Catal… Galego Aran‚s Castellano
Nom‚s subclasses
S¢ subclasses
Sonque subclasses
S¢lo subclases
ACCIDENTS DE TREBALL I MALALTIES PROFESSIONALS
ACIDENTES DE TRABALHO E ENFERMIDADES PROFISSIONAIS
ACCIDENTS DE TRABALH E MALAUTIES PROFESSIONAUS
ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFEMEDADES PROFESIONALES
ILT IMS
A
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca
Agricultura, gadaria, silvicultura e pesca
Agricultura, ramaderia, silvicultura e pesca
Agricultura, ganader¡a, silvicultura y pesca
01
Agricultura, ramaderia, ca‡a i serveis que s'hi relacionen
Agricultura, gadaria, ca‡a e servicios relacionados coas mesmas
Agricultura, ramaderia, ca‡a e servicis que s'i restaquen
Agricultura, ganader¡a, caza y servicios relacionados con las mismas
011
Conreus no perennes
Cultivos nom perenes
Coitius non perennes
Cultivos no perennes
0111 1'55% 1'15%
Conreu de cereals (excepte arr•s), lleguminoses i llavors oleaginoses
Cultivo de cereais (excepto arroz), leguminosas e sementes oleaginosas
Coitiu de granatges (exceptat arr•s), legumoses e semes oleaginoses
Cultivo de cereales (excepto arroz), leguminosas y semillas oleaginosas
0112 1'55% 1'15%
Conreu d'arr•s
Cultivo de arroz
Coitiu d'arr•s
Cultivo de arroz
0113 1'20% 1'10%
Conreu d'hortalisses, arrels i tubercles
Cultivo de hortali‡as, ra¡zes e tub‚rculos
Coitiu d'ortal‚cies, arra‹cs e tuberculs
Cultivo de hortalizas, ra¡ces y tub‚rculos
0114 1'55% 1'15%
Conreu de canya de sucre
Cultivo de cana de a‡£car
Coitiu de cana de sucre
Cultivo de ca¤a de az£car
0115 1'55% 1'15%
Conreu de tabac
Cultivo de tabaco
Coitiu de tabac
Cultivo de tabaco
0116 1'55% 1'15%
Conreu de plantes per a fibres tŠxtils
Cultivo de plantas para fibras tˆxteis
Coitiu de plantes ent… fibres textiles
Cultivo de plantas para fibras textiles
0119 1'20% 1'10%
Altres conreus no perennes
Outras cultivos nom perenes
Autes coitius non perennes
Otros cultivos no perennes
012
Conreus perennes
Cultivos perenes
Coitius perennes
Cultivos perennes
0121 1'55% 1'15%
Conreu de vinya
Cultivo da vide
Coitiu de vinha
Cultivo de la vid
0122 1'55% 1'15%
Conreu de fruites tropicals i subtropicals
Cultivo de frutos tropicais e subtropicais
Coitiu de frutes tropicaus e subtropicaus
Cultivo de frutos tropicales y subtropicales
0123 1'55% 1'15%
Conreu de c¡trics
Cultivo de citrinos
Coitiu de citrics
Cultivo de c¡tricos
0124 1'55% 1'15%
Conreu de fruites amb os i amb llavors
Cultivo de frutos com caro‡o e grainhas
Coitiu de frutes damb •s e damb semes
Cultivo de frutos con hueso y pepitas
0125 1'55% 1'15%
Conreu d'altres arbres i arbustos fruiters i fruita seca
Cultivo doutros  rvores e arbustos frut¡feros e frutos secos
Coitiu d'auti arbes e arbusti frutŠrs e fruta seca
Cultivo de otros  rboles y arbustos frutales y frutos secos
0126 1'55% 1'15%
Conreu de fruits oleaginosos
Cultivo de frutos oleaginosos
Coitiu de fruts oleaginosi
Cultivo de frutos oleaginosos
0127 1'55% 1'15%
Conreu de plantes per a begudes
Cultivo de plantas para bebidas
Coitiu de plantes ent… begudes
Cultivo de plantas para bebidas
0128 1'55% 1'15%
Conreu d'espŠcies, plantes arom…tiques, medicinals i farmacŠutiques
Cultivo de especiarias, plantas arom ticas, medicinais e farmacˆuticas
Coitiu d'espŠcies, plantes aromatiques, medecinaus e farmaceutiques
Cultivo de especias, plantas arom ticas, medicinales y farmac‚uticas
0129 2'75% 2'65%
Altres conreus perennes
Outras cultivos perenes
Autes coitius perennes
Otros cultivos perennes
013
Propagaci¢ de plantes
Propaga‡om de plantas
Propagacion de plantes
Propagaci¢n de plantas
0130 1'20% 1'10%
Propagaci¢ de plantes
Propaga‡om de plantas
Propagacion de plantes
Propagaci¢n de plantas
014
Producci¢ ramadera
Produ‡om gadeira
Produccion ramadŠra
Producci¢n ganadera
0141 1'85% 1'50%
Explotaci¢ de bestiar bov¡ per a la producci¢ de llet
Explota‡om de gado bovino para a produ‡om de leite
Explotacion de bestiar bovin entara produccion de lŠit
Explotaci¢n de ganado bovino para la producci¢n de leche
0142 1'85% 1'50%
Explotaci¢ d'altre bestiar bov¡ i b£fals
Explota‡om doutro gado bovino e b£falos
Explotacion d'aute bestiar bovin e bufles
Explotaci¢n de otro ganado bovino y b£falos
0143 1'85% 1'50%
Explotaci¢ de cavalls i altres equins
Explota‡om de cavalos e outros equinos
Explotacion de chivaus e auti equids
Explotaci¢n de caballos y otros equinos
0144 1'85% 1'50%
Explotaci¢ de camells i altres camŠlids
Explota‡om de camelos e outros camel¡deos
Explotacion de camŠus e auti camelids
Explotaci¢n de camellos y otros cam‚lidos
0145 1'85% 1'50%
Explotaci¢ de bestiar ov¡ i cabrum
Explota‡om de gado ovino e caprino
Explotacion de bestiar ovin e cabrum
Explotaci¢n de ganado ovino y caprino
0146 1'85% 1'50%
Explotaci¢ de bestiar porc¡
Explota‡om de gado porcino
Explotacion de bestiar porcin
Explotaci¢n de ganado porcino
0147 1'25% 1'15%
Avicultura
Avicultura
Avicultura
Avicultura
0149 1'85% 1'50%
Altres explotacions de bestiar
Outras explota‡ons de gado
Autes explotacions de bestiar
Otras explotaciones de ganado
015
Producci¢ agr¡cola combinada amb la producci¢ ramadera
Produ‡om agr¡cola combinada coa produ‡om gadeira
Produccion agric•la combinada damb era produccion ramadŠra
Producci¢n agr¡cola combinada con la producci¢n ganadera
0150 1'85% 1'50%
Producci¢ agr¡cola combinada amb la producci¢ ramadera
Produ‡om agr¡cola combinada coa produ‡om gadeira
Produccion agric•la combinada damb era produccion ramadŠra
Producci¢n agr¡cola combinada con la producci¢n ganadera
016
Activitats de suport a l'agricultura, ramaderia i preparaci¢ posterior a la collita
Actividades de apoio … agricultura, … gadaria e de prepara‡om posterior … seifa
Activitats de sup•rt ara agricultura, ramaderia e preparacion posterior a era cuelheta
Actividades de apoyo a la agricultura, a la ganader¡a y de preparaci¢n posterior a la cosecha
0161 1'85% 1'50%
Activitats de suport a l'agricultura
Actividades de apoio … agricultura
Activitats de sup•rt ara agricultura
Actividades de apoyo a la agricultura
0162 1'85% 1'50%
Activitats de suport a la ramaderia
Actividades de apoio … gadaria
Activitats de sup•rt ara ramaderia
Actividades de apoyo a la ganader¡a
0163 1'85% 1'50%
Activitats de preparaci¢ posterior a la collita
Actividades de prepara‡om posterior … seifa
Activitats de preparacion posterior ara cuelheta
Actividades de preparaci¢n posterior a la cosecha
0164 1'20% 1'10%
Tractament de llavors per a reproducci¢
Tratamento de sementes para reprodu‡om
Tractament de semes ent… reproduccion
Tratamiento de semillas para reproducci¢n
017
Ca‡a, captura d'animals i serveis que s'hi relacionen
Ca‡a, captura de animais e servicios relacionados coas mesmas
Ca‡a, captura d'animaus e servicis que s'i restaquen
Caza, captura de animales y servicios relacionados con las mismas
0170 1'85% 1'50%
Ca‡a, captura d'animals i serveis que s'hi relacionen
Ca‡a, captura de animais e servicios relacionados coas mesmas
Ca‡a, captura d'animaus e servicis que s'i restaquen
Caza, captura de animales y servicios relacionados con las mismas
02
Silvicultura i explotaci¢ forestal
Silvicultura e explota‡om florestal
silvicultura e explotacion forestau
Silvicultura y explotaci¢n forestal
021
Silvicultura i altres activitats forestals
Silvicultura e outras actividades forestais
silvicultura e autes activitats forestaus
Silvicultura y otras actividades forestales
0210 2'75% 2'65%
Silvicultura i altres activitats forestals
Silvicultura e outras actividades forestais
silvicultura e autes activitats forestaus
Silvicultura y otras actividades forestales
022
Aprofitament de la fusta
Explota‡om da madeira
Aprofechament dera husta
Explotaci¢n de la madera
0220 2'75% 2'65%
Aprofitament de la fusta
Explota‡om da madeira
Aprofechament dera husta
Explotaci¢n de la madera
023
Recolúlecci¢ de productes silvestres, excepte fusta
Colheita de produtos silvestres, excepto madeira
Recolleccion de productes silvŠstres, exceptada husta
Recolecci¢n de productos silvestres, excepto madera
0230 2'75% 2'65%
Recolúlecci¢ de productes silvestres, excepte fusta
Colheita de produtos silvestres, excepto madeira
Recolleccion de productes silvŠstres, exceptada husta
Recolecci¢n de productos silvestres, excepto madera
024
Serveis de suport a la silvicultura
Servi‡os de apoio … silvicultura
Servicis de sup•rt ara silvicultura
Servicios de apoyo a la silvicultura
0240 2'75% 2'65%
Serveis de suport a la silvicultura
Servi‡os de apoio … silvicultura
Servicis de sup•rt ara silvicultura
Servicios de apoyo a la silvicultura
03
Pesca i aqicultura
Pesca e aquicultura
Pesca e aqicultura
Pesca y acuicultura
031
Pesca
Pesca
Pesca
Pesca
0311 3'65% 3'35%
Pesca mar¡tima
Pesca marinha
Pesca maritima
Pesca marina
0312 3'65% 3'35%
Pesca en aigua dol‡a
Pesca em  gua doce
Pesca en aigua do‡a
Pesca en agua dulce
032
Aqicultura
Aquicultura
Aqicultura
Acuicultura
0321 3'65% 3'35%
Aqicultura marina
Aquicultura marinha
Aqicultura marina
Acuicultura marina
0322 3'65% 3'20%
Aqicultura en aigua dol‡a
Aquicultura em  gua doce
Aqicultura en aigua do‡a
Acuicultura en agua dulce
B
Ind£stries extractives
Ind£strias extractivas
Industries extractives
Industrias extractivas
05
Extracci¢ d'antracita, hulla i lignit
Extrac‡om de antracita, hulha e lignito
Extraccion d'antracita, carbon de pŠira e fissa
Extracci¢n de antracita, hulla y lignito
051
Extracci¢ d'antracita i hulla
Extrac‡om de antracita e hulha
Extraccion d'antracita e carbon de pŠira
Extracci¢n de antracita y hulla
0510 2'85% 2'75%
Extracci¢ d'antracita i hulla
Extrac‡om de antracita e hulha
Extraccion d'antracita e carbon de pŠira
Extracci¢n de antracita y hulla
052
Extracci¢ de lignit
Extrac‡om de lignito
Extraccion de fissa
Extracci¢n de lignito
0520 2'85% 2'75%
Extracci¢ de lignit
Extrac‡om de lignito
Extraccion de fissa
Extracci¢n de lignito
06
Extracci¢ de petroli brut i de gas natural
Extrac‡om de crudo de petr¢leo e gas natural
Extraccion de petr•li brut e de gas naturau
Extracci¢n de crudo de petr¢leo y gas natural
061
Extracci¢ de petroli brut
Extrac‡om de crudo de petr¢leo
Extraccion de petr•li brut
Extracci¢n de crudo de petr¢leo
0610 3'75% 3'70%
Extracci¢ de petroli brut
Extrac‡om de crudo de petr¢leo
Extraccion de petr•li brut
Extracci¢n de crudo de petr¢leo
062
Extracci¢ de gas natural
Extrac‡om de gas natural
Extraccion de gas naturau
Extracci¢n de gas natural
0620 3'75% 3'70%
Extracci¢ de gas natural
Extrac‡om de gas natural
Extraccion de gas naturau
Extracci¢n de gas natural
07
Extracci¢ de minerals met…lúlics
Extrac‡om de minerais met licos
Extraccion de mineraus metallics
Extracci¢n de minerales met licos
071
Extracci¢ de minerals de ferro
Extrac‡om de minerais de ferro
Extraccion de mineraus de hŠr
Extracci¢n de minerales de hierro
0710 2'85% 2'75%
Extracci¢ de minerals de ferro
Extrac‡om de minerais de ferro
Extraccion de mineraus de hŠr
Extracci¢n de minerales de hierro
072
Extracci¢ de minerals met…lúlics no fŠrrics
Extrac‡om de minerais met licos nom f‚rreos
Extraccion de mineraus metallics non herrics
Extracci¢n de minerales met licos no f‚rreos
0721 2'85% 2'75%
Extracci¢ de minerals d'urani i de tori
Extrac‡om de minerais de ur nio e t¢rio
Extraccion de mineraus d'urani e de t•ri
Extracci¢n de minerales de uranio y torio
0729 2'85% 2'75%
Extracci¢ d'altres minerals met…lúlics no fŠrrics
Extrac‡om doutros minerais met licos nom f‚rreos
Extraccion d'autes mineraus metallics non herrics
Extracci¢n de otros minerales met licos no f‚rreos
08
Altres ind£stries extractives
Outras ind£strias extractivas
Autes industries extractives
Otras industrias extractivas
081
Extracci¢ de pedra, sorra i argila
Extrac‡om de pedra, areia e argila
Extraccion de pŠira, sable e arguilla
Extracci¢n de piedra, arena y arcilla
0811 3'90% 3'85%
Extracci¢ de pedra ornamental i per a la construcci¢, pedra calc…ria, guix, creta i pissarra
Extrac‡om de pedra ornamental e para a constru‡om, pedra cali‡a, gesso, cr‚ e pi‡arra
Extraccion de pŠira ornamentau e entara bastiment, pŠira calc…ria, greda, creta e lausa
Extracci¢n de piedra ornamental y para la construcci¢n, piedra caliza, yeso, creta y pizarra
0812 2'85% 2'75%
Extracci¢ de graves i sorres; extracci¢ d'argila i caol¡
Extrac‡om de cascalhos e areias; Extrac‡om de argila e caulim
Extraccion de graues e sables; extraccion d'arguilla e caulin
Extracci¢n de gravas y arenas; extracci¢n de arcilla y caol¡n
089
Ind£stries extractives ncaa
Ind£strias extractivas ncnp
Industries extractives ncaa
Industrias extractivas ncop
0891 2'85% 2'75%
Extracci¢ de minerals per a productes qu¡mics i fertilitzants
Extrac‡om de minerais para produtos qu¡micos e fertilizantes
Extraccion de mineraus ent… productes quimics e fertilizants
Extracci¢n de minerales para productos qu¡micos y fertilizantes
0892 2'85% 2'75%
Extracci¢ de torba
Extrac‡om de turba
Extraccion de torba
Extracci¢n de turba
0893 2'85% 2'75%
Extracci¢ de sal
Extrac‡om de sal
Extraccion de sau
Extracci¢n de sal
0899 2'85% 2'75%
Altres ind£stries extractives ncaa
Outras ind£strias extractivas ncnp
Autes industries extractives ncaa
Otras industrias extractivas ncop
09
Activitats de suport a les ind£stries extractives
Actividades de apoio a as ind£strias extractivas
Activitats de sup•rt a es industries extractives
Actividades de apoyo a las industrias extractivas
091
Activitats de suport a l'extracci¢ de petroli i de gas natural
Actividades de apoio … Extrac‡om de petr¢leo e gas natural
Activitats de sup•rt ar extraccion de petr•li e de gas naturau
Actividades de apoyo a la extracci¢n de petr¢leo y gas natural
0910 2'85% 2'75%
Activitats de suport a l'extracci¢ de petroli i de gas natural
Actividades de apoio … Extrac‡om de petr¢leo e gas natural
Activitats de sup•rt ar extraccion de petr•li e de gas naturau
Actividades de apoyo a la extracci¢n de petr¢leo y gas natural
099
Altres activitats de suport a les ind£stries extractives
Actividades de apoio a outras ind£strias extractivas
Autes activitats de sup•rt a es industries extractives
Actividades de apoyo a otras industrias extractivas
0990 2'85% 2'75%
Altres activitats de suport a les ind£stries extractives
Actividades de apoio a outras ind£strias extractivas
Autes activitats de sup•rt a es industries extractives
Actividades de apoyo a otras industrias extractivas
C
Ind£stries manufactureres
Ind£stria manufactureira
Industries facturŠires
Industria manufacturera
10
Ind£stria de l'alimentaci¢
Ind£stria da alimenta‡om
Industria dera alimentacion
Industria de la alimentaci¢n
101
Processat i conservaci¢ de carn i elaboraci¢ de productes carnis
Processado e conserva‡om de carne e elabora‡om de produtos c rnicos
Tractament e conservacion de carn e elaboracion de productes carnis
Procesado y conservaci¢n de carne y elaboraci¢n de productos c rnicos
1011 2'30% 1'90%
Processat i conservaci¢ de carn
Processado e conserva‡om de carne
Tractament e conservacion de carn
Procesado y conservaci¢n de carne
1012 2'30% 1'90%
Sacrifici i conservaci¢ de volateria
Processado e conserva‡om de volataria
Sacrifici e conservacion de poralha
Procesado y conservaci¢n de volater¡a
1013 2'30% 1'90%
Elaboraci¢ de productes carnis i de volateria
Elabora‡om de produtos c rnicos e de volataria
Elaboracion de productes carnis e de poralha
Elaboraci¢n de productos c rnicos y de volater¡a
102
Elaboraci¢ i conservaci¢ de peix, crustacis i molúluscos
Processado e conserva‡om de pescados, crust ceos e moluscos
Elaboracion e conservacion de peish, crustacŠus e molencs
Procesado y conservaci¢n de pescados, crust ceos y moluscos
1021 1'90% 1'55%
Elaboraci¢ de peix, crustacis i molúluscos
Processado de pescados, crust ceos e moluscos
Elaboracion de peish, crustacŠus e molencs
Procesado de pescados, crust ceos y moluscos
1022 1'90% 1'55%
Fabricaci¢ de conserves de peix
Fabrica‡om de conservas de pescado
Fabricacion de conserves de peish
Fabricaci¢n de conservas de pescado
103
Preparaci¢ i conservaci¢ de fruites i hortalisses
Processado e conserva‡om de frutas e hortali‡as
Preparacion e conservacion de frutes e ortal‚cies
Procesado y conservaci¢n de frutas y hortalizas
1031 1'85% 1'50%
Preparaci¢ i conservaci¢ de patates
Processado e conserva‡om de batatas
Preparacion e conservacion de truhes
Procesado y conservaci¢n de patatas
1032 1'85% 1'50%
Elaboraci¢ de sucs de fruites i hortalisses
Elabora‡om de sumos de frutas e hortali‡as
Elaboracion de chuqui de frutes e ortal‚cies
Elaboraci¢n de zumos de frutas y hortalizas
1039 1'85% 1'50%
Preparaci¢ i conservaci¢ de fruites i hortalisses ncaa
Outro processado e conserva‡om de frutas e hortali‡as
Preparacion e conservacion de frutes e ortal‚cies ncaa
Otro procesado y conservaci¢n de frutas y hortalizas
104
Fabricaci¢ d'olis i greixos vegetals i animals
Fabrica‡om de azeites e gorduras vegetais e animais
Fabricacion d'•lis e grŠishi vegetaus e animaus
Fabricaci¢n de aceites y grasas vegetales y animales
1042 1'85% 1'50%
Fabricaci¢ de margarina i greixos comestibles similars
Fabrica‡om de margarina e gorduras comest¡veis similares
Fabricacion de margarina e grŠishi comestibles similares
Fabricaci¢n de margarina y grasas comestibles similares
1043 1'85% 1'50%
Fabricaci¢ d'oli d'oliva
Fabrica‡om de azeite de oliva
Fabricacion d'•li d'oliva
Fabricaci¢n de aceite de oliva
1044 1'85% 1'50%
Fabricaci¢ d'altres olis i greixos
Fabrica‡om doutros azeites e gorduras
Fabricacion d'auti •lis e grŠishi
Fabricaci¢n de otros aceites y grasas
105
Fabricaci¢ de productes lactis
Fabrica‡om de produtos l cteos
Fabricacion de productes leitassŠrs
Fabricaci¢n de productos l cteos
1052 1'85% 1'50%
Elaboraci¢ de gelats
Elabora‡om de sorvetes
Elaboracion de geladi
Elaboraci¢n de helados
1053 1'85% 1'50%
Fabricaci¢ de formatges
Fabrica‡om de queijos
Fabricacion de hormatges
Fabricaci¢n de quesos
1054 1'85% 1'50%
Preparaci¢ de llet i altres productes lactis
Prepara‡om de leite e outros produtos l cteos
Preparacion de lŠit e auti productes leitassŠrs
Preparaci¢n de leche y otros productos l cteos
106
Fabricaci¢ de productes de molineria, midons i productes amilacis
Fabrica‡om de produtos de moagem, amidos e produtos amil ceos
Fabricacion de productes de minotaria, amidons e productes amilacŠus
Fabricaci¢n de productos de moliner¡a, almidones y productos amil ceos
1061 1'90% 1'55%
Fabricaci¢ de productes de molineria
Fabrica‡om de produtos de moagem
Fabricacion de productes de minotaria
Fabricaci¢n de productos de moliner¡a
1062 1'90% 1'55%
Fabricaci¢ de midons i productes amilacis
Fabrica‡om de amidos e produtos amil ceos
Fabricacion d'amidons e productes amilacŠus
Fabricaci¢n de almidones y productos amil ceos
107
Fabricaci¢ de productes de fleca i de pastes aliment…ries
Fabrica‡om de produtos de padaria e pastas aliment¡cias
Fabricacion de productes de pastandŠra e de pastes aliment…ries
Fabricaci¢n de productos de panader¡a y pastas alimenticias
1071 1'05% 0'85%
Fabricaci¢ de pa i de productes de fleca i pastisseria frescos
Fabrica‡om de pam e de produtos frescos de padaria e pastelaria
Fabricacion de pan e de productes de pastandŠra e pastissaria fresqui
Fabricaci¢n de pan y de productos frescos de panader¡a y pasteler¡a
1072 1'05% 0'85%
Fabricaci¢ de galetes i productes de fleca i pastisseria de llarga durada
Fabrica‡om de galhetas e produtos de padaria e pastelaria de larga dura‡om
Fabricacion de galetes e productes de pastandŠra e pastissaria de longa durada
Fabricaci¢n de galletas y productos de panader¡a y pasteler¡a de larga duraci¢n
1073 1'05% 0'85%
Fabricaci¢ de pastes aliment…ries, cusc£s i productes similars
Fabrica‡om de pastas aliment¡cias, cuscuz e produtos similares
Fabricacion de pastes aliment…ries, cosc¢s e productes similares
Fabricaci¢n de pastas alimenticias, cusc£s y productos similares
108
Fabricaci¢ d'altres productes alimentaris
Fabrica‡om doutros produtos aliment¡cios
Fabricacion d'auti productes alimentaris
Fabricaci¢n de otros productos alimenticios
1081 1'05% 0'85%
Fabricaci¢ de sucre
Fabrica‡om de a‡£car
Fabricacion de sucre
Fabricaci¢n de az£car
1082 1'05% 0'85%
Fabricaci¢ de cacau, xocolata i productes de confiteria
Fabrica‡om de cacau, chocolate e produtos de confeitaria
Fabricacion de cacau, chicolate e productes de confisaria
Fabricaci¢n de cacao, chocolate y productos de confiter¡a
1083 1'05% 0'85%
Elaboraci¢ de cafŠ, te i infusions
Elabora‡om de caf‚, ch  e infusons
Elaboracion de cafŠ, tŠ e infusions
Elaboraci¢n de caf‚, t‚ e infusiones
1084 1'05% 0'85%
Elaboraci¢ d'espŠcies, salses i condiments
Elabora‡om de especiarias, salsas e condimentos
Elaboracion d'espŠcies, sausses e condiments
Elaboraci¢n de especias, salsas y condimentos
1085 1'05% 0'85%
Elaboraci¢ de menjars i plats preparats
Elabora‡om de pratos e comidas preparados
Elaboracion de minjars e plats preparadi
Elaboraci¢n de platos y comidas preparados
1086 1'05% 0'85%
Elaboraci¢ de preparats per a l'alimentaci¢ infantil i preparats dietŠtics
Elabora‡om de preparados aliment¡cios homogeneizados e alimentos diet‚ticos
Elaboracion de preparadi entara alimentacion infantila e preparadi dietetics
Elaboraci¢n de preparados alimenticios homogeneizados y alimentos diet‚ticos
1089 1'05% 0'85%
Elaboraci¢ d'altres productes alimentaris ncaa
Elabora‡om doutros produtos aliment¡cios ncnp
Elaboracion d'auti productes alimentaris ncaa
Elaboraci¢n de otros productos alimenticios ncop
109
Fabricaci¢ de productes per a l'alimentaci¢ animal
Fabrica‡om de produtos para a alimenta‡om animal
Fabricacion de productes entara alimentacion animau
Fabricaci¢n de productos para la alimentaci¢n animal
1091 1'85% 1'50%
Fabricaci¢ de productes per a l'alimentaci¢ d'animals de granja
Fabrica‡om de produtos para a alimenta‡om de animais de granja
Fabricacion de productes entara alimentacion d'animaus de granja
Fabricaci¢n de productos para la alimentaci¢n de animales de granja
1092 1'85% 1'50%
Fabricaci¢ de productes per a l'alimentaci¢ d'animals de companyia
Fabrica‡om de produtos para a alimenta‡om de animais de companhia
Fabricacion de productes entara alimentacion d'animaus de companhia
Fabricaci¢n de productos para la alimentaci¢n de animales de compa¤¡a
11
Fabricaci¢ de begudes
Fabrica‡om de bebidas
Fabricacion de begudes
Fabricaci¢n de bebidas
110
Fabricaci¢ de begudes
Fabrica‡om de bebidas
Fabricacion de begudes
Fabricaci¢n de bebidas
1101 1'85% 1'50%
Destilúlaci¢, rectificaci¢ i mescla de begudes alcoh•liques
Destila‡om, rectifica‡om e mezcla de bebidas alco¢licas
Destillacion, rectificacion e mescla de begudes alcooliques
Destilaci¢n, rectificaci¢n y mezcla de bebidas alcoh¢licas
1102 1'85% 1'50%
Elaboraci¢ de vins
Elabora‡om de vinhos
Elaboracion de vins
Elaboraci¢n de vinos
1103 1'85% 1'50%
Elaboraci¢ de sidra i altres begudes fermentades a partir de fruites
Elabora‡om de sidra e outras bebidas fermentadas a partir de frutas
Elaboracion de cidre e autes begudes fermentades a compdar de frutes
Elaboraci¢n de sidra y otras bebidas fermentadas a partir de frutas
1104 1'85% 1'50%
Elaboraci¢ d'altres begudes no destilúlades, procedents de la fermentaci¢
Elabora‡om doutras bebidas nom destiladas, procedentes da fermenta‡om
Elaboracion d'autes begudes non destillades, procedentes dera fermentacion
Elaboraci¢n de otras bebidas no destiladas, procedentes de la fermentaci¢n
1105 1'85% 1'50%
Fabricaci¢ de cervesa
Fabrica‡om de cerveja
Fabricacion de cervesa
Fabricaci¢n de cerveza
1106 1'85% 1'50%
Fabricaci¢ de malt
Fabrica‡om de malta
Fabricacion de malt
Fabricaci¢n de malta
1107 1'85% 1'50%
Fabricaci¢ de begudes analcoh•liques; producci¢ d'aiges minerals i altres aiges embotellades
Fabrica‡om de bebidas nom alco¢licas; produ‡om de  guas minerais e outras  guas engarrafadas
Fabricacion de begudes analcooliques; produccion d'aiges mineraus e autes aiges embotelhades
Fabricaci¢n de bebidas no alcoh¢licas; producci¢n de aguas minerales y otras aguas embotelladas
12
Ind£stries del tabac
Ind£stria do tabaco
Industries deth tabac
Industria del tabaco
120
Ind£stries del tabac
Ind£stria do tabaco
Industries deth tabac
Industria del tabaco
1200 1'00% 0'85%
Ind£stries del tabac
Ind£stria do tabaco
Industries deth tabac
Industria del tabaco
13
Ind£stries tŠxtils
Ind£stria tˆxtil
Industries textiles
Industria textil
131
Preparaci¢ i filatura de fibres tŠxtils
Prepara‡om e fia‡om de fibras tˆxteis
Preparacion e hilaria de fibres textiles
Preparaci¢n e hilado de fibras textiles
1310 1'05% 0'85%
Preparaci¢ i filatura de fibres tŠxtils
Prepara‡om e fia‡om de fibras tˆxteis
Preparacion e hilaria de fibres textiles
Preparaci¢n e hilado de fibras textiles
132
Fabricaci¢ de teixits tŠxtils
Fabrica‡om de tecidos tˆxteis
Fabricacion de teishits textili
Fabricaci¢n de tejidos textiles
1320 1'05% 0'85%
Fabricaci¢ de teixits tŠxtils
Fabrica‡om de tecidos tˆxteis
Fabricacion de teishits textili
Fabricaci¢n de tejidos textiles
133
Acabament de tŠxtils
Acabado de tˆxteis
Acabament de textili
Acabado de textiles
1330 1'05% 0'85%
Acabament de tŠxtils
Acabado de tˆxteis
Acabament de textili
Acabado de textiles
139
Fabricaci¢ d'altres productes tŠxtils
Fabrica‡om doutros produtos tˆxteis
Fabricacion d'auti productes textili
Fabricaci¢n de otros productos textiles
1391 0'95% 0'60%
Fabricaci¢ de teixits de punt
Fabrica‡om de tecidos de ponto
Fabricacion de teishits de punt
Fabricaci¢n de tejidos de punto
1392 1'05% 0'85%
Fabricaci¢ d'articles confeccionats amb tŠxtils, excepte la roba de vestir
Fabrica‡om de artigos confeccionados com tˆxteis, excepto roupa de vestir
Fabricacion d'articles confeccionadi damb textili, exceptada era r•ba de vestir
Fabricaci¢n de art¡culos confeccionados con textiles, excepto prendas de vestir
1393 1'05% 0'85%
Fabricaci¢ de catifes i moquetes
Fabrica‡om de tapetes e carpetes
Fabricacion de tapisi e moquetes
Fabricaci¢n de alfombras y moquetas
1394 1'05% 0'85%
Fabricaci¢ de cordes, cordills, caramells i xarxes
Fabrica‡om de cordas, cord‚is, barbantes e redes
Fabricacion de c•rdes, cordilhs, cambes e hilats
Fabricaci¢n de cuerdas, cordeles, bramantes y redes
1395 1'05% 0'85%
Fabricaci¢ de teles no teixides i articles confeccionats amb elles, excepte la roba de vestir
Fabrica‡om de telas nom tecidas e artigos confeccionados com elas, excepto roupa de vestir
