Catal… Galego Aran‚s Castellano
Nom‚s subclasses
S¢ subclasses
Sonque subclasses
S¢lo subclases
CLASSIFICACIà OCUPACIONS
CLASSIFICA€OM OCUPA€ONS
CLASSIFICACION OCUPACIONS
CLASSIFICACIàN OCUPACIONES
0
Professionals, tŠcnics i similars
*** falta ***
*** fauta ***
Profesionales, t‚cnicos y similares
01
Professionals de les ciŠncies qu¡miques, f¡siques, geol•giques i tŠcnics similars
*** falta ***
*** fauta ***
Prefesionales de ciencias qu¡micas, f¡sicas y geol¢gicas y t‚cnicos similares
011
Qu¡mics
*** falta ***
*** fauta ***
Qu¡micos
01110
Qu¡mic, en general
*** falta ***
*** fauta ***
Qu¡mico, en general
01120
Qu¡mic (qu¡mica org…nica)
*** falta ***
*** fauta ***
Qu¡mico (qu¡mica org nica)
01130
Qu¡mic (qu¡mica inorg…nica)
*** falta ***
*** fauta ***
Qu¡mico (qu¡mica inorg nica)
01140
Qu¡mic (qu¡mica f¡sica)
*** falta ***
*** fauta ***
Qu¡mico (qu¡mica f¡sica)
01150
Qu¡mic (qu¡mica anal¡tica)
*** falta ***
*** fauta ***
Qu¡mico (qu¡mica anal¡tica)
01190
Altres qu¡mics
*** falta ***
*** fauta ***
Otros qu¡micos
012
F¡sics
*** falta ***
*** fauta ***
F¡sicos
01210
F¡sic, en general
*** falta ***
*** fauta ***
F¡sico, en general
01220
F¡sic (mec…nica)
*** falta ***
*** fauta ***
F¡sico (mec nica)
01230
F¡sic (f¡sica tŠrmica)
*** falta ***
*** fauta ***
F¡sico (f¡sica t‚rmica)
01240
F¡sic (•ptica)
*** falta ***
*** fauta ***
F¡sico (¢ptica)
01250
F¡sic (ac£stica)
*** falta ***
*** fauta ***
F¡sico (ac£stica)
01260
F¡sic (electricitat i magnetisme)
*** falta ***
*** fauta ***
F¡sico (electricidad y magnetismo)
01270
F¡sic (electr•nica)
*** falta ***
*** fauta ***
F¡sico (electr¢nica)
01280
F¡sic (f¡sica nuclear)
*** falta ***
*** fauta ***
F¡sico (f¡sica nuclear)
01290
Altres f¡sics
*** falta ***
*** fauta ***
Otros f¡sicos
013
Geof¡sics, ge•legs, meteor•legs, astr•noms i similars
*** falta ***
*** fauta ***
Geof¡sicos. ge¢logos, metere¢logos, astr¢nomos y similares
01320
Geof¡sic
*** falta ***
*** fauta ***
Geof¡sico
01330
Ge•leg
*** falta ***
*** fauta ***
Ge¢logo
01340
Meteor•leg
*** falta ***
*** fauta ***
Meteor¢logo
01350
Astr•nom
*** falta ***
*** fauta ***
Astr¢nomo
01390
Altres professionals de la geof¡sica, geologia, meteorologia, astronomia i similars
*** falta ***
*** fauta ***
Otros profesionales de geof¡sica, geolog¡a, metereolog¡a, astronom¡a y similares
014
TŠcnics en ciŠncies qu¡miques, f¡siques, geol•giques i similars
*** falta ***
*** fauta ***
T‚cnicos en ciencias qu¡micas, f¡sicas y geol¢gicas y similares
01420
TŠcnic en qu¡mica
*** falta ***
*** fauta ***
T‚cnico en qu¡mica
01430
TŠcnic en f¡sica
*** falta ***
*** fauta ***
T‚cnico en f¡sica
01440
TŠcnic en meteorologia
*** falta ***
*** fauta ***
T‚cnico en metereolog¡a
01450
TŠcnic en geologia
*** falta ***
*** fauta ***
T‚cnico en geolog¡a
01490
Altres tŠcnics en ciŠncies qu¡miques, f¡siques, geol•giques i similars
*** falta ***
*** fauta ***
Otros t‚cnicos en ciencias qu¡micas, f¡sicas y geol¢gicas y similares
02
Arquitectes i enginyers superiors
*** falta ***
*** fauta ***
Arquitectos e ingenieros superiores
020
Arquitectes
*** falta ***
*** fauta ***
Arquitectos
02020
Arquitecte
*** falta ***
*** fauta ***
Arquitecto
02030
Arquitecte urbanista
*** falta ***
*** fauta ***
Arquitecto urbanista
02040
Arquitecte paisatgista
*** falta ***
*** fauta ***
Arquitecto paisajista
02090
Altres arquitectes
*** falta ***
*** fauta ***
Otros arquitectos
021
Enginyers de camins, canals i ports
*** falta ***
*** fauta ***
Ingenieros de caminos, canales y puertos
02110
Enginyer de camins, canals i ports, en general
*** falta ***
*** fauta ***
Ingeniero de caminos, canales y puertos, en general
02120
Enginyer de camins, canals i ports (fonaments i estructures)
*** falta ***
*** fauta ***
Ingeniero de caminos, canales y puertos (cimientos y estructuras)
02130
Enginyer de camins, canals i ports (hidr…ulica i energŠtica)
*** falta ***
*** fauta ***
Ingeniero de caminos, canales y puertos (hidr ulica y energ‚tica)
02140
Enginyer de camins, canals i ports (construcci¢ de vies de transport)
*** falta ***
*** fauta ***
Ingeniero de caminos, canales y puertos (construcci¢n de v¡as de transporte)
02150
Enginyer de camins, canals i ports (tr…nsit i serveis urbans)
*** falta ***
*** fauta ***
Ingeniero de caminos, canales y puertos (tr fico y servicios urbanos)
02190
Altres enginyers de camins, canals i ports
*** falta ***
*** fauta ***
otros ingenieros de caminos, canales y puertos
022
Enginyers de telecomunicacions
*** falta ***
*** fauta ***
Ingenieros de telecomunicaci¢n
02210
Enginyer de telecomunicacions, en general
*** falta ***
*** fauta ***
Ingeniero de telecomunicaci¢n, en general
02220
Enginyer de telecomunicacions (electr•nica)
*** falta ***
*** fauta ***
Ingeniero de telecomunicaci¢n (electr¢nica)
02230
Enginyer de telecomunicacions (comunicaci¢)
*** falta ***
*** fauta ***
Ingeniero de telecomunicaci¢n (comunicaciones)
02290
Altres enginyers de telecomunicacions
*** falta ***
*** fauta ***
Otros ingenieros de telecomunicaci¢n
023
Enginyers industrials
*** falta ***
*** fauta ***
Ingenieros industriales
02310
Enginyer industrial, en general
*** falta ***
*** fauta ***
Ingeniero industrial, en general
02320
Enginyer industrial (mec…nica)
*** falta ***
*** fauta ***
Ingeniero industrial (mec nica)
02330
Enginyer industrial (metalúl£rgia)
*** falta ***
*** fauta ***
Ingeniero industrial (metalurgia)
02340
Enginyer industrial (qu¡mica)
*** falta ***
*** fauta ***
Ingeniero industrial (qu¡mica)
02350
Enginyer industrial (electricitat)
*** falta ***
*** fauta ***
Ingeniero industrial (electricidad)
02360
Enginyer industrial (tŠcniques energŠtiques)
*** falta ***
*** fauta ***
Ingeniero industrial (t‚cnicas energ‚ticas)
02370
Enginyer industrial (tŠxtil)
*** falta ***
*** fauta ***
Ingeniero industrial (textil)
02380
Enginyer industrial (organitzaci¢ industrial)
*** falta ***
*** fauta ***
Ingeniero industrial (organizaci¢n industrial)
02390
Altres enginyers industrials
*** falta ***
*** fauta ***
Otros ingenieros industriales
024
Enginyers navals
*** falta ***
*** fauta ***
Ingenieros navales
02410
Enginyer naval, en general
*** falta ***
*** fauta ***
Ingeniero naval
02420
Enginyer naval (arquitectura naval)
*** falta ***
*** fauta ***
Ingeniero naval (arquitectura naval)
02430
Enginyer naval (m…quines marines)
*** falta ***
*** fauta ***
Ingeniero naval (m quinas marinas)
025
Enginyers aeron…utics
*** falta ***
*** fauta ***
Ingenieros aeron uticos
02510
Enginyer aeron…utic, en general
*** falta ***
*** fauta ***
Ingeniero aeron utico, en general
02520
Enginyer aeron…utic (aeronaus, m¡ssils i motopropulsors)
*** falta ***
*** fauta ***
Ingeniero aeron utico (aeronaves, misiles y motopropulsores)
02530
Enginyer aeron…utic (aeroports, navegaci¢ i transport aeri)
*** falta ***
*** fauta ***
Ingeniero aeron utico (aeropuertos, navegaci¢n y transporte a‚reo)
026
Enginyers de mines
*** falta ***
*** fauta ***
Ingenieros de minas
02610
Enginyer de mines, en general
*** falta ***
*** fauta ***
Ingeniero de minas, en general
02620
Enginyer de mines (energia i combustible)
*** falta ***
*** fauta ***
Ingeniero de minas (energ¡a y combustible)
02630
Enginyer de mines (metalúl£rgia i mineral£rgia)
*** falta ***
*** fauta ***
Ingeniero de minas (metalurgia y mineralurgia)
02640
Enginyer de mines (geologia i geof¡sica)
*** falta ***
*** fauta ***
Ingeniero de minas (geolog¡a y geof¡sica)
02650
Enginyer de mines (explotaci¢ i explosius)
*** falta ***
*** fauta ***
Ingeniero de minas (laboreo y explosivos)
027
Enginyers agr•noms
*** falta ***
*** fauta ***
Ingenieros agr¢nomos
02710
Enginyer agr•nom, en general
*** falta ***
*** fauta ***
Ingeniero agr¢nomo, en general
02720
Enginyer agr•nom (enginyeria rural)
*** falta ***
*** fauta ***
Ingeniero agr¢nomo (ingenier¡a rural)
02730
Enginyer agr•nom (fitotŠcnia)
*** falta ***
*** fauta ***
Ingeniero agr¢nomo (fitotecnia)
02740
Enginyer agr•nom (zootŠcnia)
*** falta ***
*** fauta ***
Ingeniero agr¢nomo (zootecnia)
02750
Enginyer agr•nom (ind£stries agr…ries)
*** falta ***
*** fauta ***
Ingeniero agr¢nomo (industrias agrarias)
02760
Enginyer agr•nom (economia agr…ria)
*** falta ***
*** fauta ***
Ingeniero agr¢nomo (econom¡a agraria)
02790
Altres enginyers agr•noms
*** falta ***
*** fauta ***
Otros ingenieros agr¢nomos
028
Enginyers forestals
*** falta ***
*** fauta ***
Ingenieros de montes
02810
Enginyer forestal, en general
*** falta ***
*** fauta ***
Ingeniero de montes, en general
02820
Enginyer forestal (silvopasticultura)
*** falta ***
*** fauta ***
Ingeniero de montes (silvopascicultura)
02830
Enginyer forestal (ind£stries forestals)
*** falta ***
*** fauta ***
Ingeniero de montes (industrias forestales)
02890
Altres enginyers forestals
*** falta ***
*** fauta ***
Otros ingenieros de montes
029
Enginyers ge•grafs
*** falta ***
*** fauta ***
Ingenieros ge¢grafos
02910
Enginyer ge•graf
*** falta ***
*** fauta ***
Ingeniero ge¢grafo
03
Arquitectes i enginyers tŠcnics, i similars
*** falta ***
*** fauta ***
Arquitectos e ingenieros t‚cnicos y similares
030
Arquitectes tŠcnics
*** falta ***
*** fauta ***
Arquitectos t‚cnicos
03010
Arquitecte tŠcnic
*** falta ***
*** fauta ***
Arquitecto t‚cnico
031
Enginyers tŠcnics d'obres p£bliques
*** falta ***
*** fauta ***
Ingenieros t‚cnicos de obras p£blicas
03120
Enginyer tŠcnic d'obres p£bliques (construccions civils)
*** falta ***
*** fauta ***
Ingeniero t‚cnico de obras p£blicas (construcciones civiles)
03130
Enginyer tŠcnic d'obres p£bliques (hidrologia)
*** falta ***
*** fauta ***
Ingeniero t‚cnico de obras p£blicas (hidrolog¡a)
03140
Enginyer tŠcnic d'obres p£bliques (tr…nsit i serveis urbans)
*** falta ***
*** fauta ***
Ingeniero t‚cnico de obras p£blicas (tr fico y servicios urbanos)
03150
Enginyer tŠcnic d'obres p£bliques (vies de comunicaci¢ i transport)
*** falta ***
*** fauta ***
Ingeniero t‚cnico de obras p£blicas (v¡as de comunicaci¢n y trasporte)
03190
Altres enginyers tŠcnics d'obres p£bliques
*** falta ***
*** fauta ***
Otros ingenieros t‚cnicos de obras p£blicas
032
Enginyers tŠcnics de telecomunicacions
*** falta ***
*** fauta ***
Ingenieros t‚cnicos de telecomunicaci¢n
03220
Enginyer tŠcnic de telecomunicacions (instalúlacions telegr…fiques i telef•niques)
*** falta ***
*** fauta ***
Ingeniero t‚cnico de telecomunicaci¢n (instalaciones telegr ficas y telef¢nicas)
03230
Enginyer tŠcnic de telecomunicacions (equips electr•nics)
*** falta ***
*** fauta ***
Ingeniero t‚cnico de telecomunicaci¢n (equipos electr¢nicos)
03240
Enginyer tŠcnic de telecomunicacions (radiocomunicaci¢)
*** falta ***
*** fauta ***
Ingeniero t‚cnico de telecomunicaci¢n (radiocomunicaci¢n)
03250
Enginyer tŠcnic de telecomunicacions (equips de so)
*** falta ***
*** fauta ***
Ingeniero t‚cnico de telecomunicaci¢n (equipos de sonido)
03290
Altres enginyers de telecomunicacions
*** falta ***
*** fauta ***
Otros ingenieros t‚cnicos de telecomunicaci¢n
033
Enginyers tŠcnics industrials
*** falta ***
*** fauta ***
Ingenieros t‚cnicos industriales
03320
Enginyer tŠcnic industrial (mec…nica)
*** falta ***
*** fauta ***
Ingeniero t‚cnico industrial
03330
Enginyer tŠcnic industrial (electricitat)
*** falta ***
*** fauta ***
Ingeniero t‚cnico industrial (electricidad)
03340
Enginyer tŠcnic industrial (qu¡mica industrial)
*** falta ***
*** fauta ***
Ingeniero t‚cnico industrial (qu¡mica industrial)
03350
Enginyer tŠcnic industrial (metalúl£rgia)
*** falta ***
*** fauta ***
Ingeniero t‚cnico industrial (metalurgia)
03360
Enginyer tŠcnic industrial (tŠxtil)
*** falta ***
*** fauta ***
Ingeniero t‚cnico industrial (textil)
03390
Altres enginyers tŠcnics industrials
*** falta ***
*** fauta ***
Otros ingenieros t‚cnicos industriales
034
Enginyers tŠcnics navals
*** falta ***
*** fauta ***
Ingenieros t‚cnicos navales
03420
Enginyer tŠcnic naval (estructures de vaixells)
*** falta ***
*** fauta ***
Ingeniero t‚cnico naval (estructuras del buque)
03430
Enginyer tŠcnic naval (serveis de vaixells)
*** falta ***
*** fauta ***
Ingeniero t‚cnico naval (servicio del buque)
03440
Enginyer tŠcnic naval (muntures flotants)
*** falta ***
*** fauta ***
Ingeniero t‚cnico naval (monturas a flote)
03490
Altres enginyers tŠcnics navals
*** falta ***
*** fauta ***
Otros ingenieros t‚cnicos navales
035
Enginyers tŠcnics aeron…utics
*** falta ***
*** fauta ***
Ingenieros t‚cnicos aeron uticos
03520
Enginyer tŠcnic aeron…utic (aeronaus)
*** falta ***
*** fauta ***
Ingeniero t‚cnico aeron utico (aeronaves)
03530
Enginyer tŠcnic aeron…utic (aeromotors)
*** falta ***
*** fauta ***
Ingeniero t‚cnico aeron utico (aeromotores)
03540
Enginyer tŠcnic aeron…utic (materials aeron…utics i armament aeri)
*** falta ***
*** fauta ***
Ingeniero t‚cnico aeron utico (materiales aeron uticos y armamento a‚reo)
03550
Enginyer tŠcnic aeron…utic (aeroports)
*** falta ***
*** fauta ***
Ingeniero t‚cnico aeron utico (aeropuertos)
03560
Enginyer tŠcnic aeron…utic (ajudes a l'aeronavegaci¢)
*** falta ***
*** fauta ***
Ingeniero t‚cnico aeron utico (ayudas a la navegaci¢n)
03590
Altres enginyers tŠcnics aeron…utics
*** falta ***
*** fauta ***
Otros ingenieros t‚cnicos aeron uticos
036
Enginers tŠcnics de mines
*** falta ***
*** fauta ***
Ingenieros t‚cnicos de minas
03620
Enginyer tŠcnic de mines (explotaci¢ de mines)
*** falta ***
*** fauta ***
Ingeniero t‚cnico de minas (explotaci¢n de minas)
03630
Enginyer tŠcnic de mines (instalúlacions de combustibles i explosius)
*** falta ***
*** fauta ***
Ingeniero t‚cnico de minas (instalaciones de combustibles y explosivos)
03640
Enginyer tŠcnic de mines (sondatges i prospeccions mineres)
*** falta ***
*** fauta ***
Ingeniero t‚cnico de minas (sondeos y prospecciones mineras)
03650
Enginyer tŠcnic de mines (instalúlacions electromec…niques mineres)
*** falta ***
*** fauta ***
Ingeniero t‚cnico de minas (instalaciones electromec nicas mineras)
03690
Altres enginyers tŠcnics de mines
*** falta ***
*** fauta ***
Otros ingenieros t‚cnicos de minas
037
Enginyers tŠcnics agr¡coles i enginyers tŠcnics forestals
*** falta ***
*** fauta ***
Ingenieros t‚cnicos agr¡colas e ingenieros t‚cnicos forestales
03720
Enginyer tŠcnic agr¡cola (explotacions agropecu…ries)
*** falta ***
*** fauta ***
Ingeniero t‚cnico agr¡cola (explotaciones agropecuarias)
03730
Enginyer tŠcnic agr¡cola (mecanitzaci¢ agr…ria i construccions rurals)
*** falta ***
*** fauta ***
Ingeniero t‚cnico agr¡cola (mecanizaci¢n agraria y construcciones rurales)
03740
Enginyer tŠcnic agr¡cola (ind£stries agr¡coles)
*** falta ***
*** fauta ***
Ingeniero t‚cnico agr¡cola (industrias agr¡colas)
03750
Enginyer tŠcnic agr¡cola (hortofructicultura i jardineria)
*** falta ***
*** fauta ***
Ingeniero t‚cnico agr¡cola (hortofruticultura y jardiner¡a)
03760
Enginyer tŠcnic forestal (explotacions forestals)
*** falta ***
*** fauta ***
Ingeniero t‚cnico forestal (explotaciones forestales)
03770
Enginyer tŠcnic forestal (ind£stries forestals)
*** falta ***
*** fauta ***
Ingeniero t‚cnico forestal (industrias de los productos forestales)
038
Enginyers tŠcnics top•grafs
*** falta ***
*** fauta ***
Ingenieros t‚cnicos top¢grafos
03810
Enginyer tŠcnic top•graf
*** falta ***
*** fauta ***
Ingeniero t‚cnico top¢grafo
039
Delineants i dibuixants tŠcnics
*** falta ***
*** fauta ***
Delineantes y dibujantes t‚cnicos
03910
Delineant o dibuixant, en general
*** falta ***
*** fauta ***
Delineante o dibujante en general
03920
Delineant o dibuixant projectista
*** falta ***
*** fauta ***
Delineante o dibujante proyectista
03930
Delineant o dibuixant auxiliar
*** falta ***
*** fauta ***
Delineante o dibujante auxiliar
03940
Dibuixant cart•graf
*** falta ***
*** fauta ***
Dibujante cart¢grafo
03950
Dibuixant lit•graf
*** falta ***
*** fauta ***
Dibujante lit¢grafo
03960
Calcador
*** falta ***
*** fauta ***
Calcador
03990
Altres delineants i dibuixants tŠcnics
*** falta ***
*** fauta ***
Otros delineantes y dibujantes t‚cnicos
04
Pilots i oficials de navegaci¢ aŠria i mar¡tima
*** falta ***
*** fauta ***
Pilotos y oficiales de navegaci¢n a‚rea y mar¡tima
041
Pilots i oficials de navegaci¢ aŠria
*** falta ***
*** fauta ***
Pilotos y oficiales de navegaci¢n a‚rea
04120
Pilot d'aviaci¢ (transport aeri)
*** falta ***
*** fauta ***
Piloto de aviaci¢n (transportes a‚reos)
04130
Pilot d'aviaci¢ (llevat del transport aeri)
*** falta ***
*** fauta ***
Piloto de aviaci¢n (excepto transportes a‚reos)
04140
Oficial de navegaci¢
*** falta ***
*** fauta ***
Operador navegante de aeronaves
04150
Mec…nic de vol
*** falta ***
*** fauta ***
Mec nico de vuelo
04160
Pilot d'helic•pter
*** falta ***
*** fauta ***
Piloto de helic¢ptero
04170
Instructor de vol
*** falta ***
*** fauta ***
Instructor de vuelo
042
Capitans, oficials de coberta i pilots de la marina mercant
*** falta ***
*** fauta ***
Capitanes, oficiales de cubierta y pilotos de navegaci¢n mar¡tima
04220
Capit… de vaixell mercant
*** falta ***
*** fauta ***
Capit n de buque mercante
04230
Pilot de vaixell mercant
*** falta ***
*** fauta ***
Piloto de buque mercante
04240
Pr…ctic de port
*** falta ***
*** fauta ***
Pr ctico de puerto
04250
Capit… inspector
*** falta ***
*** fauta ***
Capit n inspector
04290
Altres capitans, oficials de coberta i pilots de la marina mercant
*** falta ***
*** fauta ***
Otros capitanes, oficiales de cubierta y pilotos de navegaci¢n mar¡tima
043
Oficials maquinistes de la marina mercant
*** falta ***
*** fauta ***
Oficiales maquinistas de navegaci¢n mar¡tima
04320
Cap de m…quines de la marina mercant
*** falta ***
*** fauta ***
Jefe de m quinas de la marina mercante
04330
Oficial de m…quines de la marina mercant
*** falta ***
*** fauta ***
Oficial de m quinas de la marina mercante
05
Professionals de les ciŠncies biol•giques, tŠcnics en agronomia i silvicultura, i similars
*** falta ***
*** fauta ***
Profesionales de ciencias biol¢gicas, t‚cnicos en agronom¡a y silvicultura y similares
051
Bi•legs, bot…nics, zo•legs i similars
*** falta ***
*** fauta ***
Bi¢logos, bot nicos, zo¢logos y similares
05110
Bi•leg
*** falta ***
*** fauta ***
Bi¢logo
05120
Bot…nic
*** falta ***
*** fauta ***
Bot nico
05130
Zo•leg
*** falta ***
*** fauta ***
Zo¢logo
05190
Altres professionals de la biologia, bot…nica, zoologia i similars
*** falta ***
*** fauta ***
Otros profesionales de biolog¡a, bot nica, zoolog¡a y similares
052
Bioqu¡mics, bacteri•legs, farmac•legs, genetistes i similars
*** falta ***
*** fauta ***
Bioqu¡micos, bacteri¢logos, farmac¢logos, especialistas en gen‚tica y similares
05220
Anatomista
*** falta ***
*** fauta ***
Anatomista
05230
Bioqu¡mic
*** falta ***
*** fauta ***
Bioqu¡mico
05240
Fisi•leg
*** falta ***
*** fauta ***
Fisi¢logo
05250
Bacteri•leg
*** falta ***
*** fauta ***
Bacteri¢logo
05260
Pat•leg (medicina)
*** falta ***
*** fauta ***
Pat¢logo (medicina)
05265
Pat•leg (veterin…ria)
*** falta ***
*** fauta ***
Pat¢logo (medicina veterinaria)
05270
Farmac•leg
*** falta ***
*** fauta ***
Farmac¢logo
05280
Genetista animal
*** falta ***
*** fauta ***
Especialista en gen‚tica animal
05290
Altres professionals de la bioqu¡mica, bacteriologia, farmacologia, genŠtica i similars
*** falta ***
*** fauta ***
Otros profesionales de bioqu¡mica, bacteriolog¡a, farmacolog¡a, gen‚tica y similares
053
TŠcnics en biologia, agronomia i silvicultura
*** falta ***
*** fauta ***
T‚cnicos en biolog¡a, agronom¡a y silvicultura
05320
TŠcnic en biologia
*** falta ***
*** fauta ***
T‚cnico en biolog¡a
05330
TŠcnic en agronomia
*** falta ***
*** fauta ***
T‚cnico en agronom¡a
05340
TŠcnic en silvicultura
*** falta ***
*** fauta ***
T‚cnico en silvicultura
06
Metges, veterinaris, farmacŠutics i similars
*** falta ***
*** fauta ***
M‚dicos, veterinarios, farmac‚uticos y similares
061
Metges i cirurgians
*** falta ***
*** fauta ***
M‚dicos y cirujanos
06105
Metge (medicina general)
*** falta ***
*** fauta ***
M‚dico, medicina general
06110
Cirurgi…, en general
*** falta ***
*** fauta ***
Cirujano, en general
06120
Metge especialista
*** falta ***
*** fauta ***
M‚dico especialista
06130
Cirurgi… especialista
*** falta ***
*** fauta ***
Cirujano especialista
06140
Metge (especialitats complement…ries)
*** falta ***
*** fauta ***
M‚dico, especialidades complementarias
06150
Metge (sanitat p£blica)
*** falta ***
*** fauta ***
M‚dico, sanidad p£blica
06190
Altres metges i cirurgians
*** falta ***
*** fauta ***
Otros m‚dicos y cirujanos
063
Metges odont•legs
*** falta ***
*** fauta ***
M‚dicos odont¢logos
06310
Metge odont•leg (estomat•leg)
*** falta ***
*** fauta ***
M‚dico odont¢logo (estomat¢logo)
065
Veterinaris
*** falta ***
*** fauta ***
Veterinarios
06510
Veterinari, en general
*** falta ***
*** fauta ***
Veterinario, en general
06520
Veterinari (sanitat p£blica)
*** falta ***
*** fauta ***
Veterinario, sanidad p£blica
06590
Altres veterinaris
*** falta ***
*** fauta ***
Otros veterinarios
067
FarmacŠutics
*** falta ***
*** fauta ***
Farmac‚uticos
06710
FarmacŠutic
*** falta ***
*** fauta ***
Farmac‚utico
068
Dietistes, bromat•legs i similars
*** falta ***
*** fauta ***
Diet‚ticos, bromat¢logos y similares
06820
Dietista
*** falta ***
*** fauta ***
Diet‚tico
06830
Bromat•leg
*** falta ***
*** fauta ***
Bromat¢logo
07
Ajudants tŠcnics sanitaris i auxiliars de medicina, veterin…ria i farm…cia
*** falta ***
*** fauta ***
Ayudantes t‚cnicos sanitarios y auxiliares en medicina, veterinaria y farmacia
071
Ajudants tŠcnics sanitaris (infermers i practicants)
*** falta ***
*** fauta ***
Ayudantes t‚cnicos sanitarios (enfermeras y practicantes)
07110
Ajudant tŠcnic sanitari (infermer i practicant), en general
*** falta ***
*** fauta ***
Ayudante t‚cnico sanitario (enfermera y practicante), en general
07120
Ajudant tŠcnic sanitari (infermer i practicant), especialitzat
*** falta ***
*** fauta ***
Ayudante t‚cnico sanitario (enfermera y practicante), especializado
07190
Altres ajudants tŠcnics sanitaris (infermers i practicants)
*** falta ***
*** fauta ***
Otros ayudantes t‚cnicos sanitarios (enfermeras y practicantes)
072
Ajudants tŠcnics sanitaris (llevadors)
*** falta ***
*** fauta ***
Ayudantes t‚cnicos sanitarios (matronas o comadronas)
07210
Llevador
*** falta ***
*** fauta ***
Matrona (comadrona)
073
Fisioterapeutes i terapeutes ocupacionals
*** falta ***
*** fauta ***
Fisioterapeutas y terapeutas ocupacionales
07320
Fisioterapeuta
*** falta ***
*** fauta ***
Fisioterapeuta
07330
Terapeuta ocupacional
*** falta ***
*** fauta ***
Terapeuta ocupacional
07340
Massatgista
*** falta ***
*** fauta ***
Masajista
074
TŠcnics de radioelectrologia mŠdica
*** falta ***
*** fauta ***
T‚cnicos de radio-electrolog¡a m‚dica
07410
TŠcnic de radioelectrologia mŠdica
*** falta ***
*** fauta ***
T‚cnico de radio-electrolog¡a m‚dica
075
Auxiliars de cl¡nica i resta de personal sanitari no titulat
*** falta ***
*** fauta ***
Auxiliares de cl¡nica y dem s personal sanitario no titulado
07520
Auxiliar de cl¡nica
*** falta ***
*** fauta ***
Auxiliar de cl¡nica
07590
Resta de personal sanitari no titulat
*** falta ***
*** fauta ***
Otro personal sanitario no titulado
076
Optometristes i •ptics
*** falta ***
*** fauta ***
Optometristas y ¢pticos
07620
Optometrista
*** falta ***
*** fauta ***
Optometrista
07630
ãptic
*** falta ***
*** fauta ***
àptico
079
Ajudants tŠcnics sanitaris i auxiliars de medicina, veterin…ria i farm…cia ncaa1
*** falta ***
*** fauta ***
Ayudantes t‚cnicos sanitarios y auxiliares en medicina, veterinaria y farmacia no clasificados en anteriores grupos primarios
07920
Auxiliar de farm…cia
*** falta ***
*** fauta ***
Auxiliar de farmacia
07930
Auxiliar de veterin…ria
*** falta ***
*** fauta ***
Auxiliar de veterinaria
07940
TŠcnic d'ortopŠdia
*** falta ***
*** fauta ***
T‚cnico ortop‚dico
07990
Altres ajudants tŠcnics sanitaris i auxiliars de medicina, veterin…ria i farm…cia
*** falta ***
*** fauta ***
Otros ayudantes t‚cnicos sanitarios y auxiliares en medicina, veterinaria y farmacia
08
Estad¡stics, matem…tics, actuaris, analistes d'inform…tica i tŠcnics en aquestes ciŠncies
*** falta ***
*** fauta ***
Estad¡sticos, matem ticos, actuarios, analistas de inform tica y t‚cnicos en estas ciencias
081
Estad¡stics
*** falta ***
*** fauta ***
Estad¡sticos
08110
Estad¡stic, en general
*** falta ***
*** fauta ***
Estad¡stico, en gneral
08120
Estad¡stic matem…tic
*** falta ***
*** fauta ***
Estad¡stico matem tico
08130
Estad¡stic (estad¡stica aplicada)
*** falta ***
*** fauta ***
Estad¡stico (estad¡stica aplicada)
082
Matem…tics
*** falta ***
*** fauta ***
Matem ticos
08220
Matem…tic (matem…tica pura)
*** falta ***
*** fauta ***
Matem tico (matem tica pura)
08230
Matem…tic (matem…tica aplicada)
*** falta ***
*** fauta ***
Matem tico (matem ticas aplicadas)
08240
Especialista d'investigaci¢ operativa
*** falta ***
*** fauta ***
Especialista de investigaci¢n operativa
083
Actuaris
*** falta ***
*** fauta ***
Actuarios
08310
Actuari
*** falta ***
*** fauta ***
Actuario
084
Analistes d'inform…tica
*** falta ***
*** fauta ***
Analistas de inform tica
08420
Analista de sistemes
*** falta ***
*** fauta ***
Analista de sistemas
08430
Analista d'aplicacions
*** falta ***
*** fauta ***
Analista de aplicaciones
085
TŠcnics en estad¡stica, c…lcul matem…tic i programadors inform…tics
*** falta ***
*** fauta ***
T‚cnicos de estad¡stica, c lculo matem tico y programadores de ordenador
08520
TŠcnic en estad¡stica
*** falta ***
*** fauta ***
T‚cnico de estad¡stica
08530
TŠcnic en c…lcul numŠric
*** falta ***
*** fauta ***
T‚cnico de c lculo num‚rico y matem tico
08540
Programador inform…tic
*** falta ***
*** fauta ***
T‚cnico programaci¢n inform tica
09
Economistes
*** falta ***
*** fauta ***
Economistas
090
Economistes
*** falta ***
*** fauta ***
Economistas
09010
Economista, en general
*** falta ***
*** fauta ***
Economista, en general
09020
Economista especialitzat
*** falta ***
*** fauta ***
Economista especializado
09030
Analista tŠcnic en investigaci¢ de mercats
*** falta ***
*** fauta ***
Analista t‚cnico en investigaci¢n de mercados
1
Professionals, tŠcnics i similars
*** falta ***
*** fauta ***
Profesionales, t‚cnicos y similares
11
Especialistes i tŠcnics en comptabilitat
*** falta ***
*** fauta ***
Especialistas y t‚cnicos en contabilidad
110
Especialistes i tŠcnics en comptabilitat
*** falta ***
*** fauta ***
Especialistas y t‚cnicos en contabilidad
11020
Comptable
*** falta ***
*** fauta ***
Contable
11030
Censor jurat de comptes
*** falta ***
*** fauta ***
Censor jurado de cuentas
11040
Perit comptable
*** falta ***
*** fauta ***
Perito contable
