falta ***
*** fauta ***
Maestro de taller de Artes Pl sticas y Dise¤o
2839
Altres professors tŠcnics de formaci¢ professional
*** falta ***
*** fauta ***
Otro profesorado t‚cnico de formaci¢n profesional
29
Altres professionals associats a titulacions de 1r cicle universitari
*** falta ***
*** fauta ***
Otras profesiones asociadas a una titulaci¢n de 1er ciclo universitaria
291
Diplomats en comptabilitat, graduats socials i tŠcnics d'empreses i activitats tur¡stiques
*** falta ***
*** fauta ***
Diplomados en contabilidad y graduados sociales y t‚cnicos de empresas y actividades tur¡sticas
2911
Diplomats en comptabilitat
*** falta ***
*** fauta ***
Diplomados en contabilidad
2912
Graduats socials i similars
*** falta ***
*** fauta ***
Graduados sociales y asimilados
2913
TŠcnics d'empreses i activitats tur¡stiques
*** falta ***
*** fauta ***
T‚cnicos de empresas y actividades tur¡sticas
292
Ajudants d'arxiu, biblioteca i similars
*** falta ***
*** fauta ***
Ayudantes de archivo, biblioteca y asimilados
2921
Ajudants d'arxiu i museu
*** falta ***
*** fauta ***
Ayudantes de archivo y de museo
2922
Ajudants de biblioteca i similars
*** falta ***
*** fauta ***
Ayudantes de biblioteca y asimilados
293
Diplomats en treball social
*** falta ***
*** fauta ***
Diplomados en trabajo social
2931
Diplomats en educaci¢ social
*** falta ***
*** fauta ***
Diplomados en educaci¢n social
2939
Agents de la igualtat d'oportunitats per a la dona i altres diplomats en treball social
*** falta ***
*** fauta ***
Agentes de igualdad de oportunidades para la mujer y otros diplomados en trabajo social
294
Sacerdots de les diferents religions
*** falta ***
*** fauta ***
Sacerdotes de las distintas religiones
2940
Sacerdots de les diferents religions
*** falta ***
*** fauta ***
Sacerdotes de las distintas religiones
295
Altres professionals de les administracions p£bliques associats a titulacions de 1r cicle universitari, no classificats en altres apartats
*** falta ***
*** fauta ***
Otros profesionales de las Administraciones P£blicas que no pueden ser clasificados en apartados anteriores
2950
Altres professionals de les administracions p£bliques associats a titulacions de 1r cicle universitari, no classificats en altres apartats
*** falta ***
*** fauta ***
Otros profesionales de las Administraciones P£blicas que no pueden ser clasificados en apartados anteriores
3
TŠcnics i professionals de suport
*** falta ***
*** fauta ***
T‚cnicos y profesionales de apoyo
30
TŠcnics en ciŠncies f¡siques, qu¡miques i enginyeria
*** falta ***
*** fauta ***
T‚cnicos de las ciencias f¡sicas, qu¡micas e ingenier¡as
301
Delineants i dissenyadors tŠcnics
*** falta ***
*** fauta ***
Delineantes y dise¤adores t‚cnicos
3010
Delineants i dissenyadors tŠcnics
*** falta ***
*** fauta ***
Delineantes y dise¤adores t‚cnicos
302
TŠcnics en ciŠncies f¡siques, qu¡miques i enginyeria
*** falta ***
*** fauta ***
T‚cnicos de las ciencias f¡sicas, qu¡micas y de las ingenier¡as
3021
TŠcnics en ciŠncies f¡siques i qu¡miques
*** falta ***
*** fauta ***
T‚cnicos en ciencias f¡sicas y qu¡micas
3022
TŠcnics en enginyeria civil
*** falta ***
*** fauta ***
T‚cnicos en ingenier¡a civil
3023
TŠcnics en electricitat
*** falta ***
*** fauta ***
T‚cnicos en electricidad
3024
TŠcnics en electr•nica i telecomunicacions
*** falta ***
*** fauta ***
T‚cnicos en electr¢nica y telecomunicaciones
3025
TŠcnics en mec…nica
*** falta ***
*** fauta ***
T‚cnicos en mec nica
3026
TŠcnics en qu¡mica industrial
*** falta ***
*** fauta ***
T‚cnicos en qu¡mica industrial
3027
TŠcnics en metalúl£rgia i mines
*** falta ***
*** fauta ***
T‚cnicos en metalurgia y minas
3029
Altres tŠcnics en ciŠncies f¡siques, qu¡miques i enginyeria
*** falta ***
*** fauta ***
Otros t‚cnicos en ciencias f¡sicas, qu¡micas e ingenier¡a
303
Professionals tŠcnics de la inform…tica
*** falta ***
*** fauta ***
Profesionales t‚cnicos de la inform tica
3031
Programadors d'aplicacions inform…tiques i controladors d'equips inform…tics
*** falta ***
*** fauta ***
Programadores de aplicaciones inform ticas y controladores de equipos inform ticos
3032
Controladors de robots industrials
*** falta ***
*** fauta ***
Controladores de robots industriales
304
Operadors d'equips •ptics i electr•nics
*** falta ***
*** fauta ***
Operadores de equipos ¢pticos y electr¢nicos
3041
Fot•grafs i operadors d'equips d'enregistrament d'imatge i so
*** falta ***
*** fauta ***
Fot¢grafos y operadores de equipos de grabaci¢n de imagen y sonido
3042
Operadors d'equips de r…dio i televisi¢, i telecomunicacions
*** falta ***
*** fauta ***
Operadores de equipos de radio y televisi¢n y de telecomunicaci¢n
3043
Operadors d'equips de diagnosi i tractament mŠdic
*** falta ***
*** fauta ***
Operadores de equipo de diagn¢stico y tratamiento m‚dico
3049
Altres operadors d'equips •ptics i electr•nics
*** falta ***
*** fauta ***
Otros operadores de equipos ¢pticos y electr¢nicos
305
Professionals de la navegaci¢ mar¡tima
*** falta ***
*** fauta ***
Profesionales en navegaci¢n mar¡tima
3051
Oficials maquinistes
*** falta ***
*** fauta ***
Oficiales maquinistas
3052
Capitans i oficials de pont
*** falta ***
*** fauta ***
Capitanes y oficiales de puente
306
Professionals de la navegaci¢ aeron…utica
*** falta ***
*** fauta ***
Profesionales en navegaci¢n aeron utica
3061
Pilots d'aviaci¢ i professionals similars
*** falta ***
*** fauta ***
Pilotos de aviaci¢n y profesionales asimilados
3062
Controladors aeris
*** falta ***
*** fauta ***
Controladores de tr fico a‚reo
3063
TŠcnics en seguretat aeron…utica
*** falta ***
*** fauta ***
T‚cnicos en seguridad aeron utica
307
TŠcnics en edificaci¢, seguretat en el treball i control de qualitat
*** falta ***
*** fauta ***
T‚cnicos en edificaci¢n, seguridad en el trabajo y control de calidad
3071
TŠcnics en edificaci¢, prevenci¢ i investigaci¢ d'incendis
*** falta ***
*** fauta ***
T‚cnicos en edificaci¢n, prevenci¢n e investigaci¢n de incendios
3072
TŠcnics en seguretat en el treball
*** falta ***
*** fauta ***
T‚cnicos de seguridad en el trabajo
3073
TŠcnics en control de qualitat
*** falta ***
*** fauta ***
T‚cnicos en el control de calidad
31
TŠcnics en ciŠncies naturals i en sanitat
*** falta ***
*** fauta ***
T‚cnicos de las ciencias naturales y de la sanidad
311
TŠcnics en ciŠncies naturals i professionals auxiliars similars
*** falta ***
*** fauta ***
T‚cnicos de las ciencias naturales y profesionales auxiliares asimilados
3111
TŠcnics en ciŠncies biol•giques
*** falta ***
*** fauta ***
T‚cnicos en ciencias biol¢gicas
3112
TŠcnics agr•noms, zootŠcnics i forestals
*** falta ***
*** fauta ***
T‚cnicos agr¢nomos, zoot‚cnicos y forestales
3113
Assessors agraris i forestals
*** falta ***
*** fauta ***
Asesores agr¡colas y forestales
312
TŠcnics en sanitat
*** falta ***
*** fauta ***
T‚cnicos de sanidad
3121
TŠcnics de laboratori sanitari
*** falta ***
*** fauta ***
T‚cnicos de laboratorio sanitario
3122
Ajudants de veterin…ria
*** falta ***
*** fauta ***
Ayudantes de veterinaria
3123
Higienistes
*** falta ***
*** fauta ***
Higienistas
3124
Ajudants d'odontologia
*** falta ***
*** fauta ***
Ayudantes de odontolog¡a
3125
Ajudants farmacŠutics
*** falta ***
*** fauta ***
Ayudantes farmac‚uticos
3129
Altres tŠcnics en sanitat inclosos els de la medicina tradicional
*** falta ***
*** fauta ***
Otros diversos t‚cnicos en sanidad, incluidos los de medicina tradicional
313
Altres tŠcnics en sanitat no classificats en altres apartats
*** falta ***
*** fauta ***
Diversos t‚cnicos de sanidad no clasificados en r£bricas anteriores
3131
Professionals de la dietŠtica i la nutrici¢
*** falta ***
*** fauta ***
Profesionales en diet‚tica y nutrici¢n
3132
ãptics i optometristes
*** falta ***
*** fauta ***
àpticos y optometristas
3133
Fisioterapeutes
*** falta ***
*** fauta ***
Fisioterapeutas
3134
Terapeutes ocupacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Terapeutas ocupacionales
3135
Logopedes
*** falta ***
*** fauta ***
Logopedas
3136
Pod•legs
*** falta ***
*** fauta ***
Pod¢logos
32
TŠcnics en educaci¢ infantil, instructors de vol, navegaci¢ i conducci¢ de vehicles
*** falta ***
*** fauta ***
T‚cnicos en educaci¢n infantil, instructores de vuelo, navegaci¢n y conducci¢n de veh¡culos
321
TŠcnics en educaci¢ infantil i educaci¢ especial
*** falta ***
*** fauta ***
T‚cnicos en educaci¢n infantil y educaci¢n especial
3211
TŠcnics en educaci¢ infantil
*** falta ***
*** fauta ***
T‚cnicos en educaci¢n infantil
3212
TŠcnics educadors d'educaci¢ especial
*** falta ***
*** fauta ***
T‚cnicos educadores de educaci¢n especial
322
Instructors de vol, navegaci¢ i conducci¢ de vehicles
*** falta ***
*** fauta ***
Instructores de vuelo, navegaci¢n y conducci¢n de veh¡culos
3220
Instructors de vol, navegaci¢ i conducci¢ de vehicles
*** falta ***
*** fauta ***
Instructores de vuelo, navegaci¢n y conducci¢n de veh¡culos
33
Professionals de suport d'operacions financeres i comercials
*** falta ***
*** fauta ***
Profesionales de apoyo en operaciones financieras y comerciales
331
Professionals de suport d'operacions financeres i algunes operacions comercials
*** falta ***
*** fauta ***
Profesionales de apoyo en operaciones financieras y algunas operaciones comerciales
3311
Intermediaris de canvi, borsa i finances
*** falta ***
*** fauta ***
Intermediarios de cambio, bolsa y finanzas
3312
Agents d'assegurances
*** falta ***
*** fauta ***
Agentes de seguros
3313
Agents immobiliaris
*** falta ***
*** fauta ***
Agentes inmobiliarios
