Catal… Galego Aran‚s Castellano
Nom‚s subclasses
S¢ subclasses
Sonque subclasses
S¢lo subclases
ACCIDENTS DE TREBALL I MALALTIES PROFESSIONALS
ACIDENTES DE TRABALHO E ENFERMIDADES PROFISSIONAIS
ACCIDENTS DE TRABALH E MALAUTIES PROFESSIONAUS
ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFEMEDADES PROFESIONALES
ILT IMS
A
Agricultura, ramaderia, ca‡a i silvicultura
Agricultura, gadaria, ca‡a e silvicultura
Agricultura, ramaderia, ca‡a e silvicultura
Agricultura, ganader¡a, caza y silvicultura
AA
Agricultura, ramaderia, ca‡a i silvicultura
Agricultura, gadaria, ca‡a e silvicultura
Agricultura, ramaderia, ca‡a e silvicultura
Agricultura, ganader¡a, caza y silvicultura
01
Agricultura, ramaderia, ca‡a i activitats dels serveis que s'hi relacionen
Agricultura, gadaria, ca‡a e actividades dos servicios relacionados coas mesmas
Agricultura, ramaderia, ca‡a e activitats des servicis que s'i restaquen
Agricultura, ganader¡a, caza y actividades de los servicios relacionados con las mismas
011
Producci¢ agr¡cola
Produ‡om agr¡cola
Produccion agric•la
Producci¢n agr¡cola
0111 1'65% 1'25%
Conreu de cereals i altres conreus
Cultivo de cereais e outros cultivos
Coitiu de granatges e auti coitius
Cultivo de cereales y otros cultivos
01110
Conreu de cereals i altres conreus
Cultivo de cereais e outros cultivos
Coitiu de granatges e auti coitius
Cultivo de cereales y otros cultivos
0112 1'30% 1'20%
Conreu d'hortalisses, especialitats d'horticultura i productes de planter
Cultivo de hortali‡as, especialidades de horticultura e produtos de viveiro
Coitiu d'ortal‚cies, especialitats de orticultura e productes de plantoliŠr
Cultivo de hortalizas, especialidades de horticultura y productos de vivero
01121
Conreu d'hortalisses
Cultivo de hortali‡as
Coitiu d'ortal‚cies
Cultivo de hortalizas
01122
Conreu de flors i plantes ornamentals
Cultivo de flores e plantas ornamentais
Coitiu de flors e plantes ornamentaus
Cultivo de flores y plantas ornamentales
0113 1'65% 1'25%
Conreu de fruites, fruita seca, espŠcies i conreus per a begudes
Cultivo de frutas, frutos secos, especiarias e cultivos para bebidas
Coitiu de frutes, fruta seca, espŠcies e coitius ent… begudes
Cultivo de frutas, frutos secos, especias y cultivos para bebidas
01131
Conreu de vinya
Cultivo da vide
Coitiu de vinha
Cultivo de la vid
01132
Conreu de c¡trics
Cultivo de citrinos
Coitiu de citrics
Cultivo de agrios
01133
Conreu d'olivera
Cultivo da oliveira
Coitiu d'oliu
Cultivo del olivo
01134
Conreu d'altres fruites, fruita seca, espŠcies i conreus per a begudes
Cultivo de outras frutas, frutos secos, especiarias e cultivos para bebidas
Coitiu d'autes frutes, fruta seca, espŠcies e coitius ent… begudes
Cultivo de otras frutas, frutos secos, especias y cultivos para bebidas
012
Producci¢ ramadera
Produ‡om gadeira
Produccion ramadŠra
Producci¢n ganadera
0121 2'00% 1'60%
Explotaci¢ de bestiar bov¡ i producci¢ de llet crua
Explota‡om de gado bovino e produ‡om de leite cruda
Explotacion de bestiar bovin e produccion de lŠit crua
Explotaci¢n de ganado bovino y producci¢n de leche cruda
01210
Explotaci¢ de bestiar bov¡ i producci¢ de llet crua
Explota‡om de gado bovino e produ‡om de leite cruda
Explotacion de bestiar bovin e produccion de lŠit crua
Explotaci¢n de ganado bovino y producci¢n de leche cruda
0122 2'00% 1'60%
Explotaci¢ de bestiar ov¡, cabrum i equ¡
Explota‡om de gado ovino, caprino e equino
Explotacion de bestiar ovin, cabrum e equin
Explotaci¢n de ganado ovino, caprino y equino
01221
Explotaci¢ de bestiar ov¡ i cabrum
Explota‡om de gado ovino e caprino
Explotacion de bestiar ovin e cabrum
Explotaci¢n de ganado ovino y caprino
01222
Explotaci¢ de bestiar equ¡
Explota‡om de gado equino
Explotacion de bestiar equin
Explotaci¢n de ganado equino
0123 2'00% 1'60%
Explotaci¢ de bestiar porc¡
Explota‡om de gado porcino
Explotacion de bestiar porcin
Explotaci¢n de ganado porcino
01231
Explotaci¢ intensiva de bestiar porc¡
Explota‡om de gado porcino intensivo
Explotacion intensiva de bestiar porcin
Explotaci¢n de ganado porcino intensivo
01232
Explotaci¢ extensiva de bestiar porc¡
Explota‡om de gado porcino extensivo
Explotacion extensiva de bestiar porcin
Explotaci¢n de ganado porcino extensivo
0124 1'30% 1'20%
Avicultura
Avicultura
Avicultura
Avicultura
01240
Avicultura
Avicultura
Avicultura
Avicultura
0125 2'00% 1'60%
Altres explotacions de bestiar
Outras explota‡ons de gado
Autes explotacions de bestiar
Otras explotaciones de ganado
01250
Altres explotacions de bestiar
Outras explota‡ons de gado
Autes explotacions de bestiar
Otras explotaciones de ganado
013
Producci¢ agr¡cola combinada amb la producci¢ ramadera
Produ‡om agraria combinada coa produ‡om gadeira
Produccion agric•la combinada damb era produccion ramadŠra
Producci¢n agraria combinada con la producci¢n ganadera
0130 2'00% 1'60%
Producci¢ agr¡cola combinada amb la producci¢ ramadera
Produ‡om agraria combinada coa produ‡om gadeira
Produccion agric•la combinada damb era produccion ramadŠra
Producci¢n agraria combinada con la producci¢n ganadera
01300
Producci¢ agr¡cola combinada amb la producci¢ ramadera
Produ‡om agr ria combinada coa produ‡om gadeira
Produccion agric•la combinada damb era produccion ramadŠra
Producci¢n agraria combinada con la producci¢n ganadera
014
Activitats dels serveis relacionats amb l'agricultura i la ramaderia i el manteniment de jardins, excepte les activitats veterin…ries
Actividades de servi‡os relacionados coa agricultura e gadaria, excepto actividades veterin rias, manuten‡om de jardins
Activitats des servicis restacadi damb era agricultura e era ramaderia e era mantenen‡a de jardins, exceptades es activitats veterin…ries
Actividades de servicios relacionados con la agricultura y ganader¡a, excepto actividades veterinarias; mantenimiento de jardines
0141 2'00% 1'60%
Activitats dels serveis relacionats amb l'agricultura i el manteniment de jardins
Actividades de servi‡os relacionados coa agricultura, manuten‡om de jardins
Activitats des servicis restacadi damb era agricultura e era mantenen‡a de jardins
Actividades de servicios relacionados con la agricultura; mantenimiento de jardines
01410
Activitats dels serveis relacionats amb l'agricultura i el manteniment de jardins
Actividades de servi‡os relacionados coa agricultura, manuten‡om de jardins
Activitats des servicis restacadi damb era agricultura e era mantenen‡a de jardins
Actividades de servicios relacionados con la agricultura; mantenimiento de jardines
0142 2'00% 1'60%
Activitats dels serveis relacionats amb la ramaderia, excepte les activitats veterin…ries
Actividades de servi‡os relacionados coa gadaria, excepto actividades veterin rias
Activitats des servicis restacadi damb era ramaderia, exceptades es activitats veterin…ries
Actividades de servicios relacionados con la ganader¡a, excepto actividades veterinarias
01420
Activitats dels serveis relacionats amb la ramaderia, excepte les activitats veterin…ries
Actividades de servi‡os relacionados coa gadaria, excepto actividades veterin rias
Activitats des servicis restacadi damb era ramaderia, exceptades es activitats veterin…ries
Actividades de servicios relacionados con la ganader¡a, excepto actividades veterinarias
015
Ca‡a, captura d'animals i repoblaci¢ cinegŠtica, incloses les activitats dels serveis que s'hi relacionen
Ca‡a, captura de animais e repovoa‡om cineg‚tica, inclu¡das as actividades dos servi‡os relacionados coas mesmas
Ca‡a, captura d'animaus e repoblacion cinegetica, includides es activitats des servicis que s'i restaquen
Caza, captura de animales y repoblaci¢n cineg‚tica, incluidas las actividades de los servicios relacionados con las mismas
0150 2'00% 1'60%
Ca‡a, captura d'animals i repoblaci¢ cinegŠtica, incloses les activitats dels serveis que s'hi relacionen
Ca‡a, captura de animais e repovoa‡om cineg‚tica, inclu¡das as actividades dos servi‡os relacionados coas mesmas
Ca‡a, captura d'animaus e repoblacion cinegetica, includides es activitats des servicis que s'i restaquen
Caza, captura de animales y repoblaci¢n cineg‚tica, incluidas las actividades de los servicios relacionados con las mismas
01501
Ca‡a i captura d'animals
Ca‡a e captura de animais
Ca‡a e captura d'animaus
Caza y captura de animales
01502
Repoblaci¢ cinegŠtica
Repovoa‡om cineg‚tica
Repoblacion cinegetica
Repoblaci¢n cineg‚tica
01503
Activitats dels serveis relacionats amb la ca‡a
Actividades dos servi‡os relacionados coa ca‡a
Activitats des servicis restacadi damb era ca‡a
Actividades de los servicios relacionados con la caza
02
Silvicultura, explotaci¢ forestal i activitats dels serveis que s'hi relacionen
Silvicultura, explota‡om florestal e actividades dos servi‡os relacionados coas mesmas
silvicultura, explotacion forestau e activitats des servicis que s'i restaquen
Silvicultura, explotaci¢n forestal y actividades de los servicios relacionados con las mismas
020
Silvicultura, explotaci¢ forestal i activitats dels serveis que s'hi relacionen
Silvicultura, explota‡om florestal e actividades dos servi‡os relacionadas coas mesmas
silvicultura, explotacion forestau e activitats des servicis que s'i restaquen
Silvicultura, explotaci¢n forestal y actividades de los servicios relacionadas con las mismas
0201 3'25% 3'50%
Silvicultura i explotaci¢ forestal
Silvicultura e explota‡om florestal
silvicultura e explotacion forestau
Silvicultura y explotaci¢n forestal
02011
Silvicultura
Silvicultura
silvicultura
Silvicultura
02012
Explotaci¢ forestal
Explota‡om florestal
Explotacion forestau
Explotaci¢n forestal
0202 3'25% 3'50%
Activitats dels serveis relacionats amb la silvicultura i l'explotaci¢ forestal
Actividades dos servi‡os relacionados coa silvicultura e explota‡om florestal
Activitats des servicis restacadi damb era silvicultura e era explotacion forestau
Actividades de los servicios relacionados con la silvicultura y explotaci¢n forestal
02020
Activitats dels serveis relacionats amb la silvicultura i l'explotaci¢ forestal
Actividades dos servi‡os relacionados coa silvicultura e explota‡om florestal
Activitats des servicis restacadi damb era silvicultura e era explotacion forestau
Actividades de los servicios relacionados con la silvicultura y explotaci¢n forestal
B
Pesca
Pesca
Pesca
Pesca
BB
Pesca
Pesca
Pesca
Pesca
05
Pesca, aqicultura i activitats dels serveis que s'hi relacionen
Pesca, aquicultura e actividades dos servi‡os relacionados coas mesmas
Pesca, aqicultura e activitats des servicis que s'i restaquen
Pesca, acuicultura y actividades de los servicios relacionados con las mismas
050
Pesca, aqicultura i activitats dels serveis que s'hi relacionen
Pesca, aquicultura e actividades dos servi‡os relacionados coas mesmas
Pesca, aqicultura e activitats des servicis que s'i restaquen
Pesca, acuicultura y actividades de los servicios relacionados con las mismas
0501 4'10% 3'50%
Pesca
Pesca
Pesca
Pesca
05010
Pesca
Pesca
Pesca
Pesca
0502 4'10% 3'50%
Aqicultura
Aquicultura
Aqicultura
Acuicultura
05021
Aqicultura continental
Aquicultura continental
Aqicultura continentau
Acuicultura continental
05022
Aqicultura marina
Aquicultura marinha
Aqicultura marina
Acuicultura marina
C
Ind£stries extractives
Ind£strias extractivas
Industries extractives
Industrias extractivas
CA
Extracci¢ de productes energŠtics
Extrac‡om de produtos energ‚ticos
Extraccion de productes energetics
Extracci¢n de productos energ‚ticos
10
Extracci¢ i aglomeraci¢ d'antracita, hulla, lignit i torba
Extrac‡om e aglomera‡om de antracita, hulha, lignito e turba
Extraccion e aglomeracion d'antracita, carbon de pŠira, fissa e torba
Extracci¢n y aglomeraci¢n de antracita, hulla, lignito y turba
101
Extracci¢ i aglomeraci¢ d'antracita i hulla
Extrac‡om e aglomera‡om de antracita e hulha
Extraccion e aglomeracion d'antracita e carbon de pŠira
Extracci¢n y aglomeraci¢n de antracita y hulla
1010 3'00% 2'85%
Extracci¢ i aglomeraci¢ d'antracita i hulla
Extrac‡om e aglomera‡om de antracita e hulha
Extraccion e aglomeracion d'antracita e carbon de pŠira
Extracci¢n y aglomeraci¢n de antracita y hulla
10101
Extracci¢ i aglomeraci¢ d'antracita
Extrac‡om e aglomera‡om de antracita
Extraccion e aglomeracion d'antracita
Extracci¢n y aglomeraci¢n de antracita
10102
Extracci¢ i aglomeraci¢ d'hulla
Extrac‡om e aglomera‡om de hulha
Extraccion e aglomeracion de carbon de pŠira
Extracci¢n y aglomeraci¢n de hulla
10103
Extracci¢ i aglomeraci¢ d'hulla subbituminosa
Extrac‡om e aglomera‡om de hulha sub-betuminosa
Extraccion e aglomeracion de carbon de pŠira subbetuminosa
Extracci¢n y aglomeraci¢n de hulla subituminosa
102
Extracci¢ i aglomeraci¢ de lignit bru
Extrac‡om e aglomera‡om de lignito pardo
Extraccion e aglomeracion de fissa bruna
Extracci¢n y aglomeraci¢n de lignito pardo
1020 3'00% 2'85%
Extracci¢ i aglomeraci¢ de lignit bru
Extrac‡om e aglomera‡om de lignito pardo
Extraccion e aglomeracion de fissa bruna
Extracci¢n y aglomeraci¢n de lignito pardo
10200
Extracci¢ i aglomeraci¢ de lignit bru
Extrac‡om e aglomera‡om de lignito pardo
Extraccion e aglomeracion de fissa bruna
Extracci¢n y aglomeraci¢n de lignito pardo
103
Extracci¢ i aglomeraci¢ de torba
Extrac‡om e aglomera‡om de turba
Extraccion e aglomeracion de torba
Extracci¢n y aglomeraci¢n de turba
1030 3'00% 2'85%
Extracci¢ i aglomeraci¢ de torba
Extrac‡om e aglomera‡om de turba
Extraccion e aglomeracion de torba
Extracci¢n y aglomeraci¢n de turba
10300
Extracci¢ i aglomeraci¢ de torba
Extrac‡om e aglomera‡om de turba
Extraccion e aglomeracion de torba
Extracci¢n y aglomeraci¢n de turba
11
Extracci¢ de petroli brut i de gas natural; activitats dels serveis relacionats amb les explotacions petrol¡feres i de gas, excepte les activitats de prospecci¢
Extrac‡om de crudos de petr¢leo e gas natural; actividades dos servi‡os relacionados coas explota‡ons petrol¡feras e de gas, excepto actividades de prospec‡om
Extraccion de petr•li brut e de gas naturau; activitats des servicis restacadi damb es explotacions petrolenques e de gas, exceptades es activitats de prospectament
Extracci¢n de crudos de petr¢leo y gas natural; actividades de los servicios relacionados con las explotaciones petrol¡feras y de gas, excepto actividades de prospecci¢n
111
Extracci¢ de petroli brut i de gas natural
Extrac‡om de crudos de petr¢leo e gas natural
Extraccion de petr•li brut e de gas naturau
Extracci¢n de crudos de petr¢leo y gas natural
1110 4'30% 4'20%
Extracci¢ de petroli brut i de gas natural
Extrac‡om de crudos de petr¢leo e gas natural
Extraccion de petr•li brut e de gas naturau
Extracci¢n de crudos de petr¢leo y gas natural
11100
Extracci¢ de petroli brut i de gas natural
Extrac‡om de crudos de petr¢leo e gas natural
Extraccion de petr•li brut e de gas naturau
Extracci¢n de crudos de petr¢leo y gas natural
112
Activitats dels serveis relacionats amb les explotacions petrol¡feres i de gas, excepte les activitats de prospecci¢
Actividades dos servi‡os relacionados coas explota‡ons petrol¡feras e de gas, excepto actividades de prospec‡om
Activitats des servicis restacadi damb es explotacions petrolenques e de gas, exceptades es activitats de prospectament
Actividades de los servicios relacionados con las explotaciones petrol¡feras y de gas, excepto actividades de prospecci¢n
1120 2'45% 1'60%
Activitats dels serveis relacionats amb les explotacions petrol¡feres i de gas, excepte les activitats de prospecci¢
Actividades dos servi‡os relacionados coas explota‡ons petrol¡feras e de gas, excepto actividades de prospec‡om
Activitats des servicis restacadi damb es explotacions petrolenques e de gas, exceptades es activitats de prospectament
Actividades de los servicios relacionados con las explotaciones petrol¡feras y de gas, excepto actividades de prospecci¢n
11200
Activitats dels serveis relacionats amb les explotacions petrol¡feres i de gas, excepte les activitats de prospecci¢
Actividades dos servi‡os relacionados coas explota‡ons petrol¡feras e de gas, excepto actividades de prospec‡om
Activitats des servicis restacadi damb es explotacions petrolenques e de gas, exceptades es activitats de prospectament
Actividades de los servicios relacionados con las explotaciones petrol¡feras y de gas, excepto actividades de prospecci¢n
12
Extracci¢ de minerals d'urani i de tori
Extrac‡om de minerais de ur nio e t¢rio
Extraccion de mineraus d'urani e de t•ri
extracci¢n de minerales de uranio y torio
120
Extracci¢ de minerals d'urani i de tori
Extrac‡om de minerais de ur nio e t¢rio
Extraccion de mineraus d'urani e de t•ri
Extracci¢n de minerales de uranio y torio
1200
Extracci¢ de minerals d'urani i de tori
Extrac‡om de minerais de ur nio e t¢rio
Extraccion de mineraus d'urani e de t•ri
Extracci¢n de minerales de uranio y torio
12000
Extracci¢ de minerals d'urani i de tori
Extrac‡om de minerais de ur nio e t¢rio
Extraccion de mineraus d'urani e de t•ri
Extracci¢n de minerales de uranio y torio
CB
Extracci¢ d'altres minerals excepte productes energŠtics
Extrac‡om de outros minerais excepto produtos energ‚ticos
Extraccion d'autes mineraus exceptadi productes energetics
Extracci¢n de otros minerales excepto productos energ‚ticos
13
Extracci¢ de minerals met…lúlics
Extrac‡om de minerais met licos
Extraccion de mineraus metallics
Extracci¢n de minerales met licos
131
Extracci¢ de minerals de ferro
Extrac‡om de minerais de ferro
Extraccion de mineraus de hŠr
Extracci¢n de minerales de hierro
1310 3'00% 2'85%
Extracci¢ de minerals de ferro
Extrac‡om de minerais de ferro
Extraccion de mineraus de hŠr
Extracci¢n de minerales de hierro
13100
Extracci¢ de minerals de ferro
Extrac‡om de minerais de ferro
Extraccion de mineraus de hŠr
Extracci¢n de minerales de hierro
132
Extracci¢ de minerals met…lúlics no fŠrrics, excepte els minerals d'urani i de tori
Extrac‡om de minerais met licos nom f‚rreos, excepto minerais de ur nio e t¢rio
Extraccion de mineraus metallics non herrics, exceptadi es mineraus d'urani e de t•ri
Extracci¢n de minerales met licos no f‚rreos, excepto minerales de uranio y torio
1320 3'00% 2'85%
Extracci¢ de minerals met…lúlics no fŠrrics, excepte els minerals d'urani i de tori
Extrac‡om de minerais met licos nom f‚rreos, excepto minerais de ur nio e t¢rio
Extraccion de mineraus metallics non herrics, exceptadi es mineraus d'urani e de t•ri
Extracci¢n de minerales met licos no f‚rreos, excepto minerales de uranio y torio
13201
Extracci¢ de coure, plom i zinc
Extrac‡om de cobre, chumbo e zinco
Extraccion de c•der, plomb e zinc
Extracci¢n de cobre, plomo y cinc
13202
Extracci¢ de metalls preciosos
Extrac‡om de metais preciosos
Extraccion de metaus preciosi
Extracci¢n de metales preciosos
13203
Extracci¢ d'altres minerals met…lúlics no fŠrrics
Extrac‡om de outros minerais met licos nom f‚rreos
Extraccion d'autes mineraus metallics non herrics
Extracci¢n de otros minerales met licos no f‚rreos
14
Extracci¢ de minerals no met…lúlics ni energŠtics
Extrac‡om de minerais nom met licos nem energ‚ticos
Extraccion de mineraus non metallics ne energetics
Extracci¢n de minerales no met licos ni energ‚ticos
141
Extracci¢ de pedra
Extrac‡om de pedra
Extraccion de pŠira
Extracci¢n de piedra
1411 4'55% 3'95%
Extracci¢ de pedra ornamental i per a la construcci¢
Extrac‡om de pedra ornamental e para a constru‡om
Extraccion de pŠira ornamentau e entath bastiment
Extracci¢n de piedra ornamental y para la construcci¢n
14111
Extracci¢ de marbre
Extrac‡om de m rmore
Extraccion de marbre
Extracci¢n de m rmol
14112
Extracci¢ de granit
Extrac‡om de granito
Extraccion de granit
Extracci¢n de granito
14113
Extracci¢ d'altres tipus de pedra ornamental i per a la construcci¢
Extrac‡om de outros tipos de pedra ornamental e para a constru‡om
Extraccion d'auti tipes de pŠira ornamentau e entath bastiment
Extracci¢n de otros tipos de piedra ornamental y para la construcci¢n
1412 4'55% 3'95%
Extracci¢ de pedra calc…ria, guix i creta
Extrac‡om de pedra cali‡a, gesso e cr‚
Extraccion de pŠira calc…ria, greda e creta
Extracci¢n de piedra caliza, yeso y creta
14121
Extracci¢ de guix
Extrac‡om de gesso
Extraccion de greda
Extracci¢n de yeso
14122
Extracci¢ de creta
Extrac‡om de cr‚
Extraccion de creta
Extracci¢n de creta
14123
Extracci¢ d'altres pedres
Extrac‡om de outras pedras
Extraccion d'autes pŠires
Extracci¢n de otras piedras
1413 4'55% 3'95%
Extracci¢ de pissarres
Extrac‡om de pi‡arras
Extraccion de lauses
Extracci¢n de pizarras
14130
Extracci¢ de pissarres
Extrac‡om de pi‡arras
Extraccion de lauses
Extracci¢n de pizarras
142
Extracci¢ de sorres i argiles
Extrac‡om de areias e argilas
Extraccion de sables e arguilles
Extracci¢n de arenas y arcillas
1421 3'00% 2'85%
Extracci¢ de graves i sorres
Extrac‡om de cascalhos e areias
Extraccion de graues e sables
Extracci¢n de gravas y arenas
14210
Extracci¢ de graves i sorres
Extrac‡om de cascalhos e areias
Extraccion de graues e sables
Extracci¢n de gravas y arenas
1422 3'00% 2'85%
Extracci¢ d'argila i caol¡
Extrac‡om de argila e caulim
Extraccion d'arguilla e caulin
Extracci¢n de arcilla y caol¡n
14221
Extracci¢ de caol¡
Extrac‡om de caulim
Extraccion de caulin
Extracci¢n de caol¡n
14222
Extracci¢ d'argila
Extrac‡om de argila
Extraccion d'arguilla
Extracci¢n de arcilla
143
Extracci¢ de minerals per a adobs i productes qu¡mics
Extrac‡om de minerais para adubos e produtos qu¡micos
Extraccion de mineraus ent… hiems e productes quimics
Extracci¢n de minerales para abonos y productos qu¡micos
1430 3'00% 2'85%
Extracci¢ de minerals per a adobs i productes qu¡mics
Extrac‡om de minerais para adubos e produtos qu¡micos
Extraccion de mineraus ent… hiems e productes quimics
Extracci¢n de minerales para abonos y productos qu¡micos
14301
Extracci¢ de fosfats i nitrats
Extrac‡om de fosfatos e nitratos
Extraccion de fosfats e nitrats
Extracci¢n de fosfatos y nitratos
14302
Extracci¢ de sals pot…ssiques
Extrac‡om de sais pot sicas
Extraccion de saus potassiques
Extracci¢n de sales pot sicas
14303
Extracci¢ de pirites i sofre
Extrac‡om de piritas e enxofre
Extraccion de pirites e sofre
Extracci¢n de piritas y azufre
14304
Extracci¢ de fluorita
Extrac‡om de fluorita
Extraccion de fluorita
Extracci¢n de fluorita
14305
Extracci¢ d'altres minerals no met…lúlics
Extrac‡om de outros minerais nom met licos
Extraccion d'autes mineraus non metallics
Extracci¢n de otros minerales no met licos
144
Producci¢ de sal
Produ‡om de sal
Produccion de sau
Producci¢n de sal
1440 3'00% 2'85%
Producci¢ de sal
Produ‡om de sal
Produccion de sau
Producci¢n de sal
14401
Extracci¢ de sal marina
Extrac‡om de sal marinha
Extraccion de sau marina
Extracci¢n de sal marina
14402
Extracci¢ de sal de font i sal gemma
Extrac‡om de sal manancial e sal gema
Extraccion de sau de h•nt e sau gema
Extracci¢n de sal manantial y sal gema
145
Extracci¢ d'altres minerals no met…lúlics ni energŠtics
Extrac‡om de outros minerais nom met licos nem energ‚ticos
Extraccion d'autes mineraus non metallics ne energetics
Extracci¢n de otros minerales no met licos ni energ‚ticos
1450 3'00% 2'85%
Extracci¢ d'altres minerals no met…lúlics ni energŠtics
Extrac‡om de outros minerais nom met licos nem energ‚ticos
Extraccion d'autes mineraus non metallics ne energetics
Extracci¢n de otros minerales no met licos ni energ‚ticos
14501
Extracci¢ de feldspats
Extrac‡om de feldspato
Extraccion de feldspats
Extracci¢n de feldespatos
14502
Extracci¢ d'altres minerals
Extrac‡om de outros minerais
Extraccion d'autes mineraus
Extracci¢n de otros minerales
D
Ind£stries manufactureres
Ind£stria manufactureira
Industries facturŠires
Industria manufacturera
DA
Ind£stries de l'alimentaci¢, begudes i tabac
Ind£stria da alimenta‡om, bebidas e tabaco
Industries dera alimentacion, beuendes e tabac
Industria de la alimentaci¢n, bebidas y tabaco
15
Ind£stries de productes alimentaris i begudes
Ind£stria de produtos aliment¡cios e bebidas
Industries de productes alimentaris e begudes
Industria de productos alimenticios y bebidas
151
Ind£stries c…rnies
Ind£stria c rnica
Industries c…rnies
Industria c rnica
1511 2'40% 2'10%
Sacrifici de bestiar i conservaci¢ de carn
Sacrif¡cio de gado e conserva‡om de carne
Sacrifici de bestiar e conservacion de carn
Sacrificio de ganado y conservaci¢n de carne
15110
Sacrifici de bestiar i conservaci¢ de carn
Sacrif¡cio de gado e conserva‡om de carne
Sacrifici de bestiar e conservacion de carn
Sacrificio de ganado y conservaci¢n de carne
1512 2'40% 2'10%
Sacrifici i conservaci¢ de volateria
Sacrif¡cio e conserva‡om de volataria
Sacrifici e conservacion de poralha
Sacrificio y conservaci¢n de volater¡a
15120
Sacrifici i conservaci¢ de volateria
Sacrif¡cio e conserva‡om de volataria
Sacrifici e conservacion de poralha
Sacrificio y conservaci¢n de volater¡a
1513 2'40% 2'10%
Fabricaci¢ de productes carnis
Fabrica‡om de produtos c rnicos
Fabricacion de productes carnis
Fabricaci¢n de productos c rnicos
15130
Fabricaci¢ de productes carnis
Fabrica‡om de produtos c rnicos
Fabricacion de productes carnis
Fabricaci¢n de productos c rnicos
152
Elaboraci¢ i conservaci¢ de peix i productes a base de peix
Elabora‡om e conserva‡om de pescados e produtos a base de pescado
Elaboracion e conservacion de peish e productes a base de peish
Elaboraci¢n y conservaci¢n de pescados y productos a base de pescado
1520 2'00% 1'60%
Elaboraci¢ i conservaci¢ de peix i productes a base de peix
Elabora‡om e conserva‡om de pescados e produtos a base de pescado
Elaboracion e conservacion de peish e productes a base de peish
Elaboraci¢n y conservaci¢n de pescados y productos a base de pescado
15201
Elaboraci¢ de productes congelats o refrigerats de peix i altres productes marins
Elabora‡om de produtos congelados ou refrigerados de pescados e outros produtos marinhos
Elaboracion de productes congla‡adi o refregidi de peish e auti productes marini
Elaboraci¢n de productos congelados o refrigerados de pescados y otros productos marinos
15202
Fabricaci¢ de conserves de peix
Fabrica‡om de conservas de pescado
Fabricacion de conserves de peish
Fabricaci¢n de conservas de pescado
15203
Elaboraci¢ de productes de la pesca fumats
Elabora‡om de produtos da pesca defumados
Elaboracion de productes dera pesca humadi
Elaboraci¢n de productos de la pesca ahumados
153
Preparaci¢ i conservaci¢ de fruites i hortalisses
Prepara‡om e conserva‡om de frutas e hortali‡as
Preparacion e conservacion de frutes e ortal‚cies
Preparaci¢n y conservaci¢n de frutas y hortalizas
1531 2'00% 1'60%
Preparaci¢ i conservaci¢ de patates
Prepara‡om e conserva‡om de batatas
Preparacion e conservacion de truhes
Preparaci¢n y conservaci¢n de patatas
15310
Preparaci¢ i conservaci¢ de patates
Prepara‡om e conserva‡om de batatas
Preparacion e conservacion de truhes
Preparaci¢n y conservaci¢n de patatas
1532 2'00% 1'60%
Fabricaci¢ de sucs de fruites i hortalisses
Fabrica‡om de sucos de frutas e hortali‡as
Fabricacion de chuqui de frutes e ortal‚cies
Fabricaci¢n de jugos de frutas y hortalizas
15321
Fabricaci¢ de suc de ra‹m
Fabrica‡om de suco de uva
Fabricacion de chuc de m•ta
Fabricaci¢n de jugo de uva
15322
Fabricaci¢ d'altres sucs de fruites i hortalisses
Fabrica‡om de outros sucos de frutas e hortali‡as
Fabricacion d'auti chuqui de frutes e ortal‚cies
Fabricaci¢n de otros jugos de frutas y hortalizas
1533 2'00% 1'60%
Fabricaci¢ de conserves de fruites i hortalisses
Fabrica‡om de conservas de frutas e hortali‡as
Fabricacion de conserves de frutes e ortal‚cies
Fabricaci¢n de conservas de frutas y hortalizas
15331
Preparaci¢ d'hortalisses congelades
Prepara‡om de hortali‡as congeladas
Preparacion d'ortal‚cies congla‡ades
Preparaci¢n de hortalizas congeladas
15332
Preparaci¢ i conservaci¢ d'hortalisses no congelades
Prepara‡om e conserva‡om de hortali‡as nom congeladas
Preparacion e conservacion d'ortal‚cies non congla‡ades
Preparaci¢n y conservaci¢n de hortalizas no congeladas
15333
Preparaci¢ i conservaci¢ d'olives
Prepara‡om e conserva‡om de azeitonas
Preparacion e conservacion d'olives
Preparaci¢n y conservaci¢n de aceitunas
15334
Fabricaci¢ de conserves de fruites
Fabrica‡om de conservas de frutas
Fabricacion de conserves de frutes
Fabricaci¢n de conservas de frutas
154
Fabricaci¢ de greixos i olis (vegetals i animals)
Fabrica‡om de gorduras e azeites (vegetais e animais)
Fabricacion de grŠishi e •lis (vegetaus e animaus)
Fabricaci¢n de grasas y aceites (vegetales y animales)
1541 2'00% 1'60%
Fabricaci¢ d'olis i greixos sense refinar
Fabrica‡om de azeites e gorduras sem refinar
Fabricacion d'•lis e grŠishi sense refinar
Fabricaci¢n de aceites y grasas sin refinar
15411
Obtenci¢ d'oli d'oliva sense refinar
Obten‡om de azeite de oliva sem refinar
Obtencion d'•li d'oliva sense refinar
Obtenci¢n de aceite de oliva sin refinar
15412
Obtenci¢ d'altres greixos i olis vegetals sense refinar
Obten‡om de outras gorduras e azeites vegetais sem refinar
Obtencion d'auti grŠishi e •lis vegetaus sense refinar
Obtenci¢n de otras grasas y aceites vegetales sin refinar
15413
Obtenci¢ d'altres greixos i olis animals no comestibles
Obten‡om de outras gorduras e azeites animais nom comest¡veis
Obtencion d'auti grŠishi e •lis animaus non comestibles
Obtenci¢n de otras grasas y aceites animales no comestibles
1542 2'00% 1'60%
Fabricaci¢ d'olis i greixos refinats
Fabrica‡om de azeites e gorduras refinadas
Fabricacion d'•lis e grŠishi refinadi
Fabricaci¢n de aceites y grasas refinadas
15420
Fabricaci¢ d'olis i greixos refinats
Fabrica‡om de azeites e gorduras refinadas
Fabricacion d'•lis e grŠishi refinadi
Fabricaci¢n de aceites y grasas refinadas
1543 2'00% 1'60%
Fabricaci¢ de margarina i greixos comestibles similars
Fabrica‡om de margarina e gorduras comest¡veis similares
Fabricacion de margarina e grŠishi comestibles similares
Fabricaci¢n de margarina y grasas comestibles similares
15430
Fabricaci¢ de margarina i greixos comestibles similars
Fabrica‡om de margarina e gorduras comest¡veis similares
Fabricacion de margarina e grŠishi comestibles similares
Fabricaci¢n de margarina y grasas comestibles similares
155
Ind£stries l…cties
Ind£strias l cteas
Industries leitassŠres
Industrias l cteas
1551 2'00% 1'60%
Fabricaci¢ de productes lactis
Fabrica‡om de produtos l cteos
Fabricacion de productes leitassŠrs
Fabricaci¢n de productos l cteos
15511
Preparaci¢ de llet, fabricaci¢ de mantega i altres productes lactis
Prepara‡om de leite, fabrica‡om de manteiga e outros produtos l cteos
Preparacion de lŠit, fabricacion de boder e auti productes leitassŠrs
Preparaci¢n de leche, fabricaci¢n de mantequilla y otros productos l cteos
15512
Fabricaci¢ de formatges
Fabrica‡om de queijos
Fabricacion de hormatges
Fabricaci¢n de quesos
1552 2'00% 1'60%
Elaboraci¢ de gelats
Elabora‡om de sorvetes
Elaboracion de geladi
Elaboraci¢n de helados
15520
Elaboraci¢ de gelats
Elabora‡om de sorvetes
Elaboracion de geladi
Elaboraci¢n de helados
156
Fabricaci¢ de productes de molineria, midons i productes amilacis
Fabrica‡om de produtos de moagem, amidos e produtos amil ceos
Fabricacion de productes de minotaria, amidons e productes amilacŠus
Fabricaci¢n de productos de moliner¡a, almidones y productos amil ceos
1561 2'00% 1'60%
Fabricaci¢ de productes de molineria
Fabrica‡om de produtos de moagem
Fabricacion de productes de minotaria
Fabricaci¢n de productos de moliner¡a
15611
M•lta de blat
Moagem de trigo
M•uta de forment
Molturaci¢n de trigo
15612
M•lta d'altres grans
Moagem de outros grans
M•uta d'autes granes
Molturaci¢n de otros granos
15613
Fabricaci¢ d'altres productes de molineria
Fabrica‡om de outros produtos de moagem
Fabricacion d'auti productes de minotaria
Fabricaci¢n de otros productos de moliner¡a
1562 2'00% 1'60%
Fabricaci¢ de midons i productes amilacis
Fabrica‡om de amidos e produtos amil ceos
Fabricacion d'amidons e productes amilacŠus
Fabricaci¢n de almidones y productos amil ceos
15620
Fabricaci¢ de midons i productes amilacis
Fabrica‡om de amidos e produtos amil ceos
Fabricacion d'amidons e productes amilacŠus
Fabricaci¢n de almidones y productos amil ceos
157
Fabricaci¢ de productes per a l'alimentaci¢ animal
Fabrica‡om de produtos para a alimenta‡om animal
Fabricacion de productes entara alimentacion animau
Fabricaci¢n de productos para la alimentaci¢n animal
1571 2'00% 1'60%
Fabricaci¢ de productes per a l'alimentaci¢ d'animals de granja
Fabrica‡om de produtos para a alimenta‡om de animais de granja
Fabricacion de productes entara alimentacion d'animaus de granja
Fabricaci¢n de productos para la alimentaci¢n de animales de granja
15710
Fabricaci¢ de productes per a l'alimentaci¢ d'animals de granja
Fabrica‡om de produtos para a alimenta‡om de animais de granja
Fabricacion de productes entara alimentacion d'animaus de granja
Fabricaci¢n de productos para la alimentaci¢n de animales de granja
1572 2'00% 1'60%
Fabricaci¢ de productes per a l'alimentaci¢ d'animals de companyia
Fabrica‡om de produtos para a alimenta‡om de animais de companhia
Fabricacion de productes entara alimentacion d'animaus de companhia
Fabricaci¢n de productos para la alimentaci¢n de animales de compa¤¡a
15720
Fabricaci¢ de productes per a l'alimentaci¢ d'animals de companyia
Fabrica‡om de produtos para a alimenta‡om de animais de companhia
Fabricacion de productes entara alimentacion d'animaus de companhia
Fabricaci¢n de productos para la alimentaci¢n de animales de compa¤¡a
158
Fabricaci¢ d'altres productes alimentaris
Fabrica‡om de outros produtos aliment¡cios
Fabricacion d'auti productes alimentaris
Fabricaci¢n de otros productos alimenticios
1581 1'10% 0'90%
Fabricaci¢ de pa i de productes de fleca i pastisseria frescos
Fabrica‡om de pam e produtos de padaria e pastelaria frescos
Fabricacion de pan e de productes de pastandŠra e pastissaria fresqui
Fabricaci¢n de pan y productos de panader¡a y pasteler¡a frescos
15811
Fabricaci¢ de pa i altres productes de fleca frescos
Fabrica‡om de pam e outros produtos de padaria frescos
Fabricacion de pan e auti productes de pastandŠra fresqui
Fabricaci¢n de pan y otros productos de panader¡a frescos
15812
Fabricaci¢ de productes de pastisseria
Fabrica‡om de produtos de pastelaria
Fabricacion de productes de pastissaria
Fabricaci¢n de productos de pasteler¡a
1582 1'10% 0'90%
Fabricaci¢ de galetes i productes de fleca i pastisseria de llarga durada
Fabrica‡om de galhetas e de produtos de padaria e pastelaria de larga dura‡om
Fabricacion de galetes e productes de pastandŠra e pastissaria de longa durada
Fabricaci¢n de galletas y de productos de panader¡a y pasteler¡a de larga duraci¢n
15821
Fabricaci¢ de galetes
Fabrica‡om de galhetas
Fabricacion de galetes
Fabricaci¢n de galletas
15822
Fabricaci¢ de productes de fleca i pastisseria de llarga durada
Fabrica‡om de produtos de padaria e pastelaria de larga dura‡om
Fabricacion de productes de pastandŠra e pastissaria de longa durada
Fabricaci¢n de productos de panader¡a y pasteler¡a de larga duraci¢n
1583 1'10% 0'90%
Ind£stries del sucre
Ind£stria do a‡£car
Industries deth sucre
Industria del az£car
15830
Ind£stries del sucre
Ind£stria do a‡£car
Industries deth sucre
Industria del az£car
1584 1'10% 0'90%
Ind£stries del cacau, xocolata i confiteria
Ind£stria do cacau, chocolate e confeitaria
Industries deth cacau, chicolate e confisaria
Industria del cacao, chocolate y confiter¡a
15841
Fabricaci¢ de cacau i xocolata
Fabrica‡om de cacau e chocolate
Fabricacion de cacau e chicolate
Fabricaci¢n de cacao y chocolate
15842
Fabricaci¢ de productes de confiteria
Fabrica‡om de produtos de confeitaria
Fabricacion de productes de confisaria
Fabricaci¢n de productos de confiter¡a
1585 1'10% 0'90%
Fabricaci¢ de pastes aliment…ries
Fabrica‡om de pastas aliment¡cias
Fabricacion de pastes aliment…ries
Fabricaci¢n de pastas alimenticias
15850
Fabricaci¢ de pastes aliment…ries
Fabrica‡om de pastas aliment¡cias
Fabricacion de pastes aliment…ries
Fabricaci¢n de pastas alimenticias
1586 1'10% 0'90%
Elaboraci¢ de cafŠ, te i infusions
Elabora‡om de caf‚, ch  e infusons
Elaboracion de cafŠ, tŠ e infusions
Elaboraci¢n de caf‚, t‚ e infusiones
15860
Elaboraci¢ de cafŠ, te i infusions
Elabora‡om de caf‚, ch  e infusons
Elaboracion de cafŠ, tŠ e infusions
Elaboraci¢n de caf‚, t‚ e infusiones
1587 1'10% 0'90%
Elaboraci¢ d'espŠcies, salses i condiments
Elabora‡om de especiarias, salsas e condimentos
Elaboracion d'espŠcies, sausses e condiments
Elaboraci¢n de especias, salsas y condimentos
15870
Elaboraci¢ d'espŠcies, salses i condiments
Elabora‡om de especiarias, salsas e condimentos
Elaboracion d'espŠcies, sausses e condiments
Elaboraci¢n de especias, salsas y condimentos
1588 1'10% 0'90%
Elaboraci¢ de preparats per a l'alimentaci¢ infantil i preparats dietŠtics
Elabora‡om de preparados para a alimenta‡om infantil e preparados diet‚ticos
Elaboracion de preparadi entara alimentacion infantila e preparadi dietetics
Elaboraci¢n de preparados para la alimentaci¢n infantil y preparados diet‚ticos
15881
Elaboraci¢ de preparats per a l'alimentaci¢ infantil
Elabora‡om de preparados para a alimenta‡om infantil
Elaboracion de preparadi entara alimentacion infantila
Elaboraci¢n de preparados para la alimentaci¢n infantil
15882
Elaboraci¢ d'altres preparats dietŠtics
Elabora‡om de outros preparados diet‚ticos.