Fabricacion de teles non teishudes e articles confeccionadi damb eres, exceptada era r•ba de vestir
Fabricaci¢n de telas no tejidas y art¡culos confeccionados con ellas, excepto prendas de vestir
1396 1'05% 0'85%
Fabricaci¢ d'altres productes tŠxtils d'£s tŠcnic i industrial
Fabrica‡om doutros produtos tˆxteis de uso t‚cnico e industrial
Fabricacion d'auti productes textili d'emplec tecnic e industriau
Fabricaci¢n de otros productos textiles de uso t‚cnico e industrial
1399 1'05% 0'85%
Fabricaci¢ d'altres productes tŠxtils ncaa
Fabrica‡om doutros produtos tˆxteis ncnp
Fabricacion d'auti productes textili ncaa
Fabricaci¢n de otros productos textiles ncop
14
Confecci¢ de peces de vestir
Confec‡om de roupa de vestir
Confeccion de pŠces de vestir
Confecci¢n de prendas de vestir
141
Confecci¢ de peces de vestir, excepte de pelleteria
Confec‡om de roupa de vestir, excepto de pelaria
Confeccion de pŠces de vestir, exceptada de pelataria
Confecci¢n de prendas de vestir, excepto de peleter¡a
1411 1'55% 1'15%
Confecci¢ de peces de vestir de cuir
Confec‡om de roupa de vestir de couro
Confeccion de pŠces de vestir de cuer
Confecci¢n de prendas de vestir de cuero
1412 0'50% 0'40%
Confecci¢ de roba de treball
Confec‡om de roupa de trabalho
Confeccion de r•ba de trabalh
Confecci¢n de ropa de trabajo
1413 0'50% 0'40%
Confecci¢ d'altres peces de vestir exteriors
Confec‡om doutras roupas de vestir exteriores
Confeccion d'autes pŠces de vestir exteriores
Confecci¢n de otras prendas de vestir exteriores
1414 0'50% 0'40%
Confecci¢ de roba interior
Confec‡om de roupa interior
Confeccion de r•ba interior
Confecci¢n de ropa interior
1419 0'50% 0'40%
Confecci¢ d'altres peces de vestir i accessoris
Confec‡om doutras roupas de vestir e acess¢rios
Confeccion d'autes pŠces de vestir e access•ris
Confecci¢n de otras prendas de vestir y accesorios
142
Fabricaci¢ d'articles de pelleteria
Fabrica‡om de artigos de pelaria
Fabricacion d'articles de pelataria
Fabricaci¢n de art¡culos de peleter¡a
1420 1'55% 1'15%
Fabricaci¢ d'articles de pelleteria
Fabrica‡om de artigos de pelaria
Fabricacion d'articles de pelataria
Fabricaci¢n de art¡culos de peleter¡a
143
Confecci¢ de roba de vestir de punt
Confec‡om de roupa de vestir de ponto
Confeccion de r•ba de vestir de punt
Confecci¢n de prendas de vestir de punto
1431 0'95% 0'60%
Confecci¢ de calceteria
Confec‡om de malhas
Confeccion de cau‡ataria
Confecci¢n de calceter¡a
1439 0'95% 0'60%
Confecci¢ d'altre roba de vestir de punt
Confec‡om doutras roupas de vestir de ponto
Confeccion d'auta r•ba de vestir de punt
Confecci¢n de otras prendas de vestir de punto
15
Ind£stria del cuir i del cal‡at
Ind£stria do couro e do cal‡ado
Industria deth cuer e deth cau‡at
Industria del cuero y del calzado
151
Preparaci¢, adob i acabament del cuir; fabricaci¢ d'articles de marroquineria, viatge i de guarnicioneria i talabarderia; preparaci¢ i tenyida de pells
Prepara‡om, curtido e acabado do couro; fabrica‡om de artigos de marroquinaria, viagem e de guarnicioner¡a e correeiro; prepara‡om e tingido de peles
Preparacion, hiem e acabament deth cuer; fabricacion d'articles de marroquinaria, viatge e de bastaria e selaria; preparacion e tenchurada de pŠths
Preparaci¢n, curtido y acabado del cuero; fabricaci¢n de art¡culos de marroquiner¡a, viaje y de guarnicioner¡a y talabarter¡a; preparaci¢n y te¤ido de pieles
1511 1'55% 1'15%
Preparaci¢, adob i acabament del cuir; preparaci¢ i tenyida de pells
Prepara‡om, curtido e acabado do couro; prepara‡om e tingido de peles
Preparacion, hiem e acabament deth cuer; preparacion e tenchurada de pŠths
Preparaci¢n, curtido y acabado del cuero; preparaci¢n y te¤ido de pieles
1512 1'55% 1'15%
Fabricaci¢ d'articles de marroquineria, viatge i de guarnicioneria i talabarderia
Fabrica‡om de artigos de marroquinaria, viagem e de guarnicioner¡a e correeiro
Fabricacion d'articles de marroquinaria, viatge e de bastaria e selaria
Fabricaci¢n de art¡culos de marroquiner¡a, viaje y de guarnicioner¡a y talabarter¡a
152
Fabricaci¢ de cal‡at
Fabrica‡om de cal‡ado
Fabricacion de cau‡at
Fabricaci¢n de calzado
1520 1'55% 1'15%
Fabricaci¢ de cal‡at
Fabrica‡om de cal‡ado
Fabricacion de cau‡at
Fabricaci¢n de calzado
16
Ind£stria de la fusta i del suro, excepte mobles; cistelleria i esparteria
Ind£stria da madeira e do corti‡a, excepto m¢veis; cestaria e espartaria
Industria dera husta e deth soro, exceptadi m•bles; banastaria e auferia
Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cester¡a y esparter¡a
161
Serrada i planejament de la fusta
Serra‡om e acepilhado da madeira
Ressegada e rabotatge dera husta
Aserrado y cepillado de la madera
1610 2'75% 2'75%
Serrada i planejament de la fusta
Serra‡om e acepilhado da madeira
Ressegada e rabotatge dera husta
Aserrado y cepillado de la madera
162
Fabricaci¢ de productes de fusta, suro, cistelleria i esparteria
Fabrica‡om de produtos de madeira, corti‡a, cestaria e espartaria
Fabricacion de productes de husta, soro, banastaria e auferia
Fabricaci¢n de productos de madera, corcho, cester¡a y esparter¡a
1621 2'75% 2'75%
Fabricaci¢ de fulloles i taulers de fusta
Fabrica‡om de chapas e tabuleiros de madeira
Fabricacion de platatges e panŠus de husta
Fabricaci¢n de chapas y tableros de madera
1622 2'75% 2'75%
Fabricaci¢ de terres de fusta muntats
Fabrica‡om de solos de madeira montados
Fabricacion de tŠrres de husta montadi
Fabricaci¢n de suelos de madera ensamblados
1623 2'75% 2'75%
Fabricaci¢ d'altres estructures de fusta i peces de fusteria i ebenisteria per a la construcci¢
Fabrica‡om doutras estructuras de madeira e pe‡as de carpintaria e marcenaria para a constru‡om
Fabricacion d'autes estructures de husta e pŠces de hustaria e ebenaria entath bastiment
Fabricaci¢n de otras estructuras de madera y piezas de carpinter¡a y ebanister¡a para la construcci¢n
1624 2'30% 2'00%
Fabricaci¢ d'envasos i embalatges de fusta
Fabrica‡om de vasilhames e embalagens de madeira
Fabricacion d'envasi e embalatges de husta
Fabricaci¢n de envases y embalajes de madera
1629 2'30% 2'00%
Fabricaci¢ d'altres productes de fusta; articles de suro, cistelleria i esparteria
Fabrica‡om doutros produtos de madeira; artigos de corti‡a, cestaria e espartaria
Fabricacion d'auti productes de husta; articles de soro, banastaria e auferia
Fabricaci¢n de otros productos de madera; art¡culos de corcho, cester¡a y esparter¡a
17
Ind£stries del paper
Ind£stria do papel
Industries deth papŠr
Industria del papel
171
Fabricaci¢ de pasta de paper, paper i cart¢
Fabrica‡om de massa papeleira, papel e cartom
Fabricacion de pasta de papŠr, papŠr e carton
Fabricaci¢n de pasta papelera, papel y cart¢n
1711 2'25% 1'50%
Fabricaci¢ de pasta de paper
Fabrica‡om de massa papeleira
Fabricacion de pasta de papŠr
Fabricaci¢n de pasta papelera
1712 2'25% 1'50%
Fabricaci¢ de paper i de cart¢
Fabrica‡om de papel e cartom
Fabricacion de papŠr e de carton
Fabricaci¢n de papel y cart¢n
172
Fabricaci¢ d'articles de paper i de cart¢
Fabrica‡om de artigos de papel e de cartom
Fabricacion d'articles de papŠr e de carton
Fabricaci¢n de art¡culos de papel y de cart¢n
1721 0'95% 1'20%
Fabricaci¢ de paper i de cart¢ ondulats; fabricaci¢ d'envasos i embalatges de paper i de cart¢
Fabrica‡om de papel e cartom ondulados; fabrica‡om de vasilhames e embalagens de papel e cartom
Fabricacion de papŠr e de carton caneladi; fabricacion d'envasi e embalatges de papŠr e de carton
Fabricaci¢n de papel y cart¢n ondulados; fabricaci¢n de envases y embalajes de papel y cart¢n
1722 0'95% 1'20%
Fabricaci¢ d'articles de paper i de cart¢ per a £s domŠstic, sanitari i higiŠnic
Fabrica‡om de artigos de papel e cartom para uso dom‚stico, sanit rio e higi‚nico
Fabricacion d'articles de papŠr e de carton ent… emplec domestic, sanitari e igienic
Fabricaci¢n de art¡culos de papel y cart¢n para uso dom‚stico, sanitario e higi‚nico
1723 0'95% 1'20%
Fabricaci¢ d'articles de papereria
Fabrica‡om de artigos de papelaria
Fabricacion d'articles de papetaria
Fabricaci¢n de art¡culos de papeler¡a
1724 0'95% 1'20%
Fabricaci¢ de papers pintats
Fabrica‡om de pap‚is pintados
Fabricacion de papŠrs pintadi
Fabricaci¢n de papeles pintados
1729 0'95% 1'20%
Fabricaci¢ d'altres articles de paper i de cart¢
Fabrica‡om doutros artigos de papel e cartom
Fabricacion d'autes articles de papŠr e de carton
Fabricaci¢n de otros art¡culos de papel y cart¢n
18
Arts gr…fiques i reproducci¢ de suports enregistrats
Artes gr ficas e reprodu‡om de suportes gravados
Arts grafics e reproduccion de sup•rts enregistradi
Artes gr ficas y reproducci¢n de soportes grabados
181
Arts gr…fiques i serveis que s'hi relacionen
Artes gr ficas e servicios relacionados coas mesmas
Arts grafics e servicis que s'i restaquen
Artes gr ficas y servicios relacionados con las mismas
1811 0'95% 1'15%
Arts gr…fiques i serveis que s'hi relacionen
Artes gr ficas e servicios relacionados coas mesmas
Arts grafics e servicis que s'i restaquen
Artes gr ficas y servicios relacionados con las mismas
1812 0'95% 1'15%
Altres activitats d'impressi¢ i arts gr…fiques
Outras actividades de impressom e artes gr ficas
Autes activitats d'impression e arts grafics
Otras actividades de impresi¢n y artes gr ficas
1813 0'95% 1'15%
Serveis de preimpressi¢ i preparaci¢ de suports
Servi‡os de preimpressom e prepara‡om de suportes
Servicis de preimpression e preparacion de sup•rts
Servicios de preimpresi¢n y preparaci¢n de soportes
1814 0'95% 1'15%
Enquadernaci¢ i serveis que s'hi relacionen
Encaderna‡om e servicios relacionados coa mesma
Religadura e servicis que s'i restaquen
Encuadernaci¢n y servicios relacionados con la misma
182
Reproducci¢ de suports enregistrats
Reprodu‡om de suportes gravados
Reproduccion de sup•rts enregistradi
Reproducci¢n de soportes grabados
1820 0'95% 1'15%
Reproducci¢ de suports enregistrats
Reprodu‡om de suportes gravados
Reproduccion de sup•rts enregistradi
Reproducci¢n de soportes grabados
19
Coqueries i refinaci¢ del petroli
Cocarias e refinado de petr¢leo
Cocaries e refinatge deth petr•li
Coquer¡as y refino de petr¢leo
191
Coqueries
Cocarias
Cocaries
Coquer¡as
1910 2'60% 2'55%
Coqueries
Cocarias
Cocaries
Coquer¡as
192
Refinaci¢ del petroli
Refinado de petr¢leo
Refinatge deth petr•li
Refino de petr¢leo
1920 2'60% 2'55%
Refinaci¢ del petroli
Refinado de petr¢leo
Refinatge deth petr•li
Refino de petr¢leo
20
Ind£stries qu¡miques
Ind£stria qu¡mica
Industries quimiques
Industria qu¡mica
201
Fabricaci¢ de productes qu¡mics b…sics, compostos nitrogenats, fertilitzants, pl…stics i cautx£ sintŠtic en formes prim…ries
Fabrica‡om de produtos qu¡micos b sicos, compostos nitrogenados, fertilizantes, pl sticos e caucho sint‚tico em formas prim rias
Fabricacion de productes quimics basics, compausadi nitrogenadi, fertilizants, plastics e cauchoc sintetic en formes prim…ries
Fabricaci¢n de productos qu¡micos b sicos, compuestos nitrogenados, fertilizantes, pl sticos y caucho sint‚tico en formas primarias
2011 1'85% 1'50%
Fabricaci¢ de gasos industrials
Fabrica‡om de gases industriais
Fabricacion de gasi industriaus
Fabricaci¢n de gases industriales
2012 1'85% 1'50%
Fabricaci¢ de colorants i pigments
Fabrica‡om de corantes e pigmentos
Fabricacion de coloratius e pigments
Fabricaci¢n de colorantes y pigmentos
2013 1'85% 1'50%
Fabricaci¢ d'altres productes b…sics de qu¡mica inorg…nica
Fabrica‡om doutros produtos b sicos de qu¡mica inorg nica
Fabricacion d'auti productes basics de quimica inorganica
Fabricaci¢n de otros productos b sicos de qu¡mica inorg nica
2014 1'85% 1'50%
Fabricaci¢ d'altres productes b…sics de qu¡mica org…nica
Fabrica‡om doutros produtos b sicos de qu¡mica org nica
Fabricacion d'auti productes basics de quimica organica
Fabricaci¢n de otros productos b sicos de qu¡mica org nica
2015 1'85% 1'50%
Fabricaci¢ de fertilitzants i compostos nitrogenats
Fabrica‡om de fertilizantes e compostos nitrogenados
Fabricacion de fertilizants e compausadi nitrogenadi
Fabricaci¢n de fertilizantes y compuestos nitrogenados
2016 1'85% 1'50%
Fabricaci¢ de primeres matŠries pl…stiques
Fabrica‡om de pl sticos em formas prim rias
Fabricacion de prumŠres matŠries plastiques
Fabricaci¢n de pl sticos en formas primarias
2017 1'85% 1'50%
Fabricaci¢ de cautx£ sintŠtic en formes prim…ries
Fabrica‡om de caucho sint‚tico em formas prim rias
Fabricacion de cauchoc sintetic en formes prim…ries
Fabricaci¢n de caucho sint‚tico en formas primarias
202
Fabricaci¢ de plaguicides i altres productes agroqu¡mics
Fabrica‡om de pesticidas e outros produtos agroqu¡micos
Fabricacion de pesticidis e auti productes agroquimics
Fabricaci¢n de pesticidas y otros productos agroqu¡micos
2020 1'85% 1'50%
Fabricaci¢ de plaguicides i altres productes agroqu¡mics
Fabrica‡om de pesticidas e outros produtos agroqu¡micos
Fabricacion de pesticidis e auti productes agroquimics
Fabricaci¢n de pesticidas y otros productos agroqu¡micos
203
Fabricaci¢ de pintures, vernissos i revestiments similars; tintes d'impremta i m…stics
Fabrica‡om de pinturas, vernizes e revestimentos similares; tintas de imprensa e m stique
Fabricacion de pintures, vernissi e revestiments similares; tintes d'estamparia e mastics
Fabricaci¢n de pinturas, barnices y revestimientos similares; tintas de imprenta y masillas
2030 1'85% 1'25%
Fabricaci¢ de pintures, vernissos i revestiments similars; tintes d'impremta i m…stics
Fabrica‡om de pinturas, vernizes e revestimentos similares; tintas de imprensa e m stique
Fabricacion de pintures, vernissi e revestiments similares; tintes d'estamparia e mastics
Fabricaci¢n de pinturas, barnices y revestimientos similares; tintas de imprenta y masillas
204
Fabricaci¢ de sabons, detergents i altres articles de neteja i abrillantament; fabricaci¢ de perfums i cosmŠtics
Fabrica‡om de sabons, detergentes e outros artigos de limpeza e abrilhantamento; fabrica‡om de perfumes e cosm‚ticos
Fabricacion de sabons, detergents e auti articles de neteja e alisatge; fabricacion de perhums e cosmetics
Fabricaci¢n de jabones, detergentes y otros art¡culos de limpieza y abrillantamiento; fabricaci¢n de perfumes y cosm‚ticos
2041 1'60% 1'20%
Fabricaci¢ de sabons, detergents i altres articles de neteja i abrillantament
Fabrica‡om de sabons, detergentes e outros artigos de limpeza e abrilhantamento
Fabricacion de sabons, detergents e auti articles de neteja e alisatge
Fabricaci¢n de jabones, detergentes y otros art¡culos de limpieza y abrillantamiento
2042 1'60% 1'20%
Fabricaci¢ de perfums i cosmŠtics
Fabrica‡om de perfumes e cosm‚ticos
Fabricacion de perhums e cosmetics
Fabricaci¢n de perfumes y cosm‚ticos
205
Fabricaci¢ d'altres productes qu¡mics
Fabrica‡om doutros produtos qu¡micos
Fabricacion d'auti productes quimics
Fabricaci¢n de otros productos qu¡micos
2051 1'85% 1'50%
Fabricaci¢ d'explosius
Fabrica‡om de explosivos
Fabricacion d'explosius
Fabricaci¢n de explosivos
2052 1'85% 1'50%
Fabricaci¢ de coles
Fabrica‡om de colas
Fabricacion de c•les
Fabricaci¢n de colas
2053 1'85% 1'50%
Fabricaci¢ d'olis essencials
Fabrica‡om de azeites essenciais
Fabricacion d'•lis essenciaus
Fabricaci¢n de aceites esenciales
2059 1'85% 1'50%
Fabricaci¢ d'altres productes qu¡mics ncaa
Fabrica‡om doutros produtos qu¡micos ncnp
Fabricacion d'auti productes quimics ncaa
Fabricaci¢n de otros productos qu¡micos ncop
206
Fabricaci¢ de fibres artificials i sintŠtiques
Fabrica‡om de fibras artificiais e sint‚ticas
Fabricacion de fibres artificiaus e sintetiques
Fabricaci¢n de fibras artificiales y sint‚ticas
2060 1'60% 1'20%
Fabricaci¢ de fibres artificials i sintŠtiques
Fabrica‡om de fibras artificiais e sint‚ticas
Fabricacion de fibres artificiaus e sintetiques
Fabricaci¢n de fibras artificiales y sint‚ticas
21
Fabricaci¢ de productes farmacŠutics
Fabrica‡om de produtos farmacˆuticos
Fabricacion de productes farmaceutics
Fabricaci¢n de productos farmac‚uticos
211
Fabricaci¢ de productes farmacŠutics de base
Fabrica‡om de produtos farmacˆuticos de base
Fabricacion de productes farmaceutics de base
Fabricaci¢n de productos farmac‚uticos de base
2110 1'70% 1'20%
Fabricaci¢ de productes farmacŠutics de base
Fabrica‡om de produtos farmacˆuticos de base
Fabricacion de productes farmaceutics de base
Fabricaci¢n de productos farmac‚uticos de base
212
Fabricaci¢ d'especialitats farmacŠutiques
Fabrica‡om de especialidades farmacˆuticas
Fabricacion d'especialitats farmaceutiques
Fabricaci¢n de especialidades farmac‚uticas
2120 1'70% 1'20%
Fabricaci¢ d'especialitats farmacŠutiques
Fabrica‡om de especialidades farmacˆuticas
Fabricacion d'especialitats farmaceutiques
Fabricaci¢n de especialidades farmac‚uticas
22
Fabricaci¢ de productes de cautx£ i pl…stics
Fabrica‡om de produtos de caucho e pl sticos
Fabricacion de productes de cauchoc e plastics
Fabricaci¢n de productos de caucho y pl sticos
221
Fabricaci¢ de productes de cautx£
Fabrica‡om de produtos de caucho
Fabricacion de productes de cauchoc
Fabricaci¢n de productos de caucho
2211 1'85% 1'25%
Fabricaci¢ de pneum…tics i cambres de cautx£; reconstrucci¢ i recautxutatge de pneum…tics
Fabrica‡om de pneum ticos e cƒmaras de caucho; reconstru‡om e recauchutado de pneum ticos
Fabricacion de pneumatics e crambes de cauchoc; reconstruccion e recauchotatge de pneumatics
Fabricaci¢n de neum ticos y c maras de caucho; reconstrucci¢n y recauchutado de neum ticos
2219 1'85% 1'25%
Fabricaci¢ d'altres productes de cautx£
Fabrica‡om doutros produtos de caucho
Fabricacion d'auti productes de cauchoc
Fabricaci¢n de otros productos de caucho
222
Fabricaci¢ de productes pl…stics
Fabrica‡om de produtos de pl stico
Fabricacion de productes plastics
Fabricaci¢n de productos de pl stico
2221 1'85% 1'25%
Fabricaci¢ de plaques, fulls, tubs i perfils de pl…stic
Fabrica‡om de placas, folhas, tubos e perfis de pl stico
Fabricacion de plaques, huelhes, tuŠus e perfils de plastic
Fabricaci¢n de placas, hojas, tubos y perfiles de pl stico
2222 1'85% 1'25%
Fabricaci¢ d'envasos i embalatges de pl…stic
Fabrica‡om de vasilhames e embalagens de pl stico
Fabricacion d'envasi e embalatges de plastic
Fabricaci¢n de envases y embalajes de pl stico
2223 1'85% 1'25%
Fabricaci¢ de productes de pl…stic per a la construcci¢
Fabrica‡om de produtos de pl stico para a constru‡om
Fabricacion de productes de plastic entath bastiment
Fabricaci¢n de productos de pl stico para la construcci¢n
2229 1'85% 1'25%
Fabricaci¢ d'altres productes de pl…stic
Fabrica‡om doutros produtos de pl stico
Fabricacion d'auti productes de plastic
Fabricaci¢n de otros productos de pl stico
23
Fabricaci¢ d'altres productes minerals no met…lúlics
Fabrica‡om doutros produtos minerais nom met licos
Fabricacion d'auti productes mineraus non metallics
Fabricaci¢n de otros productos minerales no met licos
231
Fabricaci¢ de vidre i productes de vidre
Fabrica‡om de vidro e produtos de vidro
Fabricacion de veire e productes de veire
Fabricaci¢n de vidrio y productos de vidrio
2311 1'85% 1'50%
Fabricaci¢ de vidre pla
Fabrica‡om de vidro plano
Fabricacion de veire plan
Fabricaci¢n de vidrio plano
2312 1'85% 1'50%
Manipulaci¢ i transformaci¢ del vidre pla
Manipulado e transforma‡om de vidro plano
Manipulacion e transformacion deth veire plan
Manipulado y transformaci¢n de vidrio plano
2313 1'85% 1'50%
Fabricaci¢ de vidre buit
Fabrica‡om de vidro oco
Fabricacion de veire uet
Fabricaci¢n de vidrio hueco
2314 1'85% 1'50%
Fabricaci¢ de fibra de vidre
Fabrica‡om de fibra de vidro
Fabricacion de fibra de veire
Fabricaci¢n de fibra de vidrio
2319 1'85% 1'50%
Fabricaci¢ i manipulaci¢ d'altres vidres, incl•s el vidre tŠcnic
Fabrica‡om e manipulado doutro vidro, incluido o vidro t‚cnico
Fabricacion e manipulacion d'auti veires, includit eth veire tecnic
Fabricaci¢n y manipulado de otro vidrio, incluido el vidrio t‚cnico
232
Fabricaci¢ de productes cer…mics refractaris
Fabrica‡om de produtos cerƒmicos refract rios
Fabricacion de productes ceramics refractaris
Fabricaci¢n de productos cer micos refractarios
2320 1'85% 1'50%
Fabricaci¢ de productes cer…mics refractaris
Fabrica‡om de produtos cerƒmicos refract rios
Fabricacion de productes ceramics refractaris
Fabricaci¢n de productos cer micos refractarios
233
Fabricaci¢ de productes cer…mics per a la construcci¢
Fabrica‡om de produtos cerƒmicos para a constru‡om
Fabricacion de productes ceramics entath bastiment
Fabricaci¢n de productos cer micos para la construcci¢n
2331 1'85% 1'50%
Fabricaci¢ de rajoles de ValŠncia i rajoles de cer…mica
Fabrica‡om de azulejos e baldosas de cerƒmica
Fabricacion de raj•les de Val‚ncia e raj•les de ceramica
Fabricaci¢n de azulejos y baldosas de cer mica
2332 2'30% 2'00%
Fabricaci¢ de maons, teules, i productes de terra cuita per a la construcci¢
Fabrica‡om de ladrilhos, telhas e produtos de terras cozidas para a constru‡om
Fabricacion de malons, teules, e productes de tŠrra coduda entath bastiment
Fabricaci¢n de ladrillos, tejas y productos de tierras cocidas para la construcci¢n
234
Fabricaci¢ d'altres productes cer…mics
Fabrica‡om doutros produtos cerƒmicos
Fabricacion d'auti productes ceramics
Fabricaci¢n de otros productos cer micos
2341 1'85% 1'50%
Fabricaci¢ d'articles cer…mics d'£s domŠstic i ornamental
Fabrica‡om de artigos cerƒmicos de uso dom‚stico e ornamental
Fabricacion d'articles ceramics d'emplec domestic e ornamentau
Fabricaci¢n de art¡culos cer micos de uso dom‚stico y ornamental
2342 1'85% 1'50%
Fabricaci¢ d'aparells sanitaris cer…mics
Fabrica‡om de aparatos sanit rios cerƒmicos
Fabricacion d'aparelhs sanitaris ceramics
Fabricaci¢n de aparatos sanitarios cer micos
2343 1'85% 1'50%
Fabricaci¢ d'a‹lladors i peces a‹llants de material cer…mic
Fabrica‡om de isoladores e pe‡as isolantes de material cerƒmico
Fabricacion d'isolators e pŠces isolants de materiau ceramic
Fabricaci¢n de aisladores y piezas aislantes de material cer mico
2344 1'85% 1'50%
Fabricaci¢ d'altres productes cer…mics d'£s tŠcnic
Fabrica‡om doutros produtos cerƒmicos de uso t‚cnico
Fabricacion d'auti productes ceramics d'emplec tecnic
Fabricaci¢n de otros productos cer micos de uso t‚cnico
2349 1'85% 1'50%
Fabricaci¢ d'altres productes cer…mics
Fabrica‡om doutros produtos cerƒmicos
Fabricacion d'auti productes ceramics
Fabricaci¢n de otros productos cer micos
235
Fabricaci¢ de ciment, cal‡ i guix
Fabrica‡om de cimento, cal e gesso
Fabricacion de ciment, cau‡ e greda
Fabricaci¢n de cemento, cal y yeso
2351 2'30% 2'00%
Fabricaci¢ de ciment
Fabrica‡om de cimento
Fabricacion de ciment
Fabricaci¢n de cemento
2352 2'30% 2'00%
Fabricaci¢ de cal‡ i guix
Fabrica‡om de cal e gesso
Fabricacion de cau‡ e greda
Fabricaci¢n de cal y yeso
236
Fabricaci¢ d'elements de formig¢, guix i ciment
Fabrica‡om de elementos de formigom, cimento e gesso
Fabricacion d'elements de hormigon, greda e ciment
Fabricaci¢n de elementos de hormig¢n, cemento y yeso
2361 2'30% 2'00%
Fabricaci¢ d'elements de formig¢ per a la construcci¢
Fabrica‡om de elementos de formigom para a constru‡om
Fabricacion d'elements de hormigon entath bastiment
Fabricaci¢n de elementos de hormig¢n para la construcci¢n
2362 2'30% 2'00%
Fabricaci¢ d'elements de guix per a la construcci¢
Fabrica‡om de elementos de gesso para a constru‡om
Fabricacion d'elements de greda entath bastiment
Fabricaci¢n de elementos de yeso para la construcci¢n
2363 2'30% 2'00%
Fabricaci¢ de formig¢ fresc
Fabrica‡om de formigom fresco
Fabricacion de hormigon fresc
Fabricaci¢n de hormig¢n fresco
2364 2'30% 2'00%
Fabricaci¢ de morter
Fabrica‡om de argamassa
Fabricacion de mortŠr
Fabricaci¢n de mortero
2365 2'30% 2'00%
Fabricaci¢ de fibrociment
Fabrica‡om de fibrocimento
Fabricacion de fibrociment
Fabricaci¢n de fibrocemento
2369 2'30% 2'00%
Fabricaci¢ d'altres productes de formig¢, guix i ciment
Fabrica‡om doutros produtos de formigom, gesso e cimento
Fabricacion d'auti productes de hormigon, greda e ciment
Fabricaci¢n de otros productos de hormig¢n, yeso y cemento
237
Tall, tallament i acabat de la pedra
Corte, talhado e acabado da pedra
Talh, talhament e acabat dera pŠira
Corte, tallado y acabado de la piedra
2370 3'15% 3'35%
Tall, tallament i acabat de la pedra
Corte, talhado e acabado da pedra
Talh, talhament e acabat dera pŠira
Corte, tallado y acabado de la piedra
239
Fabricaci¢ de productes abrasius i productes minerals no met…lúlics ncaa
Fabrica‡om de produtos abrasivos e produtos minerais nom met licos ncnp
Fabricacion de productes abrasius e productes mineraus non metallics ncaa
Fabricaci¢n de productos abrasivos y productos minerales no met licos ncop
2391 2'30% 2'00%
Fabricaci¢ de productes abrasius
Fabrica‡om de produtos abrasivos
Fabricacion de productes abrasius
Fabricaci¢n de productos abrasivos
2399 2'30% 2'00%
Fabricaci¢ d'altres productes minerals no met…lúlics ncaa
Fabrica‡om doutros produtos minerais nom met licos ncnp
Fabricacion d'auti productes mineraus non metallics ncaa
Fabricaci¢n de otros productos minerales no met licos ncop
24
Metalúl£rgia; fabricaci¢ de productes de ferro, acer i ferroaliatges
Metalurgia; fabrica‡om de produtos de ferro,  cero e ferroalea‡ons
Metallurgia; fabricacion de productes de hŠr, aciŠr e ferro-aligatges
Metalurgia; fabricaci¢n de productos de hierro, acero y ferroaleaciones
241
Fabricaci¢ de productes b…sics de ferro, acer i ferroaliatges
Fabrica‡om de produtos b sicos de ferro,  cero e ferroalea‡ons
Fabricacion de productes basics de hŠr, aciŠr e ferro-aligatges
Fabricaci¢n de productos b sicos de hierro, acero y ferroaleaciones
2410 2'50% 1'65%
Fabricaci¢ de productes b…sics de ferro, acer i ferroaliatges
Fabrica‡om de produtos b sicos de ferro,  cero e ferroalea‡ons
Fabricacion de productes basics de hŠr, aciŠr e ferro-aligatges
Fabricaci¢n de productos b sicos de hierro, acero y ferroaleaciones
242
Fabricaci¢ de tubs, canonades, perfils buits i els seus accessoris, d'acer
Fabrica‡om de tubos, tubagens, perfis ocos e os seus acess¢rios, de  cero
Fabricacion de tuŠus, canerades, perfils vuets e es s•ns access•ris, d'aciŠr
Fabricaci¢n de tubos, tuber¡as, perfiles huecos y sus accesorios, de acero
2420 2'50% 1'65%
Fabricaci¢ de tubs, canonades, perfils buits i els seus accessoris, d'acer
Fabrica‡om de tubos, tubagens, perfis ocos e os seus acess¢rios, de  cero
Fabricacion de tuŠus, canerades, perfils vuets e es s•ns access•ris, d'aciŠr