3314
Agents de viatges
*** falta ***
*** fauta ***
Agentes de viaje
3315
Taxadors i subhastadors
*** falta ***
*** fauta ***
Tasadores y subastadores
3316
Agents de compres
*** falta ***
*** fauta ***
Agentes de compras
3319
Altres professionals de suport d'operacions financeres
*** falta ***
*** fauta ***
Otros profesionales de apoyo en operaciones financieras
332
Representants de comer‡ i tŠcnics de vendes
*** falta ***
*** fauta ***
Representantes de comercio y t‚cnicos de venta
3320
Representants de comer‡ i tŠcnics de vendes
*** falta ***
*** fauta ***
Representantes de comercio y t‚cnicos de venta
34
Professionals de suport de gesti¢ administrativa
*** falta ***
*** fauta ***
Profesionales de apoyo a la gesti¢n administrativa
341
Professionals de suport de gesti¢ administrativa amb tasques administratives generals
*** falta ***
*** fauta ***
Profesionales de apoyo de la gesti¢n administrativa, con tareas administrativas generales
3411
Secretaris administratius i similars
*** falta ***
*** fauta ***
Secretarios administrativos y asimilados
3412
Professionals de suport de serveis jur¡dics i serveis similars
*** falta ***
*** fauta ***
Profesionales de apoyo de servicios jur¡dicos y servicios similares
3413
Tenidors de llibres
*** falta ***
*** fauta ***
Tenedores de libros
3414
Professionals de suport de serveis estad¡stics, matem…tics i similars
*** falta ***
*** fauta ***
Profesionales de apoyo en servicios estad¡sticos, matem ticos y afines
342
Professionals de car…cter administratiu de duanes, tributs i similars que treballen en tasques pr•pies de les administracions p£bliques
*** falta ***
*** fauta ***
Profesionales de car cter administrativo de aduanas, de tributos y asimilados que trabajan en tareas propias de las Administraciones P£blicas
3421
Agents de duanes i fronteres
*** falta ***
*** fauta ***
Agentes de aduanas y fronteras
3422
Professionals de suport de les administracions p£bliques de tributs
*** falta ***
*** fauta ***
Profesionales de apoyo de las Administraciones P£blicas de tributos
3423
Professionals de suport de les administracions p£bliques de serveis socials
*** falta ***
*** fauta ***
Profesionales de apoyo de las Administraciones P£blicas de servicios sociales
3424
Professionals de suport de les administracions p£bliques de serveis d'expedici¢ de llicŠncies
*** falta ***
*** fauta ***
Profesionales de apoyo de las Administraciones P£blicas de servicios de expedici¢n de licencias
3429
Altres professionals de suport de les administracions p£bliques de tasques d'inspecci¢, control i similars
*** falta ***
*** fauta ***
Otros profesionales de apoyo de las Administraciones P£blicas para tareas de inspecci¢n y control y tareas similares
35
Altres tŠcnics i professionals de suport
*** falta ***
*** fauta ***
Otros t‚cnicos y profesionales de apoyo
351
Consignataris i agents en la contractaci¢ de m… d'obra
*** falta ***
*** fauta ***
Consignatarios y agentes en la contrataci¢n de mano de obra
3511
Consignataris
*** falta ***
*** fauta ***
Consignatarios
3512
Gestors de duanes
*** falta ***
*** fauta ***
Gestores de aduanas
3513
Agents o intermediaris en la contractaci¢ de m… d'obra llevat dels representants d'espectacles
*** falta ***
*** fauta ***
Agentes o intermediarios en la contrataci¢n de la mano de obra (excepto representantes de espect culos)
3519
Representants d'artistes, agents de venda d'espais publicitaris i similars
*** falta ***
*** fauta ***
Representantes de artistas, agentes de venta de espacios publicitarios y otros similares
352
TŠcnics especialistes de les forces de seguretat i detectius privats
*** falta ***
*** fauta ***
T‚cnicos especialistas de las Fuerzas de Seguridad y detectives privados
3521
TŠcnics especialistes de la policia
*** falta ***
*** fauta ***
T‚cnicos especialistas de la Polic¡a
3522
Suboficials de la gu…rdia civil
*** falta ***
*** fauta ***
Suboficiales de la Guardia Civil
3523
Detectius privats
*** falta ***
*** fauta ***
Detectives privados
353
Professionals de suport de la promoci¢ social
*** falta ***
*** fauta ***
Profesionales de apoyo de promoci¢n social
3531
Educadors socials
*** falta ***
*** fauta ***
Educadores sociales
3532
Animadors comunitaris
*** falta ***
*** fauta ***
Animadores comunitarios
3539
Promotors de la igualtat d'oportunitats per a la dona i altres professionals de suport de la promoci¢ social
*** falta ***
*** fauta ***
Promotores de igualdad de oportunidades para la mujer y otros profesionales de apoyo a la promoci¢n social
354
Professionals del m¢n art¡stic, l'espectacle i els esports
*** falta ***
*** fauta ***
Profesionales del mundo art¡stico, del espect culo y de los deportes
3541
Decoradors
*** falta ***
*** fauta ***
Decoradores
3542
Locutors de r…dio, televisi¢ i altres presentadors
*** falta ***
*** fauta ***
Locutores de radio, televisi¢n y otros presentadores
3543
M£sics, cantants i ballarins d'espectacles de cabaret i similars
*** falta ***
*** fauta ***
M£sicos, cantantes y bailarines de espect culos en cabarets y similares
3544
Pallassos, prestidigitadors, acr•bates i professionals similars
*** falta ***
*** fauta ***
Payasos, prestidigitadores, acr¢batas y profesionales similares
3545
Esportistes i professionals similars
*** falta ***
*** fauta ***
Deportistas y profesionales similares
3546
Professionals d'espectacles taurins
*** falta ***
*** fauta ***
Profesionales de espect culos taurinos
355
Auxiliars laics dels cultes
*** falta ***
*** fauta ***
Auxiliares laicos de las religiones
3550
Auxiliars laics dels cultes
*** falta ***
*** fauta ***
Auxiliares laicos de las religiones
4
Empleats administratius
*** falta ***
*** fauta ***
Empleados de tipo administrativo
40
Empleats de serveis comptables, financers i serveis de suport a la producci¢ i el transport
*** falta ***
*** fauta ***
Empleados en servicios contables, financieros, y de servicios de apoyo a la producci¢n y al transporte
401
Auxiliars comptables i financers
*** falta ***
*** fauta ***
Auxiliares contables y financieros
4011
Empleats de comptabilitat i c…lcul de n•mines i salaris
*** falta ***
*** fauta ***
Empleados de contabilidad y c lculo de n¢minas y salarios
4012
Empleats d'oficina de serveis estad¡stics, financers i bancaris
*** falta ***
*** fauta ***
Empleados de oficina de servicios estad¡sticos, financieros y bancarios
402
Empleats de registre de materials, serveis de suport a la producci¢ i el transport
*** falta ***
*** fauta ***
Empleados de registro de materiales, de servicios de apoyo a la producci¢n y al transporte
4021
Empleats de control de subministrament i inventari
*** falta ***
*** fauta ***
Empleados de control de abastecimientos e inventario
4022
Empleats d'oficina de serveis de producci¢
*** falta ***
*** fauta ***
Empleados de oficina de servicios de producci¢n
4023
Empleats d'oficina de serveis de transports
*** falta ***
*** fauta ***
Empleados de oficina de servicios de transportes
41
Empleats de biblioteques, serveis de correus i similars
*** falta ***
*** fauta ***
Empleados de bibliotecas, servicios de correos y asimilados
410
Empleats de biblioteques, serveis de correus i similars
*** falta ***
*** fauta ***
Empleados de bibliotecas, servicios de correos y asimilados
4101
Empleats de biblioteques i arxius
*** falta ***
*** fauta ***
Empleados de bibliotecas y archivos
4102
Empleats de serveis de correus llevat dels empleats de finestreta
*** falta ***
*** fauta ***
Empleados de servicios de correos (excepto empleados de ventanilla)
4103
Agents d'enquestes
*** falta ***
*** fauta ***
Agentes de encuestas
4104
Codificadors de dades
*** falta ***
*** fauta ***
Codificadores de datos
4105
Correctors d'impremta i similars
*** falta ***
*** fauta ***
Correctores de imprenta y asimilados
42
Operadors de m…quines d'oficina
*** falta ***
*** fauta ***
Operadores de m quinas de oficina
421
Taqu¡grafs i mecan•grafs
*** falta ***
*** fauta ***
Taqu¡grafos y mecan¢grafos
4210
Taqu¡grafs i mecan•grafs
*** falta ***
*** fauta ***
Taqu¡grafos y mecan¢grafos
422
Enregistradors de dades
*** falta ***
*** fauta ***
Grabadores de datos
4220
Enregistradors de dades
*** falta ***
*** fauta ***
Grabadores de datos
43
Auxiliars administratius sense tasques d'atenci¢ al p£blic no classificats en altres apartats
*** falta ***
*** fauta ***
Auxiliares administrativos sin tareas de atenci¢n al p£blico no clasificados anteriormente
430
Auxiliars administratius sense tasques d'atenci¢ al p£blic no classificats en altres apartats
*** falta ***
*** fauta ***
Auxiliares administrativos sin tareas de atenci¢n al p£blico no clasificados anteriormente
4300
Auxiliars administratius sense tasques d'atenci¢ al p£blic no classificats en altres apartats
*** falta ***
*** fauta ***
Auxiliares administrativos sin tareas de atenci¢n al p£blico no clasificados anteriormente
44
Auxiliars administratius amb tasques d'atenci¢ al p£blic no classificats en altres apartats
*** falta ***
*** fauta ***
Auxiliares administrativos con tareas de atenci¢n al p£blico no clasificados anteriormente
440
Auxiliars administratius amb tasques d'atenci¢ al p£blic no classificats en altres apartats
*** falta ***
*** fauta ***
Auxiliares administrativos con tareas de atenci¢n al p£blico no clasificados anteriormente
4400
Auxiliars administratius amb tasques d'atenci¢ al p£blic no classificats en altres apartats
*** falta ***
*** fauta ***
Auxiliares administrativos con tareas de atenci¢n al p£blico no clasificados anteriormente