Elaboracion d'autes preparadi dietetics
Elaboraci¢n de otros preparados diet‚ticos
1589 1'10% 0'90%
Elaboraci¢ d'altres productes alimentaris
Elabora‡om de outros produtos aliment¡cios
Elaboracion d'auti productes alimentaris
Elaboraci¢n de otros productos alimenticios
15890
Elaboraci¢ d'altres productes alimentaris
Elabora‡om de outros produtos aliment¡cios
Elaboracion d'auti productes alimentaris
Elaboraci¢n de otros productos alimenticios
159
Elaboraci¢ de begudes
Elabora‡om de bebidas
Elaboracion de beuendes
Elaboraci¢n de bebidas
1591 2'00% 1'60%
Destilúlaci¢ de begudes alcoh•liques
Destila‡om de bebidas alco¢licas
Destillacion de beuendes alcooliques
Destilaci¢n de bebidas alcoh¢licas
15911
Obtenci¢ d'aiguardents naturals
Obten‡om de aguardentes naturais
Obtencion d'aigardents naturaus
Obtenci¢n de aguardientes naturales
15912
Obtenci¢ d'altres begudes alcoh•liques destilúlades
Obten‡om de outras bebidas alco¢licas destiladas
Obtencion d'autes beuendes alcooliques destillades
Obtenci¢n de otras bebidas alcoh¢licas destiladas
1592 2'00% 1'60%
Destilúlaci¢ d'alcohol et¡lic procedent de fermentaci¢
Destila‡om de  lcool et¡lico procedente de fermenta‡om
Destillacion d'alco•l etilic procedent de fermentacion
Destilaci¢n de alcohol et¡lico procedente de fermentaci¢n
15920
Destilúlaci¢ d'alcohol et¡lic procedent de fermentaci¢
Destila‡om de  lcool et¡lico procedente de fermenta‡om
Destillacion d'alco•l etilic procedent de fermentacion
Destilaci¢n de alcohol et¡lico procedente de fermentaci¢n
1593 2'00% 1'60%
Elaboraci¢ de vins
Elabora‡om de vinhos
Elaboracion de vins
Elaboraci¢n de vinos
15931
Elaboraci¢ de caves i vins escumosos naturals
Elabora‡om de cavas e vinhos espumosos naturais
Elaboracion de caves e vins molsosi naturaus
Elaboraci¢n de cavas y vinos espumosos naturales
15932
Elaboraci¢ i crian‡a de vins
Elabora‡om e crian‡a de vinhos
Elaboracion e atefiatge de vins
Elaboraci¢n y crianza de vinos
1594 2'00% 1'60%
Elaboraci¢ de sidra i altres begudes fermentades a partir de fruites
Elabora‡om de sidra e outras bebidas fermentadas a partir de frutas
Elaboracion de cidre e autes beuendes fermentades a compdar de frutes
Elaboraci¢n de sidra y otras bebidas fermentadas a partir de frutas
15940
Elaboraci¢ de sidra i altres begudes fermentades a partir de fruites
Elabora‡om de sidra e outras bebidas fermentadas a partir de frutas
Elaboracion de cidre e autes beuendes fermentades a compdar de frutes
Elaboraci¢n de sidra y otras bebidas fermentadas a partir de frutas
1595 2'00% 1'60%
Elaboraci¢ d'altres begudes no destilúlades, procedents de fermentaci¢
Elabora‡om de outras bebidas nom destiladas, procedentes de fermenta‡om
Elaboracion d'autes beuendes non destillades, procedentes de fermentacion
Elaboraci¢n de otras bebidas no destiladas, procedentes de fermentaci¢n
15950
Elaboraci¢ d'altres begudes no destilúlades, procedents de fermentaci¢
Elabora‡om de outras bebidas nom destiladas, procedentes de fermenta‡om
Elaboracion d'autes beuendes non destillades, procedentes de fermentacion
Elaboraci¢n de otras bebidas no destiladas, procedentes de fermentaci¢n
1596 2'00% 1'60%
Fabricaci¢ de cervesa
Fabrica‡om de cerveja
Fabricacion de cervesa
Fabricaci¢n de cerveza
15960
Fabricaci¢ de cervesa
Fabrica‡om de cerveja
Fabricacion de cervesa
Fabricaci¢n de cerveza
1597 2'00% 1'60%
Fabricaci¢ de malt
Fabrica‡om de malta
Fabricacion de malt
Fabricaci¢n de malta
15970
Fabricaci¢ de malt
Fabrica‡om de malta
Fabricacion de malt
Fabricaci¢n de malta
1598 2'00% 1'60%
Producci¢ d'aiges minerals i de begudes analcoh•liques
Produ‡om de  guas minerais e bebidas analco¢licas
Produccion d'aiges mineraus e de beuendes analcooliques
Producci¢n de aguas minerales y bebidas analcoh¢licas
15981
Envasament d'aigua mineral natural, de font i potable preparada
Envasamento de  gua mineral natural, de manancial e pot vel preparada
Envasament d'aigua minerau naturau, de h•nt e potabla preparada
Envasado de agua mineral natural, de manantial y potable preparada
15982
Producci¢ de begudes refrescants sense alcohol
Produ‡om de bebidas refrescantes sem  lcool
Produccion de beuendes refrescants sense alco•l
Producci¢n de bebidas refrescantes sin alcohol
16
Ind£stries del tabac
Ind£stria do tabaco
Industries deth tabac
Industria del tabaco
160
Ind£stries del tabac
Ind£stria do tabaco
Industries deth tabac
Industria del tabaco
1600 1'10% 0'90%
Ind£stries del tabac
Ind£stria do tabaco
Industries deth tabac
Industria del tabaco
16000
Ind£stries del tabac
Ind£stria do tabaco
Industries deth tabac
Industria del tabaco
DB
Ind£stries tŠxtils i de la confecci¢
Ind£stria tˆxtil e da confecci¢n
Industries textiles e dera confeccion
Industria textil y de la confecci¢n
17
Ind£stries tŠxtils
Ind£stria tˆxtil
Industries textiles
Industria textil
171
Preparaci¢ i filatura de fibres tŠxtils
Prepara‡om e fia‡om de fibras tˆxteis
Preparacion e hilaria de fibres textiles
Preparaci¢n e hilado de fibras textiles
1711 1'10% 0'90%
Preparaci¢ i filatura de fibres de cot¢ i les seves mescles
Prepara‡om e fia‡om de fibras de algodom e as suas mesclas
Preparacion e hilaria de fibres de coton e es sues mescles
Preparaci¢n e hilado de fibras de algod¢n y sus mezclas
17110
Preparaci¢ i filatura de fibres de cot¢ i les seves mescles
Prepara‡om e fia‡om de fibras de algodom e as suas mesclas
Preparacion e hilaria de fibres de coton e es sues mescles
Preparaci¢n e hilado de fibras de algod¢n y sus mezclas
1712 1'10% 0'90%
Preparaci¢ i filatura de fibres de llana cardada i les seves mescles
Prepara‡om e fia‡om de fibras de lam cardada e as suas mesclas
Preparacion e hilaria de fibres de lan cardada e es sues mescles
Preparaci¢n e hilado de fibras de lana cardada y sus mezclas
17120
Preparaci¢ i filatura de fibres de llana cardada i les seves mescles
Prepara‡om e fia‡om de fibras de lam cardada e as suas mesclas
Preparacion e hilaria de fibres de lan cardada e es sues mescles
Preparaci¢n e hilado de fibras de lana cardada y sus mezclas
1713 1'10% 0'90%
Preparaci¢ i filatura de fibres de llana pentinada i les seves mescles
Prepara‡om e fia‡om de fibras de lam penteada e as suas mesclas
Preparacion e hilaria de fibres de lan pientada e es sues mescles
Preparaci¢n e hilado de fibras de lana peinada y sus mezclas
17130
Preparaci¢ i filatura de fibres de llana pentinada i les seves mescles
Prepara‡om e fia‡om de fibras de lam penteada e as suas mesclas
Preparacion e hilaria de fibres de lan pientada e es sues mescles
Preparaci¢n e hilado de fibras de lana peinada y sus mezclas
1714 1'10% 0'90%
Preparaci¢ i filatura de fibres de lli i les seves mescles
Prepara‡om e fia‡om de fibras de linho e as suas mesclas
Preparacion e hilaria de fibres de lin e es sues mescles
Preparaci¢n e hilado de fibras de lino y sus mezclas
17140
Preparaci¢ i filatura de fibres de lli i les seves mescles
Prepara‡om e fia‡om de fibras de linho e as suas mesclas
Preparacion e hilaria de fibres de lin e es sues mescles
Preparaci¢n e hilado de fibras de lino y sus mezclas
1715 1'10% 0'90%
Retorciment i preparaci¢ de la seda; retorciment i texturaci¢ de filaments sintŠtics i artificials
Torto e prepara‡om da seda; torto e textura de filamentos sint‚ticos e artificiais
Retorciment e preparacion dera seda; retorciment e texturacion de hilachons sintetics e artificiaus
Torcido y preparaci¢n de la seda; torcido y textura de filamentos sint‚ticos y artificiales
17150
Retorciment i preparaci¢ de la seda; retorciment i texturaci¢ de filaments sintŠtics i artificials
Torto e prepara‡om da seda; torto e textura de filamentos sint‚ticos e artificiais
Retorciment e preparacion dera seda; retorciment e texturacion de hilachons sintetics e artificiaus
Torcido y preparaci¢n de la seda; torcido y textura de filamentos sint‚ticos y artificiales
1716 1'10% 0'90%
Fabricaci¢ de fil de cosir
Fabrica‡om de fio de coser
Fabricacion de hiu de c¢ser
Fabricaci¢n de hilo de coser
17160
Fabricaci¢ de fil de cosir
Fabrica‡om de fio de coser
Fabricacion de hiu de c¢ser
Fabricaci¢n de hilo de coser
1717 1'10% 0'90%
Preparaci¢ i filatura d'altres fibres tŠxtils
Prepara‡om e fia‡om de outras fibras tˆxteis
Preparacion e hilaria d'autes fibres textiles
Preparaci¢n e hilado de otras fibras textiles
17170
Preparaci¢ i filatura d'altres fibres tŠxtils
Prepara‡om e fia‡om de outras fibras tˆxteis
Preparacion e hilaria d'autes fibres textiles
Preparaci¢n e hilado de otras fibras textiles
172
Fabricaci¢ de teixits tŠxtils
Fabrica‡om de tecidos tˆxteis
Fabricacion de teishits textils
Fabricaci¢n de tejidos textiles
1721 1'10% 0'90%
Fabricaci¢ de teixits de cot¢ i les seves mescles
Fabrica‡om de tecidos de algodom e as suas mesclas
Fabricacion de teishits de coton e es sues mescles
Fabricaci¢n de tejidos de algod¢n y sus mezclas
17210
Fabricaci¢ de teixits de cot¢ i les seves mescles
Fabrica‡om de tecidos de algodom e as suas mesclas
Fabricacion de teishits de coton e es sues mescles
Fabricaci¢n de tejidos de algod¢n y sus mezclas
1722 1'10% 0'90%
Fabricaci¢ de teixits de llana cardada i les seves mescles
Fabrica‡om de tecidos de lam cardada e as suas mesclas
Fabricacion de teishits de lan cardada e es sues mescles
Fabricaci¢n de tejidos de lana cardada y sus mezclas
17220
Fabricaci¢ de teixits de llana cardada i les seves mescles
Fabrica‡om de tecidos de lam cardada e as suas mesclas
Fabricacion de teishits de lan cardada e es sues mescles
Fabricaci¢n de tejidos de lana cardada y sus mezclas
1723 1'10% 0'90%
Fabricaci¢ de teixits de llana pentinada i les seves mescles
Fabrica‡om de tecidos de lam penteada e as suas mesclas
Fabricacion de teishits de lan pientada e es sues mescles
Fabricaci¢n de tejidos de lana peinada y sus mezclas
17230
Fabricaci¢ de teixits de llana pentinada i les seves mescles
Fabrica‡om de tecidos de lam penteada e as suas mesclas
Fabricacion de teishits de lan pientada e es sues mescles
Fabricaci¢n de tejidos de lana peinada y sus mezclas
1724 1'10% 0'90%
Fabricaci¢ de teixits de seda
Fabrica‡om de tecidos de seda
Fabricacion de teishits de seda
Fabricaci¢n de tejidos de seda
17240
Fabricaci¢ de teixits de seda
Fabrica‡om de tecidos de seda
Fabricacion de teishits de seda
Fabricaci¢n de tejidos de seda
1725 1'10% 0'90%
Fabricaci¢ d'altres teixits tŠxtils
Fabrica‡om de outros tecidos tˆxteis
Fabricacion d'auti teishits textils
Fabricaci¢n de otros tejidos textiles
17250
Fabricaci¢ d'altres teixits tŠxtils
Fabrica‡om de outros tecidos tˆxteis
Fabricacion d'auti teishits textils
Fabricaci¢n de otros tejidos textiles
173
Acabament de tŠxtils
Acabado de tˆxteis
Acabament de textils
Acabado de textiles
1730 1'10% 0'90%
Acabament de tŠxtils
Acabado de tˆxteis
Acabament de textils
Acabado de textiles
17301
Tenyiment de tŠxtils
Tingido de tˆxteis
Tenchiment de textils
Te¤ido de textiles
17302
Estampaci¢ de tŠxtils
Estampa‡om de tˆxteis
Estampadura de textils
Estampaci¢n de textiles
17303
Altres acabaments de tŠxtils
Outros acabados de tˆxteis
Auti acabaments de textils
Otros acabados de textiles
174
Fabricaci¢ d'altres articles confeccionats amb tŠxtils, excepte la roba de vestir
Fabrica‡om de outros artigos confeccionados com tˆxteis, excepto roupa de vestir
Fabricacion d'auti articles confeccionadi damb textils, exceptada era r•ba de vestir
Fabricaci¢n de otros art¡culos confeccionados con textiles, excepto prendas de vestir
1740 1'10% 0'90%
Fabricaci¢ d'altres articles confeccionats amb tŠxtils, excepte la roba de vestir
Fabrica‡om de outros artigos confeccionados com tˆxteis, excepto roupa de vestir
Fabricacion d'auti articles confeccionadi damb textils, exceptada era r•ba de vestir
Fabricaci¢n de otros art¡culos confeccionados con textiles, excepto prendas de vestir
17400
Fabricaci¢ d'altres articles confeccionats amb tŠxtils, excepte la roba de vestir
Fabrica‡om de outros artigos confeccionados com tˆxteis, excepto roupa de vestir
Fabricacion d'auti articles confeccionadi damb textils, exceptada era r•ba de vestir
Fabricaci¢n de otros art¡culos confeccionados con textiles, excepto prendas de vestir
175
Altres ind£stries tŠxtils
Outras ind£strias tˆxteis
Autes industries textiles
Otras industrias textiles
1751 1'10% 0'90%
Fabricaci¢ de catifes i moquetes
Fabrica‡om de tapetes e carpetes
Fabricacion de tapisi e moquetes
Fabricaci¢n de alfombras y moquetas
17510
Fabricaci¢ de catifes i moquetes
Fabrica‡om de tapetes e carpetes
Fabricacion de tapisi e moquetes
Fabricaci¢n de alfombras y moquetas
1752 1'10% 0'90%
Fabricaci¢ de cordes, cordills, caramells i xarxes
Fabrica‡om de cordas, cord‚is, barbantes e redes
Fabricacion de c•rdes, cordilhs, cambes e hilats
Fabricaci¢n de cuerdas, cordeles, bramantes y redes
17520
Fabricaci¢ de cordes, cordills, caramells i xarxes
Fabrica‡om de cordas, cord‚is, barbantes e redes
Fabricacion de c•rdes, cordilhs, cambes e hilats
Fabricaci¢n de cuerdas, cordeles, bramantes y redes
1753 1'10% 0'90%
Fabricaci¢ de teles no teixides i articles confeccionats amb elles, excepte la roba de vestir
Fabrica‡om de telas nom tecidas e artigos confeccionados com elas, excepto roupa de vestir
Fabricacion de teles non teishudes e articles confeccionadi damb eres, exceptada era r•ba de vestir
Fabricaci¢n de telas no tejidas y art¡culos confeccionados con ellas, excepto prendas de vestir
17530
Fabricaci¢ de teles no teixides i articles confeccionats amb elles, excepte la roba de vestir
Fabrica‡om de telas nom tecidas e artigos confeccionados com elas, excepto roupa de vestir
Fabricacion de teles non teishudes e articles confeccionadi damb eres, exceptada era r•ba de vestir
Fabricaci¢n de telas no tejidas y art¡culos confeccionados con ellas, excepto prendas de vestir
1754 1'10% 0'90%
Fabricaci¢ d'altres articles tŠxtils
Fabrica‡om de outros artigos tˆxteis
Fabricacion d'auti articles textils
Fabricaci¢n de otros art¡culos textiles
17541
Fabricaci¢ de teixits estrets
Fabrica‡om de tecidos estreitos
Fabricacion de teishits estreti
Fabricaci¢n de tejidos estrechos
17542
Fabricaci¢ de teixits impregnats, endurits o recoberts amb matŠries pl…stiques
Fabrica‡om de tecidos impregnados, endurecidos ou recobertos em materias pl sticas
Fabricacion de teishits impregnadi, endurcidi o recorbidi damb matŠries plastiques
Fabricaci¢n de tejidos impregnados, endurecidos o recubiertos en materias pl sticas
17543
Fabricaci¢ d'altres articles tŠxtils
Fabrica‡om de outros artigos tˆxteis
Fabricacion d'auti articles textils
Fabricaci¢n de otros art¡culos textiles
176
Fabricaci¢ de teixits de punt
Fabrica‡om de tecidos de ponto
Fabricacion de teishits de punt
Fabricaci¢n de tejidos de punto
1760 1'00% 0'60%
Fabricaci¢ de teixits de punt
Fabrica‡om de tecidos de ponto
Fabricacion de teishits de punt
Fabricaci¢n de tejidos de punto
17600
Fabricaci¢ de teixits de punt
Fabrica‡om de tecidos de ponto
Fabricacion de teishits de punt
Fabricaci¢n de tejidos de punto
177
Fabricaci¢ d'articles amb teixits de punt
Fabrica‡om de artigos em tecidos de ponto
Fabricacion d'articles damb teishits de punt
Fabricaci¢n de art¡culos en tejidos de punto
1771 1'00% 0'60%
Fabricaci¢ de calceteria
Fabrica‡om de malhas
Fabricacion de cau‡ataria
Fabricaci¢n de calceter¡a
17710
Fabricaci¢ de calceteria
Fabrica‡om de malhas
Fabricacion de cau‡ataria
Fabricaci¢n de calceter¡a
1772 1'00% 0'60%
Fabricaci¢ d'altres articles amb teixits de punt
Fabrica‡om de outros artigos em tecidos de ponto
Fabricacion d'auti articles damb teishits de punt
Fabricaci¢n de otros art¡culos en tejidos de punto
17720
Fabricaci¢ d'altres articles amb teixits de punt
Fabrica‡om de outros artigos em tecidos de ponto
Fabricacion d'auti articles damb teishits de punt
Fabricaci¢n de otros art¡culos en tejidos de punto
18
Ind£stries de la confecci¢ i de la pelleteria
Ind£stria da confec‡om e da pelaria
Industries dera confeccion e dera pelataria
Industria de la confecci¢n y de la peleter¡a
181
Confecci¢ de peces de vestir de cuir
Confec‡om de roupa de couro
Confeccion de pŠces de vestir de cuer
Confecci¢n de prendas de cuero
1810 1'65% 1'25%
Confecci¢ de peces de vestir de cuir
Confec‡om de roupa de couro
Confeccion de pŠces de vestir de cuer
Confecci¢n de prendas de cuero
18100
Confecci¢ de peces de vestir de cuir
Confec‡om de roupa de couro
Confeccion de pŠces de vestir de cuer
Confecci¢n de prendas de cuero
182
Confecci¢ de peces de vestir amb tŠxtils i accessoris
Confec‡om de roupa de vestir em tˆxteis e acess¢rios
Confeccion de pŠces de vestir damb textils e access•ris
Confecci¢n de prendas de vestir en textiles y accesorios
1821 0'50% 0'40%
Confecci¢ de roba de treball
Confec‡om de roupa de trabalho
Confeccion de r•ba de trabalh
Confecci¢n de ropa de trabajo
18210
Confecci¢ de roba de treball
Confec‡om de roupa de trabalho
Confeccion de r•ba de trabalh
Confecci¢n de ropa de trabajo
1822 0'50% 0'40%
Confecci¢ d'altres peces de vestir exteriors
Confec‡om de outras roupas exteriores
Confeccion d'autes pŠces de vestir exteriores
Confecci¢n de otras prendas exteriores
18221
Confecci¢ industrial
Confec‡om industrial
Confeccion industriau
Confecci¢n industrial
18222
Confecci¢ a mida
Confec‡om sob medida
Confeccion a mesura
Confecci¢n a medida
1823 0'50% 0'40%
Confecci¢ de roba interior
Confec‡om de roupa interior
Confeccion de r•ba interiora
Confecci¢n de ropa interior
18231
Confecci¢ de roba interior masculina
Confec‡om de roupa interior masculina
Confeccion de r•ba interiora masculina
Confecci¢n de ropa interior masculina
18232
Confecci¢ de llenceria femenina
Confec‡om de roupa interior femenina
Confeccion de telaria femenina
Confecci¢n de lencer¡a femenina
1824 0'50% 0'40%
Confecci¢ d'altres peces de vestir i accessoris
Confec‡om de outras roupas de vestir e acess¢rios
Confeccion d'autes pŠces de vestir e access•ris
Confecci¢n de otras prendas de vestir y accesorios
18241
Confecci¢ de roba per a bebŠ i primera inf…ncia
Confec‡om de roupa para bebˆ e primeira infƒncia
Confeccion de r•ba ent… bebŠ e prumŠra enf…ncia
Confecci¢n de ropa para beb‚ y primera infancia
18242
Confecci¢ de roba d'esport
Confec‡om de roupa esportiva
Confeccion de r•ba d'esp•rt
Confecci¢n de ropa deportiva
18243
Confecci¢ d'altres peces de vestir i accessoris
Confec‡om de outras roupa de vestir e acess¢rios
Confeccion d'autes pŠces de vestir e access•ris
Confecci¢n de otras prendas de vestir y accesorios
183
Preparaci¢ i tenyiment de pells de pelleteria; fabricaci¢ d'articles de pelleteria
Prepara‡om e tingido de peles de pelaria; fabrica‡om de artigos de pelaria
Preparacion e tenchiment de pŠths de pelataria; fabricacion d'articles de pelataria
Preparaci¢n y te¤ido de pieles de peleter¡a; fabricaci¢n de art¡culos de peleter¡a
1830 1'65% 1'25%
Preparaci¢ i tenyiment de pells de pelleteria; fabricaci¢ d'articles de pelleteria
Prepara‡om e tingido de peles de pelaria; fabrica‡om de artigos de pelaria
Preparacion e tenchiment de pŠths de pelataria; fabricacion d'articles de pelataria
Preparaci¢n y te¤ido de pieles de peleter¡a; fabricaci¢n de art¡culos de peleter¡a
18301
Preparaci¢, adob i tenyiment de pells de pelleteria
Prepara‡om, curtido e tingido de peles de pelaria
Preparacion, hiem e tenchiment de pŠths de pelataria
Preparaci¢n, curtido y te¤ido de pieles de peleter¡a
18302
Fabricaci¢ d'articles de pelleteria
Fabrica‡om de artigos de pelaria
Fabricacion d'articles de pelataria
Fabricaci¢n de art¡culos de peleter¡a
DC
Ind£stries del cuir i del cal‡at
Ind£stria do couro e do cal‡ado
Industries deth cuer e deth cau‡at
Industria del cuero y del calzado
19
Preparaci¢, adob i acabament del cuir; fabricaci¢ d'articles de marroquineria i viatge; articles de guarnicioneria, talabarderia i sabateria
Prepara‡om curtido e acabado do couro; fabrica‡om de artigos de marroquinaria e viagem; artigos de guarnicioner¡a, talabarter¡a e zapater¡a
Preparacion, hiem e acabament deth cuer; fabricacion d'articles de marroquinaria e viatge; articles de bastaria, selaria e sabataria
Preparaci¢n curtido y acabado del cuero; fabricaci¢n de art¡culos de marroquiner¡a y viaje; art¡culos de guarnicioner¡a talabarter¡a y zapater¡a
191
Preparaci¢, adob i acabament del cuir
Prepara‡om, curtido e acabado do couro
Preparacion, hiem e acabament deth cuer
Preparaci¢n, curtido y acabado del cuero
1910 1'65% 1'25%
Preparaci¢, adob i acabament del cuir
Prepara‡om, curtido e acabado do couro
Preparacion, hiem e acabament deth cuer
Preparaci¢n, curtido y acabado del cuero
19100
Preparaci¢, adob i acabament del cuir
Prepara‡om, curtido e acabado do couro
Preparacion, hiem e acabament deth cuer
Preparaci¢n, curtido y acabado del cuero
192
Fabricaci¢ d'articles de marroquineria i viatge; articles de guarnicioneria i talabarderia
Fabrica‡om de artigos de marroquinaria e viagem; artigos de seleiro e correeiro
Fabricacion d'articles de marroquinaria e viatge; articles de bastaria e selaria
Fabricaci¢n de art¡culos de marroquiner¡a y viaje, art¡culos de guarnicioner¡a y talabarter¡a
1920 1'65% 1'25%
Fabricaci¢ d'articles de marroquineria i viatge; articles de guarnicioneria i talabarderia
Fabrica‡om de artigos de marroquinaria e viagem; artigos de seleiro e correeiro
Fabricacion d'articles de marroquinaria e viatge; articles de bastaria e selaria
Fabricaci¢n de art¡culos de marroquiner¡a y viaje, art¡culos de guarnicioner¡a y talabarter¡a
19201
Fabricaci¢ d'articles de marroquineria i viatge
Fabrica‡om de artigos de marroquinaria e viagem
Fabricacion d'articles de marroquinaria e viatgi
Fabricaci¢n de art¡culos de marroquiner¡a y viaje
19202
Fabricaci¢ d'altres articles de pell
Fabrica‡om de outros artigos de pele
Fabricacion d'auti articles de pŠth
Fabricaci¢n de otros art¡culos de piel
193
Fabricaci¢ de cal‡at
Fabrica‡om de cal‡ado
Fabricacion de cau‡at
Fabricaci¢n de calzado
1930 1'65% 1'25%
Fabricaci¢ de cal‡at
Fabrica‡om de cal‡ado
Fabricacion de cau‡at
Fabricaci¢n de calzado
19300
Fabricaci¢ de cal‡at
Fabrica‡om de cal‡ado
Fabricacion de cau‡at
Fabricaci¢n de calzado
DD
Ind£stries de la fusta i del suro
Ind£stria da madeira e do corti‡a
Industries dera husta e deth soro
Industria de la madera y del corcho
20
Ind£stries de la fusta i del suro, excepte mobles; cistelleria i esparteria
Ind£stria da madeira e do corti‡a, excepto m¢veis; cestaria e espartaria
Industries dera husta e deth soro, exceptadi m•bles; banastaria e auferia
Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cester¡a y esparter¡a
201
Serrada i planejament de la fusta; preparaci¢ industrial de la fusta
Serra‡om e acepilhado da madeira; prepara‡om industrial da madeira
Ressegada e rabotatge dera husta; preparacion industriau dera husta
Aserrado y cepillado de la madera ; preparaci¢n industrial de la madera
2010 3'00% 2'85%
Serrada i planejament de la fusta; preparaci¢ industrial de la fusta
Serra‡om e acepilhado da madeira; prepara‡om industrial da madeira
Ressegada e rabotatge dera husta; preparacion industriau dera husta
Aserrado y cepillado de la madera ; preparaci¢n industrial de la madera
20101
Serrada i planejament de la fusta
Serra‡om e acepilhado da madeira
Ressegada e rabotatge dera husta
Aserrado y cepillado de la madera
20102
Preparaci¢ industrial de la fusta
Prepara‡om industrial da madeira
Preparacion industriau dera husta
Preparaci¢n industrial de la madera
202
Fabricaci¢ de fulloles, taulers contraplacats, enllistonats, de part¡cules aglomerades, de fibres i altres taulers i plafons
Fabrica‡om de chapas, tabuleiros contraplacados, enlistonados, de part¡culas aglomeradas, de fibras e outros tabuleiros e pan‚is
Fabricacion de platatges, panŠus contraplatadi, latadi, de particules aglomerades, de fibres e autes panŠus e plafons
Fabricaci¢n de chapas, tableros contrachapados, alistonados, de part¡culas aglomeradas, de fibras y otros tableros y paneles
2020 3'00% 2'85%
Fabricaci¢ de fulloles, taulers contraplacats, enllistonats, de part¡cules aglomerades, de fibres i altres taulers i plafons
Fabrica‡om de chapas, tabuleiros contraplacados, enlistonados, de part¡culas aglomeradas, de fibras e outros tabuleiros e pan‚is
Fabricacion de platatges, panŠus contraplatadi, latadi, de particules aglomerades, de fibres e autes panŠus e plafons
Fabricaci¢n de chapas, tableros contrachapados, alistonados, de part¡culas aglomeradas, de fibras y otros tableros y paneles
20200
Fabricaci¢ de fulloles, taulers contraplacats, enllistonats, de part¡cules aglomerades, de fibres i altres taulers i plafons
Fabrica‡om de chapas, tabuleiros contraplacados, enlistonados, de part¡culas aglomeradas, de fibras e outros tabuleiros e pan‚is
Fabricacion de platatges, panŠus contraplatadi, latadi, de particules aglomerades, de fibres e autes panŠus e plafons
Fabricaci¢n de chapas, tableros contrachapados, alistonados, de part¡culas aglomeradas, de fibras y otros tableros y paneles
203
Fabricaci¢ d'estructures de fusta i peces de fusteria i ebenisteria per a la construcci¢
Fabrica‡om de estructuras de madeira e pe‡as de carpintaria e marcenaria para a constru‡om
Fabricacion d'estructures de husta e pŠces de hustaria e ebenaria entath bastiment
Fabricaci¢n de estructuras de madera y piezas de carpinter¡a y ebanister¡a para la construcci¢n
2030 3'00% 2'85%
Fabricaci¢ d'estructures de fusta i peces de fusteria i ebenisteria per a la construcci¢
Fabrica‡om de estructuras de madeira e pe‡as de carpintaria e marcenaria para a constru‡om
Fabricacion d'estructures de husta e pŠces de hustaria e ebenaria entath bastiment
Fabricaci¢n de estructuras de madera y piezas de carpinter¡a y ebanister¡a para la construcci¢n
20301
Fabricaci¢ de peces de fusteria i ebenisteria per a la construcci¢
Fabrica‡om de pe‡as de carpintaria e marcenaria para a constru‡om
Fabricacion de pŠces de hustaria e ebenaria entath bastiment
Fabricaci¢n de piezas de carpinter¡a y ebanister¡a para la construcci¢n
20302
Fabricaci¢ d'estructures de fusta
Fabrica‡om de estructuras de madeira
Fabricacion d'estructures de husta
Fabricaci¢n de estructuras de madera
204
Fabricaci¢ d'envasos i embalatges de fusta
Fabrica‡om de vasilhames e embalagens de madeira
Fabricacion d'envasi e embalatges de husta
Fabricaci¢n de envases y embalajes de madera
2040 2'40% 2'10%
Fabricaci¢ d'envasos i embalatges de fusta
Fabrica‡om de vasilhames e embalagens de madeira
Fabricacion d'envasi e embalatges de husta
Fabricaci¢n de envases y embalajes de madera
20400
Fabricaci¢ d'envasos i embalatges de fusta
Fabrica‡om de vasilhames e embalagens de madeira
Fabricacion d'envasi e embalatges de husta
Fabricaci¢n de envases y embalajes de madera
205
Fabricaci¢ d'altres productes de fusta; fabricaci¢ de productes de suro, cistelleria i esparteria
Fabrica‡om de outros produtos de madeira. Fabrica‡om de produtos de corti‡a, cestaria e espartaria
Fabricacion d'auti productes de husta; fabricacion de productes de soro, banastaria e auferia
Fabricaci¢n de otros productos de madera. Fabricaci¢n de productos de corcho, cester¡a y esparter¡a
2051 2'40% 2'10%
Fabricaci¢ d'altres productes de fusta
Fabrica‡om de outros produtos de madeira
Fabricacion d'auti productes de husta
Fabricaci¢n de otros productos de madera
20510
Fabricaci¢ d'altres productes de fusta
Fabrica‡om de outros produtos de madeira
Fabricacion d'auti productes de husta
Fabricaci¢n de otros productos de madera
2052 2'40% 2'10%
Fabricaci¢ de productes de suro, cistelleria i esparteria
Fabrica‡om de produtos de corti‡a, cestaria e espartaria
Fabricacion de productes de soro, banastaria e auferia
Fabricaci¢n de productos de corcho, cester¡a y esparter¡a
20521
Tractament del suro en escruix i fabricaci¢ de productes de suro
Tratamiento do corti‡a bruta e fabrica‡om de produtos de corti‡a
Tractament deth soro brut e fabricacion de productes de soro
Tratamiento del corcho bruto y fabricaci¢n de productos de corcho
20522
Fabricaci¢ d'articles de cistelleria i esparteria
Fabrica‡om de artigos de cestaria e espartaria
Fabricacion d'articles de banastaria e auferia
Fabricaci¢n de art¡culos de cester¡a y esparter¡a
DE
Ind£stries del paper, edici¢, arts gr…fiques i reproducci¢ de suports enregistrats
Ind£stria do papel, edi‡om, artes gr ficas e reprodu‡om de suportes gravados
Industries deth papŠr, edicion, arts grafiques e reproduccion de sup•rts enregistradi
Industria del papel; edici¢n, artes gr ficas y reproducci¢n de soportes grabados
21
Ind£stries del paper
Ind£stria do papel
Industries deth papŠr
Industria del papel
211
Fabricaci¢ de pasta de paper, paper i cart¢
Fabrica‡om de massa papeleira, papel e cartom
Fabricacion de pasta de papŠr, papŠr e carton
Fabricaci¢n de pasta papelera, papel y cart¢n
2111 2'45% 1'60%
Fabricaci¢ de pasta de paper
Fabrica‡om de massa papeleira
Fabricacion de pasta de papŠr
Fabricaci¢n de pasta papelera
21111
Fabricaci¢ de pasta de paper a partir de fibra verge
Fabrica‡om de massa papeleira a partir de fibra virgem
Fabricacion de pasta de papŠr a compdar de fibra vŠrge
Fabricaci¢n de pasta papelera a partir de fibra virgen
21112
Fabricaci¢ de pasta de paper a partir de fibra regenerada
Fabrica‡om de massa papeleira a partir de fibra regerada
Fabricacion de pasta de papŠr a compdar de fibra regenerada
Fabricaci¢n de pasta papelera a partir de fibra regenerada
2112 2'45% 1'60%
Fabricaci¢ de paper i de cart¢
Fabrica‡om de papel e cartom
Fabricacion de papŠr e de carton
Fabricaci¢n de papel y cart¢n
21120
Fabricaci¢ de paper i de cart¢
Fabrica‡om de papel e cartom
Fabricacion de papŠr e de carton
Fabricaci¢n de papel y cart¢n
212
Fabricaci¢ d'articles de paper i de cart¢
Fabrica‡om de artigos de papel e de cartom
Fabricacion d'articles de papŠr e de carton
Fabricaci¢n de art¡culos de papel y de cart¢n
2121 1'00% 1'25%
Fabricaci¢ de paper i de cart¢ ondulats; fabricaci¢ d'envasos i embalatges de paper i de cart¢
Fabrica‡om de papel e cartom ondulados; fabrica‡om de vasilhames e embalagens de papel e cartom
Fabricacion de papŠr e de carton caneladi; fabricacion d'envasi e embalatges de papŠr e de carton
Fabricaci¢n de papel y cart¢n ondulados; fabricaci¢n de envases y embalajes de papel y cart¢n
21210
Fabricaci¢ de paper i de cart¢ ondulats; fabricaci¢ d'envasos i embalatges de paper i de cart¢
Fabrica‡om de papel e cartom ondulados; fabrica‡om de vasilhames e embalagens de papel e cartom
Fabricacion de papŠr e de carton caneladi; fabricacion d'envasi e embalatges de papŠr e de carton
Fabricaci¢n de papel y cart¢n ondulados; fabricaci¢n de envases y embalajes de papel y cart¢n
2122 1'00% 1'25%
Fabricaci¢ d'articles de paper i de cart¢ per a £s domŠstic i sanitari
Fabrica‡om de artigos de papel e cartom para uso dom‚stico e sanit rio
Fabricacion d'articles de papŠr e de carton ent… emplec domestic e sanitari
Fabricaci¢n de art¡culos de papel y cart¢n para uso dom‚stico y sanitario
21220
Fabricaci¢ d'articles de paper i de cart¢ per a £s domŠstic i sanitari
Fabrica‡om de artigos de papel e cartom para uso dom‚stico e sanit rio
Fabricacion d'articles de papŠr e de carton ent… emplec domestic e sanitari
Fabricaci¢n de art¡culos de papel y cart¢n para uso dom‚stico y sanitario
2123 1'00% 1'25%
Fabricaci¢ d'articles de papereria
Fabrica‡om de artigos de papelaria
Fabricacion d'articles de papetaria
Fabricaci¢n de art¡culos de papeler¡a
21230
Fabricaci¢ d'articles de papereria
Fabrica‡om de artigos de papelaria
Fabricacion d'articles de papetaria
Fabricaci¢n de art¡culos de papeler¡a
2124 1'00% 1'25%
Fabricaci¢ de papers pintats
Fabrica‡om de pap‚is pintados
Fabricacion de papŠrs pintadi
Fabricaci¢n de papeles pintados
21240
Fabricaci¢ de papers pintats
Fabrica‡om de pap‚is pintados
Fabricacion de papŠrs pintadi
Fabricaci¢n de papeles pintados
2125 1'00% 1'25%
Fabricaci¢ d'altres articles de paper i de cart¢
Fabrica‡om de outros artigos de papel e cartom
Fabricacion d'auti articles de papŠr e de carton
Fabricaci¢n de otros art¡culos de papel y cart¢n
21250
Fabricaci¢ d'altres articles de paper i de cart¢
Fabrica‡om de outros artigos de papel e cartom
Fabricacion d'auti articles de papŠr e de carton
Fabricaci¢n de otros art¡culos de papel y cart¢n
22
Edici¢, arts gr…fiques i reproducci¢ de suports enregistrats
Edi‡om, artes gr ficas e reprodu‡om de suportes gravados
Edicion, arts grafiques e reproduccion de sup•rts enregistradi
Edici¢n, artes gr ficas y reproducci¢n de soportes grabados
221
Edici¢
Edi‡om
Edicion
Edici¢n
2211 1'00% 1'25%
Edici¢ de llibres
Edi‡om de livros
Edicion de libres
Edici¢n de libros
22110
Edici¢ de llibres
Edi‡om de livros
Edicion de libres
Edici¢n de libros
2212 1'00% 1'25%
Edici¢ de peri•dics
Edi‡om de peri¢dicos
Edicion de periodics
Edici¢n de peri¢dicos
22120
Edici¢ de peri•dics
Edi‡om de peri¢dicos
Edicion de periodics
Edici¢n de peri¢dicos
2213 1'00% 1'25%
Edici¢ de revistes
Edi‡om de revistas
Edicion de revistes
Edici¢n de revistas
22130
Edici¢ de revistes
Edi‡om de revistas
Edicion de revistes
Edici¢n de revistas
2214 1'00% 1'25%
Edici¢ de suports de so enregistrats
Edi‡om de suportes de som gravado
Edicion de sup•rts de son enregistradi
Edici¢n de soportes de sonido grabado
22140
Edici¢ de suports de so enregistrats
Edi‡om de suportes de som gravado
Edicion de sup•rts de son enregistradi
Edici¢n de soportes de sonido grabado
2215 1'00% 1'25%
Altres activitats d'edici¢
Outras actividades de edi‡om
Autes activitats d'edicion
Otras actividades de edici¢n
22150
Altres activitats d'edici¢
Outras actividades de edi‡om
Autes activitats d'edicion
Otras actividades de edici¢n
222
Arts gr…fiques i activitats dels serveis que s'hi relacionen
Artes gr ficas e actividades dos servi‡os relacionados coas mesmas
Arts grafiques e activitats des servicis que s'i restaquen
Artes gr ficas y actividades de los servicios relacionados con las mismas
2221 1'00% 1'25%
Impressi¢ de peri•dics
Impressom de peri¢dicos
Impression de periodics
Impresi¢n de peri¢dicos
22210
Impressi¢ de peri•dics
Impressom de peri¢dicos
Impression de periodics
Impresi¢n de peri¢dicos
2222 1'00% 1'25%
Altres activitats d'impressi¢
Outras actividades de impressom
Autes activitats d'impression
Otras actividades de impresi¢n
22220
Altres activitats d'impressi¢
Outras actividades de impressom
Autes activitats d'impression
Otras actividades de impresi¢n
2223 1'00% 1'25%
Enquadernaci¢
Encaderna‡om
Religadura
Encuadernaci¢n
22230
Enquadernaci¢
Encaderna‡om
Religadura
Encuadernaci¢n
2224 1'00% 1'25%
Activitats de preimpressi¢
Actividades de preimpressom
Activitats de preimpression
Actividades de preimpresi¢n
22240
Activitats de preimpressi¢
Actividades de preimpressom
Activitats de preimpression
Actividades de preimpresi¢n
2225 1'00% 1'25%
Activitats auxiliars relacionades amb la impressi¢
Actividades auxiliares relacionadas coa impressom
Activitats auxiliars restacades damb era impression
Actividades auxiliares relacionadas con la impresi¢n
22250
Activitats auxiliars relacionades amb la impressi¢
Actividades auxiliares relacionadas coa impressom
Activitats auxiliars restacades damb era impression
Actividades auxiliares relacionadas con la impresi¢n
223
Reproducci¢ de suports enregistrats
Reprodu‡om de suportes gravados
Reproduccion de sup•rts enregistradi
Reproducci¢n de soportes grabados
2231 1'00% 1'25%
Reproducci¢ de suports de so enregistrats
Reprodu‡om de suportes de som gravado
Reproduccion de sup•rts de son enregistradi
Reproducci¢n de soportes de sonido grabado
22310
Reproducci¢ de suports de so enregistrats
Reprodu‡om de suportes de som gravado
Reproduccion de sup•rts de son enregistradi
Reproducci¢n de soportes de sonido grabado
2232 1'00% 1'25%
Reproducci¢ de suports de v¡deo enregistrats
Reprodu‡om de suportes de v¡deo gravado
Reproduccion de sup•rts de vidŠo enregistradi
Reproducci¢n de soportes de v¡deo grabado
22320
Reproducci¢ de suports de v¡deo enregistrats
Reprodu‡om de suportes de v¡deo gravado
Reproduccion de sup•rts de vidŠo enregistradi
Reproducci¢n de soportes de v¡deo grabado
2233 1'00% 1'25%
Reproducci¢ de suports d'inform…tica enregistrats
Reprodu‡om de suportes de inform tica gravados
Reproduccion de sup•rts d'informatica enregistradi
Reproducci¢n de soportes de inform tica grabados
22330
Reproducci¢ de suports d'inform…tica enregistrats
Reprodu‡om de suportes de inform tica gravados
Reproduccion de sup•rts d'informatica enregistradi
Reproducci¢n de soportes de inform tica grabados
DF
Refinaci¢ de petroli i tractament de combustibles nuclears
Refinado de petr¢leo e tratamento de combust¡veis nucleares
Refinatge de petr•li e tractament de combustibles nucleari
Refino de petr¢leo y tratamiento de combustibles nucleares
23
Coqueries, refinaci¢ de petroli i tractament de combustibles nuclears
Cocarias, refinado de petr¢leo e tratamento de combust¡veis nucleares
Cocaries, refinatge de petr•li e tractament de combustibles nucleari
Coquer¡as, refino de petr¢leo y tratamiento de combustibles nucleares
231
Coqueries
Cocarias
Cocaries
Coquer¡as
2310 3'00% 2'85%
Coqueries
Cocarias
Cocaries
Coquer¡as
23100
Coqueries
Cocarias
Cocaries
Coquer¡as
232
Refinaci¢ de petroli
Refinado de petr¢leo
Refinatge de petr•li
Refino de petr¢leo
2320 3'00% 2'85%
Refinaci¢ de petroli
Refinado de petr¢leo
Refinatge de petr•li
Refino de petr¢leo
23200
Refinaci¢ de petroli
Refinado de petr¢leo
Refinatge de petr•li
Refino de petr¢leo
233
Tractament de combustibles nuclears i residus radioactius
Tratamiento de combust¡veis nucleares e residuos radiactivos
Tractament de combustibles nucleari e residus radioactius
Tratamiento de combustibles nucleares y residuos radiactivos
2330 3'00% 2'85%
Tractament de combustibles nuclears i residus radioactius
Tratamiento de combust¡veis nucleares e residuos radiactivos
Tractament de combustibles nucleari e residus radioactius
Tratamiento de combustibles nucleares y residuos radiactivos
23301
Producci¢ de combustibles nuclears i is•tops radioactius
Produ‡om de combust¡veis nucleares e is¢topos radiactivos
Produccion de combustibles nucleari e isot•ps radioactius
Producci¢n de combustibles nucleares e is¢topos radiactivos
23302
Processament de combustibles nuclears i gesti¢ de residus radioactius
Processado de combust¡veis nucleares e gestom de res¡duos radiactivos
Tractament de combustibles nucleari e gestion de residus radioactius
Procesado de combustibles nucleares y gesti¢n de residuos radiactivos
DG
Ind£stries qu¡miques
Ind£stria qu¡mica
Industries quimiques
Industria qu¡mica
24
Ind£stries qu¡miques
Ind£stria qu¡mica
Industries quimiques
Industria qu¡mica
241
Fabricaci¢ de productes qu¡mics b…sics
Fabrica‡om de produtos qu¡micos b sicos