Fabricaci¢n de tubos, tuber¡as, perfiles huecos y sus accesorios, de acero
243
Fabricaci¢ d'altres productes de primera transformaci¢ de l'acer
Fabrica‡om doutros produtos de primeira transforma‡om do  cero
Fabricacion d'auti productes de prumŠra transformacion der aciŠr
Fabricaci¢n de otros productos de primera transformaci¢n del acero
2431 2'50% 1'65%
Estiratge en fred
Estirado em frio
Estiratge en heired
Estirado en fr¡o
2432 2'50% 1'65%
Laminatge en fred
Lamina‡om em frio
Laminatge en heired
Laminaci¢n en fr¡o
2433 2'50% 1'65%
Producci¢ de perfils en fred amb conformaci¢ per doblegament
Produ‡om de perfis em frio por conforma‡om com pregueado
Produccion de perfils en heired damb conformacion per flechiment
Producci¢n de perfiles en fr¡o por conformaci¢n con plegado
2434 2'50% 1'65%
Trefilatge en fred
Trefilagem em frio
Trefilatge en heired
Trefilado en fr¡o
244
Producci¢ de metalls preciosos i d'altres metalls no ferris
Produ‡om de metais preciosos e doutros metais nom f‚rreos
Produccion de metals preciosi e d'auti metals non herrosi
Producci¢n de metales preciosos y de otros metales no f‚rreos
2441 2'50% 1'65%
Producci¢ de metalls preciosos
Produ‡om de metais preciosos
Produccion de metals preciosi
Producci¢n de metales preciosos
2442 2'50% 1'65%
Producci¢ d'alumini
Produ‡om de alum¡nio
Produccion d'alumini
Producci¢n de aluminio
2443 2'50% 1'65%
Producci¢ de plom, zinc i estany
Produ‡om de chumbo, zinco e estanho
Produccion de plomb, zinc e estanh
Producci¢n de plomo, zinc y esta¤o
2444 2'50% 1'65%
Producci¢ de coure
Produ‡om de cobre
Produccion de c•der
Producci¢n de cobre
2445 2'50% 1'65%
Producci¢ d'altres metalls no ferris
Produ‡om doutros metais nom f‚rreos
Produccion d'auti metals non herrosi
Producci¢n de otros metales no f‚rreos
2446 2'50% 1'65%
Tractament de combustibles nuclears
Processamento de combust¡veis nucleares
Tractament de combustibles nucleari
Procesamiento de combustibles nucleares
245
Fosa de metalls
Fundi‡om de metais
Honuda de metals
Fundici¢n de metales
2451 2'50% 1'65%
Fosa de ferro
Fundi‡om de ferro
Honuda de hŠr
Fundici¢n de hierro
2452 2'50% 1'65%
Fosa d'acer
Fundi‡om de  cero
Honuda d'aciŠr
Fundici¢n de acero
2453 2'50% 1'65%
Fosa de metalls lleugers
Fundi‡om de metais ligeiros
Honuda de metals leugŠrs
Fundici¢n de metales ligeros
2454 2'50% 1'65%
Fosa d'altres metalls no ferris
Fundi‡om doutros metais nom f‚rreos
Honuda d'auti metals non herrosi
Fundici¢n de otros metales no f‚rreos
25
Fabricaci¢ de productes met…lúlics, excepte maquin…ria i equips
Fabrica‡om de produtos met licos, excepto maquinaria e equipa
Fabricacion de productes metallics, exceptades maquin…ria e equipes
Fabricaci¢n de productos met licos, excepto maquinaria y equipo
251
Fabricaci¢ d'elements met…lúlics per a la construcci¢
Fabrica‡om de elementos met licos para a constru‡om
Fabricacion d'elements metallics entath bastiment
Fabricaci¢n de elementos met licos para la construcci¢n
2511 2'50% 1'65%
Fabricaci¢ d'estructures met…lúliques i els seus components
Fabrica‡om de estructuras met licas e os seus componentes
Fabricacion d'estructures metalliques e es s•ns components
Fabricaci¢n de estructuras met licas y sus componentes
2512 2'50% 1'65%
Fabricaci¢ de tancaments met…lúlics
Fabrica‡om de carpintaria met lica
Fabricacion de barraments metallics
Fabricaci¢n de carpinter¡a met lica
252
Fabricaci¢ de cisternes, grans dip•sits i contenidors de metall
Fabrica‡om de cisternas, grandes dep¢sitos e contentores de metal
Fabricacion de cistŠrnes, granes depausi e contienedors de metau
Fabricaci¢n de cisternas, grandes dep¢sitos y contenedores de metal
2521 2'50% 1'65%
Fabricaci¢ de radiadors i calderes per a calefacci¢ central
Fabrica‡om de radiadores e caldeiras para calefac‡om central
Fabricacion de radiadors e caudiŠres ent… cauhatge centrau
Fabricaci¢n de radiadores y calderas para calefacci¢n central
2529 2'50% 1'65%
Fabricaci¢ d'altres cisternes, grans dip•sits i contenidors de metall
Fabrica‡om doutras cisternas, grandes dep¢sitos e contentores de metal
Fabricacion d'autes cistŠrnes, granes depausi e contienedors de metau
Fabricaci¢n de otras cisternas, grandes dep¢sitos y contenedores de metal
253
Fabricaci¢ de generadors de vapor, excepte calderes per a calefacci¢ central
Fabrica‡om de geradores de vapor, excepto caldeiras de calefac‡om central
Fabricacion de generadors de bugor, exceptades caudiŠres ent… cauhatge centrau
Fabricaci¢n de generadores de vapor, excepto calderas de calefacci¢n central
2530 2'50% 1'65%
Fabricaci¢ de generadors de vapor, excepte calderes per a calefacci¢ central
Fabrica‡om de geradores de vapor, excepto caldeiras de calefac‡om central
Fabricacion de generadors de bugor, exceptades caudiŠres ent… cauhatge centrau
Fabricaci¢n de generadores de vapor, excepto calderas de calefacci¢n central
254
Fabricaci¢ d'armes i municions
Fabrica‡om de armas e muni‡ons
Fabricacion d'armes e municions
Fabricaci¢n de armas y municiones
2540 2'50% 1'65%
Fabricaci¢ d'armes i municions
Fabrica‡om de armas e muni‡ons
Fabricacion d'armes e municions
Fabricaci¢n de armas y municiones
255
Forja, estampaci¢ i embotici¢ de metalls; pulverimetalúl£rgia
Forja, estampa‡om e embutidura de metais; metalurgia de p¢s
Farga, estampadura e enclotacion de metals; pulverimetallurgia
Forja, estampaci¢n y embutici¢n de metales; metalurgia de polvos
2550 2'50% 1'65%
Forja, estampaci¢ i embotici¢ de metalls; pulverimetalúl£rgia
Forja, estampa‡om e embutidura de metais; metalurgia de p¢s
Farga, estampadura e enclotacion de metals; pulverimetallurgia
Forja, estampaci¢n y embutici¢n de metales; metalurgia de polvos
256
Tractament i revestiment de metalls; enginyeria mec…nica per compte d'altri
Tratamento e revestimento de metais; engenharia mecƒnica por conta de terceiros
Tractament e revestiment de metals; engenharia mecanica per compde d'auti
Tratamiento y revestimiento de metales; ingenier¡a mec nica por cuenta de terceros
2561 2'50% 1'65%
Tractament i revestiment de metalls
Tratamento e revestimento de metais
Tractament e revestiment de metals
Tratamiento y revestimiento de metales
2562 2'50% 1'65%
Enginyeria mec…nica per compte d'altri
Engenharia mecƒnica por conta de terceiros
Engenharia mecanica per compde d'auti
Ingenier¡a mec nica por cuenta de terceros
257
Fabricaci¢ d'articles de ganiveteria i coberts, eines i ferreteria
Fabrica‡om de artigos de cutelaria e faqueiro, ferramentas e quinquilharia
Fabricacion d'articles de cotelaria e cubŠrts, esturments e quincalhari…
Fabricaci¢n de art¡culos de cuchiller¡a y cuberter¡a, herramientas y ferreter¡a
2571 2'50% 1'65%
Fabricaci¢ d'articles de ganiveteria i coberts
Fabrica‡om de artigos de cutelaria e faqueiro
Fabricacion d'articles de cotelaria e cubŠrts
Fabricaci¢n de art¡culos de cuchiller¡a y cuberter¡a
2572 2'50% 1'65%
Fabricaci¢ de panys i ferramentes
Fabrica‡om de fechaduras e ferragens
Fabricacion de sarralhes e esturments
Fabricaci¢n de cerraduras y herrajes
2573 2'50% 1'65%
Fabricaci¢ d'eines
Fabrica‡om de ferramentas
Fabricacion d'esturments
Fabricaci¢n de herramientas
259
Fabricaci¢ d'altres productes met…lúlics
Fabrica‡om doutros produtos met licos
Fabricacion d'auti productes metallics
Fabricaci¢n de otros productos met licos
2591 2'50% 1'65%
Fabricaci¢ de bidons i tonells de ferro o d'acer
Fabrica‡om de bidons e ton‚is de ferro ou  cero
Fabricacion de bandŠles e barriques de hŠr o d'aciŠr
Fabricaci¢n de bidones y toneles de hierro o acero
2592 2'50% 1'65%
Fabricaci¢ d'envasos i embalatges lleugers, en metall
Fabrica‡om de vasilhames e embalagens met licos ligeiros
Fabricacion d'envasi e embalatges leugŠrs, en metau
Fabricaci¢n de envases y embalajes met licos ligeros
2593 2'50% 1'65%
Fabricaci¢ de productes de filferro, cadenes i molles
Fabrica‡om de produtos de arame, cadeias e molas
Fabricacion de productes de hiu de hŠr, cadees e mothes
Fabricaci¢n de productos de alambre, cadenas y muelles
2594 2'50% 1'65%
Fabricaci¢ de perns i productes de caragolam
Fabrica‡om de pernos e produtos de parafusaria
Fabricacion de bolons e productes de vitzaria
Fabricaci¢n de pernos y productos de torniller¡a
2599 2'50% 1'65%
Fabricaci¢ d'altres productes met…lúlics ncaa
Fabrica‡om doutros produtos met licos ncnp
Fabricacion d'auti productes metallics ncaa
Fabricaci¢n de otros productos met licos ncop
26
Fabricaci¢ de productes inform…tics, electr•nics i •ptics
Fabrica‡om de produtos inform ticas, electr¢nicas e ¢pticos
Fabricacion de productes informatics, electronics e optics
Fabricaci¢n de productos inform ticos, electr¢nicos y ¢pticos
261
Fabricaci¢ de components electr•nics i circuits impresos muntats
Fabrica‡om de componentes electr¢nicas e circuitos impressos montados
Fabricacion de components electronics e circuits imprimidi montadi
Fabricaci¢n de componentes electr¢nicos y circuitos impresos ensamblados
2611 1'80% 1'20%
Fabricaci¢ de components electr•nics
Fabrica‡om de componentes electr¢nicas
Fabricacion de components electronics
Fabricaci¢n de componentes electr¢nicos
2612 1'80% 1'20%
Fabricaci¢ de circuits impresos muntats
Fabrica‡om de circuitos impressos montados
Fabricacion de circuits imprimidi montadi
Fabricaci¢n de circuitos impresos ensamblados
262
Fabricaci¢ d'ordinadors i equips perifŠrics
Fabrica‡om de computadores e equipas perif‚ricos
Fabricacion d'ordinadors e equipes periferiques
Fabricaci¢n de ordenadores y equipos perif‚ricos
2620 1'80% 1'20%
Fabricaci¢ d'ordinadors i equips perifŠrics
Fabrica‡om de computadores e equipas perif‚ricos
Fabricacion d'ordinadors e equipes periferiques
Fabricaci¢n de ordenadores y equipos perif‚ricos
263
Fabricaci¢ d'equips de telecomunicacions
Fabrica‡om de equipas de telecomunica‡ons
Fabricacion d'equipes de telecomunicacions
Fabricaci¢n de equipos de telecomunicaciones
2630 1'80% 1'20%
Fabricaci¢ d'equips de telecomunicacions
Fabrica‡om de equipas de telecomunica‡ons
Fabricacion d'equipes de telecomunicacions
Fabricaci¢n de equipos de telecomunicaciones
264
Fabricaci¢ de productes electr•nics de consum
Fabrica‡om de produtos electr¢nicas de consumo
Fabricacion de productes electronics de consum
Fabricaci¢n de productos electr¢nicos de consumo
2640 1'80% 1'20%
Fabricaci¢ de productes electr•nics de consum
Fabrica‡om de produtos electr¢nicas de consumo
Fabricacion de productes electronics de consum
Fabricaci¢n de productos electr¢nicos de consumo
265
Fabricaci¢ d'instruments i aparells de mesura, verificaci¢ i navegaci¢; fabricaci¢ de rellotges
Fabrica‡om de instrumentos e aparatos de medida, verifica‡om e navega‡om; fabrica‡om de rel¢gios
Fabricacion d'esturments e aparelhs de mesura, verificacion e navegacion; fabricacion de rel•tges
Fabricaci¢n de instrumentos y aparatos de medida, verificaci¢n y navegaci¢n; fabricaci¢n de relojes
2651 1'80% 1'20%
Fabricaci¢ d'instruments i aparells de mesura, verificaci¢ i navegaci¢
Fabrica‡om de instrumentos e aparatos de medida, verifica‡om e navega‡om
Fabricacion d'esturments e aparelhs de mesura, verificacion e navegacion
Fabricaci¢n de instrumentos y aparatos de medida, verificaci¢n y navegaci¢n
2652 1'80% 1'20%
Fabricaci¢ de rellotges
Fabrica‡om de rel¢gios
Fabricacion de rel•tges
Fabricaci¢n de relojes
266
Fabricaci¢ d'equips de radiaci¢, electromŠdics i electroterapŠutics
Fabrica‡om de equipas de radia‡om, electrom‚dicos e electroterapˆuticos
Fabricacion d'equipes de radiacion, electromedicaus e electroterapeutics
Fabricaci¢n de equipos de radiaci¢n, electrom‚dicos y electroterap‚uticos
2660 1'80% 1'20%
Fabricaci¢ d'equips de radiaci¢, electromŠdics i electroterapŠutics
Fabrica‡om de equipas de radia‡om, electrom‚dicos e electroterapˆuticos
Fabricacion d'equipes de radiacion, electromedicaus e electroterapeutics
Fabricaci¢n de equipos de radiaci¢n, electrom‚dicos y electroterap‚uticos
267
Fabricaci¢ d'instruments d'•ptica i d'equips fotogr…fics
Fabrica‡om de instrumentos de ¢ptica e equipa fotogr fica
Fabricacion d'esturments d'optica e d'equipes fotografiques
Fabricaci¢n de instrumentos de ¢ptica y equipo fotogr fico
2670 1'80% 1'20%
Fabricaci¢ d'instruments d'•ptica i d'equips fotogr…fics
Fabrica‡om de instrumentos de ¢ptica e equipa fotogr fica
Fabricacion d'esturments d'optica e d'equipes fotografiques
Fabricaci¢n de instrumentos de ¢ptica y equipo fotogr fico
268
Fabricaci¢ de suports magnŠtics i •ptics
Fabrica‡om de suportes magn‚ticos e ¢pticos
Fabricacion de sup•rts magnetics e optics
Fabricaci¢n de soportes magn‚ticos y ¢pticos
2680 1'80% 1'20%
Fabricaci¢ de suports magnŠtics i •ptics
Fabrica‡om de suportes magn‚ticos e ¢pticos
Fabricacion de sup•rts magnetics e optics
Fabricaci¢n de soportes magn‚ticos y ¢pticos
27
Fabricaci¢ de materials i equips elŠctrics
Fabrica‡om de material e equipa el‚ctrica
Fabricacion de materiaus e equipes electriques
Fabricaci¢n de material y equipo el‚ctrico
271
Fabricaci¢ de motors, transformadors i generadors elŠctrics, i d'aparells de distribuci¢ i control elŠctrics
Fabrica‡om de motores, geradores e transformadores el‚ctricos, e de aparatos de distribu‡om e controle el‚ctrica
Fabricacion de motors, transformadors e generadors electrics, e d'aparelhs de distribucion e contr•tle electrics
Fabricaci¢n de motores, generadores y transformadores el‚ctricos, y de aparatos de distribuci¢n y control el‚ctrico
2711 1'80% 1'20%
Fabricaci¢ de motors, transformadors i generadors elŠctrics
Fabrica‡om de motores, geradores e transformadores el‚ctricos
Fabricacion de motors, transformadors e generadors electrics
Fabricaci¢n de motores, generadores y transformadores el‚ctricos
2712 1'80% 1'20%
Fabricaci¢ d'aparells de distribuci¢ i control elŠctrics
Fabrica‡om de aparatos de distribu‡om e controle el‚ctrica
Fabricacion d'aparelhs de distribucion e contr•tle electrics
Fabricaci¢n de aparatos de distribuci¢n y control el‚ctrico
272
Fabricaci¢ d'acumuladors i piles elŠctriques
Fabrica‡om de pilhas e acumuladores el‚ctricos
Fabricacion d'acomoladors e piles electriques
Fabricaci¢n de pilas y acumuladores el‚ctricos
2720 1'80% 1'20%
Fabricaci¢ d'acumuladors i piles elŠctriques
Fabrica‡om de pilhas e acumuladores el‚ctricos
Fabricacion d'acomoladors e piles electriques
Fabricaci¢n de pilas y acumuladores el‚ctricos
273
Fabricaci¢ de cables i dispositius de cablatge
Fabrica‡om de cabos e dispositivos de cablagem
Fabricacion de cables e dispositius de cablatge
Fabricaci¢n de cables y dispositivos de cableado
2731 1'80% 1'20%
Fabricaci¢ de cables de fibra •ptica
Fabrica‡om de cabos de fibra ¢ptica
Fabricacion de cables de fibra optica
Fabricaci¢n de cables de fibra ¢ptica
2732 1'80% 1'20%
Fabricaci¢ d'altres fils i cables electr•nics i elŠctrics
Fabrica‡om doutros fios e cabos electr¢nicas e el‚ctricos
Fabricacion d'auti hius e cables electronics e electrics
Fabricaci¢n de otros hilos y cables electr¢nicos y el‚ctricos
2733 1'80% 1'20%
Fabricaci¢ de dispositius de cablatge
Fabrica‡om de dispositivos de cablagem
Fabricacion de dispositius de cablatge
Fabricaci¢n de dispositivos de cableado
274
Fabricaci¢ de llums elŠctrics i aparells d'ilúluminaci¢
Fabrica‡om de lƒmpadas e aparatos el‚ctricos de ilumina‡om
Fabricacion de lums electrics e aparelhs d'illuminacion
Fabricaci¢n de l mparas y aparatos el‚ctricos de iluminaci¢n
2740 1'80% 1'20%
Fabricaci¢ de llums elŠctrics i aparells d'ilúluminaci¢
Fabrica‡om de lƒmpadas e aparatos el‚ctricos de ilumina‡om
Fabricacion de lums electrics e aparelhs d'illuminacion
Fabricaci¢n de l mparas y aparatos el‚ctricos de iluminaci¢n
275
Fabricaci¢ d'aparells domŠstics
Fabrica‡om de aparatos dom‚stica
Fabricacion d'aparelhs domestics
Fabricaci¢n de aparatos dom‚sticos
2751 1'80% 1'20%
Fabricaci¢ d'electrodomŠstics
Fabrica‡om de electrodom‚sticos
Fabricacion d'electrodomestics
Fabricaci¢n de electrodom‚sticos
2752 1'80% 1'20%
Fabricaci¢ d'aparells domŠstics no elŠctrics
Fabrica‡om de aparatos dom‚stica nom el‚ctricos
Fabricacion d'aparelhs domestics non electrics
Fabricaci¢n de aparatos dom‚sticos no el‚ctricos
279
Fabricaci¢ d'altre material i equip elŠctric
Fabrica‡om doutro material e equipa el‚ctrica
Fabricacion d'aute materiau e equipa electrica
Fabricaci¢n de otro material y equipo el‚ctrico
2790 1'80% 1'20%
Fabricaci¢ d'altre material i equip elŠctric
Fabrica‡om doutro material e equipa el‚ctrica
Fabricacion d'aute materiau e equipa electrica
Fabricaci¢n de otro material y equipo el‚ctrico
28
Fabricaci¢ de maquin…ria i equips ncaa
Fabrica‡om de maquinaria e equipa ncnp
Fabricacion de maquin…ria e equipes ncaa
Fabricaci¢n de maquinaria y equipo ncop
281
Fabricaci¢ de maquin…ria d'£s general
Fabrica‡om de maquinaria de uso geral
Fabricacion de maquin…ria d'emplec generau
Fabricaci¢n de maquinaria de uso general
2811 2'50% 1'65%
Fabricaci¢ de motors i turbines, excepte els destinats a aeronaus, vehicles autom•bils i ciclomotors
Fabrica‡om de motores e turbinas, excepto os destinados a aeronaves, ve¡culos autom¢veis e ciclomotores
Fabricacion de motors e arrodeths, exceptadi es destinadi a aeronaus, ve‹culs automobils e ciclomotors
Fabricaci¢n de motores y turbinas, excepto los destinados a aeronaves, veh¡culos autom¢viles y ciclomotores
2812 2'50% 1'65%
Fabricaci¢ d'equips de transmissions hidr…uliques i pneum…tiques
Fabrica‡om de equipas de transmissom hidr ulica e pneum tica
Fabricacion d'equipes de transmissions idrauliques e pneumatiques
Fabricaci¢n de equipos de transmisi¢n hidr ulica y neum tica
2813 2'50% 1'65%
Fabricaci¢ d'altres bombes i compressors
Fabrica‡om doutras bombas e compressores
Fabricacion d'autes pompes e compressors
Fabricaci¢n de otras bombas y compresores
2814 2'50% 1'65%
Fabricaci¢ d'altra aixeteria i v…lvules
Fabrica‡om doutra tornearia e v lvulas
Fabricacion d'aute shetaria e valvules
Fabricaci¢n de otra grifer¡a y v lvulas
2815 2'50% 1'65%
Fabricaci¢ de coixinets, engranatges i •rgans mec…nics de transmissi¢
Fabrica‡om de rolamentos, engrenagens e ¢rgaos mecƒnicos de transmissom
Fabricacion de coishinets, engranatges e organs mecanics de transmission
Fabricaci¢n de cojinetes, engranajes y ¢rganos mec nicos de transmisi¢n
282
Fabricaci¢ d'altra maquin…ria d'£s general
Fabrica‡om doutra maquinaria de uso geral
Fabricacion d'auta maquin…ria d'emplec generau
Fabricaci¢n de otra maquinaria de uso general
2821 2'50% 1'65%
Fabricaci¢ de forns i cremadors
Fabrica‡om de fornos e queimadores
Fabricacion de horns e cremadors
Fabricaci¢n de hornos y quemadores
2822 2'50% 1'65%
Fabricaci¢ de maquin…ria d'elevaci¢ i manipulaci¢
Fabrica‡om de maquinaria de eleva‡om e manipula‡om
Fabricacion de maquin…ria d'elevacion e manipulacion
Fabricaci¢n de maquinaria de elevaci¢n y manipulaci¢n
2823 2'50% 1'65%
Fabricaci¢ de m…quines i equips d'oficina, excepte equips inform…tics
Fabrica‡om de m quinas e equipas de oficina, excepto equipas inform ticas
Fabricacion de maquines e equipes de burŠu, exceptades equipes informatiques
Fabricaci¢n de m quinas y equipos de oficina, excepto equipos inform ticos
2824 2'50% 1'65%
Fabricaci¢ de m…quines elŠctriques manuals
Fabrica‡om de ferramentas el‚ctricas manuais
Fabricacion de maquines electriques manuaus
Fabricaci¢n de herramientas el‚ctricas manuales
2825 2'50% 1'65%
Fabricaci¢ de maquin…ria de ventilaci¢ i refrigeraci¢ no domŠstica
Fabrica‡om de maquinaria de ventila‡om e refrigera‡om nom dom‚stica
Fabricacion de maquin…ria de ventilacion e refrejament non domestica
Fabricaci¢n de maquinaria de ventilaci¢n y refrigeraci¢n no dom‚stica
2829 2'50% 1'65%
Fabricaci¢ d'altra maquin…ria d'£s general ncaa
Fabrica‡om doutra maquinaria de uso geral ncnp
Fabricacion d'auta maquin…ria d'emplec generau ncaa
Fabricaci¢n de otra maquinaria de uso general ncop
283
Fabricaci¢ de maquin…ria agr…ria i forestal
Fabrica‡om de maquinaria agraria e florestal
Fabricacion de maquin…ria agr…ria e forestau
Fabricaci¢n de maquinaria agraria y forestal
2830 2'50% 1'65%
Fabricaci¢ de maquin…ria agr…ria i forestal
Fabrica‡om de maquinaria agraria e florestal
Fabricacion de maquin…ria agr…ria e forestau
Fabricaci¢n de maquinaria agraria y forestal
284
Fabricaci¢ de m…quines eina per treballar els metalls, i altres m…quines eina
Fabrica‡om de m quinas ferramenta para trabalhar o metal e outras m quinas ferramenta
Fabricacion de maquines esturment per trabalhar es metals, e autes maquines esturment
Fabricaci¢n de m quinas herramienta para trabajar el metal y otras m quinas herramienta
2841 2'50% 1'65%
Fabricaci¢ de m…quines eina per treballar els metalls
Fabrica‡om de m quinas ferramenta para trabalhar o metal
Fabricacion de maquines esturment per trabalhar es metals
Fabricaci¢n de m quinas herramienta para trabajar el metal
2849 2'50% 1'65%
Fabricaci¢ d'altres m…quines eina
Fabrica‡om doutras m quinas ferramenta
Fabricacion d'autes maquines esturment
Fabricaci¢n de otras m quinas herramienta
289
Fabricaci¢ d'altra maquin…ria per a usos espec¡fics
Fabrica‡om doutra maquinaria para usos espec¡ficos
Fabricacion d'auta maquin…ria ent… emplecs especifics
Fabricaci¢n de otra maquinaria para usos espec¡ficos
2891 2'50% 1'65%
Fabricaci¢ de maquin…ria per a les ind£stries metalúl£rgiques
Fabrica‡om de maquinaria para a ind£stria metal£rgica
Fabricacion de maquin…ria ent…s industries metallurgiques
Fabricaci¢n de maquinaria para la industria metal£rgica
2892 2'50% 1'65%
Fabricaci¢ de maquin…ria per a les ind£stries extractives i de la construcci¢
Fabrica‡om de maquinaria para as ind£strias extractivas e da constru‡om
Fabricacion de maquin…ria ent…s industries extractives e dera bastiment
Fabricaci¢n de maquinaria para las industrias extractivas y de la construcci¢n
2893 2'50% 1'65%
Fabricaci¢ de maquin…ria per a les ind£stries de l'alimentaci¢, begudes i tabac
Fabrica‡om de maquinaria para a ind£stria da alimenta‡om, bebidas e tabaco
Fabricacion de maquin…ria ent…s industries dera alimentacion, begudes e tabac
Fabricaci¢n de maquinaria para la industria de la alimentaci¢n, bebidas y tabaco
2894 2'50% 1'65%
Fabricaci¢ de maquin…ria per a les ind£stries tŠxtils, de la confecci¢ i del cuir
Fabrica‡om de maquinaria para as ind£strias tˆxtil, da confecci¢n e do couro
Fabricacion de maquin…ria ent…s industries textiles, dera confeccion e deth cuer
Fabricaci¢n de maquinaria para las industrias textil, de la confecci¢n y del cuero
2895 2'50% 1'65%
Fabricaci¢ de maquin…ria per a les ind£stries del paper i del cart¢
Fabrica‡om de maquinaria para a ind£stria do papel e do cartom
Fabricacion de maquin…ria ent…s industries deth papŠr e deth carton
Fabricaci¢n de maquinaria para la industria del papel y del cart¢n
2896 2'50% 1'65%
Fabricaci¢ de maquin…ria per a les ind£stries del pl…stic i del cautx£
Fabrica‡om de maquinaria para a ind£stria do pl stico e o caucho
Fabricacion de maquin…ria ent…s industries deth plastic e deth cauchoc
Fabricaci¢n de maquinaria para la industria del pl stico y el caucho
2899 2'50% 1'65%
Fabricaci¢ d'altra maquin…ria per a usos espec¡fics ncaa
Fabrica‡om doutra maquinaria para usos espec¡ficos ncnp
Fabricacion d'auta maquin…ria ent… emplecs especifics ncaa
Fabricaci¢n de otra maquinaria para usos espec¡ficos ncop
29
Fabricaci¢ de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs
Fabrica‡om de ve¡culos de motor, reboques e semi-reboques
Fabricacion de ve‹culs de motor, rem•lcs e semirem•lcs
Fabricaci¢n de veh¡culos de motor, remolques y semirremolques
291
Fabricaci¢ de vehicles de motor
Fabrica‡om de ve¡culos de motor
Fabricacion de ve‹culs de motor
Fabricaci¢n de veh¡culos de motor
2910 1'80% 1'20%
Fabricaci¢ de vehicles de motor
Fabrica‡om de ve¡culos de motor
Fabricacion de ve‹culs de motor
Fabricaci¢n de veh¡culos de motor
292
Fabricaci¢ de carrosseries per a vehicles de motor; fabricaci¢ de remolcs i semiremolcs
Fabrica‡om de carrocerias para ve¡culos de motor; fabrica‡om de reboques e semi-reboques
Fabricacion de carro‡aries ent… ve‹culs de motor; fabricacion de rem•lcs e semirem•lcs
Fabricaci¢n de carrocer¡as para veh¡culos de motor; fabricaci¢n de remolques y semirremolques
2920 1'80% 1'20%
Fabricaci¢ de carrosseries per a vehicles de motor; fabricaci¢ de remolcs i semiremolcs
Fabrica‡om de carrocerias para ve¡culos de motor; fabrica‡om de reboques e semi-reboques
Fabricacion de carro‡aries ent… ve‹culs de motor; fabricacion de rem•lcs e semirem•lcs
Fabricaci¢n de carrocer¡as para veh¡culos de motor; fabricaci¢n de remolques y semirremolques
293
Fabricaci¢ de components, peces i accessoris per a vehicles de motor
Fabrica‡om de componentes, pe‡as e acess¢rios para ve¡culos de motor
Fabricacion de components, pŠces e access•ris ent… ve‹culs de motor
Fabricaci¢n de componentes, piezas y accesorios para veh¡culos de motor
2931 1'80% 1'20%
Fabricaci¢ d'equips elŠctrics i electr•nics per a vehicles de motor
Fabrica‡om de equipas el‚ctricos e electr¢nicas para ve¡culos de motor
Fabricacion d'equipes electriques e electroniques ent… ve‹culs de motor
Fabricaci¢n de equipos el‚ctricos y electr¢nicos para veh¡culos de motor
2932 1'80% 1'20%
Fabricaci¢ d'altres components, peces i accessoris per a vehicles de motor
Fabrica‡om doutros componentes, pe‡as e acess¢rios para ve¡culos de motor
Fabricacion d'auti components, pŠces e access•ris ent… ve‹culs de motor
Fabricaci¢n de otros componentes, piezas y accesorios para veh¡culos de motor
30
Fabricaci¢ d'altres materials de transport
Fabrica‡om doutro material de transporte
Fabricacion d'auti materiaus de transp•rt
Fabricaci¢n de otro material de transporte
301
Construcci¢ naval
Constru‡om naval
Bastiment navau
Construcci¢n naval
3011 2'50% 1'65%
Construcci¢ de vaixells i estructures flotants
Constru‡om de barcos e estructuras flutuantes
Bastiment de vaishŠths e estructures flotants
Construcci¢n de barcos y estructuras flotantes
3012 2'50% 1'65%
Construcci¢ d'embarcacions d'esbarjo i d'esport
Constru‡om de embarca‡ons de recreio e esporte
Bastiment d'embarcacions de l‚ser e d'esp•rt
Construcci¢n de embarcaciones de recreo y deporte
302
Fabricaci¢ de locomotores i material ferroviari
Fabrica‡om de locomotoras e material ferrovi rio
Fabricacion de locomotives e materiau ferroviari
Fabricaci¢n de locomotoras y material ferroviario
3020 2'50% 1'65%
Fabricaci¢ de locomotores i material ferroviari