45
Empleats d'agŠncies de viatges, recepcionistes i telefonistes que tracten directament amb el p£blic
*** falta ***
*** fauta ***
Empleados de trato directo con el p£blico en agencias de viajes, recepcionistas y telefonistas
451
Empleats d'informaci¢ i recepcionistes d'oficina
*** falta ***
*** fauta ***
Empleados de informaci¢n y recepcionistas en oficinas
4510
Empleats d'informaci¢ i recepcionistes d'oficina
*** falta ***
*** fauta ***
Empleados de informaci¢n y recepcionistas en oficinas
452
Empleats d'agŠncies de viatges, recepcionistes d'establiments que no siguin oficines i telefonistes
*** falta ***
*** fauta ***
Empleados de agencias de viajes, recepcionistas en establecimientos distintos de oficinas y telefonistas
4521
Empleats d'agŠncies de viatges
*** falta ***
*** fauta ***
Empleados de agencias de viajes
4522
Recepcionistes d'establiments que no siguin oficines
*** falta ***
*** fauta ***
Recepcionistas en establecimientos distintos de oficinas
4523
Telefonistes
*** falta ***
*** fauta ***
Telefonistas
46
Caixers, taquillers i altres empleats similars que tracten directament amb el p£blic
*** falta ***
*** fauta ***
Cajeros, taquilleros y otros empleados asimilados en trato directo con el p£blico
460
Caixers, taquillers i altres empleats similars que tracten directament amb el p£blic
*** falta ***
*** fauta ***
Cajeros, taquilleros y otros empleados asimilados en trato directo con el p£blico
4601
Caixers i taquillers, llevat dels de banca i correus
*** falta ***
*** fauta ***
Cajeros, taquilleros (excepto bancos y correos)
4602
Empleats de finestreta de banca i correus
*** falta ***
*** fauta ***
Empleados de ventanilla de bancos y de correos
4603
Crupiers i altres empleats de sales de joc i apostes
*** falta ***
*** fauta ***
Croupiers y otros empleados de salas de juego y apuestas
4604
Empleats de cases d'empenyorament i de pr‚stecs
*** falta ***
*** fauta ***
Empleados de casas de empe¤o y de pr‚stamos
4605
Cobradors de factures, deutes i empleats similars
*** falta ***
*** fauta ***
Cobradores de facturas, deudas y empleados asimilados
5
Treballadors de serveis de restauraci¢, personals, protecci¢ i venedors de comer‡os
*** falta ***
*** fauta ***
Trabajadores de los servicios de restauraci¢n, personales, protecci¢n y vendedores de los comercios
50
Treballadors de serveis de restauraci¢
*** falta ***
*** fauta ***
Trabajadores de los servicios de restauraci¢n
501
Cuiners i altres preparadors de menjars
*** falta ***
*** fauta ***
Cocineros y otros preparadores de comidas
5010
Cuiners i altres preparadors de menjars
*** falta ***
*** fauta ***
Cocineros y otros preparadores de comidas
502
Cambrers, b…rmans i similars
*** falta ***
*** fauta ***
Camareros, b rmanes y asimilados
5020
Cambrers, b…rmans i similars
*** falta ***
*** fauta ***
Camareros, b rmanes y asimilados
503
Caps de cuina, cambrers i similars
*** falta ***
*** fauta ***
Jefes de cocineros, de camareros y asimilados
5030
Caps de cuina, cambrers i similars
*** falta ***
*** fauta ***
Jefes de cocineros, de camareros y asimilados
51
Treballadors de serveis personals
*** falta ***
*** fauta ***
Trabajadores de los servicios personales
511
Auxiliars d'infermeria i similars
*** falta ***
*** fauta ***
Auxiliares de enfermer¡a y asimilados
5111
Auxiliars d'infermeria hospital…ria
*** falta ***
*** fauta ***
Auxiliares de enfermer¡a hospitalaria
5112
Auxiliars d'infermeria d'atenci¢ prim…ria
*** falta ***
*** fauta ***
Auxiliares de enfermer¡a de atenci¢n primaria
5113
Assistents domiciliaris
*** falta ***
*** fauta ***
Asistentes domiciliarios
512
Treballadors que es dediquen a tenir cura de persones i similars, llevat dels auxiliars d'infermeria
*** falta ***
*** fauta ***
Trabajadores que se dedican al cuidado de personas y asimilados (excepto auxiliares de enfermer¡a)
5121
Mainaders
*** falta ***
*** fauta ***
Empleados para el cuidado de ni¤os
5129
Altres empleats que es dediquen a tenir cura de persones i similars
*** falta ***
*** fauta ***
Otros empleados en el cuidado de personas y asimilados
513
Perruquers, especialistes en tractaments de bellesa i treballadors similars
*** falta ***
*** fauta ***
Peluqueros, especialistas en tratamiento de belleza y trabajadores asimilados
5130
Perruquers, especialistes en tractaments de bellesa i treballadors similars
*** falta ***
*** fauta ***
Peluqueros, especialistas en tratamiento de belleza y trabajadores asimilados
514
Treballadors que atenen passatgers i similars
*** falta ***
*** fauta ***
Trabajadores que atienden a viajeros y asimilados
5141
Hostesses i auxiliars de vol o cambrers d'avi¢ i vaixell
*** falta ***
*** fauta ***
Azafatas o camareros de avi¢n y de barco
5142
Revisors, controladors de vagons llit i cobradors dels transports
*** falta ***
*** fauta ***
Revisores, controladores de coches-cama y cobradores de los transportes
5143
Guies i hostesses de terra
*** falta ***
*** fauta ***
Gu¡as y azafatas de tierra
515
Majordoms, ec•noms i similars
*** falta ***
*** fauta ***
Mayordomos, ec¢nomos y asimilados
5150
Majordoms, ec•noms i similars
*** falta ***
*** fauta ***
Mayordomos, ec¢nomos y asimilados
519
Altres treballadors de serveis personals
*** falta ***
*** fauta ***
Otros trabajadores de servicios personales
5191
Ajudes de cambra i similars
*** falta ***
*** fauta ***
Ayudas de c mara y asimilados
5192
Empleats de pompes f£nebres i embalsamadors
*** falta ***
*** fauta ***
Empleados de pompas f£nebres y embalsamadores
5199
Altres treballadors de serveis personals
*** falta ***
*** fauta ***
Otros diversos trabajadores de servicios personales
52
Treballadors de serveis de protecci¢ i seguretat
*** falta ***
*** fauta ***
Trabajadores de servicios de protecci¢n y seguridad
521
Gu…rdies civils
*** falta ***
*** fauta ***
Guardias Civiles
5210
Gu…rdies civils
*** falta ***
*** fauta ***
Guardias Civiles
522
Policies
*** falta ***
*** fauta ***
Polic¡as
5221
Policies nacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Polic¡as nacionales
5222
Policies auton•mics
*** falta ***
*** fauta ***
Polic¡as auton¢micos
5223
Policies locals
*** falta ***
*** fauta ***
Polic¡as locales
523
Bombers
*** falta ***
*** fauta ***
Bomberos
5230
Bombers
*** falta ***
*** fauta ***
Bomberos
524
Funcionaris de centres penitenciaris
*** falta ***
*** fauta ***
Funcionario de prisiones
5240
Funcionaris de centres penitenciaris
*** falta ***
*** fauta ***
Funcionario de prisiones
525
Gu…rdies jurats i personal de seguretat privada
*** falta ***
*** fauta ***
Guardias jurados y personal de seguridad privado
5250
Gu…rdies jurats i personal de seguretat privada
*** falta ***
*** fauta ***
Guardias jurados y personal de seguridad privado
529
Altres treballadors de serveis de protecci¢ i seguretat
*** falta ***
*** fauta ***
Otros trabajadores de los servicios de protecci¢n y seguridad
5291
Vigilants de piscines i platges, socorristes
*** falta ***
*** fauta ***
Ba¤ista-socorrista
5299
Altres treballadors de serveis de protecci¢ i seguretat
*** falta ***
*** fauta ***
Otros diversos trabajadores de los servicios de protecci¢n y seguridad
53
Dependents de comer‡ i similars
*** falta ***
*** fauta ***
Dependientes de comercio y asimilados
531
Models de moda, art i publicitat
*** falta ***
*** fauta ***
Modelos de moda, arte y publicidad
5310
Models de moda, art i publicitat
*** falta ***
*** fauta ***
Modelos de moda, arte y publicidad
532
Encarregats de secci¢ d'un comer‡ i similars
*** falta ***
*** fauta ***
Encargado de secci¢n dentro de un comercio y asimilados
5320
Encarregats de secci¢ d'un comer‡ i similars
*** falta ***
*** fauta ***
Encargado de secci¢n dentro de un comercio y asimilados
533
Dependents i demostradors de botigues, magatzems, quioscos i mercats ambulants
*** falta ***
*** fauta ***
Dependientes y exhibidores en tiendas, almacenes, quioscos y mercados
5330
Dependents i demostradors de botigues, magatzems, quioscos i mercats ambulants
*** falta ***
*** fauta ***
Dependientes y exhibidores en tiendas, almacenes, quioscos y mercados
6
Treballadors qualificats en activitats agr…ries i pesqueres
*** falta ***
*** fauta ***
Trabajadores cualificados en la agricultura y en la pesca
60
Treballadors qualificats en activitats agr¡coles
*** falta ***
*** fauta ***
Trabajadores cualificados en actividades agr¡colas
601
Treballadors per compte propi qualificats en activitats agr¡coles
*** falta ***
*** fauta ***
Trabajadores cualificados por cuenta propia en actividades agr¡colas
6011
Treballadors per compte propi qualificats en activitats agr¡coles, llevat d'hortes, planters i jardins
*** falta ***
*** fauta ***
Trabajadores cualificados por cuenta propia en actividades agr¡colas, excepto en huertas, viveros y jardines
6012
Treballadors per compte propi qualificats en activitats agr¡coles d'hortes, planters i jardins
*** falta ***
*** fauta ***
Trabajadores cualificados por cuenta propia en huertas, viveros y jardines
602
Treballadors per compte d'altri qualificats en activitats agr¡coles
*** falta ***
*** fauta ***
Trabajadores cualificados por cuenta ajena en actividades agr¡colas
6021
Treballadors per compte d'altri qualificats en activitats agr¡coles, llevat d'hortes, planters i jardins
*** falta ***
*** fauta ***
Trabajadores cualificados por cuenta ajena en actividades agr¡colas, excepto en huertas, viveros y jardines
6022
Treballadors per compte d'altri qualificats en activitats agr¡coles d'hortes, planters i jardins