Fabricacion de productes quimics basics
Fabricaci¢n de productos qu¡micos b sicos
2411 2'00% 1'60%
Fabricaci¢ de gasos industrials
Fabrica‡om de gases industriais
Fabricacion de gasi industriaus
Fabricaci¢n de gases industriales
24110
Fabricaci¢ de gasos industrials
Fabrica‡om de gases industriais
Fabricacion de gasi industriaus
Fabricaci¢n de gases industriales
2412 2'00% 1'60%
Fabricaci¢ de colorants i pigments
Fabrica‡om de corantes e pigmentos
Fabricacion de coloratius e pigments
Fabricaci¢n de colorantes y pigmentos
24120
Fabricaci¢ de colorants i pigments
Fabrica‡om de corantes e pigmentos
Fabricacion de coloratius e pigments
Fabricaci¢n de colorantes y pigmentos
2413 2'00% 1'60%
Fabricaci¢ de productes b…sics de qu¡mica inorg…nica
Fabrica‡om de produtos b sicos de qu¡mica inorg nica
Fabricacion de productes basics de quimica inorganica
Fabricaci¢n de productos b sicos de qu¡mica inorg nica
24130
Fabricaci¢ de productes b…sics de qu¡mica inorg…nica
Fabrica‡om de produtos b sicos de qu¡mica inorg nica
Fabricacion de productes basics de quimica inorganica
Fabricaci¢n de productos b sicos de qu¡mica inorg nica
2414 2'00% 1'60%
Fabricaci¢ de productes b…sics de qu¡mica org…nica
Fabrica‡om de produtos b sicos de qu¡mica org nica
Fabricacion de productes basics de quimica organica
Fabricaci¢n de productos b sicos de qu¡mica org nica
24141
Fabricaci¢ de productes qu¡mics org…nics d'origen petroqu¡mic
Fabrica‡om de produtos qu¡micos org nicos de origem petroqu¡mico
Fabricacion de productes quimics organics d'origina petroquimic
Fabricaci¢n de productos qu¡micos org nicos de origen petroqu¡mico
24142
Fabricaci¢ d'altres productes b…sics de qu¡mica org…nica
Fabrica‡om de outros produtos b sicos de qu¡mica org nica
Fabricacion d'auti productes basics de quimica organica
Fabricaci¢n de otros productos b sicos de qu¡mica org nica
2415 2'00% 1'60%
Fabricaci¢ d'adobs i compostos nitrogenats fertilitzants
Fabrica‡om de adubos e compostos nitrogenados fertilizantes
Fabricacion de hiems e compausadi nitrogenadi fertilizants
Fabricaci¢n de abonos y compuestos nitrogenados fertilizantes
24150
Fabricaci¢ d'adobs i compostos nitrogenats fertilitzants
Fabrica‡om de adubos e compostos nitrogenados fertilizantes
Fabricacion de hiems e compausadi nitrogenadi fertilizants
Fabricaci¢n de abonos y compuestos nitrogenados fertilizantes
2416 2'00% 1'60%
Fabricaci¢ de primeres matŠries pl…stiques
Fabrica‡om de primeiras mat‚rias pl sticas
Fabricacion de prumŠres matŠries plastiques
Fabricaci¢n de primeras materias pl sticas
24160
Fabricaci¢ de primeres matŠries pl…stiques
Fabrica‡om de primeiras mat‚rias pl sticas
Fabricacion de prumŠres matŠries plastiques
Fabricaci¢n de primeras materias pl sticas
2417 2'00% 1'60%
Fabricaci¢ de cautx£ sintŠtic en forma prim…ria
Fabrica‡om de caucho sint‚tico em forma prim ria
Fabricacion de cauchoc sintetic en forma prim…ria
Fabricaci¢n de caucho sint‚tico en forma primaria
24170
Fabricaci¢ de cautx£ sintŠtic en forma prim…ria
Fabrica‡om de caucho sint‚tico em forma prim ria
Fabricacion de cauchoc sintetic en forma prim…ria
Fabricaci¢n de caucho sint‚tico en forma primaria
242
Fabricaci¢ de plaguicides i altres productes agroqu¡mics
Fabrica‡om de pesticidas e outros produtos agroqu¡micos
Fabricacion de pesticidis e auti productes agroquimics
Fabricaci¢n de pesticidas y otros productos agroqu¡micos
2420 2'00% 1'60%
Fabricaci¢ de plaguicides i altres productes agroqu¡mics
Fabrica‡om de pesticidas e outros produtos agroqu¡micos
Fabricacion de pesticidis e auti productes agroquimics
Fabricaci¢n de pesticidas y otros productos agroqu¡micos
24200
Fabricaci¢ de plaguicides i altres productes agroqu¡mics
Fabrica‡om de pesticidas e outros produtos agroqu¡micos
Fabricacion de pesticidis e auti productes agroquimics
Fabricaci¢n de pesticidas y otros productos agroqu¡micos
243
Fabricaci¢ de pintures, vernissos i revestiments similars; tintes d'impremta i m…stics
Fabrica‡om de pinturas, vernizes e revestimentos similares; tintas de imprensa e m stique
Fabricacion de pintures, vernissi e revestiments similars; tintes de estamparia e mastics
Fabricaci¢n de pinturas, barnices y revestimientos similares; tintas de imprenta y masillas
2430 1'95% 1'30%
Fabricaci¢ de pintures, vernissos i revestiments similars; tintes d'impremta i m…stics
Fabrica‡om de pinturas, vernizes e revestimentos similares; tintas de imprensa e m stique
Fabricacion de pintures, vernissi e revestiments similars; tintes de estamparia e mastics
Fabricaci¢n de pinturas, barnices y revestimientos similares; tintas de imprenta y masillas
24301
Fabricaci¢ de pintures, vernissos i revestiments similars
Fabrica‡om de pinturas, vernizes e revestimentos similares
Fabricacion de pintures, vernissi e revestiments similars
Fabricaci¢n de pinturas, barnices y revestimientos similares
24302
Fabricaci¢ de tintes d'impremta
Fabrica‡om de tintas de imprensa
Fabricacion de tintes de estamparia
Fabricaci¢n de tintas de imprenta
244
Fabricaci¢ de productes farmacŠutics
Fabrica‡om de produtos farmacˆuticos
Fabricacion de productes farmaceutics
Fabricaci¢n de productos farmac‚uticos
2441 1'95% 1'30%
Fabricaci¢ de productes farmacŠutics de base
Fabrica‡om de produtos farmacˆuticos de base
Fabricacion de productes farmaceutics de base
Fabricaci¢n de productos farmac‚uticos de base
24410
Fabricaci¢ de productes farmacŠutics de base
Fabrica‡om de produtos farmacˆuticos de base
Fabricacion de productes farmaceutics de base
Fabricaci¢n de productos farmac‚uticos de base
2442 1'95% 1'30%
Fabricaci¢ de preparats farmacŠutics i altres productes farmacŠutics d'£s medicinal
Fabrica‡om de prepara‡ons farmacˆuticas e outros produtos farmacˆuticos de uso medicinal
Fabricacion de preparadi farmaceutics e auti productes farmaceutics d'emplec medecinau
Fabricaci¢n de preparaciones farmac‚uticas y otros productos farmac‚uticos de uso medicinal
24421
Fabricaci¢ d'especialitats farmacŠutiques
Fabrica‡om de especialidades farmacˆuticas
Fabricacion d'especialitats farmaceutiques
Fabricaci¢n de especialidades farmac‚uticas
24422
Fabricaci¢ d'altres productes de farm…cia
Fabrica‡om de outros produtos de farm cia
Fabricacion d'auti productes de farmacia
Fabricaci¢n de otros productos de farmacia
245
Fabricaci¢ de sabons, detergents i altres articles de neteja i abrillantament; fabricaci¢ de perfums i productes de bellesa i higiene
Fabrica‡om de sabons, detergentes e outros artigos de limpeza e abrilhantamento. Fabrica‡om de perfumes e produtos de beleza e higiene
Fabricacion de sabons, detergents e auti articles de neteja e alisatge; fabricacion de perhums e productes de beutat e igiŠna
Fabricaci¢n de jabones, detergentes y otros art¡culos de limpieza y abrillantamiento. Fabricaci¢n de perfumes y productos de belleza e higiene
2451 1'65% 1'25%
Fabricaci¢ de sabons, detergents i altres articles de neteja i abrillantament
Fabrica‡om de sabons, detergentes e outros artigos de limpeza e abrilhantamento
Fabricacion de sabons, detergents e auti articles de neteja e alisatge
Fabricaci¢n de jabones, detergentes y otros art¡culos de limpieza y abrillantamiento
24510
Fabricaci¢ de sabons, detergents i altres articles de neteja i abrillantament
Fabrica‡om de sabons, detergentes e outros artigos de limpeza e abrilhantamento
Fabricacion de sabons, detergents e auti articles de neteja e alisatge
Fabricaci¢n de jabones, detergentes y otros art¡culos de limpieza y abrillantamiento
2452 1'65% 1'25%
Fabricaci¢ de perfums i productes de bellesa i higiene
Fabrica‡om de perfumes e produtos de beleza e higiene
Fabricacion de perhums e productes de beutat e igiŠna
Fabricaci¢n de perfumes y productos de belleza e higiene
24520
Fabricaci¢ de perfums i productes de bellesa i higiene
Fabrica‡om de perfumes e produtos de beleza e higiene
Fabricacion de perhums e productes de beutat e igiŠna
Fabricaci¢n de perfumes y productos de belleza e higiene
246
Fabricaci¢ d'altres productes qu¡mics
Fabrica‡om de outros produtos qu¡micos
Fabricacion d'auti productes quimics
Fabricaci¢n de otros productos qu¡micos
2461 2'00% 1'60%
Fabricaci¢ d'explosius i articles pirotŠcnics
Fabrica‡om de explosivos e artigos pirot‚cnicos
Fabricacion d'explosius e articles pirotecnics
Fabricaci¢n de explosivos y art¡culos pirot‚cnicos
24611
Fabricaci¢ d'explosius
Fabrica‡om de explosivos
Fabricacion d'explosius
Fabricaci¢n de explosivos
24612
Fabricaci¢ d'articles pirotŠcnics
Fabrica‡om de artigos pirot‚cnicos
Fabricacion d'articles pirotecnics
Fabricaci¢n de art¡culos pirot‚cnicos
2462 2'00% 1'60%
Fabricaci¢ de coles i gelatines
Fabrica‡om de colas e gelatinas
Fabricacion de c•les e gelatines
Fabricaci¢n de colas y gelatinas
24620
Fabricaci¢ de coles i gelatines
Fabrica‡om de colas e gelatinas
Fabricacion de c•les e gelatines
Fabricaci¢n de colas y gelatinas
2463 2'00% 1'60%
Fabricaci¢ d'olis essencials
Fabrica‡om de azeites essenciais
Fabricacion d'•lis essenciaus
Fabricaci¢n de aceites esenciales
24630
Fabricaci¢ d'olis essencials
Fabrica‡om de azeites essenciais
Fabricacion d'•lis essenciaus
Fabricaci¢n de aceites esenciales
2464 2'00% 1'60%
Fabricaci¢ de material fotogr…fic verge i preparats qu¡mics per a fotografia
Fabrica‡om de material fotogr fico virgem e preparados qu¡micos para fotografia
Fabricacion de materiau fotografic vŠrge e preparadi quimics ent… fotografia
Fabricaci¢n de material fotogr fico virgen y preparados qu¡micos para fotograf¡a
24640
Fabricaci¢ de material fotogr…fic verge i preparats qu¡mics per a fotografia
Fabrica‡om de material fotogr fico virgem e preparados qu¡micos para fotografia
Fabricacion de materiau fotografic vŠrge e preparadi quimics ent… fotografia
Fabricaci¢n de material fotogr fico virgen y preparados qu¡micos para fotograf¡a
2465 2'00% 1'60%
Fabricaci¢ de suports verges per a enregistrament
Fabrica‡om de suportes virgens para grava‡om
Fabricacion de sup•rts vŠrges ent… enregistrament
Fabricaci¢n de soportes v¡rgenes para grabaci¢n
24650
Fabricaci¢ de suports verges per a enregistrament
Fabrica‡om de suportes virgens para grava‡om
Fabricacion de sup•rts vŠrges ent… enregistrament
Fabricaci¢n de soportes v¡rgenes para grabaci¢n
2466 2'00% 1'60%
Fabricaci¢ d'altres productes qu¡mics
Fabrica‡om de outros produtos qu¡micos
Fabricacion d'auti productes quimics
Fabricaci¢n de otros productos qu¡micos
24661
Tractament d'olis i greixos per a usos industrials
Tratamento de azeites e gorduras para usos industriais
Tractament d'•lis e grŠishi ent… emplecs industriaus
Tratamiento de aceites y grasas para usos industriales
24662
Fabricaci¢ d'altres productes qu¡mics
Fabrica‡om de outros produtos qu¡micos
Fabricacion d'auti productes quimics
Fabricaci¢n de otros productos qu¡micos
247
Fabricaci¢ de fibres artificials i sintŠtiques
Fabrica‡om de fibras artificiais e sint‚ticas
Fabricacion de fibres artificiaus e sintetiques
Fabricaci¢n de fibras artificiales y sint‚ticas
2470 1'65% 1'25%
Fabricaci¢ de fibres artificials i sintŠtiques
Fabrica‡om de fibras artificiais e sint‚ticas
Fabricacion de fibres artificiaus e sintetiques
Fabricaci¢n de fibras artificiales y sint‚ticas
24700
Fabricaci¢ de fibres artificials i sintŠtiques
Fabrica‡om de fibras artificiais e sint‚ticas
Fabricacion de fibres artificiaus e sintetiques
Fabricaci¢n de fibras artificiales y sint‚ticas
DH
Ind£stries de la transformaci¢ del cautx£ i matŠries pl…stiques
Ind£stria da transforma‡om do caucho e mat‚rias pl sticas
Industries dera transformacion deth cauchoc e matŠries plastiques
Industria de la transformaci¢n del caucho y materias pl sticas
25
Fabricaci¢ de productes de cautx£ i matŠries pl…stiques
Fabrica‡om de produtos de caucho e mat‚rias pl sticas
Fabricacion de productes de cauchoc e matŠries plastiques
Fabricaci¢n de productos de caucho y materias pl sticas
251
Fabricaci¢ de productes de cautx£
Fabrica‡om de produtos de caucho
Fabricacion de productes de cauchoc
Fabricaci¢n de productos de caucho
2511 1'95% 1'30%
Fabricaci¢ de pneum…tics i cambres de cautx£
Fabrica‡om de pneum ticos e c maras de caucho
Fabricacion de pneumatics e crambes de cauchoc
Fabricaci¢n de neum ticos y c maras de caucho
25110
Fabricaci¢ de pneum…tics i cambres de cautx£
Fabrica‡om de pneum ticos e cƒmaras de caucho
Fabricacion de pneumatics e crambes de cauchoc
Fabricaci¢n de neum ticos y c maras de caucho
2512 1'95% 1'30%
Reconstrucci¢ i recautxutatge de pneum…tics
Reconstru‡om e recauchutado de pneum ticos
Reconstruccion e recauchotatge de pneumatics
Reconstrucci¢n y recauchutado de neum ticos
25120
Reconstrucci¢ i recautxutatge de pneum…tics
Reconstru‡om e recauchutado de pneum ticos
Reconstruccion e recauchotatge de pneumatics
Reconstrucci¢n y recauchutado de neum ticos
2513 1'95% 1'30%
Fabricaci¢ d'altres productes de cautx£
Fabrica‡om de outros produtos de caucho
Fabricacion d'auti productes de cauchoc
Fabricaci¢n de otros productos de caucho
25130
Fabricaci¢ d'altres productes de cautx£
Fabrica‡om de outros produtos de caucho
Fabricacion d'auti productes de cauchoc
Fabricaci¢n de otros productos de caucho
252
Fabricaci¢ de productes de matŠries pl…stiques
Fabrica‡om de produtos de mat‚rias pl sticas
Fabricacion de productes de matŠries plastiques
Fabricaci¢n de productos de materias pl sticas
2521 1'95% 1'30%
Fabricaci¢ de plaques, fulls, tubs i perfils de matŠries pl…stiques
Fabrica‡om de placas, folhas, tubos e perfis de mat‚rias pl sticas
Fabricacion de plaques, huelhes, tuŠus e perfils de matŠries plastiques
Fabricaci¢n de placas, hojas, tubos y perfiles de materias pl sticas
25210
Fabricaci¢ de plaques, fulls, tubs i perfils de matŠries pl…stiques
Fabrica‡om de placas, folhas, tubos e perfis de mat‚rias pl sticas
Fabricacion de plaques, huelhes, tuŠus e perfils de matŠries plastiques
Fabricaci¢n de placas, hojas, tubos y perfiles de materias pl sticas
2522 1'95% 1'30%
Fabricaci¢ d'envasos i embalatges de matŠries pl…stiques
Fabrica‡om de vasilhames e embalagens de mat‚rias pl sticas
Fabricacion d'envasi e embalatges de matŠries plastiques
Fabricaci¢n de envases y embalajes de materias pl sticas
25220
Fabricaci¢ d'envasos i embalatges de matŠries pl…stiques
Fabrica‡om de vasilhames e embalagens de mat‚rias pl sticas
Fabricacion d'envasi e embalatges de matŠries plastiques
Fabricaci¢n de envases y embalajes de materias pl sticas
2523 1'95% 1'30%
Fabricaci¢ de productes de matŠries pl…stiques per a la construcci¢
Fabrica‡om de produtos de mat‚rias pl sticas para a constru‡om
Fabricacion de productes de matŠries plastiques entath bastiment
Fabricaci¢n de productos de materias pl sticas para la construcci¢n
25230
Fabricaci¢ de productes de matŠries pl…stiques per a la construcci¢
Fabrica‡om de produtos de mat‚rias pl sticas para a constru‡om
Fabricacion de productes de matŠries plastiques entath bastiment
Fabricaci¢n de productos de materias pl sticas para la construcci¢n
2524 1'95% 1'30%
Fabricaci¢ d'altres productes de matŠries pl…stiques
Fabrica‡om de outros produtos de mat‚rias pl sticas
Fabricacion d'auti productes de matŠries plastiques
Fabricaci¢n de otros productos de materias pl sticas
25241
Fabricaci¢ de productes diversos amb matŠries pl…stiques
Fabrica‡om de produtos diversos em mat‚rias pl sticas
Fabricacion de productes diuŠrsi damb matŠries plastiques
Fabricaci¢n de productos diversos en materias pl sticas
25242
Fabricaci¢ de peces tŠcniques amb matŠries pl…stiques
Fabrica‡om de pe‡as t‚cnicas em mat‚rias pl sticas
Fabricacion de pŠces tecniques damb matŠries plastiques
Fabricaci¢n de piezas t‚cnicas en materias pl sticas
DI
Ind£stries d'altres productes minerals no met…lúlics
Ind£strias de outros produtos minerais nom met licos
Industries d'auti productes mineraus non metallics
Industrias de otros productos minerales no met licos
26
Fabricaci¢ d'altres productes minerals no met…lúlics
Fabrica‡om de outros produtos minerais nom met licos
Fabricacion d'auti productes mineraus non metallics
Fabricaci¢n de otros productos minerales no met licos
261
Fabricaci¢ de vidre i productes de vidre
Fabrica‡om de vidro e produtos de vidro
Fabricacion de veire e productes de veire
Fabricaci¢n de vidrio y productos de vidrio
2611 2'00% 1'60%
Fabricaci¢ de vidre pla
Fabrica‡om de vidro plano
Fabricacion de veire plan
Fabricaci¢n de vidrio plano
26110
Fabricaci¢ de vidre pla
Fabrica‡om de vidro plano
Fabricacion de veire plan
Fabricaci¢n de vidrio plano
2612 2'00% 1'60%
Manipulaci¢ i transformaci¢ del vidre pla
Manipulado e transforma‡om de vidro plano
Manipulacion e transformacion deth veire plan
Manipulado y transformaci¢n de vidrio plano
26120
Manipulaci¢ i transformaci¢ del vidre pla
Manipulado e transforma‡om de vidro plano
Manipulacion e transformacion deth veire plan
Manipulado y transformaci¢n de vidrio plano
2613 2'00% 1'60%
Fabricaci¢ de vidre buit
Fabrica‡om de vidro oco
Fabricacion de veire uet
Fabricaci¢n de vidrio hueco
26130
Fabricaci¢ de vidre buit
Fabrica‡om de vidro oco
Fabricacion de veire uet
Fabricaci¢n de vidrio hueco
2614 2'00% 1'60%
Fabricaci¢ de fibra de vidre
Fabrica‡om de fibra de vidro
Fabricacion de fibra de veire
Fabricaci¢n de fibra de vidrio
26140
Fabricaci¢ de fibra de vidre
Fabrica‡om de fibra de vidro
Fabricacion de fibra de veire
Fabricaci¢n de fibra de vidrio
2615 2'00% 1'60%
Fabricaci¢ i manipulaci¢ d'altres vidres (incl•s el vidre tŠcnic)
Fabrica‡om e manipulado de outro vidro (incluido o vidro t‚cnico)
Fabricacion e manipulacion d'auti veires (includit eth veire tecnic)
Fabricaci¢n y manipulado de otro vidrio (incluido el vidrio t‚cnico)
26150
Fabricaci¢ i manipulaci¢ d'altres vidres (incl•s el vidre tŠcnic)
Fabrica‡om e manipulado de outro vidro (inclu¡do o vidro t‚cnico)
Fabricacion e manipulacion d'auti veires (includit eth veire tecnic)
Fabricaci¢n y manipulado de otro vidrio (incluido el vidrio t‚cnico)
262
Fabricaci¢ de productes cer…mics no refractaris excepte els destinats a la construcci¢; fabricaci¢ de productes cer…mics refractaris
Fabrica‡om de produtos cerƒmicos nom refract rios excepto os destinados … constru‡om; fabrica‡om de produtos cerƒmicos refract rios
Fabricacion de productes ceramics non refractaris exceptadi es destinadi ath bastiment; fabricacion de productes ceramics refractaris
Fabricaci¢n de productos cer micos no refractarios excepto los destinados a la construcci¢n; fabricaci¢n de productos cer micos refractarios
2621 2'00% 1'60%
Fabricaci¢ d'articles cer…mics d'£s domŠstic i ornamental
Fabrica‡om de artigos cerƒmicos de uso dom‚stico e ornamental
Fabricacion d'articles ceramics d'emplec domestic e ornamentau
Fabricaci¢n de art¡culos cer micos de uso dom‚stico y ornamental
26210
Fabricaci¢ d'articles cer…mics d'£s domŠstic i ornamental
Fabrica‡om de artigos cerƒmicos de uso dom‚stico e ornamental
Fabricacion d'articles ceramics d'emplec domestic e ornamentau
Fabricaci¢n de art¡culos cer micos de uso dom‚stico y ornamental
2622 2'00% 1'60%
Fabricaci¢ d'aparells sanitaris cer…mics
Fabrica‡om de aparatos sanit rios cerƒmicos
Fabricacion d'aparelhs sanitaris ceramics
Fabricaci¢n de aparatos sanitarios cer micos
26220
Fabricaci¢ d'aparells sanitaris cer…mics
Fabrica‡om de aparatos sanit rios cerƒmicos
Fabricacion d'aparelhs sanitaris ceramics
Fabricaci¢n de aparatos sanitarios cer micos
2623 2'00% 1'60%
Fabricaci¢ d'a‹lladors i peces a‹llants de material cer…mic
Fabrica‡om de isoladores e pe‡as isolantes de material cerƒmico
Fabricacion de isolators e pŠces isolants de materiau ceramic
Fabricaci¢n de aisladores y piezas aislantes de material cer mico
26230
Fabricaci¢ d'a‹lladors i peces a‹llants de material cer…mic
Fabrica‡om de isoladores e pe‡as isolantes de material cerƒmico
Fabricacion de isolators e pŠces isolants de materiau ceramic
Fabricaci¢n de aisladores y piezas aislantes de material cer mico
2624 2'00% 1'60%
Fabricaci¢ d'altres productes cer…mics d'£s tŠcnic
Fabrica‡om de outros produtos cerƒmicos de uso t‚cnico
Fabricacion d'auti productes ceramics d'emplec tecnic
Fabricaci¢n de otros productos cer micos de uso t‚cnico
26240
Fabricaci¢ d'altres productes cer…mics d'£s tŠcnic
Fabrica‡om de outros produtos cerƒmicos de uso t‚cnico
Fabricacion d'auti productes ceramics d'emplec tecnic
Fabricaci¢n de otros productos cer micos de uso t‚cnico
2625 2'00% 1'60%
Fabricaci¢ d'altres productes cer…mics
Fabrica‡om de outros produtos cerƒmicos
Fabricacion d'auti productes ceramics
Fabricaci¢n de otros productos cer micos
26250
Fabricaci¢ d'altres productes cer…mics
Fabrica‡om de outros produtos cerƒmicos
Fabricacion d'auti productes ceramics
Fabricaci¢n de otros productos cer micos
2626 2'00% 1'60%
Fabricaci¢ de productes cer…mics refractaris
Fabrica‡om de produtos cerƒmicos refract rios
Fabricacion de productes ceramics refractaris
Fabricaci¢n de productos cer micos refractarios
26260
Fabricaci¢ de productes cer…mics refractaris
Fabrica‡om de produtos cerƒmicos refract rios
Fabricacion de productes ceramics refractaris
Fabricaci¢n de productos cer micos refractarios
263
Fabricaci¢ de rajoles de ValŠncia i rajoles de cer…mica
Fabrica‡om de azulejos e baldosas de cerƒmica
Fabricacion de raj•les de Val‚ncia e raj•les de ceramica
Fabricaci¢n de azulejos y baldosas de cer mica
2630 2'00% 1'60%
Fabricaci¢ de rajoles de ValŠncia i rajoles de cer…mica
Fabrica‡om de azulejos e baldosas de cerƒmica
Fabricacion de raj•les de Val‚ncia e raj•les de ceramica
Fabricaci¢n de azulejos y baldosas de cer mica
26300
Fabricaci¢ de rajoles de ValŠncia i rajoles de cer…mica
Fabrica‡om de azulejos e baldosas de cerƒmica
Fabricacion de raj•les de Val‚ncia e raj•les de ceramica
Fabricaci¢n de azulejos y baldosas de cer mica
264
Fabricaci¢ de maons, teules i productes de terra cuita per a la construcci¢
Fabrica‡om de ladrilhos, telhas e produtos de terras cozidas para a constru‡om
Fabricacion de malons, teules e productes de tŠrra coduda entath bastiment
Fabricaci¢n de ladrillos, tejas y productos de tierras cocidas para la construcci¢n
2640 2'40% 2'10%
Fabricaci¢ de maons, teules i productes de terra cuita per a la construcci¢
Fabrica‡om de ladrilhos, telhas e produtos de terras cozidas para a constru‡om
Fabricacion de malons, teules e productes de tŠrra coduda entath bastiment
Fabricaci¢n de ladrillos, tejas y productos de tierras cocidas para la construcci¢n
26400
Fabricaci¢ de maons, teules i productes de terra cuita per a la construcci¢
Fabrica‡om de ladrilhos, telhas e produtos de terras cozidas para a constru‡om
Fabricacion de malons, teules e productes de tŠrra coduda entath bastiment
Fabricaci¢n de ladrillos, tejas y productos de tierras cocidas para la construcci¢n
265
Fabricaci¢ de ciment, cal‡ i guix
Fabrica‡om de cimento, cal e gesso
Fabricacion de ciment, cau‡ e greda
Fabricaci¢n de cemento, cal y yeso
2651 2'40% 2'10%
Fabricaci¢ de ciment
Fabrica‡om de cimento
Fabricacion de ciment
Fabricaci¢n de cemento
26510
Fabricaci¢ de ciment
Fabrica‡om de cimento
Fabricacion de ciment
Fabricaci¢n de cemento
2652 2'40% 2'10%
Fabricaci¢ de cal‡
Fabrica‡om de cal
Fabricacion de cau‡
Fabricaci¢n de cal
26520
Fabricaci¢ de cal‡
Fabrica‡om de cal
Fabricacion de cau‡
Fabricaci¢n de cal
2653 2'40% 2'10%
Fabricaci¢ de guix
Fabrica‡om de gesso
Fabricacion de greda
Fabricaci¢n de yeso
26530
Fabricaci¢ de guix
Fabrica‡om de gesso
Fabricacion de greda
Fabricaci¢n de yeso
266
Fabricaci¢ d'elements de formig¢, guix i ciment
Fabrica‡om de elementos de formigom, gesso e cimento
Fabricacion d'elements de hormigon, greda e ciment
Fabricaci¢n de elementos de hormig¢n, yeso y cemento
2661 2'40% 2'10%
Fabricaci¢ d'elements de formig¢ per a la construcci¢
Fabrica‡om de elementos de formigom para a constru‡om
Fabricacion d'elements de hormigon entath bastiment
Fabricaci¢n de elementos de hormig¢n para la construcci¢n
26610
Fabricaci¢ d'elements de formig¢ per a la construcci¢
Fabrica‡om de elementos de formigom para a constru‡om
Fabricacion d'elements de hormigon entath bastiment
Fabricaci¢n de elementos de hormig¢n para la construcci¢n
2662 2'40% 2'10%
Fabricaci¢ d'elements de guix per a la construcci¢
Fabrica‡om de elementos de gesso para a constru‡om
Fabricacion d'elements de greda entath bastiment
Fabricaci¢n de elementos de yeso para la construcci¢n
26620
Fabricaci¢ d'elements de guix per a la construcci¢
Fabrica‡om de elementos de gesso para a constru‡om
Fabricacion d'elements de greda entath bastiment
Fabricaci¢n de elementos de yeso para la construcci¢n
2663 2'40% 2'10%
Fabricaci¢ de formig¢ fresc
Fabrica‡om de formigom fresco
Fabricacion de hormigon fresc
Fabricaci¢n de hormig¢n fresco
26630
Fabricaci¢ de formig¢ fresc
Fabrica‡om de formigom fresco
Fabricacion de hormigon fresc
Fabricaci¢n de hormig¢n fresco
2664 2'40% 2'10%
Fabricaci¢ de morter
Fabrica‡om de argamassa
Fabricacion de mortŠr
Fabricaci¢n de mortero
26640
Fabricaci¢ de morter
Fabrica‡om de argamassa
Fabricacion de mortŠr
Fabricaci¢n de mortero
2665 2'40% 2'10%
Fabricaci¢ de fibrociment
Fabrica‡om de fibrocimento
Fabricacion de fibrociment
Fabricaci¢n de fibrocemento
26650
Fabricaci¢ de fibrociment
Fabrica‡om de fibrocimento
Fabricacion de fibrociment
Fabricaci¢n de fibrocemento
2666 2'40% 2'10%
Fabricaci¢ d'altres productes de formig¢, guix i ciment
Fabrica‡om de outros produtos de formigom, gesso e cimento
Fabricacion d'auti productes de hormigon, greda e ciment
Fabricaci¢n de otros productos de hormig¢n, yeso y cemento
26660
Fabricaci¢ d'altres productes de formig¢, guix i ciment
Fabrica‡om de outros produtos de formigom, gesso e cimento
Fabricacion d'auti productes de hormigon, greda e ciment
Fabricaci¢n de otros productos de hormig¢n, yeso y cemento
267
Ind£stries de la pedra ornamental i per a la construcci¢
Ind£stria da pedra ornamental e para a constru‡om
Industries dera pŠira ornamentau e entath bastiment
Industria de la piedra ornamental y para la construcci¢n
2670 3'25% 3'50%
Ind£stries de la pedra ornamental i per a la construcci¢
Ind£stria da pedra ornamental e para a constru‡om
Industries dera pŠira ornamentau e entath bastiment
Industria de la piedra ornamental y para la construcci¢n
26701
Tall, tallament i acabat de la pedra
Corte, talhado e acabado da pedra
Talh, talhament e acabat dera pŠira
Corte, tallado y acabado de la piedra
26702
Fabricaci¢ de pedres artificials amb aglutinants sintŠtics
Fabrica‡om de pedras artificiais com ligantes sint‚ticos
Fabricacion de pŠires artificiaus damb aglutinants sintetics
Fabricaci¢n de piedras artificiales con ligantes sint‚ticos
268
Fabricaci¢ de productes minerals no met…lúlics diversos
Fabrica‡om de produtos minerais nom met licos diversos
Fabricacion de productes mineraus non metallics diuŠrsi
Fabricaci¢n de productos minerales no met licos diversos
2681 2'40% 2'10%
Fabricaci¢ de productes abrasius
Fabrica‡om de produtos abrasivos
Fabricacion de productes abrasius
Fabricaci¢n de productos abrasivos
26810
Fabricaci¢ de productes abrasius
Fabrica‡om de produtos abrasivos
Fabricacion de productes abrasius
Fabricaci¢n de productos abrasivos
2682 2'40% 2'10%
Fabricaci¢ d'altres productes minerals no met…lúlics
Fabrica‡om de outros produtos minerais nom met licos
Fabricacion d'auti productes mineraus non metallics
Fabricaci¢n de otros productos minerales no met licos
26820
Fabricaci¢ d'altres productes minerals no met…lúlics
Fabrica‡om de outros produtos minerais nom met licos
Fabricacion d'auti productes mineraus non metallics
Fabricaci¢n de otros productos minerales no met licos
DJ
Metalúl£rgia i fabricaci¢ de productes met…lúlics
Metalurgia e fabrica‡om de produtos met licos
Metallurgia e fabricacion de productes metallics
Metalurgia y fabricaci¢n de productos met licos
27
Metalúl£rgia
Metalurgia
Metallurgia
Metalurgia
271
Fabricaci¢ de productes b…sics de ferro, acer i ferroaliatges
Fabrica‡om de produtos b sicos de ferro,  cero e ferroalea‡ons
Fabricacion de productes basics de hŠr, aciŠr e ferro-aligatges
Fabricaci¢n de productos b sicos de hierro, acero y ferroaleaciones
2710 2'70% 1'80%
Fabricaci¢ de productes b…sics de ferro, acer i ferroaliatges
Fabrica‡om de produtos b sicos de ferro,  cero e ferroalea‡ons
Fabricacion de productes basics de hŠr, aciŠr e ferro-aligatges
Fabricaci¢n de productos b sicos de hierro, acero y ferroaleaciones
27100
Fabricaci¢ de productes b…sics de ferro, acer i ferroaliatges
Fabrica‡om de produtos b sicos de ferro,  cero e ferroalea‡ons
Fabricacion de productes basics de hŠr, aciŠr e ferro-aligatges
Fabricaci¢n de productos b sicos de hierro, acero y ferroaleaciones
272
Fabricaci¢ de tubs
Fabrica‡om de tubos
Fabricacion de tuŠus
Fabricaci¢n de tubos
2721 2'70% 1'80%
Fabricaci¢ de tubs de ferro
Fabrica‡om de tubos de ferro
Fabricacion de tuŠus de hŠr
Fabricaci¢n de tubos de hierro
27211
Producci¢ de tubs de ferro
Produ‡om de tubos de ferro
Produccion de tuŠus de hŠr
Producci¢n de tubos de hierro
27212
Producci¢ d'accessoris de tubs de ferro
Produ‡om de acess¢rios de tubos de ferro
Produccion d'access•ris de tuŠus de hŠr
Producci¢n de accesorios de tubos de hierro
2722 2'70% 1'80%
Fabricaci¢ de tubs d'acer
Fabrica‡om de tubos de  cero
Fabricacion de tuŠus d'aciŠr
Fabricaci¢n de tubos de acero
27221
Producci¢ de tubs d'acer
Produ‡om de tubos de  cero
Produccion de tuŠus d'aciŠr
Producci¢n de tubos de acero
27222
Producci¢ d'accessoris de tubs d'acer
Produ‡om de acess¢rios de tubos de  cero
Produccion d'access•ris de tuŠus d'aciŠr
Producci¢n de accesorios de tubos de acero
273
Altres processos de primera transformaci¢ del ferro i l'acer
Outros processos de primeira transforma‡om do ferro e o  cero
Auti tractaments de prumŠra transformacion deth hŠr e er aciŠr
Otros procesos de primera transformaci¢n del hierro y el acero
2731 2'70% 1'80%
Estiratge en fred
Estirado em fr¡o
Estiratge en heired
Estirado en fr¡o
27310
Estiratge en fred
Estirado em frio
Estiratge en heired
Estirado en fr¡o
2732 2'70% 1'80%
Laminatge en fred
Lamina‡om em fr¡o
Laminatge en heired
Laminaci¢n en fr¡o
27320
Laminatge en fred
Lamina‡om em frio
Laminatge en heired
Laminaci¢n en fr¡o
2733 2'70% 1'80%
Producci¢ de perfils en fred amb conformaci¢ per doblegament
Produ‡om de perfis em frio por conforma‡om com pregueado
Produccion de perfils en heired damb conformacion per flechiment
Producci¢n de perfiles en fr¡o por conformaci¢n con plegado
27330
Producci¢ de perfils en fred amb conformaci¢ per doblegament
Produ‡om de perfis em frio por conforma‡om com pregueado
Produccion de perfils en heired damb conformacion per flechiment
Producci¢n de perfiles en fr¡o por conformaci¢n con plegado
2734 2'70% 1'80%
Trefilatge en fred
Trefilagem em frio
Trefilatge en heired
Trefilado en fr¡o
27340
Trefilatge en fred
Trefilagem em frio
Trefilatge en heired
Trefilado en fr¡o
274
Producci¢ i primera transformaci¢ de metalls preciosos i d'altres metalls no fŠrrics
Produ‡om e primeira transforma‡om de metais preciosos e de outros metais nom f‚rreos
Produccion e prumŠra transformacion de metaus preciosi e d'auti metaus non herrics
Producci¢n y primera transformaci¢n de metales preciosos y de otros metales no f‚rreos
2741 2'70% 1'80%
Producci¢ i primera transformaci¢ de metalls preciosos
Produ‡om e primeira transforma‡om de metais preciosos
Produccion e prumŠra transformacion de metaus preciosi
Producci¢n y primera transformaci¢n de metales preciosos
27410
Producci¢ i primera transformaci¢ de metalls preciosos
Produ‡om e primeira transforma‡om de metais preciosos
Produccion e prumŠra transformacion de metaus preciosi
Producci¢n y primera transformaci¢n de metales preciosos
2742 2'70% 1'80%
Producci¢ i primera transformaci¢ d'alumini
Produ‡om e primeira transforma‡om de alum¡nio
Produccion e prumŠra transformacion d'alumini
Producci¢n y primera transformaci¢n de aluminio
27420
Producci¢ i primera transformaci¢ d'alumini
Produ‡om e primeira transforma‡om de alum¡nio
Produccion e prumŠra transformacion d'alumini
Producci¢n y primera transformaci¢n de aluminio
2743 2'70% 1'80%
Producci¢ i primera transformaci¢ de plom, zinc i estany
Produ‡om e primeira transforma‡om de chumbo, zinco e estanho
Produccion e prumŠra transformacion de plomb, zinc e estanh
Producci¢n y primera transformaci¢n de plomo, zinc y esta¤o
27431
Producci¢ i primera transformaci¢ de plom
Produ‡om e primeira transforma‡om de chumbo
Produccion e prumŠra transformacion de plomb
Producci¢n y primera transformaci¢n de plomo
27432
Producci¢ i primera transformaci¢ de zinc
Produ‡om e primeira transforma‡om de zinco
Produccion e prumŠra transformacion de zinc
Producci¢n y primera transformaci¢n de zinc
27433
Producci¢ i primera transformaci¢ d'estany
Produ‡om e primeira transforma‡om de estanho
Produccion e prumŠra transformacion d'estanh
Producci¢n y primera transformaci¢n de esta¤o
2744 2'70% 1'80%
Producci¢ i primera transformaci¢ de coure
Produ‡om e primeira transforma‡om de cobre
Produccion e prumŠra transformacion de c•der
Producci¢n y primera transformaci¢n de cobre
27440
Producci¢ i primera transformaci¢ de coure
Produ‡om e primeira transforma‡om de cobre
Produccion e prumŠra transformacion de c•der
Producci¢n y primera transformaci¢n de cobre
2745 2'70% 1'80%
Producci¢ i primera transformaci¢ d'altres metalls no fŠrrics
Produ‡om e primeira transforma‡om de outros metais nom f‚rreos
Produccion e prumŠra transformacion d'auti metaus non herrics
Producci¢n y primera transformaci¢n de otros metales no f‚rreos
27450
Producci¢ i primera transformaci¢ d'altres metalls no fŠrrics
Produ‡om e primeira transforma‡om de outros metais nom f‚rreos
Produccion e prumŠra transformacion d'auti metaus non herrics
Producci¢n y primera transformaci¢n de otros metales no f‚rreos
275
Fosa de metalls
Fundi‡om de metais
Honuda de metaus
Fundici¢n de metales
2751 2'70% 1'80%
Fosa de ferro
Fundi‡om de ferro
Honuda de hŠr
Fundici¢n de hierro
27510
Fosa de ferro
Fundi‡om de ferro
Honuda de hŠr
Fundici¢n de hierro
2752 2'70% 1'80%
Fosa d'acer
Fundi‡om de  cero
Honuda d'aciŠr
Fundici¢n de acero
27520
Fosa d'acer
Fundi‡om de  cero
Honuda d'aciŠr
Fundici¢n de acero
2753 2'70% 1'80%
Fosa de metalls lleugers
Fundi‡om de metais ligeiros
Honuda de metaus leugŠrs
Fundici¢n de metales ligeros
27530
Fosa de metalls lleugers
Fundi‡om de metais ligeiros
Honuda de metaus leugŠrs
Fundici¢n de metales ligeros
2754 2'70% 1'80%
Fosa d'altres metalls no fŠrrics
Fundi‡om de outros metais nom f‚rreos
Honuda d'auti metaus non herrics
Fundici¢n de otros metales no f‚rreos
27540
Fosa d'altres metalls no fŠrrics
Fundi‡om de outros metais nom f‚rreos
Honuda d'auti metaus non herrics
Fundici¢n de otros metales no f‚rreos
28
Fabricaci¢ de productes met…lúlics, excepte maquin…ria i equips
Fabrica‡om de produtos met licos, excepto maquinaria e equipa
Fabricacion de productes metallics, exceptada maquin…ria e equipes
Fabricaci¢n de productos met licos, excepto maquinaria y equipo
281
Fabricaci¢ d'elements met…lúlics per a la construcci¢
Fabrica‡om de elementos met licos para a constru‡om
Fabricacion d'elements metallics entath bastiment
Fabricaci¢n de elementos met licos para la construcci¢n
2811 2'70% 1'80%
Fabricaci¢ d'estructures met…lúliques i els seus components
Fabrica‡om de estruturas met licas e as suas partes
Fabricacion d'estructures metalliques e es s•ns components
Fabricaci¢n de estructuras met licas y sus partes
28110
Fabricaci¢ d'estructures met…lúliques i els seus components
Fabrica‡om de estruturas met licas e as suas partes
Fabricacion d'estructures metalliques e es s•ns components
Fabricaci¢n de estructuras met licas y sus partes
2812 2'70% 1'80%
Fabricaci¢ de tancaments met…lúlics
Fabrica‡om de carpintaria met lica
Fabricacion de barraments metallics
Fabricaci¢n de carpinter¡a met lica
28120
Fabricaci¢ de tancaments met…lúlics
Fabrica‡om de carpintaria met lica
Fabricacion de barraments metallics
Fabricaci¢n de carpinter¡a met lica
282
Fabricaci¢ de cisternes, grans dip•sits i contenidors de metall; fabricaci¢ de radiadors i calderes per a calefacci¢ central
Fabrica‡om de cisternas, grandes dep¢sitos e contentores de metal; fabrica‡om de radiadores e caldeiras para calefac‡om central
Fabricacion de cistŠrnes, grani depausi e contienedors de metau; fabricacion de radiadors e caudiŠres ent… cauhatge centrau
Fabricaci¢n de cisternas, grandes dep¢sitos y contenedores de metal; fabricaci¢n de radiadores y calderas para calefacci¢n central
2821 2'70% 1'80%
Fabricaci¢ de cisternes, grans dip•sits i contenidors de metall
Fabrica‡om de cisternas, grandes dep¢sitos e contentores de metal
Fabricacion de cistŠrnes, grani depausi e contienedors de metau
Fabricaci¢n de cisternas, grandes dep¢sitos y contenedores de metal
28210
Fabricaci¢ de cisternes, grans dip•sits i contenidors de metall
Fabrica‡om de cisternas, grandes dep¢sitos e contentores de metal
Fabricacion de cistŠrnes, grani depausi e contienedors de metau
Fabricaci¢n de cisternas, grandes dep¢sitos y contenedores de metal
2822 2'70% 1'80%
Fabricaci¢ de radiadors i calderes per a calefacci¢ central
Fabrica‡om de radiadores e caldeiras para calefac‡om central
Fabricacion de radiadors e caudiŠres ent… cauhatge centrau
Fabricaci¢n de radiadores y calderas para calefacci¢n central
28220
Fabricaci¢ de radiadors i calderes per a calefacci¢ central
Fabrica‡om de radiadores e caldeiras para calefac‡om central
Fabricacion de radiadors e caudiŠres ent… cauhatge centrau
Fabricaci¢n de radiadores y calderas para calefacci¢n central
283
Fabricaci¢ de generadors de vapor
Fabrica‡om de geradores de vapor
Fabricacion de generadors de bugor
Fabricaci¢n de generadores de vapor
2830 2'70% 1'80%
Fabricaci¢ de generadors de vapor
Fabrica‡om de geradores de vapor
Fabricacion de generadors de bugor
Fabricaci¢n de generadores de vapor
28300
Fabricaci¢ de generadors de vapor
Fabrica‡om de geradores de vapor
Fabricacion de generadors de bugor
Fabricaci¢n de generadores de vapor
284
Forja, estampaci¢, embotici¢ de metalls; pulverimetalúl£rgia
Forja, estampa‡om e embutidura de metais; metalurgia de p¢s
Farga, estampadura, enclotacion de metaus; pulverimetallurgia
Forja, estampaci¢n y embutici¢n de metales; metalurgia de polvos
2840 2'70% 1'80%
Forja, estampaci¢, embotici¢ de metalls; pulverimetalúl£rgia
Forja, estampa‡om e embutidura de metais; metalurgia de p¢s
Farga, estampadura, enclotacion de metaus; pulverimetallurgia
Forja, estampaci¢n y embutici¢n de metales; metalurgia de polvos
28401
Forja i estampaci¢ de metalls
Forja e estampa‡om de metais
Farga e estampadura de metaus
Forja y estampaci¢n de metales
28402
Tall amb matriu i embotici¢ de metalls