11090
Altres especialistes i tŠcnics en comptabilitat
*** falta ***
*** fauta ***
Otros especialistas y t‚cnicos en contabilidad
12
Professionals del dret
*** falta ***
*** fauta ***
Profesionales del derecho
121
Fiscals, advocats i procuradors
*** falta ***
*** fauta ***
Fiscales, abogados y procuradores
12120
Fiscal
*** falta ***
*** fauta ***
Fiscal
12130
Advocat de l'estat
*** falta ***
*** fauta ***
Abogado del Estado
12140
Advocat
*** falta ***
*** fauta ***
Abogado
12150
Procurador de tribunals
*** falta ***
*** fauta ***
Procurador de los tribunales
122
Jutges i magistrats, i secretaris judicials
*** falta ***
*** fauta ***
Jueces y magistrados, y secretarios judiciales
12220
Jutge i magistrat
*** falta ***
*** fauta ***
Juez y magistrado
12230
Secretari judicial
*** falta ***
*** fauta ***
Secretario judicial
123
Notaris i registradors
*** falta ***
*** fauta ***
Notarios y registradores
12320
Notari
*** falta ***
*** fauta ***
Notario
12330
Registrador de la propietat
*** falta ***
*** fauta ***
Registrador de la propiedad
124
Lletrats i assessors jur¡dics
*** falta ***
*** fauta ***
Letrados y asesores jur¡dicos
12420
Lletrat i assessor jur¡dic de l'administraci¢ p£blica
*** falta ***
*** fauta ***
Letrado y asesor jur¡dico de la Administraci¢n P£blica
12430
Assessor jur¡dic (sector privat)
*** falta ***
*** fauta ***
Asesor jur¡dico (sector privado)
129
Professionals del dret ncaa
*** falta ***
*** fauta ***
Profesionales del derecho, no clasificados en otros grupos primarios
12920
Gestor administratiu
*** falta ***
*** fauta ***
Gestor administrativo
12990
Professionals del dret ncaa
*** falta ***
*** fauta ***
Profesional del derecho, no clasificado en otros grupos primarios
13
Professors
*** falta ***
*** fauta ***
Profesores
131
Professors d'universitat i altres centres d'ensenyament superior
*** falta ***
*** fauta ***
Profesores de universidad y otros establecimientos de ense¤anza superior
13120
Professor de ciŠncies f¡siques o qu¡miques
*** falta ***
*** fauta ***
Profesor de ciencias f¡sicas o qu¡micas
13125
Professor de ciŠncies biol•giques o geol•giques
*** falta ***
*** fauta ***
Profesor de ciencias biol¢gicas o geol¢gicas
13130
Professor de ciŠncies matem…tiques
*** falta ***
*** fauta ***
Profesor de ciencias matem ticas
13135
Professor de ciŠncies econ•miques o empresarials
*** falta ***
*** fauta ***
Profesor de ciencias econ¢micas o empresariales
13140
Professor de medicina, farm…cia o veterin…ria
*** falta ***
*** fauta ***
Profesor de medicina, farmacia o veterinaria
13145
Professor de dret
*** falta ***
*** fauta ***
Profesor de derecho
13150
Professor de filosofia, psicologia o ciŠncies de l'educaci¢
*** falta ***
*** fauta ***
Profesor de filosof¡a, psicolog¡a o ciencias de la educaci¢n
13155
Professor de filologia
*** falta ***
*** fauta ***
Profesor de filolog¡a
13160
Professor de geografia o hist•ria
*** falta ***
*** fauta ***
Profesor de geograf¡a e historia
13165
Professor de ciŠncies pol¡tiques o sociologia
*** falta ***
*** fauta ***
Profesor de ciencias pol¡ticas o sociolog¡a
13170
Professor de ciŠncies de la informaci¢
*** falta ***
*** fauta ***
Profesor de ciencias de la informaci¢n
13175
Professor d'enginyeria o arquitectura
*** falta ***
*** fauta ***
Profesor de ingenier¡a o arquitectura
13180
Professor de belles arts
*** falta ***
*** fauta ***
Profesor de bellas artes
13190
Altres professors d'ensenyaments de nivell superior
*** falta ***
*** fauta ***
Otros profesores de ense¤anzas de nivel superior
132
Professors d'ensenyaments de nivell mitj…
*** falta ***
*** fauta ***
Profesores de ense¤anzas de nivel medio
13220
Professor de f¡sica i qu¡mica
*** falta ***
*** fauta ***
Profesor de f¡sica y qu¡mica
13225
Professor de ciŠncies naturals
*** falta ***
*** fauta ***
Profesor de ciencias naturales
13230
Professor de matem…tiques
*** falta ***
*** fauta ***
Profesor de matem ticas
13235
Professor de filosofia
*** falta ***
*** fauta ***
Profesor de filosof¡a
13240
Professor de geografia i hist•ria
*** falta ***
*** fauta ***
Profesor de geograf¡a e historia
13245
Professor de pedagogia
*** falta ***
*** fauta ***
Profesor de pedagog¡a
13250
Professor de llengua i literatura
*** falta ***
*** fauta ***
Profesor de lengua y literatura
13255
Professor d'idiomes
*** falta ***
*** fauta ***
Profesor de idiomas
13260
Professor de dibuix
*** falta ***
*** fauta ***
Profesor de dibujo
13265
Professor d'ensenyaments art¡stics
*** falta ***
*** fauta ***
Profesor de ense¤anzas art¡sticas
13270
Professor d'ensenyaments comercials
*** falta ***
*** fauta ***
Profesor de ense¤anzas comerciales
13275
Professor de formaci¢ professional i tŠcnica
*** falta ***
*** fauta ***
Profesor de ense¤anzas para la formaci¢n profesional y t‚cnica
13280
Professor d'ensenyament domŠstic
*** falta ***
*** fauta ***
Profesor de ense¤anzas de hogar
13290
Altres professors d'ensenyaments de nivell mitj…
*** falta ***
*** fauta ***
Otros profesores de ense¤anzas de nivel medio
133
Professors d'educaci¢ general b…sica
*** falta ***
*** fauta ***
Profesores de educaci¢n general b sica
13310
Professor d'educaci¢ general b…sica
*** falta ***
*** fauta ***
Profesor de educaci¢n general b sica
134
Professors d'educaci¢ preescolar
*** falta ***
*** fauta ***
Profesores de educaci¢n preescolar
13410
Professor d'educaci¢ preescolar (parvulari i jard¡ d'infants)
*** falta ***
*** fauta ***
Profesor de educaci¢n preescolar (p rvulos y jard¡n de infancia)
135
Professors d'educaci¢ especial
*** falta ***
*** fauta ***
Profesores de educaci¢n especial
13520
Professor de cecs
*** falta ***
*** fauta ***
Profesor de ciegos
13530
Professor de sords
*** falta ***
*** fauta ***
Profesor de mudos
13540
Professor de disminu‹ts ps¡quics
*** falta ***
*** fauta ***
Profesor de alumnos mentalmente deficientes
13590
Altres professors d'educaci¢ especial
*** falta ***
*** fauta ***
Otros profesores de educaci¢n especial
139
Professors ncaa
*** falta ***
*** fauta ***
Profesores no clasificados en otros grupos primarios
13910
Professor ncaa
*** falta ***
*** fauta ***
Profesores no clasificados en otros grupos primarios
14
Membres del clericat i similars
*** falta ***
*** fauta ***
Miembros del clero y similares
141
Sacerdots, ministres de la religi¢ i membres d'ordes religiosos
*** falta ***
*** fauta ***
Sacerdotes, ministros de la religi¢n y miembros de ¢rdenes religiosas
14110
Sacerdot, ministre de la religi¢, en general
*** falta ***
*** fauta ***
Sacerdote, ministro de la religi¢n, en general
14120
Bisbe o superior territorial d'una comunitat religiosa
*** falta ***
*** fauta ***
Obispo o superior territorial de una comunidad religiosa
14130
Rector, pastor o superior d'una comunitat religiosa
*** falta ***
*** fauta ***
P rroco, pastor o superior de una comunidad religiosa
14140
Missioner
*** falta ***
*** fauta ***
Misionero
14150
Ajudant de culte
*** falta ***
*** fauta ***
Ayudante de culto
14190
Altres ministres de la religi¢ i membres d'ordes religiosos
*** falta ***
*** fauta ***
Otros ministros de la religi¢n y miembros de ¢rdenes religiosas
149
Treballadors seglars de la religi¢
*** falta ***
*** fauta ***
Trabajadores seglares de la religi¢n
14920
Catequista o missioner seglar
*** falta ***
*** fauta ***
Catequista o misionero seglar
14990
Altres treballadors seglars de la religi¢
*** falta ***
*** fauta ***
Otros trabajadores seglares de la religi¢n
15
Escriptors, periodistes i similars
*** falta ***
*** fauta ***
Escritores, periodistas y similares
151
Escriptors i cr¡tics
*** falta ***
*** fauta ***
Escritores y cr¡ticos
15110
Escriptor, en general
*** falta ***
*** fauta ***
Escritor, en general
15120
Escriptor de guions de cinema, r…dio i televisi¢
*** falta ***
*** fauta ***
Escritor de guiones de cine, radio y televisi¢n
15130
Cr¡tic
*** falta ***
*** fauta ***
Cr¡tico
152
Periodistes
*** falta ***
*** fauta ***
Periodistas
15210
Periodista, en general
*** falta ***
*** fauta ***
Periodista, en general
15220
Redactor en cap
*** falta ***
*** fauta ***
Redactor-jefe
15230
Secretari de redacci¢
*** falta ***
*** fauta ***
Secretario de redacci¢n
15240
Reporter
*** falta ***
*** fauta ***
Periodista reportero
15250
Redactor informatiu de r…dio i televisi¢
*** falta ***
*** fauta ***
Redactor informativo de radio y televisi¢n
15290
Altres periodistes
*** falta ***
*** fauta ***
Otros periodistas
159
Escriptors, periodistes i similars ncaa
*** falta ***
*** fauta ***
Escritores, periodistas y similares no clasificados en otros grupos primarios
15920
Assessor editorial
*** falta ***
*** fauta ***
Asesor de editorial
15930
Preparador d'originals
*** falta ***
*** fauta ***
Preparador de originales
15940
Adaptador d'obres liter…ries
*** falta ***
*** fauta ***
Adaptador de obras literarias
15990
Altres escriptors, periodistes i similars ncaa
*** falta ***
*** fauta ***
Otros escritores, periodistas y similares no clasificados en otros grupos primarios
16
Escultors, pintors, decoradors, fot•grafs i professionals similars
*** falta ***
*** fauta ***
Escultores, pintores, decoradores, fot¢grafos y profesionales similares
161
Escultors, pintors, gravadors i artistes similars
*** falta ***
*** fauta ***
Escultores, pintores, grabadores y artistas similares
16120
Escultor
*** falta ***
*** fauta ***
Escultor
16130
Pintor (art)
*** falta ***
*** fauta ***
Artista pintor
16140
Dibuixant i caricaturista
*** falta ***
*** fauta ***
Dibujante y caricaturista
16150
Gravador art¡stic (al bur¡ i a l'aiguafort)
*** falta ***
*** fauta ***
Grabador art¡stico a buril y al agua fuerte
16160
Restaurador d'obres d'art
*** falta ***
*** fauta ***
Restaurador de obras de arte
16190
Altres escultors, pintors, gravadors i artistes similars
*** falta ***
*** fauta ***
Otros escultores, pintores, grabadores y artistas similares
162
Decoradors, dibuixants i dissenyadors comercials
*** falta ***
*** fauta ***
Decoradores, dibujantes y dise¤adores comerciales
16220
Dibuixant d'ilúlustracions
*** falta ***
*** fauta ***
Dibujante de ilustraciones
16230
Decorador d'interiors
*** falta ***
*** fauta ***
Decorador de interiores
16240
Dissenyador de productes industrials i comercials
*** falta ***
*** fauta ***
Dise¤ador de productos industriales y comerciales
16250
Aparadorista
*** falta ***
*** fauta ***
Escaparatista
16260
Decorador cinematogr…fic
*** falta ***
*** fauta ***
Decorador cinematogr fico
16290
Altres decoradors, dibuixants i dissenyadors comercials
*** falta ***
*** fauta ***
Otros decoradores, dibujantes y dise¤adores comerciales
163
Fot•grafs
*** falta ***
*** fauta ***
Fot¢grafos
16310
Fot•graf, en general (operador)
*** falta ***
*** fauta ***
Fot¢grafo, en genral (operador)
16320
Fot•graf publicitari
*** falta ***
*** fauta ***
Fot¢grafo publicitario
16330
Fot•graf reporter o de premsa
*** falta ***
*** fauta ***
Fot¢grafo reportero o de prensa
16390
Altres fot•grafs
*** falta ***
*** fauta ***
Otros fot¢grafos
164
Operadors de c…meres cinematogr…fiques i de televisi¢
*** falta ***
*** fauta ***
Operadores de c maras de cine y televisi¢n
16420
Operador de c…mera cinematogr…fica (filmadora)
*** falta ***
*** fauta ***
Operador de c mara de cine (tomavistas)
16430
Operador de c…mera de televisi¢
*** falta ***
*** fauta ***
Operador de c mara de televisi¢n
17
Professionals de la m£sica i d'espectacles art¡stics
*** falta ***
*** fauta ***
Profesionales de la m£sica y de espect culos art¡sticos
171
Compositors, m£sics i cantants
*** falta ***
*** fauta ***
Compositores, m£sicos y cantantes
17120
Compositor
*** falta ***
*** fauta ***
Compositor
17130
Orquestrador (reductor, transcriptor, corrector)
*** falta ***
*** fauta ***
Orquestador (reductor-transcriptor-corrector)
17135
Director d'orquestra o de banda de m£sica
*** falta ***
*** fauta ***
Director de orquesta o de banda de m£sica
17140
Instrumentista (professor d'orquestra)
*** falta ***
*** fauta ***
Instrumentista (profesor de orquesta)
17145
Cantant
*** falta ***
*** fauta ***
Cantante
17150
Director de cors i orfeons
*** falta ***
*** fauta ***
Director de coros y orfeones
17190
Compositors, m£sics i cantants ncaa
*** falta ***
*** fauta ***
Compositores, m£sicos y cantantes no incluidos en otra r£bricas
172
Core•grafs i ballarins
*** falta ***
*** fauta ***
Core¢grafos o bailarines
17220
Core•graf o director coreogr…fic
*** falta ***
*** fauta ***
Core¢grafo o director coreogr fico
17230
Ballar¡
*** falta ***
*** fauta ***
Bailar¡n
173
Actors, directors de teatre i cinema, i similars
*** falta ***
*** fauta ***
Actores, directores de teatro y cine y similares
17320
Actor
*** falta ***
*** fauta ***
Actor
17330
Director de teatre
*** falta ***
*** fauta ***
Director de teatro
17335
Regidor de teatre
*** falta ***
*** fauta ***
Regidor
17340
Director de cinema
*** falta ***
*** fauta ***
Director de cine
17345
Director de representacions de r…dio i televisi¢
*** falta ***
*** fauta ***
Director de representaciones en radio y televisi¢n
17350
Recitador
*** falta ***
*** fauta ***
Recitador
17390
Altres actors, directors de teatre i cinema, i similars
*** falta ***
*** fauta ***
Otros actores, directores de teatro y cine y similares
174
Empresaris i productors d'espectacles art¡stics
*** falta ***
*** fauta ***
Empresarios y productores de espect culos art¡sticos
17420
Empresari teatral
*** falta ***
*** fauta ***
Empresario teatral
17430
Productor cinematogr…fic
*** falta ***
*** fauta ***
Productor de pel¡culas
17440
Director de producci¢ (r…dio i televisi¢)
*** falta ***
*** fauta ***
Director de producci¢n (radio y televisi¢n)
17450
Empresari d'espectacles taurins
*** falta ***
*** fauta ***
Empresario de espect culos taurinos
17490
Altres empresaris i productors d'espectacles art¡stics
*** falta ***
*** fauta ***
Otros empresarios y productores de espect culos art¡sticos
175
Artistes de circ
*** falta ***
*** fauta ***
Artistas de circo
17520
Cap de pista o regidor
*** falta ***
*** fauta ***
Jefe de pista o regidor
17530
Pallasso
*** falta ***
*** fauta ***
Payaso
17540
Prestidigitador
*** falta ***
*** fauta ***
Prestidigitador
17550
Acr•bata
*** falta ***
*** fauta ***
Acr¢bata
17560
Trapezista
*** falta ***
*** fauta ***
Trapecista
17590
Altres artistes de circ
*** falta ***
*** fauta ***
Otros artistas de circo
176
Professionals d'espectacles taurins
*** falta ***
*** fauta ***
Profesionales de espect culos taurinos
17620
Matador de toros i torero
*** falta ***
*** fauta ***
Matador de toros. Torero
17630
Rejoneador
*** falta ***
*** fauta ***
Rejoneador
17640
Matador de j•necs i novillero
*** falta ***
*** fauta ***
Matador de novillos. Novillero
17690
Altres professionals d'espectacles taurins
*** falta ***
*** fauta ***
Otros profesionales de espect culos taurinos
179
Professionals d'espectacles art¡stics ncaa
*** falta ***
*** fauta ***
Profesionales de espect culos art¡sticos no incluidos en otros grupos primarios
17920
Locutor de r…dio i televisi¢
*** falta ***
*** fauta ***
Locutor de radio y televisi¢n
17930
Presentador animador
*** falta ***
*** fauta ***
Presentador-animador
17940
Director de programes musicals
*** falta ***
*** fauta ***
Director de programas musicales
17990
Altres professionals d'espectacles art¡stics
*** falta ***
*** fauta ***
Otros profesionales de espect culos art¡sticos
18
Professionals de l'esport
*** falta ***
*** fauta ***
Profesionales del deporte
181
Esportistes professionals
*** falta ***
*** fauta ***
Deportistas profesionales
18120
Futbolista
*** falta ***
*** fauta ***
Futbolista
18130
Boxador
*** falta ***
*** fauta ***
Boxeador
18140
Ciclista
*** falta ***
*** fauta ***
Ciclista
18150
Pilotari
*** falta ***
*** fauta ***
Pelotari
18190
Altres esportistes professionals
*** falta ***
*** fauta ***
Otros deportistas profesionales
182
Personal tŠcnic esportiu
*** falta ***
*** fauta ***
Personal t‚cnico de los deportes
18220
Entrenador esportiu
*** falta ***
*** fauta ***
Entrenador deportivo
18230
·rbitre o jutge esportiu
*** falta ***
*** fauta ***
µrbitro o juez deportivo
18240
Preparador f¡sic
*** falta ***
*** fauta ***
Preparador f¡sico
18250
Monitor de cultura f¡sica
*** falta ***
*** fauta ***
Monitor de cultura f¡sica
189
Altres professionals de l'esport
*** falta ***
*** fauta ***
Otros profesionales del deporte
18910
Altres professionals de l'esport
*** falta ***
*** fauta ***
Otros profesionales del deporte
19
Professionals, tŠcnics i similars ncaa
*** falta ***
*** fauta ***
Profesionales, t‚cnicos y similares no clasificados en otras r£bricas
191
Bibliotecaris, arxivers i conservadors de museus
*** falta ***
*** fauta ***
Bibliotecarios, archiveros y conservadores de museos
19120
Bibliotecari
*** falta ***
*** fauta ***
Bibliotecario
19130
Arxiver
*** falta ***
*** fauta ***
Archivero
19140
Conservador de museus
*** falta ***
*** fauta ***
Conservador de museo
19190
Altres bibliotecaris, arxivers i conservadors de museus
*** falta ***
*** fauta ***
Otros bibliotecarios, archiveros y conservadores de museos
192
Professionals de les ciŠncies pol¡tiques i la sociologia, psic•legs, antrop•legs, historiadors, ge•grafs i similars
*** falta ***
*** fauta ***
Profesionales de ciencias pol¡ticas y sociolog¡a, psic¢logos, antrop¢logos, historiadores, ge¢grafos y similares
19220
Soci•leg
*** falta ***
*** fauta ***
Soci¢logo
19230
Psic•leg
*** falta ***
*** fauta ***
Psic¢logo
19240
Antrop•leg
*** falta ***
*** fauta ***
Antrop¢logo
19250
Ge•graf
*** falta ***
*** fauta ***
Ge¢grafo
19260
Historiador
*** falta ***
*** fauta ***
Historiador
19270
Professional de les ciŠncies pol¡tiques
*** falta ***
*** fauta ***
Profesional de ciencias pol¡ticas
19290
Altres professionals de les ciŠncies pol¡tiques i la sociologia, psic•legs, antrop•legs, historiadors, ge•grafs i similars
*** falta ***
*** fauta ***
Otros profesionales en ciencias pol¡ticas y sociolog¡a, psic¢logos, antrop¢logos, historiadores, ge¢grafos y similares
193
Assistents socials
*** falta ***
*** fauta ***
Asistentes sociales
19310
Assistent social, en general
*** falta ***
*** fauta ***
Asistente social, en general
19320
Assistent social (problemes personals i socials)
*** falta ***
*** fauta ***
Asistente social (problemas personales y sociales)
19330
Assistent social (activitats culturals i recreatives)
*** falta ***
*** fauta ***
Asistente social (actividades culturales y recreativas)
19340
Assistent social (delinqŠncia)
*** falta ***
*** fauta ***
Asistente social (delincuencia)
19350
Assistent social (serveis psiqui…trics)
*** falta ***
*** fauta ***
Asistente social (servicios psiqui tricos)
19390
Altres assistents socials
*** falta ***
*** fauta ***
Otros asistentes sociales
194
Especialistes en assumptes de personal i en orientaci¢ i an…lisi professional
*** falta ***
*** fauta ***
Especialistas en asuntos de personal y en orientaci¢n y an lisis profesional
19420
Graduat social
*** falta ***
*** fauta ***
Graduado social
19430
Especialista en assumptes de personal
*** falta ***
*** fauta ***
Especialista en asuntos de personal
19440
Conseller d'orientaci¢ professional
*** falta ***
*** fauta ***
Consejero de orientaci¢n profesional
19450
Analista de professions
*** falta ***
*** fauta ***
Analista de profesiones
19490
Altres especialistes en assumptes de personal i en orientaci¢ i an…lisi professional
*** falta ***
*** fauta ***
Otros especialistas en asuntos de personal y en orientaci¢n y an lisis profesional
195
Fil•legs, traductors i intŠrprets
*** falta ***
*** fauta ***
Fil¢logos, traductores e int‚rpretes
19520
Fil•leg
*** falta ***
*** fauta ***
Fil¢logo
19530
Traductor
*** falta ***
*** fauta ***
Traductor
19540
IntŠrpret
*** falta ***
*** fauta ***
Int‚rprete
196
Professionals de la publicitat, de les relacions p£bliques i similars
*** falta ***
*** fauta ***
Profesionales de la publicidad, de las relaciones p£blicas y similares
19620
TŠcnic en publicitat
*** falta ***
*** fauta ***
T‚cnico de publicidad
19630
TŠcnic en relacions p£bliques
*** falta ***
*** fauta ***
T‚cnico en relaciones p£blicas
19640
TŠcnic en empreses tur¡stiques
*** falta ***
*** fauta ***
T‚cnico de empresas tur¡sticas
199
Altres professionals, tŠcnics i similars
*** falta ***
*** fauta ***
Otros profesionales, t‚cnicos y similares
19920
Agent de patents i marques
*** falta ***
*** fauta ***
Agente de patentes y marcas
19930
Conseller i agent d'economia domŠstica
*** falta ***
*** fauta ***
Consejero y agente de econom¡a dom‚stica
19940
TŠcnic en assegurances
*** falta ***
*** fauta ***
T‚cnico de seguros
19950
Agent de contractaci¢ d'espectacles
*** falta ***
*** fauta ***
Agente de contrataci¢n de espect culos
19960
Astr•leg i endev¡ de l'esdevenidor
*** falta ***
*** fauta ***
Astr¢logo y adivinador del porvenir
19990
Altres professionals, tŠcnics i similars ncaa
*** falta ***
*** fauta ***
Otros profesionales, t‚cnicos y similares no clasificados en otras r£bricas
2
Membres i personal directiu d'•rgans de l'Administraci¢ p£blica i directors i gerents d'empreses
*** falta ***
*** fauta ***
Miembros y personal directivo de ¢rganos de la Administraci¢n P£blica y directores y gerentes de empresas
20
Membres dels •rgans de govern, legislatius i consultius, i personal directiu de l'administraci¢ p£blica
*** falta ***
*** fauta ***
Miembros de los ¢rganos de gobierno, legislativos y consultivos y personal directivo de la Administraci¢n P£blica
201
Membres dels •rgans de govern, legislatius i consultius
*** falta ***
*** fauta ***
Miembros de los ¢rganos de gobierno, legislativos y consultivos
20120
Membre dels •rgans de govern de l'administraci¢ p£blica
*** falta ***
*** fauta ***
Miembro de los ¢rganos de gobierno de la Administraci¢n P£blica
20130
Membre dels •rgans legislatius
*** falta ***
*** fauta ***
Miembro de los ¢rganos legislativos
20140
Membre dels •rgans consultius
*** falta ***
*** fauta ***
Miembro de los ¢rganos consultivos
20190
Altres membres dels •rgans de govern, legislatius i consultius
*** falta ***
*** fauta ***
Otros miembros de los ¢rganos de gobierno, legislativos y consultivos
202
Personal directiu de l'administraci¢ p£blica
*** falta ***
*** fauta ***
Personal directivo de la Administraci¢n P£blica
20220
Secretari d'estat, sots-secretari, director general i secretari general tŠcnic
*** falta ***
*** fauta ***
Secretario de Estado, subsecretario, director general y secretario general t‚cnico
20230
Representant diplom…tic
*** falta ***
*** fauta ***
Representante diplom tico
20240
Representant i delegat territorial del govern i dels departaments ministerials
*** falta ***
*** fauta ***
Representante y delegado territorial del gobierno y de los departamentos ministeriales
20290
Resta de personal directiu de l'administraci¢ p£blica
*** falta ***
*** fauta ***
Otro personal directivo de la Administraci¢n P£blica
21
Directors i gerents d'empreses
*** falta ***
*** fauta ***
Directores y gerentes de empresa
211
Directors generals i gerents
*** falta ***
*** fauta ***
Directores generales y gerentes
21110
Director general i gerent
*** falta ***
*** fauta ***
Director general y gerente
212
Directors o caps de departament
*** falta ***
*** fauta ***
Directores o jefes de departamento
21220
Director de producci¢ (llevat de la producci¢ agr…ria)
*** falta ***
*** fauta ***
Director de producci¢n (excepto agraria)
21230
Director de recerca i desenvolupament
*** falta ***
*** fauta ***
Director de investigaciones y desarrollo
21240
Director comercial
*** falta ***
*** fauta ***
Director comercial
21250
Director administratiu
*** falta ***
*** fauta ***
Director administrativo
21260
Director de pressupostos i comptabilitat
*** falta ***
*** fauta ***
Director de presupuestos y contabilidad
21270
Director de personal i d'assumptes socials
*** falta ***
*** fauta ***
Director de personal y de asuntos sociales
21290
Altres directors o caps de departament
*** falta ***
*** fauta ***
Otros directores o jefes de departamento
3
Personal de serveis administratius i similars
*** falta ***
*** fauta ***
Personal de servicios administrativos y similares
31
Caps d'oficines administratives p£bliques i privades
*** falta ***
*** fauta ***
Jefes de oficinas administrativas, p£blicas y privadas
311
Caps d'oficines administratives p£bliques
*** falta ***
*** fauta ***
Jefes de oficinas administrativas p£blicas
31110
Cap d'oficines administratives p£bliques
*** falta ***
*** fauta ***
Jefe de oficinas administrativas p£blicas
312
Caps d'oficines administratives privades
*** falta ***
*** fauta ***
Jefes de oficinas administrativas privadas
31210
Cap d'oficines administratives privades
*** falta ***
*** fauta ***
Jefe de oficinas administrativas privadas
32
Taqu¡grafs, mecan•grafs i operadors de m…quines perforadores de fitxes, cintes i similars
*** falta ***
*** fauta ***
Taqu¡grafos, mecan¢grafos y operadores de m quinas perforadoras de fichas y cintas y similares
321
Taqu¡grafs, mecan•grafs i operadors de tŠlex
*** falta ***
*** fauta ***
Taqu¡grafos, mecan¢grafos y operadores de telex
32110
Taquimecan•graf, en general
*** falta ***
*** fauta ***
Taquimecan¢grafo, en general
32120
Secretari taqu¡graf o mecan•graf
*** falta ***
*** fauta ***
Secretario taqu¡grafo o mecan¢grafo
32130
Taqu¡graf de conferŠncies i congressos
*** falta ***
*** fauta ***
Taqu¡grafo de conferencias y congresos
32140
Mecan•graf
*** falta ***
*** fauta ***
Mecan¢grafo
32150
Teletipista
*** falta ***
*** fauta ***
Operador de telex (teletipista)
322
Operadors de m…quines perforadores de fitxes, cintes i similars
*** falta ***
*** fauta ***
Operadores de m quinas perforadoras de fichas, cintas y similares
32210
Operador de m…quina perforadora de fitxes o cintes (perforista i perforista verificador)
*** falta ***
*** fauta ***
Operador de m quina perforadora de fichas o cintas (perforista y perforista-verificador)
33
Empleats de comptabilitat, de caixa, taquillers i similars
*** falta ***
*** fauta ***
Empleados de contabilidad y caja, taquilleros y similares
331
Empleats de comptabilitat, de caixa i taquillers
*** falta ***
*** fauta ***
Empleados de contabilidad y caja y taquilleros
33110
Empleat de comptabilitat, en general
*** falta ***
*** fauta ***
Empleado de contabilidad, en general
33120
Ajudant de comptabilitat (tenidor de llibres)
*** falta ***
*** fauta ***
Ayudante de contabilidad (tenedor de libros)
33130
Empleat de caixa
*** falta ***
*** fauta ***
Empleado de caja
33140
Taquiller
*** falta ***
*** fauta ***
Taquillero
33150