Fabrica‡om de locomotoras e material ferrovi rio
Fabricacion de locomotives e materiau ferroviari
Fabricaci¢n de locomotoras y material ferroviario
303
Construcci¢ aeron…utica i espacial i la seva maquin…ria
Constru‡om aeron utica e espacial e a sua maquinaria
Bastiment aeronautic e espaciau e era sua maquin…ria
Construcci¢n aeron utica y espacial y su maquinaria
3030 2'50% 1'65%
Construcci¢ aeron…utica i espacial i la seva maquin…ria
Constru‡om aeron utica e espacial e a sua maquinaria
Bastiment aeronautic e espaciau e era sua maquin…ria
Construcci¢n aeron utica y espacial y su maquinaria
304
Fabricaci¢ de vehicles de combat
Fabrica‡om de ve¡culos de combate
Fabricacion de ve‹culs de combat
Fabricaci¢n de veh¡culos de combate
3040 2'50% 1'65%
Fabricaci¢ de vehicles de combat
Fabrica‡om de ve¡culos de combate
Fabricacion de ve‹culs de combat
Fabricaci¢n de veh¡culos de combate
309
Fabricaci¢ d'altres materials de transport ncaa
Fabrica‡om doutro material de transporte ncnp
Fabricacion d'auti materiaus de transp•rt ncaa
Fabricaci¢n de otro material de transporte ncop
3091 1'80% 1'20%
Fabricaci¢ de motocicletes
Fabrica‡om de motocicletas
Fabricacion de motocicletes
Fabricaci¢n de motocicletas
3092 1'80% 1'20%
Fabricaci¢ de bicicletes i vehicles per a persones amb discapacitat
Fabrica‡om de bicicletas e de ve¡culos para pessoas com incapacidade
Fabricacion de biciclŠtes e ve‹culs ent… persones damb discapacitat
Fabricaci¢n de bicicletas y de veh¡culos para personas con discapacidad
3099 2'50% 1'65%
Fabricaci¢ d'altres materials de transport ncaa
Fabrica‡om doutro material de transporte ncnp
Fabricacion d'auti materiaus de transp•rt ncaa
Fabricaci¢n de otro material de transporte ncop
31
Fabricaci¢ de mobles
Fabrica‡om de m¢veis
Fabricacion de m•bles
Fabricaci¢n de muebles
310
Fabricaci¢ de mobles
Fabrica‡om de m¢veis
Fabricacion de m•bles
Fabricaci¢n de muebles
3101 2'20% 1'90%
Fabricaci¢ de mobles d'oficina i d'establiments comercials
Fabrica‡om de m¢veis de oficina e de estabelecimentos comerciais
Fabricacion de m•bles de burŠu e d'establiments comerciaus
Fabricaci¢n de muebles de oficina y de establecimientos comerciales
3102 2'20% 1'90%
Fabricaci¢ de mobles de cuina
Fabrica‡om de m¢veis de cozina
Fabricacion de m•bles de codina
Fabricaci¢n de muebles de cocina
3103 2'20% 1'90%
Fabricaci¢ de matalassos
Fabrica‡om de colchons
Fabricacion de matalassi
Fabricaci¢n de colchones
3109 2'20% 1'90%
Fabricaci¢ d'altres mobles
Fabrica‡om doutros m¢veis
Fabricacion d'auti m•bles
Fabricaci¢n de otros muebles
32
Ind£stries manufactureres diverses
Outras ind£strias manufactureiras
Industries facturŠires diuŠrses
Otras industrias manufactureras
321
Fabricaci¢ d'articles de joieria, bijuteria i similars
Fabrica‡om de artigos de joalheria, bijutaria e similares
Fabricacion d'articles de joielaria, dauraria e similares
Fabricaci¢n de art¡culos de joyer¡a, bisuter¡a y similares
3211 1'05% 0'85%
Fabricaci¢ de monedes
Fabrica‡om de moedas
Fabricacion de monedes
Fabricaci¢n de monedas
3212 1'05% 0'85%
Fabricaci¢ d'articles de joieria i articles similars
Fabrica‡om de artigos de joalheria e artigos similares
Fabricacion d'articles de joielaria e articles similares
Fabricaci¢n de art¡culos de joyer¡a y art¡culos similares
3213 1'05% 0'85%
Fabricaci¢ d'articles de bijuteria i articles similars
Fabrica‡om de artigos de bijutaria e artigos similares
Fabricacion d'articles de dauraria e articles similares
Fabricaci¢n de art¡culos de bisuter¡a y art¡culos similares
322
Fabricaci¢ d'instruments musicals
Fabrica‡om de instrumentos musicais
Fabricacion d'esturments musicaus
Fabricaci¢n de instrumentos musicales
3220 1'05% 0'85%
Fabricaci¢ d'instruments musicals
Fabrica‡om de instrumentos musicais
Fabricacion d'esturments musicaus
Fabricaci¢n de instrumentos musicales
323
Fabricaci¢ d'articles d'esport
Fabrica‡om de artigos de esporte
Fabricacion d'articles d'esp•rt
Fabricaci¢n de art¡culos de deporte
3230 1'80% 1'20%
Fabricaci¢ d'articles d'esport
Fabrica‡om de artigos de esporte
Fabricacion d'articles d'esp•rt
Fabricaci¢n de art¡culos de deporte
324
Fabricaci¢ de jocs i joguines
Fabrica‡om de jogos e joguetes
Fabricacion de j•cs e joguets
Fabricaci¢n de juegos y juguetes
3240 1'80% 1'20%
Fabricaci¢ de jocs i joguines
Fabrica‡om de jogos e joguetes
Fabricacion de j•cs e joguets
Fabricaci¢n de juegos y juguetes
325
Fabricaci¢ d'instruments i subministraments mŠdics i odontol•gics
Fabrica‡om de instrumentos e subministra‡ons m‚dicos e odontol¢gicos
Fabricacion d'esturments e subministraments medicaus e odontologics
Fabricaci¢n de instrumentos y suministros m‚dicos y odontol¢gicos
3250 1'80% 1'20%
Fabricaci¢ d'instruments i subministraments mŠdics i odontol•gics
Fabrica‡om de instrumentos e subministra‡ons m‚dicos e odontol¢gicos
Fabricacion d'esturments e subministraments medicaus e odontologics
Fabricaci¢n de instrumentos y suministros m‚dicos y odontol¢gicos
329
Ind£stries manufactureres ncaa
Ind£strias manufactureiras ncnp
Industries facturŠires ncaa
Industrias manufactureras ncop
3291 1'80% 1'20%
Fabricaci¢ d'escombres, brotxes i raspalls
Fabrica‡om de vassoiras, brochas e escovas
Fabricacion d'escampes, espolsetes e raspalhs
Fabricaci¢n de escobas, brochas y cepillos
3299 1'80% 1'20%
Altres ind£stries manufactureres ncaa
Outras ind£strias manufactureiras ncnp
Autes industries facturŠires ncaa
Otras industrias manufactureras ncop
33
Reparaci¢ i instalúlaci¢ de maquin…ria i equips
Repara‡om e instala‡om de maquinaria e equipa
Apariament e installacion de maquin…ria e equipes
Reparaci¢n e instalaci¢n de maquinaria y equipo
331
Reparaci¢ de productes met…lúlics, maquin…ria i equips
Repara‡om de produtos met licos, maquinaria e equipa
Apariament de productes metallics, maquin…ria e equipes
Reparaci¢n de productos met licos, maquinaria y equipo
3311 2'50% 1'65%
Reparaci¢ de productes met…lúlics
Repara‡om de produtos met licos
Apariament de productes metallics
Reparaci¢n de productos met licos
3312 2'50% 1'65%
Reparaci¢ de maquin…ria
Repara‡om de maquinaria
Apariament de maquin…ria
Reparaci¢n de maquinaria
3313 1'80% 1'20%
Reparaci¢ d'equips electr•nics i •ptics
Repara‡om de equipas electr¢nicas e ¢pticos
Apariament d'equipes electroniques e optics
Reparaci¢n de equipos electr¢nicos y ¢pticos
3314 1'80% 1'20%
Reparaci¢ d'equips elŠctrics
Repara‡om de equipas el‚ctricos
Apariament d'equipes electriques
Reparaci¢n de equipos el‚ctricos
3315 2'50% 1'65%
Reparaci¢ i manteniment naval
Repara‡om e manuten‡om naval
Apariament e mantenen‡a navau
Reparaci¢n y mantenimiento naval
3316 2'50% 1'65%
Reparaci¢ i manteniment aeron…utic i espacial
Repara‡om e manuten‡om aeron utico e espacial
Apariament e mantenen‡a aeronautic e espaciau
Reparaci¢n y mantenimiento aeron utico y espacial
3317 2'50% 1'65%
Reparaci¢ i manteniment d'altres materials de transport
Repara‡om e manuten‡om doutro material de transporte
Apariament e mantenen‡a d'auti materiaus de transp•rt
Reparaci¢n y mantenimiento de otro material de transporte
3319 2'50% 1'65%
Reparaci¢ d'altres equips
Repara‡om doutras equipas
Apariament d'autes equipes
Reparaci¢n de otros equipos
332
Instalúlaci¢ de maquin…ria i equips industrials
Instala‡om de m quinas e equipas industriais
Installacion de maquin…ria e equipes industriales
Instalaci¢n de m quinas y equipos industriales
3320 2'50% 1'65%
Instalúlaci¢ de maquin…ria i equips industrials
Instala‡om de m quinas e equipas industriais
Installacion de maquin…ria e equipes industriales
Instalaci¢n de m quinas y equipos industriales
D
Subministrament d'energia elŠctrica, gas, vapor i aire condicionat
Suministra‡om de energia el‚ctrica, gas, vapor e ar condicionado
Subministrament d'energia electrica, gas, bugor e aire condicionat
Suministro de energ¡a el‚ctrica, gas, vapor y aire acondicionado
35
Subministrament d'energia elŠctrica, gas, vapor i aire condicionat
Suministra‡om de energia el‚ctrica, gas, vapor e ar condicionado
Subministrament d'energia electrica, gas, bugor e aire condicionat
Suministro de energ¡a el‚ctrica, gas, vapor y aire acondicionado
351
Producci¢, transport i distribuci¢ d'energia elŠctrica
Produ‡om, transporte e distribu‡om de energia el‚ctrica
Produccion, transp•rt e distribucion d'energia electrica
Producci¢n, transporte y distribuci¢n de energ¡a el‚ctrica
3512 2'10% 1'90%
Transport d'energia elŠctrica
Transporte de energia el‚ctrica
Transp•rt d'energia electrica
Transporte de energ¡a el‚ctrica
3513 2'10% 1'90%
Distribuci¢ d'energia elŠctrica
Distribu‡om de energia el‚ctrica
Distribucion d'energia electrica
Distribuci¢n de energ¡a el‚ctrica
3514 2'10% 1'90%
Comer‡ d'energia elŠctrica
Com‚rcio de energia el‚ctrica
ComŠr‡ d'energia electrica
Comercio de energ¡a el‚ctrica
3515 2'10% 1'90%
Producci¢ d'energia hidroelŠctrica
Produ‡om de energia hidroel‚ctrica
Produccion d'energia idroelectrica
Producci¢n de energ¡a hidroel‚ctrica
3516 2'10% 1'90%
Producci¢ d'energia elŠctrica d'origen tŠrmic convencional
Produ‡om de energia el‚ctrica de origem t‚rmico convencional
Produccion d'energia electrica d'origina termic convencionau
Producci¢n de energ¡a el‚ctrica de origen t‚rmico convencional
3517 2'10% 1'90%
Producci¢ d'energia elŠctrica d'origen nuclear
Produ‡om de energia el‚ctrica de origem nuclear
Produccion d'energia electrica d'origina nucleara
Producci¢n de energ¡a el‚ctrica de origen nuclear
3518 2'10% 1'90%
Producci¢ d'energia elŠctrica d'origen e•lic
Produ‡om de energia el‚ctrica de origem e¢lico
Produccion d'energia electrica d'origina eoliana
Producci¢n de energ¡a el‚ctrica de origen e¢lico
3519 2'10% 1'90%
Producci¢ d'energia elŠctrica d'altres tipus
Produ‡om de energia el‚ctrica doutros tipos
Produccion d'energia electrica d'auti tipes
Producci¢n de energ¡a el‚ctrica de otros tipos
352
Producci¢ de gas; distribuci¢ per canonada de combustibles gasosos
Produ‡om de gas; distribu‡om por tubagem de combust¡veis gasosos
Produccion de gas; distribucion per canerada de combustibles gasosi
Producci¢n de gas; distribuci¢n por tuber¡a de combustibles gaseosos
3521 2'10% 1'90%
Producci¢ de gas
Produ‡om de gas
Produccion de gas
Producci¢n de gas
3522 2'10% 1'90%
Distribuci¢ per canonada de combustibles gasosos
Distribu‡om por tubagem de combust¡veis gasosos
Distribucion per canerada de combustibles gasosi
Distribuci¢n por tuber¡a de combustibles gaseosos
3523 2'10% 1'90%
Comer‡ de gas per canonada
Com‚rcio de gas por tubagem
ComŠr‡ de gas per canerada
Comercio de gas por tuber¡a
353
Subministrament de vapor i aire condicionat
Suministra‡om de vapor e ar condicionado
Subministrament de bugor e aire condicionat
Suministro de vapor y aire acondicionado
3530 2'10% 1'90%
Subministrament de vapor i aire condicionat
Suministra‡om de vapor e ar condicionado
Subministrament de bugor e aire condicionat
Suministro de vapor y aire acondicionado
E
Subministrament d'aigua; activitats de sanejament, gesti¢ de residus i descontaminaci¢
Suministra‡om de  gua, actividades de saneamento, gestom de residuos e descontamina‡om
Subministrament d'aigua; activitats d'assanament, gestion de residus e descontaminacion
Suministro de agua, actividades de saneamiento, gesti¢n de residuos y descontaminaci¢n
36
Captaci¢, potabilitzaci¢ i distribuci¢ d'aigua
Capta‡om, depura‡om e distribu‡om de  gua
Captacion, potabilizacion e distribucion d'aigua
Captaci¢n, depuraci¢n y distribuci¢n de agua
360
Captaci¢, potabilitzaci¢ i distribuci¢ d'aigua
Capta‡om, depura‡om e distribu‡om de  gua
Captacion, potabilizacion e distribucion d'aigua
Captaci¢n, depuraci¢n y distribuci¢n de agua
3600 2'35% 1'55%
Captaci¢, potabilitzaci¢ i distribuci¢ d'aigua
Capta‡om, depura‡om e distribu‡om de  gua
Captacion, potabilizacion e distribucion d'aigua
Captaci¢n, depuraci¢n y distribuci¢n de agua
37
Recollida i tractament d'aiges residuals
Recolhida e tratamento de  guas residuais
Recuelhuda e tractament d'aiges residuaus
Recogida y tratamiento de aguas residuales
370
Recollida i tractament d'aiges residuals
Recolhida e tratamento de  guas residuais
Recuelhuda e tractament d'aiges residuaus
Recogida y tratamiento de aguas residuales
3700 2'35% 1'55%
Recollida i tractament d'aiges residuals
Recolhida e tratamento de  guas residuais
Recuelhuda e tractament d'aiges residuaus
Recogida y tratamiento de aguas residuales
38
Recollida, tractament i eliminaci¢ de residus; valoritzaci¢
Recolhida, tratamento e elimina‡om de residuos; valoriza‡om
Recuelhuda, tractament e eliminacion de residus; valorizacion
Recogida, tratamiento y eliminaci¢n de residuos; valorizaci¢n
381
Recollida de residus
Recolhida de residuos
Recuelhuda de residus
Recogida de residuos
3811 2'35% 1'55%
Recollida de residus no perillosos
Recolhida de residuos nom perigosos
Recuelhuda de residus non perilhosi
Recogida de residuos no peligrosos
3812 2'35% 1'55%
Recollida de residus perillosos
Recolhida de residuos perigosos
Recuelhuda de residus perilhosi
Recogida de residuos peligrosos
382
Tractament i eliminaci¢ de residus
Tratamento e elimina‡om de residuos
Tractament e eliminacion de residus
Tratamiento y eliminaci¢n de residuos
3821 2'35% 1'55%
Tractament i eliminaci¢ de residus no perillosos
Tratamento e elimina‡om de residuos nom perigosos
Tractament e eliminacion de residus non perilhosi
Tratamiento y eliminaci¢n de residuos no peligrosos
3822 2'35% 1'55%
Tractament i eliminaci¢ de residus perillosos
Tratamento e elimina‡om de residuos perigosos
Tractament e eliminacion de residus perilhosi
Tratamiento y eliminaci¢n de residuos peligrosos
383
Valoritzaci¢
Valoriza‡om
Valorizacion
Valorizaci¢n
3831 2'35% 1'55%
Separaci¢ i classificaci¢ de materials
Separa‡om e classifica‡om de materiais
Separacion e classificacion de materiaus
Separaci¢n y clasificaci¢n de materiales
3832 2'35% 1'55%
Valoritzaci¢ de materials ja classificats
Valoriza‡om de materiais j  classificados
Valorizacion de materiaus ja classificadi
Valorizaci¢n de materiales ya clasificados
39
Activitats de descontaminaci¢ i altres serveis de gesti¢ de residus
Actividades de descontamina‡om e outros servicios de gestom de residuos
Activitats de descontaminacion e auti servicis de gestion de residus
Actividades de descontaminaci¢n y otros servicios de gesti¢n de residuos
390
Activitats de descontaminaci¢ i altres serveis de gesti¢ de residus
Actividades de descontamina‡om e outros servicios de gestom de residuos
Activitats de descontaminacion e auti servicis de gestion de residus
Actividades de descontaminaci¢n y otros servicios de gesti¢n de residuos
3900 2'35% 1'55%
Activitats de descontaminaci¢ i altres serveis de gesti¢ de residus
Actividades de descontamina‡om e outros servicios de gestom de residuos
Activitats de descontaminacion e auti servicis de gestion de residus
Actividades de descontaminaci¢n y otros servicios de gesti¢n de residuos
F
Construcci¢
Constru‡om
Bastiment
Construcci¢n
41
Construcci¢ d'immobles
Constru‡om de edif¡cios
Bastiment d'imm•bles
Construcci¢n de edificios
411
Promoci¢ immobili…ria
Promo‡om imobili ria
Promocion immobili…ria
Promoci¢n inmobiliaria
4110 0'95% 1'20%
Promoci¢ immobili…ria
Promo‡om imobili ria
Promocion immobili…ria
Promoci¢n inmobiliaria
412
Construcci¢ d'edificis
Constru‡om de edif¡cios
Bastiment de bastisses
Construcci¢n de edificios
4121 3'65% 3'35%
Construcci¢ d'edificis residencials
Constru‡om de edif¡cios residenciais
Bastiment de bastisses residenciaus
Construcci¢n de edificios residenciales
4122 3'65% 3'35%
Construcci¢ d'edificis no residencials
Constru‡om de edif¡cios nom residenciais
Bastiment de bastisses non residenciaus
Construcci¢n de edificios no residenciales
42
Enginyeria civil
Engenharia civil
Engenharia civil
Ingenier¡a civil
421
Construcci¢ de carreteres, vies fŠrries, ponts i t£nels
Constru‡om de estradas e vias f‚rreas, pontes e t£neis
Bastiment de carretŠres, vies herrades, p•nts e tunŠls
Construcci¢n de carreteras y v¡as f‚rreas, puentes y t£neles
4211 3'65% 3'35%
Construcci¢ de carreteres i autopistes
Constru‡om de estradas e auto-estradas
Bastiment de carretŠres e autopistes
Construcci¢n de carreteras y autopistas
4212 3'65% 3'35%
Construcci¢ de vies fŠrries de superf¡cie i subterr…nies
Constru‡om de vias f‚rreas de superf¡cie e subterrƒneas
Bastiment de vies herrades de superf¡cia e sosterranha
Construcci¢n de v¡as f‚rreas de superficie y subterr neas
4213 3'65% 3'35%
Construcci¢ de ponts i t£nels
Constru‡om de pontes e t£neis
Bastiment de p•nts e tunŠls
Construcci¢n de puentes y t£neles
422
Construcci¢ de xarxes
Constru‡om de redes
Bastiment de hilats
Construcci¢n de redes
4221 3'65% 3'35%
Construcci¢ de xarxes per a fluids
Constru‡om de redes para fluidos
Bastiment de hilats ent… flu‹ds
Construcci¢n de redes para fluidos
4222 3'65% 3'35%
Construcci¢ de xarxes elŠctriques i de telecomunicacions
Constru‡om de redes el‚ctricas e de telecomunica‡ons
Bastiment de hilats electriques e de telecomunicacions
Construcci¢n de redes el‚ctricas y de telecomunicaciones
429
Construcci¢ d'altres obres d'enginyeria civil
Constru‡om doutros projectos de engenharia civil
Bastiment d'autes •bres d'engenharia civil
Construcci¢n de otros proyectos de ingenier¡a civil
4291 3'65% 3'35%
Obres hidr…uliques
Obras hidr ulicas
ãbres idrauliques
Obras hidr ulicas
4299 3'65% 3'35%
Construcci¢ d'altres obres d'enginyeria civil ncaa
Constru‡om doutros projectos de engenharia civil ncnp
Bastiment d'autes •bres d'engenharia civil ncaa
Construcci¢n de otros proyectos de ingenier¡a civil ncop
43
Activitats especialitzades de la construcci¢
Actividades de constru‡om especializada
Activitats especializades dera bastiment
Actividades de construcci¢n especializada
431
Demolici¢ i preparaci¢ de terrenys
Demoli‡om e prepara‡om de terrenos
Demolicion e preparacion de terrens
Demolici¢n y preparaci¢n de terrenos
4311 3'65% 3'35%
Demolici¢
Demoli‡om
Demolicion
Demolici¢n
4312 3'65% 3'35%
Moviments de terres
Prepara‡om de terrenos
Movements de tŠrres
Preparaci¢n de terrenos
4313 3'65% 3'35%
Perforacions i sondatges
Perfura‡ons e sondagens
Horadaments e sondatges
Perforaciones y sondeos
432
Instalúlacions elŠctriques, de lampisteria i altres instalúlacions d'edificis i obres
Instala‡ons el‚ctricas, de encanamento e outras instala‡ons em obras de constru‡om
Installacions electriques, de lampistaria e autes installacions en •bres de bastiment
Instalaciones el‚ctricas, de fontaner¡a y otras instalaciones en obras de construcci¢n
4321 3'65% 3'35%
Instalúlacions elŠctriques
Instala‡ons el‚ctricas
Installacions electriques
Instalaciones el‚ctricas
4322 3'65% 3'35%
Lampisteria, instalúlacions de calefacci¢ i aire condicionat
Encanamento, instala‡ons de calefac‡om e ar condicionado
Lampistaria, installacions de cauhatge e aire condicionat
Fontaner¡a, instalaciones de calefacci¢n y aire acondicionado
4329 3'65% 3'35%
Altres instalúlacions obres de construcci¢
Outras instala‡ons em obras de constru‡om
Autes installacions en •bres de bastiment
Otras instalaciones en obras de construcci¢n
433
Acabament d'edificis
Acabado de edif¡cios
Acabament de bastisses
Acabado de edificios
4331 3'65% 3'35%
Arrebossat
Revoca‡om
Micat
Revocamiento
4332 3'65% 3'35%
Instalúlacions de fusteria
Instala‡om de carpintaria
Installacions de hustaria
Instalaci¢n de carpinter¡a
4333 3'65% 3'35%
Revestiments de terres i parets
Revestimento de solos e paredes
revestiments de tŠrres e parets
Revestimiento de suelos y paredes
4334 3'65% 3'35%
Pintura i vidrieria
Pintura e envidracamento
Pintura e veiraria
Pintura y acristalamiento
4339 3'65% 3'35%
Altre acabament d'edificis
Outro acabado de edif¡cios
Aute acabament de bastisses
Otro acabado de edificios
439
Altres activitats especialitzades de la construcci¢
Outras actividades de constru‡om especializada
Autes activitats especializades dera bastiment
Otras actividades de construcci¢n especializada
4391 3'65% 3'35%
Construcci¢ de cobertes
Constru‡om de cobertas
Bastiment de cubŠrtes
Construcci¢n de cubiertas
4399 3'65% 3'35%
Altres activitats especialitzades de la construcci¢ ncaa
Outras actividades de constru‡om especializada ncnp
Autes activitats especializades dera bastiment ncaa
Otras actividades de construcci¢n especializada ncop
G
Comer‡ a l'engr•s i al detall; reparaci¢ de vehicles de motor i motocicletes
Com‚rcio por grosso e a retalho; repara‡om de ve¡culos de motor e motocicletas
ComŠr‡ en gr•s e ath detalh; apariament de ve‹culs de motor e motocicletes
Comercio al por mayor y al por menor; reparaci¢n de veh¡culos de motor y motocicletas
45
Venda i reparaci¢ de vehicles de motor i motocicletes
Venda e repara‡om de ve¡culos de motor e motocicletas
Venta e apariament de ve‹culs de motor e motocicletes
Venta y reparaci¢n de veh¡culos de motor y motocicletas
451
Venda de vehicles de motor
Venda de ve¡culos de motor
Venta de ve‹culs de motor
Venta de veh¡culos de motor
4511 0'95% 1'20%
Venda d'autom•bils i vehicles de motor lleuger
Venda de autom¢veis e ve¡culos de motor ligeiros
Venta d'automobils e ve‹culs de motor leugŠr
Venta de autom¢viles y veh¡culos de motor ligeros
4519 0'95% 1'20%
Venda d'altres vehicles de motor
Venda doutros ve¡culos de motor
Venta d'auti ve‹culs de motor
Venta de otros veh¡culos de motor
452
Manteniment i reparaci¢ de vehicles de motor
Manuten‡om e repara‡om de ve¡culos de motor
Mantenen‡a e apariament de ve‹culs de motor
Mantenimiento y reparaci¢n de veh¡culos de motor
4520 2'95% 2'15%
Manteniment i reparaci¢ de vehicles de motor
Manuten‡om e repara‡om de ve¡culos de motor
Mantenen‡a e apariament de ve‹culs de motor
Mantenimiento y reparaci¢n de veh¡culos de motor
453
Venda de recanvis i accessoris de vehicles de motor
Com‚rcio de retrocos e acess¢rios de ve¡culos de motor
Venta de recambis e access•ris de ve‹culs de motor
Comercio de repuestos y accesorios de veh¡culos de motor
4531 0'95% 1'20%
Comer‡ a l'engr•s de recanvis i accessoris de vehicles de motor
Com‚rcio por grosso de retrocos e acess¢rios de ve¡culos de motor
ComŠr‡ en gr•s de recambis e access•ris de ve‹culs de motor
Comercio al por mayor de repuestos y accesorios de veh¡culos de motor
4532 0'95% 1'20%
Comer‡ al detall de recanvis i accessoris de vehicles de motor
Com‚rcio a retalho de retrocos e acess¢rios de ve¡culos de motor
ComŠr‡ ath detalh de recambis e access•ris de ve‹culs de motor
Comercio al por menor de repuestos y accesorios de veh¡culos de motor
454
Venda, manteniment i reparaci¢ de motocicletes, i dels seus recanvis i accessoris
Venda, manuten‡om e repara‡om de motocicletas e dos seus retrocos e acess¢rios
Venta, mantenen‡a e apariament de motocicletes, e des s•ns recambis e access•ris
Venta, mantenimiento y reparaci¢n de motocicletas y de sus repuestos y accesorios
4540 1'80% 1'20%
Venda, manteniment i reparaci¢ de motocicletes, i dels seus recanvis i accessoris
Venda, manuten‡om e repara‡om de motocicletas e dos seus retrocos e acess¢rios
Venta, mantenen‡a e apariament de motocicletes, e des s•ns recambis e access•ris
Venta, mantenimiento y reparaci¢n de motocicletas y de sus repuestos y accesorios
46
Comer‡ a l'engr•s i intermediaris del comer‡, excepte vehicles de motor i motocicletes
Com‚rcio por grosso e intermedi rios do com‚rcio, excepto de ve¡culos de motor e motocicletas
ComŠr‡ en gr•s e intermediaris deth comŠr‡, exceptadi ve‹culs de motor e motocicletes
Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de veh¡culos de motor y motocicletas
461
Intermediaris del comer‡
Intermedi rios do com‚rcio
Intermediaris deth comŠr‡
Intermediarios del comercio
4611 1'75% 1'45%
Intermediaris del comer‡ de primeres matŠries agr…ries, animals vius, primeres matŠries tŠxtils i productes semielaborats
Intermedi rios do com‚rcio de materias primas agr rias, animais vivos, materias primas tˆxteis e produtos semielaborados
Intermediaris deth comŠr‡ de prumŠres matŠries agr…ries, animaus viues, prumŠres matŠries textiles e productes semielaboradi
Intermediarios del comercio de materias primas agrarias, animales vivos, materias primas textiles y productos semielaborados
4612 1'75% 1'45%
Intermediaris del comer‡ de combustibles, minerals, metalls i productes qu¡mics industrials
Intermedi rios do com‚rcio de combust¡veis, minerais, metais e produtos qu¡micos industriais
Intermediaris deth comŠr‡ de combustibles, mineraus, metals e productes quimics industriaus
Intermediarios del comercio de combustibles, minerales, metales y productos qu¡micos industriales
4613 1'75% 1'45%
Intermediaris del comer‡ de la fusta i materials de construcci¢
Intermedi rios do com‚rcio da madeira e materiais de constru‡om
Intermediaris deth comŠr‡ dera husta e materiaus de bastiment
Intermediarios del comercio de la madera y materiales de construcci¢n
4614 1'75% 1'45%
Intermediaris del comer‡ de maquin…ria, equips industrials, embarcacions i aeronaus
Intermedi rios do com‚rcio de maquinaria, equipa industrial, embarca‡ons e aeronaves
Intermediaris deth comŠr‡ de maquin…ria, equipes industriales, embarcacions e aeronaus
Intermediarios del comercio de maquinaria, equipo industrial, embarcaciones y aeronaves
4615 1'75% 1'45%
Intermediaris del comer‡ de mobles, articles per a la llar i ferreteria
Intermedi rios do com‚rcio de m¢veis, artigos para o lar e quinquilharia
Intermediaris deth comŠr‡ de m•bles, articles entara casa e quincalhari…
Intermediarios del comercio de muebles, art¡culos para el hogar y ferreter¡a
4616 1'75% 1'45%
Intermediaris del comer‡ de tŠxtils, peces de vestir, pelleteria, cal‡at i articles de cuir
Intermedi rios do com‚rcio de tˆxteis, roupa de vestir, pelaria, cal‡ado e artigos de couro
Intermediaris deth comŠr‡ de textili, pŠces de vestir, pelataria, cau‡at e articles de cuer
Intermediarios del comercio de textiles, prendas de vestir, peleter¡a, calzado y art¡culos de cuero
4617 1'75% 1'45%
Intermediaris del comer‡ de productes alimentaris, begudes i tabac
Intermedi rios do com‚rcio de produtos aliment¡cios, bebidas e tabaco
Intermediaris deth comŠr‡ de productes alimentaris, begudes e tabac
Intermediarios del comercio de productos alimenticios, bebidas y tabaco
4618 1'75% 1'45%
Intermediaris del comer‡ especialitzat en la venda d'altres productes espec¡fics
Intermedi rios do com‚rcio especializados na venda doutros produtos espec¡ficos