Corte com matriz e embutidura de metais
Talh damb mairitz e enclotacion de metaus
Troquelado y embutici¢n de metales
28403
Pulverimetalúl£rgia
Metalurgia de p¢s
Pulverimetallurgia
Metalurgia de polvos
285
Tractament i revestiment de metalls; enginyeria mec…nica general per compte d'altri
Tratamento e revestimento de metais. Engenharia mec nica geral por conta de terceiros
Tractament e revestiment de metaus; engenharia mecanica generau per compde d'autre
Tratamiento y revestimiento de metales. Ingenier¡a mec nica general por cuenta de terceros
2851 2'70% 1'80%
Tractament i revestiment de metalls
Tratamento e revestimento de metais
Tractament e revestiment de metaus
Tratamiento y revestimiento de metales
28510
Tractament i revestiment de metalls
Tratamento e revestimento de metais
Tractament e revestiment de metaus
Tratamiento y revestimiento de metales
2852 2'70% 1'80%
Enginyeria mec…nica general per compte d'altri
Engenharia mecƒnica geral por conta de terceiros
Engenharia mecanica generau per compde d'autre
Ingenier¡a mec nica general por cuenta de terceros
28520
Enginyeria mec…nica general per compte d'altri
Engenharia mecƒnica geral por conta de terceiros
Engenharia mecanica generau per compde d'autre
Ingenier¡a mec nica general por cuenta de terceros
286
Fabricaci¢ d'articles de ganiveteria i coberts, eines i ferreteria
Fabrica‡om de artigos de cutelaria e faqueiro, ferramentas e quinquilharia
Fabricacion d'articles de cotelaria e cubŠrts, esturments e quincalhari…
Fabricaci¢n de art¡culos de cuchiller¡a y cuberter¡a, herramientas y ferreter¡a
2861 2'70% 1'80%
Fabricaci¢ d'articles de ganiveteria i coberts
Fabrica‡om de artigos de cutelaria e faqueiro
Fabricacion d'articles de cotelaria e curbidi
Fabricaci¢n de art¡culos de cuchiller¡a y cuberter¡a
28610
Fabricaci¢ d'articles de ganiveteria i coberts
Fabrica‡om de artigos de cutelaria e faqueiro
Fabricacion d'articles de cotelaria e curbidi
Fabricaci¢n de art¡culos de cuchiller¡a y cuberter¡a
2862 2'70% 1'80%
Fabricaci¢ d'eines i d'estris intercanviables per a m…quines eina
Fabrica‡om de ferramentas e de £teis intercambi vel para m quinas ferramenta
Fabricacion d'esturments e d'utisi intercambiables ent… maquines esturment
Fabricaci¢n de herramientas y de £tiles intercambiables para m quinas herramienta
28621
Fabricaci¢ d'eines manuals
Fabrica‡om de ferramentas manuais
Fabricacion d'esturments manuaus
Fabricaci¢n de herramientas manuales
28622
Fabricaci¢ d'eines mec…niques
Fabrica‡om de ferramentas mecƒnicas
Fabricacion d'esturments mecanics
Fabricaci¢n de herramientas mec nicas
2863 2'70% 1'80%
Fabricaci¢ de panys i ferramentes
Fabrica‡om de fechaduras e ferragens
Fabricacion de sarralhes e esturments
Fabricaci¢n de cerraduras y herrajes
28630
Fabricaci¢ de panys i ferramentes
Fabrica‡om de fechaduras e ferragens
Fabricacion de sarralhes e esturments
Fabricaci¢n de cerraduras y herrajes
287
Fabricaci¢ de productes met…lúlics diversos, excepte mobles
Fabrica‡om de produtos met licos diversos, excepto m¢veis
Fabricacion de productes metallics diuŠrsi, exceptadi m•bles
Fabricaci¢n de productos met licos diversos, excepto muebles
2871 2'70% 1'80%
Fabricaci¢ de bidons i tonells de ferro o d'acer
Fabrica‡om de bidons e ton‚is de ferro ou  cero
Fabricacion de bandŠles e barriques de hŠr o d'aciŠr
Fabricaci¢n de bidones y toneles de hierro o acero
28710
Fabricaci¢ de bidons i tonells de ferro o d'acer
Fabrica‡om de bidons e ton‚is de ferro ou  cero
Fabricacion de bandŠles e barriques de hŠr o d'aciŠr
Fabricaci¢n de bidones y toneles de hierro o acero
2872 2'70% 1'80%
Fabricaci¢ d'envasos i embalatges lleugers, en metall
Fabrica‡om de vasilhames e embalagens ligeiros, em metal
Fabricacion d'envasi e embalatges leugŠrs, en metau
Fabricaci¢n de envases y embalajes ligeros, en metal
28720
Fabricaci¢ d'envasos i embalatges lleugers, en metall
Fabrica‡om de vasilhames e embalagens ligeiros, em metal
Fabricacion d'envasi e embalatges leugŠrs, en metau
Fabricaci¢n de envases y embalajes ligeros, en metal
2873 2'70% 1'80%
Fabricaci¢ de productes de filferro
Fabrica‡om de produtos de arame
Fabricacion de productes de hiu de hŠr
Fabricaci¢n de productos de alambre
28730
Fabricaci¢ de productes de filferro
Fabrica‡om de produtos de arame
Fabricacion de productes de hiu de hŠr
Fabricaci¢n de productos de alambre
2874 2'70% 1'80%
Fabricaci¢ de perns, cargols, cadenes i molles
Fabrica‡om de pernos, parafusos, cadeias e molas
Fabricacion de bolons, avitzs, cadees e mothes
Fabricaci¢n de pernos, tornillos, cadenas y muelles
28740
Fabricaci¢ de perns, cargols, cadenes i molles
Fabrica‡om de pernos, parafusos, cadeias e molas
Fabricacion de bolons, avitzs, cadees e mothes
Fabricaci¢n de pernos, tornillos, cadenas y muelles
2875 2'70% 1'80%
Fabricaci¢ d'altres productes met…lúlics
Fabrica‡om de outros produtos met licos
Fabricacion d'auti productes metallics
Fabricaci¢n de otros productos met licos
28751
Fabricaci¢ d'articles met…lúlics de parament domŠstic
Fabrica‡om de artigos met licos para o lar dom‚sticos
Fabricacion d'articles metallics d'equipament domestic
Fabricaci¢n de art¡culos met licos de menaje dom‚stico
28752
Fabricaci¢ de caixes fortes i portes de seguretat
Fabrica‡om de caixas fortes e portas de seguran‡a
Fabricacion de caishes f•rtes e p•rtes de seguretat
Fabricaci¢n de cajas fuertes y puertas de seguridad
28753
Fabricaci¢ d'altres productes met…lúlics diversos
Fabrica‡om de outros produtos met licos diversos
Fabricacion d'auti productes metallics diuŠrsi
Fabricaci¢n de otros productos met licos diversos
DK
Ind£stries de la construcci¢ de maquin…ria i equips mec…nics
Ind£stria da constru‡om de maquinaria e equipa mecƒnica
Industries deth bastiment de maquin…ria e equipes mecaniques
Industria de la construcci¢n de maquinaria y equipo mec nico
29
Ind£stries de la construcci¢ de maquin…ria i equips mec…nics
Ind£stria da constru‡om de maquinaria e equipa mecƒnica
Industries deth bastiment de maquin…ria e equipes mecaniques
Industria de la construcci¢n de maquinaria y equipo mec nico
291
Fabricaci¢ de m…quines, equips i materials mec…nics
Fabrica‡om de m quinas, equipa e material mec nico
Fabricacion de maquines, equipes e materiaus mecanics
Fabricaci¢n de m quinas, equipo y material mec nico
2911 2'70% 1'80%
Fabricaci¢ de motors i turbines, excepte els destinats a aeronaus, vehicles autom•bils i ciclomotors
Fabrica‡om de motores e turbinas, excepto os destinados a aeronaves, ve¡culos autom¢veis e ciclomotores
Fabricacion de motors e arrodeths, exceptadi es destinadi a aeronaus, ve‹culs automobils e ciclomotors
Fabricaci¢n de motores y turbinas, excepto los destinados a aeronaves, veh¡culos autom¢viles y ciclomotores
29110
Fabricaci¢ de motors i turbines, excepte els destinats a aeronaus, vehicles autom•bils i ciclomotors
Fabrica‡om de motores e turbinas, excepto os destinados a aeronaves, ve¡culos autom¢veis e ciclomotores
Fabricacion de motors e arrodeths, exceptadi es destinadi a aeronaus, ve‹culs automobils e ciclomotors
Fabricaci¢n de motores y turbinas, excepto los destinados a aeronaves, veh¡culos autom¢viles y ciclomotores
2912 2'70% 1'80%
Fabricaci¢ de bombes, compressors i sistemes hidr…ulics
Fabrica‡om de bombas, compressores e sistemas hidr ulicos
Fabricacion de pompes, compressors e sistŠmes idraulics
Fabricaci¢n de bombas, compresores y sistemas hidr ulicos
29121
Fabricaci¢ de bombes
Fabrica‡om de bombas
Fabricacion de pompes
Fabricaci¢n de bombas
29122
Fabricaci¢ de compressors
Fabrica‡om de compressores
Fabricacion de compressors
Fabricaci¢n de compresores
29123
Fabricaci¢ de transmissions hidr…uliques i pneum…tiques
Fabrica‡om de transmissons hidr ulicas e pneum ticas
Fabricacion de transmissions idrauliques e pneumatiques
Fabricaci¢n de transmisiones hidr ulicas y neum ticas
2913 2'70% 1'80%
Fabricaci¢ de v…lvules i aixetes
Fabrica‡om de v lvulas e tornearia
Fabricacion de valvules e shetes
Fabricaci¢n de v lvulas y grifer¡a
29130
Fabricaci¢ de v…lvules i aixetes
Fabrica‡om de v lvulas e tornearia
Fabricacion de valvules e shetes
Fabricaci¢n de v lvulas y grifer¡a
2914 2'70% 1'80%
Fabricaci¢ de coixinets, engranatges i •rgans mec…nics de transmissi¢
Fabrica‡om de rolamentos, engrenagens e ¢rgaos mecƒnicos de transmissom
Fabricacion de coishinets, engranatges e organs mecanics de transmission
Fabricaci¢n de cojinetes, engranajes y ¢rganos mec nicos de transmisi¢n
29141
Fabricaci¢ de rodaments
Fabrica‡om de rolamentos
Fabricacion de rodaments
Fabricaci¢n de rodamientos
29142
Fabricaci¢ d'•rgans mec…nics de transmissi¢
Fabrica‡om de ¢rgaos mecƒnicos de transmissom
Fabricacion d'organs mecanics de transmission
Fabricaci¢n de ¢rganos mec nicos de transmisi¢n
292
Fabricaci¢ d'altra maquin…ria, equip i material mec…nics d'£s general
Fabrica‡om de outra maquinaria, equipa e material mec nico de uso geral
Fabricacion d'auta maquin…ria, equipa e materiau mecanic d'emplec generau
Fabricaci¢n de otra maquinaria, equipo y material mec nico de uso general
2921 2'70% 1'80%
Fabricaci¢ de forns i cremadors
Fabrica‡om de fornos e queimadores
Fabricacion de horns e cremadors
Fabricaci¢n de hornos y quemadores
29210
Fabricaci¢ de forns i cremadors
Fabrica‡om de fornos e queimadores
Fabricacion de horns e cremadors
Fabricaci¢n de hornos y quemadores
2922 2'70% 1'80%
Fabricaci¢ de maquin…ria d'elevaci¢ i manipulaci¢
Fabrica‡om de maquinaria de eleva‡om e manipula‡om
Fabricacion de maquin…ria d'elevacion e manipulacion
Fabricaci¢n de maquinaria de elevaci¢n y manipulaci¢n
29221
Fabricaci¢ d'ascensors, muntac…rregues, escales mec…niques i similars
Fabrica‡om de ascensores, montacargas, escaleiras mecƒnicas e similares
Fabricacion d'ascensors, montacargues, escalŠrs mecanics e similars
Fabricaci¢n de ascensores, montacargas, escaleras mec nicas y similares
29222
Fabricaci¢ d'altre material d'elevaci¢ i manipulaci¢
Fabrica‡om de outro material de eleva‡om e manipula‡om
Fabricacion d'aute materiau d'elevacion e manipulacion
Fabricaci¢n de otro material de elevaci¢n y manipulaci¢n
2923 2'70% 1'80%
Fabricaci¢ de maquin…ria de ventilaci¢ i refrigeraci¢ no domŠstica
Fabrica‡om de maquinaria de ventila‡om e refrigera‡om nom dom‚stica
Fabricacion de maquin…ria de ventilacion e refrejament non domestica
Fabricaci¢n de maquinaria de ventilaci¢n y refrigeraci¢n no dom‚stica
29230
Fabricaci¢ de maquin…ria de ventilaci¢ i refrigeraci¢ no domŠstica
Fabrica‡om de maquinaria de ventila‡om e refrigera‡om nom dom‚stica
Fabricacion de maquin…ria de ventilacion e refrejament non domestica
Fabricaci¢n de maquinaria de ventilaci¢n y refrigeraci¢n no dom‚stica
2924 2'70% 1'80%
Fabricaci¢ d'altra maquin…ria d'£s general
Fabrica‡om de outra maquinaria de uso geral
Fabricacion d'auta maquin…ria d'emplec generau
Fabricaci¢n de otra maquinaria de uso general
29241
Fabricaci¢ de maquin…ria i equip d'embalatge i condicionament
Fabrica‡om de maquinaria e equipa de embalagem e condicionamento
Fabricacion de maquin…ria e equipa d'embalatge e condicionament
Fabricaci¢n de maquinaria y equipo de embalaje y acondicionamiento
29242
Fabricaci¢ de material per pesar
Fabrica‡om de material para pesar
Fabricacion de materiaus ent… pesar
Fabricaci¢n de material para pesar
29243
Fabricaci¢ d'altra maquin…ria d'£s general per a la ind£stria
Fabrica‡om de outra maquinaria de uso geral para a ind£stria
Fabricacion d'auta maquin…ria d'emplec generau entara industria
Fabricaci¢n de otra maquinaria de uso general para la industria
293
Fabricaci¢ de maquin…ria agr…ria
Fabrica‡om de maquinaria agr ria
Fabricacion de maquin…ria agr…ria
Fabricaci¢n de maquinaria agraria
2931 2'70% 1'80%
Fabricaci¢ de tractors agr¡coles
Fabrica‡om de tractores agr¡colas
Fabricacion de tractors agric•les
Fabricaci¢n de tractores agr¡colas
29310
Fabricaci¢ de tractors agr¡coles
Fabrica‡om de tractores agr¡colas
Fabricacion de tractors agric•les
Fabricaci¢n de tractores agr¡colas
2932 2'70% 1'80%
Fabricaci¢ d'altra maquin…ria agr…ria
Fabrica‡om de outra maquinaria agr ria
Fabricacion d'auta maquin…ria agr…ria
Fabricaci¢n de otra maquinaria agraria
29321
Producci¢ d'altra maquin…ria agr…ria
Produ‡om de outra maquinaria agr ria
Produccion d'auta maquin…ria agr…ria
Producci¢n de otra maquinaria agraria
29322
Reparaci¢ de maquin…ria i material agrari
Repara‡om de maquinaria e material agr rio
Apariament de maquin…ria e materiau agrari
Reparaci¢n de maquinaria y material agrario
294
Fabricaci¢ de m…quines eina
Fabrica‡om de m quinas ferramenta
Fabricacion de maquines esturment
Fabricaci¢n de m quinas herramienta
2941 2'70% 1'80%
Fabricaci¢ de m…quines eina elŠctriques port…tils
Fabrica‡om de m quinas ferramenta el‚ctricas port teis
Fabricacion de maquines esturment electriques portatili
Fabricaci¢n de m quinas herramienta el‚ctricas port tiles
29410
Fabricaci¢ de m…quines eina elŠctriques port…tils
Fabrica‡om de m quinas ferramenta el‚ctricas port teis
Fabricacion de maquines esturment electriques portatili
Fabricaci¢n de m quinas herramienta el‚ctricas port tiles
2942 2'70% 1'80%
Fabricaci¢ de m…quines eina per a metalls
Fabrica‡om de m quinas ferramenta para metais
Fabricacion de maquines esturment ent… metaus
Fabricaci¢n de m quinas herramienta para metales
29420
Fabricaci¢ de m…quines eina per a metalls
Fabrica‡om de m quinas ferramenta para metais
Fabricacion de maquines esturment ent… metaus
Fabricaci¢n de m quinas herramienta para metales
2943 2'70% 1'80%
Fabricaci¢ d'altres m…quines eina
Fabrica‡om de outras m quinas ferramenta
Fabricacion d'autes maquines esturment
Fabricaci¢n de otras m quinas herramienta
29430
Fabricaci¢ d'altres m…quines eina
Fabrica‡om de outras m quinas ferramenta
Fabricacion d'autes maquines esturment
Fabricaci¢n de otras m quinas herramienta
295
Fabricaci¢ de maquin…ria diversa per a usos espec¡fics
Fabrica‡om de maquinaria diversa para usos espec¡ficos
Fabricacion de maquin…ria diuŠrsa ent… emplecs especifics
Fabricaci¢n de maquinaria diversa para usos espec¡ficos
2951 2'70% 1'80%
Fabricaci¢ de maquin…ria per a les ind£stries metalúl£rgiques
Fabrica‡om de maquinaria para a ind£stria metal£rgica
Fabricacion de maquin…ria ent…s industries metallurgiques
Fabricaci¢n de maquinaria para la industria metal£rgica
29510
Fabricaci¢ de maquin…ria per a les ind£stries metalúl£rgiques
Fabrica‡om de maquinaria para a ind£stria metal£rgica
Fabricacion de maquin…ria ent…s industries metallurgiques
Fabricaci¢n de maquinaria para la industria metal£rgica
2952 2'70% 1'80%
Fabricaci¢ de maquin…ria per a les ind£stries extractives i de la construcci¢
Fabrica‡om de maquinaria para as ind£strias extractivas e da constru‡om
Fabricacion de maquin…ria ent…s industries extractives e deth bastiment
Fabricaci¢n de maquinaria para las industrias extractivas y de la construcci¢n
29520
Fabricaci¢ de maquin…ria per a les ind£stries extractives i de la construcci¢
Fabrica‡om de maquinaria para as ind£strias extractivas e da constru‡om
Fabricacion de maquin…ria ent…s industries extractives e deth bastiment
Fabricaci¢n de maquinaria para las industrias extractivas y de la construcci¢n
2953 2'70% 1'80%
Fabricaci¢ de maquin…ria per a les ind£stries de l'alimentaci¢, begudes i tabac
Fabrica‡om de maquinaria para a ind£stria da alimenta‡om, bebidas e tabaco
Fabricacion de maquin…ria ent…s industries dera alimentacion, beuendes e tabac
Fabricaci¢n de maquinaria para la industria de la alimentaci¢n, bebidas y tabaco
29530
Fabricaci¢ de maquin…ria per a les ind£stries de l'alimentaci¢, begudes i tabac
Fabrica‡om de maquinaria para a ind£stria da alimenta‡om, bebidas e tabaco
Fabricacion de maquin…ria ent…s industries dera alimentacion, beuendes e tabac
Fabricaci¢n de maquinaria para la industria de la alimentaci¢n, bebidas y tabaco
2954 2'70% 1'80%
Fabricaci¢ de maquin…ria per a les ind£stries tŠxtils, de la confecci¢ i del cuir
Fabrica‡om de maquinaria para a ind£stria tˆxtil, da confec‡om e do couro
Fabricacion de maquin…ria ent…s industries textiles, dera confeccion e deth cuer
Fabricaci¢n de maquinaria para la industria textil, de la confecci¢n y del cuero
29541
Fabricaci¢ de maquin…ria per a les ind£stries tŠxtils i de la confecci¢
Fabrica‡om de maquinaria para a ind£stria tˆxtil e da confec‡om
Fabricacion de maquin…ria ent…s industries textiles e dera confeccion
Fabricaci¢n de maquinaria para la industria textil y de la confecci¢n
29542
Fabricaci¢ de maquin…ria de rentatge i neteja en sec
Fabrica‡om de maquinaria de lavado e limpeza em seco
Fabricacion de maquin…ria de lavatge e neteja en sec
Fabricaci¢n de maquinaria de lavado y limpieza en seco
29543
Fabricaci¢ de maquin…ria per a les ind£stries del cuir i del cal‡at
Fabrica‡om de maquinaria para a ind£stria do couro e do cal‡ado
Fabricacion de maquin…ria ent…s industries deth cuer e deth cau‡at
Fabricaci¢n de maquinaria para la industria del cuero y del calzado
2955 2'70% 1'80%
Fabricaci¢ de maquin…ria per a les ind£stries del paper i del cart¢
Fabrica‡om de maquinaria para a ind£stria do papel e do cartom
Fabricacion de maquin…ria ent…s industries deth papŠr e deth carton
Fabricaci¢n de maquinaria para la industria del papel y del cart¢n
29550
Fabricaci¢ de maquin…ria per a les ind£stries del paper i del cart¢
Fabrica‡om de maquinaria para a ind£stria do papel e do cartom
Fabricacion de maquin…ria ent…s industries deth papŠr e deth carton
Fabricaci¢n de maquinaria para la industria del papel y del cart¢n
2956 2'70% 1'80%
Fabricaci¢ d'altra maquin…ria per a usos espec¡fics
Fabrica‡om de outra maquinaria para usos espec¡ficos
Fabricacion d'auta maquin…ria ent… emplecs especifics
Fabricaci¢n de otra maquinaria para usos espec¡ficos
29561
Fabricaci¢ de maquin…ria i equips per a arts gr…fiques
Fabrica‡om de maquinaria e equipa para artes gr ficas
Fabricacion de maquin…ria e equipes ent… arts grafiques
Fabricaci¢n de maquinaria y equipo para artes gr ficas
29562
Fabricaci¢ de m…quines per treballar el cautx£ i les matŠries pl…stiques
Fabrica‡om de m quinas para trabalhar o caucho e mat‚rias pl sticas
Fabricacion de maquines ent… trabalhar eth cauchoc e es matŠries plastiques
Fabricaci¢n de m quinas para trabajar el caucho y materias pl sticas
29563
Fabricaci¢ de motlles
Fabrica‡om de moldes
Fabricacion de motles
Fabricaci¢n de moldes
29564
Fabricaci¢ d'altra maquin…ria per a usos espec¡fics
Fabrica‡om de outra maquinaria para usos espec¡ficos
Fabricacion d'auta maquin…ria ent… emplecs especifics
Fabricaci¢n de otra maquinaria para usos espec¡ficos
296
Fabricaci¢ d'armes i municions
Fabrica‡om de armas e muni‡ons
Fabricacion d'armes e municions
Fabricaci¢n de armas y municiones
2960 2'70% 1'80%
Fabricaci¢ d'armes i municions
Fabrica‡om de armas e muni‡ons
Fabricacion d'armes e municions
Fabricaci¢n de armas y municiones
29601
Fabricaci¢ d'armament pesant
Fabrica‡om de armamento pesado
Fabricacion d'armament pesant
Fabricaci¢n de armamento pesado
29602
Fabricaci¢ d'armes lleugeres
Fabrica‡om de armas ligeiras
Fabricacion d'armes leugŠres
Fabricaci¢n de armas ligeras
297
Fabricaci¢ d'aparells domŠstics
Fabrica‡om de aparatos dom‚sticos
Fabricacion d'aparelhs domestics
Fabricaci¢n de aparatos dom‚sticos
2971 1'95% 1'30%
Fabricaci¢ d'aparells electrodomŠstics
Fabrica‡om de aparatos electrodom‚sticos
Fabricacion d'aparelhs electrodomestics
Fabricaci¢n de aparatos electrodom‚sticos
29710
Fabricaci¢ d'aparells electrodomŠstics
Fabrica‡om de aparatos electrodom‚sticos
Fabricacion d'aparelhs electrodomestics
Fabricaci¢n de aparatos electrodom‚sticos
2972 1'95% 1'30%
Fabricaci¢ d'aparells domŠstics no elŠctrics
Fabrica‡om de aparatos dom‚sticos nom el‚ctricos
Fabricacion d'aparelhs domestics non electrics
Fabricaci¢n de aparatos dom‚sticos no el‚ctricos
29720
Fabricaci¢ d'aparells domŠstics no elŠctrics
Fabrica‡om de aparatos dom‚sticos nom el‚ctricos
Fabricacion d'aparelhs domestics non electrics
Fabricaci¢n de aparatos dom‚sticos no el‚ctricos
DL
Ind£stries de materials i equips elŠctrics, electr•nics i •ptics
Ind£stria de material e equipa el‚ctrica, electr¢nico e ¢ptico
Industries de materiaus e equipes electriques, electronics e optics
Industria de material y equipo el‚ctrico, electr¢nico y ¢ptico
30
Fabricaci¢ de m…quines d'oficina i equips inform…tics
Fabrica‡om de m quinas de oficina e equipas inform ticas
Fabricacion de maquines de burŠu e equipes informatiques
Fabricaci¢n de m quinas de oficina y equipos inform ticos
300
Fabricaci¢ de m…quines d'oficina i equips inform…tics
Fabrica‡om de m quinas de oficina e equipas inform ticas
Fabricacion de maquines de burŠu e equipes informatiques
Fabricaci¢n de m quinas de oficina y equipos inform ticos
3001 1'95% 1'30%
Fabricaci¢ de m…quines d'oficina
Fabrica‡om de m quinas de oficina
Fabricacion de maquines de burŠu
Fabricaci¢n de m quinas de oficina
30010
Fabricaci¢ de m…quines d'oficina
Fabrica‡om de m quinas de oficina
Fabricacion de maquines de burŠu
Fabricaci¢n de m quinas de oficina
3002 1'95% 1'30%
Fabricaci¢ d'ordinadors i altres equips inform…tics
Fabrica‡om de computadores e outro equipa inform tica
Fabricacion d'ordinadors e autes equipes informatiques
Fabricaci¢n de ordenadores y otro equipo inform tico
30020
Fabricaci¢ d'ordinadors i altres equips inform…tics
Fabrica‡om de computadores e outra equipa inform tica
Fabricacion d'ordinadors e autes equipes informatiques
Fabricaci¢n de ordenadores y otro equipo inform tico
31
Fabricaci¢ de maquin…ria i materials elŠctrics
Fabrica‡om de maquinaria e material el‚ctrico
Fabricacion de maquin…ria e materiaus electrics
Fabricaci¢n de maquinaria y material el‚ctrico
311
Fabricaci¢ de motors elŠctrics, transformadors i generadors
Fabrica‡om de motores el‚ctricos, transformadores e geradores
Fabricacion de motors electrics, transformadors e generadors
Fabricaci¢n de motores el‚ctricos, transformadores y generadores
3110 1'95% 1'30%
Fabricaci¢ de motors elŠctrics, transformadors i generadors
Fabrica‡om de motores el‚ctricos, transformadores e geradores
Fabricacion de motors electrics, transformadors e generadors
Fabricaci¢n de motores el‚ctricos, transformadores y generadores
31100
Fabricaci¢ de motors elŠctrics, transformadors i generadors
Fabrica‡om de motores el‚ctricos, transformadores e geradores
Fabricacion de motors electrics, transformadors e generadors
Fabricaci¢n de motores el‚ctricos, transformadores y generadores
312
Fabricaci¢ d'aparells de distribuci¢ i control elŠctrics
Fabrica‡om de aparatos de distribu‡om e controle el‚ctricos
Fabricacion d'aparelhs de distribucion e contr•tle electrics
Fabricaci¢n de aparatos de distribuci¢n y control el‚ctricos
3120 1'95% 1'30%
Fabricaci¢ d'aparells de distribuci¢ i control elŠctrics
Fabrica‡om de aparatos de distribu‡om e controle el‚ctricos
Fabricacion d'aparelhs de distribucion e contr•tle electrics
Fabricaci¢n de aparatos de distribuci¢n y control el‚ctricos
31200
Fabricaci¢ d'aparells de distribuci¢ i control elŠctrics
Fabrica‡om de aparatos de distribu‡om e controle el‚ctricos
Fabricacion d'aparelhs de distribucion e contr•tle electrics
Fabricaci¢n de aparatos de distribuci¢n y control el‚ctricos
313
Fabricaci¢ de fils i cables elŠctrics a‹llats
Fabrica‡om de fios e cabos el‚ctricos isolados
Fabricacion de hius e cables electrics isoladi
Fabricaci¢n de hilos y cables el‚ctricos aislados
3130 1'95% 1'30%
Fabricaci¢ de fils i cables elŠctrics a‹llats
Fabrica‡om de fios e cabos el‚ctricos isolados
Fabricacion de hius e cables electrics isoladi
Fabricaci¢n de hilos y cables el‚ctricos aislados
31300
Fabricaci¢ de fils i cables elŠctrics a‹llats
Fabrica‡om de fios e cabos el‚ctricos isolados
Fabricacion de hius e cables electrics isoladi
Fabricaci¢n de hilos y cables el‚ctricos aislados
314
Fabricaci¢ d'acumuladors i piles elŠctriques
Fabrica‡om de acumuladores e pilhas el‚ctricas
Fabricacion d'acomoladors e piles electriques
Fabricaci¢n de acumuladores y pilas el‚ctricas
3140 1'95% 1'30%
Fabricaci¢ d'acumuladors i piles elŠctriques
Fabrica‡om de acumuladores e pilhas el‚ctricas
Fabricacion d'acomoladors e piles electriques
Fabricaci¢n de acumuladores y pilas el‚ctricas
31400
Fabricaci¢ d'acumuladors i piles elŠctriques
Fabrica‡om de acumuladores e pilhas el‚ctricas
Fabricacion d'acomoladors e piles electriques
Fabricaci¢n de acumuladores y pilas el‚ctricas
315
Fabricaci¢ de llums elŠctrics i aparells d'ilúluminaci¢
Fabrica‡om de lƒmpadas el‚ctricas e aparatos de ilumina‡om
Fabricacion de lums electrics e aparelhs de illuminacion
Fabricaci¢n de l mparas el‚ctricas y aparatos de iluminaci¢n
3150 1'95% 1'30%
Fabricaci¢ de llums elŠctrics i aparells d'ilúluminaci¢
Fabrica‡om de lƒmpadas el‚ctricas e aparatos de ilumina‡om
Fabricacion de lums electrics e aparelhs de illuminacion
Fabricaci¢n de l mparas el‚ctricas y aparatos de iluminaci¢n
31501
Fabricaci¢ de llums i tubs elŠctrics
Fabrica‡om de lƒmpadas e tubos el‚ctricos
Fabricacion de lums e tuŠus electrics
Fabricaci¢n de l mparas y tubos el‚ctricos
31502
Fabricaci¢ d'aparells d'ilúluminaci¢
Fabrica‡om de aparatos de ilumina‡om
Fabricacion d'aparelhs de illuminacion
Fabricaci¢n de aparatos de iluminaci¢n
316
Fabricaci¢ d'altre equip elŠctric
Fabrica‡om de outra equipa el‚ctrica
Fabricacion d'auta equipa electrica
Fabricaci¢n de otro equipo el‚ctrico
3161 1'95% 1'30%
Fabricaci¢ de material i equip elŠctric per a motors i vehicles
Fabrica‡om de material e equipa el‚ctrica para motores e ve¡culos
Fabricacion de materiau e equipa electrica ent… motors e ve‹culs
Fabricaci¢n de material y equipo el‚ctrico para motores y veh¡culos
31611
Fabricaci¢ d'aparells i dispositius elŠctrics per a motors de combusti¢ interna
Fabrica‡om de aparatos e dispositivos el‚ctricos para motores de combustom interna
Fabricacion d'aparelhs e dispositius electrics ent… motors de combustion intŠrna
Fabricaci¢n de aparatos y dispositivos el‚ctricos para motores de combusti¢n interna
31612
Fabricaci¢ d'aparells elŠctrics d'ilúluminaci¢ i senyalitzaci¢ per a material de transport
Fabrica‡om de aparatos el‚ctricos de ilumina‡om e sinaliza‡om para material de transporte
Fabricacion d'aparelhs electrics de illuminacion e senhalizacion ent… materiau de transp•rt
Fabricaci¢n de aparatos el‚ctricos de iluminaci¢n y se¤alizaci¢n para material de transporte
3162 1'95% 1'30%
Fabricaci¢ d'altre equip i material elŠctric
Fabrica‡om de outra equipa e material el‚ctrico
Fabricacion d'auta equipa e materiau electric
Fabricaci¢n de otro equipo y material el‚ctrico
31620
Fabricaci¢ d'altre equip i material elŠctric
Fabrica‡om de outra equipa e material el‚ctrico
Fabricacion d'auta equipa e materiau electric
Fabricaci¢n de otro equipo y material el‚ctrico
32
Fabricaci¢ de materials electr•nics; fabricaci¢ d'equips i aparells de r…dio, televisi¢ i comunicacions
Fabrica‡om de material electr¢nico; fabrica‡om de equipa e aparatos de r dio, televisom e comunica‡ons
Fabricacion de materiaus electronics; fabricacion d'equipes e aparelhs de r…dio, television e comunicacions
Fabricaci¢n de material electr¢nico; fabricaci¢n de equipo y aparatos de radio, televisi¢n y comunicaciones
321
Fabricaci¢ de v…lvules, tubs i altres components electr•nics
Fabrica‡om de v lvulas, tubos e outros componentes electr¢nicos
Fabricacion de valvules, tuŠus e auti components electronics
Fabricaci¢n de v lvulas, tubos y otros componentes electr¢nicos
3210 1'95% 1'30%
Fabricaci¢ de v…lvules, tubs i altres components electr•nics
Fabrica‡om de v lvulas, tubos e outros componentes electr¢nicos
Fabricacion de valvules, tuŠus e auti components electronics
Fabricaci¢n de v lvulas, tubos y otros componentes electr¢nicos
32100
Fabricaci¢ de v…lvules, tubs i altres components electr•nics
Fabrica‡om de v lvulas, tubos e outros componentes electr¢nicos
Fabricacion de valvules, tuŠus e auti components electronics
Fabricaci¢n de v lvulas, tubos y otros componentes electr¢nicos
322
Fabricaci¢ de transmissors de radiodifusi¢ i televisi¢, i d'aparells per a la radiotelefonia i radiotelegrafia amb fils
Fabrica‡om de transmissores de radiodifusom e televisom e de aparatos para a radiotelefonia e radiotelegrafia com fios
Fabricacion de transmetors de radiodifusion e television, e d'aparelhs entara radiotelefonia e radiotelegrafia damb hius
Fabricaci¢n de transmisores de radiodifusi¢n y televisi¢n y de aparatos para la radiotelefon¡a y radiotelegraf¡a con hilos
3220 1'95% 1'30%
Fabricaci¢ de transmissors de radiodifusi¢ i televisi¢, i d'aparells per a la radiotelefonia i radiotelegrafia amb fils
Fabrica‡om de transmissores de radiodifusom e televisom e de aparatos para a radiotelefonia e radiotelegrafia com fios
Fabricacion de transmetors de radiodifusion e television, e d'aparelhs entara radiotelefonia e radiotelegrafia damb hius
Fabricaci¢n de transmisores de radiodifusi¢n y televisi¢n y de aparatos para la radiotelefon¡a y radiotelegraf¡a con hilos
32201
Fabricaci¢ d'equips d'emissi¢ de r…dio i televisi¢
Fabrica‡om de equipas de emissom de r dio e televisom
Fabricacion d'equipes d'emission de r…dio e television
Fabricaci¢n de equipos de emisi¢n de radio y televisi¢n
32202
Fabricaci¢ d'aparells per a la radiotelefonia i radiotelegrafia amb fils
Fabrica‡om de aparatos para a radiotelefonia e radiotelegrafia com fios
Fabricacion d'aparelhs entara radiotelefonia e radiotelegrafia damb hius
Fabricaci¢n de aparatos para la radiotelefon¡a y radiotelegraf¡a con hilos
323
Fabricaci¢ d'aparells de recepci¢, enregistrament i reproducci¢ de so i imatge
Fabrica‡om de aparatos de recep‡om, grava‡om e reprodu‡om de som e imagem
Fabricacion d'aparelhs de recepcion, enregistrament e reproduccion de son e imatge
Fabricaci¢n de aparatos de recepci¢n, grabaci¢n y reproducci¢n de sonido e imagen
3230 1'95% 1'30%
Fabricaci¢ d'aparells de recepci¢, enregistrament i reproducci¢ de so i imatge
Fabrica‡om de aparatos de recep‡om, grava‡om e reprodu‡om de som e imagem
Fabricacion d'aparelhs de recepcion, enregistrament e reproduccion de son e imatge
Fabricaci¢n de aparatos de recepci¢n, grabaci¢n y reproducci¢n de sonido e imagen
32300
Fabricaci¢ d'aparells de recepci¢, enregistrament i reproducci¢ de so i imatge
Fabrica‡om de aparatos de recep‡om, grava‡om e reprodu‡om de som e imagem
Fabricacion d'aparelhs de recepcion, enregistrament e reproduccion de son e imatge
Fabricaci¢n de aparatos de recepci¢n, grabaci¢n y reproducci¢n de sonido e imagen
33
Fabricaci¢ d'equips i instruments medicoquir£rgics, de precisi¢, •ptica i rellotgeria
Fabrica‡om de equipa e instrumentos medicocir£rgicos, de precisom, ¢ptica e relojoaria
Fabricacion d'equipes e esturments medicocirurgicaus, de precision, optica e relotjaria
Fabricaci¢n de equipo e instrumentos m‚dico-quir£rgicos, de precisi¢n, ¢ptica y relojer¡a
331
Fabricaci¢ d'equips i instruments medicoquir£rgics i d'aparells ortopŠdics
Fabrica‡om de equipa e instrumentos medicocir£rgicos e de aparatos ortop‚dicos
Fabricacion d'equipes e esturments medicocirurgicaus e d'aparelhs ortopedics
Fabricaci¢n de equipo e instrumentos m‚dico-quir£rgicos y de aparatos ortop‚dicos
3310 1'95% 1'30%
Fabricaci¢ d'equips i instruments medicoquir£rgics i d'aparells ortopŠdics
Fabrica‡om de equipa e instrumentos medicocir£rgicos e de aparatos ortop‚dicos
Fabricacion d'equipes e esturments medicocirurgicaus e d'aparelhs ortopedics
Fabricaci¢n de equipo e instrumentos medico-quir£rgicos y de aparatos ortop‚dicos
33100
Fabricaci¢ d'equips i instruments medicoquir£rgics i d'aparells ortopŠdics
Fabrica‡om de equipa e instrumentos medicocir£rgicos e de aparatos ortop‚dicos
Fabricacion d'equipes e esturments medicocirurgicaus e d'aparelhs ortopedics
Fabricaci¢n de equipo e instrumentos medico-quir£rgicos y de aparatos ortop‚dicos
332
Fabricaci¢ d'instruments i aparells de mesura, verificaci¢, control, navegaci¢ i altres fins, excepte equips de control per a processos industrials
Fabrica‡om de instrumentos e aparatos de medida, verifica‡om, controle, navega‡om e outros fins, excepto equipas de controle para processos industriais
Fabricacion d'esturments e aparelhs de mesura, verificacion, contr•tle, navegacion e autes enquia, exceptades equipes de contr•tle ent… procŠssi industriaus
Fabricaci¢n de instrumentos y aparatos de medida, verificaci¢n, control, navegaci¢n y otros fines, excepto equipos de control para procesos industriales
3320 1'95% 1'30%
Fabricaci¢ d'instruments i aparells de mesura, verificaci¢, control, navegaci¢ i altres fins, excepte equips de control per a processos industrials
Fabrica‡om de instrumentos e aparatos de medida, verifica‡om, controle, navega‡om e outros fins, excepto equipas de controle para processos industriais
Fabricacion d'esturments e aparelhs de mesura, verificacion, contr•tle, navegacion e autes enquia, exceptades equipes de contr•tle ent… procŠssi industriaus
Fabricaci¢n de instrumentos y aparatos de medida, verificaci¢n, control, navegaci¢n y otros fines, excepto equipos de control para procesos industriales
33200
Fabricaci¢ d'instruments i aparells de mesura, verificaci¢, control, navegaci¢ i altres fins, excepte equips de control per a processos industrials
Fabrica‡om de instrumentos e aparatos de medida, verifica‡om, controle, navega‡om e outros fins, excepto equipas de controle para processos industriais
Fabricacion d'esturments e aparelhs de mesura, verificacion, contr•tle, navegacion e autes enquia, exceptades equipes de contr•tle ent… procŠssi industriaus
Fabricaci¢n de instrumentos y aparatos de medida, verificaci¢n, control, navegaci¢n y otros fines, excepto equipos de control para procesos industriales
333
Fabricaci¢ d'equips de control per a processos industrials
Fabrica‡om de equipa de controle de processos industriais
Fabricacion d'equipes de contr•tle ent… procŠssi industriaus
Fabricaci¢n de equipo de control de procesos industriales
3330 1'95% 1'30%
Fabricaci¢ d'equips de control per a processos industrials
Fabrica‡om de equipa de controle de processos industriais
Fabricacion d'equipes de contr•tle ent… procŠssi industriaus
Fabricaci¢n de equipo de control de procesos industriales
33300
Fabricaci¢ d'equips de control per a processos industrials
Fabrica‡om de equipa de controle de processos industriais
Fabricacion d'equipes de contr•tle ent… procŠssi industriaus
Fabricaci¢n de equipo de control de procesos industriales
334
Fabricaci¢ d'instruments d'•ptica i d'equips fotogr…fics
Fabrica‡om de instrumentos de ¢ptica e de equipa fotogr fica
Fabricacion d'esturments de optica e d'equipes fotografiques
Fabricaci¢n de instrumentos de ¢ptica y de equipo fotogr fico
3340 1'95% 1'30%
Fabricaci¢ d'instruments d'•ptica i d'equips fotogr…fics
Fabrica‡om de instrumentos de ¢ptica e de equipa fotogr fica
Fabricacion d'esturments de optica e d'equipes fotografiques
Fabricaci¢n de instrumentos de ¢ptica y de equipo fotogr fico
33401
Fabricaci¢ de lents correctores de la visi¢
Fabrica‡om de lentes correctoras da visom
Fabricacion de lenti correctritzes dera vision
Fabricaci¢n de lentes correctoras de la visi¢n
33402
Fabricaci¢ d'instruments fotogr…fics i •ptics
Fabrica‡om de instrumentos fotogr ficos e ¢pticos
Fabricacion d'esturments fotografics e optics
Fabricaci¢n de instrumentos fotogr ficos y ¢pticos
335
Fabricaci¢ de rellotges
Fabrica‡om de rel¢gios
Fabricacion de rel•tges
Fabricaci¢n de relojes
3350 1'95% 1'30%
Fabricaci¢ de rellotges
Fabrica‡om de rel¢gios
Fabricacion de rel•tges
Fabricaci¢n de relojes
33500
Fabricaci¢ de rellotges
Fabrica‡om de rel¢gios
Fabricacion de rel•tges
Fabricaci¢n de relojes
DM
Fabricaci¢ de materials de transport
Fabrica‡om de material de transporte
Fabricacion de materiaus de transp•rt
Fabricaci¢n de material de transporte
34
Fabricaci¢ de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs
Fabrica‡om de ve¡culos de motor, reboques e semi-reboques
Fabricacion de ve‹culs de motor, rem•lcs e semirem•lcs
Fabricaci¢n de veh¡culos de motor, remolques y semirremolques
341
Fabricaci¢ de vehicles de motor
Fabrica‡om de ve¡culos de motor
Fabricacion de ve‹culs de motor
Fabricaci¢n de veh¡culos de motor
3410 1'95% 1'30%
Fabricaci¢ de vehicles de motor
Fabrica‡om de ve¡culos de motor
Fabricacion de ve‹culs de motor
Fabricaci¢n de veh¡culos de motor
34100
Fabricaci¢ de vehicles de motor
Fabrica‡om de ve¡culos de motor
Fabricacion de ve‹culs de motor
Fabricaci¢n de veh¡culos de motor
342
Fabricaci¢ de carrosseries per a vehicles de motor, remolcs i semiremolcs
Fabrica‡om de carrocerias para ve¡culos de motor, de reboques e semi-reboques
Fabricacion de carro‡aries ent… ve‹culs de motor, rem•lcs e semirem•lcs
Fabricaci¢n de carrocer¡as para veh¡culos de motor, de remolques y semirremolques
3420 1'95% 1'30%
Fabricaci¢ de carrosseries per a vehicles de motor, remolcs i semiremolcs
Fabrica‡om de carrocerias para ve¡culos de motor, de reboques e semi-reboques
Fabricacion de carro‡aries ent… ve‹culs de motor, rem•lcs e semirem•lcs
Fabricaci¢n de carrocer¡as para veh¡culos de motor, de remolques y semirremolques
34200
Fabricaci¢ de carrosseries per a vehicles de motor, remolcs i semiremolcs
Fabrica‡om de carrocerias para ve¡culos de motor, de reboques e semi-reboques
Fabricacion de carro‡aries ent… ve‹culs de motor, rem•lcs e semirem•lcs
Fabricaci¢n de carrocer¡as para veh¡culos de motor, de remolques y semirremolques
343
Fabricaci¢ de components, peces i accessoris no elŠctrics per a vehicles de motor i els seus motors
Fabrica‡om de partes, pe‡as e acess¢rios nom el‚ctricos para ve¡culos de motor e os seus motores
Fabricacion de components, pŠces e access•ris non electrics ent… ve‹culs de motor e es s•ns motors
Fabricaci¢n de partes, piezas y accesorios no el‚ctricos para veh¡culos de motor y sus motores
3430 1'95% 1'30%
Fabricaci¢ de components, peces i accessoris no elŠctrics per a vehicles de motor i els seus motors
Fabrica‡om de partes, pe‡as e acess¢rios nom el‚ctricos para ve¡culos de motor e os seus motores
Fabricacion de components, pŠces e access•ris non electrics ent… ve‹culs de motor e es s•ns motors
Fabricaci¢n de partes, piezas y accesorios no el‚ctricos para veh¡culos de motor y sus motores
34300
Fabricaci¢ de components, peces i accessoris no elŠctrics per a vehicles de motor i els seus motors
Fabrica‡om de partes, pe‡as e acess¢rios nom el‚ctricos para ve¡culos de motor e os seus motores
Fabricacion de components, pŠces e access•ris non electrics ent… ve‹culs de motor e es s•ns motors
Fabricaci¢n de partes, piezas y accesorios no el‚ctricos para veh¡culos de motor y sus motores