*** falta ***
*** fauta ***
Trabajadores cualificados por cuenta ajena en huertas, viveros y jardines
61
Treballadors qualificats en activitats ramaderes
*** falta ***
*** fauta ***
Trabajadores cualificados en actividades ganaderas
611
Treballadors per compte propi qualificats en activitats ramaderes
*** falta ***
*** fauta ***
Trabajadores cualificados por cuenta propia en actividades ganaderas
6111
Treballadors per compte propi qualificats en activitats ramaderes, incloses les d'animals de companyia i els animals domŠstics de pell valuosa
*** falta ***
*** fauta ***
Trabajadores cualificados por cuenta propia en actividades ganaderas, incluidas las de animales de compa¤¡a y animales dom‚sticos de piel valiosa
6112
Treballadors per compte propi qualificats en activitats av¡coles
*** falta ***
*** fauta ***
Trabajadores cualificados por cuenta propia en actividades av¡colas
6119
Altres treballadors per compte propi qualificats en activitats ramaderes
*** falta ***
*** fauta ***
Otros trabajadores cualificados por cuenta propia en actividades ganaderas
612
Treballadors per compte d'altri qualificats en activitats ramaderes
*** falta ***
*** fauta ***
Trabajadores cualificados por cuenta ajena en actividades ganaderas
6121
Treballadors per compte d'altri qualificats en activitats ramaderes, incloses les d'animals de companyia i animals domŠstics de pell valuosa
*** falta ***
*** fauta ***
Trabajadores cualificados por cuenta ajena en actividades ganaderas, incluidas las de animales de compa¤¡a y animales dom‚sticos de piel valiosa
6122
Treballadors per compte d'altri qualificats en activitats av¡coles
*** falta ***
*** fauta ***
Trabajadores cualificados por cuenta ajena en actividades av¡colas
6129
Altres treballadors per compte d'altri qualificats en activitats ramaderes
*** falta ***
*** fauta ***
Otros trabajadores cualificados por cuenta ajena en actividades ganaderas
62
Treballadors qualificats en altres activitats agr…ries
*** falta ***
*** fauta ***
Trabajadores cualificados en otras actividades agrarias
621
Treballadors per compte propi qualificats en activitats agropecu…ries
*** falta ***
*** fauta ***
Trabajadores cualificados por cuenta propia en actividades agropecuarias
6210
Treballadors per compte propi qualificats en activitats agropecu…ries
*** falta ***
*** fauta ***
Trabajadores cualificados por cuenta propia en actividades agropecuarias
622
Treballadors per compte propi qualificats en activitats forestals i similars
*** falta ***
*** fauta ***
Trabajadores cualificados por cuenta propia en actividades forestales y asimilados
6220
Treballadors per compte propi qualificats en activitats forestals i similars
*** falta ***
*** fauta ***
Trabajadores cualificados por cuenta propia en actividades forestales y asimilados
623
Treballadors per compte d'altri qualificats en activitats agropecu…ries
*** falta ***
*** fauta ***
Trabajadores cualificados por cuenta ajena en actividades agropecuarias
6230
Treballadors per compte d'altri qualificats en activitats agropecu…ries
*** falta ***
*** fauta ***
Trabajadores cualificados por cuenta ajena en actividades agropecuarias
624
Treballadors per compte d'altri qualificats en activitats forestals i similars
*** falta ***
*** fauta ***
Trabajadores cualificados por cuenta ajena en actividades forestales y asimilados
6241
Talladors, serradors i altres treballadors forestals
*** falta ***
*** fauta ***
Taladores, trozadores y otros trabajadores forestales
6242
Carboners de carb¢ vegetal i similars
*** falta ***
*** fauta ***
Carboneros de carb¢n vegetal y asimilados
63
Pescadors i treballadors qualificats en activitats pisc¡coles
*** falta ***
*** fauta ***
Pescadores y trabajadores cualificados en actividades pisc¡colas
631
Pescadors i treballadors per compte propi qualificats en activitats pisc¡coles
*** falta ***
*** fauta ***
Pescadores y trabajadores cualificados por cuenta propia en actividades pisc¡colas
6311
Treballadors per compte propi qualificats en la cria d'espŠcies aqu…tiques
*** falta ***
*** fauta ***
Trabajadores cualificados por cuenta propia en la cr¡a de especies acu ticas
6312
Pescadors per compte propi fluvials i de litoral
*** falta ***
*** fauta ***
Pescador por cuenta propia de agua dulce y de aguas costeras
6313
Pescadors per compte propi d'altura
*** falta ***
*** fauta ***
Pescador por cuenta propia de altura
6314
Ca‡adors per compte propi
*** falta ***
*** fauta ***
Cazador por cuenta propia
632
Pescadors i treballadors per compte d'altri qualificats en activitats pisc¡coles
*** falta ***
*** fauta ***
Pescadores y trabajadores cualificados por cuenta ajena en actividades pisc¡colas
6321
Treballadors per compte d'altri qualificats en la cria d'espŠcies aqu…tiques
*** falta ***
*** fauta ***
Trabajadores cualificados por cuenta ajena en la cr¡a de especies acu ticas
6322
Pescadors per compte d'altri fluvials i de litoral
*** falta ***
*** fauta ***
Pescador por cuenta ajena de agua dulce y de aguas costeras
6323
Pescadors per compte d'altri d'altura
*** falta ***
*** fauta ***
Pescador por cuenta ajena de altura
6324
Ca‡adors per compte d'altri
*** falta ***
*** fauta ***
Cazador por cuenta ajena
7
Artesans i treballadors qualificats de les ind£stries manufactureres, la construcci¢ i la mineria, llevat dels operadors d'instalúlacions i maquin…ria
*** falta ***
*** fauta ***
Artesanos y trabajadores cualificados de las industrias manufactureras, la construcci¢n, y la miner¡a, excepto los operadores de instalaciones y maquinaria
70
Encarregats d'obra i altres encarregats de la construcci¢
*** falta ***
*** fauta ***
Encargados de obra y otros encargados en la construcci¢n
701
Encarregats i caps d'equip d'obres estructurals de la construcci¢
*** falta ***
*** fauta ***
Encargados y jefes de equipo en obras estructurales de la construcci¢n
7010
Encarregats i caps d'equip d'obres estructurals de la construcci¢
*** falta ***
*** fauta ***
Encargados y jefes de equipo en obras estructurales de la construcci¢n
702
Caps de taller i encarregats de treballadors d'acabats d'edificis
*** falta ***
*** fauta ***
Jefes de taller y encargados de trabajadores de acabado de edificios
7020
Caps de taller i encarregats de treballadors d'acabats d'edificis
*** falta ***
*** fauta ***
Jefes de taller y encargados de trabajadores de acabado de edificios
703
Encarregats de pintors, empaperadors i similars
*** falta ***
*** fauta ***
Encargados de pintores, empapeladores y asimilados
7030
Encarregats de pintors, empaperadors i similars
*** falta ***
*** fauta ***
Encargados de pintores, empapeladores y asimilados
71
Treballadors d'obres estructurals de la construcci¢ i similars
*** falta ***
*** fauta ***
Trabajadores en obras estructurales de construcci¢n y asimilados
711
Paletes i paredadors
*** falta ***
*** fauta ***
Alba¤iles y mamposteros
7110
Paletes i paredadors
*** falta ***
*** fauta ***
Alba¤iles y mamposteros
712
Treballadors del formig¢ armat, arrebossadors, ferrallistes i similars
*** falta ***
*** fauta ***
Trabajadores en hormig¢n armado, enfoscadores, ferrallistas y asimilados
7120
Treballadors del formig¢ armat, arrebossadors, ferrallistes i similars
*** falta ***
*** fauta ***
Trabajadores en hormig¢n armado, enfoscadores, ferrallistas y asimilados
713
Fusters
*** falta ***
*** fauta ***
Carpinteros (excepto carpinteros de estructuras met licas)
7130
Fusters
*** falta ***
*** fauta ***
Carpinteros (excepto carpinteros de estructuras met licas)
714
Altres treballadors d'obres estructurals de la construcci¢
*** falta ***
*** fauta ***
Otros trabajadores de las obras estructurales de construcci¢n
7140
Altres treballadors d'obres estructurals de la construcci¢
*** falta ***
*** fauta ***
Otros trabajadores de las obras estructurales de construcci¢n
72
Treballadors d'acabats de la construcci¢ i similars; pintors i similars
*** falta ***
*** fauta ***
Trabajadores de acabado de construcciones y asimilados; pintores y otros asimilados
721
Arrebossadors de morter, enguixadors i estucadors
*** falta ***
*** fauta ***
Revocadores, escayolistas y estuquistas
7210
Arrebossadors de morter, enguixadors i estucadors
*** falta ***
*** fauta ***
Revocadores, escayolistas y estuquistas
722
Lampistes i instalúladors de canonades
*** falta ***
*** fauta ***
Fontaneros e instaladores de tuber¡as
7220
Lampistes i instalúladors de canonades
*** falta ***
*** fauta ***
Fontaneros e instaladores de tuber¡as
723
Electricistes de la construcci¢ i similars
*** falta ***
*** fauta ***
Electricista de construcci¢n y asimilados
7230
Electricistes de la construcci¢ i similars
*** falta ***
*** fauta ***
Electricista de construcci¢n y asimilados
724
Pintors, envernissadors, empaperadors i similars
*** falta ***
*** fauta ***
Pintores, barnizadores, empapeladores y asimilados
7240
Pintors, envernissadors, empaperadors i similars
*** falta ***
*** fauta ***
Pintores, barnizadores, empapeladores y asimilados
725
Personal de neteja de fa‡anes d'edificis i escura-xemeneies
*** falta ***
*** fauta ***
Personal de limpieza de fachadas de edificios y deshollinadores
7250
Personal de neteja de fa‡anes d'edificis i escura-xemeneies
*** falta ***
*** fauta ***
Personal de limpieza de fachadas de edificios y deshollinadores
729
Altres treballadors d'acabats de la construcci¢ i similars
*** falta ***
*** fauta ***
Otros trabajadores de acabado de construcci¢n y asimilados
7291
Ensostradors
*** falta ***
*** fauta ***
Techadores