Intermediaris deth comŠr‡ especializat ena venta d'auti productes especifics
Intermediarios del comercio especializados en la venta de otros productos espec¡ficos
4619 1'75% 1'45%
Intermediaris del comer‡ de productes diversos
Intermedi rios do com‚rcio de produtos diversos
Intermediaris deth comŠr‡ de productes diuŠrsi
Intermediarios del comercio de productos diversos
462
Comer‡ a l'engr•s de primeres matŠries agr…ries i d'animals vius
Com‚rcio por grosso de materias primas agr rias e de animais vivos
ComŠr‡ en gr•s de prumŠres matŠries agr…ries e d'animaus viues
Comercio al por mayor de materias primas agrarias y de animales vivos
4621 1'75% 1'45%
Comer‡ a l'engr•s de cereals, tabac en brut, llavors i aliments per al bestiar
Com‚rcio por grosso de cereais, tabaco em ramo, sementes e alimentos para animais
ComŠr‡ en gr•s de granatges, tabac en brut, semes e neurituds entath bestiar
Comercio al por mayor de cereales, tabaco en rama, simientes y alimentos para animales
4622 1'75% 1'45%
Comer‡ a l'engr•s de flors i plantes
Com‚rcio por grosso de flores e plantas
ComŠr‡ en gr•s de flors e plantes
Comercio al por mayor de flores y plantas
4623 1'90% 1'55%
Comer‡ a l'engr•s d'animals vius
Com‚rcio por grosso de animais vivos
ComŠr‡ en gr•s d'animaus viues
Comercio al por mayor de animales vivos
4624 1'90% 1'55%
Comer‡ a l'engr•s de cuirs i pells
Com‚rcio por grosso de couros e peles
ComŠr‡ en gr•s de cuers e pŠths
Comercio al por mayor de cueros y pieles
463
Comer‡ a l'engr•s de productes alimentaris, begudes i tabac
Com‚rcio por grosso de produtos aliment¡cios, bebidas e tabaco
ComŠr‡ en gr•s de productes alimentaris, begudes e tabac
Comercio al por mayor de productos alimenticios, bebidas y tabaco
4631 1'75% 1'45%
Comer‡ a l'engr•s de fruites i hortalisses
Com‚rcio por grosso de frutas e hortali‡as
ComŠr‡ en gr•s de frutes e ortal‚cies
Comercio al por mayor de frutas y hortalizas
4632 1'90% 1'55%
Comer‡ a l'engr•s de carn i productes carnis
Com‚rcio por grosso de carne e produtos c rnicos
ComŠr‡ en gr•s de carn e productes carnis
Comercio al por mayor de carne y productos c rnicos
4633 1'75% 1'45%
Comer‡ a l'engr•s de productes lactis, ous, olis i greixos comestibles
Com‚rcio por grosso de produtos l cteos, ovos, azeites e gorduras comest¡veis
ComŠr‡ en gr•s de productes leitassŠrs, ueus, •lis e grŠishi comestibles
Comercio al por mayor de productos l cteos, huevos, aceites y grasas comestibles
4634 1'75% 1'45%
Comer‡ a l'engr•s de begudes
Com‚rcio por grosso de bebidas
ComŠr‡ en gr•s de begudes
Comercio al por mayor de bebidas
4635 1'75% 1'45%
Comer‡ a l'engr•s de productes del tabac
Com‚rcio por grosso de produtos do tabaco
ComŠr‡ en gr•s de productes deth tabac
Comercio al por mayor de productos del tabaco
4636 1'75% 1'45%
Comer‡ a l'engr•s de sucre, xocolata i confiteria
Com‚rcio por grosso de a‡£car, chocolate e confeitaria
ComŠr‡ en gr•s de sucre, chicolate e confisaria
Comercio al por mayor de az£car, chocolate y confiter¡a
4637 1'75% 1'45%
Comer‡ a l'engr•s de cafŠ, te, cacau i espŠcies
Com‚rcio por grosso de caf‚, ch , cacau e especiarias
ComŠr‡ en gr•s de cafŠ, tŠ, cacau e espŠcies
Comercio al por mayor de caf‚, t‚, cacao y especias
4638 1'90% 1'55%
Comer‡ a l'engr•s de peix i marisc i altres productes alimentaris
Com‚rcio por grosso de pescados e mariscos e outros produtos aliment¡cios
ComŠr‡ en gr•s de peish e fruts de mar e auti productes alimentaris
Comercio al por mayor de pescados y mariscos y otros productos alimenticios
4639 1'75% 1'45%
Comer‡ a l'engr•s, no especialitzat, de productes alimentaris, begudes i tabac
Com‚rcio por grosso, nom especializado, de produtos aliment¡cios, bebidas e tabaco
ComŠr‡ en gr•s, non especializat, de productes alimentaris, begudes e tabac
Comercio al por mayor, no especializado, de productos alimenticios, bebidas y tabaco
464
Comer‡ a l'engr•s d'articles d'£s domŠstic
Com‚rcio por grosso de artigos de uso dom‚stico
ComŠr‡ en gr•s d'articles d'emplec domestic
Comercio al por mayor de art¡culos de uso dom‚stico
4641 1'75% 1'45%
Comer‡ a l'engr•s de tŠxtils
Com‚rcio por grosso de tˆxteis
ComŠr‡ en gr•s de textili
Comercio al por mayor de textiles
4642 1'75% 1'45%
Comer‡ a l'engr•s de peces de vestir i cal‡at
Com‚rcio por grosso de roupa de vestir e cal‡ado
ComŠr‡ en gr•s de pŠces de vestir e cau‡at
Comercio al por mayor de prendas de vestir y calzado
4643 1'75% 1'45%
Comer‡ a l'engr•s d'aparells electrodomŠstics
Com‚rcio por grosso de aparatos electrodom‚sticos
ComŠr‡ en gr•s d'aparelhs electrodomestics
Comercio al por mayor de aparatos electrodom‚sticos
4644 1'75% 1'45%
Comer‡ a l'engr•s de porcellana i cristalleria, i articles de neteja
Com‚rcio por grosso de porcelana, cristalaria e artigos de limpeza
ComŠr‡ en gr•s de porcelana e veiraria, e articles de neteja
Comercio al por mayor de porcelana, cristaler¡a y art¡culos de limpieza
4645 1'75% 1'45%
Comer‡ a l'engr•s de perfumeria i cosmŠtica
Com‚rcio por grosso de perfumaria e cosm‚tica
ComŠr‡ en gr•s de perfumaria e cosmetica
Comercio al por mayor de perfumer¡a y cosm‚tica
4646 1'75% 1'45%
Comer‡ a l'engr•s de productes farmacŠutics
Com‚rcio por grosso de produtos farmacˆuticos
ComŠr‡ en gr•s de productes farmaceutics
Comercio al por mayor de productos farmac‚uticos
4647 1'75% 1'45%
Comer‡ a l'engr•s de mobles, catifes i aparells d'ilúluminaci¢
Com‚rcio por grosso de m¢veis, tapetes e aparatos de ilumina‡om
ComŠr‡ en gr•s de m•bles, tapisi e aparelhs d'illuminacion
Comercio al por mayor de muebles, alfombras y aparatos de iluminaci¢n
4648 1'75% 1'45%
Comer‡ a l'engr•s de rellotges i joieria
Com‚rcio por grosso de rel¢gio e joalheria
ComŠr‡ en gr•s de rel•tges e joielaria
Comercio al por mayor de relojes y joyer¡a
4649 1'75% 1'45%
Comer‡ a l'engr•s d'altres articles d'£s domŠstic
Com‚rcio por grosso doutros artigos de uso dom‚stico
ComŠr‡ en gr•s d'auti articles d'emplec domestic
Comercio al por mayor de otros art¡culos de uso dom‚stico
465
Comer‡ a l'engr•s d'equips per a les tecnologies de la informaci¢ i les comunicacions
Com‚rcio por grosso de equipas para as tecnologias da informa‡om e as comunica‡ons
ComŠr‡ en gr•s d'equipes ent…s tecnologies dera informacion e es comunicacions
Comercio al por mayor de equipos para las tecnolog¡as de la informaci¢n y las comunicaciones
4651 1'75% 1'45%
Comer‡ a l'engr•s d'ordinadors, equips perifŠrics i programes inform…tics
Com‚rcio por grosso de computadores, equipas perif‚ricos e programas inform ticos
ComŠr‡ en gr•s d'ordinadors, equipes periferiques e programes informatics
Comercio al por mayor de ordenadores, equipos perif‚ricos y programas inform ticos
4652 1'75% 1'45%
Comer‡ a l'engr•s d'equips electr•nics i de telecomunicacions i els seus components
Com‚rcio por grosso de equipas electr¢nicas e de telecomunica‡ons e os seus componentes
ComŠr‡ en gr•s d'equipes electroniques e de telecomunicacions e es s•ns components
Comercio al por mayor de equipos electr¢nicos y de telecomunicaciones y sus componentes
466
Comer‡ a l'engr•s d'altra maquin…ria, equips i subministraments
Com‚rcio por grosso doutra maquinaria, equipas e subministra‡ons
ComŠr‡ en gr•s d'auta maquin…ria, equipes e subministraments
Comercio al por mayor de otra maquinaria, equipos y suministros
4661 1'75% 1'45%
Comer‡ a l'engr•s de maquin…ria, equips i subministraments agr¡coles
Com‚rcio por grosso de maquinaria, equipas e subministra‡ons agr¡colas
ComŠr‡ en gr•s de maquin…ria, equipes e subministraments agric•les
Comercio al por mayor de maquinaria, equipos y suministros agr¡colas
4662 1'75% 1'45%
Comer‡ a l'engr•s de m…quines eina
Com‚rcio por grosso de m quinas ferramenta
ComŠr‡ en gr•s de maquines esturment
Comercio al por mayor de m quinas herramienta
4663 1'75% 1'45%
Comer‡ a l'engr•s de maquin…ria per a la mineria, la construcci¢ i l'enginyeria civil
Com‚rcio por grosso de maquinaria para a minera‡om, a constru‡om e a engenharia civil
ComŠr‡ en gr•s de maquin…ria entara minaria, era bastiment e er engenharia civil
Comercio al por mayor de maquinaria para la miner¡a, la construcci¢n y la ingenier¡a civil
4664 1'75% 1'45%
Comer‡ a l'engr•s de maquin…ria per a la ind£stria tŠxtil i de m…quines de cosir i tricotar
Com‚rcio por grosso de maquinaria para a ind£stria tˆxtil e de m quinas de coser e tricotar
ComŠr‡ en gr•s de maquin…ria entara industria textila e de maquines de c¢ser e tricotar
Comercio al por mayor de maquinaria para la industria textil y de m quinas de coser y tricotar
4665 1'75% 1'45%
Comer‡ a l'engr•s de mobles d'oficina
Com‚rcio por grosso de m¢veis de oficina
ComŠr‡ en gr•s de m•bles de burŠu
Comercio al por mayor de muebles de oficina
4666 1'75% 1'45%
Comer‡ a l'engr•s d'altra maquin…ria i equips d'oficina
Com‚rcio por grosso doutra maquinaria e equipas de oficina
ComŠr‡ en gr•s d'auta maquin…ria e equipes de burŠu
Comercio al por mayor de otra maquinaria y equipos de oficina
4669 1'75% 1'45%
Comer‡ a l'engr•s d'altra maquin…ria i equips
Com‚rcio por grosso doutra maquinaria e equipas
ComŠr‡ en gr•s d'auta maquin…ria e equipes
Comercio al por mayor de otra maquinaria y equipos
467
Altre comer‡ a l'engr•s especialitzat
Outro com‚rcio por grosso especializado
Aute comŠr‡ en gr•s especializat
Otro comercio al por mayor especializado
4671 1'75% 1'45%
Comer‡ a l'engr•s de combustibles s•lids, l¡quids i gasosos, i productes similars
Com‚rcio por grosso de combust¡veis s¢lidos, l¡quidos e gasosos, e produtos similares
ComŠr‡ en gr•s de combustibles solids, liquids e gasosi, e productes similares
Comercio al por mayor de combustibles s¢lidos, l¡quidos y gaseosos, y productos similares
4672 1'90% 1'55%
Comer‡ a l'engr•s de metalls i minerals met…lúlics
Com‚rcio por grosso de metais e minerais met licos
ComŠr‡ en gr•s de metals e mineraus metallics
Comercio al por mayor de metales y minerales met licos
4673 1'90% 1'55%
Comer‡ a l'engr•s de fusta, materials de construcci¢ i aparells sanitaris
Com‚rcio por grosso de madeira, materiais de constru‡om e aparatos sanit rios
ComŠr‡ en gr•s de husta, materiaus de bastiment e aparelhs sanitaris
Comercio al por mayor de madera, materiales de construcci¢n y aparatos sanitarios
4674 1'90% 1'55%
Comer‡ a l'engr•s de ferreteria, lampisteria i calefacci¢
Com‚rcio por grosso de quinquilharia, encanamento e calefac‡om
ComŠr‡ en gr•s de quincalhari…, lampistaria e cauhatge
Comercio al por mayor de ferreter¡a, fontaner¡a y calefacci¢n
4675 1'75% 1'45%
Comer‡ a l'engr•s de productes qu¡mics
Com‚rcio por grosso de produtos qu¡micos
ComŠr‡ en gr•s de productes quimics
Comercio al por mayor de productos qu¡micos
4676 1'75% 1'45%
Comer‡ a l'engr•s d'altres productes semielaborats
Com‚rcio por grosso doutros produtos semielaborados
ComŠr‡ en gr•s d'auti productes semielaboradi
Comercio al por mayor de otros productos semielaborados
4677 1'90% 1'55%
Comer‡ a l'engr•s de ferralla i productes de rebuig
Com‚rcio por grosso de ferros velhos e produtos de refugo
ComŠr‡ en gr•s de herralha e productes de ref£s
Comercio al por mayor de chatarra y productos de desecho
469
Comer‡ a l'engr•s no especialitzat
Com‚rcio por grosso nom especializado
ComŠr‡ en gr•s non especializat
Comercio al por mayor no especializado
4690 1'90% 1'55%
Comer‡ a l'engr•s no especialitzat
Com‚rcio por grosso nom especializado
ComŠr‡ en gr•s non especializat
Comercio al por mayor no especializado
47
Comer‡ al detall, excepte de vehicles de motor i motocicletes
Com‚rcio a retalho, excepto de ve¡culos de motor e motocicletas
ComŠr‡ ath detalh, exceptat de ve‹culs de motor e motocicletes
Comercio al por menor, excepto de veh¡culos de motor y motocicletas
471
Comer‡ al detall en establiments no especialitzats
Com‚rcio a retalho em estabelecimentos nom especializados
ComŠr‡ ath detalh en establiments non especializadi
Comercio al por menor en establecimientos no especializados
4711 0'95% 0'75%
Comer‡ al detall, amb predomini de productes alimentaris, begudes i tabac en establiments no especialitzats
Com‚rcio a retalho em estabelecimentos nom especializados, com predom¡nio em produtos aliment¡cios, bebidas e tabaco
ComŠr‡ ath detalh, damb predominan‡a de productes alimentaris, begudes e tabac en establiments non especializadi
Comercio al por menor en establecimientos no especializados, con predominio en productos alimenticios, bebidas y tabaco
4719 0'95% 0'75%
Altre comer‡ al detall en establiments no especialitzats
Outro com‚rcio a retalho em estabelecimentos nom especializados
Aute comŠr‡ ath detalh en establiments non especializadi
Otro comercio al por menor en establecimientos no especializados
472
Comer‡ al detall de productes alimentaris, begudes i tabac en establiments especialitzats
Com‚rcio a retalho de produtos aliment¡cios, bebidas e tabaco em estabelecimentos especializados
ComŠr‡ ath detalh de productes alimentaris, begudes e tabac en establiments especializadi
Comercio al por menor de productos alimenticios, bebidas y tabaco en establecimientos especializados
4721 0'95% 0'75%
Comer‡ al detall de fruites i hortalisses en establiments especialitzats
Com‚rcio a retalho de frutas e hortali‡as em estabelecimentos especializados
ComŠr‡ ath detalh de frutes e ortal‚cies en establiments especializadi
Comercio al por menor de frutas y hortalizas en establecimientos especializados
4722 0'95% 0'75%
Comer‡ al detall de carn i productes carnis en establiments especialitzats
Com‚rcio a retalho de carne e produtos c rnicos em estabelecimentos especializados
ComŠr‡ ath detalh de carn e productes carnis en establiments especializadi
Comercio al por menor de carne y productos c rnicos en establecimientos especializados
4723 0'95% 0'75%
Comer‡ al detall de peix i marisc en establiments especialitzats
Com‚rcio a retalho de pescados e mariscos em estabelecimentos especializados
ComŠr‡ ath detalh de peish e fruts de mar en establiments especializadi
Comercio al por menor de pescados y mariscos en establecimientos especializados
4724 0'95% 0'75%
Comer‡ al detall de pa i productes de fleca, confiteria i pastisseria en establiments especialitzats
Com‚rcio a retalho de pam e produtos de padaria, confeitaria e pastelaria em estabelecimentos especializados
ComŠr‡ ath detalh de pan e productes de pastandŠra, confisaria e pastissaria en establiments especializadi
Comercio al por menor de pan y productos de panader¡a, confiter¡a y pasteler¡a en establecimientos especializados
4725 0'95% 0'75%
Comer‡ al detall de begudes en establiments especialitzats
Com‚rcio a retalho de bebidas em estabelecimentos especializados
ComŠr‡ ath detalh de begudes en establiments especializadi
Comercio al por menor de bebidas en establecimientos especializados
4726 0'95% 0'75%
Comer‡ al detall de productes de tabac en establiments especialitzats
Com‚rcio a retalho de produtos de tabaco em estabelecimentos especializados
ComŠr‡ ath detalh de productes de tabac en establiments especializadi
Comercio al por menor de productos de tabaco en establecimientos especializados
4729 0'95% 0'75%
Comer‡ al detall d'altres productes alimentaris en establiments especialitzats
Com‚rcio a retalho doutros produtos aliment¡cios em estabelecimentos especializados
ComŠr‡ ath detalh d'auti productes alimentaris en establiments especializadi
Comercio al por menor de otros productos alimenticios en establecimientos especializados
473
Comer‡ al detall de combustibles per a l'automoci¢ en establiments especialitzats
Com‚rcio a retalho de combust¡vel para a automo‡om em estabelecimentos especializados
ComŠr‡ ath detalh de combustibles entara automocion en establiments especializadi
Comercio al por menor de combustible para la automoci¢n en establecimientos especializados
4730 0'95% 1'20%
Comer‡ al detall de combustibles per a l'automoci¢ en establiments especialitzats
Com‚rcio a retalho de combust¡vel para a automo‡om em estabelecimentos especializados
ComŠr‡ ath detalh de combustibles entara automocion en establiments especializadi
Comercio al por menor de combustible para la automoci¢n en establecimientos especializados
474
Comer‡ al detall d'equips per a les tecnologies de la informaci¢ i les comunicacions en establiments especialitzats
Com‚rcio a retalho de equipas para as tecnologias da informa‡om e as comunica‡ons em estabelecimentos especializados
ComŠr‡ ath detalh d'equipes ent…s tecnologies dera informacion e es comunicacions en establiments especializadi
Comercio al por menor de equipos para las tecnolog¡as de la informaci¢n y las comunicaciones en establecimientos especializados
4741 0'95% 0'75%
Comer‡ al detall d'ordinadors, equips perifŠrics i programes inform…tics en establiments especialitzats
Com‚rcio a retalho de computadores, equipas perif‚ricos e programas inform ticos em estabelecimentos especializados
ComŠr‡ ath detalh d'ordinadors, equipes periferiques e programes informatics en establiments especializadi
Comercio al por menor de ordenadores, equipos perif‚ricos y programas inform ticos en establecimientos especializados
4742 0'95% 0'75%
Comer‡ al detall d'equips de telecomunicacions en establiments especialitzats
Com‚rcio a retalho de equipas de telecomunica‡ons em estabelecimentos especializados
ComŠr‡ ath detalh d'equipes de telecomunicacions en establiments especializadi
Comercio al por menor de equipos de telecomunicaciones en establecimientos especializados
4743 0'95% 0'75%
Comer‡ al detall d'equips d'…udio i v¡deo en establiments especialitzats
Com‚rcio a retalho de equipas de  udio e v¡deo em estabelecimentos especializados
ComŠr‡ ath detalh d'equipes d'audio e vidŠo en establiments especializadi
Comercio al por menor de equipos de audio y v¡deo en establecimientos especializados
475
Comer‡ al detall d'altres articles d'£s domŠstic en establiments especialitzats
Com‚rcio a retalho doutros artigos de uso dom‚stico em estabelecimentos especializados
ComŠr‡ ath detalh d'auti articles d'emplec domestic en establiments especializadi
Comercio al por menor de otros art¡culos de uso dom‚stico en establecimientos especializados
4751 0'95% 0'75%
Comer‡ al detall de tŠxtils en establiments especialitzats
Com‚rcio a retalho de tˆxteis em estabelecimentos especializados
ComŠr‡ ath detalh de textili en establiments especializadi
Comercio al por menor de textiles en establecimientos especializados
4752 0'95% 0'75%
Comer‡ al detall de ferreteria, pintures i vidre en establiments especialitzats
Com‚rcio a retalho de quinquilharia, pintura e vidro em estabelecimentos especializados
ComŠr‡ ath detalh de quincalhari…, pintures e veire en establiments especializadi
Comercio al por menor de ferreter¡a, pintura y vidrio en establecimientos especializados
4753 0'95% 0'75%
Comer‡ al detall de catifes, moquetes i revestiments de parets i terres en establiments especialitzats
Com‚rcio a retalho de tapetes, carpetes e revestimentos de paredes e solos em estabelecimentos especializados
ComŠr‡ ath detalh de tapisi, moquetes e revestiments de parets e tŠrres en establiments especializadi
Comercio al por menor de alfombras, moquetas y revestimientos de paredes y suelos en establecimientos especializados
4754 0'95% 0'75%
Comer‡ al detall d'electrodomŠstics en establiments especialitzats
Com‚rcio a retalho de electrodom‚sticos em estabelecimentos especializados
ComŠr‡ ath detalh d'electrodomestics en establiments especializadi
Comercio al por menor de electrodom‚sticos en establecimientos especializados
4759 0'95% 0'75%
Comer‡ al detall de mobles, aparells d'ilúluminaci¢ i d'altres articles d'£s domŠstic en establiments especialitzats
Com‚rcio a retalho de m¢veis, aparatos de ilumina‡om e outros artigos de uso dom‚stico em estabelecimentos especializados
ComŠr‡ ath detalh de m•bles, aparelhs d'illuminacion e d'auti articles d'emplec domestic en establiments especializadi
Comercio al por menor de muebles, aparatos de iluminaci¢n y otros art¡culos de uso dom‚stico en establecimientos especializados
476
Comer‡ al detall d'articles culturals i recreatius en establiments especialitzats
Com‚rcio a retalho de artigos culturais e recreativos em estabelecimentos especializados
ComŠr‡ ath detalh d'articles culturaus e recreatius en establiments especializadi
Comercio al por menor de art¡culos culturales y recreativos en establecimientos especializados
4761 0'95% 0'75%
Comer‡ al detall de llibres en establiments especialitzats
Com‚rcio a retalho de livros em estabelecimentos especializados
ComŠr‡ ath detalh de libres en establiments especializadi
Comercio al por menor de libros en establecimientos especializados
4762 0'95% 0'75%
Comer‡ al detall de peri•dics i articles de papereria en establiments especialitzats
Com‚rcio a retalho de peri¢dicos e artigos de papelaria em estabelecimentos especializados
ComŠr‡ ath detalh de periodics e articles de papetaria en establiments especializadi
Comercio al por menor de peri¢dicos y art¡culos de papeler¡a en establecimientos especializados
4763 0'95% 0'75%
Comer‡ al detall d'enregistrament de m£sica i v¡deo en establiments especialitzats
Com‚rcio a retalho de grava‡ons de m£sica e v¡deo em estabelecimentos especializados
ComŠr‡ ath detalh d'enregistrament de musica e vidŠo en establiments especializadi
Comercio al por menor de grabaciones de m£sica y v¡deo en establecimientos especializados
4764 0'95% 0'75%
Comer‡ al detall d'articles d'esport en establiments especialitzats
Com‚rcio a retalho de artigos esportivos em estabelecimentos especializados
ComŠr‡ ath detalh d'articles d'esp•rt en establiments especializadi
Comercio al por menor de art¡culos deportivos en establecimientos especializados
4765 0'95% 0'75%
Comer‡ al detall de jocs i joguines en establiments especialitzats
Com‚rcio a retalho de jogos e joguetes em estabelecimentos especializados
ComŠr‡ ath detalh de j•cs e joguets en establiments especializadi
Comercio al por menor de juegos y juguetes en establecimientos especializados
477
Comer‡ al detall d'altres articles en establiments especialitzats
Com‚rcio a retalho doutros artigos em estabelecimentos especializados
ComŠr‡ ath detalh d'auti articles en establiments especializadi
Comercio al por menor de otros art¡culos en establecimientos especializados
4771 0'95% 0'75%
Comer‡ al detall de peces de vestir en establiments especialitzats
Com‚rcio a retalho de roupa de vestir em estabelecimentos especializados
ComŠr‡ ath detalh de pŠces de vestir en establiments especializadi
Comercio al por menor de prendas de vestir en establecimientos especializados
4772 0'95% 0'75%
Comer‡ al detall de cal‡at i articles de cuir en establiments especialitzats
Com‚rcio a retalho de cal‡ado e artigos de couro em estabelecimentos especializados
ComŠr‡ ath detalh de cau‡at e articles de cuer en establiments especializadi
Comercio al por menor de calzado y art¡culos de cuero en establecimientos especializados
4773 0'95% 0'75%
Comer‡ al detall de productes farmacŠutics en establiments especialitzats
Com‚rcio a retalho de produtos farmacˆuticos em estabelecimentos especializados
ComŠr‡ ath detalh de productes farmaceutics en establiments especializadi
Comercio al por menor de productos farmac‚uticos en establecimientos especializados
4774 0'95% 0'75%
Comer‡ al detall d'articles mŠdics i ortopŠdics en establiments especialitzats
Com‚rcio a retalho de artigos m‚dicos e ortop‚dicos em estabelecimentos especializados
ComŠr‡ ath detalh d'articles medicaus e ortopedics en establiments especializadi
Comercio al por menor de art¡culos m‚dicos y ortop‚dicos en establecimientos especializados
4775 0'95% 0'75%
Comer‡ al detall de productes cosmŠtics i higiŠnics en establiments especialitzats
Com‚rcio a retalho de produtos cosm‚ticos e higi‚nicos em estabelecimentos especializados
ComŠr‡ ath detalh de productes cosmetics e igienics en establiments especializadi
Comercio al por menor de productos cosm‚ticos e higi‚nicos en establecimientos especializados
4776 0'95% 0'75%
Comer‡ al detall de flors, plantes, llavors, fertilitzants, animals de companyia i aliments per a ells en establiments especialitzats
Com‚rcio a retalho de flores, plantas, sementes, fertilizantes, animais de companhia e alimentos para os mesmos em estabelecimentos especializados
ComŠr‡ ath detalh de flors, plantes, semes, fertilizants, animaus de companhia e neurituds ent… eri en establiments especializadi
Comercio al por menor de flores, plantas, semillas, fertilizantes, animales de compa¤¡a y alimentos para los mismos en establecimientos especializados
4777 0'95% 0'75%
Comer‡ al detall d'articles de rellotgeria i joieria en establiments especialitzats
Com‚rcio a retalho de artigos de relojoaria e joalheria em estabelecimentos especializados
ComŠr‡ ath detalh d'articles de relotjaria e joielaria en establiments especializadi
Comercio al por menor de art¡culos de relojer¡a y joyer¡a en establecimientos especializados
4778 0'95% 0'75%
Comer‡ al detall d'altres articles nous en establiments especialitzats
Com‚rcio a retalho doutros artigos novos em estabelecimentos especializados
ComŠr‡ ath detalh d'auti articles naui en establiments especializadi
Comercio al por menor de otros art¡culos nuevos en establecimientos especializados
4779 0'95% 0'75%
Comer‡ al detall d'articles de segona m… en establiments especialitzats
Com‚rcio a retalho de artigos de segunda mam em estabelecimentos especializados
ComŠr‡ ath detalh d'articles de dusau man en establiments especializadi
Comercio al por menor de art¡culos de segunda mano en establecimientos especializados
478
Comer‡ al detall en parades de venda i mercats ambulants
Com‚rcio a retalho em postos de venda e em mercadinhos
ComŠr‡ ath detalh en estancades de venta e mercats ambulants
Comercio al por menor en puestos de venta y en mercadillos
4781 0'95% 0'75%
Comer‡ al detall de productes alimentaris, begudes i tabac en parades de venda i mercats ambulants
Com‚rcio a retalho de produtos aliment¡cios, bebidas e tabaco em postos de venda e em mercadinhos
ComŠr‡ ath detalh de productes alimentaris, begudes e tabac en estancades de venta e mercats ambulants
Comercio al por menor de productos alimenticios, bebidas y tabaco en puestos de venta y en mercadillos
4782 0'95% 0'75%