35
Fabricaci¢ d'altres materials de transport
Fabrica‡om de outro material de transporte
Fabricacion d'autes materiaus de transp•rt
Fabricaci¢n de otro material de transporte
351
Construcci¢ i reparaci¢ naval
Constru‡om e repara‡om naval
Bastiment e apariament navau
Construcci¢n y reparaci¢n naval
3511 2'40% 2'10%
Construcci¢ i reparaci¢ de vaixells, excepte d'esbarjo i d'esport
Constru‡om e repara‡om de barcos (excepto recreio e esporte)
Bastiment e apariament de vaishŠths, exceptadi de l‚ser e d'esp•rt
Construcci¢n y reparaci¢n de barcos (excepto recreo y deporte)
35111
Construcci¢ i reparaci¢ de vaixells
Constru‡om e repara‡om de barcos
Bastiment e apariament de vaishŠths
Construcci¢n y reparaci¢n de barcos
35112
Desballestament naval
Desmancho naval
Desbastiment navau
Desguace naval
3512 2'40% 2'10%
Construcci¢ i reparaci¢ d'embarcacions d'esbarjo i d'esport
Constru‡om e repara‡om de embarca‡ons de recreio e esporte
Bastiment e apariament de embarcacions de l‚ser e d'esp•rt
Construcci¢n y reparaci¢n de embarcaciones de recreo y deporte
35120
Construcci¢ i reparaci¢ d'embarcacions d'esbarjo i d'esport
Constru‡om e repara‡om de embarca‡ons de recreio e esporte
Bastiment e apariament de embarcacions de l‚ser e d'esp•rt
Construcci¢n y reparaci¢n de embarcaciones de recreo y deporte
352
Fabricaci¢ de material ferroviari
Fabrica‡om de material ferrovi rio
Fabricacion de materiau ferroviari
Fabricaci¢n de material ferroviario
3520 2'40% 2'10%
Fabricaci¢ de material ferroviari
Fabrica‡om de material ferrovi rio
Fabricacion de materiau ferroviari
Fabricaci¢n de material ferroviario
35200
Fabricaci¢ de material ferroviari
Fabrica‡om de material ferrovi rio
Fabricacion de materiau ferroviari
Fabricaci¢n de material ferroviario
353
Construcci¢ aeron…utica i espacial
Constru‡om aeron utica e espacial
Bastiment aeronautic e espaciau
Construcci¢n aeron utica y espacial
3530 2'40% 2'10%
Construcci¢ aeron…utica i espacial
Constru‡om aeron utica e espacial
Bastiment aeronautic e espaciau
Construcci¢n aeron utica y espacial
35300
Construcci¢ aeron…utica i espacial
Constru‡om aeron utica e espacial
Bastiment aeronautic e espaciau
Construcci¢n aeron utica y espacial
354
Fabricaci¢ de motocicletes i bicicletes
Fabrica‡om de motocicletas e bicicletas
Fabricacion de motocicletes e biciclŠtes
Fabricaci¢n de motocicletas y bicicletas
3541 1'95% 1'30%
Fabricaci¢ de motocicletes
Fabrica‡om de motocicletas
Fabricacion de motocicletes
Fabricaci¢n de motocicletas
35410
Fabricaci¢ de motocicletes
Fabrica‡om de motocicletas
Fabricacion de motocicletes
Fabricaci¢n de motocicletas
3542 1'95% 1'30%
Fabricaci¢ de bicicletes
Fabrica‡om de bicicletas
Fabricacion de biciclŠtes
Fabricaci¢n de bicicletas
35420
Fabricaci¢ de bicicletes
Fabrica‡om de bicicletas
Fabricacion de biciclŠtes
Fabricaci¢n de bicicletas
3543 1'95% 1'30%
Fabricaci¢ de vehicles per a inv…lids
Fabrica‡om de ve¡culos para inv lidos
Fabricacion de ve‹culs ent… invalids
Fabricaci¢n de veh¡culos para inv lidos
35430
Fabricaci¢ de vehicles per a inv…lids
Fabrica‡om de ve¡culos para inv lidos
Fabricacion de ve‹culs ent… invalids
Fabricaci¢n de veh¡culos para inv lidos
355
Fabricaci¢ d'altres materials de transport
Fabrica‡om de outro material de transporte
Fabricacion d'autes materiaus de transp•rt
Fabricaci¢n de otro material de transporte
3550 2'40% 2'10%
Fabricaci¢ d'altres materials de transport
Fabrica‡om de outro material de transporte
Fabricacion d'autes materiaus de transp•rt
Fabricaci¢n de otro material de transporte
35500
Fabricaci¢ d'altres materials de transport
Fabrica‡om de outro material de transporte
Fabricacion d'autes materiaus de transp•rt
Fabricaci¢n de otro material de transporte
DN
Ind£stries manufactureres diverses
Ind£strias manufactureiras diversas
Industries facturŠires diuŠrses
Industrias manufactureras diversas
36
Fabricaci¢ de mobles; altres ind£stries manufactureres
Fabrica‡om de m¢veis; outras ind£strias manufactureiras
Fabricacion de m•bles; autes industries facturŠires
Fabricaci¢n de muebles; otras industrias manufactureras
361
Fabricaci¢ de mobles
Fabrica‡om de m¢veis
Fabricacion de m•bles
Fabricaci¢n de muebles
3611 2'40% 2'10%
Fabricaci¢ de cadires i altres seients
Fabrica‡om de cadeiras e outros assentos
Fabricacion de cagires e auti sŠtis
Fabricaci¢n de sillas y otros asientos
36110
Fabricaci¢ de cadires i altres seients
Fabrica‡om de cadeiras e outros assentos
Fabricacion de cagires e auti sŠtis
Fabricaci¢n de sillas y otros asientos
3612 2'40% 2'10%
Fabricaci¢ de mobles d'oficina i d'establiments comercials
Fabrica‡om de m¢veis de oficina e estabelecimentos comerciais
Fabricacion de m•bles de burŠu e d'establiments comerciaus
Fabricaci¢n de muebles de oficina y establecimientos comerciales
36120
Fabricaci¢ de mobles d'oficina i d'establiments comercials
Fabrica‡om de m¢veis de oficina e estabelecimentos comerciais
Fabricacion de m•bles de burŠu e d'establiments comerciaus
Fabricaci¢n de muebles de oficina y establecimientos comerciales
3613 2'40% 2'10%
Fabricaci¢ de mobles de cuina i bany
Fabrica‡om de m¢veis de cozina e banho
Fabricacion de m•bles de codina e banh
Fabricaci¢n de muebles de cocina y ba¤o
36130
Fabricaci¢ de mobles de cuina i bany
Fabrica‡om de m¢veis de cozina e banho
Fabricacion de m•bles de codina e banh
Fabricaci¢n de muebles de cocina y ba¤o
3614 2'40% 2'10%
Fabricaci¢ d'altres mobles
Fabrica‡om de outros m¢veis
Fabricacion d'autes m•bles
Fabricaci¢n de otros muebles
36141
Fabricaci¢ de mobles domŠstics
Fabrica‡om de m¢veis dom‚sticos
Fabricacion de m•bles domestics
Fabricaci¢n de muebles dom‚sticos
36142
Fabricaci¢ de mobles de jard¡
Fabrica‡om de m¢veis de jardim
Fabricacion de m•bles de jardin
Fabricaci¢n de muebles de jard¡n
36143
Fabricaci¢ d'altres mobles diversos
Fabrica‡om de outros m¢veis diversos
Fabricacion d'auti m•bles diuŠrsi
Fabricaci¢n de otros muebles diversos
36144
Activitats relacionades amb la fabricaci¢ de mobles
Actividades relacionadas coa fabrica‡om de m¢veis
Activitats restacades damb era fabricacion de m•bles
Actividades relacionadas con la fabricaci¢n de muebles
3615 2'40% 2'10%
Fabricaci¢ de matalassos
Fabrica‡om de colchons
Fabricacion de matalassi
Fabricaci¢n de colchones
36150
Fabricaci¢ de matalassos
Fabrica‡om de colchons
Fabricacion de matalassi
Fabricaci¢n de colchones
362
Fabricaci¢ d'articles de joieria, orfebreria, argenteria i articles similars
Fabrica‡om de artigos de joalheria, ourivesaria, prataria e artigos similares
Fabricacion d'articles de joielaria, orfebraria, argentaria e articles similars
Fabricaci¢n de art¡culos de joyer¡a, orfebrer¡a, plater¡a y art¡culos similares
3621 1'10% 0'90%
Fabricaci¢ de monedes
Fabrica‡om de moedas
Fabricacion de monedes
Fabricaci¢n de monedas
36210
Fabricaci¢ de monedes
Fabrica‡om de moedas
Fabricacion de monedes
Fabricaci¢n de monedas
3622 1'10% 0'90%
Fabricaci¢ d'articles de joieria, orfebreria i argenteria
Fabrica‡om de artigos de joalheria, ourivesaria e prataria
Fabricacion d'articles de joielaria, orfebraria e argentaria
Fabricaci¢n de art¡culos de joyer¡a, orfebrer¡a y plater¡a
36221
Fabricaci¢ d'articles de joieria
Fabrica‡om de artigos de joalheria
Fabricacion d'articles de joielaria
Fabricaci¢n de art¡culos de joyer¡a
36222
Fabricaci¢ d'articles d'orfebreria i argenteria
Fabrica‡om de artigos de ourivesaria e prataria
Fabricacion d'articles de orfebraria e argentaria
Fabricaci¢n de art¡culos de orfebrer¡a y plater¡a
363
Fabricaci¢ d'instruments musicals
Fabrica‡om de instrumentos musicais
Fabricacion d'esturments musicaus
Fabricaci¢n de instrumentos musicales
3630 1'10% 0'90%
Fabricaci¢ d'instruments musicals
Fabrica‡om de instrumentos musicais
Fabricacion d'esturments musicaus
Fabricaci¢n de instrumentos musicales
36300
Fabricaci¢ d'instruments musicals
Fabrica‡om de instrumentos musicais
Fabricacion d'esturments musicaus
Fabricaci¢n de instrumentos musicales
364
Fabricaci¢ d'articles d'esport
Fabrica‡om de artigos de esporte
Fabricacion d'articles d'esp•rt
Fabricaci¢n de art¡culos de deporte
3640 1'95% 1'30%
Fabricaci¢ d'articles d'esport
Fabrica‡om de artigos de esporte
Fabricacion d'articles d'esp•rt
Fabricaci¢n de art¡culos de deporte
36400
Fabricaci¢ d'articles d'esport
Fabrica‡om de artigos de esporte
Fabricacion d'articles d'esp•rt
Fabricaci¢n de art¡culos de deporte
365
Fabricaci¢ de jocs i joguines
Fabrica‡om de jogos e joguetes
Fabricacion de j•cs e joguets
Fabricaci¢n de juegos y juguetes
3650 1'95% 1'30%
Fabricaci¢ de jocs i joguines
Fabrica‡om de jogos e joguetes
Fabricacion de j•cs e joguets
Fabricaci¢n de juegos y juguetes
36500
Fabricaci¢ de jocs i joguines
Fabrica‡om de jogos e joguetes
Fabricacion de j•cs e joguets
Fabricaci¢n de juegos y juguetes
366
Altres ind£stries manufactureres diverses
Outras ind£strias manufactureiras diversas
Auti industries facturŠires diuŠrses
Otras industrias manufactureras diversas
3661 1'95% 1'30%
Fabricaci¢ de bijuteria
Fabrica‡om de bijutaria
Fabricacion de dauraria
Fabricaci¢n de bisuter¡a
36610
Fabricaci¢ de bijuteria
Fabrica‡om de bijutaria
Fabricacion de dauraria
Fabricaci¢n de bisuter¡a
3662 1'95% 1'30%
Fabricaci¢ d'escombres, brotxes i raspalls
Fabrica‡om de vassoiras, brochas e escovas
Fabricacion d'escampes, espolsetes e raspalhs
Fabricaci¢n de escobas, brochas y cepillos
36620
Fabricaci¢ d'escombres, brotxes i raspalls
Fabrica‡om de vassoiras, brochas e escovas
Fabricacion d'escampes, espolsetes e raspalhs
Fabricaci¢n de escobas, brochas y cepillos
3663 1'95% 1'30%
Fabricaci¢ d'altres articles
Fabrica‡om de outros artigos
Fabricacion d'auti articles
Fabricaci¢n de otros art¡culos
36630
Fabricaci¢ d'altres articles
Fabrica‡om de outros artigos
Fabricacion d'auti articles
Fabricaci¢n de otros art¡culos
37
Reciclatge
Reciclagem
Reciclatge
Reciclaje
371
Reciclatge de ferralla i residus de metall
Reciclagem de ferros velhos e refugos de metal
Reciclatge de herralha e residus de metau
Reciclaje de chatarra y desechos de metal
3710 2'40% 2'10%
Reciclatge de ferralla i residus de metall
Reciclagem de ferros velhos e refugos de metal
Reciclatge de herralha e residus de metau
Reciclaje de chatarra y desechos de metal
37100
Reciclatge de ferralla i residus de metall
Reciclagem de ferros velhos e refugos de metal
Reciclatge de herralha e residus de metau
Reciclaje de chatarra y desechos de metal
372
Reciclatge de residus no met…lúlics
Reciclagem de refugos nom met licos
Reciclatge de residus non metallics
Reciclaje de desechos no met licos
3720 2'40% 2'10%
Reciclatge de residus no met…lúlics
Reciclagem de refugos nom met licos
Reciclatge de residus non metallics
Reciclaje de desechos no met licos
37200
Reciclatge de residus no met…lúlics
Reciclagem de refugos nom met licos
Reciclatge de residus non metallics
Reciclaje de desechos no met licos
E
Producci¢ i distribuci¢ d'energia elŠctrica, gas i aigua
Produ‡om e distribu‡om de energia el‚ctrica, gas e  gua
Produccion e distribucion d'energia electrica, gas e aigua
Producci¢n y distribuci¢n de energ¡a el‚ctrica, gas y agua
EE
Producci¢ i distribuci¢ d'energia elŠctrica, gas i aigua
Produ‡om e distribu‡om de energia el‚ctrica, gas e  gua
Produccion e distribucion d'energia electrica, gas e aigua
Producci¢n y distribuci¢n de energ¡a el‚ctrica, gas y agua
40
Producci¢ i distribuci¢ d'energia elŠctrica, gas, vapor i aigua calenta
Produ‡om e distribu‡om de energia el‚ctrica, gas, vapor e  gua quente
Produccion e distribucion d'energia electrica, gas, bugor e aigua cauda
Producci¢n y distribuci¢n de energ¡a el‚ctrica, gas, vapor y agua caliente
401
Producci¢ i distribuci¢ d'energia elŠctrica
Produ‡om e distribu‡om de energia el‚ctrica
Produccion e distribucion d'energia electrica
Producci¢n y distribuci¢n de energ¡a el‚ctrica
4011 2'40% 2'10%
Producci¢ d'energia elŠctrica
Produ‡om de energia el‚ctrica
Produccion d'energia electrica
Producci¢n de energ¡a el‚ctrica
40111
Producci¢ d'energia hidroelŠctrica
Produ‡om de energia hidroel‚ctrica
Produccion d'energia idroelectrica
Producci¢n de energ¡a hidroel‚ctrica
40112
Producci¢ d'energia elŠctrica d'origen tŠrmic
Produ‡om de energia el‚ctrica de origem t‚rmico
Produccion d'energia electrica d'origina termica
Producci¢n de energ¡a el‚ctrica de origen t‚rmico
40113
Producci¢ d'energia elŠctrica d'origen nuclear
Produ‡om de energia el‚ctrica de origem nuclear
Produccion d'energia electrica d'origina nucleara
Producci¢n de energ¡a el‚ctrica de origen nuclear
40114
Producci¢ d'energia elŠctrica d'origen e•lic
Produ‡om de energia el‚ctrica de origem e¢lico
Produccion d'energia electrica d'origina eoliana
Producci¢n de energ¡a el‚ctrica de origen e¢lico
40115
Producci¢ d'altra energia elŠctrica
Produ‡om de outra energia el‚ctrica
Produccion d'auta energia electrica
Producci¢n de otra energ¡a el‚ctrica
4012 2'40% 2'10%
Transport d'energia elŠctrica
Transporte de energia el‚ctrica
Transp•rt d'energia electrica
Transporte de energ¡a el‚ctrica
40120
Transport d'energia elŠctrica
Transporte de energia el‚ctrica
Transp•rt d'energia electrica
Transporte de energ¡a el‚ctrica
4013 2'40% 2'10%
Distribuci¢ i comer‡ d'energia elŠctrica
Distribu‡om e com‚rcio de energia el‚ctrica
Distribucion e comŠr‡ d'energia electrica
Distribuci¢n y comercio de energ¡a el‚ctrica
40130
Distribuci¢ i comer‡ d'energia elŠctrica
Distribu‡om e com‚rcio de energia el‚ctrica
Distribucion e comŠr‡ d'energia electrica
Distribuci¢n y comercio de energ¡a el‚ctrica
402
Producci¢ de gas; distribuci¢ de combustibles gasosos per conductes urbans, excepte gasoductes
Produ‡om de gas; distribu‡om de combust¡veis gasosos por condutos urbanos, excepto gasodutos
Produccion de gas; distribucion de combustibles gasosi per conductes urbans, exceptadi gasoductes
Producci¢n de gas; distribuci¢n de combustibles gaseosos por conductos urbanos, excepto gaseoductos
4021 2'40% 2'10%
Producci¢ de gas
Produ‡om de gas
Produccion de gas
Producci¢n de gas
40210
Producci¢ de gas
Produ‡om de gas
Produccion de gas
Producci¢n de gas
4022 2'40% 2'10%
Distribuci¢ i comer‡ de combustibles gasosos per conductes urbans, excepte gasoductes
Distribu‡om e com‚rcio de combust¡veis gasosos por condutos urbanos, excepto gasodutos
Distribucion e comŠr‡ de combustibles gasosi per conductes urbans, exceptadi gasoductes
Distribuci¢n y comercio de combustibles gaseosos por conductos urbanos, excepto gaseoductos
40220
Distribuci¢ i comer‡ de combustibles gasosos per conductes urbans, excepte gasoductes
Distribu‡om e com‚rcio de combust¡veis gasosos por condutos urbanos, excepto gasoduto
Distribucion e comŠr‡ de combustibles gasosi per conductes urbans, exceptadi gasoductes
Distribuci¢n y comercio de combustibles gaseosos por conductos urbanos, excepto gaseoductos
403
Producci¢ i distribuci¢ de vapor i aigua calenta
Produ‡om e distribu‡om de vapor e  gua quente
Produccion e distribucion de bugor e aigua cauda
Producci¢n y distribuci¢n de vapor y agua caliente
4030 2'40% 2'10%
Producci¢ i distribuci¢ de vapor i aigua calenta
Produ‡om e distribu‡om de vapor e  gua quente
Produccion e distribucion de bugor e aigua cauda
Producci¢n y distribuci¢n de vapor y agua caliente
40300
Producci¢ i distribuci¢ de vapor i aigua calenta
Produ‡om e distribu‡om de vapor e  gua quente
Produccion e distribucion de bugor e aigua cauda
Producci¢n y distribuci¢n de vapor y agua caliente
41
Captaci¢, potabilitzaci¢ i distribuci¢ d'aigua
Capta‡om, depura‡om e distribu‡om de  gua
Captacion, potabilizacion e distribucion d'aigua
Captaci¢n, depuraci¢n y distribuci¢n de agua
410
Captaci¢, potabilitzaci¢ i distribuci¢ d'aigua
Capta‡om, depura‡om e distribu‡om de  gua
Captacion, potabilizacion e distribucion d'aigua
Captaci¢n, depuraci¢n y distribuci¢n de agua
4100 2'40% 1'65%
Captaci¢, potabilitzaci¢ i distribuci¢ d'aigua
Capta‡om, depura‡om e distribu‡om de  gua
Captacion, potabilizacion e distribucion d'aigua
Captaci¢n, depuraci¢n y distribuci¢n de agua
41000
Captaci¢, potabilitzaci¢ i distribuci¢ d'aigua
Capta‡om, depura‡om e distribu‡om de  gua
Captacion, potabilizacion e distribucion d'aigua
Captaci¢n, depuraci¢n y distribuci¢n de agua
F
Construcci¢
Constru‡om
Bastiment
Construcci¢n
FF
Construcci¢
Constru‡om
Bastiment
Construcci¢n
45
Construcci¢
Constru‡om
Bastiment
Construcci¢n
451
Preparaci¢ d'obres
Prepara‡om de obras
Preparacion d'•bres
Preparaci¢n de obras
4511 4'10% 3'50%
Demolici¢ i moviment de terres
Demoli‡om e movimento de terras
Demolicion e movement de tŠrres
Demolici¢n y movimiento de tierras
45111
Demolici¢ i excavacions
Demoli‡om e escava‡ons
Demolicion e catacions
Demolici¢n y excavaciones
45112
Grans moviments de terres
Grandes movimentos de terras
Granes movements de tŠrres
Grandes movimientos de tierras
4512 4'10% 3'50%
Perforacions i sondatges
Perfura‡ons e sondagens
Horadaments e sondatges
Perforaciones y sondeos
45120
Perforacions i sondatges
Perfura‡ons e sondagens
Horadaments e sondatges
Perforaciones y sondeos
452
Construcci¢ general d'immobles i obres d'enginyeria civil
Constru‡om geral de im¢veis e obras de engenharia civil
Bastiment generau d'imm•bles e •bres d'engenharia civila
Construcci¢n general de inmuebles y obras de ingenier¡a civil
4521 4'10% 3'50%
Construcci¢ general d'edificis i obres singulars d'enginyeria civil (ponts, t£nels, etc.)
Constru‡om geral de edif¡cios e obras singulares de engenharia civil (pontes, t£neis, etc.)
Bastiment generau de edicis e •bres singulares d'engenharia civila (p•nts, tunŠls, eca.)
Construcci¢n general de edificios y obras singulares de ingenier¡a civil (puentes, t£neles, etc.)
45211
Construcci¢ d'edificis
Constru‡om de edif¡cios
Bastiment de edicis
Construcci¢n de edificios
45212
Obres singulars d'enginyeria civil en superf¡cie i en altura
Obras singulares de engenharia civil em superf¡cie e em altura
ãbres singulars d'engenharia civila en superf¡cia e en nautada
Obras singulares de ingenier¡a civil en superficie y en altura
45213
Obres singulars d'enginyeria civil subterr…nia
Obras singulares de engenharia civil subterrƒnea
ãbres singulares d'engenharia civila sosterranha
Obras singulares de ingenier¡a civil subterr nea
45214
Construcci¢ de xarxes
Constru‡om de redes
Bastiment de hilats
Construcci¢n de redes
45215
Construcci¢ de l¡nies elŠctriques
Constru‡om de tendidos el‚ctricos
Bastiment de linhes electriques
Construcci¢n de tendidos el‚ctricos
45216
Construcci¢ de l¡nies de telecomunicacions
Constru‡om de linhas de telecomunica‡ons
Bastiment de linhes de telecomunicacions
Construcci¢n de l¡neas de telecomunicaciones
45217
Altres treballs de construcci¢
Outros trabalhos de constru‡om
Autes trabalhs de bastiment
Otros trabajos de construcci¢n
4522 4'10% 3'50%
Construcci¢ de cobertes i d'estructures de tancament
Constru‡om de cobertas e de estruturas de fechamento
Bastiment de cubŠrtes e d'estructures de barrament
Construcci¢n de cubiertas y de estructuras de cerramiento
45221
Construcci¢ de cobertes i teulades
Constru‡om de cobertas e telhados
Bastiment de cubŠrtes e tets
Construcci¢n de cubiertas y tejados
45222
Treballs d'impermeabilitzaci¢
Trabalhos de impermeabiliza‡om
Trabalhs d'impermeabilizacion
Trabajos de impermeabilizaci¢n
4523 4'10% 3'50%
Construcci¢ d'autopistes, carreteres, camps d'aterratge, vies fŠrries i centres esportius
Constru‡om de auto-estradas, estradas, campos de aterrissagem, vias f‚rreas e centros esportivos
Bastiment d'autopistes, carretŠres, camps d'aterratge, vies herrades e centres esportius
Construcci¢n de autopistas, carreteras, campos de aterrizaje, v¡as f‚rreas y centros deportivos
45231
Construcci¢ i reparaci¢ de vies fŠrries
Constru‡om e repara‡om de vias f‚rreas
Bastiment e apariament de vies herrades
Construcci¢n y reparaci¢n de v¡as f‚rreas
45232
Construcci¢ de carreteres, autopistes, aer•droms i instalúlacions esportives
Constru‡om de estradas, auto-estradas, aer¢dromos e instala‡ons esportivas
Bastiment de carretŠres, autopistes, aerodr•ms e installacions esportiues
Construcci¢n de carreteras, autopistas, aer¢dromos e instalaciones deportivas
4524 4'10% 3'50%
Obres hidr…uliques
Obras hidr ulicas
ãbres idrauliques
Obras hidr ulicas
45240
Obres hidr…uliques
Obras hidr ulicas
ãbres idrauliques
Obras hidr ulicas
4525 4'10% 3'50%
Altres construccions especialitzades
Outras constru‡ons especializadas
Autes bastiments especializats
Otras construcciones especializadas
45251
Muntatge d'armadures i estructures met…lúliques
Montagem de arma‡ons e estruturas met licas
Montatge de bastidi e estructures metalliques
Montaje de armazones y estructuras met licas
45252
Fonamentaci¢ i pilonatge
Cimenta‡ons e estacada
Apevasons e pilonatge
Cimentaciones y pilotaje
45253
Altres obres especialitzades
Outras obras especializadas
Autes •bres especializades
Otras obras especializadas
453
Instalúlacions d'edificis i obres
Instala‡ons de edif¡cios e obras
Installacions de bastisses e •bres
Instalaciones de edificios y obras
4531 4'10% 3'50%
Instalúlacions elŠctriques
Instala‡ons el‚ctricas
Installacions electriques
Instalaciones el‚ctricas
45310
Instalúlacions elŠctriques
Instala‡ons el‚ctricas
Installacions electriques
Instalaciones el‚ctricas
4532 4'10% 3'50%
A‹llament tŠrmic, ac£stic i antivibratori
Isolamento t‚rmico, ac£stico e antivibrat¢rio
Isolament termic, acustic e antivibrat•ri
Aislamiento t‚rmico, ac£stico y antivibratorio
45320
A‹llament tŠrmic, ac£stic i antivibratori
Isolamento t‚rmico, ac£stico e antivibrat¢rio
Isolament termic, acustic e antivibrat•ri
Aislamiento t‚rmico, ac£stico y antivibratorio
4533 4'10% 3'50%
Lampisteria i instalúlacions de climatitzaci¢
Encanamento e instala‡om de climatiza‡om
Lampistaria e installacions de climatizacion
Fontaner¡a e instalaci¢n de climatizaci¢n
45331
Lampisteria
Encanamento
Lampistaria
Fontaner¡a
45332
Instalúlacions de climatitzaci¢
Instala‡om de climatiza‡om
Installacions de climatizacion
Instalaci¢n de climatizaci¢n
4534 4'10% 3'50%
Altres instalúlacions d'edificis i obres
Outras instala‡ons de edif¡cios e obras
Autes installacions de bastisses e •bres
Otras instalaciones de edificios y obras
45340
Altres instalúlacions d'edificis i obres
Outras instala‡ons de edif¡cios e obras
Autes installacions de bastisses e •bres
Otras instalaciones de edificios y obras
454
Acabament d'edificis i obres
Acabado de edif¡cios e obras
Acabament de bastisses e •bres
Acabado de edificios y obras
4541 4'10% 3'50%
Arrebossada
Revoca‡om
Rebocada
Revocamiento
45410
Arrebossada
Revoca‡om
Rebocada
Revocamiento
4542 4'10% 3'50%
Instalúlacions de fusteria
Instala‡ons de carpintaria
Installacions de hustaria
Instalaciones de carpinter¡a
45421
Instalúlacions de fusteria i matŠries pl…stiques
Carpintaria de madeira e mat‚rias pl sticas
Installacions de hustaria e matŠries plastiques
Carpinter¡a de madera y materias pl sticas
45422
Tancaments met…lúlics; manyeria
Carpintaria met lica. Ferrajaria
Barraments metallics; sarralharia
Carpinter¡a met lica. Cerrajer¡a
4543 4'10% 3'50%
Revestiments de terres i parets
Revestimento de solos e paredes
revestiments de tŠrres e parets
Revestimiento de suelos y paredes
45430
Revestiments de terres i parets
Revestimento de solos e paredes
revestiments de tŠrres e parets
Revestimiento de suelos y paredes
4544 4'10% 3'50%
Vidrieria i pintura
Envidracamento e pintura
Veiraria e pintura
Acristalamiento y pintura
45441
Vidrieria
Envidracamento
Veiraria
Acristalamiento
45442
Pintura
Pintura
Pintura
Pintura
4545 4'10% 3'50%
Altres treballs d'acabament d'edificis i obres
Outros trabalhos de acabado de edif¡cios e obras
Autes trabalhs d'acabament de bastisses e •bres
Otros trabajos de acabado de edificios y obras
45450
Altres treballs d'acabament d'edificis i obres
Outros trabalhos de acabado de edif¡cios e obras
Autes trabalhs d'acabament de bastisses e •bres
Otros trabajos de acabado de edificios y obras
455
Lloguer d'equips de construcci¢ o demolici¢ dotat d'operari
Aluguer de equipa de constru‡om ou demoli‡om dotado de oper rio
LoguŠr d'equipes de bastiment o demolicion dotat de man•bra
Alquiler de equipo de construcci¢n o demolici¢n dotado de operario
4550 4'10% 3'50%
Lloguer d'equips de construcci¢ o demolici¢ dotat d'operari
Aluguer de equipa de constru‡om ou demoli‡om dotado de oper rio
LoguŠr d'equipes de bastiment o demolicion dotat de man•bra
Alquiler de equipo de construcci¢n o demolici¢n dotado de operario
45500
Lloguer d'equips de construcci¢ o demolici¢ dotat d'operari
Aluguer de equipa de constru‡om ou demoli‡om dotado de oper rio
LoguŠr d'equipes de bastiment o demolicion dotat de man•bra
Alquiler de equipo de construcci¢n o demolici¢n dotado de operario
G
Comer‡; reparaci¢ de vehicles de motor, motocicletes i ciclomotors, i articles personals i d'£s domŠstic
Com‚rcio; repara‡om de ve¡culos de motor, motocicletas e ciclomotores, e artigos pessoais e de uso dom‚stico
ComŠr‡; apariament de ve‹culs de motor, motocicletes e ciclomotors, e articles personaus e d'emplec domestic
Comercio; reparaci¢n de veh¡culos de motor, motocicletas y ciclomotores y art¡culos personales y de uso dom‚stico
GG
Comer‡; reparaci¢ de vehicles de motor, motocicletes i ciclomotors, i articles personals i d'£s domŠstic
Com‚rcio; repara‡om de ve¡culos de motor, motocicletas e ciclomotores, e artigos pessoais e de uso dom‚stico
ComŠr‡; apariament de ve‹culs de motor, motocicletes e ciclomotors, e articles personaus e d'emplec domestic
Comercio, reparaci¢n de veh¡culos de motor, motocicletas y ciclomotores y art¡culos personales y de uso dom‚stico
50
Venda, manteniment i reparaci¢ de vehicles de motor, motocicletes i ciclomotors; venda al detall de combustible per a vehicles de motor
Venda, manuten‡om e repara‡om de ve¡culos de motor, motocicletas e ciclomotores; venda a retalho de combust¡vel para ve¡culos de motor
Venta, mantenen‡a e apariament de ve‹culs de motor, motocicletes e ciclomotors; venta ath detalh de combustible ent… ve‹culs de motor
Venta, mantenimiento y reparaci¢n de veh¡culos de motor, motocicletas y ciclomotores; venta al por menor de combustible para veh¡culos de motor
501
Venda de vehicles de motor
Venda de ve¡culos de motor
Venta de ve‹culs de motor
Venta de veh¡culos de motor
5010 1'00% 1'25%
Venda de vehicles de motor
Venda de ve¡culos de motor
Venta de ve‹culs de motor
Venta de veh¡culos de motor
50101
Venda de vehicles autom•bils
Venda de ve¡culos autom¢veis
Venta de ve‹culs automobils
Venta de veh¡culos autom¢viles
50102
Venda de camions, autobusos i similars
Venda de camions, ¢nibus e similares
Venta de camions, autobusi e similars
Venta de camiones, autobuses y similares
50103
Venda de caravanes
Venda de caravanas
Venta de caravanes
Venta de caravanas
502
Manteniment i reparaci¢ de vehicles de motor
Manuten‡om e repara‡om de ve¡culos de motor
Mantenen‡a e apariament de ve‹culs de motor
Mantenimiento y reparaci¢n de veh¡culos de motor
5020 3'35% 2'50%
Manteniment i reparaci¢ de vehicles de motor
Manuten‡om e repara‡om de ve¡culos de motor
Mantenen‡a e apariament de ve‹culs de motor
Mantenimiento y reparaci¢n de veh¡culos de motor
50200
Manteniment i reparaci¢ de vehicles de motor
Manuten‡om e repara‡om de ve¡culos de motor
Mantenen‡a e apariament de ve‹culs de motor
Mantenimiento y reparaci¢n de veh¡culos de motor
503
Venda de recanvis i accessoris de vehicles de motor
Venda de retrocos e acess¢rios de ve¡culos de motor
Venta de recambis e access•ris de ve‹culs de motor
Venta de repuestos y accesorios de veh¡culos de motor
5030 1'00% 1'25%
Venda de recanvis i accessoris de vehicles de motor
Venda de retrocos e acess¢rios de ve¡culos de motor
Venta de recambis e access•ris de ve‹culs de motor
Venta de repuestos y accesorios de veh¡culos de motor
50301
Comer‡ a l'engr•s de recanvis i accessoris de vehicles de motor
Com‚rcio por grosso de retrocos e acess¢rios de ve¡culos de motor
ComŠr‡ en gr•s de recambis e access•ris de ve‹culs de motor
Comercio al por mayor de repuestos y accesorios de veh¡culos de motor
50302
Comer‡ al detall de recanvis i accessoris de vehicles de motor
Com‚rcio a retalho de retrocos e acess¢rios de ve¡culos de motor
ComŠr‡ ath detalh de recambis e access•ris de ve‹culs de motor
Comercio al por menor de repuestos y accesorios de veh¡culos de motor
504
Venda, manteniment i reparaci¢ de motocicletes i ciclomotors, i dels seus recanvis i accessoris
Venda, manuten‡om e repara‡om de motocicletas e ciclomotores e dos seus retrocos e acess¢rios
Venta, mantenen‡a e apariament de motocicletes e ciclomotors, e des s•ns recambis e access•ris
Venta, mantenimiento y reparaci¢n de motocicletas y ciclomotores y de sus repuestos y accesorios
5040 1'95% 1'30%
Venda, manteniment i reparaci¢ de motocicletes i ciclomotors, i dels seus recanvis i accessoris
Venda, manuten‡om e repara‡om de motocicletas e ciclomotores e dos seus retrocos e acess¢rios
Venta, mantenen‡a e apariament de motocicletes e ciclomotors, e des s•ns recambis e access•ris
Venta, mantenimiento y reparaci¢n de motocicletas y ciclomotores y de sus repuestos y accesorios
50400
Venda, manteniment i reparaci¢ de motocicletes i ciclomotors, i dels seus recanvis i accessoris
Venda, manuten‡om e repara‡om de motocicletas e ciclomotores e dos seus retrocos e acess¢rios
Venta, mantenen‡a e apariament de motocicletes e ciclomotors, e des s•ns recambis e access•ris
Venta, mantenimiento y reparaci¢n de motocicletas y ciclomotores y de sus repuestos y accesorios
505
Venda al detall de carburants per a l'automoci¢
Venda a retalho de carburantes para a automo‡om
Venta ath detalh de carburants entath automocion
Venta al por menor de carburantes para la automoci¢n
5050 1'00% 1'25%
Venda al detall de carburants per a l'automoci¢
Venda a retalho de carburantes para a automo‡om
Venta ath detalh de carburants entath automocion
Venta al por menor de carburantes para la automoci¢n
50500
Venda al detall de carburants per a l'automoci¢
Venda a retalho de carburantes para a automo‡om
Venta ath detalh de carburants entath automocion
Venta al por menor de carburantes para la automoci¢n
51
Comer‡ a l'engr•s i intermediaris del comer‡, excepte vehicles de motor i motocicletes
Com‚rcio por grosso e intermedi rios do com‚rcio, excepto de ve¡culos de motor e motocicletas
ComŠr‡ en gr•s e intermediaris deth comŠr‡, exceptadi ve‹culs de motor e motocicletes
Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de veh¡culos de motor y motocicletas
511
Intermediaris del comer‡
Intermedi rios do com‚rcio
Intermediaris deth comŠr‡
Intermediarios del comercio
5111 2'00% 1'60%
Intermediaris del comer‡ de primeres matŠries agr…ries, animals vius, primeres matŠries tŠxtils i productes semielaborats
Intermedi rios do com‚rcio de mat‚rias primas agr rias, animais vivos, mat‚rias primas tˆxteis e produtos semielaborados
Intermediaris deth comŠr‡ de prumŠres matŠries agr…ries, animaus viues, prumŠres matŠries textiles e productes semielaboradi
Intermediarios del comercio de materias primas agrarias, animales vivos, materias primas textiles y productos semielaborados
51110
Intermediaris del comer‡ de primeres matŠries agr…ries, animals vius, primeres matŠries tŠxtils i productes semielaborats
Intermedi rios do com‚rcio de mat‚rias primas agr rias, animais vivos, mat‚rias primas tˆxteis e produtos semielaborados
Intermediaris deth comŠr‡ de prumŠres matŠries agr…ries, animaus viues, prumŠres matŠries textiles e productes semielaboradi
Intermediarios del comercio de materias primas agrarias, animales vivos, materias primas textiles y productos semielaborados
5112 2'00% 1'60%
Intermediaris del comer‡ de combustibles, minerals, metalls i productes qu¡mics industrials
Intermedi rios do com‚rcio de combust¡veis, minerais, metais e produtos qu¡micos industriais
Intermediaris deth comŠr‡ de combustibles, mineraus, metaus e productes quimics industriaus
Intermediarios del comercio de combustibles, minerales, metales y productos qu¡micos industriales
51120
Intermediaris del comer‡ de combustibles, minerals, metalls i productes qu¡mics industrials
Intermedi rios do com‚rcio de combust¡veis, minerais, metais e produtos qu¡micos industriais
Intermediaris deth comŠr‡ de combustibles, mineraus, metaus e productes quimics industriaus
Intermediarios del comercio de combustibles, minerales, metales y productos qu¡micos industriales
5113 2'00% 1'60%
Intermediaris del comer‡ de la fusta i materials de construcci¢
Intermedi rios do com‚rcio da madeira e materiais de constru‡om
Intermediaris deth comŠr‡ dera husta e materiaus de bastiment
Intermediarios del comercio de la madera y materiales de construcci¢n
51130
Intermediaris del comer‡ de la fusta i materials de construcci¢
Intermedi rios do com‚rcio da madeira e materiais de constru‡om
Intermediaris deth comŠr‡ dera husta e materiaus de bastiment
Intermediarios del comercio de la madera y materiales de construcci¢n
5114 2'00% 1'60%
Intermediaris del comer‡ de maquin…ria, equips industrials, embarcacions i aeronaus
Intermedi rios do com‚rcio de maquinaria, equipa industrial, embarca‡ons e aeronaves
Intermediaris deth comŠr‡ de maquin…ria, equipes industriaus, embarcacions e aeronaus
Intermediarios del comercio de maquinaria, equipo industrial, embarcaciones y aeronaves
51140
Intermediaris del comer‡ de maquin…ria, equips industrials, embarcacions i aeronaus
Intermedi rios do com‚rcio de maquinaria, equipa industrial, embarca‡ons e aeronaves
Intermediaris deth comŠr‡ de maquin…ria, equipes industriaus, embarcacions e aeronaus
Intermediarios del comercio de maquinaria, equipo industrial, embarcaciones y aeronaves
5115 2'00% 1'60%
Intermediaris del comer‡ de mobles, articles per a la llar i ferreteria
Intermedi rios do com‚rcio de m¢veis, artigos para o lar e quinquilharia
Intermediaris deth comŠr‡ de m•bles, articles entara casa e quincalhari…
Intermediarios del comercio de muebles, art¡culos para el hogar y ferreter¡a
51150
Intermediaris del comer‡ de mobles, articles per a la llar i ferreteria
Intermedi rios do com‚rcio de m¢veis, artigos para o lar e quinquilharia
Intermediaris deth comŠr‡ de m•bles, articles entara casa e quincalhari…
Intermediarios del comercio de muebles, art¡culos para el hogar y ferreter¡a
5116 2'00% 1'60%
Intermediaris del comer‡ de tŠxtils, peces de vestir, cal‡at i articles de cuir
Intermedi rios do com‚rcio de tˆxteis, roupa de vestir, cal‡ado e artigos de couro
Intermediaris deth comŠr‡ de textils, pŠces de vestir, cau‡at e articles de cuer
Intermediarios del comercio de textiles, prendas de vestir, calzado y art¡culos de cuero
51160
Intermediaris del comer‡ de tŠxtils, peces de vestir, cal‡at i articles de cuir
Intermedi rios do com‚rcio de tˆxteis, roupa de vestir, cal‡ado e artigos de couro
Intermediaris deth comŠr‡ de textils, pŠces de vestir, cau‡at e articles de cuer
Intermediarios del comercio de textiles, prendas de vestir, calzado y art¡culos de cuero
5117 2'00% 1'60%
Intermediaris del comer‡ de productes alimentaris, begudes i tabac
Intermedi rios do com‚rcio de produtos aliment¡cios, bebidas e tabaco
Intermediaris deth comŠr‡ de productes alimentaris, beuendes e tabac
Intermediarios del comercio de productos alimenticios, bebidas y tabaco
51170
Intermediaris del comer‡ de productes alimentaris, begudes i tabac
Intermedi rios do com‚rcio de produtos aliment¡cios, bebidas e tabaco
Intermediaris deth comŠr‡ de productes alimentaris, beuendes e tabac
Intermediarios del comercio de productos alimenticios, bebidas y tabaco
5118 2'00% 1'60%
Intermediaris del comer‡ especialitzats en la venda de productes espec¡fics o grups de productes no esmentats anteriorment
Intermedi rios do com‚rcio especializados na venda de produtos espec¡ficos ou grupos de produtos nom mencionados anteriormente
Intermediaris deth comŠr‡ especializadi ena venta de productes especifics o grops de productes non mencionadi anteriorament
Intermediarios del comercio especializados en la venta de productos espec¡ficos o grupos de productos no mencionados anteriormente
51180
Intermediaris del comer‡ especialitzats en la venda de productes espec¡fics o grups de productes no esmentats anteriorment
Intermedi rios do com‚rcio especializados na venda de produtos espec¡ficos ou grupos de produtos nom mencionados anteriormente
Intermediaris deth comŠr‡ especializadi ena venta de productes especifics o grops de productes non mencionadi anteriorament
Intermediarios del comercio especializados en la venta de productos espec¡ficos o grupos de productos no mencionados anteriormente
5119 2'00% 1'60%
Intermediaris del comer‡ de productes diversos
Intermedi rios do com‚rcio de produtos diversos
Intermediaris deth comŠr‡ de productes diuŠrsi
Intermediarios del comercio de productos diversos
51190
Intermediaris del comer‡ de productes diversos
Intermedi rios do com‚rcio de produtos diversos
Intermediaris deth comŠr‡ de productes diuŠrsi
Intermediarios del comercio de productos diversos
512
Comer‡ a l'engr•s de primeres matŠries agr…ries i d'animals vius
Com‚rcio por grosso de mat‚rias primas agr rias e de animais vivos
ComŠr‡ en gr•s de prumŠres matŠries agr…ries e d'animaus viues
Comercio al por mayor de materias primas agrarias y de animales vivos
5121 2'00% 1'60%
Comer‡ a l'engr•s de cereals, llavors i aliments per al bestiar
Com‚rcio por grosso de cereais, sementes e alimentos para o gado
ComŠr‡ en gr•s de granatges, semes e neurituds entath bestiar
Comercio al por mayor de cereales, simientes y alimentos para el ganado
51210
Comer‡ a l'engr•s de cereals, llavors i aliments per al bestiar
Com‚rcio por grosso de cereais, sementes e alimentos para o gado
ComŠr‡ en gr•s de granatges, semes e neurituds entath bestiar
Comercio al por mayor de cereales, simientes y alimentos para el ganado
5122 2'00% 1'60%
Comer‡ a l'engr•s de flors i plantes
Com‚rcio por grosso de flores e plantas
ComŠr‡ en gr•s de flors e plantes
Comercio al por mayor de flores y plantas
51220
Comer‡ a l'engr•s de flors i plantes
Com‚rcio por grosso de flores e plantas
ComŠr‡ en gr•s de flors e plantes
Comercio al por mayor de flores y plantas
5123 2'00% 1'60%
Comer‡ a l'engr•s d'animals vius
Com‚rcio por grosso de animais vivos
ComŠr‡ en gr•s d'animaus viues
Comercio al por mayor de animales vivos
51230
Comer‡ a l'engr•s d'animals vius
Com‚rcio por grosso de animais vivos
ComŠr‡ en gr•s d'animaus viues
Comercio al por mayor de animales vivos
5124 2'00% 1'60%
Comer‡ a l'engr•s de cuirs i pells
Com‚rcio por grosso de couros e peles
ComŠr‡ en gr•s de cuers e pŠths
Comercio al por mayor de cueros y pieles
