Catal… Galego Castellano
EPÖGRAFS COTITZACIà PER ILT I IMS
EPÖGRAFES COTIZA€OM POR ILT E IMS
EPIGRAFES COTIZACION POR ILT E IMS
ILT IMS
0001
CONREUS EN GENERAL INCLOSOS GUARETS
CULTIVOS EM GERAL INCLUSOS BARBEITOS
CULTIVOS EN GENERAL INCLUIDOS BARBECHOS
2'750 1'250
0002
CONREU ASSOCIAT D'OLIVERA I CEREALS
CULTIVO ASSOCIADO DE OLIVAL E CEREAIS
CULTIVO ASOCIADO DE OLIVAR Y CEREALES
4'000 2'000
0003
CONREU D'OLIVERA, VINYA I FRUITERS
CULTIVO DE OLIVAL, VINHEDO E FRUTEIROS
CULTIVO DE OLIVAR, VI¥EDO Y FRUTALES
2'750 1'750
0004
CONREU DE VINYA A LA RIOJA
CULTIVO DE VINHEDO NA RIOJA
CULTIVO DE VI¥EDO EN LA RIOJA
3'000 1'500
0005
CONREU DE VINYA A CADIS
CULTIVO DE VINHEDO EM CµDIZ
CULTIVO DE VI¥EDO EN CADIZ
3'900 0'600
0006
PRATS FENIFICABLES I HORTALISSES
PRADOS FENEFICABLES E HORTALI€AS
PRADOS HENEFICABLES Y HORTALIZAS
2'750 1'750
0007
FLORICULTURA
FLORICULTURA
FLORICULTURA
2'000 1'000
0008
DEVESES DE PASTURES, FOREST ALT I BAIX
DEVESAS DE PASTOS, MONTES ALTO E BAIXO
DEHESAS DE PASTOS, MONTES ALTO Y BAJO
2'750 1'250
0009
RECOLúLECCIà D'ESPART, GLANS I ALTRES
RECOLEC€OM DE ESPARTO, BOLOTAS E OUTROS
RECOLECCION DE ESPARTO, BELLOTAS Y OTROS
4'750 2'250
0010
PLATANARS (CAN·RIES)
PLATANALES (CANµRIAS)
PLATANALES (CANARIAS)
2'000 1'100
0011
TOMAQUERARS (CAN·RIES)
TOMATALES (CANµRIAS)
TOMATARES (CANARIAS)
1'550 1'100
0012
PASTORS, CABRERS, PORQUERS
PASTORES, CABREIROS, PORQUEIROS
PASTORES, CABREROS, PORQUEROS
2'500 1'250
0013
VAQUERS, EGUASSERS, MULATERS
VAQUEIROS, EGUARI€OS, MULETEIROS
VAQUEROS, YEGšEROS, MULATEROS
5'500 2'000
0014
ESTABULACIà DE BESTIAR DE CERRA I ALTRES
ESTABULA€OM DE GADO DE CERDA E OUTROS
ESTABULACION DE GANADO DE CERDA Y OTROS
3'750 1'750
0015
GRANGES AVÖCOLES
GRANJAS AVÖCOLAS
GRANJAS AVICOLAS
1'250 1'550
0016
VAQUERS D'ANIMALS BRAUS
VAQUEIROS DE RÒSES BRAVAS
VAQUEROS DE RESES BRAVAS
6'500 4'000
0017
GUARDES
GUARDAS
GUARDAS
4'000 3'000
0018
ENCARREGATS I CAPATA€OS
ENCARREGADOS E CAPATAZES
ENCARGADOS Y CAPATACES
1'550 1'100
0019
RECOLúLECCIà DE COTà, FRUITES I ALTRES
RECOLEC€OM DE ALGODOM, FRUTAS E OUTROS
RECOLECCION DE ALGODON, FRUTAS Y OTROS
2'750 1'750
0020
JARDINERS
JARDINEIROS
JARDINEROS
3'100 1'000
0021