Empleat d'operacions financeres
*** falta ***
*** fauta ***
Empleado de operaciones financieras
332
Empleats de c…lcul de costos i de salaris
*** falta ***
*** fauta ***
Empleados en c lculo de costes y salarios
33220
Empleat de c…lcul de costos
*** falta ***
*** fauta ***
Empleado en c lculo de costes
33230
Empleat de c…lcul de salaris i de n•mines
*** falta ***
*** fauta ***
Empleado en c lculo de salarios y n¢minas
339
Altres empleats de comptabilitat, de caixa, taquillers i similars
*** falta ***
*** fauta ***
Otros empleados de contabilidad y caja, taquillerosy similares
33910
Altres empleats de comptabilitat, de caixa, taquillers i similars
*** falta ***
*** fauta ***
Otros empleados de contabilidad y caja, taquilleros y similares
34
Operadors de m…quines facturadores, comptables, de calcular i de tractament autom…tic de dades
*** falta ***
*** fauta ***
Operadores de m quinas facturadoras, contables, de calcular, y de tratamiento autom tico de datos
341
Operadors de m…quines facturadores, comptables i de calcular
*** falta ***
*** fauta ***
Operadores de m quinas facturadoras, contables y de calcular
34120
Operador de m…quines facturadores i comptables
*** falta ***
*** fauta ***
Operador de m quinas facturadoras y contables
34130
Operador de m…quines de calcular
*** falta ***
*** fauta ***
Operador de m quinas de calcular
342
Operadors de m…quines de tractament autom…tic de la informaci¢
*** falta ***
*** fauta ***
Operadores de m quinas autom ticas para el tratamiento de la informaci¢n
34220
Operador d'ordinador
*** falta ***
*** fauta ***
Operador de ordenador
34230
Operador de m…quines classificadores i tabuladores de fitxes
*** falta ***
*** fauta ***
Operador de m quinas clasificadoras y tabuladoras de fichas
34290
Altres operadors de m…quines de tractament autom…tic de la informaci¢
*** falta ***
*** fauta ***
Otros operadores de m quinas autom ticas para el tratamiento de la informaci¢n
35
Caps i inspectors de serveis de transports i comunicacions
*** falta ***
*** fauta ***
Jefes e inspectores de servicios en los transportes y comunicaciones
351
Caps i inspectors de serveis de transports ferroviaris
*** falta ***
*** fauta ***
Jefes e inspectores de servicios en transportes ferroviarios
35120
Cap d'estaci¢ de ferrocarril
*** falta ***
*** fauta ***
Jefe de estaci¢n de ferrocarril
35130
Cap de reserva, dip•sit o secci¢ de material m•bil
*** falta ***
*** fauta ***
Jefe de reserva, dep¢sito o secci¢n de material m¢vil
35140
Cap i inspector de moviment de trens
*** falta ***
*** fauta ***
Jefe e Inspector de movimiento de trenes
35150
Inspector de serveis de transport ferroviari
*** falta ***
*** fauta ***
Inspector de servicios de transporte ferroviario
352
Caps i inspectors de serveis de transports per carretera i vies urbanes
*** falta ***
*** fauta ***
Jefes e inspectores de servicios en los transportes por carretera y v¡as urbanas
35220
Cap d'estaci¢ (transport per carretera i vies urbanes)
*** falta ***
*** fauta ***
Jefe de estaci¢n (transporte por carretera y v¡as urbanas)
35230
Cap de tr…nsit
*** falta ***
*** fauta ***
Jefe de tr fico
35240
Inspector de serveis de transport per carretera i vies urbanes
*** falta ***
*** fauta ***
Inspector de servicios de transporte por carretera y v¡as urbanas
353
Caps, controladors i inspectors de serveis de transport aeri
*** falta ***
*** fauta ***
Jefes, controladores e inspectores de servicios en el transporte a‚reo
35320
Cap de servei de transport aeri
*** falta ***
*** fauta ***
Jefe de servicio en el transporte a‚reo
35330
Controlador de tr…nsit aeri
*** falta ***
*** fauta ***
Controlador de tr fico a‚reo
35340
Cap d'operacions de vol
*** falta ***
*** fauta ***
Jefe de operaciones de vuelo
35390
Altres caps, controladors i inspectors de serveis de transport aeri
*** falta ***
*** fauta ***
Otros jefes, controladores e inspectores de servicios en el transporte a‚reo
354
Caps de serveis postals i de telecomunicacions
*** falta ***
*** fauta ***
Jefes de servicios postales y de telecomunaci¢n
35420
Cap d'oficina de correus, telŠgrafs i telŠfons
*** falta ***
*** fauta ***
Jefe de oficina de correos, tel‚grafos y tel‚fonos
35430
Cap de serveis de telecomunicacions
*** falta ***
*** fauta ***
Jefe de servicios de telecomunicaci¢n
35440
Cap de serveis postals
*** falta ***
*** fauta ***
Jefe de servicios postales
359
Caps i inspectors de serveis de transports i comunicacions ncaa
*** falta ***
*** fauta ***
Jefes e inspectores de servicios de transportes y comunicaciones no incluidos en otros grupos primarios
35910
Cap i inspector de serveis de transports i comunicacions ncaa
*** falta ***
*** fauta ***
Jefe e inspector de servicios de transportes y comunicaciones no incluidos en otras r£bricas
36
Caps de tren, revisors i cobradors en els mitjans de transport de passatgers
*** falta ***
*** fauta ***
Jefes de tren, revisores y cobradores en los medios de transporte de viajeros
360
Caps de tren, revisors i cobradors en els mitjans de transport de passatgers
*** falta ***
*** fauta ***
Jefes de tren, revisores y cobradores en los medios de transporte de viajeros
36020
Cap de tren de passatgers
*** falta ***
*** fauta ***
Jefe de tren de viajeros
36030
Interventor en ruta i revisor
*** falta ***
*** fauta ***
Interventor en ruta y revisor
36040
Conductor o encarregat de vag¢ llit
*** falta ***
*** fauta ***
Conductor o encargado de coche cama
36050
Cobrador en els mitjans de transport per carretera i vies urbanes
*** falta ***
*** fauta ***
Cobrador en los medios de transporte por carretera y v¡as urbanas
36090
Altres caps de tren, revisors i cobradors en els mitjans de transport de passatgers
*** falta ***
*** fauta ***
Otros jefes de tren, revisores y cobradores en los medios de transporte de viajeros
37
Carters, ordenances i transportistes
*** falta ***
*** fauta ***
Carteros, ordenanzas y recaderos
370
Carters, ordenances i transportistes
*** falta ***
*** fauta ***
Carteros, ordenanzas y recaderos
37020
Classificador de correspondŠncia
*** falta ***
*** fauta ***
Clasificador de correspondencia
37030
Carter
*** falta ***
*** fauta ***
Cartero
37040
Repartidor (telŠgrafs)
*** falta ***
*** fauta ***
Repartidor de tel‚grafos
37050
Ordenan‡a i grum
*** falta ***
*** fauta ***
Ordenanza y botones
37060
Transportista
*** falta ***
*** fauta ***
Recadero
38
Telefonistes, telegrafistes i similars
*** falta ***
*** fauta ***
Telefonistas, telegrafistas y similares
380
Telefonistes i telegrafistes
*** falta ***
*** fauta ***
Telefonistas y telegrafistas
38020
Telefonista
*** falta ***
*** fauta ***
Telefonista
38030
Radiotelefonista d'estacions terrestres
*** falta ***
*** fauta ***
Radiotelefonista de estaciones terrestres
38040
Telegrafista i radiotelegrafista
*** falta ***
*** fauta ***
Telegrafista y radiotelegrafista
38050
Radiotelegrafista o radiotelefonista naval
*** falta ***
*** fauta ***
Radiotelegrafista o radiotelefonista naval
38060
Operador de r…dio (navegaci¢ aŠria)
*** falta ***
*** fauta ***
Radio operador de aeronaves
39
Empleats de serveis administratius i similars ncaa
*** falta ***
*** fauta ***
Empleados de servicios administrativos y similares no clasificados en otras r£bricas
391
Empleats administratius de recepci¢, emmagatzematge i expedici¢ de mercaderies
*** falta ***
*** fauta ***
Empleados administrativos de recepci¢n, almacenamiento y expedici¢n de mercanc¡as
39120
Empleat de serveis de recepci¢ i expedici¢ de mercaderies
*** falta ***
*** fauta ***
Empleado de servicios de recepci¢n y expedici¢n de mercanc¡as
39130
Empleat de registre d'existŠncies
*** falta ***
*** fauta ***
Empleado del registro de existencias
39140
Empleat de serveis d'aprovisionament (magatzemer)
*** falta ***
*** fauta ***
Empleado de servicios de aprovisionamiento (almacenero)
39150
Empleat de serveis de control de pesos (pesador)
*** falta ***
*** fauta ***
Empleado de servicios de control de pesos (basculero-pesador)
39190
Altres empleats administratius de recepci¢, emmagatzematge i expedici¢ de mercaderies
*** falta ***
*** fauta ***
Otros empleados administrativos de recepci¢n, almacenamiento y expedici¢n de mercanc¡as
392
Empleats de serveis de c…lcul de materials i de planificaci¢ de la producci¢
*** falta ***
*** fauta ***
Empleados de servicios de c lculo de materiales y de planificaci¢n de la producci¢n
39220
Empleat de serveis de c…lcul de materials
*** falta ***
*** fauta ***
Empleado de servicios de c lculo de materiales
39230
Empleat de serveis de planificaci¢ de la producci¢
*** falta ***
*** fauta ***
Empleado de servicios de planificaci¢n de la producci¢n
393
Empleats de serveis administratius
*** falta ***
*** fauta ***
Empleados de servicios administrativos
39310
Empleat administratiu, en general
*** falta ***
*** fauta ***
Empleado administrativo, en general
39320
Empleat de correspondŠncia
*** falta ***
*** fauta ***
Empleado de correspondencia
39330
Empleat de serveis del personal
*** falta ***
*** fauta ***
Empleado de servicios de personal
39340
Empleat de notaries, registres i altres serveis jur¡dics
*** falta ***
*** fauta ***
Empleado de notar¡as, registros y otros servicios jur¡dicos
39350
Empleat d'assegurances
*** falta ***
*** fauta ***
Empleado de seguros
39390
Altres empleats de serveis administratius
*** falta ***
*** fauta ***
Otros empleados de servicios administrativos
394
Recepcionistes, empleats d'informaci¢ i d'agŠncies de viatges
*** falta ***
*** fauta ***
Recepcionistas, empleados de informaci¢n y de agencias de viajes
39410
Recepcionista, en general
*** falta ***
*** fauta ***
Recepcionista, en general
39420
Recepcionista d'hotel
*** falta ***
*** fauta ***
Recepcionista de hotel
39430
Recepcionista de consultori mŠdic
*** falta ***
*** fauta ***
Recepcionista de consultorio m‚dico
39440
Empleat d'agŠncia de viatges
*** falta ***
*** fauta ***
Empleado de agencia de viajes
39490
Altres recepcionistes, empleats d'informaci¢ i d'agŠncies de viatges
*** falta ***
*** fauta ***
Otros recepcionistas, empleados de informaci¢n y de agencias de viajes
395
Empleats de biblioteques i de serveis d'arxiu
*** falta ***
*** fauta ***
Empleados de bibliotecas y de servicios de archivo
39520
Empleat de biblioteca
*** falta ***
*** fauta ***
Empleado de biblioteca
39530
Empleat de serveis d'arxiu
*** falta ***
*** fauta ***
Empleado de servicios de archivo
39590
Altres empleats de biblioteques i serveis d'arxiu
*** falta ***
*** fauta ***
Otros empleados de bibliotecas y servicios de archivo
396
Empleats d'estad¡stica i de codificaci¢ de dades
*** falta ***
*** fauta ***
Empleados de estad¡stica y de codificaci¢n de datos
39620
Empleat d'estad¡stica
*** falta ***
*** fauta ***
Empleado de estad¡stica
39630
Empleat de codificaci¢ de dades
*** falta ***
*** fauta ***
Empleado de codificaci¢n de datos
397
Entrevistadors o agents d'enquestes i censos
*** falta ***
*** fauta ***
Entrevistadores o agentes de encuestas y censos
39710
Entrevistador o agent d'enquestes i censos
*** falta ***
*** fauta ***
Entrevistador o agente de encuestas y censos
399
Altres empleats de serveis administratius i similars
*** falta ***
*** fauta ***
Otros empleados de servicios administrativos y similares
39920
Corrector de proves d'impremta
*** falta ***
*** fauta ***
Corrector de pruebas de imprenta
39930
Operador de m…quines d'oficina de reproducci¢ de documents i pl…nols
*** falta ***
*** fauta ***
Operador de m quinas de oficina, de reproducci¢n de documentos y planos
39990
Altres empleats de serveis administratius i similars
*** falta ***
*** fauta ***
Otros empleados de servicios administrativos y similares
4
Comerciants, venedors i similars
*** falta ***
*** fauta ***
Comerciantes, vendedores y similares
40
Directors i gerents d'empreses i establiments comercials
*** falta ***
*** fauta ***
Directores y gerentes de empresas y establecimientos comerciales
400
Directors i gerents d'empreses i establiments comercials
*** falta ***
*** fauta ***
Directores y gerentes de empresas y establecimientos comerciales
40020
Director i gerent (comer‡ a l'engr•s)
*** falta ***
*** fauta ***
Director y gerente (comercio al por mayor)
40030
Director i gerent (comer‡ al detall)
*** falta ***
*** fauta ***
Director y gerente (comercio al por menor)
41
Propietaris gerents d'empreses i establiments comercials
*** falta ***
*** fauta ***
Propietarios-gerentes de empresas y establecimientos comerciales
410
Propietaris gerents d'empreses i establiments comercials
*** falta ***
*** fauta ***
Propietarios-gerentes de empresas y establecimientos comerciales
41020
Propietari gerent (comer‡ a l'engr•s)
*** falta ***
*** fauta ***
Propietario-gerente (comercio al por mayor)
41030
Propietari gerent (comer‡ al detall)
*** falta ***
*** fauta ***
Propietario-gerente (comercio al por menor)
42
Caps de vendes i caps i agents de compres
*** falta ***
*** fauta ***
Jefes de venta y jefes y agentes de compras
421
Caps de vendes
*** falta ***
*** fauta ***
Jefes de venta
42120
Cap de vendes a l'engr•s
*** falta ***
*** fauta ***
Jefe de ventas al por mayor
42130
Cap de vendes al detall
*** falta ***
*** fauta ***
Jefe de ventas al por menor
42140
Inspector promotor de vendes
*** falta ***
*** fauta ***
Inspector-promotor de ventas
422
Caps i agents de compres
*** falta ***
*** fauta ***
Jefes y agentes de compras
42220
Cap de compres
*** falta ***
*** fauta ***
Jefe de compras
42230
Agent de compres
*** falta ***
*** fauta ***
Agente de compras
43
Agents tŠcnics de vendes, viatjants i representants de comer‡
*** falta ***
*** fauta ***
Agentes t‚cnicos de ventas, viajantes y representantes de comercio
431
Agents i inspectors tŠcnics de vendes
*** falta ***
*** fauta ***
Agentes e inspectores t‚cnicos de ventas
43120
Agent tŠcnic comercial
*** falta ***
*** fauta ***
Agente t‚cnico comercial
43130
Inspector assessor tŠcnic de vendes
*** falta ***
*** fauta ***
Inspector-asesor t‚cnico de ventas
43140
Visitador mŠdic (promotor de productes farmacŠutics)
*** falta ***
*** fauta ***
Visitador m‚dico (promotor de productos farmac‚uticos)
432
Agents, viatjants i representants de comer‡
*** falta ***
*** fauta ***
Agentes, viajantes y representantes de comercio
43220
Agent comercial (viatjant, corredor de pla‡a)
*** falta ***
*** fauta ***
Agente de comercio (viajante, corredor de plaza)
43230
Representant comercial de f…brica
*** falta ***
*** fauta ***
Representante comercial de f brica
44
Agents de canvi i borsa, corredors de comer‡, agents de la propietat immobili…ria, agents d'assegurances i altres
*** falta ***
*** fauta ***
Agentes de cambio y bolsa, corredores de comercio, agentes de la propiedad inmobiliaria, de seguros y otros
441
Agents de canvi i borsa, i corredors de comer‡
*** falta ***
*** fauta ***
Agentes de cambio y bolsa y corredores de comercio
44120
Agent de canvi i borsa
*** falta ***
*** fauta ***
Agente de cambio y bolsa
44130
Corredor de comer‡
*** falta ***
*** fauta ***
Corredor de comercio
442
Agents de contractaci¢ immobili…ria i d'assegurances
*** falta ***
*** fauta ***
Agentes de contrataci¢n inmobiliaria y de seguros
44220
Agent de contractaci¢ immobili…ria
*** falta ***
*** fauta ***
Agente de contrataci¢n inmobiliaria
44230
Agent d'assegurances
*** falta ***
*** fauta ***
Agente de seguros
443
Agents de venda de publicitat, de serveis i altres
*** falta ***
*** fauta ***
Agentes de venta de servicios de publicidad y otros
44320
Agent de venda de publicitat (promotor de mitjans publicitaris)
*** falta ***
*** fauta ***
Agente de venta de publicidad (promotor de medios)
44330
Agent de venda de serveis
*** falta ***
*** fauta ***
Agente de venta de servicios
444
Subhastadors i taxadors
*** falta ***
*** fauta ***
Subastadores y tasadores
44420
Subhastador
*** falta ***
*** fauta ***
Subastador
44430
Taxador
*** falta ***
*** fauta ***
Tasador
45
Dependents de comer‡, venedors i similars
*** falta ***
*** fauta ***
Dependientes de comercio, vendedores y similares
451
Dependents de comer‡, demostradors i exhibidors de models
*** falta ***
*** fauta ***
Dependientes de comercio, demostradores y exhibidores de modelos
45120
Dependent de comer‡ al detall
*** falta ***
*** fauta ***
Dependiente de comercio al por menor
45130
Venedor de comer‡ a l'engr•s
*** falta ***
*** fauta ***
Vendedor de comercio al por mayor
45140
Demostrador
*** falta ***
*** fauta ***
Demostrador
45150
Model de moda
*** falta ***
*** fauta ***
Modelo de modas
45190
Altres dependents de comer‡, demostradors i exhibidors de models
*** falta ***
*** fauta ***
Otros dependientes de comercio, demostradores y exhibidores de modelos
452
Venedors ambulants, venedors a domicili i venedors de diaris
*** falta ***
*** fauta ***
Vendedores ambulantes, vendedores a domicilio y vendedores de peri¢dicos
45220
Venedor ambulant
*** falta ***
*** fauta ***
Vendedor ambulante
45230
Visitador venedor a domicili
*** falta ***
*** fauta ***
Visitador-vendedor a domicilio
45240
Venedor de diaris i revistes
*** falta ***
*** fauta ***
Vendedor de peri¢dicos y revistas
45290
Altres venedors ambulants, venedors a domicili i venedors de diaris
*** falta ***
*** fauta ***
Otros vendedores ambulantes, vendedores a domicilio y vendedores de peri¢dicos
49
Comerciants, venedors i similars ncaa
*** falta ***
*** fauta ***
Comerciantes, vendedores y similares no clasificados en otras r£bricas
490
Comerciants, venedors i similars ncaa
*** falta ***
*** fauta ***
Comerciantes, vendedores y similares no clasificados en otras r£bricas
49020
Prestador
*** falta ***
*** fauta ***
Prestamista
49090
Altres comerciants, venedors i similars
*** falta ***
*** fauta ***
Otros comerciantes, vendedores y similares
5
Personal de serveis d'hoteleria, domŠstics, personals, de protecci¢ i de seguretat, i similars
*** falta ***
*** fauta ***
Personal de los servicios de hosteler¡a, dom‚sticos, personales, de protecci¢n y de seguridad y similares
50
Directors i gerents de serveis d'hoteleria i similars
*** falta ***
*** fauta ***
Directores y gerentes de servicios de hosteler¡a y similares
500
Directors i gerents de serveis d'hoteleria i similars
*** falta ***
*** fauta ***
Directores y gerentes de servicios de hosteler¡a y similares
50020
Director i gerent d'hotel
*** falta ***
*** fauta ***
Director y gerente de hotel
50030
Director i gerent de restaurant
*** falta ***
*** fauta ***
Director y gerente de restaurante
50040
Sobrec…rrec
*** falta ***
*** fauta ***
Sobrecargo
50090
Altres directors i gerents de serveis d'hoteleria i similars
*** falta ***
*** fauta ***
Otros directores y gerentes de servicios de hosteler¡a y similares
51
Propietaris gerents d'establiments d'hoteleria i similars
*** falta ***
*** fauta ***
Propietarios-gerentes de establecimientos de hosteler¡a y similares
510
Propietaris gerents d'establiments d'hoteleria i similars
*** falta ***
*** fauta ***
Propietarios-gerentes de establecimientos de hosteler¡a y similares
51020
Propietari gerent d'hotel
*** falta ***
*** fauta ***
Propietario-gerente de hotel
51030
Propietari gerent de restaurant
*** falta ***
*** fauta ***
Propietario-gerente de restaurante
51040
Propietari gerent de cases d'hostes
*** falta ***
*** fauta ***
Propietario-gerente de casas de hu‚spedes
51050
Propietari gerent de cafŠs, bars i establiments similars
*** falta ***
*** fauta ***
Propietario-gerente de caf‚, bar y establecimiento similar
51090
Altres propietaris gerents d'establiments d'hoteleria i similars
*** falta ***
*** fauta ***
Otros propietarios-gerentes de establecimientos de hosteler¡a y similares
52
Encarregats de personal de serveis domŠstics d'establiments, cases particulars i similars
*** falta ***
*** fauta ***
Encargados de personal de servicios dom‚sticos en establecimientos, hogares y similares
520
Encarregats de personal de serveis domŠstics d'establiments, cases particulars i similars
*** falta ***
*** fauta ***
Encargados de personal de servicios dom‚sticos en establecimientos, hogares y similares
52020
Majordom d'establiments
*** falta ***
*** fauta ***
Mayordomo en establecimietos
52030
Majordom de cases particulars
*** falta ***
*** fauta ***
Mayordomo en casas particulares
52040
Encarregat d'economat, rebost o celler (hoteleria)
*** falta ***
*** fauta ***
Encargado de economato, despensa o bodega (hosteler¡a)
52050
Majordom de vaixell
*** falta ***
*** fauta ***
Mayordomo de barco
52060
Majordoma
*** falta ***
*** fauta ***
Gobernanta (ama de llaves)
52070
Encarregat de personal de servei d'…pats (catering)
*** falta ***
*** fauta ***
Encargado de personal de servicio de aprovisionamiento de comidas (catering)
52090
Altres encarregats de personal de serveis domŠstics d'establiments, cases particulars i similars
*** falta ***
*** fauta ***
Otros encargados de personal de servicios dom‚sticos en establecimientos, hogares y similares
53
Cuiners, cambrers i similars
*** falta ***
*** fauta ***
Cocineros, camareros y similares
531
Cuiners
*** falta ***
*** fauta ***
Cocineros
53120
Cap de cuina
*** falta ***
*** fauta ***
Jefe de cocina
53130
Cuiner (llevat del servei domŠstic)
*** falta ***
*** fauta ***
Cocinero (excepto servicio dom‚stico)
53140
Cuiner (servei domŠstic)
*** falta ***
*** fauta ***
Cocinero (servicio dom‚stico)
53150
Cuiner de vaixell
*** falta ***
*** fauta ***
Cocinero de barco
53160
Encarregat de la planxa
*** falta ***
*** fauta ***
Planchista
53170
Auxiliar de cuina (rentaplats o marmit¢)
*** falta ***
*** fauta ***
Auxiliar de cocina (pinche o marmit¢n)
53190
Altres cuiners
*** falta ***
*** fauta ***
Otros cocineros
532
Cambrers i similars
*** falta ***
*** fauta ***
Camareros y similares
53220
Cap de menjador o mestre-sala
*** falta ***
*** fauta ***
Jefe de comedor o maestresala
53230
Cambrer
*** falta ***
*** fauta ***
Camarero
53240
Sommelier
*** falta ***
*** fauta ***
Camarero, servicio de vinos (sumiller)
53250
B…rman
*** falta ***
*** fauta ***
Barman
53260
Auxiliar de cambrer
*** falta ***
*** fauta ***
Auxiliar de camarero
54
Personal de serveis d'establiments, cases particulars i similars ncaa
*** falta ***
*** fauta ***
Personal de servicios en establecimientos, hogares y similares no clasificado en otros grupos primarios
540
Personal de serveis d'establiments, cases particulars i similars ncaa
*** falta ***
*** fauta ***
Personal de servicios en establecimientos, hogares y similares no clasificado en otros grupos primarios
54010
Assistent domŠstic, en general
*** falta ***
*** fauta ***
Empleada de hogar, en general
54020
Ajuda de cambra
*** falta ***
*** fauta ***
Doncella o ayuda de c mara
54030
Assistent domŠstic i mainader
*** falta ***
*** fauta ***
Empleada del hogar, ni¤era
54035
Zelador de guarderia infantil
*** falta ***
*** fauta ***
Celadora de guarder¡a infantil
54040
Dama de companyia
*** falta ***
*** fauta ***
Dama de compa¤¡a
54050
Cambrer de planta (hoteleria)
*** falta ***
*** fauta ***
Camarera de piso (hosteler¡a)
54055
Conserge d'hotel
*** falta ***
*** fauta ***
Conserje de hotel
54060
Cambrer de vaixell
*** falta ***
*** fauta ***
Camarero de barco
54065
Hostessa i auxiliar de vol
*** falta ***
*** fauta ***
Azafata y auxiliar de vuelo
54070
Guarda-roba d'actors
*** falta ***
*** fauta ***
Guardarropa de actores
54090
Resta de personal de serveis d'establiments, cases particulars i similars
*** falta ***
*** fauta ***
Otro personal de servicios en establecimientos, hogares y similares
55
Conserges, porters, personal de neteja d'edificis i similars
*** falta ***
*** fauta ***
Conserjes, porteros, personal de limpieza de edificios y similares
551
Conserges i porters
*** falta ***
*** fauta ***
Conserjes y porteros
55120
Conserge (finques urbanes)
*** falta ***
*** fauta ***
Conserje de fincas urbanas
55130
Porter (finques urbanes)
*** falta ***
*** fauta ***
Empleado de fincas urbanas, portero
55140
Sagrist…
*** falta ***
*** fauta ***
Empleado de edificio dedicado al culto religioso, sacrist n
55150
Porter (hoteleria)
*** falta ***
*** fauta ***
Portero (hosteler¡a)
55160
Ascensorista
*** falta ***
*** fauta ***
Ascensorista
55190
Altres conserges i porters
*** falta ***
*** fauta ***
Otros conserjes y porteros
552
Personal de neteja d'edificis i similars
*** falta ***
*** fauta ***
Personal de limpieza de edificios y similares
55220
Mosso o dona de neteja
*** falta ***
*** fauta ***
Mujer o mozo de limpieza
55230
Netejador de finestres
*** falta ***
*** fauta ***
Limpiador de ventanas
55240
Escura-xemeneies
*** falta ***
*** fauta ***
Deshollinador
55290
Resta de personal de neteja d'edificis i similars
*** falta ***
*** fauta ***
Otro personal de limpieza de edificio y similares
56
Bugaders, netejadors, planxadors de roba i similars
*** falta ***
*** fauta ***
Trabajadores del lavado, limpieza y planchado de ropa y similares
560
Bugaders, netejadors, planxadors de roba i similars
*** falta ***
*** fauta ***
Trabajadores del lavado, limpieza y planchado de ropa y similares
56010
Bugader, en general
*** falta ***
*** fauta ***
Lavandero, en general
56020
Bugader a m…quina
*** falta ***
*** fauta ***
Lavandero a m quina
56030
Netejador en sec a m…quina
*** falta ***
*** fauta ***
Limpiador en seco a m quina
56040
Netejador en sec a m…
*** falta ***
*** fauta ***
Limpiador en seco a mano
56050
Llevataques en sec
*** falta ***
*** fauta ***
Quitamanchas en seco
56060
Planxador a m…quina
*** falta ***
*** fauta ***
Planchador a m quina
56070
Planxador a m…
*** falta ***
*** fauta ***
Planchador a mano
56080
Personal auxiliar de bugaderies i similars
*** falta ***
*** fauta ***
Personal auxiliar de lavander¡as y similar
57
Personal de serveis de perruqueria, tractaments de bellesa i similars
*** falta ***
*** fauta ***
Personal de los servicios de peluquer¡a, tratamientos de belleza y similar
570
Personal de serveis de perruqueria, tractaments de bellesa i similars
*** falta ***
*** fauta ***
Personal de los servicios de peluquer¡a, tratamientos de belleza y similar
57020
Perruquer de senyores
*** falta ***
*** fauta ***
Peluquero de se¤oras
57030
Perruquer de senyors (barber)
*** falta ***
*** fauta ***
Peluquero de caballeros (barbero)
57040
Especialista en tractaments de bellesa (esteticista)
*** falta ***
*** fauta ***
Especialista en tratamientos de belleza (esteticista)
57050
Manicur
*** falta ***
*** fauta ***
Manicura
57060
Maquillador (teatre, cinema i televisi¢)
*** falta ***
*** fauta ***
Maquillador (teatro, cine y televisi¢n)
57070
Banyador (saunes, banys turcs, etc.)