51240
Comer‡ a l'engr•s de cuirs i pells
Com‚rcio por grosso de couros e peles
ComŠr‡ en gr•s de cuers e pŠths
Comercio al por mayor de cueros y pieles
5125 2'00% 1'60%
Comer‡ a l'engr•s de tabac en brut
Com‚rcio por grosso de tabaco em ramo
ComŠr‡ en gr•s de tabac en brut
Comercio al por mayor de tabaco en rama
51250
Comer‡ a l'engr•s de tabac en brut
Com‚rcio por grosso de tabaco em ramo
ComŠr‡ en gr•s de tabac en brut
Comercio al por mayor de tabaco en rama
513
Comer‡ a l'engr•s de productes alimentaris, begudes i tabac
Com‚rcio por grosso de produtos aliment¡cios, bebidas e tabaco
ComŠr‡ en gr•s de productes alimentaris, beuendes e tabac
Comercio al por mayor de productos alimenticios, bebidas y tabaco
5131 2'00% 1'60%
Comer‡ a l'engr•s de fruites, patates i verdures
Com‚rcio por grosso de frutas, batatas e verduras
ComŠr‡ en gr•s de frutes, truhes e verdugalhs
Comercio al por mayor de frutas, patatas y verduras
51310
Comer‡ a l'engr•s de fruites, patates i verdures
Com‚rcio por grosso de frutas, batatas e verduras
ComŠr‡ en gr•s de frutes, truhes e verdugalhs
Comercio al por mayor de frutas, patatas y verduras
5132 2'00% 1'60%
Comer‡ a l'engr•s de carn i productes carnis
Com‚rcio por grosso de carne e produtos c rnicos
ComŠr‡ en gr•s de carn e productes carnis
Comercio al por mayor de carne y productos c rnicos
51321
Comer‡ a l'engr•s de carn
Com‚rcio por grosso de carne
ComŠr‡ en gr•s de carn
Comercio al por mayor de carne
51322
Comer‡ a l'engr•s de productes carnis
Com‚rcio por grosso de produtos c rnicos
ComŠr‡ en gr•s de productes carnis
Comercio al por mayor de productos c rnicos
51323
Comer‡ a l'engr•s de volateria i altres animals de granja i ca‡a
Com‚rcio por grosso de volataria e outros animais de granja e ca‡a
ComŠr‡ en gr•s de poralha e auti animaus de granja e ca‡a
Comercio al por mayor de volater¡a y otros animales de granja y caza
5133 2'00% 1'60%
Comer‡ a l'engr•s de productes lactis, ous, olis i greixos comestibles
Com‚rcio por grosso de produtos l cteos, ovos, azeites e gorduras comest¡veis
ComŠr‡ en gr•s de productes leitassŠrs, ueus, •lis e grŠishi comestibles
Comercio al por mayor de productos l cteos, huevos, aceites y grasas comestibles
51330
Comer‡ a l'engr•s de productes lactis, ous, olis i greixos comestibles
Com‚rcio por grosso de produtos l cteos, ovos, azeites e gorduras comest¡veis
ComŠr‡ en gr•s de productes leitassŠrs, ueus, •lis e grŠishi comestibles
Comercio al por mayor de productos l cteos, huevos, aceites y grasas comestibles
5134 2'00% 1'60%
Comer‡ a l'engr•s de begudes
Com‚rcio por grosso de bebidas
ComŠr‡ en gr•s de begudes
Comercio al por mayor de bebidas
51340
Comer‡ a l'engr•s de begudes
Com‚rcio por grosso de bebidas
ComŠr‡ en gr•s de begudes
Comercio al por mayor de bebidas
5135 2'00% 1'60%
Comer‡ a l'engr•s de productes del tabac
Com‚rcio por grosso de produtos do tabaco
ComŠr‡ en gr•s de productes deth tabac
Comercio al por mayor de productos del tabaco
51350
Comer‡ a l'engr•s de productes del tabac
Com‚rcio por grosso de produtos do tabaco
ComŠr‡ en gr•s de productes deth tabac
Comercio al por mayor de productos del tabaco
5136 2'00% 1'60%
Comer‡ a l'engr•s de sucre, xocolata i confiteria
Com‚rcio por grosso de a‡£car, chocolate e confeitaria
ComŠr‡ en gr•s de sucre, chicolate e confisaria
Comercio al por mayor de az£car, chocolate y confiter¡a
51360
Comer‡ a l'engr•s de sucre, xocolata i confiteria
Com‚rcio por grosso de a‡£car, chocolate e confeitaria
ComŠr‡ en gr•s de sucre, chicolate e confisaria
Comercio al por mayor de az£car, chocolate y confiter¡a
5137 2'00% 1'60%
Comer‡ a l'engr•s de cafŠ, te, cacau i espŠcies
Com‚rcio por grosso de caf‚, ch , cacau e especiarias
ComŠr‡ en gr•s de cafŠ, tŠ, cacau e espŠcies
Comercio al por mayor de caf‚, t‚, cacao y especias
51370
Comer‡ a l'engr•s de cafŠ, te, cacau i espŠcies
Com‚rcio por grosso de caf‚, ch , cacau e especiarias
ComŠr‡ en gr•s de cafŠ, tŠ, cacau e espŠcies
Comercio al por mayor de caf‚, t‚, cacao y especias
5138 2'00% 1'60%
Comer‡ a l'engr•s de peix i marisc i altres productes alimentaris
Com‚rcio por grosso de pescados e mariscos e outros produtos aliment¡cios
ComŠr‡ en gr•s de peish e fruts de mar e auti productes alimentaris
Comercio al por mayor de pescados y mariscos y otros productos alimenticios
51381
Comer‡ a l'engr•s de peix i marisc
Com‚rcio por grosso de pescados e mariscos
ComŠr‡ en gr•s de peish e fruts de mar
Comercio al por mayor de pescados y mariscos
51382
Comer‡ a l'engr•s d'altres productes alimentaris
Com‚rcio por grosso de outros produtos aliment¡cios
ComŠr‡ en gr•s d'auti productes alimentaris
Comercio al por mayor de otros productos alimenticios
5139 2'00% 1'60%
Comer‡ a l'engr•s, no especialitzat, de productes alimentaris, begudes i tabac
Com‚rcio por grosso, nom especializado, de produtos aliment¡cios, bebidas e tabaco
ComŠr‡ en gr•s, non especializat, de productes alimentaris, beuendes e tabac
Comercio al por mayor, no especializado, de productos alimenticios, bebidas y tabaco
51391
Comer‡ a l'engr•s de productes alimentaris congelats
Com‚rcio por grosso de produtos aliment¡cios congelados
ComŠr‡ en gr•s de productes alimentaris congla‡adi
Comercio al por mayor de productos alimenticios congelados
51392
Comer‡ a l'engr•s, no especialitzat, d'altres productes alimentaris, begudes i tabac
Com‚rcio por grosso nom especializado, de outros produtos aliment¡cios, bebidas e tabaco
ComŠr‡ en gr•s, non especializat, d'auti productes alimentaris, beuendes e tabac
Comercio al por mayor no especializado, de otros productos alimenticios, bebidas y tabaco
514
Comer‡ a l'engr•s de productes de consum, diferents dels alimentaris
Com‚rcio por grosso de produtos de consumo, distinto dos aliment¡cios
ComŠr‡ en gr•s de productes de consum, dispariŠrs des alimentaris
Comercio al por mayor de productos de consumo, distinto de los alimenticios
5141 2'00% 1'60%
Comer‡ a l'engr•s de tŠxtils
Com‚rcio por grosso de tˆxteis
ComŠr‡ en gr•s de textils
Comercio al por mayor de textiles
51410
Comer‡ a l'engr•s de tŠxtils
Com‚rcio por grosso de tˆxteis
ComŠr‡ en gr•s de textils
Comercio al por mayor de textiles
5142 2'00% 1'60%
Comer‡ a l'engr•s de peces de vestir i cal‡at
Com‚rcio por grosso de roupa de vestir e cal‡ado
ComŠr‡ en gr•s de pŠces de vestir e cau‡at
Comercio al por mayor de prendas de vestir y calzado
51421
Comer‡ a l'engr•s de peces de vestir (incloses les de cuir i la pelleteria)
Com‚rcio por grosso de roupa de vestir (inclu¡das as roupa de couro e pelaria)
ComŠr‡ en gr•s de pŠces de vestir (includides es de cuer e era pelataria)
Comercio al por mayor de prendas de vestir (incluidas las prendas de cuero y peleter¡a)
51422
Comer‡ a l'engr•s de cal‡at
Com‚rcio por grosso de cal‡ado
ComŠr‡ en gr•s de cau‡at
Comercio al por mayor de calzado
51423
Comer‡ a l'engr•s d'accessoris
Com‚rcio por grosso de acess¢rios
ComŠr‡ en gr•s d'access•ris
Comercio al por mayor de accesorios
5143 2'00% 1'60%
Comer‡ a l'engr•s d'aparells electrodomŠstics, de r…dio i de televisi¢
Com‚rcio por grosso de aparatos electrodom‚sticos, de r dio e de televisom
ComŠr‡ en gr•s d'aparelhs electrodomestics, de r…dio e de television
Comercio al por mayor de aparatos electrodom‚sticos, de radio y de televisi¢n
51430
Comer‡ a l'engr•s d'aparells electrodomŠstics, de r…dio i de televisi¢
Com‚rcio por grosso de aparatos electrodom‚sticos, de r dio e de televisom
ComŠr‡ en gr•s d'aparelhs electrodomestics, de r…dio e de television
Comercio al por mayor de aparatos electrodom‚sticos, de radio y de televisi¢n
5144 2'00% 1'60%
Comer‡ a l'engr•s de porcellana i cristalleria, papers pintats i articles de neteja
Com‚rcio por grosso de porcelana e cristalaria, pap‚is pintados e artigos de limpeza
ComŠr‡ en gr•s de porcelana e veiraria, papŠrs pintadi e articles de neteja
Comercio al por mayor de porcelana y cristaler¡a, papeles pintados y art¡culos de limpieza
51441
Comer‡ a l'engr•s de porcellana i cristalleria
Com‚rcio por grosso de porcelana e cristalaria
ComŠr‡ en gr•s de porcelana e veiraria
Comercio al por mayor de porcelana y cristaler¡a
51442
Comer‡ a l'engr•s de papers pintats i articles de neteja
Com‚rcio por grosso de pap‚is pintados e artigos de limpeza
ComŠr‡ en gr•s de papŠrs pintadi e articles de neteja
Comercio al por mayor de papeles pintados y art¡culos de limpieza
5145 2'00% 1'60%
Comer‡ a l'engr•s de perfumeria i productes de bellesa
Com‚rcio por grosso de perfumaria e produtos de beleza
ComŠr‡ en gr•s de perfumaria e productes de beutat
Comercio al por mayor de perfumer¡a y productos de belleza
51450
Comer‡ a l'engr•s de perfumeria i productes de bellesa
Com‚rcio por grosso de perfumaria e produtos de beleza
ComŠr‡ en gr•s de perfumaria e productes de beutat
Comercio al por mayor de perfumer¡a y productos de belleza
5146 2'00% 1'60%
Comer‡ a l'engr•s de productes farmacŠutics
Com‚rcio por grosso de produtos farmacˆuticos
ComŠr‡ en gr•s de productes farmaceutics
Comercio al por mayor de productos farmac‚uticos
51460
Comer‡ a l'engr•s de productes farmacŠutics
Com‚rcio por grosso de produtos farmacˆuticos
ComŠr‡ en gr•s de productes farmaceutics
Comercio al por mayor de productos farmac‚uticos
5147 2'00% 1'60%
Comer‡ a l'engr•s d'altres b‚ns de consum diferents dels alimentaris
Com‚rcio por grosso de outros bens de consumo distinto dos aliment¡cios
ComŠr‡ en gr•s d'auti bens de consum dispariŠrs des alimentaris
Comercio al por mayor de otros bienes de consumo distinto de los alimenticios
51471
Comer‡ a l'engr•s d'articles de papereria, llibres i similars
Com‚rcio por grosso de artigos de papelaria, livros e similares
ComŠr‡ en gr•s d'articles de papetaria, libres e similars
Comercio al por mayor de art¡culos de papeler¡a, libros y similares
51472
Comer‡ a l'engr•s de jocs i joguines
Com‚rcio por grosso de jogos e joguetes
ComŠr‡ en gr•s de j•cs e joguets
Comercio al por mayor de juegos y juguetes
51473
Comer‡ a l'engr•s de rellotges, joieria i argenteria
Com‚rcio por grosso de rel¢gios, joalheria, prataria
ComŠr‡ en gr•s de rel•tges, joielaria e argentaria
Comercio al por mayor de relojes, joyer¡a, plater¡a
51474
Comer‡ a l'engr•s d'articles de marroquineria i viatge, i altres articles de cuir
Com‚rcio por grosso de artigos de marroquinaria e viagem e outros artigos de couro
ComŠr‡ en gr•s d'articles de marroquinaria e viatge, e auti articles de cuer
Comercio al por mayor de art¡culos de marroquiner¡a y viaje y otros art¡culos de cuero
51475
Comer‡ a l'engr•s d'altres articles d'£s domŠstic
Com‚rcio por grosso de outros artigos de uso dom‚stico
ComŠr‡ en gr•s d'auti articles d'emplec domestic
Comercio al por mayor de otros art¡culos de uso dom‚stico
515
Comer‡ a l'engr•s de productes no agraris semielaborats, ferralla i productes de rebuig
Com‚rcio por grosso de produtos nom agrarios semielaborados, ferros velhos e produtos de refugo
ComŠr‡ en gr•s de productes non agraris semielaboradi, herralha e productes de ref£s
Comercio al por mayor de productos no agrarios semielaborados, chatarra y productos de desecho
5151 2'00% 1'60%
Comer‡ a l'engr•s de combustibles s•lids, l¡quids i gasosos, i productes similars
Com‚rcio por grosso de combust¡veis s¢lidos, l¡quidos e gasosos e produtos similares
ComŠr‡ en gr•s de combustibles solids, liquids e gasosi, e productes similars
Comercio al por mayor de combustibles s¢lidos, l¡quidos y gaseosos y productos similares
51510
Comer‡ a l'engr•s de combustibles s•lids, l¡quids i gasosos, i productes similars
Com‚rcio por grosso de combust¡veis s¢lidos, l¡quidos e gasosos e produtos similares
ComŠr‡ en gr•s de combustibles solids, liquids e gasosi, e productes similars
Comercio al por mayor de combustibles s¢lidos, l¡quidos y gaseosos y productos similares
5152 2'00% 1'60%
Comer‡ a l'engr•s de metalls i minerals met…lúlics
Com‚rcio por grosso de metais e minerais met licos
ComŠr‡ en gr•s de metaus e mineraus metallics
Comercio al por mayor de metales y minerales met licos
51521
Comer‡ a l'engr•s de minerals met…lúlics
Com‚rcio por grosso de minerais met licos
ComŠr‡ en gr•s de mineraus metallics
Comercio al por mayor de minerales met licos
51522
Comer‡ a l'engr•s de ferro i acer
Com‚rcio por grosso de ferro e  cero
ComŠr‡ en gr•s de hŠr e aciŠr
Comercio al por mayor de hierro y acero
51523
Comer‡ a l'engr•s de metalls preciosos
Com‚rcio por grosso de metais preciosos
ComŠr‡ en gr•s de metaus preciosi
Comercio al por mayor de metales preciosos
51524
Comer‡ a l'engr•s de metalls no fŠrrics
Com‚rcio por grosso de metais nom f‚rreos
ComŠr‡ en gr•s de metaus non herrics
Comercio al por mayor de metales no f‚rreos
5153 2'00% 1'60%
Comer‡ a l'engr•s de fusta, materials de construcci¢ i aparells sanitaris
Com‚rcio por grosso de madeira, materiais de constru‡om e aparatos sanit rios
ComŠr‡ en gr•s de husta, materiaus de bastiment e aparelhs sanitaris
Comercio al por mayor de madera, materiales de construcci¢n y aparatos sanitarios
51531
Comer‡ a l'engr•s de fusta
Com‚rcio por grosso de madeira
ComŠr‡ en gr•s de husta
Comercio al por mayor de madera
51532
Comer‡ a l'engr•s de pintures i vernissos
Com‚rcio por grosso de pinturas e vernizes
ComŠr‡ en gr•s de pintures e vernissi
Comercio al por mayor de pinturas y barnices
51533
Comer‡ a l'engr•s de materials b…sics de construcci¢
Com‚rcio por grosso de materiais b sicos de constru‡om
ComŠr‡ en gr•s de materiaus basics de bastiment
Comercio al por mayor de materiales b sicos de construcci¢n
51534
Comer‡ a l'engr•s d'altres materials de construcci¢ per a instalúlacions d'edificis
Com‚rcio por grosso de outros materiais de constru‡om para instala‡ons de edif¡cios
ComŠr‡ en gr•s d'autes materiaus de bastiment ent… installacions de bastisses
Comercio al por mayor de otros materiales de construcci¢n para instalaciones de edificios
5154 2'00% 1'60%
Comer‡ a l'engr•s de ferreteria, lampisteria i calefacci¢
Com‚rcio por grosso de quinquilharia, encanamento e calefac‡om
ComŠr‡ en gr•s de quincalhari…, lampistaria e cauhatge
Comercio al por mayor de ferreter¡a, fontaner¡a y calefacci¢n
51541
Comer‡ a l'engr•s de ferreteria
Com‚rcio por grosso de quinquilharia
ComŠr‡ en gr•s de quincalhari…
Comercio al por mayor de ferreter¡a
51542
Comer‡ a l'engr•s de materials de lampisteria i calefacci¢
Com‚rcio por grosso de materiais de encanamento e calefac‡om
ComŠr‡ en gr•s de materiaus de lampistaria e cauhatge
Comercio al por mayor de materiales de fontaner¡a y calefacci¢n
5155 2'00% 1'60%
Comer‡ a l'engr•s de productes qu¡mics
Com‚rcio por grosso de produtos qu¡micos
ComŠr‡ en gr•s de productes quimics
Comercio al por mayor de productos qu¡micos
51551
Comer‡ a l'engr•s de fertilitzants i productes qu¡mics per a l'agricultura
Com‚rcio por grosso de fertilizantes e produtos qu¡micos para a agricultura
ComŠr‡ en gr•s de fertilizants e productes quimics entara agricultura
Comercio al por mayor de fertilizantes y productos qu¡micos para la agricultura
51552
Comer‡ a l'engr•s de cautx£ i matŠries pl…stiques en formes prim…ries
Com‚rcio por grosso de caucho e mat‚rias pl sticas em formas prim rias
ComŠr‡ en gr•s de cauchoc e matŠries plastiques en formes prim…ries
Comercio al por mayor de caucho y materias pl sticas en formas primarias
51553
Comer‡ a l'engr•s de productes qu¡mics industrials
Com‚rcio por grosso de produtos qu¡micos industriais
ComŠr‡ en gr•s de productes quimics industriaus
Comercio al por mayor de productos qu¡micos industriales
5156 2'00% 1'60%
Comer‡ a l'engr•s d'altres productes semielaborats
Com‚rcio por grosso de outros produtos semielaborados
ComŠr‡ en gr•s d'auti productes semielaboradi
Comercio al por mayor de otros productos semielaborados
51560
Comer‡ a l'engr•s d'altres productes semielaborats
Com‚rcio por grosso de outros produtos semielaborados
ComŠr‡ en gr•s d'auti productes semielaboradi
Comercio al por mayor de otros productos semielaborados
5157 2'00% 1'60%
Comer‡ a l'engr•s de ferralla i productes de rebuig
Com‚rcio por grosso de ferros velhos e produtos de refugo
ComŠr‡ en gr•s de herralha e productes de ref£s
Comercio al por mayor de chatarra y productos de desecho
51571
Comer‡ a l'engr•s de ferralla
Com‚rcio por grosso de ferros velhos
ComŠr‡ en gr•s de herralha
Comercio al por mayor de chatarra
51572
Comer‡ a l'engr•s d'altres productes de rebuig
Com‚rcio por grosso de outros produtos de refugo
ComŠr‡ en gr•s d'auti productes de ref£s
Comercio al por mayor de otros productos de desecho
516
Comer‡ a l'engr•s de maquin…ria i equips
Com‚rcio por grosso de maquinaria e equipa
ComŠr‡ en gr•s de maquin…ria e equipes
Comercio al por mayor de maquinaria y equipo
5160 2'00% 1'60%
Comer‡ a l'engr•s d'altres components i equips electr•nics
Com‚rcio por grosso de outros componentes e equipas electr¢nicas
ComŠr‡ en gr•s d'auti components e equipes electroniques
Comercio al por mayor de otros componentes y equipos electr¢nicos
51600
Comer‡ a l'engr•s d'altres components i equips electr•nics
Com‚rcio por grosso de outros componentes e equipas electr¢nicas
ComŠr‡ en gr•s d'auti components e equipes electroniques
Comercio al por mayor de otros componentes y equipos electr¢nicos
5161 2'00% 1'60%
Comer‡ a l'engr•s de m…quines eina
Com‚rcio por grosso de m quinas ferramenta
ComŠr‡ en gr•s de maquines esturment
Comercio al por mayor de m quinas herramienta
51611
Comer‡ a l'engr•s de maquin…ria per treballar la fusta i el suro
Com‚rcio por grosso de maquinaria para trabalhar a madeira e a corti‡a
ComŠr‡ en gr•s de maquin…ria ent… trabalhar era husta e eth soro
Comercio al por mayor de maquinaria para trabajar la madera y el corcho
51612
Comer‡ a l'engr•s de m…quines eina per treballar els metalls
Com‚rcio por grosso de m quinas ferramenta para trabalhar os metais
ComŠr‡ en gr•s de maquines esturment ent… trabalhar es metals
Comercio al por mayor de m quinas herramienta para trabajar los metales
5162 2'00% 1'60%
Comer‡ a l'engr•s de maquin…ria per a la mineria, la construcci¢ i l'enginyeria civil
Com‚rcio por grosso de maquinaria para a minera‡om, a constru‡om e a engenharia civil
ComŠr‡ en gr•s de maquin…ria entara minaria, eth bastiment e era engenharia civila
Comercio al por mayor de maquinaria para la miner¡a, la construcci¢n y la ingenier¡a civil
51620
Comer‡ a l'engr•s de maquin…ria per a la mineria, la construcci¢ i l'enginyeria civil
Com‚rcio por grosso de maquinaria para a minera‡om, a constru‡om e a engenharia civil
ComŠr‡ en gr•s de maquin…ria entara minaria, eth bastiment e era engenharia civila
Comercio al por mayor de maquinaria para la miner¡a, la construcci¢n y la ingenier¡a civil
5163 2'00% 1'60%
Comer‡ a l'engr•s de maquin…ria per a les ind£stries tŠxtils, m…quines de cosir i de tricotar
Com‚rcio por grosso de maquinaria para a ind£stria tˆxtil, m quinas de coser e tricotar
ComŠr‡ en gr•s de maquin…ria ent…s industries textiles, maquines de c¢ser e de tricotar
Comercio al por mayor de maquinaria para la industria textil, m quinas de coser y tricotar
51630
Comer‡ a l'engr•s de maquin…ria per a les ind£stries tŠxtils, m…quines de cosir i de tricotar
Com‚rcio por grosso de maquinaria para a ind£stria tˆxtil, m quinas de coser e tricotar
ComŠr‡ en gr•s de maquin…ria ent…s industries textiles, maquines de c¢ser e de tricotar
Comercio al por mayor de maquinaria para la industria textil, m quinas de coser y tricotar
5166 2'00% 1'60%
Comer‡ a l'engr•s de m…quines, accessoris i eines agr¡coles, inclosos els tractors
Com‚rcio por grosso de m quinas, acess¢rios e £teis agr¡colas, inclu¡dos os tractores
ComŠr‡ en gr•s de maquines, access•ris e esturments agric•les, includidi es tractors
Comercio al por mayor de m quinas, accesorios y £tiles agr¡colas, incluidos los tractores
51660
Comer‡ a l'engr•s de m…quines, accessoris i eines agr¡coles, inclosos els tractors
Com‚rcio por grosso de m quinas, acess¢rios e £teis agr¡colas, inclu¡dos os tractores
ComŠr‡ en gr•s de maquines, access•ris e esturments agric•les, includidi es tractors
Comercio al por mayor de m quinas, accesorios y £tiles agr¡colas, incluidos los tractores
5167 2'00% 1'60%
Comer‡ a l'engr•s d'ordinadors, perifŠrics i programes inform…tics
Com‚rcio por grosso de computadores, perif‚ricos e programas inform ticos
ComŠr‡ en gr•s d'ordinadors, periferics e programes informatics
Comercio al por mayor de ordenadores, perif‚ricos y programas inform ticos
51670
Comer‡ a l'engr•s d'ordinadors, perifŠrics i programes inform…tics
Com‚rcio por grosso de computadores, perif‚ricos e programas inform ticos
ComŠr‡ en gr•s d'ordinadors, periferics e programes informatics
Comercio al por mayor de ordenadores, perif‚ricos y programas inform ticos
5168 2'00% 1'60%
Comer‡ a l'engr•s d'altres m…quines i equips d'oficina
Com‚rcio por grosso de outras m quinas e equipas de oficina
ComŠr‡ en gr•s d'autes maquines e equipes de burŠu
Comercio al por mayor de otras m quinas y equipos de oficina
51680
Comer‡ a l'engr•s d'altres m…quines i equips d'oficina
Com‚rcio por grosso de outras m quinas e equipas de oficina
ComŠr‡ en gr•s d'autes maquines e equipes de burŠu
Comercio al por mayor de otras m quinas y equipos de oficina
5169 2'00% 1'60%
Comer‡ a l'engr•s d'altra maquin…ria per a la ind£stria, el comer‡ i la navegaci¢
Com‚rcio por grosso de outra maquinaria para a ind£stria, o com‚rcio e a navega‡om
ComŠr‡ en gr•s d'auta maquin…ria entara industria, eth comŠr‡ e era navegacion
Comercio al por mayor de otra maquinaria para la industria, el comercio y la navegaci¢n
51691
Comer‡ a l'engr•s d'altra maquin…ria per a la ind£stria
Com‚rcio por grosso de outra maquinaria para a ind£stria
ComŠr‡ en gr•s d'auta maquin…ria entara industria
Comercio al por mayor de otra maquinaria para la industria
51692
Comer‡ a l'engr•s d'altra maquin…ria per al comer‡ i la navegaci¢
Com‚rcio por grosso de outra maquinaria para o com‚rcio e a navega‡om
ComŠr‡ en gr•s d'auta maquin…ria entath comŠr‡ e era navegacion
Comercio al por mayor de otra maquinaria para el comercio y la navegaci¢n
517
Altre comer‡ a l'engr•s
Outro com‚rcio por grosso
Aute comŠr‡ en gr•s
Otro comercio al por mayor
5170 2'00% 1'60%
Altre comer‡ a l'engr•s
Outro com‚rcio por grosso
Aute comŠr‡ en gr•s
Otro comercio al por mayor
51700
Altre comer‡ a l'engr•s
Outro com‚rcio por grosso
Aute comŠr‡ en gr•s
Otro comercio al por mayor
52
Comer‡ al detall, excepte el comer‡ de vehicles de motor, motocicletes i ciclomotors; reparaci¢ d'efectes personals i efectes domŠstics
Com‚rcio a retalho, excepto o com‚rcio de ve¡culos de motor, motocicletas e ciclomotores; repara‡om de efectos pessoais e mob¡lia dom‚stica
ComŠr‡ ath detalh, exceptat eth comŠr‡ de ve‹culs de motor, motocicletes e ciclomotors; apariament d'efŠctes personaus e efŠctes domestics
Comercio al por menor, excepto el comercio de veh¡culos de motor, motocicletas y ciclomotores; reparaci¢n de efectos personales y enseres dom‚sticos
521
Comer‡ al detall en establiments no especialitzats
Com‚rcio a retalho em estabelecimentos nom especializados
ComŠr‡ ath detalh en establiments non especializats
Comercio al por menor en establecimientos no especializados
5211 1'00% 0'80%
Comer‡ al detall, amb predomini d'aliments, begudes i tabac en establiments no especialitzats
Com‚rcio a retalho, com predom¡nio de alimentos, bebidas e tabaco em estabelecimentos nom especializados
ComŠr‡ ath detalh, damb predominan‡a de neurituds, beuendes e tabac en establiments non especializats
Comercio al por menor, con predominio de alimentos, bebidas y tabaco en establecimientos no especializados
52111
Hipermercats (m‚s de 2.500 m2)
Hipermercados (mais de 2.500 m2)
Ipermercats (mŠs de 2.500 m2)
Hipermercados (m s de 2.500 m2)
52112
Supermercats (entre 2.499 i 400 m2)
Supermercados (entre 2.499 e 400 m2)
Supermercats (enter 2.499 e 400 m2)
Supermercados (entre 2.499 y 400 m2)
52113
Superserveis (entre 399 i 120 m2)
Superservi‡os (entre 399 e 120 m2)
Superservicis (enter 399 e 120 m2)
Superservicios (entre 399 y 120 m2)
52114
Autoserveis (entre 119 i 40 m2)
Autoservi‡os (entre 119 e 40 m2)
Autoservicis (enter 119 e 40 m2)
Autoservicios (entre 119 y 40 m2)
52115
Altres establiments no especialitzats
Outros estabelecimentos nom especializados
Auti establiments non especializats
Otros establecimientos no especializados
5212 1'00% 0'80%
Comer‡ al detall d'altres productes en establiments no especialitzats
Com‚rcio a retalho de outros produtos em estabelecimentos nom especializados
ComŠr‡ ath detalh d'auti productes en establiments non especializadi
Comercio al por menor de otros productos en establecimientos no especializados
52121
Grans magatzems
Grandes armazens
Grani magasŠms
Grandes almacenes
52122
Altre comer‡ al detall en establiments no especialitzats
Outro com‚rcio a retalho em estabelecimentos nom especializados
Aute comŠr‡ ath detalh en establiments non especializats
Otro comercio al por menor en establecimientos no especializados
522
Comer‡ al detall d'aliments, begudes i tabac en establiments especialitzats
Com‚rcio a retalho de alimentos, bebidas e tabaco em estabelecimentos especializados
ComŠr‡ ath detalh de neurituds, beuendes e tabac en establiments especializats
Comercio al por menor de alimentos, bebidas y tabaco en establecimientos especializados
5221 1'00% 0'80%
Comer‡ al detall de fruites i verdures
Com‚rcio a retalho de frutas e verduras
ComŠr‡ ath detalh de frutes e verdugalhs
Comercio al por menor de frutas y verduras
52210
Comer‡ al detall de fruites i verdures
Com‚rcio a retalho de frutas e verduras
ComŠr‡ ath detalh de frutes e verdugalhs
Comercio al por menor de frutas y verduras
5222 1'00% 0'80%
Comer‡ al detall de carn i productes carnis
Com‚rcio a retalho de carne e produtos c rnicos
ComŠr‡ ath detalh de carn e productes carnis
Comercio al por menor de carne y productos c rnicos
52220
Comer‡ al detall de carn i productes carnis
Com‚rcio a retalho de carne e produtos c rnicos
ComŠr‡ ath detalh de carn e productes carnis
Comercio al por menor de carne y productos c rnicos
5223 1'00% 0'80%
Comer‡ al detall de peix i marisc
Com‚rcio a retalho de pescados e mariscos
ComŠr‡ ath detalh de peish e fruts de mar
Comercio al por menor de pescados y mariscos
52230
Comer‡ al detall de peix i marisc
Com‚rcio a retalho de pescados e mariscos
ComŠr‡ ath detalh de peish e fruts de mar
Comercio al por menor de pescados y mariscos
5224 1'00% 0'80%
Comer‡ al detall de pa i productes de fleca, confiteria i pastisseria
Com‚rcio a retalho de pam e produtos de padaria, confeitaria e pastelaria
ComŠr‡ ath detalh de pan e productes de pastandŠra, confisaria e pastissaria
Comercio al por menor de pan y productos de panader¡a, confiter¡a y pasteler¡a
52240
Comer‡ al detall de pa i productes de fleca, confiteria i pastisseria
Com‚rcio a retalho de pam e produtos de padaria, confeitaria e pastelaria
ComŠr‡ ath detalh de pan e productes de pastandŠra, confisaria e pastissaria
Comercio al por menor de pan y productos de panader¡a, confiter¡a y pasteler¡a
5225 1'00% 0'80%
Comer‡ al detall de begudes
Com‚rcio a retalho de bebidas
ComŠr‡ ath detalh de begudes
Comercio al por menor de bebidas
52250
Comer‡ al detall de begudes
Com‚rcio a retalho de bebidas
ComŠr‡ ath detalh de begudes
Comercio al por menor de bebidas
5226 1'00% 0'80%
Comer‡ al detall de productes de tabac
Com‚rcio a retalho de produtos de tabaco
ComŠr‡ ath detalh de productes de tabac
Comercio al por menor de productos de tabaco
52260
Comer‡ al detall de productes de tabac
Com‚rcio a retalho de produtos de tabaco
ComŠr‡ ath detalh de productes de tabac
Comercio al por menor de productos de tabaco
5227 1'00% 0'80%
Altre comer‡ al detall en establiments especialitzats en alimentaci¢
Outro com‚rcio a retalho em estabelecimentos especializados em alimenta‡om
Aute comŠr‡ ath detalh en establiments especializadi en alimentacion
Otro comercio al por menor en establecimientos especializados en alimentaci¢n
52271
Comer‡ al detall de productes lactis
Com‚rcio a retalho de produtos l cteos
ComŠr‡ ath detalh de productes leitassŠrs
Comercio al por menor de productos l cteos
52272
Altre comer‡ al detall en establiments especialitzats en alimentaci¢
Outro com‚rcio a retalho em estabelecimentos especializados em alimenta‡om
Aute comŠr‡ ath detalh en establiments especializadi en alimentacion
Otro comercio al por menor en establecimientos especializados en alimentaci¢n
523
Comer‡ al detall de productes farmacŠutics, articles mŠdics, bellesa i higiene
Com‚rcio a retalho de produtos farmacˆuticos, artigos m‚dicos, beleza e higiene
ComŠr‡ ath detalh de productes farmaceutics, articles medicaus, beutat e igiŠna
Comercio al por menor de productos farmac‚uticos, art¡culos m‚dicos, belleza e higiene
5231 1'00% 0'80%
Comer‡ al detall de productes farmacŠutics
Com‚rcio a retalho de produtos farmacˆuticos
ComŠr‡ ath detalh de productes farmaceutics
Comercio al por menor de productos farmac‚uticos
52310
Comer‡ al detall de productes farmacŠutics
Com‚rcio a retalho de produtos farmacˆuticos
ComŠr‡ ath detalh de productes farmaceutics
Comercio al por menor de productos farmac‚uticos
5232 1'00% 0'80%
Comer‡ al detall d'articles mŠdics i ortopŠdics
Com‚rcio a retalho de artigos m‚dicos e ortop‚dicos
ComŠr‡ ath detalh d'articles medicaus e ortopedics
Comercio al por menor de art¡culos m‚dicos y ortop‚dicos
52320
Comer‡ al detall d'articles mŠdics i ortopŠdics
Com‚rcio a retalho de artigos m‚dicos e ortop‚dicos
ComŠr‡ ath detalh d'articles medicaus e ortopedics
Comercio al por menor de art¡culos m‚dicos y ortop‚dicos
5233 1'00% 0'80%
Comer‡ al detall de cosmŠtics i articles de tocador
Com‚rcio a retalho de cosm‚ticos e artigos de toucador
ComŠr‡ ath detalh de cosmetics e articles de vestidor
Comercio al por menor de cosm‚ticos y art¡culos de tocador
52330
Comer‡ al detall de cosmŠtics i articles de tocador
Com‚rcio a retalho de cosm‚ticos e artigos de toucador
ComŠr‡ ath detalh de cosmetics e articles de vestidor
Comercio al por menor de cosm‚ticos y art¡culos de tocador
524
Altre comer‡ al detall d'articles nous en establiments especialitzats
Outro com‚rcio a retalho de artigos novos em estabelecimentos especializados
Aute comŠr‡ ath detalh d'articles naui en establiments especializats
Otro comercio al por menor de art¡culos nuevos en establecimientos especializados
5241 1'00% 0'80%
Comer‡ al detall de tŠxtils
Com‚rcio a retalho de tˆxteis
ComŠr‡ ath detalh de textils
Comercio al por menor de textiles
52410
Comer‡ al detall de tŠxtils
Com‚rcio a retalho de tˆxteis
ComŠr‡ ath detalh de textils
Comercio al por menor de textiles
5242 1'00% 0'80%
Comer‡ al detall de peces de vestir
Com‚rcio a retalho de roupa de vestir
ComŠr‡ ath detalh de pŠces de vestir
Comercio al por menor de prendas de vestir
52420
Comer‡ al detall de peces de vestir
Com‚rcio a retalho de roupa de vestir
ComŠr‡ ath detalh de pŠces de vestir
Comercio al por menor de prendas de vestir
5243 1'00% 0'80%
Comer‡ al detall de cal‡at i articles de cuir
Com‚rcio a retalho de cal‡ado e artigos de couro
ComŠr‡ ath detalh de cau‡at e articles de cuer
Comercio al por menor de calzado y art¡culos de cuero
52430
Comer‡ al detall de cal‡at i articles de cuir
Com‚rcio a retalho de cal‡ado e artigos de couro
ComŠr‡ ath detalh de cau‡at e articles de cuer
Comercio al por menor de calzado y art¡culos de cuero
5244 1'00% 0'80%
Comer‡ al detall de mobles; aparells d'ilúluminaci¢ i altres articles per a la llar
Com‚rcio a retalho de m¢veis; aparatos de ilumina‡om e outros artigos para o lar
ComŠr‡ ath detalh de m•bles; aparelhs de illuminacion e auti articles entara casa
Comercio al por menor de muebles; aparatos de iluminaci¢n y otros art¡culos para el hogar
52440
Comer‡ al detall de mobles; aparells d'ilúluminaci¢ i altres articles per a la llar
Com‚rcio a retalho de m¢veis; aparatos de ilumina‡om e outros artigos para o lar
ComŠr‡ ath detalh de m•bles; aparelhs de illuminacion e auti articles entara casa
Comercio al por menor de muebles; aparatos de iluminaci¢n y otros art¡culos para el hogar
5245 1'00% 0'80%
Comer‡ al detall d'electrodomŠstics, aparells de r…dio, televisi¢ i so
Com‚rcio a retalho de electrodom‚sticos, aparatos de r dio, televisom e som
ComŠr‡ ath detalh d'electrodomestics, aparelhs de r…dio, television e son
Comercio al por menor de electrodom‚sticos, aparatos de radio, televisi¢n y sonido
52450
Comer‡ al detall d'electrodomŠstics, aparells de r…dio, televisi¢ i so
Com‚rcio a retalho de electrodom‚sticos, aparatos de r dio, televisom e som
ComŠr‡ ath detalh d'electrodomestics, aparelhs de r…dio, television e son
Comercio al por menor de electrodom‚sticos, aparatos de radio, televisi¢n y sonido
5246 1'00% 0'80%
Comer‡ al detall de ferreteria, pintures i vidre
Com‚rcio a retalho de quinquilharia, pinturas e vidro
ComŠr‡ ath detalh de quincalhari…, pintures e veire
Comercio al por menor de ferreter¡a, pinturas y vidrio
52461
Comer‡ al detall de ferreteria i vidre pla
Com‚rcio a retalho de quinquilharia e vidro plano
ComŠr‡ ath detalh de quincalhari… e veire plan
Comercio al por menor de ferreter¡a y vidrio plano
52462
Comer‡ al detall de materials de bricolatge
Com‚rcio a retalho de materiais de bricolagem
ComŠr‡ ath detalh de materiaus de bricolatge
Comercio al por menor de materiales de bricolaje
52463
Comer‡ al detall de materials de construcci¢, pintures i vernissos, i materials de sanejament
Com‚rcio a retalho de materiais de constru‡om, pinturas e vernizes, e material de saneamento
ComŠr‡ ath detalh de materiaus de bastiment, pintures e vernissi, e materiaus d'assanament
Comercio al por menor de materiales de construcci¢n, pinturas y barnices, y material de saneamiento
5247 1'00% 0'80%
Comer‡ al detall de llibres, peri•dics i papereria
Com‚rcio a retalho de livros, peri¢dicos e papelaria
ComŠr‡ ath detalh de libres, periodics e papetaria
Comercio al por menor de libros, peri¢dicos y papeler¡a
52470
Comer‡ al detall de llibres, peri•dics i papereria
Com‚rcio a retalho de livros, peri¢dicos e papelaria
ComŠr‡ ath detalh de libres, periodics e papetaria
Comercio al por menor de libros, peri¢dicos y papeler¡a
5248 1'00% 0'80%
Altre comer‡ al detall en establiments especialitzats
Outro com‚rcio a retalho em estabelecimentos especializados
Aute comŠr‡ ath detalh en establiments especializats
Otro comercio al por menor en establecimientos especializados
52481
Comer‡ al detall d'•ptica, fotografia i precisi¢
Com‚rcio a retalho de ¢ptica, fotografia e precisom
ComŠr‡ ath detalh de optica, fotografia e precision
Comercio al por menor de ¢ptica, fotograf¡a y precisi¢n
52482
Comer‡ al detall d'articles de rellotgeria, joieria i argenteria
Com‚rcio a retalho artigos de relojoaria, joalheria e prataria
ComŠr‡ ath detalh d'articles de relotjaria, joielaria e argentaria
Comercio al por menor art¡culos de relojer¡a, joyer¡a y plater¡a
52483
Comer‡ al detall de joguines i articles d'esport
Com‚rcio a retalho de joguetes e artigos de esporte
ComŠr‡ ath detalh de joguets e articles d'esp•rt
Comercio al por menor de juguetes y art¡culos de deporte
52484
Comer‡ al detall d'articles de drogueria, papers pintats i revestiments de terres
Com‚rcio a retalho de artigos de drogaria, pap‚is pintados e revestimentos de solos
ComŠr‡ ath detalh d'articles de drogaria, papŠrs pintadi e revestiments de tŠrres
Comercio al por menor de art¡culos de droguer¡a, papeles pintados y revestimientos de suelos
52485
Comer‡ al detall de llavors, flors, plantes i animals de companyia
Com‚rcio a retalho de sementes, flores, plantas e animais de companhia
ComŠr‡ ath detalh de semes, flors, plantes e animaus de companhia
Comercio al por menor de semillas, flores, plantas y animales de compa¤¡a
52486
Comer‡ al detall de combustibles, excepte per a vehicles autom•bils
Com‚rcio a retalho de combust¡veis (excepto para ve¡culos autom¢veis)
ComŠr‡ ath detalh de combustibles, exceptat ent… ve‹culs automobils
Comercio al por menor de combustibles (excepto para veh¡culos autom¢viles)
52487
Galeries d'art comercials
Galerias de arte comerciais
Galeries d'art comerciaus
Galer¡as de arte comerciales
52488
Altre comer‡ al detall
Outro com‚rcio a retalho
Aute comŠr‡ ath detalh
Otro comercio al por menor
525
Comer‡ al detall de b‚ns de segona m…, en establiments
Com‚rcio a retalho de bens de segunda mam, em estabelecimentos
ComŠr‡ ath detalh de bens de dusau man, en establiments
Comercio al por menor de bienes de segunda mano, en establecimientos
5250 1'00% 0'80%
Comer‡ al detall de b‚ns de segona m…, en establiments
Com‚rcio a retalho de bens de segunda mam, em estabelecimentos
ComŠr‡ ath detalh de bens de dusau man, en establiments
Comercio al por menor de bienes de segunda mano, en establecimientos
52501
Antiquaris
Antiqu rios
Antiquaris
Anticuarios
52502
Altre comer‡ al detall d'objectes de segona m…
Outro com‚rcio a retalho de objectos de segunda mam
Aute comŠr‡ ath detalh d'objŠctes de dusau man
Otro comercio al por menor de objetos de segunda mano
526
Comer‡ al detall no realitzat en establiments
Com‚rcio a retalho nom realizado em estabelecimentos
ComŠr‡ ath detalh non realizat en establiments
Comercio al por menor no realizado en establecimientos
5261 1'00% 0'80%
Comer‡ al detall per correspondŠncia i per Internet
Com‚rcio a retalho por correspondˆncia e por Internet
ComŠr‡ ath detalh per correspond‚ncia e per Internet
Comercio al por menor por correspondencia y por Internet
52610
Comer‡ al detall per correspondŠncia i per Internet
Com‚rcio a retalho por correspondˆncia e por Internet
ComŠr‡ ath detalh per correspond‚ncia e per Internet
Comercio al por menor por correspondencia y por Internet
5262 1'00% 0'80%
Comer‡ al detall en parades de venda i mercats ambulants
Com‚rcio a retalho em postos de venda e mercadinhos
ComŠr‡ ath detalh en estancades de venta e mercats ambulants
Comercio al por menor en puestos de venta y mercadillos
52620
Comer‡ al detall en parades de venda i mercats ambulants
Com‚rcio a retalho em postos de venda e mercadinhos
ComŠr‡ ath detalh en estancades de venta e mercats ambulants
Comercio al por menor en puestos de venta y mercadillos
5263 1'00% 0'80%
Altre comer‡ al detall non realizat en establiments
Outro com‚rcio a retalho nom realizado em estabelecimentos
Aute comŠr‡ ath detalh non realizat en establiments
Otro comercio al por menor no realizado en establecimientos
52631
Venda domicili…ria
Venda domicili ria
Venta domicili…ria
Venta domiciliaria
52632
Altres tipus de comer‡ al detall no realitzat en establiments