7292
Parqueters, enrajoladors i similars
*** falta ***
*** fauta ***
Parqueteros, soladores y asimilados
7293
Instalúladors de material a‹llant tŠrmic i d'insonoritzaci¢
*** falta ***
*** fauta ***
Instaladores de material aislante t‚rmico y de insonorizaci¢n
7294
Vidriers
*** falta ***
*** fauta ***
Cristaleros
7299
Altres treballadors d'acabats de la construcci¢
*** falta ***
*** fauta ***
Otros trabajadores diversos de acabado de construcciones
73
Encarregats de la metalúl£rgia i caps de taller mec…nic
*** falta ***
*** fauta ***
Encargados en la metalurgia y jefes de talleres mec nicos
731
Caps de taller i encarregats d'emmotlladors, soldadors, muntadors d'estructures met…lúliques i similars
*** falta ***
*** fauta ***
Jefes de taller y encargados de moldeadores, soldadores montadores de estructuras met licas y afines
7310
Caps de taller i encarregats d'emmotlladors, soldadors, muntadors d'estructures met…lúliques i similars
*** falta ***
*** fauta ***
Jefes de taller y encargados de moldeadores, soldadores, montadores de estructuras met licas y afines
732
Caps de taller de vehicles de motor
*** falta ***
*** fauta ***
Jefes de taller de veh¡culos de motor
7320
Caps de taller de vehicles de motor
*** falta ***
*** fauta ***
Jefes de taller de veh¡culos de motor
733
Caps de taller de m…quines agr¡coles i industrials, i motors d'avi¢
*** falta ***
*** fauta ***
Jefes de taller de m quinas agr¡colas e industriales y motores de avi¢n
7331
Caps de taller de m…quines agr¡coles i industrials
*** falta ***
*** fauta ***
Jefes de taller de m quinas agr¡colas e industriales
7332
Caps de taller de motors d'avi¢
*** falta ***
*** fauta ***
Jefes de taller de motores de avi¢n
734
Caps d'equip de mec…nics i ajustadors d'equips elŠctrics i electr•nics
*** falta ***
*** fauta ***
Jefes de equipos de mec nicos y ajustadores de equipos el‚ctricos y electr¢nicos
7340
Caps d'equip de mec…nics i ajustadors d'equips elŠctrics i electr•nics
*** falta ***
*** fauta ***
Jefes de equipos de mec nicos y ajustadores de equipos el‚ctricos y electr¢nicos
74
Treballadors de les ind£stries extractives
*** falta ***
*** fauta ***
Trabajadores de las industrias extractivas
741
Encarregats i capatassos de la mineria
*** falta ***
*** fauta ***
Encargados y capataces de la miner¡a
7410
Encarregats i capatassos de la mineria
*** falta ***
*** fauta ***
Encargados y capataces de la miner¡a
742
Miners, pedrers, artillers metxers i picadors de pedra
*** falta ***
*** fauta ***
Mineros, canteros, pegadores y labrantes de piedras
7421
Miners, pedrers i similars
*** falta ***
*** fauta ***
Mineros, canteros y asimilados
7422
Artillers metxers de mines
*** falta ***
*** fauta ***
Pegadores
7423
Trossejadors, picadors i gravadors de pedra
*** falta ***
*** fauta ***
Tronzadores, labrantes y grabadores de piedras
75
Soldadors, planxistes, muntadors d'estructures met…lúliques, ferrers, fabricants d'eines i similars
*** falta ***
*** fauta ***
Soldadores, chapistas, montadores de estructuras met licas, herreros, elaboradores de herramientas y asimilados
751
Emmotlladors, soldadors, planxistes, muntadors d'estructures met…lúliques i treballadors similars
*** falta ***
*** fauta ***
Moldeadores, soldadores, chapistas, montadores de estructuras met licas y trabajadores asimilados
7511
Emmotlladors
*** falta ***
*** fauta ***
Moldeadores y macheros
7512
Soldadors i oxitalladors
*** falta ***
*** fauta ***
Soldadores y oxicortadores
7513
Planxistes i calderers
*** falta ***
*** fauta ***
Chapistas y caldereros
7514
Muntadors d'estructures met…lúliques
*** falta ***
*** fauta ***
Montadores de estructuras met licas
7515
Muntadors i empalmadors de cables
*** falta ***
*** fauta ***
Montadores y empalmadores de cables
7516
Bussos
*** falta ***
*** fauta ***
Buzos
752
Ferrers, fabricants d'eines i similars
*** falta ***
*** fauta ***
Herreros, elaboradores de herramientas y asimilados
7521
Ferrers i forjadors
*** falta ***
*** fauta ***
Herreros y forjadores
7522
Treballadors de la fabricaci¢ d'eines, mec…nics i ajustadors, modelistes, matricers i similars
*** falta ***
*** fauta ***
Trabajadores de la fabricaci¢n de herramientas, mec nicos y ajustadores, modelistas, matriceros y asimilados
7523
Ajustadors operadors de m…quines eines
*** falta ***
*** fauta ***
Ajustadores operadores de m quinas-herramienta
7524
Polidors de metalls i esmolets d'eines
*** falta ***
*** fauta ***
Pulidores de metales y afiladores de herramientas
76
Mec…nics i ajustadors de maquin…ria i equips elŠctrics i electr•nics
*** falta ***
*** fauta ***
Mec nicos y ajustadores de maquinaria y equipos el‚ctricos y electr¢nicos
761
Mec…nics i ajustadors de maquin…ria
*** falta ***
*** fauta ***
Mec nicos y ajustadores de maquinaria
7611
Mec…nics i ajustadors de vehicles de motor
*** falta ***
*** fauta ***
Mec nicos y ajustadores de veh¡culos de motor
7612
Mec…nics i ajustadors de motors d'avi¢
*** falta ***
*** fauta ***
Mec nicos y ajustadores de motores de avi¢n
7613
Mec…nics i ajustadors de maquin…ria agr¡cola i industrial
*** falta ***
*** fauta ***
Mec nicos y ajustadores de maquinaria agr¡cola e industrial
762
Mec…nics i ajustadors d'equips elŠctrics i electr•nics
*** falta ***
*** fauta ***
Mec nicos y ajustadores de equipos el‚ctricos y electr¢nicos
7621
Mec…nics i reparadors d'equips elŠctrics
*** falta ***
*** fauta ***
Mec nicos y reparadores de equipos el‚ctricos
7622
Ajustadors i reparadors d'equips electr•nics
*** falta ***
*** fauta ***
Ajustadores y reparadores de equipos electr¢nicos
7623
Instalúladors i reparadors d'equips telef•nics i telegr…fics
*** falta ***
*** fauta ***
Instaladores y reparadores de equipos telef¢nicos y telegr ficos
7624
Instalúladors i reparadors de l¡nies elŠctriques
*** falta ***
*** fauta ***
Instaladores y reparadores de l¡neas el‚ctricas
77
Mec…nics de precisi¢ en metalls, treballadors de les arts gr…fiques, ceramistes, fabricants de productes de vidre i artesans de la fusta, el tŠxtil i el cuir
*** falta ***
*** fauta ***
Mecanicos de precisi¢n en metales, trabajadores de artes gr ficas, ceramistas, vidrieros y artesanos de la madera, textil y del cuero
771
Mec…nics de precisi¢ en metalls i materials similars
*** falta ***
*** fauta ***
Mec nicos de precisi¢n en metales y materiales similares
7711
Rellotgers i mec…nics d'instruments de precisi¢
*** falta ***
*** fauta ***
Relojeros y mec nicos de instrumentos de precisi¢n
7712
Constructors i afinadors d'instruments musicals
*** falta ***
*** fauta ***
Constructores y afinadores de instrumentos musicales
7713
Joiers, orfebres i argenters
*** falta ***
*** fauta ***
Joyeros, orfebres y plateros
772
Treballadors de les arts gr…fiques i similars
*** falta ***
*** fauta ***
Trabajadores de artes gr ficas y asimilados
7721
Caixistes, monotipistes i similars
*** falta ***
*** fauta ***
Cajistas, monotipistas y asimilados
7722
Estereotipistes i galvanotipistes
*** falta ***
*** fauta ***
Estereotipadores y galvanotipistas
7723
Gravadors d'impremta i treballadors similars
*** falta ***
*** fauta ***
Grabadores de imprenta y trabajadores asimilados
7724
Treballadors de laboratoris fotogr…fics i similars
*** falta ***
*** fauta ***
Trabajadores de los laboratorios fotogr ficos y asimilados
7725
Enquadernadors i similars
*** falta ***
*** fauta ***
Encuadernadores y asimilados
7726
Impressors de serigrafia i estampadors de planxa i tŠxtils
*** falta ***
*** fauta ***
Impresores de sericigraf¡a y estampadores en plancha y en textiles
773
Ceramistes, fabricants de productes de vidre i similars
*** falta ***
*** fauta ***
Ceramistas, vidrieros y asimilados
7731
Treballadors de la cer…mica, terrissaires i similars
*** falta ***
*** fauta ***
Trabajadores de la cer mica, alfareros y asimilados
7732
Bufadors, modeladors, laminadors, talladors i polidors de vidre
*** falta ***
*** fauta ***
Sopladores, modeladores, laminadores, cortadores y pulidores de vidrio
7733
Gravadors de vidre
*** falta ***
*** fauta ***
Grabadores de vidrio
7734
Pintors, decoradors de vidre, cer…mica i altres materials
*** falta ***
*** fauta ***
Pintores decoradores en vidrio, cer mica y otros materiales
774
Artesans de la fusta, el tŠxtil, el cuir i materials similars
*** falta ***
*** fauta ***
Artesanos de la madera, de textiles, del cuero y materiales similares
7741
Artesans de la fusta i materials similars
*** falta ***
*** fauta ***
Artesanos en madera y materiales similares
7742
Artesans del tŠxtil, el cuir i materials similars
*** falta ***
*** fauta ***
Artesanos en tejidos, cueros y materiales similares
78
Treballadors de la ind£stria de l'alimentaci¢, les begudes i el tabac
*** falta ***
*** fauta ***
Trabajadores de la industria de la alimentaci¢n bebidas y tabaco
780
Treballadors de la ind£stria de l'alimentaci¢, les begudes i el tabac
*** falta ***
*** fauta ***
Trabajadores de la industria de la alimentaci¢n, bebidas y tabaco
7801
Matadors i treballadors de les ind£stries c…rnies i del peix
*** falta ***
*** fauta ***
Matarifes y trabajadores de las industrias c rnicas y del pescado
7802
Forners, pastissers i confiters
*** falta ***
*** fauta ***
Panaderos, pasteleros y confiteros
7803
Treballadors del tractament de la llet i l'elaboraci¢ de productes lactis, i gelaters
*** falta ***
*** fauta ***
Trabajadores del tratamiento de la leche y elaboraci¢n de productos l cteos; heladeros
7804
Treballadors de la conservaci¢ de fruites i verdures