PODADORS EN GENERAL
PODADORES EM GERAL
PODADORES EN GENERAL
6'000 5'000
0022
FUMIGACIà
FUMIGA€OM
FUMIGACION
6'800 5'000
0023
éS DE COETS I CANONS GRANÖFUGS
EMPREGO DE FOGUETES E CANHONS GRANÖFUGOS
EMPLEO DE COHETES Y CA¥ONES GRANIFUGOS
11'000 7'000
0024
RUSCOS FIXOS
COLMEIAS FIXAS
COLMENAS FIJAS
3'000 2'000
0025
RUSCOS DE TRANSPORT
COLMEIAS DE TRANSPORTE
COLMENAS DE TRANSPORTE
5'000 3'500
0026
TREBALLS AMB TRACTORS
TRABALHOS COM TRACTORES
TRABAJOS CON TRACTORES
6'000 5'000
0027
TREBALLS AMB RECOLúLECTORES
TRABALHOS COM COLHEITADORA
TRABAJOS CON COSECHADORAS
7'600 5'400
0028
TREBALLS AMB ALTRES MAQUIN·RIES
TRABALHOS COM OUTRAS MAQUINµRIAS
TRABAJOS CON OTRAS MAQUINARIAS
5'000 4'000
0051
TREBALLS FORESTALS EN GENERAL
TRABALHOS FLORESTAIS EM GERAL
TRABAJOS FORESTALES EN GENERAL
4'200 5'800
0052
TREBALLS MENORS I REPOBLACIà FORESTAL
TRABALHOS MENORES E REPOVOA€OM FLORESTAL
TRABAJOS MENORES Y REPOBLACION FORESTAL
2'400 3'400
0053
TRIPULACIà D'EMBARCACIONS PESQUERES
TRIPULA€OM DE BARCOS PESQUEIROS
TRIPULACION DE BARCOS PESQUEROS
4'750 4'750
0054
TRIPULACIà PARALITZADA A PORTS
TRIPULA€OM PARALISADA EM PORTOS
TRIPULACION PARALIZADA EN PUERTOS
0'700 0'700
0055
PESCA AMB ALMADRAVA
PESCA COM ALMADRAVA
PESCA CON ALMADRABA
2'800 3'900
0056
TREBALLS A L'EXTERIOR DE LES MINES
TRABALHOS NO EXTERIOR DAS MINAS
TRABAJOS EN EL EXTERIOR DE LAS MINAS
3'000 3'300
0057
MINES DE CARBà, MET·LúLIQUES I D'ASFALT
MINAS DE CARVOM, METµLICAS E DE ASFALTO
MINAS DE CARBON, METALICAS Y DE ASFALTO
7'000 6'000
0058
F·BRIQUES I INSTALúLACIONS DE GAS
FµBRICAS E INSTALA€ONS DE GAS
FABRICAS E INSTALACIONES DE GAS
2'500 1'500
0059
TREBALLS DE TORBERES I GRAVERES
TRABALHOS DE TURFEIRAS E CASCALHEIRA
TRABAJOS DE TURBERAS Y GRAVERAS
3'200 3'300
0060
MINES DE SAL, SALINES I PEDRERES
MINAS DE SAL, SALINAS E CANTEIRAS
MINAS DE SAL, SALINAS Y CANTERAS
3'700 5'300
0061
PEDRERES DE GRES I ALTRES CALC·RIES
CANTEIRAS DE AREÖSCA E OUTRAS CALCµRIAS
CANTERAS DE ARENISCA Y OTRAS CALCAREAS
5'000 7'500
0062
FABRICACIà D'OBJECTES D'ALABASTRE
FABRICA€OM DE OBJECTOS DE ALABASTRO
FABRICACION DE OBJETOS DE ALABASTRO
4'500 3'100
0063
FABRICACIà DE CRISTALLS DE RELLOTGE
FABRICA€OM DE CRISTAIS DE RELàGIO