*** falta ***
*** fauta ***
Ba¤ero (saunas, ba¤os turcos, etc.)
57090
Resta de personal de serveis de perruqueria, tractaments de bellesa i similars
*** falta ***
*** fauta ***
Otro personal de los servicios de peluquer¡a, tratamientos de belleza y similares
58
Personal de serveis de protecci¢ i seguretat
*** falta ***
*** fauta ***
Personal de los servicios de protecci¢n y seguridad
581
Bombers i similars
*** falta ***
*** fauta ***
Bomberos y similares
58110
Bomber, en general
*** falta ***
*** fauta ***
Bombero, en general
58120
Especialista en prevenci¢ d'incendis
*** falta ***
*** fauta ***
Especialista en prevenci¢n de incendios
58130
Bomber (accidents d'aviaci¢)
*** falta ***
*** fauta ***
Bombero (accidentes de aviaci¢n)
58190
Altres bombers
*** falta ***
*** fauta ***
Otros bomberos
582
Comissaris i inspectors de policia
*** falta ***
*** fauta ***
Comisarios e inspectores de polic¡a
58220
Comissari de policia
*** falta ***
*** fauta ***
Comisario de polic¡a
58230
Inspector de policia
*** falta ***
*** fauta ***
Inspector de polic¡a
583
Personal de centres penitenciaris
*** falta ***
*** fauta ***
Personal de prisiones
58320
Director de centres penitenciaris
*** falta ***
*** fauta ***
Director de establecimiento penitenciario
58330
Cap de serveis de centres penitenciaris
*** falta ***
*** fauta ***
Jefe de servicios de prisiones
58340
Oficial de centres penitenciaris
*** falta ***
*** fauta ***
Oficial de prisiones
58350
Auxiliar penitenciari
*** falta ***
*** fauta ***
Auxiliar penitenciario
584
Policies nacionals, municipals, vigilants i guardes jurats
*** falta ***
*** fauta ***
Polic¡as nacionales, municipales, vigilantes y guardas jurados
58420
Policia nacional
*** falta ***
*** fauta ***
Polic¡a Nacional
58430
Policia, gu…rdia municipal
*** falta ***
*** fauta ***
Polic¡a, guardia municipal
58440
Vigilant jurat (empreses de seguretat)
*** falta ***
*** fauta ***
Vigilante jurado (empresas de seguridad)
58450
Guarda jurat
*** falta ***
*** fauta ***
Guarda jurado
589
Personal de serveis de protecci¢ i seguretat ncaa
*** falta ***
*** fauta ***
personal de servicios de protecci¢n y seguridad no incluidos en otros grupos primarios
58920
Detectiu i agent d'investigaci¢ privada
*** falta ***
*** fauta ***
Detective, agente de investigaci¢n privada
58930
Vigilant
*** falta ***
*** fauta ***
Vigilante
58940
Vigilant de piscines i platges (socorrista)
*** falta ***
*** fauta ***
Vigilante de piscinas y playas (socorrista-ba¤ista)
58990
Resta de personal de serveis de protecci¢ i seguretat ncaa
*** falta ***
*** fauta ***
Otro personal de los servicios de protecci¢n y seguridad no incluido en r£bricas anteriores
59
Personal de serveis diversos ncaa
*** falta ***
*** fauta ***
Personal de servicios diversos no clasificado en otros subgrupos
591
Guies i guies intŠrprets
*** falta ***
*** fauta ***
Gu¡as y gu¡as int‚rpretes
59120
Guia de turisme
*** falta ***
*** fauta ***
Gu¡a de turismo
59130
Guia local de turisme
*** falta ***
*** fauta ***
Gu¡a local de turismo
59140
Guia intŠrpret
*** falta ***
*** fauta ***
Gu¡a int‚rprete
59150
Animador de grup
*** falta ***
*** fauta ***
Animador de grupo
59190
Altres guies i guies intŠrprets
*** falta ***
*** fauta ***
Otros gu¡as y gu¡as int‚rpretes
592
Personal de pompes f£nebres i similars
*** falta ***
*** fauta ***
Personal de pompas f£nebres y similar
59220
Agent de pompes f£nebres
*** falta ***
*** fauta ***
Agente de pompas f£nebres
59230
Embalsamador
*** falta ***
*** fauta ***
Embalsamador
59240
Mestre de cerim•nies de pompes f£nebres
*** falta ***
*** fauta ***
Ceremonial de pompas f£nebres
59250
Domiciliari de pompes f£nebres
*** falta ***
*** fauta ***
Domiciliario de pompas f£nebres
59260
Oficial d'hospitals (pompes f£nebres)
*** falta ***
*** fauta ***
Oficial de hospitales (pompas f£nebres)
59290
Resta de personal de pompes f£nebres i similars
*** falta ***
*** fauta ***
Otro personal de pompas f£nebres y similar
593
Personal d'apostes esportives
*** falta ***
*** fauta ***
Personal de apuestas deportivas
59320
Recollidor i liquidador d'apostes esportives
*** falta ***
*** fauta ***
Recogedor y liquidador de apuestas deportivas
59330
Pagador d'apostes esportives
*** falta ***
*** fauta ***
Pagador de apuestas deportivas
59340
Calculista d'apostes esportives
*** falta ***
*** fauta ***
Calculista de apuestas deportivas
59390
Resta de personal d'apostes esportives
*** falta ***
*** fauta ***
Otro personal de apuestas deportivas
594
Personal de serveis en espectacles p£blics i centres d'esbarjo
*** falta ***
*** fauta ***
Personal de servicios en espect culos p£blicos y centros de recreo
59420
Empleat de sales de joc
*** falta ***
*** fauta ***
Empleado de salas de juego
59430
Porter recepcionista
*** falta ***
*** fauta ***
Portero recibidor
59440
Acomodador
*** falta ***
*** fauta ***
Acomodador
59450
Empleat de centre d'esbarjo
*** falta ***
*** fauta ***
Empleado de centro de recreo
59490
Resta de personal de serveis en espectacles p£blics i centres d'esbarjo
*** falta ***
*** fauta ***
Otro personal de servicios en espect culos p£blicos y centros de recreo
599
Resta de personal de serveis diversos
*** falta ***
*** fauta ***
Otro personal de servicios diversos
59920
Guarda-roba de locals p£blics
*** falta ***
*** fauta ***
Guardarropa, en locales p£blicos
59930
Encarregat de lavabos
*** falta ***
*** fauta ***
Personal encargado de los lavabos
59940
Model d'artistes
*** falta ***
*** fauta ***
Modelo de artista
59990
Resta de personal de serveis diversos ncaa
*** falta ***
*** fauta ***
Otro personal de servicios diversos no clasificador en otras r£bricas
6
Personal dedicat a l'agricultura, la ramaderia, la silvicultura, la pesca, la ca‡a i similars
*** falta ***
*** fauta ***
Personal dedicado a la agricultura, ganader¡a, silvicultura, pesca, caza y similares
60
Directors i caps d'empreses o explotacions agr…ries i pesqueres
*** falta ***
*** fauta ***
Directores y jefes de empresas o explotaciones agrarias y de la pesca
601
Directors i caps d'empreses o explotacions agr…ries
*** falta ***
*** fauta ***
Directores y jefes de empresas o explotaciones agrarias
60120
Director d'explotaci¢ agr…ria
*** falta ***
*** fauta ***
Director de explotaci¢n agraria
60130
Cap o capat…s general d'explotacions agr…ries
*** falta ***
*** fauta ***
Jefe o capataz general de explotaciones agrarias
602
Directors i caps d'empreses o explotacions pesqueres
*** falta ***
*** fauta ***
Directores y jefes de empresas o explotacionesde la pesca
60210
Director i cap d'empreses o explotacions pesqueres
*** falta ***
*** fauta ***
Director y jefe de empresas o explotaciones de la pesca
61
Treballadors per compte propi d'explotacions agr…ries i pesqueres
*** falta ***
*** fauta ***
Trabajadores por cuenta propia de explotaciones agrarias y de la pesca
611
Treballadors per compte propi d'explotacions agr¡coles
*** falta ***
*** fauta ***
Trabajadores por cuenta propia de explotaciones agr¡colas
61110
Treballador per compte propi d'explotacions agr¡coles, en general
*** falta ***
*** fauta ***
Trabajador por cuenta propia de explotaciones agr¡colas, en general
61120
Treballador per compte propi d'explotacions agr¡coles (cereals i lleguminoses)
*** falta ***
*** fauta ***
Trabajador por cuenta propia de explotaciones agr¡colas, cereales y leguminosas
61130
Treballador per compte propi d'explotacions agr¡coles (vinya i olivera)
*** falta ***
*** fauta ***
Trabajador por cuenta propia de explotaciones agr¡colas, vi¤a y olivar
61140
Treballador per compte propi d'explotacions agr¡coles (fruiters)
*** falta ***
*** fauta ***
Trabajador por cuenta propia de explotaciones agr¡colas, frutales
61150
Treballador per compte propi d'explotacions agr¡coles (hortes i planters)
*** falta ***
*** fauta ***
Trabajador por cuenta propia de explotaciones agr¡colas, huertas y viveros
61190
Altres treballadors per compte propi d'explotacions agr¡coles
*** falta ***
*** fauta ***
Otros trabajadores por cuenta de explotaciones agr¡colas
612
Treballadors per compte propi d'explotacions ramaderes i av¡coles
*** falta ***
*** fauta ***
Trabajadores por cuenta propia de explotaciones ganaderas y av¡colas
61210
Ramader, en general
*** falta ***
*** fauta ***
Ganadero, en general
61220
Ramader de bestiar de carn i llana
*** falta ***
*** fauta ***
Ganadero, ganado de carne y lana
61230
Ramader de bestiar lleter
*** falta ***
*** fauta ***
Ganadero, ganado lechero
61240
Ramader de bestiar brau
*** falta ***
*** fauta ***
Ganadero, reses bravas
61250
Avicultor
*** falta ***
*** fauta ***
Avicultor
61290
Altres treballadors per compte propi d'explotacions ramaderes i av¡coles
*** falta ***
*** fauta ***
Otros trabajadores por cuenta propia de explotaciones ganaderas y av¡colas
613
Treballadors per compte propi d'explotacions forestals
*** falta ***
*** fauta ***
Trabajador por cuenta propia de explotaciones forestales
61310
Treballador per compte propi d'explotacions forestals
*** falta ***
*** fauta ***
Trabajador por cuenta propia de explotaciones forestales
614
Trompte propi d'explotacions agr…ries mixtes
*** falta ***
*** fauta ***
Trabajador por cuenta propia de explotaciones agrarias mixtas
61410
Treballador per compte propi d'explotacions agr…ries mixtes
*** falta ***
*** fauta ***
Trabajador por cuenta propia de explotaciones agrarias mixtas
615
Treballadors per compte propi d'explotacions pesqueres
*** falta ***
*** fauta ***
Trabajador por cuenta propia de explotaciones de la pesca
61510
Treballador per compte propi d'explotacions pesqueres, en general
*** falta ***
*** fauta ***
Trabajador por cuenta propia de explotaciones de la pesca, en general
61520
Treballador per compte propi de piscifactories i vivers de crustacis i molúluscs
*** falta ***
*** fauta ***
Trabajador por cuenta propia de piscifactor¡as y criaderos de crust ceos y moluscos
61590
Altres treballadors per compte propi d'explotacions pesqueres
*** falta ***
*** fauta ***
Otros trabajadores por cuenta propia de explotaciones de la pesca
62
Treballadors agr¡coles, ramaders i similars
*** falta ***
*** fauta ***
Trabajadores agr¡colas, ganaderos y similares
621
Treballadors de l'agricultura
*** falta ***
*** fauta ***
Trabajadores de la agricultura
62110
Treballador agr¡cola, en general
*** falta ***
*** fauta ***
Trabajador agr¡cola, en general
62115
Treballador agr¡cola (cereals llevat de l'arr•s)
*** falta ***
*** fauta ***
Trabajador agr¡cola, cereales (excepto arroz)
62120
Treballador agr¡cola (arr•s)
*** falta ***
*** fauta ***
Trabajador agr¡cola, arroz
62125
Treballador agr¡cola (lleguminoses)
*** falta ***
*** fauta ***
Trabajador agr¡cola, leguminosas
62130
Treballador agr¡cola (tubercles)
*** falta ***
*** fauta ***
Trabajador agr¡cola, tub‚rculos
62140
Treballador agr¡cola (conreus industrials)
*** falta ***
*** fauta ***
Trabajador agr¡cola, cultivos industriales
62150
Treballador agr¡cola (conreus farratgers)
*** falta ***
*** fauta ***
Trabajador agr¡cola, cultivos forrajeros
62160
Treballador agr¡cola (fruiters llevat de la vinya, l'olivera i els c¡trics)
*** falta ***
*** fauta ***
Trabajador agr¡cola, frutales (excepto vid, olivo y agrios)
62170
Treballador agr¡cola (vinya)
*** falta ***
*** fauta ***
Trabajador agr¡cola, vid
62175
Treballador agr¡cola (olivera)
*** falta ***
*** fauta ***
Trabajador agr¡cola, olivo
62180
Treballador agr¡cola (c¡trics)
*** falta ***
*** fauta ***
Trabajador agr¡cola, agrios
62190
Altres treballadors de l'agricultura
*** falta ***
*** fauta ***
Otros trabajadores de la agricultura
624
Treballadors de la ramaderia
*** falta ***
*** fauta ***
Trabajadores de la ganader¡a
62410
Treballador d'explotaci¢ ramadera, en general
*** falta ***
*** fauta ***
Trabajador de explotaci¢n ganadera, en general
62420
Treballador d'explotaci¢ de bestiar bov¡ (llevat del lleter)
*** falta ***
*** fauta ***
Trabajador de explotaci¢n de ganado bovino (excepto lechero)
62430
Treballador d'explotaci¢ de bestiar bov¡ lleter
*** falta ***
*** fauta ***
Trabajador de explotaci¢n de ganado bovino lechero
62440
Treballador d'explotaci¢ de bestiar ov¡ i cabrum
*** falta ***
*** fauta ***
Trabajador de explotaci¢n de ganado ovino y caprino
62450
Treballador d'explotaci¢ de bestiar porc¡
*** falta ***
*** fauta ***
Trabajador de explotaci¢n de ganado porcino
62460
Treballador d'explotaci¢ ramadera (animals de pell valuosa)
*** falta ***
*** fauta ***
Trabajador de explotaci¢n ganadera (animales de piel valiosa)
62490
Altres treballadors de la ramaderia
*** falta ***
*** fauta ***
Otros trabajadores de la ganader¡a
626
Treballadors de l'avicultura
*** falta ***
*** fauta ***
Trabajadores de la avicultura
62610
Avicultor, en general
*** falta ***
*** fauta ***
Avicultor, en general
62620
Avicultor d'incubaci¢ artificial
*** falta ***
*** fauta ***
Avicultor de incubaci¢n artificial
62690
Altres treballadors de l'avicultura
*** falta ***
*** fauta ***
Otros trabajadores de la avicultura
627
Treballadors d'hortes, planters i jardins
*** falta ***
*** fauta ***
Trabajadores de huertas, viveros y jardines
62720
Hortol…
*** falta ***
*** fauta ***
Hortelano
62730
Planterista
*** falta ***
*** fauta ***
Viverista
62740
Jardiner
*** falta ***
*** fauta ***
Jardinero
62790
Altres treballadors d'hortes, planters i jardins
*** falta ***
*** fauta ***
Otros trabajadores de huertas, viveros y jardines
628
Conductors de maquin…ria agr¡cola
*** falta ***
*** fauta ***
Trabajadores que manejan maquinaria agr¡cola
62820
Conductor de maquin…ria agr¡cola de motor
*** falta ***
*** fauta ***
Conductor de maquinaria agr¡cola de motor
62830
Conductor de maquin…ria agr¡cola de tracci¢ animal
*** falta ***
*** fauta ***
Conductor de maquinaria agr¡cola de tracci¢n animal
629
Altres treballadors agr¡coles, ramaders i similars ncaa
*** falta ***
*** fauta ***
Otros trabajadores agr¡colas, ganaderos y similares no incluidos en otros grupos primarios
62920
Apicultor
*** falta ***
*** fauta ***
Apicultor
62930
Sericicultor
*** falta ***
*** fauta ***
Sericicultor
62940
Resiner
*** falta ***
*** fauta ***
Resinero
62950
Regador
*** falta ***
*** fauta ***
Regador
62960
Jardiner mantenidor de camps d'esports
*** falta ***
*** fauta ***
Jardinero-cuidador de campos de deporte
62990
Altres treballadors agr¡coles, ramaders i similars ncaa
*** falta ***
*** fauta ***
Otros trabajadores agr¡colas, ganaderos y similares no incluidos en r£bricas anteriores
63
Treballadors forestals
*** falta ***
*** fauta ***
Trabajadores forestales
631
Talladors, serradors i similars
*** falta ***
*** fauta ***
Taladores, trozadores y similares
63110
Tallador, en general
*** falta ***
*** fauta ***
Talador, en general
63120
Tallador serrador
*** falta ***
*** fauta ***
Talador-trozador
63130
Esporgador forestal
*** falta ***
*** fauta ***
Podador forestal
63140
Arrossegador ganxer
*** falta ***
*** fauta ***
Arrastrador-ganchero
63190
Altres talladors, serradors i similars
*** falta ***
*** fauta ***
Otros taladores, trozadores y similares
632
Treballadors forestals (llevat dels talladors i serradors)
*** falta ***
*** fauta ***
Trabajadores forestales (a excepci¢n de taladores y trozadores)
63220
Capat…s forestal
*** falta ***
*** fauta ***
Capataz forestal
63230
Treballador forestal
*** falta ***
*** fauta ***
Trabajador forestal
63240
Cubicador de fusta
*** falta ***
*** fauta ***
Cubicador de madera
63250
Guardaboscos (prevenci¢ d'incendis)
*** falta ***
*** fauta ***
Guardabosques (prevenci¢n de incendios)
63290
Altres treballadors forestals
*** falta ***
*** fauta ***
Otros trabajadores forestales
64
Treballadors de la pesca, de la ca‡a i similars
*** falta ***
*** fauta ***
Trabajadores de la pesca, de la caza y similares
641
Pescadors
*** falta ***
*** fauta ***
Pescadores
64120
Pescador d'altura
*** falta ***
*** fauta ***
Pescador de altura
64130
Pescador de litoral
*** falta ***
*** fauta ***
Pescador de bajura
64140
Pescador d'aigua dol‡a
*** falta ***
*** fauta ***
Pescador de agua dulce
642
Piscicultors i cultivadors de crustacis i molúluscs
*** falta ***
*** fauta ***
Piscicultores y cultivadores de crust ceos y moluscos
64220
Piscicultor
*** falta ***
*** fauta ***
Piscicultor
64230
Cultivador de crustacis i molúluscs
*** falta ***
*** fauta ***
Cultivador de crust ceos y moluscos
643
Ca‡adors
*** falta ***
*** fauta ***
Cazadores
64310
Ca‡ador, en general
*** falta ***
*** fauta ***
Cazador, en general
649
Altres treballadors de la pesca, de la ca‡a i similars
*** falta ***
*** fauta ***
Otros trabajadores de la pesca, de la caza y similares
64920
Balener
*** falta ***
*** fauta ***
Ballenero
64990
Altres pescadors, ca‡adors i similars
*** falta ***
*** fauta ***
Otros pescadores, cazadores y similares
7
Personal dedicat a l'extracci¢ de minerals, la preparaci¢ i el tractament de materials, la fabricaci¢ de productes, el muntatge i el maneig de maquin…ria i instalúlacions, la construcci¢ i els transports
*** falta ***
*** fauta ***
Personal de la extracci¢n de minerales, preparaci¢n y tratamiento de materiales, fabricaci¢n de productos, del montaje y manejo de maquinaria e instalaciones, de la construcci¢n y de los transportes
70
Contramestres, caps de taller, capatassos i encarregats generals
*** falta ***
*** fauta ***
Contramestres, jefes de taller, capataces y encargados generales
700
Contramestres, caps de taller, capatassos i encarregats generals
*** falta ***
*** fauta ***
Contramestres, jefes de taller, capataces y encargados generales
70010
Contramestre, cap de taller, capat…s i encarregat general, en general
*** falta ***
*** fauta ***
Contramestre, jefe de taller, capataz y encargado general (en general)
70020
Contramestre, cap de taller, capat…s i encarregat general (mines, pedreres, salines i zones de sondatge)
*** falta ***
*** fauta ***
Contramaestre, jefe de taller, capataz y encargado general (minas, canteras, salinas, sondeos)
70030
Contramestre, cap de taller, capat…s i encarregat general (tractament de metalls)
*** falta ***
*** fauta ***
Contramaestre, jefe de taller, capataz y encargado general (tratamiento de los metales)
70040
Contramestre, cap de taller, capat…s i encarregat general (tractament de subst…ncies qu¡miques b…siques i matŠries afins)
*** falta ***
*** fauta ***
Contramaestre, jefe de taller, capataz y encargado general (tratamiento de sustancias qu¡micas b sicas y materias afines)
70050
Contramestre, cap de taller, capat…s i encarregat general (fabricaci¢ de maquin…ria i productes met…lúlics)
*** falta ***
*** fauta ***
Contramaestre, jefe de taller, capataz y encargado general (fabricaci¢n de maquinaria y productos met licos)
70055
Contramestre, cap de taller, capat…s i encarregat general (fabricaci¢ i instalúlaci¢ d'equips elŠctrics i electr•nics)
*** falta ***
*** fauta ***
Contramaestre, jefe de taller, capataz y encargado general (fabricaci¢n e instalaci¢n de equipos el‚ctricos y electr¢nicos)
70060
Contramestre, cap de taller, capat…s i encarregat general (fabricaci¢ de productes de paper, cautx£, productes qu¡mics i farmacŠutics, pl…stic i altres materials sintŠtics)
*** falta ***
*** fauta ***
Contramaestre, jefe de taller, capataz y encargado general (fabricaci¢n de productos de papel, caucho, productos qu¡micos y farmac‚uticos, pl stico y otros materiales sint‚ticos)
70065
Contramestre, cap de taller, capat…s i encarregat general (preparaci¢ i fabricaci¢ d'aliments i begudes)
*** falta ***
*** fauta ***
Contramaestre, jefe de taller, capataz y encargado general (preparaci¢n y fabricaci¢n de alimentos y bebidas)
70070
Contramestre, cap de taller, capat…s i encarregat general (fabricaci¢ de teixits i confecci¢ de roba)
*** falta ***
*** fauta ***
Contramaestre, jefe de taller, capataz y encargado general (fabricaci¢n de tejidos y confecci¢n de prendas de vestir)
70075
Contramestre, cap de taller, capat…s i encarregat general (obres i construccions)
*** falta ***
*** fauta ***
Contramaestre, jefe de taller, capataz y encargado general (obras y construcciones)
70080
Contramestre, cap de taller, capat…s i encarregat general (producci¢ i distribuci¢ d'aigua, gas i electricitat)
*** falta ***
*** fauta ***
Contramaestre, jefe de taller, capataz y encargado general (producci¢n y distribuci¢n de agua, gas y electricidad)
70090
Altres contramestres, caps de taller, capatassos i encarregats generals
*** falta ***
*** fauta ***
Otros contramaestres, jefes de taller, capataces y encargados generales
71
Miners, pedrers i resta de treballadors de l'extracci¢ de minerals (inclosos els l¡quids i gasosos)
*** falta ***
*** fauta ***
Mineros, canteros y dem s trabajadores de la extracci¢n de minerales (incluidos l¡quidos y gases)
711
Miners, pedrers i similars
*** falta ***
*** fauta ***
Mineros, canteros y similares
71105
Miner, en general
*** falta ***
*** fauta ***
Minero, en general
71110
Pedrer, en general
*** falta ***
*** fauta ***
Cantero, en general
71120
Operador de talladora (mines i pedreres)
*** falta ***
*** fauta ***
Rozador o conductor de m quina rozadora (minas y canteras)
71130
Barrinador o maquinista de perforadora (mines i pedreres)
*** falta ***
*** fauta ***
Barrenero o maquinista de perforadora (minas y canteras)
71140
Operador de minador continu
*** falta ***
*** fauta ***
Maquinista de m quina continua de arranque
71150
Artiller metxer (mines i pedreres)
*** falta ***
*** fauta ***
Artillero, cargador-pegador (minas y canteras)
71160
Apuntalador de mina o galeria
*** falta ***
*** fauta ***
Entibador de mina o de galer¡a
71170
Operari de mostreig
*** falta ***
*** fauta ***
Tomador de muestras
71180
Electricista de mines
*** falta ***
*** fauta ***
Lampistero
71190
Altres miners, pedrers i similars
*** falta ***
*** fauta ***
Otros mineros, canteros y similares
712
Preparadors de minerals i roques
*** falta ***
*** fauta ***
Perforadores de minerales y rocas
71220
Tallador o trossejador de pedra
*** falta ***
*** fauta ***
Endedor o tronzador de piedra
71230
Operador de matxucadora de minerals, de piconadora i de trituradora
*** falta ***
*** fauta ***
Operador de quebrantadora de mineral, machacador o triturador
71240
Moliner de mineral
*** falta ***
*** fauta ***
Molinero de mineral
71250
Operador de garbell hidr…ulic
*** falta ***
*** fauta ***
Operador de cribas hidr ulicas
71260
Operador d'instalúlaci¢ de flotaci¢
*** falta ***
*** fauta ***
Operador de instalaci¢n de flotaci¢n
71270
Operador de con de separaci¢ (mines)
*** falta ***
*** fauta ***
Operador de cono de separaci¢n (minas)
71290
Altres preparadors de minerals i roques
*** falta ***
*** fauta ***
Otros preparadores de minerales y rocas
713
Perforadors de pous, sondistes i similars
*** falta ***
*** fauta ***
Perforadores de pozos, sondistas y similares
71320
Sondista (pous de petroli i gas)
*** falta ***
*** fauta ***
Sondista (pozos de petr¢leo y gas)
71330
Maquinista de tren de sondatge per rotaci¢ (pous de petroli i gas)
*** falta ***
*** fauta ***
Maquinista de tren de sondeo por rotaci¢n (pozos de petr¢leo y gas)
71340
Maquinista de perforadora de percussi¢ (pous de petroli i gas)
*** falta ***
*** fauta ***
Maquinista de perforadora de percusi¢n (pozos de petr¢leo y gas)
71350
Injectador de ciment (pous de petroli i gas)
*** falta ***
*** fauta ***
Inyectador de cemento (pozos de petr¢leo y gas)
71360
Sondista de pous en explotaci¢ (pous de petroli i gas)
*** falta ***
*** fauta ***
Sondista de pozos en explotaci¢n (pozos de petr¢leo y gas)
71370
Operador d'acidificaci¢, desincrustador (pous de petroli i gas)
*** falta ***
*** fauta ***
Operador de acidificaci¢n, desincrustador (pozos de petr¢leo y gas)
71380
Sondista (llevat dels pous de petroli i gas)
*** falta ***
*** fauta ***
Sondista (excepto pozos de petr¢leo y gas)
71390
Altres perforadors de pous, sondistes i similars
*** falta ***
*** fauta ***
Otros perforadores de pozos, sondistas y similares
72
Treballadors siderometalúl£rgics
*** falta ***
*** fauta ***
Trabajadores siderometal£rgicos
721
Treballadors de forns metalúl£rgics
*** falta ***
*** fauta ***
Trabajadores en hornos metal£rgicos
72120
Fonedor d'alt forn (fusi¢ de mineral)
*** falta ***
*** fauta ***
Fundidor en alto horno (fusi¢n de mineral)
72130
Fonedor de forn d'acer Martin-Siemens
*** falta ***
*** fauta ***
Fundidor en horno de acero Mart¡n-Siemens
72140
Fonedor de convertidors d'acer (a l'oxigen)
*** falta ***
*** fauta ***
Fundidor en convertidores de acero (al ox¡geno)
72150
Fonedor de convertidor Bessemer (d'acer)
*** falta ***
*** fauta ***
Fundidor en convertidor Bessemer (de acero)
72160
Fonedor de forn elŠctric d'arc (refinaci¢ d'acer)
*** falta ***
*** fauta ***
Fundidor en horno el‚ctrico de arco (refino de acero)
72170
Fonedor de l'afinament i la refinaci¢ de metalls no fŠrrics
*** falta ***
*** fauta ***
Fundidor en el afino y refino de metales no f‚rreos
72180
Treballador de fosa
*** falta ***
*** fauta ***
Trabajador en el proceso de la fundici¢n
72190
Altres treballadors de forns metalúl£rgics
*** falta ***
*** fauta ***
Otros trabajadores en hornos metal£rgicos
722
Treballadors de trens de laminatge
*** falta ***
*** fauta ***
Trabajadores en trenes de laminaci¢n
72220
Laminador d'acer en calent
*** falta ***
*** fauta ***
Laminador de acero en caliente
72230
Laminador d'acer en tren continu
*** falta ***
*** fauta ***
Laminador de acero en tren continuo
72240
Laminador d'acer en fred
*** falta ***
*** fauta ***
Laminador de acero en fr¡o
72250
Laminador de metalls no fŠrrics
*** falta ***
*** fauta ***
Laminador de metales no f‚rreos
72260
Laminador de tubs sense soldadura
*** falta ***
*** fauta ***
Laminador de tubos sin soldadura
72270
Operador de tren de laminatge
*** falta ***
*** fauta ***
Operador de tren de laminaci¢n
72290
Altres treballadors de trens de laminatge
*** falta ***
*** fauta ***
Otros trabajadores en trenes de laminaci¢n
723
Treballadors de forns de segona fusi¢ i de rescalfament
*** falta ***
*** fauta ***
Trabajadores en hornos de segunda fusi¢n y de recalentado
72320
Fonedor de segona fusi¢ (llevat del cubilot)
*** falta ***
*** fauta ***
Fundidor en segunda fusi¢n (excepto cubilote)
72330
Fonedor de cubilot
*** falta ***
*** fauta ***
Fundidor de cubilote
72340
Operador de forn de rescalfament
*** falta ***
*** fauta ***
Operador de horno de recalentar
72390
Altres treballadors de forns de segona fusi¢ i rescalfament
*** falta ***
*** fauta ***
Otros trabajadores en hornos de segunda fusi¢n y de recalentado
724
Coladors de metalls en motlle i operadors de m…quines de colar metalls
*** falta ***
*** fauta ***
Coladores de metales en moldes y operadores de m quinas de colar metales
72420
Colador de metalls en motlle
*** falta ***
*** fauta ***
Colador de metales en moldes
72430
Operador de m…quina centrifugadora de colada
*** falta ***
*** fauta ***
Operador de m quina centrifugadora de colada