*** falta ***
*** fauta ***
Trabajadores conserveros de frutas y verduras
7805
Tastadors i classificadors d'aliments i begudes
*** falta ***
*** fauta ***
Catadores y clasificadores de alimentos y bebidas
7806
Preparadors i elaboradors de tabac i productes derivats
*** falta ***
*** fauta ***
Preparadores y elaboradores del tabaco y sus productos
79
Treballadors del tractament de la fusta, ebenistes, treballadors de les ind£stries tŠxtils, la confecci¢, la pell, el cuir, el cal‡at i similars
*** falta ***
*** fauta ***
Trabajadores que tratan la madera, ebanistas, trabajadores de la industria textil, confecci¢n piel, cuero, calzado y asimilados
791
Treballadors del tractament de la fusta i similars
*** falta ***
*** fauta ***
Trabajadores que tratan la madera y asimilados
7911
Treballadors del tractament de la fusta
*** falta ***
*** fauta ***
Trabajadores del tratamiento de la madera
7912
Ajustadors de m…quines de treballar la fusta
*** falta ***
*** fauta ***
Ajustadores de m quinas de labrar madera
7913
Cistellers, raspallaires i treballadors similars
*** falta ***
*** fauta ***
Cesteros, bruceros y trabajadores asimilados
792
Ebenistes i treballadors similars
*** falta ***
*** fauta ***
Ebanistas y trabajadores asimilados
7920
Ebenistes i treballadors similars
*** falta ***
*** fauta ***
Ebanistas y trabajadores asimilados
793
Treballadors de les ind£stries tŠxtils, la confecci¢ i similars
*** falta ***
*** fauta ***
Trabajadores de la industria textil, la confecci¢n y asimilados
7931
Preparadors de la fibra
*** falta ***
*** fauta ***
Preparadores de fibra
7932
Teixidors amb telers artesans o de teixits de punt i similars
*** falta ***
*** fauta ***
Tejedores con telares artesanos o de tejidos de punto y asimilados
7933
Sastres, modistes i barreters
*** falta ***
*** fauta ***
Sastres, modistos y sombrereros
7934
Pelleters i treballadors similars
*** falta ***
*** fauta ***
Peleteros y trabajadores asimilados
7935
Patronistes i talladors de teles, cuir i pell
*** falta ***
*** fauta ***
Patronistas y cortadores de tela, cuero y piel
7936
Cosidors a m…, brodadors i similars
*** falta ***
*** fauta ***
Costureros a mano, bordadores y asimilados
7937
Tapissers, matalassers i similars
*** falta ***
*** fauta ***
Tapiceros, colchoneros y asimilados
794
Treballadors de les ind£stries de la pell, el cuir i el cal‡at
*** falta ***
*** fauta ***
Trabajadores de la industria de la piel, del cuero y del calzado
7941
Adobers i preparadors de pells
*** falta ***
*** fauta ***
Curtidores y preparadores de pieles
7942
Sabaters i similars
*** falta ***
*** fauta ***
Zapateros y asimilados
8
Operadors d'instalúlacions i maquin…ria, i muntadors
*** falta ***
*** fauta ***
Operadores de instalaciones y maquinaria, y montadores
80
Caps d'equip i encarregats d'instalúlacions industrials fixes
*** falta ***
*** fauta ***
Jefes de equipo y encargados en instalaciones industriales fijas
801
Encarregats d'instalúlacions mineres
*** falta ***
*** fauta ***
Encargados en instalaciones mineras
8010
Encarregats d'instalúlacions mineres
*** falta ***
*** fauta ***
Encargados en instalaciones mineras
802
Encarregats d'instalúlacions de processament de metalls
*** falta ***
*** fauta ***
Encargados en instalaciones de procesamiento de metales
8020
Encarregats d'instalúlacions de processament de metalls
*** falta ***
*** fauta ***
Encargados en instalaciones de procesamiento de metales
803
Encarregats de taller de vidrieria, cer…mica i similars
*** falta ***
*** fauta ***
Encargados de taller de vidrier¡a, cer mica y asimilados
8030
Encarregats de taller de vidrieria, cer…mica i similars
*** falta ***
*** fauta ***
Encargados de taller de vidrier¡a, cer mica y asimilados
804
Encarregats de taller de fusta i caps d'equip de fabricaci¢ de paper
*** falta ***
*** fauta ***
Encargados de taller de madera y jefes de equipo en la fabricaci¢n de papel
8040
Encarregats de taller de fusta i caps d'equip de fabricaci¢ de paper
*** falta ***
*** fauta ***
Encargados de taller de madera y jefes de equipo en la fabricaci¢n de papel
805
Caps d'equip d'instalúlacions de tractament qu¡mic
*** falta ***
*** fauta ***
Jefes de equipo en instalaciones de tratamiento qu¡mico
8050
Caps d'equip d'instalúlacions de tractament qu¡mic
*** falta ***
*** fauta ***
Jefes de equipo en instalaciones de tratamiento qu¡mico
806
Caps d'equip d'instalúlacions de producci¢ d'energia i similars
*** falta ***
*** fauta ***
Jefes de equipo en instalaciones de producci¢n de energ¡a y asimilados
8060
Caps d'equip d'instalúlacions de producci¢ d'energia i similars
*** falta ***
*** fauta ***
Jefes de equipo en instalaciones de producci¢n de energ¡a y asimilados
807
Caps d'equip d'operadors de robots industrials
*** falta ***
*** fauta ***
Jefes de equipo de operadores de robots industriales
8070
Caps d'equip d'operadors de robots industrials
*** falta ***
*** fauta ***
Jefes de equipo de operadores de robots industriales
81
Operadors d'instalúlacions industrials fixes i similars
*** falta ***
*** fauta ***
Operadores de instalaciones industriales fijas y asimilados
811
Operadors d'instalúlacions d'extracci¢ i explotaci¢ de minerals
*** falta ***
*** fauta ***
Operadores en instalaciones de la extracci¢n y explotaci¢n de minerales
8111
Operadors d'instalúlacions mineres
*** falta ***
*** fauta ***
Operadores en instalaciones mineras
8112
Operadors d'instalúlacions de preparaci¢ de minerals i roques
*** falta ***
*** fauta ***
Operadores en instalaciones para la preparaci¢n de minerales y rocas
8113
Sondistes i treballadors similars
*** falta ***
*** fauta ***
Sondistas y trabajadores asimilados
812
Operadors d'instalúlacions d'obtenci¢ i transformaci¢ de metalls
*** falta ***
*** fauta ***
Operadores en instalaciones para la obtenci¢n y transformaci¢n de metales
8121
Operadors de forns de minerals i forns de primera fusi¢ de metalls
*** falta ***
*** fauta ***
Operadores en hornos de minerales y en hornos de primera fusi¢n de metales
8122
Operadors de forns de segona fusi¢, m…quines de colar i emmotllar metalls, i operadors de trens de laminatge
*** falta ***
*** fauta ***
Operadores en hornos de segunda fusi¢n, m quinas de colar y moldear metales; operadores de trenes de laminaci¢n
8123
Operadors d'instalúlacions de tractament tŠrmic de metalls
*** falta ***
*** fauta ***
Operadores en instalaciones de tratamiento t‚rmico de metales
8124
Operadors de m…quines trefiladores i estiradores de metalls
*** falta ***
*** fauta ***
Operadores de m quinas trefiladoras y estiradoras de metales
813
Operadors d'instalúlacions d'obtenci¢, transformaci¢ i manipulaci¢ del vidre i la cer…mica, i similars
*** falta ***
*** fauta ***
Operadores en instalaciones para la obtenci¢n, transformaci¢n y manipulado del vidrio y la cer mica y asimilados
8131
Operadors de forns de vidrieria i cer…mica, i m…quines similars
*** falta ***
*** fauta ***
Operadores de hornos de vidrier¡a y cer mica y de m quinas similares
8139
Altres operadors d'instalúlacions de vidrieria i cer…mica
*** falta ***
*** fauta ***
Otros operadores en instalaciones para vidrier¡a y cer mica
814
Operadors d'instalúlacions de treball de la fusta i la fabricaci¢ de paper
*** falta ***
*** fauta ***
Operadores en instalaciones para el trabajo de la madera y la fabricaci¢n de papel
8141
Operadors de serradora, m…quines de contraplacar i instalúlacions similars de tractament de la fusta
*** falta ***
*** fauta ***
Operadores de serrer¡as, de m quinas de contrachapado y en instalaciones conexas para el tratamiento de la madera
8142
Operadors d'instalúlacions de fabricaci¢ de pasta de paper
*** falta ***
*** fauta ***
Operadores en instalaciones para la fabricaci¢n de pasta de papel
8143
Operadors d'instalúlacions de fabricaci¢ de paper
*** falta ***
*** fauta ***
Operadores en instalaciones para la fabricaci¢n de papel
815
Operadors de plantes industrials qu¡miques
*** falta ***
*** fauta ***
Operadores en plantas industriales qu¡micas
8151
Operadors de m…quines matxucadores, trituradores i mescladores de subst…ncies qu¡miques
*** falta ***
*** fauta ***
Operadores de m quinas quebrantadoras, trituradoras y mezcladoras de sustancias qu¡micas
8152
Operadors d'instalúlacions de tractament qu¡mic i tŠrmic
*** falta ***
*** fauta ***
Operadores en instalaciones de tratamiento qu¡mico t‚rmico
8153
Operadors d'equips de filtraci¢ i separaci¢ de subst…ncies qu¡miques
*** falta ***
*** fauta ***
Operadores de equipos de filtraci¢n y separaci¢n de sustancias qu¡micas
8154
Operadors d'equips de destilúlaci¢ i reacci¢ qu¡mica, llevat del tractament del petroli i el gas natural
*** falta ***
*** fauta ***
Operadores de equipos de destilaci¢n y reacci¢n qu¡mica (excepto tratamiento del petr¢leo y gas natural)
8155
Operadors de refineries del petroli i el gas natural
*** falta ***
*** fauta ***
Operadores de refiner¡as de petr¢leo y gas natural
8159
Altres operadors d'instalúlacions de tractament de productes qu¡mics
*** falta ***
*** fauta ***
Otros operadores de instalaciones de tratamiento de productos qu¡micos
816
Operadors de plantes de producci¢ d'energia i similars
*** falta ***
*** fauta ***
Operadores en plantas para producci¢n de energ¡a y similares
8161
Operadors d'instalúlacions de producci¢ d'energia elŠctrica
*** falta ***
*** fauta ***
Operadores en instalaciones de producci¢n de energ¡a el‚ctrica
8162
Operadors de calderes i m…quines de vapor
*** falta ***
*** fauta ***
Operadores de calderas y m quinas de vapor
8163
