REIAL DECRET 1065/2007, de 27 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament general de les actuacions i els procediments de gesti¢ i inspecci¢ tribut…ria i de desplegament de les normes comunes dels procediments d'aplicaci¢ dels tributs. (BOE 213, de 5/9/2007)

TÖTOL II

Les obligacions tribut…ries formals

CAPÖTOL III

Obligacions relatives al n£mero d'identificaci¢ fiscal

SECCIà 2a ASSIGNACIà DEL NéMERO D'IDENTIFICACIà FISCAL A LES PERSONES FÖSIQUES

Article 19. El n£mero d'identificaci¢ fiscal de les persones f¡siques de nacionalitat espanyola.

 1. Per a les persones f¡siques de nacionalitat espanyola, el n£mero d'identificaci¢ fiscal ‚s el n£mero del seu document nacional d'identitat seguit del corresponent codi o car…cter de verificaci¢, constitu‹t per una lletra maj£scula que ha de constar en el mateix document nacional d'identitat, d'acord amb les seves disposicions reguladores.

 2. Els espanyols que facin o participin en operacions de naturalesa o amb transcendŠncia tribut…ria i no estiguin obligats a obtenir el document nacional d'identitat perquŠ resideixen a l'estranger o perquŠ s¢n menors de 14 anys, han d'obtenir un n£mero d'identificaci¢ fiscal propi. Per fer-ho, poden solúlicitar el document nacional d'identitat amb car…cter voluntari o solúlicitar de l'Administraci¢ tribut…ria l'assignaci¢ d'un n£mero d'identificaci¢ fiscal. Aquest £ltim ha d'estar integrat per nou car…cters amb la composici¢ segent: una lletra inicial destinada a indicar la naturalesa d'aquest n£mero, que ‚s la L per als espanyols residents a l'estranger i la K per als espanyols que, residint a Espanya, siguin menors de 14 anys; set car…cters alfanumŠrics i un car…cter de verificaci¢ alfabŠtic.

  En cas que no el solúlicitin, l'Administraci¢ tribut…ria pot procedir d'ofici a donar-los d'alta en el cens d'obligats tributaris i a assignar-los el n£mero d'identificaci¢ fiscal que correspongui.

 3. Per a la identificaci¢ dels menors de 14 anys en les seves relacions de naturalesa o amb transcendŠncia tribut…ria han de figurar tant les dades de la persona de menys de 14 anys, incl•s el seu n£mero d'identificaci¢ fiscal, com les del seu representant legal.

Article 20. El n£mero d'identificaci¢ fiscal de les persones f¡siques de nacionalitat estrangera.

 1. Per a les persones f¡siques que no tinguin la nacionalitat espanyola, el n£mero d'identificaci¢ fiscal ‚s el n£mero d'identitat d'estranger que se'ls assigni o se'ls faciliti d'acord amb la Llei org…nica 4/2000, d'11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integraci¢ social, i la seva normativa de desplegament.

 2. Les persones f¡siques que no tinguin la nacionalitat espanyola i no disposin del n£mero d'identitat d'estranger, b‚ de forma transit•ria per estar obligats a tenirlo o b‚ de forma definitiva al no estar-hi obligats, han de solúlicitar a l'Administraci¢ tribut…ria l'assignaci¢ d'un n£mero d'identificaci¢ fiscal quan realitzin operacions de naturalesa o amb transcendŠncia tribut…ria. Aquest n£mero ha d'estar integrat per nou car…cters amb la segent composici¢: una lletra inicial, que ser… la M, destinada a indicar la naturalesa d'aquest n£mero, set car…cters alfanumŠrics i un car…cter de verificaci¢ alfabŠtic.

  En cas que no ho solúlicitin, l'Administraci¢ tribut…ria pot procedir d'ofici a donar-los d'alta en el cens d'obligats tributaris i a assignar-los el n£mero d'identificaci¢ fiscal que correspongui.

Article 21. Normes sobre l'assignaci¢ del n£mero d'identificaci¢ fiscal a persones f¡siques nacionals i estrangeres per l'Administraci¢ tribut…ria.

 1. El n£mero d'identificaci¢ fiscal assignat directament per l'Administraci¢ tribut…ria d'acord amb els articles 19 i 20 t‚ validesa mentre el seu titular no obtingui el document nacional d'identitat o el seu n£mero d'identitat d'estranger.