Comer‡ al detall de productes tŠxtils, peces de vestir i cal‡at en parades de venda i mercats ambulants
Com‚rcio a retalho de produtos tˆxteis, roupa de vestir e cal‡ado em postos de venda e em mercadinhos
ComŠr‡ ath detalh de productes textili, pŠces de vestir e cau‡at en estancades de venta e mercats ambulants
Comercio al por menor de productos textiles, prendas de vestir y calzado en puestos de venta y en mercadillos
4789 0'95% 0'75%
Comer‡ al detall d'altres productes en parades de venda i mercats ambulants
Com‚rcio a retalho doutros produtos em postos de venda e em mercadinhos
ComŠr‡ ath detalh d'auti productes en estancades de venta e mercats ambulants
Comercio al por menor de otros productos en puestos de venta y en mercadillos
479
Comer‡ al detall no realitzat ni en establiments, ni en parades de venda ni en mercats ambulants
Com‚rcio a retalho nom realizado nem em estabelecimentos, nem em postos de venda nem em mercadinhos
ComŠr‡ ath detalh non realizat ni en establiments, ne en estancades de venta ne en mercats ambulants
Comercio al por menor no realizado ni en establecimientos, ni en puestos de venta ni en mercadillos
4791 0'95% 0'75%
Comer‡ al detall per correspondŠncia i per Internet
Com‚rcio a retalho por correspondˆncia ou Internet
ComŠr‡ ath detalh per correspond‚ncia e per Internet
Comercio al por menor por correspondencia o Internet
4799 0'95% 0'75%
Comer‡ al detall d'altres tipus no realitzat ni en establiments, ni en parades de venda ni en mercats ambulants
Com‚rcio a retalho doutros tipos nom realizado nem em estabelecimentos, nem em postos de venda nem em mercadinhos
ComŠr‡ ath detalh d'auti tipes non realizat ne en establiments, ne en estancades de venta ne en mercats ambulants
Comercio al por menor de otros tipos no realizado ni en establecimientos, ni en puestos de venta ni en mercadillos
H
Transport i emmagatzematge
Transporte e armazenagem
Transp•rt e emmagasinatge
Transporte y almacenamiento
49
Transport terrestre i per canonada
Transporte terrestre e por tubagem
Transp•rt terrŠstre e per canerada
Transporte terrestre y por tuber¡a
491
Transport interurb… de passatgers per ferrocarril
Transporte interurbano de passageiros por ferrovia
Transp•rt interurban de passatgŠrs per camin de hŠr
Transporte interurbano de pasajeros por ferrocarril
4910 2'05% 1'70%
Transport interurb… de passatgers per ferrocarril
Transporte interurbano de passageiros por ferrovia
Transp•rt interurban de passatgŠrs per camin de hŠr
Transporte interurbano de pasajeros por ferrocarril
492
Transport de mercaderies per ferrocarril
Transporte de mercadorias por ferrovia
Transp•rt de merces per camin de hŠr
Transporte de mercanc¡as por ferrocarril
4920 2'05% 1'70%
Transport de mercaderies per ferrocarril
Transporte de mercadorias por ferrovia
Transp•rt de merces per camin de hŠr
Transporte de mercanc¡as por ferrocarril
493
Altre transport terrestre de passatgers
Outro transporte terrestre de passageiros
Aute transp•rt terrŠstre de passatgŠrs
Otro transporte terrestre de pasajeros
4931 2'05% 1'70%
Transport terrestre urb… i suburb… de passatgers
Transporte terrestre urbano e suburbano de passageiros
Transp•rt terrŠstre urban e suburban de passatgŠrs
Transporte terrestre urbano y suburbano de pasajeros
4932 2'05% 1'70%
Transport en taxi
Transporte por taxi
Transp•rt en taxi
Transporte por taxi
4939 2'05% 1'70%
Altres tipus de transport terrestre de passatgers ncaa
Outros tipos de transporte terrestre de passageiros ncnp
Autes tipes de transp•rt terrŠstre de passatgŠrs ncaa
Otros tipos de transporte terrestre de pasajeros ncop
494
Transport de mercaderies per carretera i servei de mudances
Transporte de mercadorias por estrada e servicios de mudan‡a
Transp•rt de merces per carretŠra e servicis de mudances
Transporte de mercanc¡as por carretera y servicios de mudanza
4941 2'05% 1'70%
Transport de mercaderies per carretera
Transporte de mercadorias por estrada
Transp•rt de merces per carretŠra
Transporte de mercanc¡as por carretera
4942 2'05% 1'70%
Servei de mudances
Servi‡os de mudan‡a
Servici de mudances
Servicios de mudanza
495
Transport per canonada
Transporte por tubagem
Transp•rt per canerada
Transporte por tuber¡a
4950 2'05% 1'70%
Transport per canonada
Transporte por tubagem
Transp•rt per canerada
Transporte por tuber¡a
50
Transport mar¡tim i per vies de navegaci¢ interiors
Transporte mar¡timo e por vias naveg veis interiores
Transp•rt maritim e per vies de navegacion interiores
Transporte mar¡timo y por v¡as navegables interiores
501
Transport mar¡tim de passatgers
Transporte mar¡timo de passageiros
Transp•rt maritim de passatgŠrs
Transporte mar¡timo de pasajeros
5010 2'20% 1'90%
Transport mar¡tim de passatgers
Transporte mar¡timo de passageiros
Transp•rt maritim de passatgŠrs
Transporte mar¡timo de pasajeros
502
Transport mar¡tim de mercaderies
Transporte mar¡timo de mercadorias
Transp•rt maritim de merces
Transporte mar¡timo de mercanc¡as
5020 2'20% 1'90%
Transport mar¡tim de mercaderies
Transporte mar¡timo de mercadorias
Transp•rt maritim de merces
Transporte mar¡timo de mercanc¡as
503
Transport de passatgers per vies de navegaci¢ interiors
Transporte de passageiros por vias naveg veis interiores
Transp•rt de passatgŠrs per vies de navegacion interiores
Transporte de pasajeros por v¡as navegables interiores
5030 2'20% 1'90%
Transport de passatgers per vies de navegaci¢ interiors
Transporte de passageiros por vias naveg veis interiores
Transp•rt de passatgŠrs per vies de navegacion interiores
Transporte de pasajeros por v¡as navegables interiores
504
Transport de mercaderies per vies de navegaci¢ interiors
Transporte de mercadorias por vias naveg veis interiores
Transp•rt de merces per vies de navegacion interiores
Transporte de mercanc¡as por v¡as navegables interiores
5040 2'20% 1'90%
Transport de mercaderies per vies de navegaci¢ interiors
Transporte de mercadorias por vias naveg veis interiores
Transp•rt de merces per vies de navegacion interiores
Transporte de mercanc¡as por v¡as navegables interiores
51
Transport aeri
Transporte a‚reo
Transp•rt aerian
Transporte a‚reo
511
Transport aeri de passatgers
Transporte a‚reo de passageiros
Transp•rt aerian de passatgŠrs
Transporte a‚reo de pasajeros
5110 2'15% 1'75%
Transport aeri de passatgers
Transporte a‚reo de passageiros
Transp•rt aerian de passatgŠrs
Transporte a‚reo de pasajeros
512
Transport aeri de mercaderies i transport espacial
Transporte a‚reo de mercadorias e transporte espacial
Transp•rt aerian de merces e transp•rt espaciau
Transporte a‚reo de mercanc¡as y transporte espacial
5121 2'15% 1'75%
Transport aeri de mercaderies
Transporte a‚reo de mercadorias
Transp•rt aerian de merces
Transporte a‚reo de mercanc¡as
5122 2'15% 1'75%
Transport espacial
Transporte espacial
Transp•rt espaciau
Transporte espacial
52
Emmagatzematge i activitats afins al transport
Armazenagem e actividades anexas ao transporte
Emmagasinatge e activitats pariones ath transp•rt
Almacenamiento y actividades anexas al transporte
521
Dip•sit i emmagatzematge
Dep¢sito e armazenagem
Depaus e emmagasinatge
Dep¢sito y almacenamiento
5210 2'05% 1'70%
Dip•sit i emmagatzematge
Dep¢sito e armazenagem
Depaus e emmagasinatge
Dep¢sito y almacenamiento
522
Activitats afins al transport
Actividades anexas ao transporte
Activitats pariones ath transp•rt
Actividades anexas al transporte
5221 0'95% 1'20%
Activitats afins al transport terrestre
Actividades anexas ao transporte terrestre
Activitats pariones ath transp•rt terrŠstre
Actividades anexas al transporte terrestre
5222 2'05% 1'70%
Activitats afins al transport mar¡tim i per vies de navegaci¢ interiors
Actividades anexas ao transporte mar¡timo e por vias naveg veis interiores
Activitats pariones ath transp•rt maritim e per vies de navegacion interiores
Actividades anexas al transporte mar¡timo y por v¡as navegables interiores
5223 2'05% 1'70%
Activitats afins al transport aeri
Actividades anexas ao transporte a‚reo
Activitats pariones ath transp•rt aerian
Actividades anexas al transporte a‚reo
5224 2'05% 1'70%
Manipulaci¢ de mercaderies
Manipula‡om de mercadorias
Manipulacion de merces
Manipulaci¢n de mercanc¡as
5229 2'05% 1'70%
Altres activitats afins al transport
Outras actividades anexas ao transporte
Autes activitats pariones ath transp•rt
Otras actividades anexas al transporte
53
Activitats postals i de correus
Actividades postais e de correio
Activitats postaus e de corrŠus
Actividades postales y de correos
531
Activitats postals sotmeses a l'obligaci¢ del servei universal
Actividades postais submetidas … obliga‡om do servi‡o universal
Activitats postaus sometudes ara obligacion deth servici universau
Actividades postales sometidas a la obligaci¢n del servicio universal
5310 0'95% 0'75%
Activitats postals sotmeses a l'obligaci¢ del servei universal
Actividades postais submetidas … obliga‡om do servi‡o universal
Activitats postaus sometudes ara obligacion deth servici universau
Actividades postales sometidas a la obligaci¢n del servicio universal
532
Altres activitats postals i de correus
Outras actividades postais e de correio
Autes activitats postaus e de corrŠus
Otras actividades postales y de correos
5320 0'95% 0'75%
Altres activitats postals i de correus
Outras actividades postais e de correio
Autes activitats postaus e de corrŠus
Otras actividades postales y de correos
I
Hostaleria
Hotelaria
Ostalaria
Hosteler¡a
55
Serveis d'allotjament
Servi‡os de alojamento
Servicis de lotjament
Servicios de alojamiento
551
Hotels i allotjaments similars
Hot‚is e alojamentos similares
OtŠls e lotjaments similares
Hoteles y alojamientos similares
5510 0'65% 0'65%
Hotels i allotjaments similars
Hot‚is e alojamentos similares
OtŠls e lotjaments similares
Hoteles y alojamientos similares
552
Allotjaments tur¡stics i altres allotjaments de curta durada
Alojamentos tur¡sticos e outros alojamentos de curta estƒncia
Lotjaments toristics e auti lotjaments de cuerta durada
Alojamientos tur¡sticos y otros alojamientos de corta estancia
5520 0'65% 0'65%
Allotjaments tur¡stics i altres allotjaments de curta durada
Alojamentos tur¡sticos e outros alojamentos de curta estƒncia
Lotjaments toristics e auti lotjaments de cuerta durada
Alojamientos tur¡sticos y otros alojamientos de corta estancia
553
C…mpings i aparcaments per a caravanes
Campings e estacionamentos para caravanas
Campings e parcatges ent… caravanes
Campings y aparcamientos para caravanas
5530 0'65% 0'65%
C…mpings i aparcaments per a caravanes
Campings e estacionamentos para caravanas
Campings e parcatges ent… caravanes
Campings y aparcamientos para caravanas
559
Altres allotjaments
Outras alojamentos
Autes lotjaments
Otros alojamientos
5590 0'65% 0'65%
Altres allotjaments
Outras alojamentos
Autes lotjaments
Otros alojamientos
56
Serveis de menjar i begudes
Servi‡os de comidas e bebidas
Servicis de minjar e begudes
Servicios de comidas y bebidas
561
Restaurants i establiments de menjars
Restaurantes e postos de comidas
Restaurants e establiments de minjars
Restaurantes y puestos de comidas
5610 0'65% 0'65%
Restaurants i establiments de menjars
Restaurantes e postos de comidas
Restaurants e establiments de minjars
Restaurantes y puestos de comidas
562
Provisi¢ de menjars preparats per a celebracions i altres serveis de menjars
Provisom de comidas preparadas para eventos e outros servicios de comidas
Provision de minjars preparadi ent… celebracions e auti servicis de minjars
Provisi¢n de comidas preparadas para eventos y otros servicios de comidas
5621 0'65% 0'65%
Provisi¢ de menjars preparats per a celebracions
Provisom de comidas preparadas para eventos
Provision de minjars preparadi ent… celebracions
Provisi¢n de comidas preparadas para eventos
5629 0'65% 0'65%
Altres serveis de menjars
Outras servicios de comidas
Autes servicis de minjars
Otros servicios de comidas
563
Establiments de begudes
Estabelecimentos de bebidas
Establiments de begudes
Establecimientos de bebidas
5630 0'65% 0'65%
Establiments de begudes
Estabelecimentos de bebidas
Establiments de begudes
Establecimientos de bebidas
J
Informaci¢ i comunicacions
Informa‡om e comunica‡ons
Informacion e comunicacions
Informaci¢n y comunicaciones
58
Edici¢
Edi‡om
Edicion
Edici¢n
581
Edici¢ de llibres, peri•dics i altres activitats d'edici¢
Edi‡om de livros, peri¢dicos e outras actividades editoriais
Edicion de libres, periodics e autes activitats d'edicion
Edici¢n de libros, peri¢dicos y otras actividades editoriales
5811 0'90% 1'10%
Edici¢ de llibres
Edi‡om de livros
Edicion de libres
Edici¢n de libros
5812 0'90% 1'10%
Edici¢ de directoris i guies d'adreces postals
Edi‡om de direct¢rios e guias de endere‡os postais
Edicion de direct•ris e guides d'adreces postaus
Edici¢n de directorios y gu¡as de direcciones postales
5813 0'90% 1'10%
Edici¢ de peri•dics
Edi‡om de peri¢dicos
Edicion de periodics
Edici¢n de peri¢dicos
5814 0'90% 1'10%
Edici¢ de revistes
Edi‡om de revistas
Edicion de revistes
Edici¢n de revistas
5819 0'90% 1'10%
Altres activitats d'edici¢
Outras actividades editoriais
Autes activitats d'edicion
Otras actividades editoriales
582
Edici¢ de programes inform…tics
Edi‡om de programas inform ticos
Edicion de programes informatics
Edici¢n de programas inform ticos
5821 0'90% 1'10%
Edici¢ de videojocs
Edi‡om de videojogos
Edicion de videoj•cs
Edici¢n de videojuegos
5829 0'90% 1'10%
Edici¢ d'altres programes inform…tics
Edi‡om doutros programas inform ticos
Edicion d'auti programes informatics
Edici¢n de otros programas inform ticos
59
Activitats cinematografiques, de v¡deo i de programes de televisi¢, enregistrament de so i edici¢ musical
Actividades cinematogr ficas, de v¡deo e de programas de televisom, grava‡om de som e edi‡om musical
Activitats de cinematografia, de vidŠo e de programes de television, enregistrament de son e edicion musicau
Actividades cinematogr ficas, de v¡deo y de programas de televisi¢n, grabaci¢n de sonido y edici¢n musical
591
Activitats cinematogr…fiques, de v¡deo i de programes de televisi¢
Actividades cinematogr ficas, de v¡deo e de programas de televisom
Activitats cinematografiques, de vidŠo e de programes de television
Actividades cinematogr ficas, de v¡deo y de programas de televisi¢n
5912 0'65% 0'65%
Activitats de postproducci¢ cinematogr…fica, de v¡deo i de programes de televisi¢
Actividades de p¢s-produ‡om cinematogr fica, de v¡deo e de programas de televisom
Activitats de postproduccion cinematografica, de vidŠo e de programes de television
Actividades de postproducci¢n cinematogr fica, de v¡deo y de programas de televisi¢n
5914 0'65% 0'65%
Activitats d'exhibici¢ cinematogr…fica
Actividades de exibi‡om cinematogr fica
Activitats d'exibicion cinematografica
Actividades de exhibici¢n cinematogr fica
5915 0'65% 0'65%
Activitats de producci¢ cinematogr…fica i de v¡deo
Actividades de produ‡om cinematogr fica e de v¡deo
Activitats de produccion cinematografica e de vidŠo
Actividades de producci¢n cinematogr fica y de v¡deo
5916 0'65% 0'65%
Activitats de producci¢ de programes de televisi¢
Actividades de produ‡ons de programas de televisom
Activitats de produccion de programes de television
Actividades de producciones de programas de televisi¢n
5917 0'65% 0'65%
Activitats de distribuci¢ cinematogr…fica i de v¡deo
Actividades de distribu‡om cinematogr fica e de v¡deo
Activitats de distribucion cinematografica e de vidŠo
Actividades de distribuci¢n cinematogr fica y de v¡deo
5918 0'65% 0'65%
Activitats de distribuci¢ de programes de televisi¢
Actividades de distribu‡om de programas de televisom
Activitats de distribucion de programes de television
Actividades de distribuci¢n de programas de televisi¢n
592
Activitats d'enregistrament de so i edici¢ musical
Actividades de grava‡om de som e edi‡om musical
Activitats d'enregistrament de son e edicion musicau
Actividades de grabaci¢n de sonido y edici¢n musical
5920 0'65% 0'65%
Activitats d'enregistrament de so i edici¢ musical
Actividades de grava‡om de som e edi‡om musical
Activitats d'enregistrament de son e edicion musicau
Actividades de grabaci¢n de sonido y edici¢n musical
60
Activitats d'emissi¢ i programaci¢ de r…dio i televisi¢
Actividades de programa‡om e emissom de r dio e televisom
Activitats d'emission e programacion de r…dio e television
Actividades de programaci¢n y emisi¢n de radio y televisi¢n
601
Activitats de radiodifusi¢
Actividades de radiodifusom
Activitats de radiodifusion
Actividades de radiodifusi¢n
6010 0'65% 0'65%
Activitats de radiodifusi¢
Actividades de radiodifusom
Activitats de radiodifusion
Actividades de radiodifusi¢n
602
Activitats de programaci¢ i emissi¢ de televisi¢
Actividades de programa‡om e emissom de televisom
Activitats de programacion e emission de television
Actividades de programaci¢n y emisi¢n de televisi¢n
6020 0'65% 0'65%
Activitats de programaci¢ i emissi¢ de televisi¢
Actividades de programa‡om e emissom de televisom
Activitats de programacion e emission de television
Actividades de programaci¢n y emisi¢n de televisi¢n
61
Telecomunicacions
Telecomunica‡ons
Telecomunicacions
Telecomunicaciones
611
Telecomunicacions per cable
Telecomunica‡ons por cabo
Telecomunicacions per cable
Telecomunicaciones por cable
6110 0'90% 0'70%
Telecomunicacions per cable
Telecomunica‡ons por cabo
Telecomunicacions per cable
Telecomunicaciones por cable
612
Telecomunicacions sense fils
Telecomunica‡ons sem fios
Telecomunicacions sense hius
Telecomunicaciones inal mbricas
6120 0'90% 0'70%
Telecomunicacions sense fils
Telecomunica‡ons sem fios
Telecomunicacions sense hius
Telecomunicaciones inal mbricas
613
Telecomunicacions per satŠlúlit
Telecomunica‡ons por sat‚lite
Telecomunicacions per satellit
Telecomunicaciones por sat‚lite
6130 0'90% 0'70%
Telecomunicacions per satŠlúlit
Telecomunica‡ons por sat‚lite
Telecomunicacions per satellit
Telecomunicaciones por sat‚lite
619
Altres activitats de telecomunicacions
Outras actividades de telecomunica‡ons
Autes activitats de telecomunicacions
Otras actividades de telecomunicaciones
6190 0'90% 0'70%
Altres activitats de telecomunicacions
Outras actividades de telecomunica‡ons
Autes activitats de telecomunicacions
Otras actividades de telecomunicaciones
62
Serveis de tecnologies de la informaci¢
Programa‡om, consultoria e outras actividades relacionadas coa inform tica
Servicis de tecnologies dera informacion
Programaci¢n, consultor¡a y otras actividades relacionadas con la inform tica
620
Serveis de tecnologies de la informaci¢
Programa‡om, consultoria e outras actividades relacionadas coa inform tica
Servicis de tecnologies dera informacion
Programaci¢n, consultor¡a y otras actividades relacionadas con la inform tica
6201 0'90% 1'10%
Activitats de programaci¢ inform…tica
Actividades de programa‡om inform tica
Activitats de programacion informatica
Actividades de programaci¢n inform tica
6202 0'90% 1'10%
Activitats de consultoria sobre tecnologies de la informaci¢
Actividades de consultoria inform tica
Activitats de consultoria sus tecnologies dera informacion
Actividades de consultor¡a inform tica
6203 0'90% 1'10%
Gesti¢ d'instalúlacions inform…tiques
Gestom de recursos inform ticas
Gestion d'installacions informatiques
Gesti¢n de recursos inform ticos
6209 0'90% 1'10%
Altres serveis relacionats amb les tecnologies de la informaci¢
Outras servicios relacionados coas tecnologias da informa‡om e a inform tica
Autes servicis restacadi damb es tecnologies dera informacion
Otros servicios relacionados con las tecnolog¡as de la informaci¢n y la inform tica
63
Serveis d'informaci¢
Servi‡os de informa‡om
Servicis d'informacion
Servicios de informaci¢n
631
Processament de dades, hostatge i activitats relacionades; portals web
Processo de dados, hosting e actividades relacionadas; portais web
Tractament de donades, aubergament e activitats restacades; portaus web
Proceso de datos, hosting y actividades relacionadas; portales web
6311 0'90% 1'10%
Processament de dades, hostatge i activitats relacionades
Processo de dados, hosting e actividades relacionadas
Tractament de donades, aubergament e activitats restacades
Proceso de datos, hosting y actividades relacionadas
6312 0'90% 1'10%
Portals web
Portais web
Portaus web
Portales web
639
Altres serveis d'informaci¢
Outras servicios de informa‡om
Autes servicis d'informacion
Otros servicios de informaci¢n
6391 0'65% 0'65%
Activitats d'agŠncies de not¡cies
Actividades das agˆncias de not¡cias
Activitats d'ag‚ncies de not¡cies
Actividades de las agencias de noticias
6399 0'90% 1'10%
Altres serveis d'informaci¢ ncaa
Outras servicios de informa‡om ncnp
Autes servicis d'informacion ncaa
Otros servicios de informaci¢n ncop
K
Activitats financeres i d'assegurances
Actividades financeiras e de seguran‡as
Activitats financŠres e d'assegurances
Actividades financieras y de seguros
64
Mediaci¢ financera, excepte assegurances i fons de pensions
Servi‡os financeiros, excepto seguran‡as e fundos de pensons
Mediacion financŠra, exceptadi assegurances e hons de pensions
Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones
641
Mediaci¢ monet…ria
Intermedia‡om monet ria
Mediacion monet…ria
Intermediaci¢n monetaria
6411 0'65% 0'35%
Banca central
Banco central
Banca centrau
Banco central
6419 0'65% 0'35%
Altres tipus de mediaci¢ monet…ria
Outra intermedia‡om monet ria
Autes tipes de mediacion monet…ria
Otra intermediaci¢n monetaria
642
Activitats de les societats holding
Actividades das sociedades holding
Activitats des societats holding
Actividades de las sociedades holding
6420 0'65% 0'35%
Activitats de les societats holding
Actividades das sociedades holding
Activitats des societats holding
Actividades de las sociedades holding
643
Inversi¢ colúlectiva, fons i entitats financeres similars
Inversom colectiva, fundos e entidades financeiras similares
Inversion collectiva, hons e entitats financŠres similares
Inversi¢n colectiva, fondos y entidades financieras similares
6430 0'65% 0'35%
Inversi¢ colúlectiva, fons i entitats financeres similars
Inversom colectiva, fundos e entidades financeiras similares
Inversion collectiva, hons e entitats financŠres similares
Inversi¢n colectiva, fondos y entidades financieras similares
649
Altres tipus de mediaci¢ financera
Outras servicios financeiros, excepto seguran‡as e fundos de pensons
Autes tipes de mediacion financŠra
Otros servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones
6491 0'65% 0'35%
Arrendament financer
Arrendamento financeiro
Arrendament financŠr
Arrendamiento financiero
6492 0'65% 0'35%
Altres tipus d'activitats credit¡cies
Outras actividades credit¡cias
Autes tipes d'activitats sosta
Otras actividades crediticias
6499 0'65% 0'35%
Altres tipus de mediaci¢ financera ncaa
Outras servicios financeiros, excepto seguran‡as e fundos de pensons ncnp
Autes tipes de mediacion financŠra ncaa
Otros servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones ncop
65
Assegurances, reassegurances i fons de pensions, excepte la Seguretat Social obligat•ria
Seguran‡as, resseguros e fundos de pensons, excepto Seguran‡a Social obligat¢ria
Assegurances, reassegurances e hons de pensions, exceptada era Seguretat Sociau obligat•ria
Seguros, reaseguros y fondos de pensiones, excepto Seguridad Social obligatoria
651
Assegurances
Seguran‡as
Assegurances
Seguros
6511 0'65% 0'35%
Assegurances de vida
Seguran‡as de vida
Assegurances de vida
Seguros de vida
6512 0'65% 0'35%
Assegurances, excepte assegurances de vida
Seguran‡as diferentes dos seguran‡as de vida
Assegurances, exceptades assegurances de vida
Seguros distintos de los seguros de vida
652
Reassegurances
Resseguros
Reassegurances
Reaseguros
6520 0'65% 0'35%
Reassegurances
Resseguros
Reassegurances
Reaseguros
653
Fons de pensions
Fundos de pensons
Hones de pensions
Fondos de pensiones
6530 0'65% 0'35%
Fons de pensions
Fundos de pensons
Hones de pensions
Fondos de pensiones
66
Activitats auxiliars de la mediaci¢ financera i d'assegurances
Actividades auxiliares a os servicios financeiros e a os seguran‡as
Activitats auxiliars dera mediacion financŠra e d'assegurances
Actividades auxiliares a los servicios financieros y a los seguros
661
Activitats auxiliars de la mediaci¢ financera, excepte assegurances i fons de pensions
Actividades auxiliares a os servicios financeiros, excepto seguran‡as e fundos de pensons
Activitats auxiliars dera mediacion financŠra, exceptadi assegurances e hons de pensions
Actividades auxiliares a los servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones
6611 0'65% 0'35%
Administraci¢ de mercats financers
Administra‡om de mercados financeiros
Administracion de mercats financŠrs
Administraci¢n de mercados financieros
6612 0'65% 0'35%
Activitats auxiliars de mediaci¢ en operacions de valors i altres actius
Actividades de intermedia‡om em opera‡ons com valores e outros activos
Activitats auxiliars de mediacion en operacions de valors e auti actius
Actividades de intermediaci¢n en operaciones con valores y otros activos
6619 0'65% 0'35%
Activitats auxiliars de la mediaci¢ financera ncaa
Outras actividades auxiliares a os servicios financeiros, excepto seguran‡as e fundos de pensons
Activitats auxiliars dera mediacion financŠra ncaa
Otras actividades auxiliares a los servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones
662
Activitats auxiliars d'assegurances i fons de pensions
Actividades auxiliares a seguran‡as e fundos de pensons
Activitats auxiliars d'assegurances e hons de pensions
Actividades auxiliares a seguros y fondos de pensiones
6621 0'65% 0'35%
Avaluaci¢ de riscos i danys
Avalia‡om de riscos e danos
Avalorament de risqui e damnatges
Evaluaci¢n de riesgos y da¤os
6622 0'65% 0'35%
Activitats d'agents i corredors d'assegurances
Actividades de agentes e corredores de seguran‡as
Activitats d'agents e corredors d'assegurances
Actividades de agentes y corredores de seguros
6629 0'65% 0'35%
Altres activitats auxiliars d'assegurances i fons de pensions
Outras actividades auxiliares a seguran‡as e fundos de pensons
Autes activitats auxiliars d'assegurances e hons de pensions
Otras actividades auxiliares a seguros y fondos de pensiones
663
Activitats de gesti¢ de fons
Actividades de gestom de fundos
Activitats de gestion de hons
Actividades de gesti¢n de fondos