72440
Operador de m…quina de colar a pressi¢
*** falta ***
*** fauta ***
Operador de m quina de colar a presi¢n
72450
Operador de m…quina de colada cont¡nua, de tubs i barretes de metall no fŠrric
*** falta ***
*** fauta ***
Operador de m quina de colada continua, de tubos y varillas de metal no f‚rreo
72490
Altres coladors de metalls en motlle i operadors de m…quines de colar metalls
*** falta ***
*** fauta ***
Otros coladores de metales en moldes y operadores de m quinas de colar metales
725
Emmotlladors i matricers
*** falta ***
*** fauta ***
Moldeadores y macheros
72520
Emmotllador sobre banc
*** falta ***
*** fauta ***
Moldeador sobre banco
72530
Emmotllador en s•l i en fossa
*** falta ***
*** fauta ***
Moldeador en suelo y en fosas
72540
Emmotllador a m…quina
*** falta ***
*** fauta ***
Moldeador a m quina
72550
Matricer a m…
*** falta ***
*** fauta ***
Machero a mano
72560
Matricer a m…quina
*** falta ***
*** fauta ***
Machero a m quina
72590
Altres emmotlladors i matricers
*** falta ***
*** fauta ***
Otros moldeadores y macheros
726
Treballadors de tractament tŠrmic de metalls
*** falta ***
*** fauta ***
Trabajadores del tratamiento t‚rmico de los metales
72620
Operari de recuita
*** falta ***
*** fauta ***
Recocedor de metales
72630
Trempador de metalls
*** falta ***
*** fauta ***
Templador de metales
72640
Cementador de metalls (enduridor)
*** falta ***
*** fauta ***
Cementador de metales (endurecedor)
72650
Normalitzador de metalls
*** falta ***
*** fauta ***
Normalizador de metales
72690
Altres treballadors de tractament tŠrmic de metalls
*** falta ***
*** fauta ***
Otros trabajadores del tratamiento t‚rmico de los metales
727
Trefiladors i estiradors de metalls
*** falta ***
*** fauta ***
Trefiladores y estiradores de metales
72720
Trefilador a m…
*** falta ***
*** fauta ***
Trefilador a mano
72730
Trefilador a m…quina
*** falta ***
*** fauta ***
Trefilador a m quina
72740
Estirador de tubs sense soldadura
*** falta ***
*** fauta ***
Estirador de tubos sin soldadura
72750
Extrusor de metalls
*** falta ***
*** fauta ***
Extrusor de metales
72790
Altres trefiladors i estiradors de metalls
*** falta ***
*** fauta ***
Otros trefiladores y estiradores de metales
728
Galvanitzadors i revestidors de metalls
*** falta ***
*** fauta ***
Galvanizadores y recubridores de metales
72820
Galvanitzador
*** falta ***
*** fauta ***
Galvanizador
72830
Galvanitzador en bany calent
*** falta ***
*** fauta ***
Galvanizador en ba¤o caliente
72840
Operador de m…quina revestidora de fil met…lúlic
*** falta ***
*** fauta ***
Operador de m quina recubridora de alambre
72850
Polvoritzador de metall de pistola
*** falta ***
*** fauta ***
Pulverizador de metal a pistola
72890
Altres galvanitzadors i revestidors de metalls
*** falta ***
*** fauta ***
Otros galvanizadores y recubridores de metales
729
Treballadors siderometalúl£rgics ncaa
*** falta ***
*** fauta ***
Trabajadores siderometal£rgicos no clasificados en otros grupos primarios
72920
Pavonador de metalls
*** falta ***
*** fauta ***
Pavonador de metales
72930
Polidor de peces de metall colat
*** falta ***
*** fauta ***
Pulidor de piezas de metal colado
72940
Netejador de metalls
*** falta ***
*** fauta ***
Limpiador para el tratamiento de metales
72990
Altres treballadors siderometalúl£rgics
*** falta ***
*** fauta ***
Otros trabajadores siderometal£rgicos
73
Treballadors de la preparaci¢ i el tractament de la fusta, i de la fabricaci¢ de paper
*** falta ***
*** fauta ***
Trabajadores de la preparaci¢n y del tratamiento de la madera y de la fabricaci¢n de papel
731
Treballadors de la preparaci¢ i el tractament de la fusta
*** falta ***
*** fauta ***
Trabajadores de la preparaci¢n y del tratamiento de la madera
73120
Assecador de fusta
*** falta ***
*** fauta ***
Secador de madera
73130
Impregnador de fusta
*** falta ***
*** fauta ***
Impregnador de madera
73190
Altres treballadors de la preparaci¢ i el tractament de la fusta
*** falta ***
*** fauta ***
Otros trabajadores de la preparaci¢n y tratamiento de la madera
732
Serradors i treballadors de la fabricaci¢ de fulloles i taulers, de contraplacats o conglomerats i similars
*** falta ***
*** fauta ***
Aserradores, trabajadores de la fabricaci¢n de chapas y tableros de contrachapados o conglomerados y similares
73210
Serrador, en general (serradores)
*** falta ***
*** fauta ***
Aserrador, en general (serrer¡as)
73220
Serrador de cantells
*** falta ***
*** fauta ***
Aserrador de cantos (canteador)
73230
Serrador de serra de cinta
*** falta ***
*** fauta ***
Aserrador con sierra de cinta
73240
Tallador de fulloles
*** falta ***
*** fauta ***
Cortador de chapa de madera
73250
Operador de m…quina intercaladora de fulloles
*** falta ***
*** fauta ***
Operador de m quina intercaladora de chapas (contrachapado)
73260
Operador de premsa de contraplacat
*** falta ***
*** fauta ***
Operador de prensa de contrachapado
73270
Classificador de fusta
*** falta ***
*** fauta ***
Clasificador de madera
73290
Altres serradors i treballadors de la fabricaci¢ de fulloles i taulers, de contraplacats o conglomerats i similars
*** falta ***
*** fauta ***
Otros aserradores, trabajadores de la fabricaci¢n de chapas y tableros de contrachapado o conglomerados y similares
733
Preparadors de pasta de paper
*** falta ***
*** fauta ***
Preparadores de pasta para papel
73320
Operador de trituradora de fusta
*** falta ***
*** fauta ***
Operador de m quina de triturar madera
73330
Operador de m…quina de tallar encenalls
*** falta ***
*** fauta ***
Cortador de viruta para pulpa de madera
73340
Operador de caldera de pasta de paper
*** falta ***
*** fauta ***
Operador de caldera para pasta de papel
73350
Blanquejador de pasta de paper
*** falta ***
*** fauta ***
Blanqueador de pasta para papel
73360
Operador de batedora de pasta de paper
*** falta ***
*** fauta ***
Operador de batidora para pasta de papel
73390
Altres preparadors de pasta de paper
*** falta ***
*** fauta ***
Otros preparadores de pasta para papel
734
Treballadors de la fabricaci¢ de paper
*** falta ***
*** fauta ***
Trabajadores de la fabricaci¢n de papel
73420
Operador de m…quina de fabricar paper (fase humida)
*** falta ***
*** fauta ***
Operador de m quina de fabricar papel (fase h£meda)
73430
Operador de m…quina de fabricar paper (fase seca)
*** falta ***
*** fauta ***
Operador de m quina de fabricar papel (fase seca)
73440
Setinador calandrador de paper
*** falta ***
*** fauta ***
Satinador-calandrador de papel
73450
Aprestador de paper
*** falta ***
*** fauta ***
Operador de m quina de dar apresto al papel
73460
Paperer (fabricaci¢ a m…)
*** falta ***
*** fauta ***
Papelero (fabricaci¢n a mano)
73490
Altres treballadors de la fabricaci¢ de paper
*** falta ***
*** fauta ***
Otros trabajadores de la fabricaci¢n del papel
74
Treballadors de la preparaci¢ i l'obtenci¢ de productes qu¡mics, i treballadors similars
*** falta ***
*** fauta ***
Trabajadores en la preparaci¢n y obtenci¢n de productos qu¡micos y trabajadores asimilados
741
Operadors de m…quines trencadores, trituradores (molins) i mescladores
*** falta ***
*** fauta ***
Operadores de m quinas quebrantadoras, trituradoras (molinos) y mezcladoras
74120
Operador de trencadora (productes qu¡mics i afins)
*** falta ***
*** fauta ***
Machacador con quebrantadora (productos qu¡micos y afines)
74130
Moliner (productes qu¡mics i afins)
*** falta ***
*** fauta ***
Molinero (productos qu¡micos y afines)
74140
Operador de mescladora (productes qu¡mics i afins)
*** falta ***
*** fauta ***
Operador de m quina mezcladora (productos qu¡micos y afines)
74190
Altres operadors de m…quines trencadores, trituradores i mescladores
*** falta ***
*** fauta ***
otros operadores de m quinas quebrantadoras, trituradoras y mzcladoras
742
Operadors d'instalúlacions tŠrmiques de tractaments qu¡mics
*** falta ***
*** fauta ***
Operadores de instalaciones t‚rmicas para tratamientos qu¡micos
74220
Operador d'aparells de cocci¢ (tractaments qu¡mics i afins)
*** falta ***
*** fauta ***
Cocedor (tratamientos qu¡micos y afines)
74230
Forner de calcinaci¢ (tractaments qu¡mics i afins)
*** falta ***
*** fauta ***
Horno de calcinaci¢n (tratamientos qu¡micos y afines)
74240
Operador d'assecador (tractaments qu¡mics i afins)
*** falta ***
*** fauta ***
Operador de aparato secador (tratamientos qu¡micos y afines)
74290
Altres operadors d'instalúlacions tŠrmiques de tractaments qu¡mics
*** falta ***
*** fauta ***
Otros operadores de instalaciones t‚rmicas para tratamientos qu¡micos
743
Operadors d'aparells de filtraci¢ i separaci¢
*** falta ***
*** fauta ***
Operadores de aparatos de filtraci¢n y separaci¢n
74320
Operador de filtre premsa
*** falta ***
*** fauta ***
Operador de filtro-prensa
74330
Operador de filtre de tambor giratori
*** falta ***
*** fauta ***
Operador de filtro de tambor giratorio
74340
Operador de centrifugadora
*** falta ***
*** fauta ***
Operador de centrifugadora
74350
Operador de tractament del petroli cru (camps d'extracci¢)
*** falta ***
*** fauta ***
Operador del tratamiento del petr¢leo crudo (campos de extracci¢n)
74390
Altres operadors d'aparells de filtraci¢ i separaci¢
*** falta ***
*** fauta ***
Otros operadores de aparatos
744
Operadors d'aparells de destilúlaci¢ i de reacci¢
*** falta ***
*** fauta ***
Operadores de aparatos de destilaci¢n y de reacci¢n
74420
Operador de productes qu¡mics (llevat del petroli) en alamb¡ de funcionament discontinu
*** falta ***
*** fauta ***
Destilador de productos qu¡micos (excepto petr¢leo), en alambique de funcionamiento discontinuo
74430
Operador de productes qu¡mics (llevat del petroli) en alamb¡ de funcionament continu
*** falta ***
*** fauta ***
Destilador de productos qu¡micos (excepto petr¢leo), en alambique de funcionamiento continuo
74440
Operador d'aparells de reacci¢ i conversi¢ de productes qu¡mics (llevat del petroli)
*** falta ***
*** fauta ***
Operador de aparatos de reacci¢n y conversi¢n de productos qu¡micos (excepto petr¢leo)
74450
Operador d'evaporador
*** falta ***
*** fauta ***
Operador de evaporador
74460
Destilúlador de fusta
*** falta ***
*** fauta ***
Destilador de madera
74490
Altres operadors d'aparells de destilúlaci¢ i reacci¢
*** falta ***
*** fauta ***
Otros operadores de aparatos de destilaci¢n y reacci¢n
745
Treballadors de la refinaci¢ del petroli
*** falta ***
*** fauta ***
Trabajadores del refino del petr¢leo
74520
Dessulfurador del petroli (refinaci¢ del petroli)
*** falta ***
*** fauta ***
Desulfurador del petr¢leo (refino del petr¢leo)
74530
Bombador (refinaci¢ del petroli)
*** falta ***
*** fauta ***
Bombero (refino del petr¢leo)
74540
Operador de columnes de destilúlaci¢ del petroli (destilúlador del petroli)
*** falta ***
*** fauta ***
Operador de columnas de destilaci¢n del petr¢leo (destilador de petr¢leo)
74550
Operador de quadre de control (refinaci¢ del petroli)
*** falta ***
*** fauta ***
Operador de cuadro de control (refino del petr¢leo)
74560
Mesclador (refinaci¢ del petroli)
*** falta ***
*** fauta ***
Mezclador (refino del petr¢leo)
74570
Operador de filtres de separaci¢ d'oli de parafina
*** falta ***
*** fauta ***
Operador de filtros para separar aceite de parafina
74590
Altres treballadors de la refinaci¢ del petroli
*** falta ***
*** fauta ***
Otros trabajadores del refino del petr¢leo
749
Altres treballadors de la preparaci¢ i l'obtenci¢ de productes qu¡mics, i treballadors similars
*** falta ***
*** fauta ***
Otros trabajadores en la preparaci¢n y obtenci¢n de productos qu¡micos y trabajadores asimilados
74915
Blanquejador de productes qu¡mics
*** falta ***
*** fauta ***
Blanqueador de productos qu¡micos
74920
Operador de coqueria
*** falta ***
*** fauta ***
Operador de coquer¡a
74925
Operador de bateria de gas d'hulla
*** falta ***
*** fauta ***
Operador de bater¡a de gas de hulla
74930
Carboner (carb¢ vegetal)
*** falta ***
*** fauta ***
Carbonero (carb¢n vegetal)
74935
Filador de fibres artificials
*** falta ***
*** fauta ***
Hilador de fibras artificiales
74940
Operador de planta de tractament qu¡mic de materials radioactius
*** falta ***
*** fauta ***
Operador de planta para el tratamiento qu¡mico de materiales radiactivos
74990
Altres treballadors de la preparaci¢ i l'obtenci¢ de productes qu¡mics, i treballadors similars ncaa
*** falta ***
*** fauta ***
Otros trabajadores en la preparaci¢n y obtenci¢n de productos qu¡micos y trabajadores asimilados no clasificados en otras r£bricas
75
Treballadors de la preparaci¢ i l'obtenci¢ de productes tŠxtils, i similars
*** falta ***
*** fauta ***
Trabajadores de la preparaci¢n y obtenci¢n de productos textiles y similares
751
Preparadors de fibres
*** falta ***
*** fauta ***
Preparadores de fibras
75115
Classificador de fibres
*** falta ***
*** fauta ***
Clasificador de fibras
75120
Rentador de llana
*** falta ***
*** fauta ***
Lavador de lana
75125
Mesclador de fibres
*** falta ***
*** fauta ***
Mezclador de fibras
75130
Batedor de fibres
*** falta ***
*** fauta ***
Batidor de fibras
75135
Cardador de fibres
*** falta ***
*** fauta ***
Cardador de fibras
75140
Napador de fibres
*** falta ***
*** fauta ***
Napador de fibras
75145
Pentinador de fibres
*** falta ***
*** fauta ***
Peinador de fibras
75150
Estirador de fibres
*** falta ***
*** fauta ***
Estirador de fibras
75155
Torcedor de metxes
*** falta ***
*** fauta ***
Torcedor de mechas
75190
Altres preparadors de fibres
*** falta ***
*** fauta ***
Otros preparadores de fibras
752
Filadors i bobinadors tŠxtils
*** falta ***
*** fauta ***
Hiladores y bobinadores textiles
75220
Filador tŠxtil
*** falta ***
*** fauta ***
Hilador textil
75230
Plegador de fil
*** falta ***
*** fauta ***
plegador de hilos
75240
Retorcedor de fil o filat
*** falta ***
*** fauta ***
Retorcedor de hilo o hilaza
75250
Bobinador tŠxtil
*** falta ***
*** fauta ***
Bobinador textil
75290
Altres filadors i bobinadors tŠxtils
*** falta ***
*** fauta ***
Otros hiladores y bobinadores textiles
753
Ajustadors de telers i preparadors de cartons jacquard
*** falta ***
*** fauta ***
Ajustadores de telares y preparadores de cartones para tejidos
75320
Ajustador de telers
*** falta ***
*** fauta ***
Ajustador de telares
75330
Ajustador de m…quina de teixits de punt
*** falta ***
*** fauta ***
Ajustador de m quina para tejidos de punto
75340
Copista de dissenys de cartons jacquard
*** falta ***
*** fauta ***
Copista de dise¤o para cartones Jacquard
75350
Picador de cartons jacquard
*** falta ***
*** fauta ***
Picador de cartones Jacquard
75390
Altres ajustadors de telers i preparadors de cartons jacquard
*** falta ***
*** fauta ***
Otros ajustadores de telares y preparadores de cartones para tejidos
754
Teixidors i similars (llevat dels gŠneres de punt)
*** falta ***
*** fauta ***
Tejedores y similares (excepto g‚neros de punto)
75415
Ordidor
*** falta ***
*** fauta ***
Urdidor
75420
Passador de fils d'ordit a m…
*** falta ***
*** fauta ***
Pasador de hilos de urdimbre, a mano
75425
Passador de fils d'ordit a m…quina
*** falta ***
*** fauta ***
Pasador de hilos de urdimbre, a m quina
75430
Teixidor en teler manual
*** falta ***
*** fauta ***
Tejedor en telar manual
75435
Teixidor de tapisseria (teler manual)
*** falta ***
*** fauta ***
Tejedor de tapicer¡a en telar manual
75440
Teixidor de teler mec…nic (llevat del jacquard)
*** falta ***
*** fauta ***
Tejedor de telar mec nico (excepto Jacquard)
75445
Teixidor de teler jacquard
*** falta ***
*** fauta ***
Tejedor en telar Jacquard
75450
Teixidor de puntes a m…quina
*** falta ***
*** fauta ***
Tejedor de encajes, a m quina
75455
Teixidor de catifes a m…
*** falta ***
*** fauta ***
Tejedor de alfombras, a mano
75460
Teixidor de catifes a m…quina
*** falta ***
*** fauta ***
Tejedor de alfombras, a m quina
75465
Teixidor de xarxes a m…quina
*** falta ***
*** fauta ***
Tejedor de redes, a m quina
75470
Examinador de teixits
*** falta ***
*** fauta ***
Examinador-revisor de tejidos
75475
Sargidor de teixits
*** falta ***
*** fauta ***
Zurcidor de tejidos
75490
Altres teixidors i similars (llevat dels gŠneres de punt)
*** falta ***
*** fauta ***
Otros tejedores y similares (excepto g‚neros de punto)
755
Teixidors de punt
*** falta ***
*** fauta ***
Tejedores de punto
75520
Teixidor a m…quina (gŠneres de punt)
*** falta ***
*** fauta ***
Tejedor a m quina, g‚neros de punto
75530
Teixidor a m…quina (calceteria)
*** falta ***
*** fauta ***
Tejedorm a m quina, calceter¡a
75540
Teixidor de tricotosa
*** falta ***
*** fauta ***
Tejedor de punto en m quina accionada a mano (tricotosa)
75550
Teixidor a m… (gŠneres de punt)
*** falta ***
*** fauta ***
Tejedor de punto, a mano
75590
Altres teixidors de punt
*** falta ***
*** fauta ***
Otros tejedores de punto
756
Treballadors del blanqueig, la tintura i l'acabament de productes tŠxtils
*** falta ***
*** fauta ***
Trabajadores del blanqueo, tinte y acabado de productos textiles
75615
Blanquejador de productes tŠxtils
*** falta ***
*** fauta ***
Blanqueador de productos textiles
75620
Tintorer de filats
*** falta ***
*** fauta ***
Tintorero de hilados
75625
Tintorer de teixits
*** falta ***
*** fauta ***
Tintorero de tejidos
75630
Tintorer de roba
*** falta ***
*** fauta ***
Tintorero de ropas
75635
Rentador de filats i productes tŠxtils
*** falta ***
*** fauta ***
Lavador de hilados y productos textiles
75640
Desgomador de seda
*** falta ***
*** fauta ***
Desgomador de seda
75645
Carbonitzador de llana
*** falta ***
*** fauta ***
Carbonizador de lana
75650
Encongidor de productes tŠxtils
*** falta ***
*** fauta ***
Encogedor de productos textiles
75655
Bataner
*** falta ***
*** fauta ***
Batanero
75660
Impermeabilitzador de productes tŠxtils
*** falta ***
*** fauta ***
Impermeabilizador de productos textiles
75665
Carregador de seda
*** falta ***
*** fauta ***
Aprestador de seda
75670
Calandrador de teixits
*** falta ***
*** fauta ***
Operador de calandras, calandrador de tejidos
75690
Altres treballadors del blanqueig, la tintura i l'acabament de productes tŠxtils
*** falta ***
*** fauta ***
Otros trabajadores del blanqueo, tinte y acabado de productos textiles
757
Treballadors de la preparaci¢ i la confecci¢ d'articles de feltre
*** falta ***
*** fauta ***
Trabajadores de la preparaci¢n y confecci¢n de art¡culos de fieltro
75720
Preparador de feltre a m…quina
*** falta ***
*** fauta ***
Preparador de fieltro, a m quina
75730
Confeccionador de cons de feltre per a barrets
*** falta ***
*** fauta ***
Confeccionador o formador de conos de fieltros para sombreros
75740
Enformador de boines de feltre
*** falta ***
*** fauta ***
Hormador, enformador de boinas de fieltro
75790
Altres treballadors de la preparaci¢ i la confecci¢ d'articles de feltre
*** falta ***
*** fauta ***
Otros trabajadores de la preparaci¢n y confecci¢n de art¡culos de fieltro
758
Treballadors de la preparaci¢ i la confecci¢ d'articles d'espart
*** falta ***
*** fauta ***
Trabajadores de la preparaci¢n y confecci¢n de art¡culos de esparto
75820
Preparador d'espart
*** falta ***
*** fauta ***
Preparador de esparto
75830
Filador d'espart
*** falta ***
*** fauta ***
Hilador de esparto
75840
Torcedor d'espart
*** falta ***
*** fauta ***
Corchador de esparto
75850
Cordoner d'espart
*** falta ***
*** fauta ***
Cordonero de esparto
75860
Cisteller i llatador d'espart
*** falta ***
*** fauta ***
Capachero y pleitero de esparto
75890
Altres treballadors de la preparaci¢ i la confecci¢ d'articles d'espart
*** falta ***
*** fauta ***
Otros trabajadores de la preparaci¢n y confecci¢n de art¡culos de esparto
759
Altres treballadors de la preparaci¢ i l'obtenci¢ de productes tŠxtils, i similars
*** falta ***
*** fauta ***
Otros trabajadores de la preparaci¢n y confecci¢n de productos textiles y similares
75920
Passamaner a m…
*** falta ***
*** fauta ***
Pasamanero, a mano
75930
Passamaner a m…quina
*** falta ***
*** fauta ***
Pasamanero, a m quina
75940
Ganxeter a m…
*** falta ***
*** fauta ***
Ganchillero, a mano
75950
Ganxeter a m…quina
*** falta ***
*** fauta ***
Ganchillero a m quina
75960
Teixidor de xarxes a m…
*** falta ***
*** fauta ***
Tejedor de redes, a mano
75990
Treballadors de la preparaci¢ i l'obtenci¢ de productes tŠxtils, i similars ncaa
*** falta ***
*** fauta ***
Trabajadores de la preparaci¢n y obtenci¢n de productos textiles y similares no incluidos en r£bricas anteriores
76
Treballadors de l'adobament, la preparaci¢ i el tractament de pells
*** falta ***
*** fauta ***
Trabajadores del curtido, preparaci¢n y tratamiento de pieles
761
Adobers i similars
*** falta ***
*** fauta ***
Curtidores y similares
76120
Classificador de cuirs
*** falta ***
*** fauta ***
Clasificador de cueros
76130
Desllanador
*** falta ***
*** fauta ***
Pelambrero
76140
Descarnador de cuirs
*** falta ***
*** fauta ***
Descarnador de cueros
76150
Retallador de cuirs
*** falta ***
*** fauta ***
Hendedor de cueros
76160
Adober
*** falta ***
*** fauta ***
Curtidor
76170
Assaonador
*** falta ***
*** fauta ***
Adobador de cueros
76180
Tenyidor de cuirs
*** falta ***
*** fauta ***
Te¤idor de cueros
76190
Altres adobers i similars
*** falta ***
*** fauta ***
Otros curtidores y similares
762
Treballadors de la preparaci¢ de pells (pelleteria)
*** falta ***
*** fauta ***
Trabajadores de la preparaci¢n de pieles para peleter¡a
76220
Classificador de pells
*** falta ***
*** fauta ***
Clasificador de pieles
76230
Descarnador de pells
*** falta ***
*** fauta ***
Descarnador de pieles
76240
Igualador de pŠl (pells)
*** falta ***
*** fauta ***
Igualador de pelo (pieles)
76250
Tenyidor de pells
*** falta ***
*** fauta ***
Te¤idor de pieles
76260
Estirador de pells
*** falta ***
*** fauta ***
Estirador de pieles
76290
Altres treballadors de la preparaci¢ de pells (pelleteria)
*** falta ***
*** fauta ***
Otros trabajadores de la preparaci¢n de pieles para peleter¡a
77
Treballadors de la preparaci¢, l'elaboraci¢ i la fabricaci¢ de productes alimentaris i begudes
*** falta ***
*** fauta ***
Trabajadores de la preparaci¢n, elaboraci¢n y fabricaci¢n de productos alimenticios y bebidas
771
Moliners i similars
*** falta ***
*** fauta ***
Molineros y similares
77120
Moliner de cereals (llevat de l'arr•s)
*** falta ***
*** fauta ***
Molinero de cereales (excepto arroz)
77130
Moliner d'arr•s
*** falta ***
*** fauta ***
Molinero de arroz
77140
Moliner d'espŠcies
*** falta ***
*** fauta ***
Molinero de especias
77190
Altres moliners i similars
*** falta ***
*** fauta ***
Otros molineros y similares
772
Treballadors de la fabricaci¢ i la refinaci¢ del sucre
*** falta ***
*** fauta ***
Trabajadores de la fabricaci¢n y refino del az£car
77220
Moliner de canya de sucre
*** falta ***
*** fauta ***
Trapichero (ca¤a de az£car)
77230
Operador de difusor (sucre de bleda-rave)
*** falta ***
*** fauta ***
Operador de difusor (az£car de remolacha)
77240
Carbonador (refinaci¢ del sucre)
*** falta ***
*** fauta ***
Carbonero (refino del az£car)
77250
Operador de cristalúlitzadora (refinaci¢ del sucre)
*** falta ***
*** fauta ***
Operador de cristalizadora (refino del az£car)
77260
Operador d'instalúlacions de proc‚s continu (refinaci¢ del sucre)
*** falta ***
*** fauta ***
Operador de instalaciones de proceso cont¡nuo (refino del az£car)
77290
Altres treballadors de la fabricaci¢ i la refinaci¢ del sucre
*** falta ***
*** fauta ***
Otros trabajadores de la fabricaci¢n y refino del az£car
773
Matadors, carnissers i similars
*** falta ***
*** fauta ***
Matarifes, carniceros y similares
77310
Matador i carnisser, en general
*** falta ***
*** fauta ***
Matarife-carnicero, en general
77320
Matador
*** falta ***
*** fauta ***
Matarife
77330
Carnisser
*** falta ***
*** fauta ***
Carnicero
77340
Salsitxaire, xarcuter
*** falta ***
*** fauta ***
Salchichero, chacinero
77390
Altres matadors, carnissers i similars
*** falta ***
*** fauta ***
Otros matarifes, carniceros y similares
774
Treballadors de la conservaci¢ d'aliments
*** falta ***
*** fauta ***
Trabajadores de la conservaci¢n de alimentos
77410
Coc conserver, en general
*** falta ***
*** fauta ***
Cocedor-conservero, en general
77415
Coc conserver de carn
*** falta ***
*** fauta ***
Cocedor-conservero de carne
77420
Coc conserver de peix
*** falta ***
*** fauta ***
Cocedor-conservero de pescado
77425
Escaldador (conserves vegetals)
*** falta ***
*** fauta ***
Escaldador (conservas vegetales)
77430
Coc esterilitzador
*** falta ***
*** fauta ***
Cocedor-esterilizador
77435
Congelador d'aliments
*** falta ***
*** fauta ***
Congelador de alimentos
77440
Deshidratador, liofilitzador d'aliments
*** falta ***
*** fauta ***
Deshidratador, liofilizador de alimentos
77450
Salador d'aliments
*** falta ***
*** fauta ***
Salador de alimentos
77460
Fumador de carn i peix
*** falta ***
*** fauta ***
Ahumador de carnes y pescados
77470
Operari de la preparaci¢, l'adobament i el farciment d'olives
*** falta ***
*** fauta ***
Operario de la preparaci¢n, aderezo y relleno de aceitunas
77490
Altres treballadors de la conservaci¢ d'aliments
*** falta ***
*** fauta ***
Otros trabajadores de la conservaci¢n de alimentos
775
Treballadors del tractament de la llet i l'elaboraci¢ de productes lactis
*** falta ***
*** fauta ***
Trabajadores del tratamiento de la leche y elaboraci¢n de productos l cteos
77510
Operari del tractament de la llet i l'elaboraci¢ de productes lactis, en general
*** falta ***
*** fauta ***
Operario del tratamiento de la leche y elaboraci¢n de productos l cteos, en general
77520
Higienitzador pasteuritzador de llet i productes lactis
*** falta ***
*** fauta ***
Higienizador-pasteurizador de leche y productos l cteos
77530
Mantegaire
*** falta ***
*** fauta ***
Mantequillero
77540
Formatger
*** falta ***
*** fauta ***
Quesero
77550
Gelater
*** falta ***
*** fauta ***
Heladero
77590
Altres treballadors del tractament de la llet i l'elaboraci¢ de productes lactis
*** falta ***
*** fauta ***
Otros trabajadores del tratamiento de la leche y elaboraci¢n de productos l cteos
776
Forners, pastissers, confiters i preparadors de pastes alimentoses
*** falta ***
*** fauta ***
Panaderos, pasteleros, confiteros y preparadores de pastas alimenticias
77610
Forner i pastisser, en general
*** falta ***
*** fauta ***
Panadero-pastelero, en general
77620
Forner
*** falta ***
*** fauta ***
Panadero
77630
Pastisser, reboster
*** falta ***
*** fauta ***
Pastelero, repostero
77640
Preparador de pastes alimentoses
*** falta ***
*** fauta ***
Preparador de pastas alimenticias
77650
Xocolater
*** falta ***
*** fauta ***
Chocolatero
77660
Confiter
*** falta ***
*** fauta ***
Confitero
77670
Torronaire
*** falta ***
*** fauta ***
Turronero
77690
Altres forners, pastissers, confiters i preparadors de pastes alimentoses
*** falta ***
*** fauta ***
Otros panaderos, pasteleros, confiteros y preparadores de pastas alimenticias
777
Treballadors de l'oli i els seus derivats