Outro tipo de com‚rcio a retalho nom realizado em estabelecimentos
Auti tipe de comŠr‡ ath detalh non realizat en establiments
Otro tipo de comercio al por menor no realizado en establecimientos
527
Reparaci¢ d'efectes personals i efectes domŠstics
Repara‡om de efectos pessoais e mob¡lia dom‚stica
Apariament d'efŠctes personaus e efŠctes domestics
Reparaci¢n de efectos personales y enseres dom‚sticos
5271 1'95% 1'30%
Reparaci¢ de cal‡at i altres articles de cuir
Repara‡om de cal‡ado e outros artigos de couro
Apariament de cau‡at e auti articles de cuer
Reparaci¢n de calzado y otros art¡culos de cuero
52710
Reparaci¢ de cal‡at i altres articles de cuir
Repara‡om de cal‡ado e outros artigos de couro
Apariament de cau‡at e auti articles de cuer
Reparaci¢n de calzado y otros art¡culos de cuero
5272 1'95% 1'30%
Reparaci¢ d'aparells domŠstics elŠctrics
Repara‡om de aparatos dom‚sticos el‚ctricos
Apariament d'aparelhs domestics electrics
Reparaci¢n de aparatos dom‚sticos el‚ctricos
52720
Reparaci¢ d'aparells domŠstics elŠctrics
Repara‡om de aparatos dom‚sticos el‚ctricos
Apariament d'aparelhs domestics electrics
Reparaci¢n de aparatos dom‚sticos el‚ctricos
5273 1'95% 1'30%
Reparaci¢ de rellotges i joieria
Repara‡om de rel¢gios e joalheria
Apariament de rel•tges e joielaria
Reparaci¢n de relojes y joyer¡a
52730
Reparaci¢ de rellotges i joieria
Repara‡om de rel¢gios e joalheria
Apariament de rel•tges e joielaria
Reparaci¢n de relojes y joyer¡a
5274 1'95% 1'30%
Altres reparacions
Outra repara‡om
Auti apariaments
Otra reparaci¢n
52740
Altres reparacions
Outra repara‡om
Auti apariaments
Otra reparaci¢n
H
Hoteleria
Hotelaria
Ostalaria
Hosteler¡a
HH
Hoteleria
Hotelaria
Ostalaria
Hosteler¡a
55
Hoteleria
Hotelaria
Ostalaria
Hosteler¡a
551
Hotels
Hot‚is
OtŠls
Hoteles
5510 0'65% 0'70%
Hotels
Hot‚is
OtŠls
Hoteles
55101
Hotels i motels
Hot‚is e mot‚is
OtŠls e motŠls
Hoteles y moteles
55102
Hostals i pensions
Estalagens e pensons
Ostaus e pensions
Hostales y pensiones
552
C…mpings i altres tipus d'allotjament de curta durada
Camping e outros tipos de hospedagem de curta dura‡om
Campings e auti tipes de lotjament de cuerta durada
Camping y otros tipos de hospedaje de corta duraci¢n
5521 0'65% 0'70%
Albergs juvenils i refugis de muntanya
Albergues juvenis e ref£gios de montanha
AubŠrges juveniles e refugis de montanha
Albergues juveniles y refugios de monta¤a
55211
Albergs juvenils
Albergues juvenis
AubŠrges juveniles
Albergues juveniles
55212
Refugis de muntanya
Ref£gio de montanha
Refugis de montanha
Refugio de monta¤a
5522 0'65% 0'70%
C…mpings
Camping
Campings
Camping
55220
C…mpings
Camping
Campings
Camping
5523 0'65% 0'70%
Altres tipus d'allotjament
Outros tipos de hospedagem
Auti tipes de lotjament
Otros tipos de hospedaje
55231
Apartaments tur¡stics
Apartamentos tur¡sticos
Apartaments toristics
Apartamentos tur¡sticos
55232
Centres i col•nies de vacances
Centros e col“nias de vaca‡ons
Centres e col•nies de vacances
Centros y colonias de vacaciones
55233
Altres allotjaments tur¡stics
Outros alojamentos tur¡sticos
Autes lotjaments toristics
Otros alojamientos tur¡sticos
55234
Altres allotjaments especials no tur¡stics
Outros alojamentos especiais nom tur¡sticos
Auti lotjaments especiaus non toristics
Otros alojamientos especiales no tur¡sticos
553
Restaurants
Restaurantes
Restaurants
Restaurantes
5530 0'65% 0'70%
Restaurants
Restaurantes
Restaurants
Restaurantes
55300
Restaurants
Restaurantes
Restaurants
Restaurantes
554
Establiments de begudes
Estabelecimentos de bebidas
Establiments de begudes
Establecimientos de bebidas
5540 0'65% 0'70%
Establiments de begudes
Estabelecimentos de bebidas
Establiments de begudes
Establecimientos de bebidas
55400
Establiments de begudes
Estabelecimentos de bebidas
Establiments de begudes
Establecimientos de bebidas
555
Menjadors colúlectius i provisi¢ de menjars preparats
Refeit¢rios colectivos e provisom de comidas preparadas
Minjadors collectius e provision de minjars preparadi
Comedores colectivos y provisi¢n de comidas preparadas
5551 0'65% 0'70%
Menjadors colúlectius
Refeit¢rios colectivos
Minjadors collectius
Comedores colectivos
55510
Menjadors colúlectius
Refeit¢rios colectivos
Minjadors collectius
Comedores colectivos
5552 0'65% 0'70%
Provisi¢ de menjars preparats
Provisom de comidas preparadas
Provision de minjars preparadi
Provisi¢n de comidas preparadas
55521
Provisi¢ de menjars preparats per a empreses
Provisom de comidas preparadas a empresas
Provision de minjars preparadi ent… empreses
Provisi¢n de comidas preparadas a empresas
55522
Altres activitats de provisi¢ de menjars
Outras actividades de provisom de comidas
Autes activitats de provision de minjars
Otros actividades de provisi¢n de comidas
I
Transport, emmagatzematge i comunicacions
Transporte, armazenagem e comunica‡ons
Transp•rt, emmagasinatge e comunicacions
Transporte, almacenamiento y comunicaciones
II
Transport, emmagatzematge i comunicacions
Transporte, armazenagem e comunica‡ons
Transp•rt, emmagasinatge e comunicacions
Transporte, almacenamiento y comunicaciones
60
Transport terrestre; transport per canonades
Transporte terrestre; transporte por tubagens
Transp•rt terrŠstre; transp•rt per canerades
Transporte terrestre; transporte por tuber¡as
601
Transport per ferrocarril
Transporte por ferrovia
Transp•rt per camin de hŠr
Transporte por ferrocarril
6010 2'25% 1'80%
Transport per ferrocarril
Transporte por ferrovia
Transp•rt per camin de hŠr
Transporte por ferrocarril
60100
Transport per ferrocarril
Transporte por ferrovia
Transp•rt per camin de hŠr
Transporte por ferrocarril
602
Altres tipus de transport terrestre
Outros tipos de transporte terrestre
Auti tipe de transp•rt terrŠstre
Otros tipos de transporte terrestre
6021 2'25% 1'80%
Altres tipus de transport terrestre regular de viatgers
Outros tipos de transporte terrestre regular de viajantes
Auti tipe de transp•rt terrŠstre regular de viatgŠrs
Otros tipos de transporte terrestre regular de viajeros
60211
Transport urb… i suburb… per ferrocarril (metro i superf¡cie)
Transporte urbano e suburbano por ferrovia (metro e superf¡cie)
Transp•rt urban e suburban per camin de hŠr (mŠtro e superf¡cia)
Transporte urbano y suburbano por ferrocarril (metro y superficie)
60212
Transport urb… regular de viatgers
Transporte urbano regular de viajantes
Transp•rt urban regular de viatgŠrs
Transporte urbano regular de viajeros
60213
Transport regular de viatgers per carretera
Transporte regular de viajantes por estrada
Transp•rt regular de viatgŠrs per carretŠra
Transporte regular de viajeros por carretera
60214
Altre transport regular (telefŠric, funicular i cremallera)
Outro transporte regular (telef‚rico, funicular e cremalheira)
Aute transp•rt regular (teleferic, funicular e cremalhŠra)
Otro transporte regular (telef‚rico, funicular y cremallera)
6022 2'25% 1'80%
Transport en taxi
Transporte por taxi
Transp•rt en taxi
Transporte por taxi
60220
Transport en taxi
Transporte por taxi
Transp•rt en taxi
Transporte por taxi
6023 2'25% 1'80%
Altres tipus de transport terrestre discrecional de viatgers
Outros tipos de transporte terrestre discrecional de viajantes
Auti tipes de transp•rt terrŠstre discrecionau de viatgŠrs
Otros tipos de transporte terrestre discrecional de viajeros
60230
Altres tipus de transport terrestre discrecional de viatgers
Outros tipos de transporte terrestre discrecional de viajantes
Auti tipes de transp•rt terrŠstre discrecionau de viatgŠrs
Otros tipos de transporte terrestre discrecional de viajeros
6024 2'25% 1'80%
Transport de mercaderies per carretera
Transporte de mercancias por estrada
Transp•rt de merces per carretŠra
Transporte de mercanc¡as por carretera
60241
Mudances
Mudan‡as
Mudances
Mudanzas
60242
Transport d'altres mercaderies per carretera
Transporte de outras mercancias por estrada
Transp•rt d'autes merces per carretŠra
Transporte de otras mercanc¡as por carretera
60243
Lloguer de camions amb conductor
Aluguer de camions com motorista
LoguŠr de camions damb conductor
Alquiler de camiones con conductor
603
Transport per canonada
Transporte por tubagem
Transp•rt per canerada
Transporte por tuber¡a
6030 2'25% 1'80%
Transport per canonada
Transporte por tubagem
Transp•rt per canerada
Transporte por tuber¡a
60300
Transport per canonada
Transporte por tubagem
Transp•rt per canerada
Transporte por tuber¡a
61
Transport mar¡tim, de cabotatge i per vies de navegaci¢ interiors
Transporte mar¡timo, de cabotagem e por vias de navega‡om interiores
Transp•rt maritim, de cabotatge e per vies de navegacion interiores
Transporte mar¡timo, de cabotaje y por v¡as de navegaci¢n interiores
611
Transport mar¡tim
Transporte mar¡timo
Transp•rt maritim
Transporte mar¡timo
6110 2'40% 2'10%
Transport mar¡tim
Transporte mar¡timo
Transp•rt maritim
Transporte mar¡timo
61100
Transport mar¡tim
Transporte mar¡timo
Transp•rt maritim
Transporte mar¡timo
612
Transport per vies de navegaci¢ interiors
Transporte por vias de navega‡om interiores
Transp•rt per vies de navegacion interiores
Transporte por v¡as de navegaci¢n interiores
6120 2'40% 2'10%
Transport per vies de navegaci¢ interiors
Transporte por vias de navega‡om interiores
Transp•rt per vies de navegacion interiores
Transporte por v¡as de navegaci¢n interiores
61200
Transport per vies de navegaci¢ interiors
Transporte por vias de navega‡om interiores
Transp•rt per vies de navegacion interiores
Transporte por v¡as de navegaci¢n interiores
62
Transport aeri i espacial
Transporte a‚reo e espacial
Transp•rt aerian e espaciau
Transporte a‚reo y espacial
621
Transport aeri regular
Transporte a‚reo regular
Transp•rt aerian regular
Transporte a‚reo regular
6210 2'25% 1'80%
Transport aeri regular
Transporte a‚reo regular
Transp•rt aerian regular
Transporte a‚reo regular
62100
Transport aeri regular
Transporte a‚reo regular
Transp•rt aerian regular
Transporte a‚reo regular
622
Transport aeri discrecional
Transporte a‚reo discrecional
Transp•rt aerian discrecionau
Transporte a‚reo discrecional
6220 2'25% 1'80%
Transport aeri discrecional
Transporte a‚reo discrecional
Transp•rt aerian discrecionau
Transporte a‚reo discrecional
62200
Transport aeri discrecional
Transporte a‚reo discricional
Transp•rt aerian discrecionau
Transporte a‚reo discrecional
623
Transport espacial
Transporte espacial
Transp•rt espaciau
Transporte espacial
6230 2'25% 1'80%
Transport espacial
Transporte espacial
Transp•rt espaciau
Transporte espacial
62300
Transport espacial
Transporte espacial
Transp•rt espaciau
Transporte espacial
63
Activitats afins al transport; activitats d'agŠncies de viatges
Actividades anexas aos transportes; actividades de agˆncias de viagens
Activitats pariones ath transp•rt; activitats d'ag‚ncies de viatges
Actividades anexas a los transportes; actividades de agencias de viajes
631
Manipulaci¢ i dip•sit de mercaderies
Manipula‡om e dep¢sito de mercancias
Manipulacion e depaus de merces
Manipulaci¢n y dep¢sito de mercanc¡as
6311 2'25% 1'80%
Manipulaci¢ de mercaderies
Manipula‡om de mercancias
Manipulacion de merces
Manipulaci¢n de mercanc¡as
63110
Manipulaci¢ de mercaderies
Manipula‡om de mercancias
Manipulacion de merces
Manipulaci¢n de mercanc¡as
6312 2'25% 1'80%
Dip•sit i emmagatzematge
Dep¢sito e armazenagem
Depaus e emmagasinatge
Dep¢sito y almacenamiento
63121
Dip•sit i emmagatzematge frigor¡fic
Dep¢sito e armazenagem frigor¡fico
Depaus e emmagasinatge frigorific
Dep¢sito y almacenamiento frigor¡fico
63122
Dip•sit i emmagatzematge de mercaderies perilloses
Dep¢sito e armazenagem de mercancias perigosas
Depaus e emmagasinatge de merces perilhoses
Dep¢sito y almacenamiento de mercanc¡as peligrosas
63123
Dip•sit i emmagatzematge en sitges
Dep¢sito e armazenagem em silos
Depaus e emmagasinatge en ciŠges
Dep¢sito y almacenamiento en silos
63124
Altres dip•sits i emmagatzematges
Outros dep¢sitos e armagenagens
Autes depausi e emmagasinatges
Otros dep¢sitos y almacenamientos
632
Altres activitats afins al transport
Outras actividades anexas aos transportes
Autes activitats pariones ath transp•rt
Otras actividades anexas a los transportes
6321 2'25% 1'80%
Altres activitats afins al transport terrestre
Outras actividades anexas ao transporte terrestre
Autes activitats pariones ath transp•rt terrŠstre
Otras actividades anexas al transporte terrestre
63211
Terminals i estacions de ferrocarril
Terminais e esta‡ons de ferrovia
Terminaus e estacions de camin de hŠr
Terminales y estaciones de ferrocarril
63212
Terminals d'estacions d'autobusos de viatgers
Terminais de esta‡ons de ¢nibus de viajantes
Terminaus d'estacions d'autobusi de viatgŠrs
Terminales de estaciones de autobuses de viajeros
63213
Autopistes de peatge i altres vies de peatge
Auto-estradas de peagem e outras vias de peagem
Autopistes de peatge e autes vies de peatge
Autopistas de peaje y otras v¡as de peaje
63214
Aparcaments
Estacionamentos
Parcatges
Aparcamientos
63215
Altres activitats afins al transport
Outras actividades anexas ao transporte
Autes activitats pariones ath transp•rt
Otras actividades anexas al transporte
6322 2'25% 1'80%
Altres activitats afins al transport mar¡tim
Outras actividades anexas ao transporte mar¡timo
Autes activitats pariones ath transp•rt maritim
Otras actividades anexas al transporte mar¡timo
63221
Explotaci¢ de ports i serveis portuaris
Explota‡ons de portos e servi‡os portu rios
Explotacion de p•rts e servicis portuaires
Explotaciones de puertos y servicios portuarios
63222
Altres activitats afins al transport mar¡tim
Outras actividades anexas ao transporte mar¡timo
Autes activitats pariones ath transp•rt maritim
Otras actividades anexas al transporte mar¡timo
6323 2'25% 1'80%
Altres activitats afins al transport aeri
Outras actividades anexas ao transporte a‚reo
Autes activitats pariones ath transp•rt aerian
Otras actividades anexas al transporte a‚reo
63231
Explotaci¢ d'aeroports
Explota‡ons de aeroportos
Explotacion d'aerop•rts
Explotaciones de aeropuertos
63232
Altres activitats diverses afins al transport aeri
Outras actividades diversas anexas ao transporte a‚reo
Autes activitats diuŠrses pariones ath transp•rt aerian
Otras actividades diversas anexas al transporte a‚reo
633
Activitats de les agŠncies de viatges, operadors tur¡stics, i altres activitats de suport tur¡stic
Actividades das agˆncias de viagens, operadores tur¡sticos e outras actividades de apoio tur¡stico
Activitats des ag‚ncies de viatges, operadors toristics, e autes activitats de sup•rt toristic
Actividades de las agencias de viajes, operadores tur¡sticos y otras actividades de apoyo tur¡stico
6330 1'00% 1'25%
Activitats de les agŠncies de viatges, operadors tur¡stics, i altres activitats de suport tur¡stic
Actividades das agˆncias de viagens, operadores tur¡sticos e outras actividades de apoio tur¡stico
Activitats des ag‚ncies de viatges, operadors toristics, e autes activitats de sup•rt toristic
Actividades de las agencias de viajes, operadores tur¡sticos y otras actividades de apoyo tur¡stico
63301
Operadors tur¡stics
Operadores tur¡sticos
Operadors toristics
Operadores tur¡sticos
63302
AgŠncies de viatges
Agˆncias de viagens
Ag‚ncies de viatges
Agencias de viajes
63303
Altres activitats de suport tur¡stic
Outras actividades de apoio tur¡stico
Autes activitats de sup•rt toristic
Otras actividades de apoyo tur¡stico
634
Organitzaci¢ del transport de mercaderies
Organiza‡om do transporte de mercancias
Organizacion deth transp•rt de merces
Organizaci¢n del transporte de mercanc¡as
6340 2'25% 1'80%
Organitzaci¢ del transport de mercaderies
Organiza‡om do transporte de mercancias
Organizacion deth transp•rt de merces
Organizaci¢n del transporte de mercanc¡as
63400
Organitzaci¢ del transport de mercaderies
Organiza‡om do transporte de mercancias
Organizacion deth transp•rt de merces
Organizaci¢n del transporte de mercanc¡as
64
Correus i telecomunicacions
Correios e telecomunica‡ons
CorrŠus e telecomunicacions
Correos y telecomunicaciones
641
Activitats postals i de correus
Actividades postais e de correio
Activitats postaus e de corrŠus
Actividades postales y de correo
6411 1'00% 0'80%
Activitats postals nacionals
Actividades postais nacionais
Activitats postaus nacionaus
Actividades postales nacionales
64110
Activitats postals nacionals
Actividades postais nacionais
Activitats postaus nacionaus
Actividades postales nacionales
6412 1'00% 0'80%
Activitats de correus diferents de les activitats postals nacionals
Actividades de correio distintas das actividades postais nacionais
Activitats de corrŠus dispariŠrs des activitats postaus nacionaus
Actividades de correo distintas de las actividades postales nacionales
64120
Activitats de correus diferents de les activitats postals nacionals
Actividades de correio distintas das actividades postais nacionais
Activitats de corrŠus dispariŠrs des activitats postaus nacionaus
Actividades de correo distintas de las actividades postales nacionales
642
Telecomunicacions
Telecomunica‡ons
Telecomunicacions
Telecomunicaciones
6420 1'00% 0'80%
Telecomunicacions
Telecomunica‡ons
Telecomunicacions
Telecomunicaciones
64200
Telecomunicacions
Telecomunica‡ons
Telecomunicacions
Telecomunicaciones
J
Mediaci¢ financera
Intermedia‡om financeira
Mediacion financŠra
Intermediaci¢n financiera
JJ
Mediaci¢ financera
Intermedia‡om financeira
Mediacion financŠra
Intermediaci¢n financiera
65
Mediaci¢ financera, excepte assegurances i plans de pensions
Intermedia‡om financeira, excepto seguran‡as e planos de pensons
Mediacion financŠra, exceptades assegurances e plans de pensions
Intermediaci¢n financiera, excepto seguros y planes de pensiones
651
Mediaci¢ monet…ria
Intermedia‡om monet ria
Mediacion monet…ria
Intermediaci¢n monetaria
6511 0'65% 0'35%
Banca central
Banca Central
Banca centrau
Banca Central
65110
Banca central
Banca Central
Banca centrau
Banca Central
6512 0'65% 0'35%
Altres tipus de mediaci¢ monet…ria
Outros tipos de intermedia‡om monet ria
Auti tipe de mediacion monet…ria
Otros tipos de intermediaci¢n monetaria
65121
Bancs
Bancos
Banques
Bancos
65122
Caixes d'estalvis
Caixas de aforros
Caishes d'estauviaments
Cajas de ahorros
65123
Cooperatives de crŠdit
Cooperativas de cr‚dito
Cooperatives de crŠdit
Cooperativas de cr‚dito
652
Altres tipus de mediaci¢ financera
Outros tipos de intermedia‡om financeira
Auti tipe de mediacion financŠra
Otros tipos de intermediaci¢n financiera
6521 0'65% 0'35%
Arrendament financer
Arrendamento financeiro
Arrendament financŠr
Arrendamiento financiero
65210
Arrendament financer
Arrendamento financeiro
Arrendament financŠr
Arrendamiento financiero
6522 0'65% 0'35%
Altres tipus d'activitats credit¡cies
Outros tipos de actividades credit¡cias
Auti tipe d'activitats de sosta
Otros tipos de actividades crediticias
65224
Institut de CrŠdit Oficial (ICO) (com a agŠncia financera del Govern)
Instituto de Cr‚dito Oficial/ICO (como agˆncia financeira do Governo)
Institut de CrŠdit Oficiau (ICO) (coma ag‚ncia financŠra deth GovŠrn)
Instituto de Cr‚dito Oficial/ICO (como agencia financiera del Gobierno)
65225
Establiments financers de crŠdit, excepte els que es dediquen a l'arrendament financer
Estabelecimentos Financeiros de Cr‚dito, excepto os dedicados … realiza‡om de actividades de arrendamento financeiro
Establiments financŠrs de crŠdit, exceptadi es que se dediquen ar arrendament financŠr
Establecimientos Financieros de Cr‚dito, excepto los dedicados a la realizaci¢n de actividades de arrendamiento financiero
6523 0'65% 0'35%
Altres tipus de mediaci¢ financera
Outros tipos de intermedia‡om financeira
Auti tipe de mediacion financŠra
Otros tipos de intermediaci¢n financiera
65232
Societats i fons de capital de risc
Sociedades e fundos de capital risco
Societats e hons de capitau de risc
Sociedades y fondos de capital riesgo
65234
Fons del mercat monetari
Fundos do mercado monet rio
Hones deth mercat monetari
Fondos del mercado monetario
65235
Resta d'institucions d'inversi¢ colúlectiva de car…cter financer
Resto de institu‡ons de inversom colectiva de car cter financeiro
RŠsta d'institucions d'inversion collectiva de caractŠr financŠr
Resto de instituciones de inversi¢n colectiva de car cter financiero
65236
Altres societats d'inversi¢ en actius financers
Outras sociedades de inversom em activos financeiros
Autes societats d'inversion en actius financŠrs
Otras sociedades de inversi¢n en activos financieros
66
Assegurances i plans de pensions, excepte la Seguretat Social obligat•ria
Seguran‡as e planos de pensons, excepto seguran‡a social obligat¢ria
Assegurances e plans de pensions, exceptada era Seguretat Sociau obligat•ria
Seguros y planes de pensiones, excepto seguridad social obligatoria
660
Assegurances i plans de pensions, excepte la Seguretat Social obligat•ria
Seguran‡as e planos de pensons, excepto seguran‡a social obligat¢ria
Assegurances e plans de pensions, exceptada era Seguretat Sociau obligat•ria
Seguros y planes de pensiones, excepto seguridad social obligatoria
6601 0'65% 0'35%
Assegurances de vida
Seguran‡as de vida
Assegurances de vida
Seguros de vida
66011
Entitats d'assegurances privades
Entidades de seguran‡as privadas
Entitats d'assegurances privades
Entidades de seguros privados
66012
Entitats de previsi¢ social
Entidades de previsom social
Entitats de prevision sociau
Entidades de previsi¢n social
6602 0'65% 0'35%
Plans de pensions
Planos de pensons
Plans de pensions
Planes de pensiones
66020
Plans de pensions
Planos de pensons
Plans de pensions
Planes de pensiones
6603 0'65% 0'35%
Assegurances de no vida
Seguran‡as nom vida
Assegurances de non vida
Seguros no vida
66031
Assegurances de danys
Seguran‡as de danos
Assegurances de damnatges
Seguros de da¤os
66032
Reassegurances
Resseguro
Reassegurances
Reaseguro
67
Activitats auxiliars de la mediaci¢ financera
Actividades auxiliares … intermedia‡om financeira
Activitats auxiliars dera mediacion financŠra
Actividades auxiliares a la intermediaci¢n financiera
671
Activitats auxiliars de la mediaci¢ financera, excepte assegurances i plans de pensions
Actividades auxiliares … intermedia‡om financeira, excepto seguran‡as e planos de pensons
Activitats auxiliars dera mediacion financŠra, exceptades assegurances e plans de pensions
Actividades auxiliares a la intermediaci¢n financiera, excepto seguros y planes de pensiones
6711 0'65% 0'35%
Administraci¢ de mercats financers
Administra‡om de mercados financeiros
Administracion de mercats financŠrs
Administraci¢n de mercados financieros
67110
Administraci¢ de mercats financers
Administra‡om de mercados financeiros
Administracion de mercats financŠrs
Administraci¢n de mercados financieros
6712 0'65% 0'35%
Serveis de mediaci¢ en operacions de valors i gesti¢ de fons
Servi‡os de intermedia‡om em opera‡ons de valores e gestom de fundos
Servicis de mediacion en operacions de valors e gestion de hons
Servicios de intermediaci¢n en operaciones de valores y gesti¢n de fondos
67123
AgŠncies de valors
Agˆncias de valores
Ag‚ncies de valors
Agencias de valores
67124
Entitats gestores
Entidades gestoras
Entitats gestores
Entidades gestoras
67125
Altres activitats de mediaci¢
Outras actividades de intermedia‡om
Autes activitats de mediacion
Otras actividades de intermediaci¢n
6713 0'65% 0'35%
Activitats auxiliars de la mediaci¢ financera
Actividades auxiliares … intermedia‡om financeira
Activitats auxiliars dera mediacion financŠra
Actividades auxiliares a la intermediaci¢n financiera
67131
Societats de garantia rec¡proca i de refian‡ament
Sociedades de garantia rec¡proca e de reafian‡amento
Societats de gatge recipr•ca e de refermament
Sociedades de garant¡a rec¡proca y de reafianzamiento
67132
Societats de taxaci¢
Sociedades de taxa‡om
Societats de taxacion
Sociedades de tasaci¢n
67133
Oficines de canvi
Oficinas de cƒmbio
BurŠus de cambi
Oficinas de cambio
67134
Fons de garantia de dip•sit
Fundos de garantia de dep¢sito
Hones de gatge de depaus
Fondos de garant¡a de dep¢sito
672
Activitats auxiliars d'assegurances i plans de pensions
Actividades auxiliares de seguran‡as e planos de pensons
Activitats auxiliars d'assegurances e plans de pensions
Actividades auxiliares de seguros y planes de pensiones
6720 0'65% 0'35%
Activitats auxiliars d'assegurances i plans de pensions
Actividades auxiliares de seguran‡as e planos de pensons
Activitats auxiliars d'assegurances e plans de pensions
Actividades auxiliares de seguros y planes de pensiones
67201
Agents i corredors d'assegurances
Agentes e corredores de seguran‡as
Agents e corredors d'assegurances
Agentes y corredores de seguros
67202
Intermediaris d'assegurances
Intermedi rios de seguran‡as
Intermediaris d'assegurances
Intermediarios de seguros
67203
Altres activitats auxiliars d'assegurances i plans de pensions
Outras actividades auxiliares de seguran‡as e planos de pensons
Autes activitats auxiliars d'assegurances e plans de pensions
Otras actividades auxiliares de seguros y planes de pensiones
K
Activitats immobili…ries i de lloguer; serveis empresarials
Actividades imobili rias e de aluguer; servi‡os empresariais
Activitats immobili…ries e de loguŠr; servicis empresariaus
Actividades inmobiliarias y de alquiler; servicios empresariales
KK
Activitats immobili…ries i de lloguer; serveis empresarials
Actividades imobili rias e de aluguer; servi‡os empresariais
Activitats immobili…ries e de loguŠr; servicis empresariaus
Actividades inmobiliarias y de alquiler; servicios empresariales
70
Activitats immobili…ries
Actividades imobili rias
Activitats immobili…ries
Actividades inmobiliarias
701
Activitats immobili…ries per compte propi
Actividades imobili rias por conta pr¢pria
Activitats immobili…ries per compde pr•pri
Actividades inmobiliarias por cuenta propia
7011 1'00% 1'25%
Promoci¢ immobili…ria per compte propi
Promo‡om imobili ria por conta pr¢pria
Promocion immobili…ria per compde pr•pri
Promoci¢n inmobiliaria por cuenta propia
70111
Promoci¢ immobili…ria d'habitatges
Promo‡om imobili ria de vivendas
Promocion immobili…ria d'abitatges
Promoci¢n inmobiliaria de viviendas
70112
Altra promoci¢ immobili…ria
Outra promo‡om imobili ria
Auta promocion immobili…ria
Otra promoci¢n inmobiliaria
7012 1'00% 1'25%
Compravenda de b‚ns immobiliaris per compte propi
Compravenda de bens imobili rios por conta pr¢pria
Crompaventa de bens immobiliaris per compde pr•pri
Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia
70120
Compravenda de b‚ns immobiliaris per compte propi
Compravenda de bens imobili rios por conta pr¢pria
Crompaventa de bens immobiliaris per compde pr•pri
Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia
702
Lloguer de b‚ns immobiliaris per compte propi
Aluguer de bens imobili rios por conta pr¢pria
LoguŠr de bens immobiliaris per compde pr•pri
Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
7020 1'00% 1'25%
Lloguer de b‚ns immobiliaris per compte propi
Aluguer de bens imobili rios por conta pr¢pria
LoguŠr de bens immobiliaris per compde pr•pri
Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
70201
Lloguer d'habitatges
Aluguer de vivendas
LoguŠr d'abitatges
Alquiler de viviendas
70202
Lloguer d'altres b‚ns immobiliaris
Aluguer de outros bens imobili rios
LoguŠr d'auti bens immobiliaris
Alquiler de otros bienes inmobiliarios
703
Activitats immobili…ries per compte d'altri
Actividades imobili rias por conta de terceiros
Activitats immobili…ries per compde d'autre
Actividades inmobiliarias por cuenta de terceros
7031 1'00% 1'25%
Agents de la propietat immobili…ria
Agentes da propriedade imobili ria
Agents dera proprietat immobili…ria
Agentes de la propiedad inmobiliaria
70310
Agents de la propietat immobili…ria
Agentes da propriedade imobili ria
Agents dera proprietat immobili…ria
Agentes de la propiedad inmobiliaria
7032 1'00% 1'25%
Gesti¢ i administraci¢ de la propietat immobili…ria
Gestom e administra‡om da propriedade imobili ria
Gestion e administracion dera proprietat immobili…ria
Gesti¢n y administraci¢n de la propiedad inmobiliaria
70321
Administraci¢ d'immobles residencials
Administra‡om de im¢veis residenciais
Administracion d'imm•bles residenciaus
Administraci¢n de inmuebles residenciales
70322
Administraci¢ d'altres b‚ns immobiliaris
Administra‡om de outros bens imobili rios
Administracion d'auti bens immobiliaris
Administraci¢n de otros bienes inmobiliarios
71
Lloguer de maquin…ria i equips sense operari, d'efectes personals i efectes domŠstics
Aluguer de maquinaria e equipa sem oper rio, de efectos pessoais e mob¡lia dom‚stica
LoguŠr de maquin…ria e equipes sense man•bra, d'efŠctes personaus e efŠctes domestics
Alquiler de maquinaria y equipo sin operario, de efectos personales y enseres dom‚sticos
711
Lloguer d'autom•bils
Aluguer de autom¢veis
LoguŠr d'automobils
Alquiler de autom¢viles
7110 1'00% 1'25%
Lloguer d'autom•bils
Aluguer de autom¢veis
LoguŠr d'automobils
Alquiler de autom¢viles
71100
Lloguer d'autom•bils
Aluguer de autom¢veis
LoguŠr d'automobils
Alquiler de autom¢viles
712
Lloguer d'altres mitjans de transport
Aluguer de outros meios de transporte
LoguŠr d'auti mejans de transp•rt
Alquiler de otros medios de transporte
7121 1'00% 1'25%
Lloguer d'altres mitjans de transport terrestre
Aluguer de outros meios de transporte terrestre
LoguŠr d'auti mejans de transp•rt terrŠstre
Alquiler de otros medios de transporte terrestre
71210
Lloguer d'altres mitjans de transport terrestre
Aluguer de outros meios de transporte terrestre
LoguŠr d'auti mejans de transp•rt terrŠstre
Alquiler de otros medios de transporte terrestre
7122 1'00% 1'25%
Lloguer de mitjans de navegaci¢
Aluguer de meios de navega‡om
LoguŠr de mejans de navegacion
Alquiler de medios de navegaci¢n
71220
Lloguer de mitjans de navegaci¢
Aluguer de meios de navega‡om
LoguŠr de mejans de navegacion
Alquiler de medios de navegaci¢n
7123 1'00% 1'25%
Lloguer de mitjans de transport aeri
Aluguer de meios de transporte a‚reo
LoguŠr de mejans de transp•rt aerian
Alquiler de medios de transporte a‚reo
71230
Lloguer de mitjans de transport aeri
Aluguer de meios de transporte a‚reo
LoguŠr de mejans de transp•rt aerian
Alquiler de medios de transporte a‚reo
713
Lloguer de maquin…ria i equips
Aluguer de maquinaria e equipa
LoguŠr de maquin…ria e equipes
Alquiler de maquinaria y equipo
7131 1'00% 1'25%
Lloguer de maquin…ria i equips agraris
Aluguer de maquinaria e equipa agr ria
LoguŠr de maquin…ria e equipes agr…ries
Alquiler de maquinaria y equipo agrario
71310
Lloguer de maquin…ria i equips agraris
Aluguer de maquinaria e equipa agr ria
LoguŠr de maquin…ria e equipes agr…ries
Alquiler de maquinaria y equipo agrario
7132 1'00% 1'25%
Lloguer de maquin…ria i equips per a construcci¢ i enginyeria civil
Aluguer de maquinaria e equipa para a constru‡om e engenharia civil
LoguŠr de maquin…ria e equipes ent… bastiment e engenharia civila
Alquiler de maquinaria y equipo para la construcci¢n e ingenier¡a civil
71320
Lloguer de maquin…ria i equips per a construcci¢ i enginyeria civil
Aluguer de maquinaria e equipa para a constru‡om e engenharia civil
LoguŠr de maquin…ria e equipes ent… bastiment e engenharia civila
Alquiler de maquinaria y equipo para la construcci¢n e ingenier¡a civil
7133 1'00% 1'25%
Lloguer de m…quines i equips d'oficina (inclosos els ordinadors)
Aluguer de m quinas e equipa de oficina (inclu¡dos computadores)
LoguŠr de maquines e equipes de burŠu (includidi es ordinadors)
Alquiler de m quinas y equipo de oficina (incluidos ordenadores)
71331
Lloguer d'equips inform…tics
Aluguer de equipas inform ticas
LoguŠr d'equipes informatiques
Alquiler de equipos inform ticos
71332
Lloguer d'altres m…quines i equips d'oficina
Aluguer de outras m quinas e equipa de oficina
LoguŠr d'autes maquines e equipes de burŠu
Alquiler de otras m quinas y equipo de oficina
7134 1'00% 1'25%
Lloguer d'altres tipus de maquin…ria i equips
Aluguer de outros tipos de maquinaria e equipa
LoguŠr d'auti tipes de maquin…ria e equipes
Alquiler de otros tipos de maquinaria y equipo
71340
Lloguer d'altres tipus de maquin…ria i equips
Aluguer de outros tipos de maquinaria e equipa
LoguŠr d'auti tipes de maquin…ria e equipes
Alquiler de otros tipos de maquinaria y equipo
714
Lloguer d'efectes personals i efectes domŠstics
Aluguer de efectos pessoais e mob¡lia dom‚stica
LoguŠr d'efŠctes personaus e efŠctes domestics
Alquiler de efectos personales y enseres dom‚sticos
7140 1'00% 1'25%
Lloguer d'efectes personals i efectes domŠstics
Aluguer de efectos pessoais e mob¡lia dom‚stica
LoguŠr d'efŠctes personaus e efŠctes domestics
Alquiler de efectos personales y enseres dom‚sticos
71401
Lloguer d'aparells de r…dio, televisi¢ i so
Aluguer de aparatos de r dio, televisom e som
LoguŠr d'aparelhs de r…dio, television e son
Alquiler de aparatos de radio, televisi¢n y sonido
71402
Lloguer de vestuari
Aluguer de vestu rio
LoguŠr de vestiari
Alquiler de vestuario
71403
Lloguer d'equips i material esportiu
Aluguer de equipa e material esportivo
LoguŠr d'equipes e materiau esportiu
Alquiler de equipo y material deportivo
71404
Lloguer d'altres efectes personals
Aluguer de outros efectos pessoais
LoguŠr d'auti efŠctes personaus
Alquiler de otros efectos personales
72
Activitats inform…tiques
Actividades inform ticas
Activitats informatiques
Actividades inform ticas
721
Consulta d'equips inform…tics
Consulta de equipa inform tica
Consulta d'equipes informatiques
Consulta de equipo inform tico
7210 1'00% 1'25%
Consulta d'equips inform…tics
Consulta de equipa inform tica
Consulte d'equipes informatiques
Consulta de equipo inform tico
72100
Consulta d'equips inform…tics
Consulta de equipa inform tica
Consulte d'equipes informatiques
Consulta de equipo inform tico
722
Consulta d'aplicacions inform…tiques i subministrament de programes inform…tics
Consulta de aplica‡ons inform ticas e subministra‡om de programas de inform tica
Consulte d'aplicacions informatiques e subministrament de programes informatics
Consulta de aplicaciones inform ticas y suministro de programas de inform tica
7221 1'00% 1'25%
Edici¢ de programes inform…tics
Edi‡om de programas inform ticos
Edicion de programes informatics
Edici¢n de programas inform ticos
72210
Edici¢ de programes inform…tics
Edi‡om de programas inform ticos
Edicion de programes informatics
Edici¢n de programas inform ticos
7222 1'00% 1'25%
Altres activitats de consulta i subministrament de programes inform…tics
Outras actividades de consultoria e subministra‡om de programas inform ticos
Autes activitats de consulta e subministrament de programes informatics
Otras actividades de consultor¡a y suministro de programas inform ticos
72220
Altres activitats de consulta i subministrament de programes inform…tics
Outras actividades de consultoria e subministra‡om de programas inform ticos
Autes activitats de consulta e subministrament de programes informatics
Otras actividades de consultor¡a y suministro de programas inform ticos
723
Processament de dades
Processo de dados
Tractament de donades
Proceso de datos
7230 1'00% 1'25%
Processament de dades
Processo de dados
Tractament de donades
Proceso de datos
72300
Processament de dades
Processo de dados
Tractament de donades
Proceso de datos
724
Activitats relacionades amb bases de dades
Actividades relacionadas com bases de dados
Activitats restacades damb bases de donades
Actividades relacionadas con bases de datos
7240 1'00% 1'25%
Activitats relacionades amb bases de dades
Actividades relacionadas com bases de dados
Activitats restacades damb bases de donades
Actividades relacionadas con bases de datos
72400
Activitats relacionades amb bases de dades
Actividades relacionadas com bases de dados
Activitats restacades damb bases de donades
Actividades relacionadas con bases de datos
725
Manteniment i reparaci¢ de m…quines d'oficina, comptabilitat i equips inform…tics
Manuten‡om e repara‡om de m quinas de oficina, contabilidade e equipa inform tica
Mantenen‡a e apariament de maquines de burŠu, comptabilitat e equipes informatiques
Mantenimiento y reparaci¢n de m quinas de oficina, contabilidad y equipo inform tico
7250 1'95% 1'30%
Manteniment i reparaci¢ de m…quines d'oficina, comptabilitat i equips inform…tics
Manuten‡om e repara‡om de m quinas de oficina, contabilidade e equipa inform tica
Mantenen‡a e apariament de maquines de burŠu, comptabilitat e equipes informatiques
Mantenimiento y reparaci¢n de m quinas de oficina, contabilidad y equipo inform tico
72500
Manteniment i reparaci¢ de m…quines d'oficina, comptabilitat i equips inform…tics
Manuten‡om e repara‡om de m quinas de oficina, contabilidade e equipa inform tica
Mantenen‡a e apariament de maquines de burŠu, comptabilitat e equipes informatiques
Mantenimiento y reparaci¢n de m quinas de oficina, contabilidad y equipo inform tico
726
Altres activitats relacionades amb la inform…tica
Outras actividades relacionadas coa inform tica
Autes activitats restacades damb era informatica
Otras actividades relacionadas con la inform tica
7260 1'00% 1'25%
Altres activitats relacionades amb la inform…tica
Outras actividades relacionadas coa inform tica
Autes activitats restacades damb era informatica
Otras actividades relacionadas con la inform tica
72600
Altres activitats relacionades amb la inform…tica
Outras actividades relacionadas coa inform tica
Autes activitats restacades damb era informatica
Otras actividades relacionadas con la inform tica
73
Recerca i desenvolupament
Investiga‡om e desenvolvimento
RecŠrca e desvolopament
Investigaci¢n y desarrollo
731
Recerca i desenvolupament sobre ciŠncies naturals i tŠcniques
Investiga‡om e desenvolvimento sobre ciˆncias naturais e t‚cnicas
RecŠrca e desvolopament sus sci‚ncies naturaus e tecniques
Investigaci¢n y desarrollo sobre ciencias naturales y t‚cnicas
7310 1'00% 1'25%
Recerca i desenvolupament sobre ciŠncies naturals i tŠcniques
Investiga‡om e desenvolvimento sobre ciˆncias naturais e t‚cnicas
RecŠrca e desvolopament sus sci‚ncies naturaus e tecniques
Investigaci¢n y desarrollo sobre ciencias naturales y t‚cnicas
73100
Recerca i desenvolupament sobre ciŠncies naturals i tŠcniques
Investiga‡om e desenvolvimento sobre ciˆncias naturais e t‚cnicas
RecŠrca e desvolopament sus sci‚ncies naturaus e tecniques
Investigaci¢n y desarrollo sobre ciencias naturales y t‚cnicas
732
Recerca i desenvolupament sobre ciŠncies socials i humanitats
Investiga‡om e desenvolvimento sobre ciˆncias sociais e humanidades
RecŠrca e desvolopament sus sci‚ncies sociaus e umanitats