6630 0'65% 0'35%
Activitats de gesti¢ de fons
Actividades de gestom de fundos
Activitats de gestion de hons
Actividades de gesti¢n de fondos
L
Activitats immobili…ries
Actividades imobili rias
Activitats immobili…ries
Actividades inmobiliarias
68
Activitats immobili…ries
Actividades imobili rias
Activitats immobili…ries
Actividades inmobiliarias
681
Compravenda de b‚ns immobiliaris per compte propi
Compravenda de bens imobili rios por conta pr¢pria
Crompaventa de bens immobiliaris per compde pr•pri
Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia
6810 0'90% 1'10%
Compravenda de b‚ns immobiliaris per compte propi
Compravenda de bens imobili rios por conta pr¢pria
Crompaventa de bens immobiliaris per compde pr•pri
Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia
682
Lloguer de b‚ns immobiliaris per compte propi
Aluguer de bens imobili rios por conta pr¢pria
LoguŠr de bens immobiliaris per compde pr•pri
Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
6820 0'90% 1'10%
Lloguer de b‚ns immobiliaris per compte propi
Aluguer de bens imobili rios por conta pr¢pria
LoguŠr de bens immobiliaris per compde pr•pri
Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
683
Activitats immobili…ries per compte d'altri
Actividades imobili rias por conta de terceiros
Activitats immobili…ries per compde d'auti
Actividades inmobiliarias por cuenta de terceros
6831 0'90% 1'10%
Agents de la propietat immobili…ria
Agentes da propriedade imobili ria
Agents dera proprietat immobili…ria
Agentes de la propiedad inmobiliaria
6832 0'90% 1'10%
Gesti¢ i administraci¢ de la propietat immobili…ria
Gestom e administra‡om da propriedade imobili ria
Gestion e administracion dera proprietat immobili…ria
Gesti¢n y administraci¢n de la propiedad inmobiliaria
M
Activitats professionals, cient¡fiques i tŠcniques
Actividades profissionais, cient¡ficas e t‚cnicas
Activitats professionaus, cientifiques e tecniques
Actividades profesionales, cient¡ficas y t‚cnicas
69
Activitats jur¡diques i de comptabilitat
Actividades jur¡dicas e de contabilidade
Activitats juridiques e de comptabilitat
Actividades jur¡dicas y de contabilidad
691
Activitats jur¡diques
Actividades jur¡dicas
Activitats juridiques
Actividades jur¡dicas
6910 0'90% 1'10%
Activitats jur¡diques
Actividades jur¡dicas
Activitats juridiques
Actividades jur¡dicas
692
Activitats de comptabilitat, tenidoria de llibres, auditoria i assessoria fiscal
Actividades de contabilidade, escritura‡om de livros, auditoria e assessoria fiscal
Activitats de comptabilitat, tenen‡a de libres, auditoria e assessoria fiscau
Actividades de contabilidad, tenedur¡a de libros, auditor¡a y asesor¡a fiscal
6920 0'90% 1'10%
Activitats de comptabilitat, tenidoria de llibres, auditoria i assessoria fiscal
Actividades de contabilidade, escritura‡om de livros, auditoria e assessoria fiscal
Activitats de comptabilitat, tenen‡a de libres, auditoria e assessoria fiscau
Actividades de contabilidad, tenedur¡a de libros, auditor¡a y asesor¡a fiscal
70
Activitats de les seus centrals; activitats de consultoria de gesti¢ empresarial
Actividades das sedes centrais; actividades de consultoria de gestom empresarial
Activitats des sedences centraus; activitats de consultoria de gestion empresariau
Actividades de las sedes centrales; actividades de consultor¡a de gesti¢n empresarial
701
Activitats de les seus centrals
Actividades das sedes centrais
Activitats des sedences centraus
Actividades de las sedes centrales
7010 0'95% 1'20%
Activitats de les seus centrals
Actividades das sedes centrais
Activitats des sedences centraus
Actividades de las sedes centrales
702
Activitats de consultoria de gesti¢ empresarial
Actividades de consultoria de gestom empresarial
Activitats de consultoria de gestion empresariau
Actividades de consultor¡a de gesti¢n empresarial
7021 0'95% 1'20%
Relacions p£bliques i comunicaci¢
Rela‡ons p£blicas e comunica‡om
Relacions publiques e comunicacion
Relaciones p£blicas y comunicaci¢n
7022 0'95% 1'20%
Altres activitats de consultoria de gesti¢ empresarial
Outras actividades de consultoria de gestom empresarial
Autes activitats de consultoria de gestion empresariau
Otras actividades de consultor¡a de gesti¢n empresarial
71
Serveis tŠcnics d'arquitectura i enginyeria; an…lisis i assajos tŠcnics
Servi‡os t‚cnicos de arquitectura e engenharia; ensaios e an lises t‚cnicos
Servicis tecnics d'arquitectura e engenharia; analisis e assagi tecnics
Servicios t‚cnicos de arquitectura e ingenier¡a; ensayos y an lisis t‚cnicos
711
Serveis tŠcnics d'arquitectura i enginyeria i altres activitats relacionades amb l'assessorament tŠcnic
Servi‡os t‚cnicos de arquitectura e engenharia e outras actividades relacionadas co assessoramento t‚cnico
Servicis tecnics d'arquitectura e engenharia e autes activitats restacades damb er assessorament tecnic
Servicios t‚cnicos de arquitectura e ingenier¡a y otras actividades relacionadas con el asesoramiento t‚cnico
7111 0'90% 1'10%
Serveis tŠcnics d'arquitectura
Servi‡os t‚cnicos de arquitectura
Servicis tecnics d'arquitectura
Servicios t‚cnicos de arquitectura
7112 0'90% 1'10%
Serveis tŠcnics d'enginyeria i altres activitats relacionades amb l'assessorament tŠcnic
Servi‡os t‚cnicos de engenharia e outras actividades relacionadas co assessoramento t‚cnico
Servicis tecnics d'engenharia e autes activitats restacades damb er assessorament tecnic
Servicios t‚cnicos de ingenier¡a y otras actividades relacionadas con el asesoramiento t‚cnico
712
An…lisis i assajos tŠcnics
Ensaios e an lises t‚cnicos
An…lisis e assagi tecnics
Ensayos y an lisis t‚cnicos
7120 1'05% 0'85%
An…lisis i assajos tŠcnics
Ensaios e an lises t‚cnicos
An…lisis e assagi tecnics
Ensayos y an lisis t‚cnicos
72
Recerca i desenvolupament
Investiga‡om e desenvolvimento
RecŠrca e desvolopament
Investigaci¢n y desarrollo
721
Recerca i desenvolupament en ciŠncies naturals i tŠcniques
Investiga‡om e desenvolvimento experimental em ciˆncias naturais e t‚cnicas
RecŠrca e desvolopament en sci‚ncies naturaus e tecniques
Investigaci¢n y desarrollo experimental en ciencias naturales y t‚cnicas
7211 0'90% 1'10%
Recerca i desenvolupament en biotecnologia
Investiga‡om e desenvolvimento experimental em biotecnologia
RecŠrca e desvolopament en biotecnologia
Investigaci¢n y desarrollo experimental en biotecnolog¡a
7219 0'90% 1'10%
Altres tipus de recerca i desenvolupament en ciŠncies naturals i tŠcniques
Outra investiga‡om e desenvolvimento experimental em ciˆncias naturais e t‚cnicas
Autes tipes de recŠrca e desvolopament en sci‚ncies naturaus e tecniques
Otra investigaci¢n y desarrollo experimental en ciencias naturales y t‚cnicas
722
Recerca i desenvolupament en ciŠncies socials i humanitats
Investiga‡om e desenvolvimento experimental em ciˆncias sociais e humanidades
RecŠrca e desvolopament en sci‚ncies sociaus e umanitats
Investigaci¢n y desarrollo experimental en ciencias sociales y humanidades
7220 0'90% 1'10%
Recerca i desenvolupament en ciŠncies socials i humanitats
Investiga‡om e desenvolvimento experimental em ciˆncias sociais e humanidades
RecŠrca e desvolopament en sci‚ncies sociaus e umanitats
Investigaci¢n y desarrollo experimental en ciencias sociales y humanidades
73
Publicitat i estudis de mercat
Publicidade e est£dios de mercado
Publicitat e estudis de mercat
Publicidad y estudios de mercado
731
Publicitat
Publicidade
Publicitat
Publicidad
7311 0'90% 1'10%
AgŠncies de publicitat
Agˆncias de publicidade
Ag‚ncies de publicitat
Agencias de publicidad
7312 0'90% 1'10%
Serveis de representaci¢ de mitjans de comunicaci¢
Servi‡os de representa‡om de meios de comunica‡om
Servicis de representacion de mejans de comunicacion
Servicios de representaci¢n de medios de comunicaci¢n
732
Estudis de mercat i enquestes d'opini¢ p£blica
Est£dio de mercado e realiza‡om de inqu‚ritos de opiniom p£blica
Estudis de mercat e enquŠstes d'opinion publica
Estudio de mercado y realizaci¢n de encuestas de opini¢n p£blica
7320 0'90% 1'10%
Estudis de mercat i enquestes d'opini¢ p£blica
Est£dio de mercado e realiza‡om de inqu‚ritos de opiniom p£blica
Estudis de mercat e enquŠstes d'opinion publica
Estudio de mercado y realizaci¢n de encuestas de opini¢n p£blica
74
Altres activitats professionals, cient¡fiques i tŠcniques
Outras actividades profissionais, cient¡ficas e t‚cnicas
Autes activitats professionaus, cientifiques e tecniques
Otras actividades profesionales, cient¡ficas y t‚cnicas
741
Activitats de disseny especialitzat
Actividades de desenho especializado
Activitats de dessenh especializat
Actividades de dise¤o especializado
7410 0'90% 1'10%
Activitats de disseny especialitzat
Actividades de desenho especializado
Activitats de dessenh especializat
Actividades de dise¤o especializado
742
Activitats de fotografia
Actividades de fotografia
Activitats de fotografia
Actividades de fotograf¡a
7420 0'50% 0'40%
Activitats de fotografia
Actividades de fotografia
Activitats de fotografia
Actividades de fotograf¡a
743
Activitats de traducci¢ i d'interpretaci¢
Actividades de traduc‡om e interpreta‡om
Activitats d'arrevirada e d'interpretacion
Actividades de traducci¢n e interpretaci¢n
7430 0'90% 1'10%
Activitats de traducci¢ i d'interpretaci¢
Actividades de traduc‡om e interpreta‡om
Activitats d'arrevirada e d'interpretacion
Actividades de traducci¢n e interpretaci¢n
749
Altres activitats professionals, cient¡fiques i tŠcniques ncaa
Outras actividades profissionais, cient¡ficas e t‚cnicas ncnp
Autes activitats professionaus, cientifiques e tecniques ncaa
Otras actividades profesionales, cient¡ficas y t‚cnicas ncop
7490 0'90% 1'10%
Altres activitats professionals, cient¡fiques i tŠcniques ncaa
Outras actividades profissionais, cient¡ficas e t‚cnicas ncnp
Autes activitats professionaus, cientifiques e tecniques ncaa
Otras actividades profesionales, cient¡ficas y t‚cnicas ncop
75
Activitats veterin…ries
Actividades veterin rias
Activitats veterin…ries
Actividades veterinarias
750
Activitats veterin…ries
Actividades veterin rias
Activitats veterin…ries
Actividades veterinarias
7500 1'70% 1'15%
Activitats veterin…ries
Actividades veterin rias
Activitats veterin…ries
Actividades veterinarias
N
Activitats administratives i serveis auxiliars
Actividades administrativas e servicios auxiliares
Activitats administratives e servicis auxiliars
Actividades administrativas y servicios auxiliares
77
Activitats de lloguer
Actividades de aluguer
Activitats de loguŠr
Actividades de alquiler
771
Lloguer de vehicles de motor
Aluguer de ve¡culos de motor
LoguŠr de ve‹culs de motor
Alquiler de veh¡culos de motor
7711 0'95% 1'20%
Lloguer d'autom•bils i vehicles de motor lleugers
Aluguer de autom¢veis e ve¡culos de motor ligeiros
LoguŠr d'automobils e ve‹culs de motor leugŠrs
Alquiler de autom¢viles y veh¡culos de motor ligeros
7712 0'95% 1'20%
Lloguer de camions
Aluguer de camions
LoguŠr de camions
Alquiler de camiones
772
Lloguer d'efectes personals i efectes domŠstics
Aluguer de efectos pessoais e artigos de uso dom‚stico
LoguŠr d'efŠctes personaus e efŠctes domestics
Alquiler de efectos personales y art¡culos de uso dom‚stico
7721 0'95% 1'20%
Lloguer d'articles d'oci i esportius
Aluguer de artigos de lezer e esportivos
LoguŠr d'articles de l‚ser e esportius
Alquiler de art¡culos de ocio y deportivos
7722 0'95% 1'20%
Lloguer de cintes de v¡deo i discos
Aluguer de cintas de v¡deo e discos
LoguŠr de cintes de vidŠo e disqui
Alquiler de cintas de v¡deo y discos
7729 0'95% 1'20%
Lloguer d'efectes personals i efectes domŠstics ncaa
Aluguer doutros efectos pessoais e artigos de uso dom‚stico
LoguŠr d'efŠctes personaus e efŠctes domestics ncaa
Alquiler de otros efectos personales y art¡culos de uso dom‚stico
773
Lloguer d'altres tipus de maquin…ria, equips i b‚ns tangibles
Aluguer doutra maquinaria, equipas e bens tang¡veis
LoguŠr d'auti tipes de maquin…ria, equipes e bens tangibles
Alquiler de otra maquinaria, equipos y bienes tangibles
7731 0'95% 1'20%
Lloguer de maquin…ria i equips agraris
Aluguer de maquinaria e equipa de uso agr¡cola
LoguŠr de maquin…ria e equipes agraris
Alquiler de maquinaria y equipo de uso agr¡cola
7732 0'95% 1'20%
Lloguer de maquin…ria i equips per a la construcci¢ i enginyeria civil
Aluguer de maquinaria e equipa para a constru‡om e engenharia civil
LoguŠr de maquin…ria e equipes entath bastiment e engenharia civil
Alquiler de maquinaria y equipo para la construcci¢n e ingenier¡a civil
7733 0'95% 1'20%
Lloguer de maquin…ria i equips d'oficina, inclosos els ordinadors
Aluguer de maquinaria e equipa de oficina, inclu¡dos computadores
LoguŠr de maquin…ria e equipes de burŠu, includidi es ordinadors
Alquiler de maquinaria y equipo de oficina, incluidos ordenadores
7734 0'95% 1'20%
Lloguer de mitjans de navegaci¢
Aluguer de meios de navega‡om
LoguŠr de mejans de navegacion
Alquiler de medios de navegaci¢n
7735 0'95% 1'20%
Lloguer de mitjans de transport aeri
Aluguer de meios de transporte a‚reo
LoguŠr de mejans de transp•rt aerian
Alquiler de medios de transporte a‚reo
7739 0'95% 1'20%
Lloguer d'altres tipus de maquin…ria, equips i b‚ns tangibles ncaa
Aluguer doutra maquinaria, equipas e bens tang¡veis ncnp
LoguŠr d'auti tipes de maquin…ria, equipes e bens tangibles ncaa
Alquiler de otra maquinaria, equipos y bienes tangibles ncop
774
Arrendament de la propietat intelúlectual i productes similars, excepte treballs protegits pels drets d'autor
Arrendamento da propriedade intelectual e produtos similares, excepto trabalhos protegidos por os direitos de autor
Arrendament dera proprietat intellectuau e productes similares, exceptadi trabalhs protegidi pes drets d'autor
Arrendamiento de la propiedad intelectual y productos similares, excepto trabajos protegidos por los derechos de autor
7740 0'95% 1'20%
Arrendament de la propietat intelúlectual i productes similars, excepte treballs protegits pels drets d'autor
Arrendamento da propriedade intelectual e produtos similares, excepto trabalhos protegidos por os direitos de autor
Arrendament dera proprietat intellectuau e productes similares, exceptadi trabalhs protegidi pes drets d'autor
Arrendamiento de la propiedad intelectual y productos similares, excepto trabajos protegidos por los derechos de autor
78
Activitats relacionades amb l'ocupaci¢
Actividades relacionadas co emprego
Activitats restacades damb er aucupacion
Actividades relacionadas con el empleo
781
Activitats de les agŠncies de colúlocaci¢
Actividades das agˆncias de coloca‡om
Activitats des ag‚ncies de collocacion
Actividades de las agencias de colocaci¢n
7810 0'90% 1'10%
Activitats de les agŠncies de colúlocaci¢
Actividades das agˆncias de coloca‡om
Activitats des ag‚ncies de collocacion
Actividades de las agencias de colocaci¢n
782
Activitats de les empreses de treball temporal
Actividades das empresas de trabalho temporal
Activitats des empreses de trabalh temporau
Actividades de las empresas de trabajo temporal
7820 1'60% 1'20%
Activitats de les empreses de treball temporal
Actividades das empresas de trabalho temporal
Activitats des empreses de trabalh temporau
Actividades de las empresas de trabajo temporal
783
Altres tipus de provisi¢ de recursos humans
Outra provisom de recursos humanos
Autes tipes de provision de recorsi umans
Otra provisi¢n de recursos humanos
7830 1'60% 1'20%
Altres tipus de provisi¢ de recursos humans
Outra provisom de recursos humanos
Autes tipes de provision de recorsi umans
Otra provisi¢n de recursos humanos
79
Activitats de les agŠncies de viatges, operadors tur¡stics i altres serveis de reserves i activitats que s'hi relacionen
Actividades de agˆncias de viagens, operadores tur¡sticos, servicios de reservas e actividades relacionadas cos mesmos
Activitats des ag‚ncies de viatges, operadors toristics e auti servicis de resŠrves e activitats que s'i restaquen
Actividades de agencias de viajes, operadores tur¡sticos, servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos
791
Activitats de les agŠncies de viatges i operadors tur¡stics
Actividades de agˆncias de viagens e operadores tur¡sticos
Activitats des ag‚ncies de viatges e operadors toristics
Actividades de agencias de viajes y operadores tur¡sticos
7911 1'00% 0'80%
Activitats de les agŠncies de viatges
Actividades das agˆncias de viagens
Activitats des ag‚ncies de viatges
Actividades de las agencias de viajes
7912 1'00% 0'80%
Activitats dels operadors tur¡stics
Actividades dos operadores tur¡sticos
Activitats des operadors toristics
Actividades de los operadores tur¡sticos
799
Altres serveis de reserves i activitats que s'hi relacionen
Outras servicios de reservas e actividades relacionadas cos mesmos
Autes servicis de resŠrves e activitats que s'i restaquen
Otros servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos
7990 1'00% 0'80%
Altres serveis de reserves i activitats que s'hi relacionen
Outras servicios de reservas e actividades relacionadas cos mesmos
Autes servicis de resŠrves e activitats que s'i restaquen
Otros servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos
80
Activitats de seguretat i investigaci¢
Actividades de seguran‡a e investiga‡om
Activitats de seguretat e investigacion
Actividades de seguridad e investigaci¢n
801
Activitats de seguretat privada
Actividades de seguran‡a privada
Activitats de seguretat privada
Actividades de seguridad privada
8010 1'65% 2'25%
Activitats de seguretat privada
Actividades de seguran‡a privada
Activitats de seguretat privada
Actividades de seguridad privada
802
Serveis de sistemes de seguretat
Servi‡os de sistemas de seguran‡a
Servicis de sistŠmes de seguretat
Servicios de sistemas de seguridad
8020 1'65% 2'25%
Serveis de sistemes de seguretat
Servi‡os de sistemas de seguran‡a
Servicis de sistŠmes de seguretat
Servicios de sistemas de seguridad
803
Activitats d'investigaci¢
Actividades de investiga‡om
Activitats d'investigacion
Actividades de investigaci¢n
8030 1'65% 2'25%
Activitats d'investigaci¢
Actividades de investiga‡om
Activitats d'investigacion
Actividades de investigaci¢n
81
Serveis a edificis i activitats de jardineria
Servi‡os a edif¡cios e actividades de jardinagem
Servicis a bastisses e activitats de jardineria
Servicios a edificios y actividades de jardiner¡a
811
Serveis integrals a edificis i instalúlacions
Servi‡os integrais a edif¡cios e instala‡ons
Servicis integraus a bastisses e installacions
Servicios integrales a edificios e instalaciones
8110 0'95% 1'20%
Serveis integrals a edificis i instalúlacions
Servi‡os integrais a edif¡cios e instala‡ons
Servicis integraus a bastisses e installacions
Servicios integrales a edificios e instalaciones
812
Activitats de neteja
Actividades de limpeza
Activitats de neteja
Actividades de limpieza
8121 2'35% 1'55%
Neteja general d'edificis
Limpeza geral de edif¡cios
Neteja generau de bastisses
Limpieza general de edificios
8122 2'35% 1'55%
Altres activitats de neteja industrial i d'edificis
Outras actividades de limpeza industrial e de edif¡cios
Autes activitats de neteja industriau e de bastisses
Otras actividades de limpieza industrial y de edificios
8129 2'35% 1'55%
Activitats de neteja ncaa
Outras actividades de limpeza
Activitats de neteja ncaa
Otras actividades de limpieza
813
Activitats de jardineria
Actividades de jardinagem
Activitats de jardineria
Actividades de jardiner¡a
8130 2'35% 1'55%
Activitats de jardineria
Actividades de jardinagem
Activitats de jardineria
Actividades de jardiner¡a
82
Activitats administratives d'oficina i altres activitats auxiliars a les empreses
Actividades administrativas de oficina e outras actividades auxiliares a as empresas
Activitats administratives de burŠu e autes activitats auxiliars a es empreses
Actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las empresas
821
Activitats administratives i auxiliars d'oficina
Actividades administrativas e auxiliares de oficina
Activitats administratives e auxiliars de burŠu
Actividades administrativas y auxiliares de oficina
8211 0'95% 1'20%
Serveis administratius combinats
Servi‡os administrativos combinados
Servicis administratius combinadi
Servicios administrativos combinados
8219 0'95% 1'20%
Activitats de reprografia, preparaci¢ de documents i altres activitats especialitzades d'oficina
Actividades de fotocopiado, prepara‡om de documentos e outras actividades especializadas de oficina
Activitats de reprografia, preparacion de documents e autes activitats especializades de burŠu
Actividades de fotocopiado, preparaci¢n de documentos y otras actividades especializadas de oficina
822
Activitats de centres d'atenci¢ telef•nica
Actividades dos centros de chamadas
Activitats de centres d'atencion telefonica
Actividades de los centros de llamadas
8220 0'90% 0'70%
Activitats de centres d'atenci¢ telef•nica
Actividades dos centros de chamadas
Activitats de centres d'atencion telefonica
Actividades de los centros de llamadas
823
Organitzaci¢ de convencions i fires de mostres
Organiza‡om de conven‡ons e feiras de mostras
Organizacion de convencions e hŠires de m•stres
Organizaci¢n de convenciones y ferias de muestras
8230 0'95% 1'20%
Organitzaci¢ de convencions i fires de mostres
Organiza‡om de conven‡ons e feiras de mostras
Organizacion de convencions e hŠires de m•stres
Organizaci¢n de convenciones y ferias de muestras
829
Altres activitats de suport a les empreses
Actividades de apoio a as empresas ncnp
Autes activitats de sup•rt a es empreses
Actividades de apoyo a las empresas ncop
8291 0'95% 1'20%
Activitats de les agŠncies de cobrament i d'informaci¢ comercial
Actividades das agˆncias de cobros e de informa‡om comercial
Activitats des ag‚ncies de crubament e d'informacion comerciau
Actividades de las agencias de cobros y de informaci¢n comercial
8292 1'90% 1'55%
Activitats d'envasament i empaquetatge per compte d'altri
Actividades de envasamento e empacotado
Activitats d'envasament e empaquetament per compde d'auti
Actividades de envasado y empaquetado
8299 0'95% 1'20%
Altres activitats de suport a les empreses ncaa
Outras actividades de apoio a as empresas ncnp
Autes activitats de sup•rt a es empreses ncaa
Otras actividades de apoyo a las empresas ncop
O
Administraci¢ p£blica, Defensa i Seguretat Social obligat•ria
Administra‡om P£blica e defensa; Seguran‡a Social obligat¢ria
Administracion publica, Defensa e Seguretat Sociau obligat•ria
Administraci¢n P£blica y defensa; Seguridad Social obligatoria
84
Administraci¢ p£blica, Defensa i Seguretat Social obligat•ria
Administra‡om P£blica e defensa; Seguran‡a Social obligat¢ria
Administracion publica, Defensa e Seguretat Sociau obligat•ria
Administraci¢n P£blica y defensa; Seguridad Social obligatoria
841
Administraci¢ p£blica i de la pol¡tica econ•mica i social
Administra‡om P£blica e da pol¡tica econ“mica e social
Administracion publica e dera politica economica e sociau
Administraci¢n P£blica y de la pol¡tica econ¢mica y social
8411 0'90% 1'10%
Activitats generals de l'Administraci¢ p£blica
Actividades gerais da Administra‡om P£blica
Activitats generaus dera Administracion publica
Actividades generales de la Administraci¢n P£blica
8412 0'90% 1'10%
Regulaci¢ de les activitats sanit…ries, educatives i culturals, i altres serveis socials, excepte la Seguretat Social obligat•ria
Regula‡om das actividades sanit rias, educativas e culturais e outros servicios sociais, excepto Seguran‡a Social
Regulacion des activitats sanit…ries, educatives e culturaus, e auti servicis sociaus, exceptada era Seguretat Sociau obligat•ria
Regulaci¢n de las actividades sanitarias, educativas y culturales y otros servicios sociales, excepto Seguridad Social
8413 0'90% 1'10%
Regulaci¢ de l'activitat econ•mica
Regula‡om da actividade econ“mica e contribui‡om … sua maior eficiˆncia
Regulacion dera activitat economica
Regulaci¢n de la actividad econ¢mica y contribuci¢n a su mayor eficiencia
842
Prestaci¢ de serveis a la comunitat en general
Presta‡on de servicios … comunidade em geral
Prestacion de servicis ara comunautat en generau
Prestaci¢n de servicios a la comunidad en general
8421 1'65% 2'25%
Afers exteriors
Assuntos exteriores
AhŠrs exteriores
Asuntos exteriores
8422 1'65% 2'25%
Defensa
Defensa
Defensa
Defensa
8423 1'65% 2'25%
Just¡cia
Justi‡a
Just¡cia
Justicia
8424 1'65% 2'25%
Ordre p£blic i seguretat
Ordem p£blico e seguran‡a
Orde public e seguretat
Orden p£blico y seguridad
8425 1'65% 2'25%
Protecci¢ civil
Protec‡om civil
Emparament civil
Protecci¢n civil
843
Seguretat Social obligat•ria
Seguran‡a Social obligat¢ria
Seguretat Sociau obligat•ria
Seguridad Social obligatoria
8430 0'90% 1'10%
Seguretat Social obligat•ria
Seguran‡a Social obligat¢ria
Seguretat Sociau obligat•ria
Seguridad Social obligatoria
P
Educaci¢
Educa‡om
Educacion
Educaci¢n
85
Educaci¢
Educa‡om
Educacion
Educaci¢n
851
Educaci¢ preprim…ria
Educa‡om pre-prim ria
Educacion preprim…ria
Educaci¢n preprimaria
8510 0'65% 0'45%
Educaci¢ preprim…ria
Educa‡om pre-prim ria
Educacion preprim…ria
Educaci¢n preprimaria
852
Educaci¢ prim…ria
Educa‡om prim ria
Educacion prim…ria
Educaci¢n primaria
8520 0'65% 0'45%
Educaci¢ prim…ria
Educa‡om prim ria
Educacion prim…ria
Educaci¢n primaria
853
Educaci¢ secund…ria
Educa‡om secund rio
Educacion segond…ria
Educaci¢n secundaria
8531 0'65% 0'45%
Educaci¢ secund…ria general
Educa‡om secund rio geral
Educacion segond…ria generau
Educaci¢n secundaria general
8532 0'65% 0'45%
Educaci¢ secund…ria tŠcnica i professional
Educa‡om secund rio t‚cnica e profissional
Educacion segond…ria tecnica e professionau
Educaci¢n secundaria t‚cnica y profesional
854
Educaci¢ postsecund…ria
Educa‡om p¢s-secund rio
Educacion postsegond…ria
Educaci¢n postsecundaria
8541 0'65% 0'45%
Educaci¢ postsecund…ria no superior
Educa‡om p¢s-secund rio nom terci ria
Educacion postsegond…ria non superior
Educaci¢n postsecundaria no terciaria
8543 0'65% 0'45%
Educaci¢ superior universit…ria
Educa‡om universit rio
Educacion superior universit…ria
Educaci¢n universitaria
8544 0'65% 0'45%
Educaci¢ superior no universit…ria
Educa‡om terci ria nom universit rio
Educacion superior non universit…ria
Educaci¢n terciaria no universitaria
855
Altres activitats d'educaci¢
Outra educa‡om
Autes activitats d'educacion
Otra educaci¢n
8551 0'65% 0'45%