Operadors d'instalúlacions d'incineraci¢, tractament d'aiges i altres operadors de plantes similars
*** falta ***
*** fauta ***
Operadores en instalaciones de incineraci¢n, de tratamiento de aguas y otros operadores en plantas similares
817
Operadors de robots industrials
*** falta ***
*** fauta ***
Operadores de robots industriales
8170
Operadors de robots industrials
*** falta ***
*** fauta ***
Operadores de robots industriales
82
Encarregats d'operadors de m…quines fixes
*** falta ***
*** fauta ***
Encargado de operadores de m quinas fijas
821
Encarregats d'operadors de m…quines de treballar metalls
*** falta ***
*** fauta ***
Encargado de operadores de m quinas para trabajar metales
8210
Encarregats d'operadors de m…quines de treballar metalls
*** falta ***
*** fauta ***
Encargado de operadores de m quinas para trabajar metales
822
Encarregats d'operadors de m…quines de fabricar productes qu¡mics
*** falta ***
*** fauta ***
Encargado de operadores de m quinas para fabricar productos qu¡micos
8220
Encarregats d'operadors de m…quines de fabricar productes qu¡mics
*** falta ***
*** fauta ***
Encargado de operadores de m quinas para fabricar productos qu¡micos
823
Encarregats d'operadors de m…quines de fabricar productes de cautx£ i material pl…stic
*** falta ***
*** fauta ***
Encargado de operadores de m quinas para fabricar productos de caucho y de material pl stico
8230
Encarregats d'operadors de m…quines de fabricar productes de cautx£ i material pl…stic
*** falta ***
*** fauta ***
Encargado de operadores de m quinas para fabricar productos de caucho y de material pl stico
824
Encarregats d'operadors de m…quines de fabricar productes de fusta
*** falta ***
*** fauta ***
Encargado de operadores de m quinas para fabricar productos de madera
8240
Encarregats d'operadors de m…quines de fabricar productes de fusta
*** falta ***
*** fauta ***
Encargado de operadores de m quinas para fabricar productos de madera
825
Caps de taller d'impremta, enquadernaci¢ i fabricaci¢ de productes de paper
*** falta ***
*** fauta ***
Jefes de taller de imprenta, encuadernaci¢n y fabricaci¢n de productos de papel
8250
Caps de taller d'impremta, enquadernaci¢ i fabricaci¢ de productes de paper
*** falta ***
*** fauta ***
Jefes de taller de imprenta, encuadernaci¢n y fabricaci¢n de productos de papel
826
Encarregats d'operadors de m…quines de fabricar productes tŠxtils i articles de pell i cuir
*** falta ***
*** fauta ***
Encargado de operadores de m quinas para fabricar productos textiles y art¡culos de piel y cuero
8260
Encarregats d'operadors de m…quines de fabricar productes tŠxtils i articles de pell i cuir
*** falta ***
*** fauta ***
Encargado de operadores de m quinas para fabricar productos textiles y art¡culos de piel y cuero
827
Encarregats d'operadors de m…quines d'elaborar productes alimentaris, begudes i tabac
*** falta ***
*** fauta ***
Encargado de operadores de m quinas para elaborar productos alimenticios, bebidas y tabaco
8270
Encarregats d'operadors de m…quines d'elaborar productes alimentaris, begudes i tabac
*** falta ***
*** fauta ***
Encargado de operadores de m quinas para elaborar productos alimenticios, bebidas y tabaco
828
Encarregats de muntadors
*** falta ***
*** fauta ***
Encargado de montadores
8280
Encarregats de muntadors
*** falta ***
*** fauta ***
Encargado de montadores
83
Operadors de m…quines fixes
*** falta ***
*** fauta ***
Operadores de m quinas fijas
831
Operadors de m…quines de treballar metalls i altres productes minerals
*** falta ***
*** fauta ***
Operadores de m quinas para trabajar metales y otros productos minerales
8311
Operadors de m…quines eines
*** falta ***
*** fauta ***
Operadores de m quinas-herramienta
8312
Operadors de m…quines de fabricar productes derivats de minerals no met…lúlics
*** falta ***
*** fauta ***
Operadores de maquinaria para fabricar productos derivados de minerales no met licos
832
Operadors de m…quines de fabricar productes qu¡mics
*** falta ***
*** fauta ***
Operadores de m quinas para fabricar productos qu¡micos
8321
Operadors de m…quines de fabricar productes farmacŠutics i cosmŠtics
*** falta ***
*** fauta ***
Operadores de m quinas para fabricar productos farmac‚uticos y cosm‚ticos
8322
Operadors de m…quines de fabricar municions i explosius
*** falta ***
*** fauta ***
Operadores de m quinas para fabricar municiones y explosivos
8323
Operadors de m…quines polidores, galvanitzadores i recobridores de metalls
*** falta ***
*** fauta ***
Operadores de m quinas pulidoras, galvanizadoras y recubridoras de metales
8324
Operadors de m…quines de fabricar accessoris fotogr…fics
*** falta ***
*** fauta ***
Operadores de m quinas para fabricar accesorios fotogr ficos
8329
Altres operadors de m…quines de fabricar productes qu¡mics
*** falta ***
*** fauta ***
Otros operadores de m quinas para fabricar productos qu¡micos
833
Operadors de m…quines de fabricar productes de cautx£ i pl…stic
*** falta ***
*** fauta ***
Operadores de m quinas para fabricar productos de caucho y plastico
8331
Operadors de m…quines de fabricar productes de cautx£
*** falta ***
*** fauta ***
Operadores de m quinas para fabricar productos de caucho
8332
Operadors de m…quines de fabricar productes de matŠries pl…stiques
*** falta ***
*** fauta ***
Operadores de m quinas para fabricar productos de materias pl sticas
834
Operadors de m…quines de fabricar productes de fusta
*** falta ***
*** fauta ***
Operadores de m quinas para fabricar productos de madera
8340
Operadors de m…quines de fabricar productes de fusta
*** falta ***
*** fauta ***
Operadores de m quinas para fabricar productos de madera
835
Operadors de m…quines d'imprimir, enquadernar i fabricar productes de paper i cart¢
*** falta ***
*** fauta ***
Operadores de m quinas para imprimir, encuadernar y para fabricar productos de papel y cart¢n
8351
Operadors de m…quines d'imprimir
*** falta ***
*** fauta ***
Operadores de m quinas para imprimir
8352
Operadors de m…quines d'enquadernar
*** falta ***
*** fauta ***
Operadores de m quinas para encuadernar
8353
Operadors de m…quines de fabricar productes de paper i cart¢
*** falta ***
*** fauta ***
Operadores de m quinas para fabricar productos de papel y cart¢n
836
Operadors de m…quines de fabricar productes tŠxtils i articles de pell i cuir
*** falta ***
*** fauta ***
Operadores de m quinas para fabricar productos textiles y art¡culos de piel y de cuero
8361
Operadors de m…quines de preparar fibres, filar i cabdellar
*** falta ***
*** fauta ***
Operadores de m quinas de preparar fibras, hilar y devanar
8362
Operadors de telers i altres m…quines de teixir
*** falta ***
*** fauta ***
Operadores de telares y otras m quinas tejedoras
8363
Operadors de m…quines de cosir i brodar
*** falta ***
*** fauta ***
Operadores de m quinas de coser y bordar
8364
Operadors de m…quines de blanquejar, tenyir, rentar i tintar
*** falta ***
*** fauta ***
Operadores de m quinas para blanquear, te¤ir, limpiar y tintar
8365
Operadors de m…quines de tractar la pell i el cuir
*** falta ***
*** fauta ***
Operadores de m quinas para tratar pieles y cuero
8366
Operadors de m…quines de fabricar cal‡at
*** falta ***
*** fauta ***
Operadores de m quinas para la fabricaci¢n del calzado
8369
Altres operadors de m…quines de fabricar productes textils i articles de pell i cuir
*** falta ***
*** fauta ***
Otros operadores de m quinas para fabricar productos textiles y art¡culos de piel y cuero
837
Operadors de m…quines d'elaborar productes alimentaris, begudes i tabac
*** falta ***
*** fauta ***
Operadores de m quinas para elaborar productos alimenticios, bebidas y tabaco
8371
Operadors de m…quines d'elaborar productes derivats de la carn, el peix i el marisc
*** falta ***
*** fauta ***
Operadores de m quinas para elaborar productos derivados de carne, pescado y marisco
8372
Operadors de m…quines de tractar la llet i elaborar productes lactis, i de gelateria
*** falta ***
*** fauta ***
Operadores de m quinas para tratar la leche y elaborar productos l cteos y de helader¡a
8373
Operadors de m…quines de moldre cereals i espŠcies
*** falta ***
*** fauta ***
Operadores de m quinas para molturar cereales y especias
8374
Operadors de m…quines d'elaborar productes de fleca, rebosteria, articles de xocolata i productes a base de cereals
*** falta ***
*** fauta ***
Operadores de m quinas para elaborar productos de panader¡a, reposter¡a, art¡culos de chocolate y productos a base de cereales
8375
Operadors de m…quines d'elaborar productes derivats de fruites, verdures i fruita seca
*** falta ***
*** fauta ***
Operadores de m quinas para elaborar productos derivados de frutas, verduras y frutos secos
8376
Operadors de m…quines de refinar i fabricar sucre
*** falta ***
*** fauta ***
Operadores de m quinas para refinar y fabricar az£car
8377
Operadors de m…quines d'elaborar te, cafŠ i cacau
*** falta ***
*** fauta ***
Operadores de m quinas para elaborar t‚, caf‚ y cacao
8378
Operadors de m…quines d'elaborar begudes alcoh•liques i no alcoh•liques, llevat de sucs de fruites
*** falta ***
*** fauta ***
Operadores de m quinas para elaborar bebidas alcoh¢licas y no alcoh¢licas, excepto jugos de frutas
8379
Operadors de m…quines d'elaborar productes del tabac
*** falta ***
*** fauta ***
Operadores de m quinas para elaborar productos del tabaco
84
Muntadors i engalzadors
*** falta ***
*** fauta ***
Montadores y emsambladores
841
Muntadors i engalzadors
*** falta ***
*** fauta ***
Montadores y ensambladores