*** falta ***
*** fauta ***
Trabajadores del aceite y sus derivados
77720
Almasserer, moledor
*** falta ***
*** fauta ***
Almazarero, molturador
77730
Operador d'extractora
*** falta ***
*** fauta ***
Operador de extractora
77740
Refinador d'olis i greixos
*** falta ***
*** fauta ***
Refinador de aceites y grasas
77750
Operador d'aparells d'elaboraci¢ de greixos comestibles i margarina
*** falta ***
*** fauta ***
Operador de aparatos de elaboraci¢n de grasas comestibles y margarina
77760
Operador d'aparells d'hidrogenaci¢ d'olis i greixos
*** falta ***
*** fauta ***
Operador de aparatos de hidrogenaci¢n de aceites y grasas
77790
Altres treballadors de l'oli i els seus derivats
*** falta ***
*** fauta ***
Otros trabajadores del aceite y sus derivados
778
Treballadors de l'elaboraci¢ i la fabricaci¢ de begudes
*** falta ***
*** fauta ***
Trabajadores de la elaboraci¢n y fabricaci¢n de bebidas
77820
Cerveser (germinaci¢)
*** falta ***
*** fauta ***
Cervezero (germinaci¢n)
77825
Dessecador de malt
*** falta ***
*** fauta ***
Desecador de malta (maltero)
77830
Coc de malt
*** falta ***
*** fauta ***
Cocedor de malta
77835
Fermentador
*** falta ***
*** fauta ***
Fermentador
77840
Operari de la fabricaci¢ de llevat
*** falta ***
*** fauta ***
Operario de la fabricaci¢n de levadura
77850
Vinicultor
*** falta ***
*** fauta ***
Operario de la elaboraci¢n de vinos (vinicultor)
77860
Tastavins i tastador de licors
*** falta ***
*** fauta ***
Catador de vinos y licores
77870
Vinagrer (acetificador)
*** falta ***
*** fauta ***
Vinagrero (acetificador)
77880
Operador de premsa de fruita
*** falta ***
*** fauta ***
Operador de prensas de frutas
77890
Altres treballadors de l'elaboraci¢ i la fabricaci¢ de begudes
*** falta ***
*** fauta ***
Otros trabajadores de la elaboraci¢n y fabricaci¢n de bebidas
779
Altres treballadors de la preparaci¢, l'elaboraci¢ i la fabricaci¢ de productes alimentaris i begudes
*** falta ***
*** fauta ***
Otros trabajadores de la preparaci¢n, elaboraci¢n y fabricaci¢n de productos alimenticios y bebidas
77920
Mesclador de cafŠ
*** falta ***
*** fauta ***
Mezclador de caf‚
77930
Mesclador de te
*** falta ***
*** fauta ***
Mezclador de t‚
77940
Torrador de cafŠ o succedanis
*** falta ***
*** fauta ***
Tostador de caf‚ o suced neos
77950
Torrador de cacau
*** falta ***
*** fauta ***
Tostador de cacao
77990
Altres treballadors de la preparaci¢, l'elaboraci¢ i la fabricaci¢ de productes alimentaris i begudes ncaa
*** falta ***
*** fauta ***
Otros trabajadores de la preparaci¢n, elaboraci¢n y fabricaci¢n de productos alimenticios y bebidas no incluidos en r£bricas anteriores
78
Treballadors de la fabricaci• del tabac
*** falta ***
*** fauta ***
Trabajadores de la elaboraci¢n del tabaco
781
Preparadors de tabac
*** falta ***
*** fauta ***
Preparadores del tabaco
78120
Classificador de fulla de tabac
*** falta ***
*** fauta ***
Clasificador, escogedor de hoja de tabaco
78130
Mesclador de tabac
*** falta ***
*** fauta ***
Mezclador de tabaco
78140
Humectador, mullador de tabac
*** falta ***
*** fauta ***
Humectador, mojador de tabaco
78150
Desnervador de tabac a m…
*** falta ***
*** fauta ***
Desvenador, despalillador de tabaco a mano
78160
Desnervador de tabac a m…quina
*** falta ***
*** fauta ***
Desvenador, despalillador de tabaco a m quina
78170
Operador de m…quina de picar tabac
*** falta ***
*** fauta ***
Operador de m quina de picar tabaco
78190
Altres preparadors de tabac
*** falta ***
*** fauta ***
Otros preparadores de tabaco
782
Treballadors de la fabricaci¢ de cigars
*** falta ***
*** fauta ***
Trabajadores de la elaboraci¢n de cigarros puros
78220
Cigarrer a m…
*** falta ***
*** fauta ***
Cigarrero, a mano
78230
Cigarrer a m…quina
*** falta ***
*** fauta ***
Cigarrero, a m quina
78290
Altres treballadors de la fabricaci¢ de cigars
*** falta ***
*** fauta ***
Otros trabajadores de la elaboraci¢n de cigarros puros
783
Treballadors de la fabricaci¢ de cigarrets
*** falta ***
*** fauta ***
Trabajadores de la fabricaci¢n de cigarrillos
78320
Operador de m…quina de fer cigarrets
*** falta ***
*** fauta ***
Operador de m quina de hacer cigarrillos
78390
Altres treballadors de la fabricaci¢ de cigarrets
*** falta ***
*** fauta ***
Otros trabajadores de la fabricaci¢n de cigarrillos
789
Altres treballadors de la fabricaci¢ del tabac
*** falta ***
*** fauta ***
Otros trabajadores de la elaboraci¢n del tabaco
78920
Preparador de rapŠ
*** falta ***
*** fauta ***
Preparador de rap‚
78990
Treballadors de fabricaci• del tabac ncaa
*** falta ***
*** fauta ***
Trabajadores de la elaboraci¢n del tabaco no clasificados en otras r£bricas
79
Treballadors de la confecci¢ de roba, tapissers i similars
*** falta ***
*** fauta ***
Trabajadores de la confecci¢n de prendas de vestir, tapiceros y similares
791
Sastres i modistes
*** falta ***
*** fauta ***
Sastres y modistas
79120
Sastre a mida
*** falta ***
*** fauta ***
Sastre a medida
79130
Sastre (confecci¢ en sŠrie)
*** falta ***
*** fauta ***
Sastre, confecci¢n en serie
79140
Modista
*** falta ***
*** fauta ***
Modisto o modista
79190
Altres sastres i modistes
*** falta ***
*** fauta ***
Otros sastres y modistas
792
Pelleters i similars
*** falta ***
*** fauta ***
Peleteros y similares
79220
Pelleter
*** falta ***
*** fauta ***
Peletero
79230
Patronista de pelleteria
*** falta ***
*** fauta ***
Patronista de peleter¡a
79240
Escollidor i combinador de pells
*** falta ***
*** fauta ***
Escogedor y combinador de pieles
79250
Tallador de pells
*** falta ***
*** fauta ***
Cortador de pieles
79260
Clavador de pells
*** falta ***
*** fauta ***
Clavador de pieles
79290
Altres pelleters i similars
*** falta ***
*** fauta ***
Otros peleteros y similares
793
Barreters i gorreters
*** falta ***
*** fauta ***
Sombrereros y gorreros
79320
Barreter i gorreter
*** falta ***
*** fauta ***
Sombrero y gorrero
79330
Operador de m…quina de barrets de feltre
*** falta ***
*** fauta ***
Operador de m quina de sombreros de fieltro
79390
Altres barreters i gorreters
*** falta ***
*** fauta ***
Otros sombrereros y gorreros
794
Patronistes i talladors
*** falta ***
*** fauta ***
Patronistas y cortadores
79420
Patronista de peces de vestir
*** falta ***
*** fauta ***
Patronista de prendas de vestir
79430
Patronista de barrets i gorres
*** falta ***
*** fauta ***
Patronista de sombreros y gorras
79440
Marcador de peces de vestir
*** falta ***
*** fauta ***
Marcador de prendas de vestir
79450
Tallador de peces de vestir (llevat del cuir i la pell)
*** falta ***
*** fauta ***
Cortador de prendas de vestir (excepto de cuero y piel)
79460
Tallador de peces de cuir i pell
*** falta ***
*** fauta ***
Cortador de prendas de cuero y piel
79470
Tallador de guants (llevat del cuir i la pell)
*** falta ***
*** fauta ***
Cortador de guantes (excepto de cuero y piel)
79480
Tallador de guants de cuir i pell
*** falta ***
*** fauta ***
Cortador de guantes de cuero y piel
79490
Altres patronistes i talladors
*** falta ***
*** fauta ***
Otros patronistas y cortadores
795
Treballadors de la costura i el brodat
*** falta ***
*** fauta ***
Trabajadores de la costura y bordado
79510
Cosidor a m… i a m…quina, en general
*** falta ***
*** fauta ***
Cosedor a mano y a m quina, en general
79520
Cosidor de peces de vestir a m… (llevat del cuir i la pell)
*** falta ***
*** fauta ***
Cosedor a mano de prendas de vestir (excepto de cuero y piel)
79530
Cosidor de peces de vestir de cuir i pell a m…
*** falta ***
*** fauta ***
Cosedor a mano de prendas de cuero y piel
79540
Cosidor de peces de pelleteria a m…
*** falta ***
*** fauta ***
Cosedor a mano de prendas de peleter¡a
79550
Cosidor a m…quina (maquinista de confecci¢)
*** falta ***
*** fauta ***
Cosedor a m quina (maquinista de confecci¢n)
79560
Brodador a m…
*** falta ***
*** fauta ***
Bordador a mano
79570
Brodador a m…quina
*** falta ***
*** fauta ***
Bordador a m quina
79590
Altres treballadors de la costura i el brodat
*** falta ***
*** fauta ***
Otros trabajadores de la costura y bordado
796
Tapissers i similars
*** falta ***
*** fauta ***
Tapiceros y similares
79620
Tapisser de mobles
*** falta ***
*** fauta ***
Tapicero de muebles
79630
Tapisser de vehicles
*** falta ***
*** fauta ***
Tapicero de veh¡culos
79640
Matalasser
*** falta ***
*** fauta ***
Colchonero
79690
Altres tapissers i similars
*** falta ***
*** fauta ***
Otros tapiceros y similares
799
Treballadors de la confecci¢ de roba, tapissers i similars ncaa
*** falta ***
*** fauta ***
Trabajadores de la confecci¢n de prendas de vestir, tapiceros y similares no clasificados en otros grupos primarios
79920
Confeccionista de tendals i veles
*** falta ***
*** fauta ***
Confeccionador de toldos, carpas y velas
79930
Paraiger
*** falta ***
*** fauta ***
Paragero
79940
Espardenyer
*** falta ***
*** fauta ***
Confeccionador de alpargatas
79990
Altres treballadors de la confecci¢ de roba, tapissers i similars ncaa
*** falta ***
*** fauta ***
Otros trabajadores de la confecci¢n de prendas de vestir, tapiceros y similares no incluidos en r£bricas anteriores
8
Personal dedicat a l'extracci¢ de minerals, la preparaci¢ i el tractament de materials, la fabricaci¢ de productes, el muntatge i el maneig de maquin…ria i instalúlacions, la construcci¢ i els transports
*** falta ***
*** fauta ***
Personal de la extracci¢n de minerales, preparaci¢n y tratamiento de materiales, fabricaci¢n de productos, del montaje y manejo de maquinaria e instalaciones, de la construcci¢n y de los transportes
80
Treballadors de la fabricaci¢ de cal‡at i de la resta de productes de cuir natural o artificial
*** falta ***
*** fauta ***
Trabajadores de la fabricaci¢n del calzado y dem s productos de cuero natural o artificial
801
Sabaters
*** falta ***
*** fauta ***
Zapateros
80110
Sabater, en general (cal‡at a mida)
*** falta ***
*** fauta ***
Zapatero, en general (calzado a medida)
80120
Sabater ortopedista
*** falta ***
*** fauta ***
Zapatero ortopedista
80130
Sabater (reparador de cal‡at)
*** falta ***
*** fauta ***
Zapatero (reparador de calzado)
80190
Altres sabaters
*** falta ***
*** fauta ***
Otros zapateros
802
Treballadors del cal‡at (llevat dels sabaters)
*** falta ***
*** fauta ***
Trabajadores del calzado (excepto zapateros)
80215
Patronista de cal‡at
*** falta ***
*** fauta ***
Patronista de calzado
80220
Tallador de peces de cal‡at a m…quina
*** falta ***
*** fauta ***
Cortador de palas de calzado, a m quina
80225
Tallador de peces de cal‡at a m…
*** falta ***
*** fauta ***
Cortador de palas de calzado, a mano
80230
Preparador muntador de peces de cal‡at
*** falta ***
*** fauta ***
Preparador-montador de palas de calzado
80235
Tallador de soles a m…quina
*** falta ***
*** fauta ***
Cortador de suelas, a m quina
80240
Preparador de soles
*** falta ***
*** fauta ***
Preparador de suelas
80245
Armador de cal‡at
*** falta ***
*** fauta ***
Armador de calzado
80250
Cosidor de cal‡at a m…quina
*** falta ***
*** fauta ***
Cosedor de calzado a m quina (aparador de calzado)
80255
Acabador de cal‡at
*** falta ***
*** fauta ***
Acabador de calzado
80290
Altres treballadors del cal‡at (llevat dels sabaters)
*** falta ***
*** fauta ***
Otros trabajadores del calzado
803
Artesans del cuir i treballadors similars
*** falta ***
*** fauta ***
Artesanos del cuero y trabajadores similares
80320
Artes… del cuir, marroquiner, repussador
*** falta ***
*** fauta ***
Artesano del cuero, marroquinero, repujador
80330
Guarnimenter
*** falta ***
*** fauta ***
Guarnicionero
80340
Tallador de cuir
*** falta ***
*** fauta ***
Cortador de cuero
80350
Cosidor de cuir a m…
*** falta ***
*** fauta ***
Cosedor de cuero, a mano
80360
Cosidor de cuir a m…quina
*** falta ***
*** fauta ***
Cosedor de cuero, a m quina
80370
Muntador d'articles de cuir
*** falta ***
*** fauta ***
Montador de art¡culos de cuero
80390
Altres artesans del cuir i treballadors similars
*** falta ***
*** fauta ***
Otros artesanos del cuero y trabajadores similares
81
Treballadors de la fabricaci¢ de mobles i altres productes de fusta
*** falta ***
*** fauta ***
Trabajadores de la fabricaci¢n de muebles y otros art¡culos de madera
811
Ebenistes
*** falta ***
*** fauta ***
Ebanistas
81120
Ebenista
*** falta ***
*** fauta ***
Ebanista
81190
Altres ebenistes
*** falta ***
*** fauta ***
Otros ebanistas
812
Operadors de m…quines de treballar la fusta
*** falta ***
*** fauta ***
Operadores de m quinas de labrar la madera
81205
Ajustador de m…quines de treballar la fusta, en general
*** falta ***
*** fauta ***
Ajustador de m quinas de labrar madera, en general
81208
Operador de m…quines de treballar la fusta, en general
*** falta ***
*** fauta ***
Operador-maquinista de m quinas de labrar madera, en general
81210
Ajustador operador de m…quines de treballar la fusta, en general
*** falta ***
*** fauta ***
Ajustador-operador de m quinas de labrar madera, en general
81220
Ajustador operador de serra mec…nica de precisi¢
*** falta ***
*** fauta ***
Ajustador-operador de sierra mec nica de precisi¢n
81230
Torner (talla de fusta)
*** falta ***
*** fauta ***
Tornero (labra de madera)
81240
Ajustador operador de torn autom…tic (talla de fusta)
*** falta ***
*** fauta ***
Ajustador-operador de torno autom tico (labra de madera)
81250
Ajustador operador de motlluradora (talla de fusta)
*** falta ***
*** fauta ***
Ajustador-operador de molduradora (labra de madera)
81260
Ajustador operador de mortasadora (talla de fusta)
*** falta ***
*** fauta ***
Ajustador-operador de ranudadora (labra de madera)
81270
Ajustador operador de planejadora (talla de fusta)
*** falta ***
*** fauta ***
Ajustador-operador de cepilladora (labra de madera)
81280
Ajustador operador de fresadora gravadora (talla de fusta)
*** falta ***
*** fauta ***
Ajustador-operador de fresadora-grabadora (labra de madera)
81290
Altres operadors de m…quines de treballar la fusta
*** falta ***
*** fauta ***
Otros operadores de m quinas de labrar madera
819
Treballadors de la fabricaci¢ de mobles i altres articles de fusta ncaa
*** falta ***
*** fauta ***
Trabajadores de la fabricaci¢n de muebles y otros art¡culos de madera no clasificados en otros grupos primarios
81920
Carrosser (carrosseries de fusta)
*** falta ***
*** fauta ***
Carrocero (carrocer¡as de madera)
81925
Carreter
*** falta ***
*** fauta ***
Carretero
81930
Boter
*** falta ***
*** fauta ***
Tonelero
81935
Modelista de fusta
*** falta ***
*** fauta ***
Modelista en madera
81940
Maquetista de fusta
*** falta ***
*** fauta ***
Maquetista en madera
81945
Tallista
*** falta ***
*** fauta ***
Tallista
81950
Contraplacador de mobles de fusta
*** falta ***
*** fauta ***
Chapador de muebles de madera
81955
Envernissador, acabador de mobles de fusta
*** falta ***
*** fauta ***
Barnizador, acabador de muebles de madera
81960
Piper
*** falta ***
*** fauta ***
Pipero (pipas de fumar)
81965
Marqueter
*** falta ***
*** fauta ***
Marquetero
81990
Altres treballadors de la fabricaci¢ de mobles i altres articles de fusta ncaa
*** falta ***
*** fauta ***
Otros trabajadores de la fabricaci¢n de muebles y otros art¡culos de madera, no incluidos en r£bricas anteriores
82
Treballadors de la talla de pedres, marbres i similars
*** falta ***
*** fauta ***
Trabajadores de la labra de piedras, m rmoles y similares
820
Treballadors de la talla de pedres, marbres i similars
*** falta ***
*** fauta ***
Trabajadores de la labra de piedras, m rmoles y similares
82020
Picapedrer
*** falta ***
*** fauta ***
Labrante
82030
Seleccionador de pedres
*** falta ***
*** fauta ***
Seleccionador de piedras
82040
Tracista de pedres
*** falta ***
*** fauta ***
Trazador sobre piedra
82050
Torner (talla de pedres)
*** falta ***
*** fauta ***
Tornero (labra de piedra)
82060
Gravador d'inscripcions en pedra a m…
*** falta ***
*** fauta ***
Grabador de inscripciones en piedra, a mano
82070
Gravador de relleus en pedra a m…
*** falta ***
*** fauta ***
Grabador de relieves en piedra, a mano
82080
Adornista
*** falta ***
*** fauta ***
Adornista
82090
Altres treballadors de la talla de pedres, marbres i similars
*** falta ***
*** fauta ***
Otros trabajadores de la labra de piedras, m rmoles y similares
83
Treballadors de la forja de metalls i de la fabricaci¢ i l'ajustatge d'eines i peces met…lúliques
*** falta ***
*** fauta ***
Trabajadores de la forja de los metales y de la fabricaci¢n y ajuste de herramientas y piezas met licas
831
Ferrers i forjadors
*** falta ***
*** fauta ***
Herreros y forjadores
83110
Ferrer, en general
*** falta ***
*** fauta ***
Herrero, en general
83120
Forjador de martell
*** falta ***
*** fauta ***
Forjador a martillo
83130
Forjador de martell pil¢
*** falta ***
*** fauta ***
Forjador a martillo pil¢n
83140
Forjador de premsa
*** falta ***
*** fauta ***
Forjador a prensa
83190
Altres ferrers i forjadors
*** falta ***
*** fauta ***
Otros herreros y forjadores
832
Treballadors de la fabricaci¢ d'eines, mec…nics ajustadors, modelistes, matricers i similars
*** falta ***
*** fauta ***
Trabajadores de la fabricaci¢n de herramientas, mec nicos-ajustadores, modelistas, matriceros y similares
83220
Mec…nic ajustador especialista en eines i matrius, matricer
*** falta ***
*** fauta ***
Mec nico-ajustador especialista en herramientas y matrices, matricero
83230
Ajustador de mandrins i calibradors
*** falta ***
*** fauta ***
Ajustador de mandriles y calibradores
83240
Ajustador modelista (fosa)
*** falta ***
*** fauta ***
Ajustador-modelista (fundici¢n)
83250
Tracista de metalls
*** falta ***
*** fauta ***
Trazador en metales
83290
Altres treballadors de la fabricaci¢ d'eines, mec…nics ajustadors, modelistes, matricers i similars
*** falta ***
*** fauta ***
Otros trabajadores de la fabricaci¢n de herramientas, mec nicos-ajustadores, modelistas, matriceros y similares
833
Ajustadors de m…quines eines
*** falta ***
*** fauta ***
Ajustadores de m quinas herramientas
83305
Ajustador de m…quines eines, en general
*** falta ***
*** fauta ***
Ajustador de m quinas herramientas, en general
83310
Ajustador operador de m…quines eines, en general
*** falta ***
*** fauta ***
Ajustador-operador de m quinas herramientas, en general
83320
Ajustador operador de torn
*** falta ***
*** fauta ***
Ajustador-operador de torno
83330
Ajustador operador de fresadora
*** falta ***
*** fauta ***
Ajustador-operador de fresadora
83340
Ajustador operador de planejadora
*** falta ***
*** fauta ***
Ajustador-operador de cepilladora
83350
Ajustador operador de mandrinadora
*** falta ***
*** fauta ***
Ajustador-operador de mandriladora
83360
Ajustador operador de trepadora
*** falta ***
*** fauta ***
Ajustador-operador de taladradora
83370
Ajustador operador de rectificadora
*** falta ***
*** fauta ***
Ajustador-operador de rectificadora
83380
Ajustador operador d'esmeriladora
*** falta ***
*** fauta ***
Ajustador-operador de esmeriladora
83385
Ajustador operador de m…quina de mecanisme numŠric de control
*** falta ***
*** fauta ***
Ajustador-operador de m quina de mecanismo num‚rico de control
83390
Altres ajustadors de m…quines eines
*** falta ***
*** fauta ***
Otros ajustadores de m quinas herramientas
834
Operadors de m…quines eines
*** falta ***
*** fauta ***
Operadores de m quinas herramientas
83410
Operador de m…quines eines, en general
*** falta ***
*** fauta ***
Operador de m quinas herramientas, en general
83420
Torner (talla de metalls)
*** falta ***
*** fauta ***
Tornero (labra de metales)
83430
Fresador
*** falta ***
*** fauta ***
Fresador
83440
Planejador de metalls
*** falta ***
*** fauta ***
Cepillador de metales
83450
Mandrinador
*** falta ***
*** fauta ***
Mandrilador
83460
Trepador
*** falta ***
*** fauta ***
Taladrador o taladrista
83465
Rectificador de metalls
*** falta ***
*** fauta ***
Rectificador de metales
83470
Esmerilador de metalls
*** falta ***
*** fauta ***
Operador de esmeriladora, esmerilador
83475
Operador de serra mec…nica de metalls
*** falta ***
*** fauta ***
Operador de sierra mec nica de metales
83480
Operador de m…quina de funci¢ m£ltiple
*** falta ***
*** fauta ***
Operador de m quina de funci¢n m£ltiple
83490
Altres operadors de m…quines eines
*** falta ***
*** fauta ***
Otros operadores de herramientas
835
Polidors de metalls i esmolets
*** falta ***
*** fauta ***
Pulidores de metales y afiladores
83520
Polidor de metalls a m…quina
*** falta ***
*** fauta ***
Pulidor de metales, a m quina
83530
Esmolet d'eines tallants (m…quines eines)
*** falta ***
*** fauta ***
Afilador de herramientas cortantes (m quinas herramientas)
83540
Esmolet de ganiveteria
*** falta ***
*** fauta ***
Afilador de cuchiller¡a
83550
Esmolet i reparador de serres
*** falta ***
*** fauta ***
Afilador y reparador de sierra
83560
Esmolet de cardes (xaponer)
*** falta ***
*** fauta ***
Afilador de cardas
83590
Altres polidors de metalls i esmolets
*** falta ***
*** fauta ***
Otros pulidores de metales y afiladores
836
Armers i manyans
*** falta ***
*** fauta ***
Armeros y cerrajeros
83620
Armer
*** falta ***
*** fauta ***
Armero
83630
Many…
*** falta ***
*** fauta ***
Cerrajero
83690
Altres armers i manyans
*** falta ***
*** fauta ***
Otros armeros y cerrajeros
839
Treballadors de la forja de metalls i de la fabricaci¢ i l'ajustatge d'eines i peces met…lúliques ncaa
*** falta ***
*** fauta ***
Trabajadores de la forja de los metales y de la fabricaci¢n y ajuste de herramientas y piezas met licas no incluidos en otros grupos primarios
83920
Torner embotidor
*** falta ***
*** fauta ***
Tornero de embutir
83930
Operari de la manufactura de metalls a m…
*** falta ***
*** fauta ***
Operario de la manufactura de metales a mano
83940
Operador de premsa mec…nica de metalls
*** falta ***
*** fauta ***
Operador de prensa mec nica de metales
83950
Operador de m…quina de corbar metalls
*** falta ***
*** fauta ***
Operador de m quina de curvar metales
83960
Operador de cisalla mec…nica
*** falta ***
*** fauta ***
Operador de cizalla mec nica
83990
Altres treballadors de la forja de metalls i de la fabricaci¢ i l'ajustatge d'eines i peces met…lúliques ncaa
*** falta ***
*** fauta ***
Otros trabajadores de la forja de los metales y de la fabricaci¢n y ajuste de herramientas y piezas met licas no incluidos en r£bricas anteriores
84
Mec…nics, muntadors i ajustadors de maquin…ria, rellotgers, mec…nics d'instruments de precisi¢ i similars
*** falta ***
*** fauta ***
Mec nicos, montadores y ajustadores de maquinaria, relojeros, mec nicos de precisi¢n y similares
841
Mec…nics, muntadors, ajustadors i instalúladors de maquin…ria
*** falta ***
*** fauta ***
Mec nicos, montadores, ajustadores e instaladores de maquinaria
84105
Mec…nic ajustador, en general
*** falta ***
*** fauta ***
Mec nico-ajustador, en general
84110
Ajustador muntador de maquin…ria, en general
*** falta ***
*** fauta ***
Ajustador-montador de maquinaria, en general
84115
Ajustador muntador de motors de combusti¢ interna (llevat dels motors d'avions i d'embarcacions)
*** falta ***
*** fauta ***
Ajustador-montador de motores de combusti¢n interna (excepto motores de avi¢n y embarcaciones)
84120
Ajustador muntador de motors d'avions
*** falta ***
*** fauta ***
Ajustador-montador de motores de avi¢n
84125
Ajustador muntador de motors d'embarcacions
*** falta ***
*** fauta ***
Ajustador-montador de motores de embarcaciones
84130
Ajustador muntador de turbines (llevat de les d'avions i les marines)
*** falta ***
*** fauta ***
Ajustador-montador de turbinas (excepto de avi¢n y marinas)
84135
Ajustador muntador de m…quines eines de treballar els metalls
*** falta ***
*** fauta ***
Ajustador-montador de m quinas herramientas para trabajar los metales
84140
Ajustador muntador de maquin…ria d'explotaci¢ de mines
*** falta ***
*** fauta ***
Ajustador-montador de maquinaria para el laboreo de minas
84145
Ajustador muntador de maquin…ria d'impremta
*** falta ***
*** fauta ***
Ajustador-montador de maquinaria de imprenta
84150
Ajustador muntador de maquin…ria tŠxtil
*** falta ***
*** fauta ***
Ajustador-montador de maquinaria textil
84155
Ajustador muntador de m…quines de treballar la fusta
*** falta ***
*** fauta ***
Ajustador-montador de m quinas de labrar madera
84160
Ajustador muntador de maquin…ria agr¡cola
*** falta ***
*** fauta ***
Ajustador-montador de maquinaria agr¡cola
84165
Ajustador muntador de m…quines de moviment de terres
*** falta ***
*** fauta ***
Ajustador-montador de m quinas para el movimiento de tierras
84170
Ajustador muntador de m…quines d'oficina
*** falta ***
*** fauta ***
Ajustador-montador de m quinas de oficina
84175
Muntador de maquin…ria pesant i instalúlacions fixes
*** falta ***
*** fauta ***
Montador de maquinaria pesada e instalaciones fijas
84180
Mec…nic muntador d'instalúlacions de refrigeraci¢ i aire condicionat
*** falta ***
*** fauta ***
Mec nico-montador de instalaciones de refrigeraci¢n y aire acondicionado
84185
Ajustador muntador de carcasses d'avions
*** falta ***
*** fauta ***
Ajustador-montador de armazones de avi¢n
84190
Altres mec…nics, muntadors, ajustadors i instalúladors de maquin…ria
*** falta ***
*** fauta ***
Otros mec nicos, montadores, ajustadores e instaladores de maquinaria
842
Rellotgers i mec…nics d'instruments de precisi¢
*** falta ***
*** fauta ***
Relojeros y mec nicos de instrumentos de precisi¢n
84220
Rellotger
*** falta ***
*** fauta ***
Relojero
84225
Rellotger (reparacions)
*** falta ***
*** fauta ***
Relojero (reparaciones)
84230
Mec…nic d'instruments de precisi¢
*** falta ***
*** fauta ***
Mec nico de instrumentos de precisi¢n
84235
Mec…nic d'instruments d'•ptica
*** falta ***
*** fauta ***
Mec nico de instrumentos de ¢ptica
84240
Muntador d'instruments de precisi¢
*** falta ***
*** fauta ***
Montador de instrumentos de precisi¢n
84245
Mec…nic d'aparells ortopŠdics
*** falta ***
*** fauta ***
Mec nico de aparatos ortop‚dicos
84250
Mec…nic de pr•tesis dentals
*** falta ***
*** fauta ***
Mec nico de pr¢tesis dentales
84290
Altres rellotgers i mec…nics d'instruments de precisi¢
*** falta ***
*** fauta ***
Otros relojeros y mec nicos de instrumentos de precisi¢n
843
Mec…nics de vehicles de motor
*** falta ***
*** fauta ***
Mec nicos de veh¡culos de motor
84320
Mec…nic d'autom•bils
*** falta ***
*** fauta ***
Mec nico de autom¢viles
84330
Mec…nic de camions
*** falta ***
*** fauta ***
Mec nico de camiones
84340
Mec…nic de motocicletes
*** falta ***
*** fauta ***
Mec nico de motocicletas
84390
Altres mec…nics de vehicles de motor
*** falta ***
*** fauta ***
Otros mec nicos de veh¡culos de motor
844
Mec…nics de motors d'avions
*** falta ***
*** fauta ***
Mec nicos de motores de avi¢n
84410
Mec…nic de motors d'avions, en general
*** falta ***
*** fauta ***
Mec nico de motores de avi¢n, en general
84420
Mec…nic de manteniment de motors d'avions
*** falta ***
*** fauta ***
Mec nico de mantenimiento de motores de avi¢n
84490
Altres mec…nics de motors d'avions
*** falta ***
*** fauta ***
Otros mec nicos de motores de avi¢n