Educaci¢ relacionada amb l'esport i les activitats recreatives
Educa‡om esportiva e recreativa
Educacion restacada damb er esp•rt e es activitats recreatives
Educaci¢n deportiva y recreativa
8552 0'65% 0'45%
Educaci¢ relacionada amb la cultura
Educa‡om cultural
Educacion restacada damb era cultura
Educaci¢n cultural
8553 0'65% 0'45%
Activitats de les escoles de conducci¢ i pilotatge
Actividades das escolas de condu‡om e estacada
Activitats des estudis de conduccion e pilotatge
Actividades de las escuelas de conducci¢n y pilotaje
8559 0'65% 0'45%
Altres activitats d'educaci¢ ncaa
Outra educa‡om ncnp
Autes activitats d'educacion ncaa
Otra educaci¢n ncop
856
Activitats auxiliars a l'educaci¢
Actividades auxiliares … educa‡om
Activitats auxiliars ar educacion
Actividades auxiliares a la educaci¢n
8560 0'65% 0'45%
Activitats auxiliars a l'educaci¢
Actividades auxiliares … educa‡om
Activitats auxiliars ar educacion
Actividades auxiliares a la educaci¢n
Q
Activitats sanit…ries i de serveis socials
Actividades sanit rias e de servicios sociais
Activitats sanit…ries e de servicis sociaus
Actividades sanitarias y de servicios sociales
86
Activitats sanit…ries
Actividades sanit rias
Activitats sanit…ries
Actividades sanitarias
861
Activitats hospital…ries
Actividades hospitalares
Activitats espital…ries
Actividades hospitalarias
8610 0'95% 0'60%
Activitats hospital…ries
Actividades hospitalares
Activitats espital…ries
Actividades hospitalarias
862
Activitats mŠdiques i odontol•giques
Actividades m‚dicas e odontol¢gicas
Activitats medicaus e odontologiques
Actividades m‚dicas y odontol¢gicas
8621 0'95% 0'60%
Activitats de medicina general
Actividades de medicina geral
Activitats de medecina generau
Actividades de medicina general
8622 0'95% 0'60%
Activitats de medicina especialitzada
Actividades de medicina especializada
Activitats de medecina especializada
Actividades de medicina especializada
8623 0'95% 0'60%
Activitats odontol•giques
Actividades odontol¢gicas
Activitats odontologiques
Actividades odontol¢gicas
869
Altres activitats sanit…ries
Outras actividades sanit rias
Autes activitats sanit…ries
Otras actividades sanitarias
8690 0'95% 0'60%
Altres activitats sanit…ries
Outras actividades sanit rias
Autes activitats sanit…ries
Otras actividades sanitarias
87
Activitats de serveis socials amb allotjament
Assistˆncia em estabelecimentos residenciais
Activitats de servicis sociaus damb lotjament
Asistencia en establecimientos residenciales
871
Activitats de serveis socials amb allotjament i cures d'infermeria
Assistˆncia em estabelecimentos residenciais com cuidados sanit rios
Activitats de servicis sociaus damb lotjament e cures d'infirmeria
Asistencia en establecimientos residenciales con cuidados sanitarios
8710 0'95% 0'60%
Activitats de serveis socials amb allotjament i cures d'infermeria
Assistˆncia em estabelecimentos residenciais com cuidados sanit rios
Activitats de servicis sociaus damb lotjament e cures d'infirmeria
Asistencia en establecimientos residenciales con cuidados sanitarios
872
Activitats de serveis socials amb allotjament a persones amb discapacitat ps¡quica, malalts mentals i drogodependents
Assistˆncia em estabelecimentos residenciais para pessoas com incapacidade intelectual, enfermidade mental e toxicodependˆncia
Activitats de servicis sociaus damb lotjament a persones damb discapacitat psiquica, malauts mentaus e toxicomans
Asistencia en establecimientos residenciales para personas con discapacidad intelectual, enfermedad mental y drogodependencia
8720 0'95% 0'60%
Activitats de serveis socials amb allotjament a persones amb discapacitat ps¡quica, malalts mentals i drogodependents
Assistˆncia em estabelecimentos residenciais para pessoas com incapacidade intelectual, enfermidade mental e toxicodependˆncia
Activitats de servicis sociaus damb lotjament a persones damb discapacitat psiquica, malauts mentaus e toxicomans
Asistencia en establecimientos residenciales para personas con discapacidad intelectual, enfermedad mental y drogodependencia
873
Activitats de serveis socials amb allotjament a persones grans i persones amb discapacitat f¡sica
Assistˆncia em estabelecimentos residenciais para pessoas maiores e com incapacidade f¡sica
Activitats de servicis sociaus damb lotjament a persones granes e persones damb discapacitat fisica
Asistencia en establecimientos residenciales para personas mayores y con discapacidad f¡sica
8731 0'95% 0'60%
Activitats de serveis socials amb allotjament a persones grans
Assistˆncia em estabelecimentos residenciais para pessoas maiores
Activitats de servicis sociaus damb lotjament a persones granes
Asistencia en establecimientos residenciales para personas mayores
8732 0'95% 0'60%
Activitats de serveis socials amb allotjament a persones amb discapacitat f¡sica
Assistˆncia em estabelecimentos residenciais para pessoas com incapacidade f¡sica
Activitats de servicis sociaus damb lotjament a persones damb discapacitat fisica
Asistencia en establecimientos residenciales para personas con discapacidad f¡sica
879
Altres tipus d'activitats de serveis socials amb allotjament
Outras actividades de assistˆncia em estabelecimentos residenciais
Autes tipes d'activitats de servicis sociaus damb lotjament
Otras actividades de asistencia en establecimientos residenciales
8790 0'95% 0'60%
Altres tipus d'activitats de serveis socials amb allotjament
Outras actividades de assistˆncia em estabelecimentos residenciais
Autes tipes d'activitats de servicis sociaus damb lotjament
Otras actividades de asistencia en establecimientos residenciales
88
Activitats de serveis socials sense allotjament
Actividades de servicios sociais sem alojamento
Activitats de servicis sociaus sense lotjament
Actividades de servicios sociales sin alojamiento
881
Activitats de serveis socials sense allotjament a persones grans i persones amb discapacitat
Actividades de servicios sociais sem alojamento para pessoas maiores e com incapacidade
Activitats de servicis sociaus sense lotjament a persones granes e persones damb discapacitat
Actividades de servicios sociales sin alojamiento para personas mayores y con discapacidad
8811 0'95% 0'60%
Activitats de serveis socials sense allotjament a persones grans
Actividades de servicios sociais sem alojamento para pessoas maiores
Activitats de servicis sociaus sense lotjament a persones granes
Actividades de servicios sociales sin alojamiento para personas mayores
8812 0'95% 0'60%
Activitats de serveis socials sense allotjament a persones amb discapacitat
Actividades de servicios sociais sem alojamento para pessoas com incapacidade
Activitats de servicis sociaus sense lotjament a persones damb discapacitat
Actividades de servicios sociales sin alojamiento para personas con discapacidad
889
Altres tipus d'activitats de serveis socials sense allotjament
Outras actividades de servicios sociais sem alojamento
Autes tipes d'activitats de servicis sociaus sense lotjament
Otros actividades de servicios sociales sin alojamiento
8891 0'95% 0'60%
Activitats d'atenci¢ dirna d'infants
Actividades de cuidado diurno de crian‡as
Activitats d'atencion dirna de mairaus
Actividades de cuidado diurno de ni¤os
8899 0'95% 0'60%
Altres tipus d'activitats de serveis socials sense allotjament ncaa
Outras actividades de servicios sociais sem alojamento ncnp
Autes tipes d'activitats de servicis sociaus sense lotjament ncaa
Otros actividades de servicios sociales sin alojamiento ncop
R
Activitats art¡stiques, recreatives i d'entreteniment
Actividades art¡sticas, recreativas e de entretenimento
Activitats artistiques, recreatives e d'entretenement
Actividades art¡sticas, recreativas y de entretenimiento
90
Activitats de creaci¢, art¡stiques i d'espectacles
Actividades de crea‡om, art¡sticas e espect culos
Activitats de creacion, artistiques e d'espectacles
Actividades de creaci¢n, art¡sticas y espect culos
900
Activitats de creaci¢, art¡stiques i d'espectacles
Actividades de crea‡om, art¡sticas e espect culos
Activitats de creacion, artistiques e d'espectacles
Actividades de creaci¢n, art¡sticas y espect culos
9001 0'65% 0'65%
Arts escŠniques
Artes c‚nicas
Arts sceniques
Artes esc‚nicas
9002 0'65% 0'65%
Activitats auxiliars a les arts escŠniques
Actividades auxiliares a as artes c‚nicas
Activitats auxiliars a es arts sceniques
Actividades auxiliares a las artes esc‚nicas
9003 0'65% 0'65%
Creaci¢ art¡stica i liter…ria
Crea‡om art¡stica e liter ria
Creacion artistica e liter…ria
Creaci¢n art¡stica y literaria
9004 0'65% 0'65%
Gesti¢ de sales d'espectacles
Gestom de salas de espect culos
Gestion de sales d'espectacles
Gesti¢n de salas de espect culos
91
Activitats de biblioteques, arxius, museus i altres activitats culturals
Actividades de bibliotecas, arquivos, museus e outras actividades culturais
Activitats de bibliotŠques, archius, musŠus e autes activitats culturaus
Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales
910
Activitats de biblioteques, arxius, museus i altres activitats culturals
Actividades de bibliotecas, arquivos, museus e outras actividades culturais
Activitats de bibliotŠques, archius, musŠus e autes activitats culturaus
Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales
9102 0'65% 0'65%
Activitats de museus
Actividades de museus
Activitats de musŠus
Actividades de museos
9103 0'65% 0'65%
Gesti¢ de llocs i edificis hist•rics
Gestom de lugares e edif¡cios hist¢ricos
Gestion de l•cs e bastisses istoriques
Gesti¢n de lugares y edificios hist¢ricos
9104 1'85% 1'20%
Activitats de jardins bot…nics, parcs zool•gics i reserves naturals
Actividades dos jardins bot nicos, parques zool¢gicos e reservas naturais
Activitats de jardins botanics, parcs zoologics e resŠrves naturaus
Actividades de los jardines bot nicos, parques zool¢gicos y reservas naturales
9105 0'65% 0'65%
Activitats de biblioteques
Actividades de bibliotecas
Activitats de bibliotŠques
Actividades de bibliotecas
9106 0'65% 0'65%
Activitats d'arxius
Actividades de arquivos
Activitats d'archius
Actividades de archivos
92
Activitats relacionades amb els jocs d'atzar i les apostes
Actividades de jogos de azar e apostas
Activitats restacades damb es j•cs d'azard e es escomeses
Actividades de juegos de azar y apuestas
920
Activitats relacionades amb els jocs d'atzar i les apostes
Actividades de jogos de azar e apostas
Activitats restacades damb es j•cs d'azard e es escomeses
Actividades de juegos de azar y apuestas
9200 0'65% 0'65%
Activitats relacionades amb els jocs d'atzar i les apostes
Actividades de jogos de azar e apostas
Activitats restacades damb es j•cs d'azard e es escomeses
Actividades de juegos de azar y apuestas
93
Activitats esportives, recreatives i d'entreteniment
Actividades esportivas, recreativas e de entretenimento
Activitats esportiues, recreatives e d'entretenement
Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento
931
Activitats esportives
Actividades esportivas
Activitats esportiues
Actividades deportivas
9311 1'85% 1'25%
Gesti¢ d'instalúlacions esportives
Gestom de instala‡ons esportivas
Gestion d'installacions esportiues
Gesti¢n de instalaciones deportivas
9312 1'85% 1'25%
Activitats de clubs esportius
Actividades dos clubes esportivos
Activitats de clubs esportius
Actividades de los clubes deportivos
9313 1'85% 1'25%
Activitats dels gimnasos
Actividades dos gin sios
Activitats des gimnasi
Actividades de los gimnasios
9319 1'85% 1'25%
Altres activitats relacionades amb l'esport
Outras actividades esportivas
Autes activitats restacades damb er esp•rt
Otras actividades deportivas
932
Altres activitats recreatives i d'entreteniment
Actividades recreativas e de entretenimento
Autes activitats recreatives e d'entretenement
Actividades recreativas y de entretenimiento
9321 1'85% 1'25%
Activitats de parcs d'atraccions i parcs tem…tics
Actividades dos parques de atrac‡ons e os parques tem ticos
Activitats de parcs d'atraccions e parcs tematics
Actividades de los parques de atracciones y los parques tem ticos
9329 1'85% 1'25%
Altres activitats recreatives i d'entreteniment ncaa
Outras actividades recreativas e de entretenimento
Autes activitats recreatives e d'entretenement ncaa
Otras actividades recreativas y de entretenimiento
S
Altres serveis
Outras servicios
Autes servicis
Otros servicios
94
Activitats associatives
Actividades associativas
Activitats associatives
Actividades asociativas
941
Activitats d'organitzacions empresarials, professionals i patronals
Actividades de organiza‡ons empresariais, profissionais e patronais
Activitats d'organizacions empresariaus, professionaus e patronaus
Actividades de organizaciones empresariales, profesionales y patronales
9411 0'90% 1'10%
Activitats d'organitzacions empresarials i patronals
Actividades de organiza‡ons empresariais e patronais
Activitats d'organizacions empresariaus e patronaus
Actividades de organizaciones empresariales y patronales
9412 0'90% 1'10%
Activitats d'organitzacions professionals
Actividades de organiza‡ons profissionais
Activitats d'organizacions professionaus
Actividades de organizaciones profesionales
942
Activitats sindicals
Actividades sindicais
Activitats sindicaus
Actividades sindicales
9420 0'90% 1'10%
Activitats sindicals
Actividades sindicais
Activitats sindicaus
Actividades sindicales
949
Activitats associatives diverses
Outras actividades associativas
Activitats associatives diuŠrses
Otras actividades asociativas
9491 0'90% 1'10%
Activitats d'organitzacions religioses
Actividades de organiza‡ons religiosas
Activitats d'organizacions religioses
Actividades de organizaciones religiosas
9492 0'90% 1'10%
Activitats d'organitzacions pol¡tiques
Actividades de organiza‡ons pol¡ticas
Activitats d'organizacions politiques
Actividades de organizaciones pol¡ticas
9499 0'90% 1'10%
Altres activitats associatives ncaa
Outras actividades associativas ncnp
Autes activitats associatives ncaa
Otras actividades asociativas ncop
95
Reparaci¢ d'ordinadors, d'efectes personals i efectes domŠstics
Repara‡om de computadores, efectos pessoais e artigos de uso dom‚stico
Apariament d'ordinadors, d'efŠctes personaus e efŠctes domestics
Reparaci¢n de ordenadores, efectos personales y art¡culos de uso dom‚stico
951
Reparaci¢ d'ordinadors i equips de comunicaci¢
Repara‡om de computadores e equipas de comunica‡om
Apariament d'ordinadors e equipes de comunicacion
Reparaci¢n de ordenadores y equipos de comunicaci¢n
9511 1'80% 1'20%
Reparaci¢ d'ordinadors i equips perifŠrics
Repara‡om de computadores e equipas perif‚ricos
Apariament d'ordinadors e equipes periferiques
Reparaci¢n de ordenadores y equipos perif‚ricos
9512 1'80% 1'20%
Reparaci¢ d'equips de comunicaci¢
Repara‡om de equipas de comunica‡om
Apariament d'equipes de comunicacion
Reparaci¢n de equipos de comunicaci¢n
952
Reparaci¢ d'efectes personals i efectes domŠstics
Repara‡om de efectos pessoais e artigos de uso dom‚stico
Apariament d'efŠctes personaus e efŠctes domestics
Reparaci¢n de efectos personales y art¡culos de uso dom‚stico
9521 1'80% 1'20%
Reparaci¢ d'aparells electr•nics d'…udio i v¡deo d'£s domŠstic
Repara‡om de aparatos electr¢nicas de  udio e v¡deo de uso dom‚stico
Apariament d'aparelhs electronics d'audio e vidŠo d'emplec domestic
Reparaci¢n de aparatos electr¢nicos de audio y v¡deo de uso dom‚stico
9522 1'80% 1'20%
Reparaci¢ d'aparells electrodomŠstics i d'estris per a la llar i el jard¡
Repara‡om de aparatos electrodom‚sticos e de equipas para o lar e o jardim
Apariament d'aparelhs electrodomestics e d'utisi entara casa e eth jardin
Reparaci¢n de aparatos electrodom‚sticos y de equipos para el hogar y el jard¡n
9523 1'80% 1'20%
Reparaci¢ de cal‡at i altres articles de cuir
Repara‡om de cal‡ado e artigos de couro
Apariament de cau‡at e auti articles de cuer
Reparaci¢n de calzado y art¡culos de cuero
9524 2'20% 1'90%
Reparaci¢ de mobles i articles de parament de la llar
Repara‡om de m¢veis e artigos de lar
Apariament de m•bles e articles d'equipament dera casa
Reparaci¢n de muebles y art¡culos de menaje
9525 1'80% 1'20%
Reparaci¢ de rellotges i joieria
Repara‡om de rel¢gios e joalheria
Apariament de rel•tges e joielaria
Reparaci¢n de relojes y joyer¡a
9529 1'80% 1'20%
Reparaci¢ d'efectes personals i articles d'£s domŠstic ncaa
Repara‡om doutros efectos pessoais e artigos de uso dom‚stico
Apariament d'efŠctes personaus e articles d'emplec domestic ncaa
Reparaci¢n de otros efectos personales y art¡culos de uso dom‚stico
96
Altres activitats de serveis personals
Outras servicios pessoais
Autes activitats de servicis personaus
Otros servicios personales
960
Altres activitats de serveis personals
Outras servicios pessoais
Autes activitats de servicis personaus
Otros servicios personales
9601 0'95% 0'60%
Rentatge i neteja de peces tŠxtils i de pell
Lavado e limpeza de roupa tˆxteis e de pele
Lavatge e neteja de pŠces textiles e de pŠth
Lavado y limpieza de prendas textiles y de piel
9602 0'65% 0'45%
Perruqueria i altres tractaments de bellesa
Cabeleireiro e outros tratamentos de beleza
Perruqueria e auti tractaments de beutat
Peluquer¡a y otros tratamientos de belleza
9603 2'05% 1'70%
Pompes f£nebres i activitats que s'hi relacionen
Pompas f£nebres e actividades relacionadas
Pompes funŠbres e activitats que s'i restaquen
Pompas f£nebres y actividades relacionadas
9604 0'95% 0'60%
Activitats de manteniment f¡sic
Actividades de manuten‡om f¡sico
Activitats de mantenen‡a fisica
Actividades de mantenimiento f¡sico
9609 1'70% 1'15%
Altres activitats de serveis personals ncaa
Outras servicios pessoais ncnp
Autes activitats de servicis personaus ncaa
Otras servicios personales ncop
T
Activitats de les llars que donen ocupaci¢ a personal domŠstic; activitats de les llars que produeixen b‚ns i serveis per a £s propi
Actividades dos lares como empregadores de pessoal dom‚stico; actividades dos lares como produtores de bens e servicios para uso pr¢prio
Activitats des cases que dan aucupacion a personau domestic; activitats des cases que produsissen bens e servicis ent… emplec pr•pri
Actividades de los hogares como empleadores de personal dom‚stico; actividades de los hogares como productores de bienes y servicios para uso propio
97
Activitats de les llars que donen ocupaci¢ a personal domŠstic
Actividades dos lares como empregadores de pessoal dom‚stico
Activitats des cases que dan aucupacion a personau domestic
Actividades de los hogares como empleadores de personal dom‚stico
970
Activitats de les llars que donen ocupaci¢ a personal domŠstic
Actividades dos lares como empregadores de pessoal dom‚stico
Activitats des cases que dan aucupacion a personau domestic
Actividades de los hogares como empleadores de personal dom‚stico
9700 0'65% 0'45%
Activitats de les llars que donen ocupaci¢ a personal domŠstic
Actividades dos lares como empregadores de pessoal dom‚stico
Activitats des cases que dan aucupacion a personau domestic
Actividades de los hogares como empleadores de personal dom‚stico
98
Activitats de les llars que produeixen b‚ns i serveis per a £s propi
Actividades dos lares como produtores de bens e servicios para uso pr¢prio
Activitats des cases que produsissen bens e servicis ent… emplec pr•pri
Actividades de los hogares como productores de bienes y servicios para uso propio
981
Activitats de les llars que produeixen b‚ns per a £s propi
Actividades dos lares como produtores de bens para uso pr¢prio
Activitats des cases que produsissen bens ent… emplec pr•pri
Actividades de los hogares como productores de bienes para uso propio
9810
Activitats de les llars que produeixen b‚ns per a £s propi
Actividades dos lares como produtores de bens para uso pr¢prio
Activitats des cases que produsissen bens ent… emplec pr•pri
Actividades de los hogares como productores de bienes para uso propio
982
Activitats de les llars que produeixen serveis per a £s propi
Actividades dos lares como produtores de servicios para uso pr¢prio
Activitats des cases que produsissen servicis ent… emplec pr•pri
Actividades de los hogares como productores de servicios para uso propio
9820
Activitats de les llars que produeixen serveis per a £s propi
Actividades dos lares como produtores de servicios para uso pr¢prio
Activitats des cases que produsissen servicis ent… emplec pr•pri
Actividades de los hogares como productores de servicios para uso propio
U
Organismes extraterritorials
Actividades de organiza‡ons e organismos extraterritoriais
Organismes extraterritoriaus
Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales
99
Organismes extraterritorials
Actividades de organiza‡ons e organismos extraterritoriais
Organismes extraterritoriaus
Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales
990
Organismes extraterritorials
Actividades de organiza‡ons e organismos extraterritoriais
Organismes extraterritoriaus
Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales
9900 2'05% 1'70%
Organismes extraterritorials
Actividades de organiza‡ons e organismos extraterritoriais
Organismes extraterritoriaus
Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales
--a 0'65% 0'35%
Personal en treballs exclusius d'oficina
Pessoal em trabalhos exclusivos de oficina
Personau en trabalhs exclusius de burŠu
Personal en trabajos exclusivos de oficina
--b 0'95% 1'20%
Tipus de cotitzaci¢ per a tots els treballadors que hagin de despla‡ar-se habitualment durant la seva jornada laboral, sempre que per ra¢ de l'ocupaci¢ o l'activitat econ•mica no correspongui un tipus superior. Representants de Comer‡
Tipo de cotiza‡om para todos os trabalhadores que devam deslocar-se habitualment durante a sua jornada laboral, sempre que por razom da ocupa‡om ou a actividade econ“mica nom corresponda um tipo superior. Representantes de Com‚rcio
Tipe de cotizacion ent… toti es trabalhadors que agen de despla‡ar-se abituaument pendent era sua jornada laborau, tostemp que per rason dera aucupacion o er activitat economica non correspone un tipe superior. Representants de ComŠr‡
Tipo de cotizaci¢n para todos los trabajadores que deban desplazarse habitualmente durante su jornada laboral, siempre que por raz¢n de la ocupaci¢n o la actividad econ¢mica no corresponda un tipo superior. Representantes de Comercio
--c 0'35% 0'85%
Treballadors en per¡ode de baixa per incapacitat temporal i d'altres situacions amb suspensi¢ de la relaci¢ laboral amb obligaci¢ de cotitzar
Trabalhadores em per¡odo de baixa por incapacidade temporal e outras situa‡ons com suspensom da rela‡om laboral com obliga‡om de cotizar
Trabalhadors en peri•de de baisha per incapacitat temporau e d'autes situacions damb suspension dera relacion laborau damb obligacion de cotizar
Trabajadores en per¡odo de baja por incapacidad temporal y otras situaciones con suspensi¢n de la relaci¢n laboral con obligaci¢n de cotizar
--d 3'65% 3'35%
Personal d'oficis a instalúlacions i reparacions en edificis, obres i treballs de construcci¢ en general
Pessoal de of¡cios em instala‡ons e repara‡ons em edif¡cios, obras e trabalhos de constru‡om em geral
Personau d'mestiŠrs a installacions e apariaments en bastisses, •bres e trabalhs de bastiment en generau
Personal de oficios en instalaciones y reparaciones en edificios, obras y trabajos de construcci¢n en general
--e 2'05% 1'70%
Conductors de vehicle autom•bil de transport de passatgers en general (taxis, autom•bils, autobusos, etc.) i de transport de mercaderies que tingui una capacitat de c…rrega £til no superior a 3,5 Tm
Condutores de ve¡culo autom¢vel de transporte de passageiros em geral (t xis, autom¢veis, ¢nibus, etc.) e de transporte de mercadorias que tenha umha capacidade de carga £til nom superior a 3,5 Tm
Conductors de ve‹cul automobil de transp•rt de passatgŠrs en generau (taxis, automobils, autobusi, eca.) e de transp•rt de merces que age ua capacitat de carga utila non superior a 3,5 Tm
Conductores de veh¡culo autom¢vil de transporte de pasajeros en general (taxis, autom¢viles, autobuses, etc.) y de transporte de mercanc¡as que tenga una capacidad de carga £til no superior a 3,5 Tm
--f 3'65% 3'35%
Conductors de vehicle autom•bil de transport de mercaderies que tingui una capacitat de c…rrega £til superior a 3,5 Tm
Condutores de ve¡culo autom¢vel de transporte de mercadorias que tenha umha capacidade de carga £til superior a 3,5 Tm
Conductors de ve‹cul automobil de transp•rt de merces que age ua capacitat de carga utila superior a 3,5 Tm
Conductores de veh¡culo autom¢vil de transporte de mercanc¡as que tenga una capacidad de carga £til superior a 3,5 Tm
--g 2'35% 1'55%
Personal de neteja en general. Neteja d'edificis i de tota mena d'establiments. Neteja de carrers
Pessoal de limpeza em geral. Limpeza de edif¡cios e de todo tipo de estabelecimentos. Limpeza de ruas
Personau de neteja en generau. Neteja de bastisses e de tota s•rta d'establiments. Neteja de carrŠrs
Personal de limpieza en general. Limpieza de edificios y de todo tipo de establecimientos. Limpieza de calles
--h 1'65% 2'25%
Vigilants, guardes, guardes jurats i personal de seguretat
Vigilantes, guardas, guardas jurados e pessoal de seguran‡a
Vig¡lies, guardes, guardes juradi e personau de seguretat
Vigilantes, guardas, guardas jurados y personal de seguridad
--u 2'90% 3'35%
Espectacles taurins
Espect culos taurinos
Espectacles taurins
Espect culos taurinos
--v 2'40% 2'20%
Grup segon de cotitzaci¢ al RŠgim Especial del Mar
Grupo segundo de cotiza‡om ao Reg¡men Especial do Mar
Grop dusau de cotizacion ath Regim Especiau deth Mar
Grupo segundo de cotizaci¢n al R‚gimen Especial del Mar
--w 1'95% 1'80%
Grup tercer de cotitzaci¢ al RŠgim Especial del Mar
Grupo terceiro de cotiza‡om ao Reg¡men Especial do Mar
Grop tresau de cotizacion ath Regim Especiau deth Mar
Grupo tercero de cotizaci¢n al R‚gimen Especial del Mar
--x 3'65% 3'35%
C…rrega i desc…rrega; estiba i desestiba
Carga e descarga; estiva e desestiva
Carga e descarga; estiba e desestiba
Carga y descarga; estiba y desestiba
--y 3'90% 3'85%
Treballs habituals a interior de mines
Trabalhos habituais em interior de minas
Trabalhs abituaus a interior de mines
Trabajos habituales en interior de minas
--z 0'95% 0'75%
Dependents. Caixers
Dependentes. Caixeiros
Depenents. CaishŠrs
Dependientes. Cajeros