FABRICACION DE CRISTALES DE RELOJ
2'400 1'600
0064
EXTRACCIà I RENTAT DE CAOLÖ
EXTRAC€OM E LAVADO DE CAULÖM
EXTRACCION Y LAVADO DE CAOLIN
4'000 3'500
0065
FABRICACIà DE PERFUMS I BETUMS
FABRICA€OM DE PERFUMES E BETUMES
FABRICACION DE PERFUMES Y BETUNES
1'300 0'600
0066
FABRICACIà DE LACRES I GUIX
FABRICA€OM DE LACRES E GIZ
FABRICACION DE LACRES Y TIZA
2'000 1'600
0067
F·BRICA PRODUCTES QUÖMICS
FµBRICA PRODUCTOS QUÖMICOS
FABRICA PRODUCTOS QUIMICOS
2'900 2'000
0068
F·BRICA PRODUCTES QUÖMICS ENERGÔTICS
FµBRICA PRODUCTOS QUÖMICOS ENERGTICOS
FABRICA PRODUCTOS QUIMICOS ENERGETICOS
4'000 3'000
0069
FABRICACIà D'EXPLOSIUS
FABRICA€OM DE EXPLOSIVOS
FABRICACION DE EXPLOSIVOS
5'000 7'500
0070
GRAVAT I IMPRESSIà DE METALLS
GRAVADO E IMPRESSOM DE METAIS
GRABADO E IMPRESION DE METALES
2'200 1'800
0071
EMMOTLLAT, TREPAT I IMPRESSIà EN RELLEU
MOLDADO, TROQUELADO E IMPRESSOM EM REL.
MOLDEADO, TROQUELADO E IMPRESION EN REL.
3'600 1'800
0072
FABRICACIà D'ALTRES OBJECTES DE FERRO
FABRICA€OM DE OUTROS OBJECTOS DE FERRO
FABRICACION DE OTROS OBJETOS DE HIERRO
4'500 3'000
0073
ALTS FORNS, FUNDICIà I LAMINAT
ALTOS FORNOS, FUNDI€OM E LAMINADO
ALTOS HORNOS, FUNDICION Y LAMINADO
4'500 4'500
0074
GRANS CONSTRUCCIONS MET·LúLIQUES
GRANDES CONSTRUC€ONS METµLICAS
GRANDES CONSTRUCCIONES METALICAS
5'500 5'500
0075
FABRICACIà DE LLUMS
FABRICA€OM DE LUSTRES
FABRICACION DE LAMPARAS
2'500 1'000
0076
SOLDADURA AUTãGENA
SOLDADURA AUTOGNEA
SOLDADURA AUTOGENA
4'300 2'200
0077
FABRICACIà I REPARACIà D'UTILLATGE
FABRICA€OM E REPARA€OM DE éTEIS
FABRICACION Y REPARACION DE UTILES
2'300 1'300
0078
TORRADORS DE CAFÔ I SUCCEDANIS
TOSTADORES DE CAF E SUCED¶NEOS
TOSTADORES DE CAFE Y SUCEDANEOS
1'500 0'800
0079
FABRICACIà DE CIGARRETES I CIGARS
FABRICA€OM DE CIGARRILHAS E CIGARROS
FABRICACION DE CIGARRILLOS Y CIGARROS
1'300 0'800
0080
PANETERIA
PADARIA
PANADERIA
2'000 2'000
0081
FABRICACIà I REFINAT DE SUCRE
FABRICA€OM E REFINADO DE A€UCAR
FABRICACION Y REFINADO DE AZUCAR
3'000 3'000
0082
GÔNERES DE PUNT
GÒNEROS DE PONTO
GENEROS DE PUNTO
1'200 0'600
0083
COSIT I REPARACIà A M· XARXES PESCA
COSIDO E REPARA€OM A MAM REDES PESCA
COSIDO Y REPARACION A MANO REDES PESCA
2'200 1'300