  Els qui tot i disposar de n£mero d'identificaci¢ fiscal obtinguin posteriorment el document nacional d'identitat o un n£mero d'identitat d'estranger han de comunicar en un termini de dos mesos aquesta circumst…ncia a l'Administraci¢ tribut…ria i a les altres persones o entitats davant les quals hagi de constar el seu nou n£mero d'identificaci¢ fiscal. L'anterior n£mero d'identificaci¢ fiscal t‚ efectes fins a la data de comunicaci¢ del nou.

 2. Quan es tracti de persones f¡siques que no tinguin nacionalitat espanyola, l'•rgan de l'AgŠncia Estatal d'Administraci¢ Tribut…ria que es determini en les seves normes d'organitzaci¢ espec¡fica pot rebre i traslladar directament al Ministeri de l'Interior la solúlicitud d'assignaci¢ d'un n£mero d'identitat d'estranger.

 3. Quan es detecti que una persona f¡sica disposa simult…niament d'un n£mero d'identificaci¢ fiscal assignat per l'Administraci¢ tribut…ria i d'un document nacional d'identitat o un n£mero d'identitat d'estranger, aquest £ltim ‚s el que preval. L'Administraci¢ tribut…ria ha de notificar a l'interessat la revocaci¢ del n£mero d'identificaci¢ fiscal prŠviament assignat d'acord el que disposa l'article 147, i ha de posar en el seu coneixement l'obligaci¢ de comunicar el seu n£mero v…lid a totes les persones o entitats a les quals hagi de constar l'esmentat n£mero per ra¢ de les seves operacions.

SECCIà 3a ASSIGNACIà DEL NéMERO D'IDENTIFICACIà FISCAL A LES PERSONES JURÖDIQUES I ENTITATS SENSE PERSONALITAT JURÖDICA

Article 22. El n£mero d'identificaci¢ fiscal de les persones jur¡diques i entitats sense personalitat jur¡dica.

 1. L'Administraci¢ Tribut…ria ha d'assignar a les persones jur¡diques i entitats sense personalitat jur¡dica un n£mero d'identificaci¢ fiscal que les identifiqui, i que ‚s invariable siguin quines siguin les modificacions que aquelles experimentin, llevat que canvi‹ la seva forma jur¡dica o nacionalitat.

  En els termes que estableixi el ministre d'Economia i Hisenda, la composici¢ del n£mero d'identificaci¢ fiscal de les persones jur¡diques i entitats sense personalitat jur¡dica inclou:

  1. Informaci¢ sobre la forma jur¡dica, si es tracta d'una entitat espanyola, o, si s'escau, el car…cter d'entitat estrangera o d'establiment permanent d'una entitat noresident a Espanya.

  2. Un n£mero aleatori.

  3. Un car…cter de control.

 2. Quan una persona jur¡dica o entitat no-resident operi en el territori espanyol mitjan‡ant establiments permanents que realitzin activitats clarament diferenciades i la gesti¢ de les quals es porti de manera separada, cada establiment permanent ha de solúlicitar un n£mero d'identificaci¢ fiscal diferent de l'assignat, si s'escau, a la persona o entitat no-resident.

 3. Les diferents administracions p£bliques i els organismes o entitats amb personalitat jur¡dica pr•pia dependents de qualsevol d'aquelles, poden disposar d'un n£mero d'identificaci¢ fiscal per a cada un dels sectors de la seva activitat empresarial o professional, aix¡ com per a cadascun dels seus departaments, conselleries, dependŠncies o •rgans superiors, amb capacitat gestora pr•pia. 4. Aix¡ mateix, poden disposar d'un n£mero d'identificaci¢ fiscal quan aix¡ ho solúlicitin:

  1. Els centres docents de titularitat p£blica.

  2. Els centres sanitaris o assistencials de titularitat p£blica.

  3. Els •rgans de govern i els centres sanitaris o assistencials de la Creu Roja Espanyola.

  4. Els registres p£blics.

  5. Els jutjats, tribunals i sales dels tribunals de just¡cia.

  6. Els butlletins oficials quan no tingui personalitat jur¡dica pr•pia.

 4. Les entitats eclesi…stiques que tinguin personalitat jur¡dica pr•pia tenen un n£mero d'identificaci¢ fiscal encara que estiguin integrades, als efectes de l'impost sobre societats, en un subjecte passiu l'…mbit del qual sigui una di•cesi o una prov¡ncia religiosa.