849
Mec…nics, muntadors i ajustadors de maquin…ria, rellotgers, mec…nics d'instruments de precisi¢ i similars ncaa
*** falta ***
*** fauta ***
Mec nicos, montadores y ajustadores de maquinaria, relojeros, mec nicos de precisi¢n y similares no incluidos en otros grupos primarios
84910
Mec…nic de maquin…ria, en general
*** falta ***
*** fauta ***
Mec nico de maquinaria, en general
84915
Mec…nic de m…quines de vapor de moviment alternatiu
*** falta ***
*** fauta ***
Mec nico de m quinas de vapor de movimiento alternativo
84920
Mec…nic de motors diŠsel (llevat dels motors d'autom•bils)
*** falta ***
*** fauta ***
Mec nico de motores diesel (excepto motores de autom¢viles)
84925
Mec…nic de turbines (llevat de les turbines d'avions i d'embarcacions)
*** falta ***
*** fauta ***
Mec nico de turbinas (excepto turbinas de avi¢n y de embarcaciones)
84930
Mec…nic de m…quines eines de treballar els metalls
*** falta ***
*** fauta ***
Mec nico de m quinas herramientas para trabajar los metales
84935
Mec…nic de maquin…ria d'explotaci¢ de mines
*** falta ***
*** fauta ***
Mec nico de maquinaria para el laboreo de minas
84940
Mec…nic de maquin…ria d'impremta
*** falta ***
*** fauta ***
Mec nico de maquinaria de imprenta
84945
Mec…nic de maquin…ria tŠxtil
*** falta ***
*** fauta ***
Mec nico de maquinaria textil
84950
Mec…nic de m…quines de treballar la fusta
*** falta ***
*** fauta ***
Mec nico de m quinas de labrar madera
84955
Mec…nic de maquin…ria agr¡cola
*** falta ***
*** fauta ***
Mec nico de maquinaria agr¡cola
84960
Mec…nic de maquin…ria de construcci¢, de moviment de terres i despla‡ament de c…rregues
*** falta ***
*** fauta ***
Mec nico de maquinaria de construcci¢n, de movimiento de tierras y desplazamiento de cargas
84965
Mec…nic de m…quines d'oficina
*** falta ***
*** fauta ***
Mec nico de m quinas de oficina
84970
Mec…nic de manteniment en edificis i establiments
*** falta ***
*** fauta ***
Mec nico de mantenimiento en edificios y establecimientos
84975
Mec…nic reparador de bicicletes
*** falta ***
*** fauta ***
Mec nico reparador de bicicletas
84980
Mec…nic greixador (llevat dels vaixells)
*** falta ***
*** fauta ***
Mec nico engrasador (excepto barcos)
84985
Provador de maquin…ria
*** falta ***
*** fauta ***
Probador de maquinaria
84990
Altres mec…nics, muntadors i ajustadors de maquin…ria, rellotgers, mec…nics d'instruments de precisi¢ i similars ncaa
*** falta ***
*** fauta ***
Otros mec nicos, montadores y ajustadores de maquinaria, relojeros, mec nicos de precisi¢n y similares, no incluidos en r£bricas anteriores
85
Electricistes, instalúladors i muntadors de l¡nies i aparells elŠctrics, i ajustadors d'electricitat i electr•nica
*** falta ***
*** fauta ***
Electricistas, instaladores y montadores de l¡neas y aparatos el‚ctricos y ajustadores en electricidad y electr¢nica
851
Ajustadors i mec…nics electricistes
*** falta ***
*** fauta ***
Ajustadores y mec nicos electricistas
85110
Ajustador i mec…nic electricista, en general
*** falta ***
*** fauta ***
Ajustador y mec nico electricista, en general
85120
Ajustador i mec…nic electricista de motors i dinamos
*** falta ***
*** fauta ***
Ajustador y mec nico electricista de motores y dinamos
85130
Ajustador i mec…nic electricista de transformadors
*** falta ***
*** fauta ***
Ajustador y mec nico electricista de transformadores
85140
Ajustador i mec…nic electricista d'equips de centrals elŠctriques de regulaci¢ i distribuci¢ de corrent
*** falta ***
*** fauta ***
Ajustador y mec nico electricista de equipos de centrales el‚ctricas para la regulaci¢n y distribuci¢n de corriente
85150
Ajustador i mec…nic electricista d'aparells elŠctrics de control, mesura i precisi¢
*** falta ***
*** fauta ***
Ajustador y mec nico electricista de aparatos el‚ctricos de control, medida y precisi¢n
85160
Ajustador i mec…nic electricista d'ascensors i instalúlacions similars
*** falta ***
*** fauta ***
Ajustador y mec nico electricista de ascensores e instalaciones similares
85190
Altres ajustadors i mec…nics electricistes
*** falta ***
*** fauta ***
Otros ajustadores y mec nicos electricistas
852
Ajustadors i mec…nics d'instalúlacions i aparells electr•nics
*** falta ***
*** fauta ***
Ajustadores y mec nicos de instalaciones y aparatos electr¢nicos
85210
Ajustador i mec…nic d'instalúlacions i aparells electr•nics, en general
*** falta ***
*** fauta ***
Ajustador y mec nico de instalaciones y aparatos electr¢nicos, en general
85220
Ajustador i mec…nic d'emissores de r…dio i televisi¢, i equips de radar
*** falta ***
*** fauta ***
Ajustador y mec nico de emisoras de radio y televisi¢n y equipos de radar
85230
Ajustador i mec…nic d'aparells electr•nics per a medicina
*** falta ***
*** fauta ***
Ajustador y mec nico de aparatos electr¢nicos para medicina
85240
Ajustador i mec…nic d'ordinadors i equips auxiliars
*** falta ***
*** fauta ***
Ajustador y mec nico de ordenadores y equipo auxiliar
85250
Ajustador i mec…nic de maquin…ria electr•nica industrial
*** falta ***
*** fauta ***
Ajustador y mec nico de maquinaria electr¢nica industrial
85260
Ajustador i mec…nic d'instalúlacions electr•niques de senyalitzaci¢
*** falta ***
*** fauta ***
Ajustador y mec nico de instalaciones electr¢nicas de se¤alizaci¢n
85290
Altres ajustadors i mec…nics d'instalúlacions i aparells electr•nics
*** falta ***
*** fauta ***
Otros ajustadores y mec nicos de instalaciones y aparatos electr¢nicos
853
Muntadors d'aparells elŠctrics i electr•nics
*** falta ***
*** fauta ***
Montadores de aparatos el‚ctricos y electr¢nicos
85320
Muntador d'aparells elŠctrics
*** falta ***
*** fauta ***
Montador de aparatos el‚ctricos
85330
Muntador d'aparells electr•nics
*** falta ***
*** fauta ***
Montador de aparatos electr¢nicos
85340
Bobinador a m…quina (bobines elŠctriques)
*** falta ***
*** fauta ***
Bobinador a m quina (bobinas el‚ctricas)
85350
Bobinador a m… (bobines elŠctriques)
*** falta ***
*** fauta ***
Bobinador a mano (bobinas el‚ctricas)
85390
Altres muntadors d'aparells elŠctrics i electr•nics
*** falta ***
*** fauta ***
Otros montadores de aparatos el‚ctricos y electr¢nicos
854
Mec…nics reparadors i antenistes de receptors de r…dio i televisi¢
*** falta ***
*** fauta ***
Mec nicos reparadores y antenistas de receptores de radio y televisi¢n
85420
Mec…nic reparador de receptors de r…dio i televisi¢
*** falta ***
*** fauta ***
Mec nico reparador de receptores de radio y televisi¢n
85430
Mec…nic antenista de r…dio i televisi¢
*** falta ***
*** fauta ***
Mec nico antenista de radio y televisi¢n
855
Electricistes (instalúlacions elŠctriques)
*** falta ***
*** fauta ***
Electricistas (instalaciones el‚ctricas)
85510
Electricista, en general
*** falta ***
*** fauta ***
Electricista, en general
85520
Electricista d'edificis (muntatge d'instalúlacions)
*** falta ***
*** fauta ***
Electricista de edificios (montaje de instalaciones)
85530
Electricista d'avions
*** falta ***
*** fauta ***
Electricista de aviones
85535
Electricista de vaixells
*** falta ***
*** fauta ***
Electricista de barcos
85540
Electricista de vehicles (llevat dels avions i els vaixells)
*** falta ***
*** fauta ***
Electricista de veh¡culos (excepto aviones y barcos)
85550
Electricista d'escenari o plat¢
*** falta ***
*** fauta ***
Electricista de escenario o plat¢
85560
Electricista d'edificis (manteniment d'instalúlacions)
*** falta ***
*** fauta ***
Electricista de edificios (mantenimiento de instalaciones)
85570
Reparador d'aparells electrodomŠstics
*** falta ***
*** fauta ***
Reparador de aparatos electrodom‚sticos
85590
Altres electricistes (instalúlacions elŠctriques)
*** falta ***
*** fauta ***
Otros electricistas (instalaciones el‚ctricas)
856
Instalúladors d'equips telef•nics i telegr…fics
*** falta ***
*** fauta ***
Instaladores de equipos telef¢nicos y telegr ficos
85620
Instalúlador muntador d'equips telef•nics i telegr…fics
*** falta ***
*** fauta ***
Instalador-montador de equipos telef¢nicos y telegr ficos
85630
Reparador d'instalúlacions telef•niques i telegr…fiques
*** falta ***
*** fauta ***
Reparador de instalaciones telef¢nicas y telegr ficas
85690
Altres instalúladors d'equips telef•nics i telegr…fics
*** falta ***
*** fauta ***
Otros instaladores de equipos telef¢nicos y telegr ficos
857
Instalúladors de l¡nies elŠctriques i de telecomunicacions
*** falta ***
*** fauta ***
Instaladores de l¡neas el‚ctricas y de telecomunicaci¢n
85720
Instalúlador de l¡nies de conducci¢ elŠctrica (instalúlacions aŠries)
*** falta ***
*** fauta ***
Instalador de l¡neas de conducci¢n el‚ctrica (tendido a‚reo)
85730
Instalúlador de l¡nies de tracci¢ elŠctrica
*** falta ***
*** fauta ***
Instalador de l¡neas de tracci¢n el‚ctrica
85740
Instalúlador de l¡nies de telecomunicacions
*** falta ***
*** fauta ***
Instalador de l¡neas de telecomunicaci¢n
85750
Empalmador de cables elŠctrics
*** falta ***
*** fauta ***
Empalmador de cables el‚ctricos
85790
Altres instalúladors de l¡nies elŠctriques i de telecomunicacions
*** falta ***
*** fauta ***
Otros instaladores de l¡neas el‚ctricas y de telecomunicaci¢n
859
Electricistes, instalúladors i muntadors de l¡nies i aparells elŠctrics, i ajustadors especialistes d'electricitat i electr•nica ncaa
*** falta ***
*** fauta ***
Electricistas, instaladores y montadores de l¡neas y aparatos el‚ctricos y ajustadores en electricidad y electr¢nica no incluidos en otros grupos primarios
85920
Verificador d'equips elŠctrics i electr•nics
*** falta ***
*** fauta ***
Verficador de equipos el‚ctricos y electr¢nicos
85990
Altres electricistes, instalúladors i muntadors de l¡nies i aparells elŠctrics, i ajustadors especialistes d'electricitat i electr•nica
*** falta ***
*** fauta ***
Otros electricistas, instaladores y montadores de l¡neas y aparatos el‚ctricos y ajustadores en electricidad y electr¢nica
86
Operadors d'emissores de r…dio i televisi¢, i d'equips de sonoritzaci¢ i de projecci¢ cinematogr…fica
*** falta ***
*** fauta ***
Operadores de emisoras de radio, televisi¢n, equipos de sonorizaci¢n y proyecci¢n cinematogr fica
861
Operadors d'emissores de r…dio i televisi¢
*** falta ***
*** fauta ***
Operadores de emisoras de radio y televisi¢n
86120
Operador d'emissora de r…dio i televisi¢
*** falta ***
*** fauta ***
Operador de emisora de radio y televisi¢n
86130
Operador d'aparells d'estudis de r…dio
*** falta ***
*** fauta ***
Operador de aparatos de estudios de radio
86140
Operador d'aparells d'estudis de televisi¢ (so)
*** falta ***
*** fauta ***
Operador de aparatos de estudios de televisi¢n (sonido)
86150
Operador d'aparells d'estudis de televisi¢ (imatge i luminotŠcnia)
*** falta ***
*** fauta ***
Operador de aparatos de estudios de televisi¢n (imagen y luminotecnia)
86160
Operador d'aparells d'equips m•bils de r…dio i televisi¢
*** falta ***
*** fauta ***
Operador de aparatos de equipos m¢viles de radio y televisi¢n
86190
Altres operadors d'emissores de r…dio i televisi¢
*** falta ***
*** fauta ***
Otros operadores de emisoras de radio y televisi¢n
862
Operadors d'equips de sonoritzaci¢ i de projecci¢ cinematogr…fica
*** falta ***
*** fauta ***
Operadores de equipos de sonorizaci¢n y de proyecci¢n cinematogr fica
86220
Operador d'equips d'enregistrament de so
*** falta ***
*** fauta ***
Operador de equipo de registro de sonido
86230
Operador d'equips d'amplificaci¢ de so
*** falta ***
*** fauta ***
Operador de equipo de amplificaci¢n de sonido
86240
Operador de cabina (cinematografia)
*** falta ***
*** fauta ***
Operador de cabina (cinematograf¡a)
86290
Altres operadors d'equips de sonoritzaci¢ i de projecci¢ cinematogr…fica
*** falta ***
*** fauta ***
Otros operadores de equipos de sonorizaci¢n y de proyecci¢n cinematogr fica
87
Lampistes, soldadors, planxistes, calderers i muntadors d'estructures met…lúliques
*** falta ***
*** fauta ***
Fontaneros, soldadores, chapistas, caldereros y montadores de estructuras met licas
871
Lampistes, fogoners i instalúladors de canonades
*** falta ***
*** fauta ***
Fontaneros, calefactores e instaladores de tuber¡as
87105
Lampista, en general
*** falta ***
*** fauta ***
Fontanero, en general
87110
Instalúlador de canonades, en general
*** falta ***
*** fauta ***
Instalador de tuber¡as, en general
87120
Instalúlador de canonades de gas
*** falta ***
*** fauta ***
Instalador de tuber¡as de gas
87130
Instalúlador
*** falta ***
*** fauta ***
Instalador de tuber¡as en barcos
87140
Instalúlador de canonades d'avions
*** falta ***
*** fauta ***
Instalador de tuber¡as en aviones
87150
Fogoner lampista
*** falta ***
*** fauta ***
Calefactor-fontanero
87190
Altres lampistes, fogoners i instalúladors de canonades
*** falta ***
*** fauta ***
Otros fontaneros, calefactores e instaladores de tuber¡as
872
Soldadors i oxitalladors
*** falta ***
*** fauta ***
Soldadores y oxicortadores
87215
Soldador de bufador
*** falta ***
*** fauta ***
Soldador con soplete
87220
Soldador d'arc elŠctric
*** falta ***
*** fauta ***
Soldador por arco el‚ctrico
87230
Soldador de termita
*** falta ***
*** fauta ***
Soldador con termita
87235
Soldador de resistŠncia elŠctrica
*** falta ***
*** fauta ***
Soldador por resistencia el‚ctrica
87240
Plomer
*** falta ***
*** fauta ***
Plomero
87245
Soldador de soldadura forta
*** falta ***
*** fauta ***
Soldador con soldadura fuerte
87250
Oxitallador
*** falta ***
*** fauta ***
Oxicortador
87260
Estanyador
*** falta ***
*** fauta ***
Soldador con caut¡n (esta¤ador)
87290
Altres soldadors oxitalladors
*** falta ***
*** fauta ***
Otros soldadores y oxicortadores
873
Planxistes i calderers
*** falta ***
*** fauta ***
Chapistas y caldereros
87310
Planxista i calderer, en general
*** falta ***
*** fauta ***
Chapista y calderero, en general
87320
Tracista de planxes met…lúliques
*** falta ***
*** fauta ***
Trazador de calderer¡a y chapas
87330
Calderer (coure i aliatges lleugers)
*** falta ***
*** fauta ***
Calderero (cobre y aleaciones ligeras)
87340
Llauner
*** falta ***
*** fauta ***
Hojalatero
87350
Calderer (xapes d'acer)
*** falta ***
*** fauta ***
Calderero (chapas de acero)
87360
Planxista de decoraci¢
*** falta ***
*** fauta ***
Chapista de decoraci¢n
87370
Planxista de carrosseries
*** falta ***
*** fauta ***
Chapista de carrocer¡as
87380
Planxista d'avions
*** falta ***
*** fauta ***
Chapista de aviones
87390
Altres planxistes i calderers
*** falta ***
*** fauta ***
Otros chapistas y caldereros
874
Muntadors d'estructures met…lúliques
*** falta ***
*** fauta ***
Montadores de estructuras met licas
87420
Tracista d'estructures met…lúliques
*** falta ***
*** fauta ***
Trazador de estructuras met licas
87430
Preparador d'estructures d'acer (en taller)
*** falta ***
*** fauta ***
Preparador de estructuras de acero, en taller
87440
Muntador d'estructures d'acer
*** falta ***
*** fauta ***
Montador de estructuras de acero
87450
Muntador de carcasses met…lúliques de vaixells
*** falta ***
*** fauta ***
Montador de armazones met licos de buques
87455
Calderer naval
*** falta ***
*** fauta ***
Calderero naval
87460
Reblador a m…
*** falta ***
*** fauta ***
Remachador a mano
87465
Reblador a m…quina
*** falta ***
*** fauta ***
Operador de m quina, remachadora
87470
Reblador de martell pneum…tic
*** falta ***
*** fauta ***
Remachador con martillo neum tico
87490
Altres muntadors d'estructures met…lúliques
*** falta ***
*** fauta ***
Otros montadores de estructuras met licas
88
Joiers, argenters i similars
*** falta ***
*** fauta ***
Joyeros, plateros y similares
880
Joiers, argenters i similars
*** falta ***
*** fauta ***
Joyeros, plateros y similares
88010
Joier, en general
*** falta ***
*** fauta ***
Joyero, en general
88020
Bijuter
*** falta ***
*** fauta ***
Joyero de bisuter¡a (joyer¡a de imitaci¢n)
88030
Tallador i polidor de joieria
*** falta ***
*** fauta ***
Tallador y pulidor de joyer¡a
88040
Muntador de joies
*** falta ***
*** fauta ***
Engastador
88050
Argenter i orfebre
*** falta ***
*** fauta ***
Platero y orfebre
88060
Laminador de metalls preciosos
*** falta ***
*** fauta ***
Laminador de metales preciosos
88070
Damasquinador
*** falta ***
*** fauta ***
Damasquinador
88080
Gravador (joieria i argenteria)
*** falta ***
*** fauta ***
Grabador de joyer¡a y plater¡a
88090
Altres joiers, argenters i similars
*** falta ***
*** fauta ***
Otros joyeros, plateros y similares
89
Treballadors de la fabricaci¢ de productes de vidre i cer…mica
*** falta ***
*** fauta ***
Trabajadores de la fabricaci¢n de productos de vidrio y cer mica
891
Bufadors, emmotlladors, laminadors, talladors i polidors de vidre
*** falta ***
*** fauta ***
Sopladores, moldeadores, laminadores, cortadores y pulidores de vidrio
89120
Bufador de vidre
*** falta ***
*** fauta ***
Soplador de vidrio
89124
Bufador de vidre tŠcnic (material de laboratori)
*** falta ***
*** fauta ***
Soplador de vidrio t‚cnico (material de laboratorio)
89128
Operador de m…quina de bufar vidre
*** falta ***
*** fauta ***
Operador de m quina de soplar vidrio
89130
Operador de premsa d'emmotllar vidre
*** falta ***
*** fauta ***
Operador de prensa de moldear vidrio
89135
Emmotllador de lents
*** falta ***
*** fauta ***
Moldeador de lentes
89140
Laminador estirador de vidre
*** falta ***
*** fauta ***
Laminador-estirador de vidrio
89145
Polidor de vidre pla
*** falta ***
*** fauta ***
Pulidor de cristales planos
89150
Tallador de vidre
*** falta ***
*** fauta ***
Cortador de vidrio
89155
Tallador de vidres d'•ptica
*** falta ***
*** fauta ***
Cortador de cristales de ¢ptica
89160
Bisellaire de vidre
*** falta ***
*** fauta ***
Biselador de cristales
89165
Polidor afinador de vidres d'•ptica
*** falta ***
*** fauta ***
Pulidor-afinador de cristales de ¢ptica
89170
Operador de m…quina de fabricar barretes i tubs de vidre
*** falta ***
*** fauta ***
Operador de m quina de fabricar varillas y tubos de vidrio
89175
Operador de bany met…lúlic per flotaci¢ del vidre
*** falta ***
*** fauta ***
Operador de ba¤o met lico por flotaci¢n del vidrio
89180
Corbador de tubs de vidre
*** falta ***
*** fauta ***
Curvador de tubos de vidrio
89190
Altres bufadors, emmotlladors, laminadors, talladors i polidors de vidre
*** falta ***
*** fauta ***
Otros sopladores, moldeadores, laminadores, cortadores y pulidores de vidrio
892
Treballadors de la cer…mica, terrissaires i teulers
*** falta ***
*** fauta ***
Trabajadores de la cer mica, alfareros y tejeros
89210
Ceramista terrissaire, en general
*** falta ***
*** fauta ***
Ceramista-alfarero, en general
89215
Modelista de cer…mica
*** falta ***
*** fauta ***
Modelista de cer mica
89220
Preparador de motlles de cer…mica
*** falta ***
*** fauta ***
Preparador de moldes de cer mica
89225
Terrissaire (torn de pedal)
*** falta ***
*** fauta ***
Alfarero en torno de pedal
89230
Terrissaire (torn semiautom…tic)
*** falta ***
*** fauta ***
Alfarero en torno con terraja
89235
Abocador de cer…mica en motlle
*** falta ***
*** fauta ***
Vaciador de cer mica en moldes
89240
Teuler a m…
*** falta ***
*** fauta ***
Tejero a mano
89245
Ceramista en motlle a m…
*** falta ***
*** fauta ***
Ceramista en moldes, a mano
89250
Operador de premsa per compressi¢ (cer…mica)
*** falta ***
*** fauta ***
Operador de prensa por compresi¢n (cer mica)
89255
Operador d'extrusora (cer…mica)
*** falta ***
*** fauta ***
Operador de prensa por extrusi¢n (cer mica)
89260
Emmotllador de moles abrasives
*** falta ***
*** fauta ***
Moldeador de muelas abrasivas
89290
Altres treballadors de la cer…mica, terrissaires i teulers
*** falta ***
*** fauta ***
Otros trabajadores de la cer mica, alfareros y tejeros
893
Forners de vidre i cer…mica
*** falta ***
*** fauta ***
Horneros de vidrio y cer mica
89320
Fonedor de vidre
*** falta ***
*** fauta ***
Fundidor de vidrio
89330
Forner de recuita del vidre
*** falta ***
*** fauta ***
Hornero de recocido del vidrio
89340
Trempador de vidre
*** falta ***
*** fauta ***
Templador de vidrio
89350
Forner de pisa i porcellana
*** falta ***
*** fauta ***
Hornero de loza y porcelana
89360
Forner de teules i maons
*** falta ***
*** fauta ***
Hornero de tejas y ladrillos
89390
Altres forners de vidre i cer…mica
*** falta ***
*** fauta ***
Otros horneros de vidrio y cer mica
894
Gravadors de vidre
*** falta ***
*** fauta ***
Grabadores de vidrio
89420
Gravador de vidre amb mola
*** falta ***
*** fauta ***
Grabador de vidrio con muela
89430
Gravador de vidre amb …cid
*** falta ***
*** fauta ***
Grabador de vidrio con  cido
89440
Gravador de vidre per raig de sorra
*** falta ***
*** fauta ***
Grabador de vidrio con chorro de arena
89490
Altres gravadors de vidre
*** falta ***
*** fauta ***
Otros grabadores de vidrio
895
Pintors i decoradors de vidre i cer…mica
*** falta ***
*** fauta ***
Pintores y decoradores de vidrio y cer mica
89520
Pintor decorador de vidre
*** falta ***
*** fauta ***
Pintor-decorador de vidrio
89530
Pintor decorador de cer…mica a m…
*** falta ***
*** fauta ***
Pintor-decorador de cer mica a mano
89540
Decorador estampador de cer…mica
*** falta ***
*** fauta ***
Decorador-estampador de cer mica
89550
Pintor de cer…mica amb pistola
*** falta ***
*** fauta ***
Pintor de cer mica, a pistola
89560
Esmaltador de cer…mica per immersi¢
*** falta ***
*** fauta ***
Esmaltador de cer mica por inmersi¢n
89570
Estanyador de vidre
*** falta ***
*** fauta ***
Azogador
89590
Altres pintors i decoradors de vidre i cer…mica
*** falta ***
*** fauta ***
Otros pintores y decoradores de vidrio y cer mica
899
Treballadors de la fabricaci¢ de productes de vidre i cer…mica ncaa
*** falta ***
*** fauta ***
Trabajadores de la fabricaci¢n de productos de vidrio y cer mica no incluidos en otros grupos primarios
89920
Mesclador de materials (fabricaci¢ de vidre)
*** falta ***
*** fauta ***
Mezclador de materiales (fabricaci¢n de vidrio)
89930
Preparador de pasta d'argila
*** falta ***
*** fauta ***
Preparador de pasta de arcilla
89940
Preparador de lletada d'argila
*** falta ***
*** fauta ***
Preparador de lechada de arcilla
89950
Preparador d'esmalts (cer…mica)
*** falta ***
*** fauta ***
Preparador de esmaltes (cer mica)
89960
Mesclador de pasta d'abrasius
*** falta ***
*** fauta ***
Mezclador de pasta de abrasivos
89970
Extrusor de fils de fibra de vidre
*** falta ***
*** fauta ***
Extrusor de hilos de fibra de vidrio
89990
Altres treballadors de la fabricaci¢ de productes de vidre i cer…mica ncaa
*** falta ***
*** fauta ***
Otros trabajadores de la fabricaci¢n de productos de vidrio y cer mica no incluidos en otros grupos primarios
9
Personal dedicat a l'extracci¢ de minerals, la preparaci¢ i el tractament de materials, la fabricaci¢ de productes, el muntatge i el maneig de maquin…ria i instalúlacions, la construcci¢ i els transports
*** falta ***
*** fauta ***
Personal de la extracci¢n de minerales, preparaci¢n y tratamiento de materiales, fabricaci¢n de productos, del montaje y manejo de maquinaria e instalaciones, de la construcci¢n y de los transportes
90
Treballadors de la fabricaci¢ de productes de cautx£ i pl…stic
*** falta ***
*** fauta ***
Trabajadores de la fabricaci¢n de productos de caucho y pl stico
901
Treballadors de la fabricaci¢ de productes de cautx£ i pl…stic (llevat dels pneum…tics)
*** falta ***
*** fauta ***
Trabajadores de la fabricaci¢n de productos de caucho y pl stico, excepto neum ticos
90120
Pastador de cautx£
*** falta ***
*** fauta ***
Amasador de caucho
90125
Calandrador de cautx£
*** falta ***
*** fauta ***
Calandrador de caucho
90130
Extrusor de cautx£
*** falta ***
*** fauta ***
Extrusor de caucho
90135
Emmotllador vulcanitzador de cautx£
*** falta ***
*** fauta ***
Moldeador-vulcanizador de caucho
90140
Acoblador de productes de cautx£
*** falta ***
*** fauta ***
Ensamblador de productos de caucho
90150
Emmotllador de pl…stic per injecci¢
*** falta ***
*** fauta ***
Moldeador de pl stico por inyecci¢n
90155
Emmotllador de pl…stic per compressi¢
*** falta ***
*** fauta ***
Moldeador de pl stico por comprensi¢n
90160
Emmotllador de pl…stic per extrusi¢
*** falta ***
*** fauta ***
Moldeador de pl stico por extrusi¢n
90165
Preparador de plafons de pl…stic
*** falta ***
*** fauta ***
Preparador de paneles de pl stico
90170
Acoblador de productes de pl…stic
*** falta ***
*** fauta ***
Ensamblador de productos de pl stico
90180
Fabricant de productes de pl…stic
*** falta ***
*** fauta ***
Confeccionador de productos de pl stico
90190
Altres treballadors de la fabricaci¢ de productes de cautx£ i pl…stic (llevat dels pneum…tics)
*** falta ***
*** fauta ***
Otros trabajadores de la fabricaci¢n de productos de caucho y pl stico, excepto neum ticos
902
Treballadors de la fabricaci¢ i la vulcanitzaci¢ de pneum…tics
*** falta ***
*** fauta ***
Trabajadores de la fabricaci¢n y vulcanizaci¢n de neum ticos
90220
Fabricant i muntador de pneum…tics
*** falta ***
*** fauta ***
Confeccionador-montador de neum ticos
90230
Emmotllador i vulcanitzador de pneum…tics
*** falta ***
*** fauta ***
Moldeador y vulcanizador de neum ticos
90240
Recautxutador de pneum…tics
*** falta ***
*** fauta ***
Recauchutador de neum ticos
90290
Altres treballadors de la fabricaci¢ i la vulcanitzaci¢ de pneum…tics
*** falta ***
*** fauta ***
Otros trabajadores de la fabricaci¢n y vulcanizaci¢n de neum ticos
91
Treballadors de la fabricaci¢ de productes de paper i cart¢
*** falta ***
*** fauta ***
Trabajadores de la confecci¢n de productos de papel y cart¢n
910
Treballadors de la fabricaci¢ de productes de paper i cart¢
*** falta ***
*** fauta ***
Trabajadores de la confecci¢n de productos de papel y cart¢n
91020
Fabricant de productes de paper i cart¢ a m…
*** falta ***
*** fauta ***
Confeccionador a mano de productos de papel y cart¢n
91030
Fabricant de productes de cart¢ a m…quina
*** falta ***
*** fauta ***
Confeccionador a m quina de productos de cart¢n
91040
Operador de m…quina de folrar cart¢
*** falta ***
*** fauta ***
Operador de m quina de forrar cart¢n
91050
Operador de m…quina de tallar i plegar cart¢
*** falta ***
*** fauta ***
Operador de m quina de cortar y plegar cart¢n
91060
Operador de premsa d'embotir cart¢
*** falta ***
*** fauta ***
Operador de prensa de embutir cart¢n
91070
Fabricant de bosses i sobres de paper a m…quina
*** falta ***
*** fauta ***
Confeccionador a m quina de bolsas y sobres de papel
91080
Fabricant de bosses de celúlofana a m…quina
*** falta ***
*** fauta ***
Confeccionador a m quina de bolsas de celof n
91090
Altres treballadors de la fabricaci¢ de productes de paper i cart¢
*** falta ***
*** fauta ***
Otros trabajadores de la confecci¢n de productos de papel y cart¢n
92
Treballadors de les arts gr…fiques
*** falta ***
*** fauta ***
Trabajadores de las artes gr ficas
921
Caixistes, linotipistes, monotipistes i similars
*** falta ***
*** fauta ***
Cajistas, linotipistas, monotipistas y similares
92110
Impressor, en general
*** falta ***
*** fauta ***
Impresor, en genreral
92120
Caixista