8411
Muntadors de maquin…ria mec…nica
*** falta ***
*** fauta ***
Montadores de maquinaria mec nica
8412
Muntadors de maquin…ria elŠctrica
*** falta ***
*** fauta ***
Montadores de maquinaria el‚ctrica
8413
Muntadors d'equips electr•nics
*** falta ***
*** fauta ***
Montadores de equipos electr¢nicos
8414
Engalzadors de productes met…lúlics, de cautx£ i pl…stic
*** falta ***
*** fauta ***
Ensambladores de productos met licos, de caucho y de pl stico
8415
Muntadors engalzadors de productes de fusta i materials similars
*** falta ***
*** fauta ***
Montadores ensambladores de productos de madera y de materiales similares
8416
Muntadors de productes de cart¢, tŠxtils i materials similars
*** falta ***
*** fauta ***
Montadores de productos de cart¢n, textiles y materiales similares
8417
Muntadors engalzadors de productes mixtos
*** falta ***
*** fauta ***
Montadores ensambladores de productos mixtos
849
Altres muntadors i engalzadors
*** falta ***
*** fauta ***
Otros montadores y ensambladores
8490
Altres muntadors i engalzadors
*** falta ***
*** fauta ***
Otros montadores y ensambladores
85
Maquinista de locomotora, operador de maquin…ria agr¡cola i d'equips pesants m•bils, i mariners
*** falta ***
*** fauta ***
Maquinista de locomotora, operador de maquinaria agr¡cola y de equipos pesados m¢viles, y marineros
851
Maquinistes de locomotora i similars
*** falta ***
*** fauta ***
Maquinistas de locomotoras y asimilados
8511
Maquinistes de locomotora
*** falta ***
*** fauta ***
Maquinistas de locomotoras
8512
Agents de maniobres ferrovi…ries
*** falta ***
*** fauta ***
Agentes de maniobras ferroviarias
852
Encarregats d'operadors de maquin…ria de moviment de terres i materials
*** falta ***
*** fauta ***
Encargado de operadores de maquinaria de movimiento de tierras y de materiales
8520
Encarregats d'operadors de maquin…ria de moviment de terres i materials
*** falta ***
*** fauta ***
Encargado de operadores de maquinaria de movimiento de tierras y de materiales
853
Operadors de maquin…ria agr¡cola m•bil
*** falta ***
*** fauta ***
Operadores de maquinaria agr¡cola m¢vil
8530
Operadors de maquin…ria agr¡cola m•bil
*** falta ***
*** fauta ***
Operadores de maquinaria agr¡cola m¢vil
854
Operadors d'altres m…quines m•bils
*** falta ***
*** fauta ***
Operadores de otras m quinas m¢viles
8541
Conductors de maquin…ria de moviments de terres i equips similars
*** falta ***
*** fauta ***
Conductores de maquinaria de movimientos de tierras y equipos similares
8542
Operadors de grues, camions muntac…rregues i maquin…ria similar de moviment de materials
*** falta ***
*** fauta ***
Operadores de gr£as, camiones montacargas y de maquinaria similar de movimiento de materiales
8543
Operadors de carretons elevadors
*** falta ***
*** fauta ***
Operadores de carretillas elevadoras
855
Mariners de coberta de vaixell i similars
*** falta ***
*** fauta ***
Marineros de cubierta de barco y asimilados
8550
Mariners de coberta de vaixell i similars
*** falta ***
*** fauta ***
Marineros de cubierta de barco y asimilados
86
Conductors de vehicles de transport urb… o per carretera
*** falta ***
*** fauta ***
Conductores de veh¡culos para el transporte urbano o por carretera
861
Taxistes i conductors d'autom•bils i furgonetes
*** falta ***
*** fauta ***
Taxistas y conductores de autom¢viles y furgonetas
8610
Taxistes i conductors d'autom•bils i furgonetes
*** falta ***
*** fauta ***
Taxistas y conductores de autom¢viles y furgonetas
862
Conductors d'autobusos
*** falta ***
*** fauta ***
Conductores de autobuses
8620
Conductors d'autobusos
*** falta ***
*** fauta ***
Conductores de autobuses
863
Conductors de camions
*** falta ***
*** fauta ***
Conductores de camiones
8630
Conductors de camions
*** falta ***
*** fauta ***
Conductores de camiones
864
Conductors de motocicletes i ciclomotors
*** falta ***
*** fauta ***
Conductores de motocicletas y ciclomotores
8640
Conductors de motocicletes i ciclomotors
*** falta ***
*** fauta ***
Conductores de motocicletas y ciclomotores
9
Treballadors no qualificats
*** falta ***
*** fauta ***
Trabajadores no cualificados
90
Treballadors no qualificats del comer‡
*** falta ***
*** fauta ***
Trabajadores no cualificados en el comercio
900
Venedors ambulants i similars
*** falta ***
*** fauta ***
Vendedores ambulantes y asimilados
9001
Venedors ambulants
*** falta ***
*** fauta ***
Vendedores ambulantes
9002
Venedors a domicili i per telŠfon
*** falta ***
*** fauta ***
Vendedores a domicilio y por tel‚fono
91
Empleats domŠstics i resta de personal de neteja d'interior d'edificis
*** falta ***
*** fauta ***
Empleados dom‚sticos y otro personal de limpieza de interior de edificios
911
Empleats domŠstics
*** falta ***
*** fauta ***
Empleados del hogar
9110
Empleats domŠstics
*** falta ***
*** fauta ***
Empleados del hogar
912
Personal de neteja d'oficines, hotels i treballadors similars
*** falta ***
*** fauta ***
Personal de limpieza de oficinas, hoteles y otros trabajadores asimilados
9121
Personal de neteja d'oficines, hotels (cambrers de planta) i establiments similars
*** falta ***
*** fauta ***
Personal de limpieza de oficinas, hoteles (camareras de piso) y otros establecimientos similares
9122
Bugaders, planxadors i similars
*** falta ***
*** fauta ***
Lavanderos, planchadores y asimilados
92
Conserges d'edificis, netejavidres i vigilants
*** falta ***
*** fauta ***
Conserje de edificios, limpiacristales y vigilantes
921
Conserges d'edificis, netejavidres i similars
*** falta ***
*** fauta ***
Conserjes de edificios, limpiacristales y asimilados
9211
Conserges d'edificis
*** falta ***
*** fauta ***
Conserjes de edificios
9212
Netejavidres, netejadors de vehicles i similars
*** falta ***
*** fauta ***
Limpiacristales, lavacoches y asimilados
922
Vigilants, guardians i similars
*** falta ***
*** fauta ***
Vigilantes, guardianes y asimilados
9220
Vigilants, guardians i similars
*** falta ***
*** fauta ***
Vigilantes, guardianes y asimilados
93
Altres treballadors no qualificats en altres serveis
*** falta ***
*** fauta ***
Otros trabajadores no cualificados en otros servicios
931
Enllustradors i altres treballadors d'oficis de carrer
*** falta ***
*** fauta ***
Limpiabotas y otros trabajadores de oficios callejeros
9310
Enllustradors i altres treballadors d'oficis de carrer
*** falta ***
*** fauta ***
Limpiabotas y otros trabajadores de oficios callejeros
932
Ordenances
*** falta ***
*** fauta ***
Ordenanzas
9320
Ordenances
*** falta ***
*** fauta ***
Ordenanzas
933
Mossos d'equipatge i similars
*** falta ***
*** fauta ***
Mozos de equipaje y asimilados
9330
Mossos d'equipatge i similars
*** falta ***
*** fauta ***
Mozos de equipaje y asimilados
934
Llegidors de comptadors (aigua, etc.) i recaptadors de monedes de m…quines expenedores
*** falta ***
*** fauta ***
Lectores de contadores (agua...) y recolectores de dinero de m quinas expendedoras
9340
Llegidors de comptadors (aigua, etc.) i recaptadors de monedes de m…quines expenedores
*** falta ***
*** fauta ***
Lectores de contadores (agua...) y recolectores de dinero de m quinas expendedoras
935
Escombriaires i obrers similars
*** falta ***
*** fauta ***
Recogedores de basura y obreros asimilados
9351
Escombriaires
*** falta ***
*** fauta ***
Recogedores de basura
9352
Escombradors i similars
*** falta ***
*** fauta ***
Barrenderos y asimilados
94
Peons agraris i pesquers
*** falta ***
*** fauta ***
Peones agropecuarios y de la pesca
941
Peons agr¡coles
*** falta ***
*** fauta ***
Peones agr¡colas
9410
Peons agr¡coles
*** falta ***
*** fauta ***
Peones agr¡colas
942
Peons ramaders
*** falta ***
*** fauta ***
Peones ganaderos
9420
Peons ramaders
*** falta ***
*** fauta ***
Peones ganaderos
943
Peons agropecuaris
*** falta ***
*** fauta ***
Peones agropecuarios
9430
Peons agropecuaris
*** falta ***
*** fauta ***
Peones agropecuarios
944
Peons forestals
*** falta ***
*** fauta ***
Peones forestales
9440
Peons forestals
*** falta ***
*** fauta ***
Peones forestales
945
Peons pesquers
*** falta ***
*** fauta ***
Peones de la pesca
9450
Peons pesquers
*** falta ***
*** fauta ***
Peones de la pesca
95
Peons de la mineria
*** falta ***
*** fauta ***
Peones de la miner¡a
950
Peons de la mineria
*** falta ***
*** fauta ***
Peones de la miner¡a
9500
Peons de la mineria
*** falta ***
*** fauta ***
Peones de la miner¡a
96
Peons de la construcci¢
*** falta ***
*** fauta ***
Peones de la construcci¢n
960
Peons de la construcci¢
*** falta ***
*** fauta ***
Peones de la construcci¢n
9601
Peons d'obres p£bliques i manteniment de carreteres, preses i construccions similars
*** falta ***
*** fauta ***
Peones de obras p£blicas y mantenimiento de carreteras, presas y construcciones similares
9602
Peons de la construcci¢ d'edificis
*** falta ***
*** fauta ***
Peones de la construcci¢n de edificios
97
Peons de les ind£stries manufactureres
*** falta ***
*** fauta ***
Peones de las industrias manufactureras
970
Peons de les ind£stries manufactureres
*** falta ***
*** fauta ***
Peones de industrias manufactureras
9700
Peons de les ind£stries manufactureres
*** falta ***
*** fauta ***
Peones de industrias manufactureras
98
Peons del transport i descarregadors
*** falta ***
*** fauta ***
Peones del transporte y descargadores
980
Peons del transport i descarregadors
*** falta ***
*** fauta ***
Peones del transporte y descargadores
9800
Peons del transport i descarregadors
*** falta ***
*** fauta ***
Peones del transporte y descargadores