0084
BLANQUERIES, ADOBATGE DE PELLS
TANARIAS, CURTIDO DE PELES
TENERIAS, CURTIDO DE PIELES
2'000 1'500
0085
TALLERS DE CONFECCIà
TALHERES DE CONFEC€OM
TALLERES DE CONFECCION
0'500 0'500
0086
FABRICACIà I REPARACIà DE CAL€AT
FABRICA€OM E REPARA€OM DE CAL€ADO
FABRICACION Y REPARACION DE CALZADO
2'000 1'600
0087
PINTURA I ENVERNISSAT DE MOBLES
PINTURA E ENVERNIZADO DE MàVEIS
PINTURA Y BARNIZADO DE MUEBLES
2'000 2'000
0088
EBENISTERIA I FUSTERIA SENSE M·QUINA
MARCENARIA E CARPINTARIA SEM MµQUINA
EBANISTERIA Y CARPINTERIA SIN MAQUINA
2'000 2'500
0089
FABRICACIà D'ESCLOPS Y FORMES
FABRICA€OM DE SOCOS E FORMAS
FABRICACION DE ZUECOS Y HORMAS
3'500 3'000
0090
SERRADORA I FABRICACIà DE CONTRAPLACAT
SERRARIA E FABRICA€OM DE CONTRAPLACADO
SERRERIAS Y FABRICACION DE CONTRACHAPADO
5'000 4'000
0091
FABRICACIà DE SOBRES, BOSSES I ALTRES
FABRICA€OM DE SOBRES, BOLSAS E OUTROS
FABRICACION DE SOBRES, BOLSAS Y OTROS
1'500 1'000
0092
FABRICACIà DE PAPER DE FUMAR I PINTAT
FABRICA€OM DE PAPEL DE FUMAR E PINTADO
FABRICACION DE PAPEL DE FUMAR Y PINTADO
2'500 2'000
0093
ESTUDIS I LABORATORIS FOTOGR·FICS
ESTéDIOS E LABORATàRIOS FOTOGRµFICOS
ESTUDIOS Y LABORATORIOS FOTOGRAFICOS
0'600 0'300
0094
LAPIDARIS DE PEDRES PRECIOSES
LAPIDµRIOS DE PEDRAS PRECIOSAS
LAPIDARIOS DE PIEDRAS PRECIOSAS
1'000 1'000
0095
FABRICACIà D'OBJECTES DE PL·STIC
FABRICA€OM DE OBJECTOS DE PLµSTICO
FABRICACION DE OBJETOS DE PLASTICO
2'200 1'300
0096
DECORACIà D'INTERIORS
DECORA€OM DE INTERIORES
DECORACION DE INTERIORES
2'000 1'200
0097
COLúLOCACIà D'EMPOSTISSATS I PARQUETS
COLOCA€OM DE ENTARIMADOS E PARQUETS
COLOCACION DE ENTARIMADOS Y PARQUETS
4'560 3'890
0101
FARM·CIES
FARMµCIAS
FARMACIAS
1'200 0'800
0102
VIATJANTS DE COMER€
VIAJANTES DE COMRCIO
VIAJANTES DE COMERCIO
1'000 1'500
0103
CARBONERIES, COMER€ DE CARNS I PESCA
CARVOARIAS, COMRCIO DE CARNES E PESCA
CARBONERIAS, COMERCIO DE CARNES Y PESCA
2'400 1'600
0104
MAGATZEMS D'EXPLOSIUS I MUNICIONS
ARMAZNS DE EXPLOSIVOS E MUNI€ONS
ALMACENES DE EXPLOSIVOS Y MUNICIONES
5'000 3'000
0105
HOTELS, RESTAURANTS, PARADORS I ALTRES
HOTIS, RESTAURANTES, PARAGENS E OUTROS
HOTELES, RESTAURANTES, PARADORES Y OTROS
0'700 0'800
0106
TALLERS MEC·NICS