*** falta ***
*** fauta ***
Cajista
92130
Linotipista
*** falta ***
*** fauta ***
Linotipista
92135
Teclista monotipista
*** falta ***
*** fauta ***
Teclista monotipista
92140
Fonedor monotipista
*** falta ***
*** fauta ***
Fundidor monotipista
92145
Caixista compaginador
*** falta ***
*** fauta ***
Cajista compaginador
92150
Impositor, platiner
*** falta ***
*** fauta ***
Imponedor, platinero
92155
Maquinista de fotocomposici¢
*** falta ***
*** fauta ***
Maquinista de fotocomposici¢n
92190
Altres caixistes, linotipistes, monotipistes i similars
*** falta ***
*** fauta ***
Otros cajistas, linotipistas, monotipistas y similares
922
Maquinistes de premses d'imprimir
*** falta ***
*** fauta ***
Maquinistas de prensas de imprimir
92220
Maquinista de premsa cil¡ndrica
*** falta ***
*** fauta ***
Maquinista de prensa de cilindro (rotoplana)
92225
Maquinista de premsa plana
*** falta ***
*** fauta ***
Maquinista de prensa plana
92230
Maquinista de premsa rotativa
*** falta ***
*** fauta ***
Maquinista de prensa rotativa
92240
Maquinista de premsa d'•fset
*** falta ***
*** fauta ***
Maquinista de prensa de offset
92250
Maquinista de premsa litogr…fica
*** falta ***
*** fauta ***
Maquinista de prensa litogr fica
92260
Maquinista de premsa de rotogravat
*** falta ***
*** fauta ***
Maquinista de prensa de rotograbado
92270
Maquinista impressor de papers pintats
*** falta ***
*** fauta ***
Maquinista-impresor de papeles pintados
92290
Altres maquinistes de premses d'imprimir
*** falta ***
*** fauta ***
Otros maquinistas de prensas de imprimir
923
Estereotipistes i electrotipistes
*** falta ***
*** fauta ***
Estereotipadores y electrotipistas
92320
Matricer d'estereot¡pia
*** falta ***
*** fauta ***
Matricero de estereotipia
92325
Fonedor d'estereot¡pia
*** falta ***
*** fauta ***
Fundidor de estereotipia
92330
Electrotipista, galvanotipista
*** falta ***
*** fauta ***
Electrotipista, galvanoplasta
92390
Altres estereotipistes i electrotipistes
*** falta ***
*** fauta ***
Otros estereotipadores y electrotipistas
924
Gravadors d'impremta (llevat dels fotogravadors)
*** falta ***
*** fauta ***
Grabadores de imprenta (excepto fotograbadores)
92415
Gravador de pedra litogr…fica
*** falta ***
*** fauta ***
Grabador de piedra litogr fica
92420
Gravador de planxes, cilindres i matrius de metall per a impressi¢ a m…
*** falta ***
*** fauta ***
Grabador a mano de planchas, cilindros y matrices de metal para impresi¢n
92430
Gravador de clix‚s de fusta, cautx£ i lin•leum a m…
*** falta ***
*** fauta ***
Grabador a mano de clich‚s de madera, caucho o lin¢leo
92440
Gravador de cilindres met…lúlics d'impressi¢ a m…quina
*** falta ***
*** fauta ***
Grabador de cilindros me licos de impresi¢n, a m quina
92445
Gravador de pant•graf
*** falta ***
*** fauta ***
Grabador con pant¢grafo
92450
Transportador, reportista (litografia)
*** falta ***
*** fauta ***
Transportador, reportista (litograf¡a)
92460
Gravador d'impremta a l'aiguafort
*** falta ***
*** fauta ***
Grabador de imprenta al agua fuerte
92490
Altres gravadors d'impremta (llevat dels fotogravadors)
*** falta ***
*** fauta ***
Otros grabadores de imprenta (excepto fotograbadores)
925
Fotogravadors
*** falta ***
*** fauta ***
Fotograbadores
92510
Fotogravador, en general
*** falta ***
*** fauta ***
Fotograbador, en general
92520
Fot•graf de fotogravat
*** falta ***
*** fauta ***
Fot¢grafo de fotograbado
92530
Retocador de fotogravat
*** falta ***
*** fauta ***
Retocador de fotograbado
92540
Fotoimpressor de planxes d'impressi¢, insolador
*** falta ***
*** fauta ***
Fotoimpresor de planchas de impresi¢n, insolador
92550
Gravador de fotogravat
*** falta ***
*** fauta ***
Grabador de fotograbado
92560
Retocador de planxes d'impressi¢ (fotogravat)
*** falta ***
*** fauta ***
Retocador de planchas de impresi¢n (fotograbado)
92590
Altres fotogravadors
*** falta ***
*** fauta ***
Otros fotograbadores
926
Enquadernadors i similars
*** falta ***
*** fauta ***
Encuadernadores y similares
92620
Enquadernador a m…
*** falta ***
*** fauta ***
Encuadernador a mano
92630
Enquadernador a m…quina
*** falta ***
*** fauta ***
Encuadernador a m quina
92640
Enquadernador gravador art¡stic o de luxe
*** falta ***
*** fauta ***
Encuadernador-grabador art¡stico o de lujo
92690
Altres enquadernadors i similars
*** falta ***
*** fauta ***
Otros encuadernadores y similares
927
Treballadors de laboratoris fotogr…fics
*** falta ***
*** fauta ***
Trabajadores de laboratorios fotogr ficos
92710
Treballador de laboratoris fotogr…fics, en general
*** falta ***
*** fauta ***
Trabajador de laboratorio fotogr fico, en general
92720
Revelador de pelúl¡cules fotogr…fiques en color
*** falta ***
*** fauta ***
Revelador de pel¡culas fotogr ficas en color
92730
Revelador de pelúl¡cules fotogr…fiques en blanc i negre
*** falta ***
*** fauta ***
Revelador de pel¡culas fotogr ficas en blanco y negro
92740
Revelador de pelúl¡cules cinematogr…fiques
*** falta ***
*** fauta ***
Revelador de pel¡culas cinematogr ficas
92750
Operador de copiadora
*** falta ***
*** fauta ***
Sacador de copias de fotograf¡as
92760
Ampliador de fotografies
*** falta ***
*** fauta ***
Ampliador de fotograf¡as
92790
Altres treballadors de laboratoris fotogr…fics
*** falta ***
*** fauta ***
Otros trabajadores de laboratorios fotogr ficos
929
Treballadors de les arts gr…fiques ncaa
*** falta ***
*** fauta ***
Trabajadores de las artes gr ficas no clasificados en anteriores grupos primarios
92920
Preparador d'estergidors (serigrafia)
*** falta ***
*** fauta ***
Preparador de estarcidores (sericigraf¡a)
92930
Impressor (serigrafia)
*** falta ***
*** fauta ***
Impresor (sericigraf¡a)
92940
Estampador de tela o paper de recobrir parets
*** falta ***
*** fauta ***
Estampador de tela o papel para recubrir paredes
92950
Estampador de tŠxtils
*** falta ***
*** fauta ***
Estampador de textiles
92990
Altres treballadors de les arts gr…fiques ncaa
*** falta ***
*** fauta ***
Otros trabajadores de las artes gr ficas no clasificados en anteriores r£bricas
93
Pintors
*** falta ***
*** fauta ***
Pintores
931
Pintors d'edificis i construccions
*** falta ***
*** fauta ***
Pintores de edificios y construcciones
93120
Pintor d'edificis
*** falta ***
*** fauta ***
Pintores de edificios
93130
Pintor de construccions met…lúliques i bucs
*** falta ***
*** fauta ***
Pintor de construcciones met licas y cascos de buques
93190
Altres pintors d'edificis i construccions
*** falta ***
*** fauta ***
Otros pintores de edificios y construcciones
932
Pintors d'autom•bils
*** falta ***
*** fauta ***
Pintores de autom¢viles
93210
Pintor d'autom•bils
*** falta ***
*** fauta ***
Pintor de autom¢viles
939
Pintors ncaa
*** falta ***
*** fauta ***
Pintores no clasificados en anteriores grupos primarios
93920
Pintor de pinzell o corr¢ (llevat del d'edificis, construccions i autom•bils)
*** falta ***
*** fauta ***
Pintor a pincel o rodillo (excepto de edificios, construcciones yautom¢viles)
93930
Pintor de pistola (llevat del d'edificis, construccions i autom•bils)
*** falta ***
*** fauta ***
Pintor a pistola (excepto de edificios, construcciones y autom¢viles)
93940
Pintor per immersi¢
*** falta ***
*** fauta ***
Pintor por inmersi¢n
93950
Pintor de rŠtols
*** falta ***
*** fauta ***
Pintor de r¢tulos
93990
Altres pintors ncaa
*** falta ***
*** fauta ***
Otros pintores no incluidos en anteriores r£bricas
94
Artesans i treballadors similars ncaa
*** falta ***
*** fauta ***
Artesanos y trabajadores asimilados no clasificados en subgrupos anteriores
941
Constructors i afinadors d'instruments musicals
*** falta ***
*** fauta ***
Constructores y afinadores de instrumentos musicales
94120
Constructor d'instruments de corda
*** falta ***
*** fauta ***
Constructor de instrumentos de cuerda
94130
Constructor d'instruments de vent, de fusta
*** falta ***
*** fauta ***
Constructor de instrumentos de viento, de madera
94140
Constructor d'instruments de vent, de metall
*** falta ***
*** fauta ***
Constructor de instrumentos met licos, de viento
94150
Constructor d'acordions
*** falta ***
*** fauta ***
Constructor de acordeones
94160
Constructor d'orgues
*** falta ***
*** fauta ***
Constructor de ¢rgenos
94170
Constructor de pianos
*** falta ***
*** fauta ***
Constructor de pianos
94180
Afinador d'instruments musicals
*** falta ***
*** fauta ***
Afinador de instrumentos musicales
94190
Altres constructors i afinadors d'instruments musicals
*** falta ***
*** fauta ***
Otros constructores y afinadores de instrumentos musicales
942
Treballadors de la fabricaci¢ d'objectes i mobles de v¡met, raspalls, escombres i similars
*** falta ***
*** fauta ***
Trabajadores de la confecci¢n de objetos y muebles de mimbre, cepillos, escobas y similares
94220
Cisteller
*** falta ***
*** fauta ***
Cestero
94230
Raspallaire
*** falta ***
*** fauta ***
Brucero
94240
Escombrer
*** falta ***
*** fauta ***
Escobero
94250
Fabricant de mobles de canya, jonc o v¡met
*** falta ***
*** fauta ***
Confeccionador de muebles de ca¤a, junco o mimbre
94290
Altres treballadors de la fabricaci¢ d'objectes i mobles de v¡met, raspalls, escombres i similars
*** falta ***
*** fauta ***
Otros trabajadores de la confecci¢n de objetos y muebles de mimbre, cepillos, escobas y similares
943
Treballadors de la fabricaci¢ de productes derivats de minerals no met…lúlics
*** falta ***
*** fauta ***
Trabajadores de la fabricaci¢n de productos derivados de minerales no met licos
94320
Treballador de la fabricaci¢ de prefabricats de formig¢
*** falta ***
*** fauta ***
Trabajador de la elaboraci¢n de prefabricados de hormig¢n
94330
Treballador de la fabricaci¢ de prefabricats de fibrociment
*** falta ***
*** fauta ***
Trabajador de la elaboraci¢n de prefabricados de fibrocemento
94340
Treballador de la fabricaci¢ de pedra artificial
*** falta ***
*** fauta ***
Trabajador de la fabricaci¢n de piedra artificial
94390
Altres treballadors de la fabricaci¢ de productes derivats de minerals no met…lúlics
*** falta ***
*** fauta ***
Otros trabajadores de la fabricaci¢n de productos derivados de minerales no met licos
944
Treballadors de la fabricaci¢ de joguines i nines (llevat de les de pl…stic), botons i altres articles d'adornament del vestit i el pentinat
*** falta ***
*** fauta ***
Trabajadores de la fabricaci¢n de juguetes y mu¤ecos (excepto de pl stico), botones y otros art¡culos de adorno del vestido y del tocado
94420
Treballador de la fabricaci¢ de joguines (llevat de les de pl…stic)
*** falta ***
*** fauta ***
Trabajador de la fabricaci¢n de juguetes, excepto de pl stico
94430
Treballador de la fabricaci¢ de nines (llevat de les de pl…stic)
*** falta ***
*** fauta ***
Trabajador de la fabricaci¢n de mu¤ecos, excepto de pl stico
94440
Treballador de la fabricaci¢ de botons
*** falta ***
*** fauta ***
Trabajador de la fabricaci¢n de botones
94490
Altres treballadors de la fabricaci¢ de joguines i nines (llevat de les de pl…stic), botons i altres articles d'adornament del vestit i el pentinat
*** falta ***
*** fauta ***
Otros trabajadores de la fabricaci¢n de juguetes y mu¤ecos (excepto de pl stico), botones y otros art¡culos de adorno del vestido y del tocado
945
Treballadors de la fabricaci¢ de lin•leum i articles de suro
*** falta ***
*** fauta ***
Trabajadores de la fabricaci¢n de lin¢leo y art¡culos de corcho
94520
Treballador de la fabricaci¢ de lin•leum
*** falta ***
*** fauta ***
Trabajador de la fabricaci¢n de lin¢leo
94530
Treballador de la fabricaci¢ d'articles de suro
*** falta ***
*** fauta ***
Trabajador de la fabricaci¢n de art¡culos de corcho
946
Treballadors de la fabricaci¢ de llumins, bugies i espelmes
*** falta ***
*** fauta ***
Trabajadores de la fabricaci¢n de f¢sforos, buj¡as y velas
94620
Treballador de la fabricaci¢ de llumins
*** falta ***
*** fauta ***
Trabajador de la fabricaci¢n de f¢sforos
94630
Treballador de la fabricaci¢ de bugies i espelmes
*** falta ***
*** fauta ***
Trabajador de la fabricaci¢n de buj¡as y velas
949
Treballadors manufacturers i similars ncaa
*** falta ***
*** fauta ***
Trabajadores manufactureros y asimilados no incluidos en anteriores grupos primarios
94920
Taxidermista
*** falta ***
*** fauta ***
Taxidermista
94930
Treballador de la fabricaci¢ de corderia
*** falta ***
*** fauta ***
Trabajador de la fabricaci¢n de cordeler¡a
94940
Treballador de la fabricaci¢ de pelúl¡cules i paper fotogr…fic
*** falta ***
*** fauta ***
Trabajador de la fabricaci¢n de pel¡culas y papel fotogr fico
94950
Fabricant de segells de cautx£
*** falta ***
*** fauta ***
Confeccionador de sellos de caucho
94990
Altres treballadors manufacturers i similars ncaa
*** falta ***
*** fauta ***
Otros trabajadores manufactureros y asimilados no incluidos en anteriores r£bricas
95
Treballadors de la construcci¢
*** falta ***
*** fauta ***
Trabajadores de la construcci¢n
951
Paletes
*** falta ***
*** fauta ***
Alba¤iles
95110
Paleta, en general
*** falta ***
*** fauta ***
Alba¤il, en general
95120
Paleta de xemeneies industrials
*** falta ***
*** fauta ***
Alba¤il de chimeneas industriales
95130
Paleta de material refractari (fumista)
*** falta ***
*** fauta ***
Alba¤il de material refractario (fumista)
95140
Paredador
*** falta ***
*** fauta ***
Mampostero
95145
Marbrista (construcci¢)
*** falta ***
*** fauta ***
Marmolista de la construcci¢n
95150
Enrajolador
*** falta ***
*** fauta ***
Solador
95160
Empedrador
*** falta ***
*** fauta ***
Pavimentador (adoquinador)
95190
Altres paletes
*** falta ***
*** fauta ***
Otros alba¤iles
952
Treballadors de la construcci¢ de formig¢ armat, arrebossadors i enrajoladors de terratzo
*** falta ***
*** fauta ***
Trabajadores de la construcci¢n en hormig¢n armado, enfoscadores y soladores en terrazo
95210
Treballador de la construcci¢ de formig¢ armat, en general
*** falta ***
*** fauta ***
Trabajador de la construcci¢n en hormig¢n armado, en general
95220
Encofrador
*** falta ***
*** fauta ***
Encofrador
95230
Armador de formig¢
*** falta ***
*** fauta ***
Ferrallista (armador de hormig¢n)
95240
Arrebossador
*** falta ***
*** fauta ***
Enfoscador
95250
Enrajolador de terratzo (paviment continu)
*** falta ***
*** fauta ***
Solador en terrazo (pavimento continuo)
95290
Altres treballadors de la construcci¢ de formig¢ armat, arrebossadors i enrajoladors de terratzo
*** falta ***
*** fauta ***
Otros trabajadores de la construcci¢n en hormig¢n armado, enfoscadores y soladores en terrazo
953
Ensostradors
*** falta ***
*** fauta ***
Techadores
95320
Ensostrador de pissarra i teula
*** falta ***
*** fauta ***
Techador en pizarra y teja
95330
Ensostrador de material sintŠtic
*** falta ***
*** fauta ***
Techador en material sint‚tico
95340
Ensostrador d'asfalt
*** falta ***
*** fauta ***
Techador en asfalto
95350
Ensostrador de metall
*** falta ***
*** fauta ***
Techador en metal
95360
Ensostrador de palla, cany¡s i similars
*** falta ***
*** fauta ***
Techador en paja, ca¤izo y similares
95390
Altres ensostradors
*** falta ***
*** fauta ***
Otros techadores
954
Fusters i parqueters
*** falta ***
*** fauta ***
Carpinteros y parqueteros
95410
Fuster, en general
*** falta ***
*** fauta ***
Carpintero, en general
95415
Fuster d'armar
*** falta ***
*** fauta ***
Carpintero de armar
95420
Fuster de construcci¢
*** falta ***
*** fauta ***
Carpintero de construcci¢n
95430
Fuster de decorats
*** falta ***
*** fauta ***
Carpintero de decorados
95440
Fuster de ribera
*** falta ***
*** fauta ***
Carpintero de ribera
95445
Fuster ebenista (drassanes)
*** falta ***
*** fauta ***
Carpintero-ebanista (astilleros)
95450
Fuster constructor de barques
*** falta ***
*** fauta ***
Carpintero constructor de barcas de madera
95455
Fuster de vaixells (a bord)
*** falta ***
*** fauta ***
Carpintero de barco (a bordo)
95460
Fuster d'avions
*** falta ***
*** fauta ***
Carpintero de aviones
95470
Fuster de taller
*** falta ***
*** fauta ***
Carpintero de taller
95475
Parqueter
*** falta ***
*** fauta ***
Parquetero
95490
Altres fusters i parqueters
*** falta ***
*** fauta ***
Otros carpinteros y parqueteros
955
Emblanquinadors, enguixadors i estucadors
*** falta ***
*** fauta ***
Enlucidores, escayolistas y estuquistas
95520
Emblanquinador
*** falta ***
*** fauta ***
Enlucido
95530
Enguixador
*** falta ***
*** fauta ***
Escayolista
95540
Guixaire
*** falta ***
*** fauta ***
Revocador
95550
Estucador decorador
*** falta ***
*** fauta ***
Estuquista-decorador
95590
Altres emblanquinadors, enguixadors i estucadors
*** falta ***
*** fauta ***
Otros enlucidores, escayolistas y estuquistas
956
Instalúladors de material a‹llant i d'insonoritzaci¢
*** falta ***
*** fauta ***
Instaladores de material aislante y de insonorizaci¢n
95620
Instalúlador de material a‹llant en edificis, a m…
*** falta ***
*** fauta ***
Instalador a mano de material aislante en edificios
95630
Instalúlador de material a‹llant en edificis, a m…quina
*** falta ***
*** fauta ***
Instalador a m quina de material aislante en edificios
95640
Instalúlador de material d'insonoritzaci¢
*** falta ***
*** fauta ***
Instalador de material de insonorizaci¢n
95650
Intalúlador de material a‹llant en calderes i canonades
*** falta ***
*** fauta ***
Instalador de material aislante en calderas y tuber¡as
95660
Insta.lador de material a‹llant en sistemes de refrigeraci¢ i climatitzaci¢
*** falta ***
*** fauta ***
Instalador de material aislante en sistemas de refrigeraci¢n y climatizaci¢n
95690
Altres instalúladors de material a‹llant i d'insonoritzaci¢
*** falta ***
*** fauta ***
Otros instaladores de material aislante y de insonorizaci¢n
957
Vidriers
*** falta ***
*** fauta ***
Cristaleros
95720
Vidrier d'edificis
*** falta ***
*** fauta ***
Cristalero de edificios
95730
Vidrier de claraboies
*** falta ***
*** fauta ***
Cristalero de claraboyas
95740
Vidrier de miralls
*** falta ***
*** fauta ***
Cristalero de lunas de vidrio
95750
Vidrier de vidrieres
*** falta ***
*** fauta ***
Cristalero de vidrieras
95760
Vidrier de vehicles
*** falta ***
*** fauta ***
Cristalero de veh¡culos
95790
Altres vidriers
*** falta ***
*** fauta ***
Otros cristaleros
959
Treballadors de la construcci¢ ncaa
*** falta ***
*** fauta ***
Trabajadores de la construcci¢n no incluidos en anteriores grupos primarios
95920
Treballador de manteniment d'edificis
*** falta ***
*** fauta ***
Trabajador de mantenimiento de edificios
95930
Empaperador
*** falta ***
*** fauta ***
Empapelador
95940
Muntador de bastides
*** falta ***
*** fauta ***
Montador de andamios
95945
Demolidor d'edificis
*** falta ***
*** fauta ***
Demoledor de edificios
95950
Colúlocador de tubs (conduccions)
*** falta ***
*** fauta ***
Colocador de tubos (conducciones)
95955
Pouater
*** falta ***
*** fauta ***
Pocero
95960
Bus
*** falta ***
*** fauta ***
Buzo
95970
Colúlocador de planxes i rajoles de materials sintŠtics
*** falta ***
*** fauta ***
Colocador de planchas y baldosas de materiales sint‚ticos
95975
Netejador de fa‡anes
*** falta ***
*** fauta ***
Limpiador de fachadas
95990
Altres treballadors de la construcci¢ ncaa
*** falta ***
*** fauta ***
Otros trabajadores de la construcci¢n no incluidos en anteriores r£bricas
96
Operadors de m…quines fixes i instalúlacions similars
*** falta ***
*** fauta ***
Operadores de m quinas fijas y de instalaciones similares
961
Operadors d'instalúlacions de producci¢ i distribuci¢ d'energia elŠctrica
*** falta ***
*** fauta ***
Operadores de instalaciones de producci¢n y distribuci¢n de energ¡a el‚ctrica
96120
Operador d'instalúlacions de central termoelŠctrica
*** falta ***
*** fauta ***
Operador de instalaciones de central termoel‚ctrica
96130
Operador d'instalúlacions de central hidroelŠctrica
*** falta ***
*** fauta ***
Operador de instalaciones de central hidroel‚ctrica
96140
Operador de reactor nuclear
*** falta ***
*** fauta ***
Operador de reactor nuclear
96150
Operador de turbina de central elŠctrica
*** falta ***
*** fauta ***
Operador de turbina de central el‚ctrica
96160
Operador de quadre de distribuci¢ de central elŠctrica
*** falta ***
*** fauta ***
Operador de cuadro de distribuci¢n de central el‚ctrica
96170
Repartidor de c…rregues
*** falta ***
*** fauta ***
Repartidor de cargas
96190
Altres operadors d'instalúlacions de producci¢ i distribuci¢ d'energia elŠctrica
*** falta ***
*** fauta ***
Otros operadores de instalaciones de producci¢n y distribuci¢n de energ¡a el‚ctrica
969
Altres operadors de m…quines fixes i instalúlacions similars
*** falta ***
*** fauta ***
Otros operadores de m quinas fijas y de instalaciones similares
96910
Operador de m…quines fixes, en general
*** falta ***
*** fauta ***
Operador de m quina fija, en general
96920
Operador de compressor d'aire
*** falta ***
*** fauta ***
Operador de compresor de aire
96925
Operador de compressor de gas
*** falta ***
*** fauta ***
Operador de compresor de gas
96930
Fogoner de caldera de vapor
*** falta ***
*** fauta ***
Fogonero de caldera de vapor
96940
Operador d'estaci¢ de bombament, bombador
*** falta ***
*** fauta ***
Operador de estaci¢n de bombeo (bombero)
96950
Operador d'instalúlacions de tractament d'aigua
*** falta ***
*** fauta ***
Operador de instalaciones de tratamiento de agua para abastecimiento
96960
Operador d'instalúlacions d'incineraci¢ de residus
*** falta ***
*** fauta ***
Operador de instalaciones de incineraci¢n de residuos
96970
Operador d'instalúlacions de refrigeraci¢
*** falta ***
*** fauta ***
Operador de instalaciones de refrigeraci¢n
96980
Operador d'instalúlacions de calefacci¢ i ventilaci¢
*** falta ***
*** fauta ***
Operador de instalaciones de calefacci¢n y ventilaci¢n
96990
Altres operadors de m…quines fixes i instalúlacions similars ncaa
*** falta ***
*** fauta ***
Otros operadores de m quinas fijas y de instalaciones similares no incluidos en anteriores r£bricas
97
Treballadors de la c…rrega i desc…rrega, del maneig de materials i mercaderies, i del moviment de terres
*** falta ***
*** fauta ***
Trabajadores de la carga y descarga, manejo de mmateriales y mercanc¡as y de movimiento de tierras
971
Estibadors, carregadors i embaladors
*** falta ***
*** fauta ***
Estibadores, cargadores y embaladores
97120
Estibador
*** falta ***
*** fauta ***
Estibador
97130
Carregador de vehicles de transport ferroviari i per carretera
*** falta ***
*** fauta ***
Cargador de veh¡culos de transporte ferroviario y por carretera
97135
Carregador d'avions
*** falta ***
*** fauta ***
Cargador de aviones
97140
Carregador de vaixells cisterna
*** falta ***
*** fauta ***
Cargador de buques cisternas
97145
Carregador de magatzem (mosso)
*** falta ***
*** fauta ***
Cargador de almac‚n (mozo)
97150
Embalador a m…
*** falta ***
*** fauta ***
Embalador a mano
97155
Embalador a m…quina
*** falta ***
*** fauta ***
Embalador a m quina
97160
Operador de m…quines d'enganxar etiquetes
*** falta ***
*** fauta ***
Operador de m quinas de pegar etiquetas
97170
Operador de premsa d'enfardellar
*** falta ***
*** fauta ***
Operador de prensa de enfardar
97190
Altres estibadors, carregadors i embaladors
*** falta ***
*** fauta ***
Otros estibadores, cargadores y embaladores
972
Instalúladors d'aparells d'elevaci¢, empalmadors de cables i similars
*** falta ***
*** fauta ***
Instaladores de aparatos de elevaci¢n, empalmadores de cables y similares
97205
Instalúlador d'aparells d'elevaci¢, en general
*** falta ***
*** fauta ***
Instalador de aparatos de elevaci¢n, en general
97210
Empalmador de cordes i cables, en general
*** falta ***
*** fauta ***
Empalmador de cuerdas y cables, en general
97220
Instalúlador d'aparells d'elevaci¢ (construcci¢)
*** falta ***
*** fauta ***
Instalador de aparatos de elevaci¢n en la construcci¢n
97230
Instalúlador de cables de vaixells
*** falta ***
*** fauta ***
Instalador de cables en barcos
97240
Instalúlador de cables d'avions
*** falta ***
*** fauta ***
Instalador de cables en aviones
97250
Instalúlador d'equips de perforaci¢ de pous de petroli i gas
*** falta ***
*** fauta ***
Instalador de equipos de perforaci¢n de pozos de petr¢leo y gas
97260
Instalúlador de cables de ponts penjats
*** falta ***
*** fauta ***
Instalador de cables de puentes colgantes
97290
Altres instalúladors d'aparells d'elevaci¢, empalmadors de cables i similars
*** falta ***
*** fauta ***
Otros instaladores de aparatos de elevaci¢n, empalmadores de cables y similares
973
Conductors de grues i operadors d'instalúlacions d'elevaci¢
*** falta ***
*** fauta ***
Conductores de gr£as y operadores de instalaciones de elevaci¢n
974
Conductors de m…quines del moviment de terres i equips similars
*** falta ***
*** fauta ***
Conductores de m quinas para el movimiento de tierras y de equipos similares
979
Treballadors de la c…rrega i desc…rrega, del maneig de materials i mercaderies, i del moviment de terres ncaa
*** falta ***
*** fauta ***
Trabajadores de la carga y descarga, manejo de materiales y mercanc¡as y de movimiento de tierras no incluidos en otros grupos primarios
98
Conductors i resta de personal de maniobra dels mitjans de transport
*** falta ***
*** fauta ***
Conductores y otro personal de maniobra de los medios de transporte
99
Treballadors ncaa
*** falta ***
*** fauta ***
Trabajadores no clasificados en otros subgrupos (peones)
X
Treballadors que no poden ser classificats segons l'ocupaci¢
*** falta ***
*** fauta ***
Trabajadores que no pueden ser clasificados seg£n la ocupaci¢n
X1
Persones que busquen la primera feina
*** falta ***
*** fauta ***
Personas en busca de su primer empleo
X10
Persones que busquen la primera feina
*** falta ***
*** fauta ***
Personas en busca de su primer empleo
X1010
Persones que busquen la primera feina
*** falta ***
*** fauta ***
Personas en busca de su primer empleo
X2
Persones amb ocupacions no gaire ben especificades
*** falta ***
*** fauta ***
Personas con ocupaciones no bien especificadas
X20
Persones amb ocupacions no gaire ben especificades
*** falta ***
*** fauta ***
Personas con ocupaciones no bien especificadas
X2010
Persones amb ocupacions no gaire ben especificades
*** falta ***
*** fauta ***
Personas con ocupaciones no bien especificadas
X3
Persones que no han declarat cap ocupaci¢
*** falta ***
*** fauta ***
Personas que no han declarado ninguna ocupaci¢n
X30
Persones que no han declarat cap ocupaci¢
*** falta ***
*** fauta ***
Personas que no han declarado ninguna ocupaci¢n
X3010
Persones que no han declarat cap ocupaci¢
*** falta ***
*** fauta ***
Personas que no han declarado ninguna ocupaci¢n
Y
Professionals de les forces armades
*** falta ***
*** fauta ***
Profesionales de las fuerzas armadas
Y0
Professionals de les forces armades
*** falta ***
*** fauta ***
Profesionales de las fuerzas armadas
Y00
Professionals de les forces armades
*** falta ***
*** fauta ***
Profesionales de las fuerzas armadas
Y0000
Professionals de les forces armades
*** falta ***
*** fauta ***
Profesionales de las fuerzas armadas