TALHERES MECµNICOS
TALLERES MECANICOS
4'000 3'000
0107
PINTORS DE VEHICLES
PINTORES DE VEÖCULOS
PINTORES DE VEHICULOS
0'900 1'400
0108
PERSONAL DE TRANSPORTS TERRESTRES
PESSOAL DE TRANSPORTES TERRESTRES
PERSONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES
2'500 2'000
0109
TRANSPORTS PESANTS
TRANSPORTES PESADOS
TRANSPORTES PESADOS
5'500 4'300
0110
NAVEGACIà D'ALTURA
NAVEGA€OM DE ALTURA
NAVEGACION DE ALTURA
3'500 2'500
0111
C·RREGA I DESC·RREGA DE CARROS I ALTRES
CµRREGA E DESCµRREGA DE CARROS E OUTROS
CARGA Y DESCARGA DE CARROS Y OTROS
7'200 4'800
0112
PERSONAL DE VOL
PESSOAL DE VOO
PERSONAL DE VUELO
7'000 8'000
0113
PERSONAL DIRECTIU I TÔCNIC FINANCER
PESSOAL DIRECTIVO E TCNICO FINANCEIRO
PERSONAL DIRECTIVO Y TECNICO FINANCIERO
0'700 0'400
0114
PERSONAL DIRECTIU I TÔCNIC EN EXPLOTACIà
PESSOAL DIRECTIVO E TC. EM EXPLOTA€OM
PERSONAL DIRECTIVO Y TEC. EN EXPLOTACIàN
0'000 0'000
0115
EMPLEATS DE CORREUS, TELÔGRAFS I ALTRES
EMPREG. DE CORREIOS, TELGRAFOS E OUTROS
EMPLEADOS DE CORREOS, TELEGRAFOS Y OTROS
0'700 1'300
0116
GUARDES I SERENOS EDIFICIS MERCANTILS
GUARDAS E SERENOS EDIFÖCIOS MERCANTIS
GUARDAS Y SERENOS EDIFICIOS MERCANTILES
2'000 3'000
0117
PERSONAL DE NETEJA
PESSOAL DE LIMPEZA
PERSONAL DE LIMPIEZA
3'000 1'900
0118
NETEJA I CONSERVACIà DE SÔQUIES
LIMPEZA E CONSERVA€OM DE ACQUIAS
LIMPIEZA Y CONSERVACION DE ACEQUIAS
4'000 3'000
0119
PERSONAL DOCENT
PESSOAL DOCENTE
PERSONAL DOCENTE
1'300 0'900
0120
CASES DE BANYS I BALNEARIS
CASAS DE BANHOS E BALNEµRIOS
CASAS DE BA¥OS Y BALNEARIOS
1'300 0'500
0121
INFERMERS I GU·RDIES DE MANICOMIS
ENFERMEIROS E GUARDAS DE MANICâMIOS
ENFERMEROS Y GUARDIAS DE MANICOMIOS
2'700 1'300
0122
OPERADORS CINEMATOGR·FICS I ALTRES
OPERADORES CINEMATOGRµFICOS E OUTROS
OPERADORES CINEMATOGRAFICOS Y OTROS
0'800 0'700
0123
PERRUQUERIES
CABELEIREIROS
PELUQUERIAS
0'800 0'400
0124
RENTAT I PLANXAT DE ROBES
LAVADO E PASSADO DE ROUPAS
LAVADO Y PLANCHADO DE ROPAS
1'000 0'800
0125
LLOGUERS DE BOTS I SOCORRISTES
ALUGUERES DE BOTES E SOCORRISTAS
ALQUILERES DE BOTES Y SOCORRISTAS
1'800 2'700
0126
TREBALLADORS EN PERÖODE DE BAIXA
TRABALHADORES EM PERÖODO DE BAIXA
TRABAJADORES EN PERIODO DE BAJA
0'300 0'600