Investigaci¢n y desarrollo sobre ciencias sociales y humanidades
7320 1'00% 1'25%
Recerca i desenvolupament sobre ciŠncies socials i humanitats
Investiga‡om e desenvolvimento sobre ciˆncias sociais e humanidades
RecŠrca e desvolopament sus sci‚ncies sociaus e umanitats
Investigaci¢n y desarrollo sobre ciencias sociales y humanidades
73200
Recerca i desenvolupament sobre ciŠncies socials i humanitats
Investiga‡om e desenvolvimento sobre ciˆncias sociais e humanidades
RecŠrca e desvolopament sus sci‚ncies sociaus e umanitats
Investigaci¢n y desarrollo sobre ciencias sociales y humanidades
74
Altres activitats empresarials
Outras actividades empresariais
Autes activitats empresariaus
Otras actividades empresariales
741
Activitats jur¡diques, de comptabilitat, tenidoria de llibres, auditoria, assessoria fiscal, estudis de mercat i enquestes d'opini¢ p£blica; consulta i assessorament sobre direcci¢ i gesti¢ empresarial, gesti¢ de societats de cartera
Actividades jur¡dicas, de contabilidade, escritura‡om de livros, auditoria, assessoria fiscal, est£dios de mercado e realiza‡om de inqu‚ritos de opiniom p£blica; consulta e assessoramento sobre direc‡om e gestom empresarial, gestom de sociedades
Activitats juridiques, de comptabilitat, tenen‡a de libres, auditoria, assessoria fiscau, estudis de mercat e enquŠstes d'opinion publica; consulta e assessorament sus direccion e gestion empresariau, gestion de societats de cartŠra
Actividades jur¡dicas, de contabilidad, tenedur¡a de libros, auditor¡a, asesor¡a fiscal, estudios de mercado y realizaci¢n de encuestas de opini¢n p£blica; consulta y asesoramiento sobre direcci¢n y gesti¢n empresarial, gesti¢n de sociedades
7411 1'00% 1'25%
Activitats jur¡diques
Actividades jur¡dicas
Activitats juridiques
Actividades jur¡dicas
74111
Consulta, assessorament i pr…ctica legal del dret
Consulta, assessoramento e pr tica legal do Direito
Consulta, assessorament e practica legau deth dret
Consulta, asesoramiento y pr ctica legal del Derecho
74112
Notaries i registres
Notarias e registros
Notaries e registres
Notar¡as y registros
74113
Altres activitats jur¡diques
Outras actividades jur¡dicas
Autes activitats juridiques
Otras actividades jur¡dicas
7412 1'00% 1'25%
Activitats de comptabilitat, tenidoria de llibres, auditoria i assessoria fiscal
Actividades de contabilidade, escritura‡om de livros, auditoria e assessoria fiscal
Activitats de comptabilitat, tenen‡a de libres, auditoria e assessoria fiscau
Actividades de contabilidad, tenedur¡a de libros, auditor¡a y asesor¡a fiscal
74120
Activitats de comptabilitat, tenidoria de llibres, auditoria i assessoria fiscal
Actividades de contabilidade, escritura‡om de livros, auditoria e assessoria fiscal
Activitats de comptabilitat, tenen‡a de libres, auditoria e assessoria fiscau
Actividades de contabilidad, tenedur¡a de libros, auditor¡a y asesor¡a fiscal
7413 1'00% 1'25%
Estudis de mercat i enquestes d'opini¢ p£blica
Est£dio de mercado e inqu‚ritos de opiniom p£blica
Estudis de mercat e enquŠstes d'opinion publica
Estudio de mercado y encuestas de opini¢n p£blica
74130
Estudis de mercat i enquestes d'opini¢ p£blica
Est£dio de mercado e inqu‚ritos de opiniom p£blica
Estudis de mercat e enquŠstes d'opinion publica
Estudio de mercado y encuestas de opini¢n p£blica
7414 1'00% 1'25%
Consulta i assessorament sobre direcci¢ i gesti¢ empresarial
Consulta e assessoramento sobre direc‡om e gestom empresarial
Consulta e assessorament sus direccion e gestion empresariau
Consulta y asesoramiento sobre direcci¢n y gesti¢n empresarial
74141
Activitats d'assessorament en direcci¢ i gesti¢ empresarial
Actividades de assessoramento em direc‡om e gestom empresarial
Activitats d'assessorament en direccion e gestion empresariau
Actividades de asesoramiento en direcci¢n y gesti¢n empresarial
74142
Relacions p£bliques
Rela‡ons p£blicas
Relacions publiques
Relaciones p£blicas
7415 1'00% 1'25%
Gesti¢ de societats de cartera (holdings)
Gestom de sociedades de carteira (holdings)
Gestion de societats de cartŠra (holdings)
Gesti¢n de sociedades de cartera (holdings)
74150
Gesti¢ de societats de cartera (holdings)
Gestom de sociedades de carteira (holdings)
Gestion de societats de cartŠra (holdings)
Gesti¢n de sociedades de cartera (holdings)
742
Serveis tŠcnics d'arquitectura i enginyeria, i altres activitats relacionades amb l'assessorament tŠcnic
Servi‡os t‚cnicos de arquitectura e engenharia e outras actividades relacionadas co assessoramento t‚cnico
Servicis tecnics d'arquitectura e engenharia, e autes activitats restacades damb er assessorament tecnic
Servicios t‚cnicos de arquitectura e ingenier¡a y otras actividades relacionadas con el asesoramiento t‚cnico
7420 1'00% 1'25%
Serveis tŠcnics d'arquitectura i enginyeria, i altres activitats relacionades amb l'assessorament tŠcnic
Servi‡os t‚cnicos de arquitectura e engenharia e outras actividades relacionadas co assessoramento t‚cnico
Servicis tecnics d'arquitectura e engenharia, e autes activitats restacades damb er assessorament tecnic
Servicios t‚cnicos de arquitectura e ingenier¡a y otras actividades relacionadas con el asesoramiento t‚cnico
74201
Serveis tŠcnics d'arquitectura
Servi‡os t‚cnicos de arquitectura
Servicis tecnics d'arquitectura
Servicios t‚cnicos de arquitectura
74202
Serveis tŠcnics d'enginyeria
Servi‡os t‚cnicos de engenharia
Servicis tecnics d'engenharia
Servicios t‚cnicos de ingenier¡a
74203
Serveis tŠcnics de cartografia i topografia
Servi‡os t‚cnicos de cartografia e topografia
Servicis tecnics de cartografia e topografia
Servicios t‚cnicos de cartograf¡a y topograf¡a
74204
Altres serveis tŠcnics
Outros servi‡os t‚cnicos
Auti servicis tecnics
Otros servicios t‚cnicos
743
Assaigs i an…lisis tŠcnics
Ensaios e an lises t‚cnicos
Assagi e analisis tecnics
Ensayos y an lisis t‚cnicos
7430 1'00% 1'25%
Assaigs i an…lisis tŠcnics
Ensaios e an lises t‚cnicos
Assagi e analisis tecnics
Ensayos y an lisis t‚cnicos
74301
Inspecci¢ tŠcnica de vehicles
Inspec‡om t‚cnica de ve¡culos
Inspeccion tecnica de ve‹culs
Inspecci¢n t‚cnica de veh¡culos
74302
Altres assaigs i an…lisis tŠcnics
Outros ensaios e an lises t‚cnicos
Auti assagi e analisis tecnics
Otros ensayos y an lisis t‚cnicos
744
Publicitat
Publicidade
Publicitat
Publicidad
7440 1'00% 1'25%
Publicitat
Publicidade
Publicitat
Publicidad
74401
AgŠncies i consultors de publicitat
Agˆncias e consultores de publicidade
Ag‚ncies e consultors de publicitat
Agencias y consultores de publicidad
74402
Gesti¢ de suports publicitaris
Gestom de suportes publicit rios
Gestion de sup•rts publicitaris
Gesti¢n de soportes publicitarios
745
Selecci¢ i colúlocaci¢ de personal
Selec‡om e coloca‡om de pessoal
Seleccion e collocacion de personau
Selecci¢n y colocaci¢n de personal
7450 1'00% 1'25%
Selecci¢ i colúlocaci¢ de personal
Selec‡om e coloca‡om de pessoal
Seleccion e collocacion de personau
Selecci¢n y colocaci¢n de personal
74501
Selecci¢ de personal directiu i executiu
Selec‡om de pessoal directivo e executivo
Seleccion de personau directiu e executiu
Selecci¢n de personal directivo y ejecutivo
74502
AgŠncies de colúlocaci¢
Agˆncias de coloca‡om
Ag‚ncies de collocacion
Agencias de colocaci¢n
74503
AgŠncies de subministrament de personal
Agˆncias de subministra‡om de pessoal
Ag‚ncies de subministrament de personau
Agencias de suministro de personal
746
Serveis d'investigaci¢ i de seguretat
Servi‡os de investiga‡om e seguran‡a
Servicis d'investigacion e de seguretat
Servicios de investigaci¢n y seguridad
7460 1'70% 2'35%
Serveis d'investigaci¢ i de seguretat
Servi‡os de investiga‡om e seguran‡a
Servicis d'investigacion e de seguretat
Servicios de investigaci¢n y seguridad
74601
Investigaci¢
Investiga‡om
Investigacion
Investigaci¢n
74602
Vigil…ncia, protecci¢ i seguretat
Vigilƒncia, protec‡om e seguran‡a
Vigil…ncia, emparament e seguretat
Vigilancia, protecci¢n y seguridad
747
Activitats industrials de neteja
Actividades industriais de limpeza
Activitats industriaus de neteja
Actividades industriales de limpieza
7470 2'45% 1'60%
Activitats industrials de neteja
Actividades industriais de limpeza
Activitats industriaus de neteja
Actividades industriales de limpieza
74700
Activitats industrials de neteja
Actividades industriais de limpeza
Activitats industriaus de neteja
Actividades industriales de limpieza
748
Activitats empresarials diverses
Actividades empresariais diversas
Activitats empresariaus diuŠrses
Actividades empresariales diversas
7481 0'50% 0'40%
Activitats de fotografia
Actividades de fotografia
Activitats de fotografia
Actividades de fotograf¡a
74811
Laboratoris de revelatge, impressi¢ i ampliaci¢ fotogr…fica
Laborat¢rios de revelado, impressom e amplia‡om fotogr fica
Laborat•ris de revelatge, impression e ampliament fotografic
Laboratorios de revelado, impresi¢n y ampliaci¢n fotogr fica
74812
Estudis fotogr…fics i altres activitats de fotografia
Est£dios fotogr ficos e outras actividades de fotografia
Estudis fotografics e autes activitats de fotografia
Estudios fotogr ficos y otras actividades de fotograf¡a
7482 2'00% 1'60%
Activitats d'envasament i empaquetatge per compte d'altri
Actividades de envasamento e empacotado por conta de terceiros
Activitats de envasament e empaquetament per compde d'autre
Actividades de envasado y empaquetado por cuenta de terceros
74820
Activitats d'envasament i empaquetatge per compte d'altri
Actividades de envasamento e empacotado por conta de terceiros
Activitats de envasament e empaquetament per compde d'autre
Actividades de envasado y empaquetado por cuenta de terceros
7483 1'00% 1'25%
Activitats de secretaria i traducci¢
Actividades de secretaria e traduc‡om
Activitats de secretaria e arrevirada
Actividades de secretar¡a y traducci¢n
74831
Activitats de secretaria i reprografia
Actividades de secretaria e reprografia
Activitats de secretaria e reprografia
Actividades de secretar¡a y reprograf¡a
74832
Activitats de traducci¢
Actividades de traduc‡om
Activitats d'arrevirada
Actividades de traducci¢n
74833
Activitats afins a la distribuci¢ publicit…ria
Actividades anexas … distribu‡om publicit ria
Activitats pariones ara distribucion publicit…ria
Actividades anexas a la distribuci¢n publicitaria
7484 1'00% 1'25%
Altres activitats empresarials
Outras actividades empresariais
Autes activitats empresariaus
Otras actividades empresariales
74841
Disseny no industrial i decoraci¢ d'interiors
Desenho nom industrial e decora‡om de interiores
Dessenh non industriau e decoracion d'interiors
Dise¤o no industrial y decoraci¢n de interiores
74842
Organitzaci¢ de fires, exhibicions i congressos
Organiza‡om de feiras, exibi‡ons e congressos
Organizacion de hŠires, exibicions e congrŠssi
Organizaci¢n de ferias, exhibiciones y congresos
74843
Altres activitats empresarials
Outras actividades empresariais
Autes activitats empresariaus
Otras actividades empresariales
7486 1'00% 0'80%
Activitats de centre de trucades
Actividades de centro de chamadas
Activitats de centre de trucades
Actividades de centro de llamadas
74860
Activitats de centre de trucades
Actividades de centro de chamadas
Activitats de centre de trucades
Actividades de centro de llamadas
L
Administraci¢ p£blica, defensa i seguretat social obligat•ria
Administra‡om p£blica, defensa e seguran‡a social obligat¢ria
Administracion publica, defensa e seguretat sociau obligat¢ria
Administraci¢n p£blica, defensa y seguridad social obligatoria
LL
Administraci¢ p£blica, defensa i seguretat social obligat•ria
Administra‡om p£blica, defensa e seguran‡a social obligat¢ria
Administracion publica, defensa e seguretat sociau obligat¢ria
Administraci¢n p£blica, defensa y seguridad social obligatoria
75
Administraci¢ p£blica, defensa i seguretat social obligat•ria
Administra‡om p£blica, defensa e seguran‡a social obligat¢ria
Administracion publica, defensa e seguretat sociau obligat¢ria
Administraci¢n p£blica, defensa y seguridad social obligatoria
751
Administraci¢ p£blica
Administra‡om P£blica
Administracion publica
Administraci¢n P£blica
7511 1'00% 1'25%
Activitats generals de l'Administraci¢ p£blica
Actividades gerais da Administra‡om P£blica
Activitats generaus dera Administracion publica
Actividades generales de la Administraci¢n P£blica
75111
Activitats generals de l'Administraci¢ central
Actividades gerais da Administra‡om Central
Activitats generaus dera Administracion centrau
Actividades generales de la Administraci¢n Central
75112
Activitats generals de l'Administraci¢ auton•mica
Actividades gerais da Administra‡om Auton¢mica
Activitats generaus dera Administracion autonomica
Actividades generales de la Administraci¢n Auton¢mica
75113
Activitats generals de l'Administraci¢ local
Actividades gerais da Administra‡om Local
Activitats generaus dera Administracion locau
Actividades generales de la Administraci¢n Local
7512 1'00% 1'25%
Regulaci¢ de les activitats sanit…ries, educatives i culturals, i altres serveis socials, excepte la Seguretat Social obligat•ria
Regula‡om das actividades sanit rias, educativas, culturais e outros servi‡os sociais, excepto seguran‡a social obligat¢ria
Regulacion des activitats sanit…ries, educatives e culturaus, e auti servicis sociaus, exceptada era Seguretat Sociau obligat•ria
Regulaci¢n de las actividades sanitarias, educativas, culturales y otros servicios sociales, excepto seguridad social obligatoria
75120
Regulaci¢ de les activitats sanit…ries, educatives i culturals, i altres serveis socials, excepte la Seguretat Social obligat•ria
Regula‡om das actividades sanit rias, educativas, culturais e outros servi‡os sociais, excepto seguran‡a Social obligat¢ria
Regulacion des activitats sanit…ries, educatives e culturaus, e auti servicis sociaus, exceptada era Seguretat Sociau obligat•ria
Regulaci¢n de las Actividades sanitarias, educativas, culturales y otros servicios sociales, excepto seguridad social obligatoria
7513 1'00% 1'25%
Regulaci¢ de l'activitat econ•mica
Regula‡om da actividade econ¢mica
Regulacion dera activitat economica
Regulaci¢n de la actividad econ¢mica
75130
Regulaci¢ de l'activitat econ•mica
Regula‡om da actividade econ¢mica
Regulacion dera activitat economica
Regulaci¢n de la actividad econ¢mica
7514 1'00% 1'25%
Altres activitats auxiliars de serveis per a l'Administraci¢ p£blica en general
Outras actividades auxiliares de servi‡os para a Administra‡om P£blica em geral
Autes activitats auxiliars de servicis entara Administracion publica en generau
Otras actividades auxiliares de servicios para la Administraci¢n P£blica en general
75140
Altres activitats auxiliars de serveis per a l'Administraci¢ p£blica en general
Outras actividades auxiliares de servi‡os para a Administra‡om P£blica em geral
Autes activitats auxiliars de servicis entara Administracion publica en generau
Otras actividades auxiliares de servicios para la Administraci¢n P£blica en general
752
Prestaci¢ p£blica de serveis a la comunitat en general
Presta‡on P£blica de servi‡os … comunidade em geral
Prestacion publica de servicis ara comunautat en generau
Prestaci¢n P£blica de servicios a la comunidad en general
7521 2'25% 1'80%
Afers exteriors
Assuntos exteriores
AhŠrs exteriors
Asuntos exteriores
75210
Afers exteriors
Assuntos exteriores
AhŠrs exteriors
Asuntos exteriores
7522 2'25% 1'80%
Defensa
Defensa
Defensa
Defensa
75220
Defensa
Defensa
Defensa
Defensa
7523 2'25% 1'80%
Just¡cia
Justi‡a
Just¡cia
Justicia
75230
Just¡cia
Justi‡a
Just¡cia
Justicia
7524 2'25% 1'80%
Ordre p£blic i seguretat
Ordem p£blico e seguran‡a
Orde public e seguretat
Orden p£blico y seguridad
75240
Ordre p£blic i seguretat
Ordem p£blico e seguran‡a
Orde public e seguretat
Orden p£blico y seguridad
7525 2'25% 1'80%
Activitats de protecci¢ civil
Actividades de protec‡om civil
Activitats d'emparament civil
Actividades de protecci¢n civil
75250
Activitats de protecci¢ civil
Actividades de protec‡om civil
Activitats d'emparament civil
Actividades de protecci¢n civil
753
Seguretat Social obligat•ria
Seguran‡a social obligat¢ria
Seguretat Sociau obligat•ria
Seguridad social obligatoria
7530 1'00% 1'25%
Seguretat Social obligat•ria
Seguran‡a social obligat¢ria
Seguretat Sociau obligat•ria
Seguridad social obligatoria
75300
Seguretat Social obligat•ria
Seguran‡a social obligat¢ria
Seguretat Sociau obligat•ria
Seguridad social obligatoria
M
Educaci¢
Educa‡om
Educacion
Educaci¢n
MM
Educaci¢
Educa‡om
Educacion
Educaci¢n
80
Educaci¢
Educa‡om
Educacion
Educaci¢n
801
Ensenyament primari
Ensino prim rio
Ensenhament primari
Ense¤anza primaria
8010 0'70% 0'45%
Ensenyament primari
Ensino prim rio
Ensenhament primari
Ense¤anza primaria
80101
Ensenyament infantil
Ensino infantil
Ensenhament infantil
Ense¤anza infantil
80102
Ensenyament primari
Ensino prim rio
Ensenhament primari
Ense¤anza primaria
802
Ensenyament secundari
Ensino secund rio
Ensenhament segondari
Ense¤anza secundaria
8021 0'70% 0'45%
Ensenyament secundari de formaci¢ general
Ensino secund rio de forma‡om geral
Ensenhament segondari de formacion generau
Ense¤anza secundaria de formaci¢n general
80210
Ensenyament secundari de formaci¢ general
Ensino secund rio de forma‡om geral
Ensenhament segondari de formacion generau
Ense¤anza secundaria de formaci¢n general
8022 0'70% 0'45%
Ensenyament secundari de formaci¢ tŠcnica i professional
Ensino secund rio de forma‡om t‚cnica e profissional
Ensenhament segondari de formacion tecnica e professionau
Ense¤anza secundaria de formaci¢n t‚cnica y profesional
80221
Ensenyament secundari de formaci¢ professional espec¡fica
Ensino secund rio de forma‡om profissional espec¡fica
Ensenhament segondari de formacion professionau especifica
Ense¤anza secundaria de formaci¢n profesional espec¡fica
80222
Altre ensenyament secundari de formaci¢ tŠcnica i professional
Outro ensino secund rio de forma‡om t‚cnica e profissional
Aute ensenhament segondari de formacion tecnica e professionau
Otra ense¤anza secundaria de formaci¢n t‚cnica y profesional
803
Ensenyament superior
Ensino superior
Ensenhament superior
Ense¤anza superior
8030 0'70% 0'45%
Ensenyament superior
Ensino superior
Ensenhament superior
Ense¤anza superior
80301
Ensenyament superior no universitari
Ensino superior nom universit rio
Ensenhament superior non universitari
Ense¤anza superior no universitaria
80302
Ensenyament superior universitari
Ensino superior universit rio
Ensenhament superior universitari
Ense¤anza superior universitaria
80303
Ensenyament superior d'especialitzaci¢ i postgrau
Ensino superior de especializa‡om e postgrado
Ensenhament superior de especializacion e postgrad
Ense¤anza superior de especializaci¢n y postgrado
804
Formaci¢ permanent i altres activitats d'ensenyament
Forma‡om permanente e outras actividades de ensino
Formacion permanenta e autes activitats d'ensenhament
Formaci¢n permanente y otras actividades de ense¤anza
8041 0'70% 0'45%
Ensenyament de les escoles de conducci¢ i pilotatge
Ensino das escolas de condu‡om e pilotagem
Ensenhament des estudis de conduccion e pilotatge
Ense¤anza de las escuelas de conducci¢n y pilotaje
80411
Escoles de conducci¢ de vehicles autom•bils
Escolas de condu‡om de ve¡culos autom¢veis
Estudis de conduccion de ve‹culs automobils
Escuelas de conducci¢n de veh¡culos autom¢viles
80412
Escoles de pilotatge
Escolas de pilotagem
Esc•les de pilotatge
Escuelas de pilotaje
8042 0'70% 0'45%
Ensenyament per a adults i altres tipus d'ensenyament
Ensino para adultos e outro tipo de ensino
Ensenhament ent… adults e auti tipes d'ensenhament
Ense¤anza para adultos y otro tipo de ense¤anza
80421
Formaci¢ per a adults i formaci¢ professional cont¡nua
Forma‡om para adultos e forma‡om profissional cont¡nuo
Formacion ent… adults e formacion professionau cont¡nua
Formaci¢n para adultos y formaci¢n profesional continua
80422
AcadŠmies
Academias
Academies
Academias
80423
Altres ensenyaments
Outros ensinos
Autes ensenhaments
Otras ense¤anzas
N
Activitats sanit…ries i veterin…ries, serveis socials
Actividades sanit rias e veterin rias, servi‡o social
Activitats sanit…ries e veterin…ries, servicis sociaus
Actividades sanitarias y veterinarias, servicio social
NN
Activitats sanit…ries i veterin…ries, serveis socials
Actividades sanit rias e veterin rias, servi‡os sociais
Activitats sanit…ries e veterin…ries, servicis sociaus
Actividades sanitarias y veterinarias; servicios sociales
85
Activitats sanit…ries i veterin…ries, serveis socials
Actividades sanit rias e veterin rias, servi‡o social
Activitats sanit…ries e veterin…ries, servicis sociaus
Actividades sanitarias y veterinarias, servicio social
851
Activitats sanit…ries
Actividades sanit rias
Activitats sanit…ries
Actividades sanitarias
8511 1'00% 0'60%
Activitats hospital…ries
Actividades hospitalares
Activitats espital…ries
Actividades hospitalarias
85110
Activitats hospital…ries
Actividades hospitalares
Activitats espital…ries
Actividades hospitalarias
8512 1'00% 0'60%
Activitats mŠdiques
Actividades m‚dicas
Activitats medicaus
Actividades m‚dicas
85120
Activitats mŠdiques
Actividades m‚dicas
Activitats medicaus
Actividades m‚dicas
8513 1'00% 0'60%
Activitats odontol•giques
Actividades odontol¢gicas
Activitats odontologiques
Actividades odontol¢gicas
85130
Activitats odontol•giques
Actividades odontol¢gicas
Activitats odontologiques
Actividades odontol¢gicas
8514 1'00% 0'60%
Altres activitats sanit…ries
Outras actividades sanit rias
Autes activitats sanit…ries
Otras actividades sanitarias
85141
Activitats sanit…ries de professionals independents (excepte els metges)
Actividades sanit rias de profissionais independentes (excepto m‚dicos)
Activitats sanit…ries de professionaus independenti (exceptadi es mŠtges)
Actividades sanitarias de profesionales independientes (excepto m‚dicos)
85142
Activitats de serveis d'ambul…ncia
Actividades de servi‡o de ambulƒncia
Activitats de servicis d'ambul…ncia
Actividades de servicio de ambulancia
85143
Laboratoris d'an…lisis cl¡niques d'anatomia patol•gica i similars
Laborat¢rios de an lises cl¡nicos de anatomia patol¢gica e similares
Laborat•ris d'analisis cliniques d'anatomia patologica e similars
Laboratorios de an lisis cl¡nicos de anatom¡a patol¢gica y similares
85144
Altres activitats sanit…ries
Outras actividades sanit rias
Autes activitats sanit…ries
Otras actividades sanitarias
852
Activitats veterin…ries
Actividades veterin rias
Activitats veterin…ries
Actividades veterinarias
8520 2'00% 1'60%
Activitats veterin…ries
Actividades veterin rias
Activitats veterin…ries
Actividades veterinarias
85200
Activitats veterin…ries
Actividades veterin rias
Activitats veterin…ries
Actividades veterinarias
853
Activitats de serveis socials
Actividades de servi‡os sociais
Activitats de servicis sociaus
Actividades de servicios sociales
8531 1'00% 0'60%
Activitats de prestaci¢ de serveis socials amb allotjament
Actividades de presta‡om de servi‡os sociais com alojamento
Activitats de prestacion de servicis sociaus damb lotjament
Actividades de prestaci¢n de servicios sociales con alojamiento
85311
Acolliment d'ancians amb allotjament
Acolhimento de ancians com alojamento
Acuelhement de vielhs damb lotjament
Acogimiento de ancianos con alojamiento
85312
Acolliment de persones amb minusvalidesa amb allotjament
Acolhimento de pessoas com deficiˆncias com alojamento
Acuelhement de persones damb minusvaliditat damb lotjament
Acogimiento de personas con minusval¡as con alojamiento
85313
Acolliment de menors amb allotjament
Acolhimento de menores com alojamento
Acuelhement de menors damb lotjament
Acogimiento de menores con alojamiento
85314
Acolliment de dones amb allotjament
Acolhimento de mulheres com alojamento
Acuelhement de hemnes damb lotjament
Acogimiento de mujeres con alojamiento
85315
Altre acolliment amb allotjament
Outro acolhimento com alojamento
Aute acuelhement damb lotjament
Otro acogimiento con alojamiento
8532 1'00% 0'60%
Activitats de prestaci¢ de serveis socials sense allotjament
Actividades de presta‡om de servi‡os sociais sem alojamento
Activitats de prestacion de servicis sociaus sense lotjament
Actividades de prestaci¢n de servicios sociales sin alojamiento
85321
Activitats de serveis socials a persones amb minusvalidesa
Actividades de servi‡os sociais a pessoas com deficiˆncias
Activitats de servicis sociaus a persones damb minusvaliditat
Actividades de servicios sociales a personas con minusval¡as
85322
Llars d'infants
Jardins de infƒncia
Esc•les mairaus
Guarder¡as
85323
Activitats de serveis socials a domicili
Actividades de servi‡os sociais a domic¡lio
Activitats de servicis sociaus a domicili
Actividades de servicios sociales a domicilio
85324
Promoci¢ de la convivŠncia
Promo‡om da convivˆncia
Promocion dera conviv‚ncia
Promoci¢n de la convivencia
85325
Altres serveis socials sense allotjament
Outros servi‡os sociais sem alojamento
Autes servicis sociaus sense lotjament
Otros servicios sociales sin alojamiento
O
Altres activitats socials i de serveis prestats a la comunitat; serveis personals
Outras actividades sociais e de servi‡os prestados … comunidade; servi‡os pessoais
Autes activitats sociaus e de servicis prestadi ara comunautat; servicis personaus
Otras actividades sociales y de servicios prestados a la comunidad; servicios personales
OO
Altres activitats socials i de serveis prestats a la comunitat; serveis personals
Outras actividades sociais e de servi‡os prestados … comunidade; servi‡os pessoais
Autes activitats sociaus e de servicis prestadi ara comunautat; servicis personaus
Otras actividades sociales y de servicios prestados a la comunidad; servicios personales
90
Activitats de sanejament p£blic
Actividades de saneamento p£blico
Activitats d'assanament public
Actividades de saneamiento p£blico
900
Activitats de sanejament p£blic
Actividades de saneamento p£blico
Activitats d'assanament public
Actividades de saneamiento p£blico
9001 2'45% 1'60%
Recollida i tractament d'aiges residuals
Recolhida e tratamento de  guas residuais
Recuelhuda e tractament d'aiges residuaus
Recogida y tratamiento de aguas residuales
90010
Recollida i tractament d'aiges residuals
Recolhida e tratamento de  guas residuais
Recuelhuda e tractament d'aiges residuaus
Recogida y tratamiento de aguas residuales
9002 2'45% 1'60%
Activitats de recollida i tractament de residus
Recolhida e tratamento de outros res¡duos
Activitats de recuelhuda e tractament de residus
Recogida y tratamiento de otros residuos
90020
Activitats de recollida i tractament de residus
Recolhida e tratamento de outros res¡duos
Activitats de recuelhuda e tractament de residus
Recogida y tratamiento de otros residuos
9003 2'45% 1'60%
Activitats de sanejament, descontaminaci¢ i similars
Actividades de saneamento, descontamina‡om e similares
Activitats d'assanament, descontaminacion e similars
Actividades de saneamiento, descontaminaci¢n y similares
90030
Activitats de sanejament, descontaminaci¢ i similars
Actividades de saneamento, descontamina‡om e similares
Activitats d'assanament, descontaminacion e similars
Actividades de saneamiento, descontaminaci¢n y similares
91
Activitats associatives
Actividades associativas
Activitats associatives
Actividades asociativas
911
Activitats d'organitzacions empresarials, professionals i patronals
Actividades de organiza‡ons empresariais, profissionais e patronais
Activitats d'organizacions empresariaus, professionaus e patronaus
Actividades de organizaciones empresariales, profesionales y patronales
9111 1'00% 1'25%
Activitats d'organitzacions empresarials i patronals
Actividades de organiza‡ons empresariais e patronais
Activitats d'organizacions empresariaus e patronaus
Actividades de organizaciones empresariales y patronales
91110
Activitats d'organitzacions empresarials i patronals
Actividades de organiza‡ons empresariais e patronais
Activitats d'organizacions empresariaus e patronaus
Actividades de organizaciones empresariales y patronales
9112 1'00% 1'25%
Activitats d'organitzacions professionals
Actividades de organiza‡ons profissionais
Activitats d'organizacions professionaus
Actividades de organizaciones profesionales
91120
Activitats d'organitzacions professionals
Actividades de organiza‡ons profissionais
Activitats d'organizacions professionaus
Actividades de organizaciones profesionales
912
Activitats sindicals
Actividades sindicais
Activitats sindicaus
Actividades sindicales
9120 1'00% 1'25%
Activitats sindicals
Actividades sindicais
Activitats sindicaus
Actividades sindicales
91200
Activitats sindicals
Actividades sindicais
Activitats sindicaus
Actividades sindicales
913
Activitats associatives diverses
Actividades associativas diversas
Activitats associatives diuŠrses
Actividades asociativas diversas
9131 1'00% 1'25%
Activitats d'organitzacions religioses
Actividades de organiza‡ons religiosas
Activitats d'organizacions religioses
Actividades de organizaciones religiosas
91310
Activitats d'organitzacions religioses
Actividades de organiza‡ons religiosas
Activitats d'organizacions religioses
Actividades de organizaciones religiosas
9132 1'00% 1'25%
Activitats d'organitzacions pol¡tiques
Actividades de organiza‡ons pol¡ticas
Activitats d'organizacions politiques
Actividades de organizaciones pol¡ticas
91320
Activitats d'organitzacions pol¡tiques
Actividades de organiza‡ons pol¡ticas
Activitats d'organizacions politiques
Actividades de organizaciones pol¡ticas
9133 1'00% 1'25%
Altres activitats associatives
Outras actividades associativas
Autes activitats associatives
Otras actividades asociativas
91331
Associacions juvenils
Associa‡ons juvenis
Associacions juveniles
Asociaciones juveniles
91332
Altres tipus d'activitats associatives
Outro tipo de actividades associativas
Auti tipes d'activitats associatives
Otro tipo de actividades asociativas
92
Activitats recreatives, culturals i esportives
Actividades recreativas, culturais e esportivas
Activitats recreatives, culturaus e esportiues
Actividades recreativas, culturales y deportivas
921
Activitats cinematogr…fiques i de v¡deo
Actividades cinematogr ficas e de v¡deo
Activitats cinematografiques e de vidŠo
Actividades cinematogr ficas y de v¡deo
9211 1'00% 0'60%
Producci¢ cinematogr…fica i de v¡deo
Produ‡om cinematogr fica e de v¡deo
Produccion cinematografica e de vidŠo
Producci¢n cinematogr fica y de v¡deo
92111
Producci¢ de pelúl¡cules
Produ‡om de pel¡culas
Produccion de pellicules
Producci¢n de pel¡culas
92112
Activitats de suport a la producci¢ cinematogr…fica i de v¡deo
Actividades de apoio … produ‡om cinematogr fica e de v¡deo
Activitats de sup•rt ara produccion cinematografica e de vidŠo
Actividades de apoyo a la producci¢n cinematogr fica y de v¡deo
9212 1'00% 0'60%
Distribuci¢ de pelúl¡cules
Distribu‡om de pel¡culas
Distribucion de pellicules
Distribuci¢n de pel¡culas
92121
Distribuci¢ de pelúl¡cules cinematogr…fiques i cintes de v¡deo
Distribu‡om de pel¡culas cinematogr ficas e cintas de v¡deo
Distribucion de pellicules cinematografiques e cintes de vidŠo
Distribuci¢n de pel¡culas cinematogr ficas y cintas de v¡deo
92122
Distribuci¢ de pelúl¡cules en cintes de v¡deo
Distribu‡om de pel¡culas em cintas de v¡deo
Distribucion de pellicules en cintes de vidŠo
Distribuci¢n de pel¡culas en cintas de v¡deo
9213 1'00% 0'60%
Exhibici¢ de pelúl¡cules
Exibi‡om de pel¡culas
Exibicion de pellicules
Exhibici¢n de pel¡culas
92130
Exhibici¢ de pelúl¡cules
Exibi‡om de pel¡culas
Exibicion de pellicules
Exhibici¢n de pel¡culas
922
Activitats de r…dio i televisi¢
Actividades de r dio e televisom
Activitats de r…dio e television
Actividades de radio y televisi¢n
9220 1'00% 0'60%
Activitats de r…dio i televisi¢
Actividades de r dio e televisom
Activitats de r…dio e television
Actividades de radio y televisi¢n
92201
Activitats de r…dio
Actividades de r dio
Activitats de r…dio
Actividades de radio
92202
Producci¢ i distribuci¢ de televisi¢
Produ‡om e distribu‡om de televisom
Produccion e distribucion de television
Producci¢n y distribuci¢n de televisi¢n
92203
Emissi¢ de programes de televisi¢
Emissom de programas de televisom
Emission de programes de television
Emisi¢n de programas de televisi¢n
923
Altres activitats art¡stiques i d'espectacles
Outras actividades art¡sticas e de espect culos
Autes activitats artistiques e d'espectacles
Otras actividades art¡sticas y de espect culos
9231 1'00% 0'60%
Creaci¢ i interpretaci¢ art¡stica i liter…ria
Crea‡om e interpreta‡om art¡stica e liter ria
Creacion e interpretacion artistica e liter…ria
Creaci¢n e interpretaci¢n art¡stica y literaria
92311
Creaci¢ art¡stica i liter…ria; interpretaci¢ d'art dram…tic, m£sica i similars
Crea‡om art¡stica e liter ria; interpreta‡om de arte dram tico, m£sica e similares
Creacion artistica e liter…ria; interpretacion d'art dramatic, musica e similars
Creaci¢n art¡stica y literaria; interpretaci¢n de arte dram tico, m£sica y similares
92312
Producci¢ d'espectacles
Produ‡om de espect culos
Produccion d'espectacles
Producci¢n de espect culos
92313
Altres activitats relacionades amb l'espectacle
Outras actividades relacionadas co espect culo
Autes activitats restacades damb er espectacle
Otras actividades relacionadas con el espect culo
9232 1'00% 0'60%
Gesti¢ de sales d'espectacles
Gestom de salas de espect culos
Gestion de sales d'espectacles
Gesti¢n de salas de espect culos
92320
Gesti¢ de sales d'espectacles
Gestom de salas de espect culos
Gestion de sales d'espectacles
Gesti¢n de salas de espect culos
9233 2'00% 1'60%
Activitats de fires i parcs d'atraccions
Actividades de feiras e parques de atrac‡ons
Activitats de hŠires e parcs d'atraccions
Actividades de ferias y parques de atracciones
92330
Activitats de fires i parcs d'atraccions
Actividades de feiras e parques de atrac‡ons
Activitats de hŠires e parcs d'atraccions
Actividades de ferias y parques de atracciones
9234 1'00% 0'60%
Altres activitats d'espectacles
Outras actividades de espect culos
Autes activitats d'espectacles
Otras actividades de espect culos
92341
Sales de ball, discoteques i activitats similars
Salas de baile, discotecas e actividades similares
Sales de balh, discotŠques e activitats similars
Salas de baile, discotecas y actividades similares
92342
Espectacles taurins
Espect culos taurinos
Espectacles taurins
Espect culos taurinos
92343
Altres espectacles
Outros espect culos
Auti espectacles
Otros espect culos
924
Activitats d'agŠncies de not¡cies
Actividades de agˆncias de not¡cias
Activitats d'ag‚ncies de not¡cies
Actividades de agencias de noticias
9240 1'00% 0'60%
Activitats d'agŠncies de not¡cies
Actividades de agˆncias de not¡cias
Activitats d'ag‚ncies de not¡cies
Actividades de agencias de noticias
92400
Activitats d'agŠncies de not¡cies
Actividades de agˆncias de not¡cias
Activitats d'ag‚ncies de not¡cies
Actividades de agencias de noticias
925
Activitats de biblioteques, arxius, museus i altres institucions culturals
Actividades de bibliotecas, arquivos, museus e outras institu‡ons culturais
Activitats de bibliotŠques, archius, musŠus e autes institucions culturaus
Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras instituciones culturales
9251 1'00% 0'60%
Activitats de biblioteques i arxius
Actividades de bibliotecas e arquivos
Activitats de bibliotŠques e archius
Actividades de bibliotecas y archivos
92510
Activitats de biblioteques i arxius
Actividades de bibliotecas e arquivos
Activitats de bibliotŠques e archius
Actividades de bibliotecas y archivos
9252 1'00% 0'60%
Activitats de museus i conservaci¢ de llocs i edificis hist•rics
Actividades de museus e conserva‡om de lugares e edif¡cios hist¢ricos
Activitats de musŠus e conservacion de l•cs e bastisses istoriques
Actividades de museos y conservaci¢n de lugares y edificios hist¢ricos
92521
Activitats de museus
Actividades de museus
Activitats de musŠus
Actividades de museos
92522
Activitats de conservaci¢ de llocs i edificis hist•rics
Actividades de conserva‡om de lugares e edif¡cios hist¢ricos
Activitats de conservacion de l•cs e bastisses istoriques
Actividades de conservaci¢n de lugares y edificios hist¢ricos
9253 2'00% 1'60%
Activitats de jardins bot…nics, zool•gics i parcs nacionals
Actividades de jardins bot nicos, zool¢gicos e parques nacionais
Activitats de jardins botanics, zoologics e parcs nacionaus
Actividades de jardines bot nicos, zool¢gicos y parques nacionales
92530
Activitats de jardins bot…nics, zool•gics i parcs nacionals
Actividades de jardins bot nicos, zool¢gicos e parques nacionais
Activitats de jardins botanics, zoologics e parcs nacionaus
Actividades de jardines bot nicos, zool¢gicos y parques nacionales
926
Activitats esportives
Actividades esportivas
Activitats esportiues
Actividades deportivas
9261 2'00% 1'60%
Gesti¢ d'estadis i altres instalúlacions esportives
Gestom de est dios e outras instala‡ons esportivas
Gestion d'estadis e autes installacions esportiues
Gesti¢n de estadios y otras instalaciones deportivas
92611
Gesti¢ d'estadis i poliesportius
Gestom de est dios e poli-esportivos
Gestion d'estadis e p•liesportius
Gesti¢n de estadios y polideportivos
92612
Gesti¢ d'estacions d'esqu¡
Gestom de esta‡ons de esqui
Gestion d'estacions d'esqu¡
Gesti¢n de estaciones de esqu¡
92613
Gesti¢ d'altres instalúlacions esportives
Gestom de outras instala‡ons esportivas
Gestion d'autes installacions esportiues
Gesti¢n de otras instalaciones deportivas
9262 2'00% 1'60%
Altres activitats esportives
Outras actividades esportivas
Autes activitats esportiues
Otras actividades deportivas
92621
Clubs i escoles esportives
Clubes e escolas esportivas
Clubs e estudis esportius
Clubes y escuelas deportivas
92622
Gesti¢ de ports esportius
Gestom de portos esportivos
Gestion de p•rts esportius
Gesti¢n de puertos deportivos
92623
Altres activitats relacionades amb l'esport
Outras actividades relacionadas co esporte
Autes activitats restacades damb er esp•rt
Otras actividades relacionadas con el deporte
927
Activitats recreatives diverses
Actividades recreativas diversas
Activitats recreatives diuŠrses
Actividades recreativas diversas
9271 1'00% 0'60%
Activitats relacionades amb els jocs d'atzar i les apostes
Actividades relacionadas cos jogos de azar e apostas
Activitats restacades damb es j•cs d'azard e es escomeses
Actividades relacionadas con los juegos de azar y apuestas
92711
Casinos i sales de joc d'atzar
Casinos e salas de jogos de azar
Casinos e sales de j•c d'azard
Casinos y salas de juegos de azar
92712
Loteries i apostes
Lotarias e apostas
Loteries e escomeses
Loter¡as y apuestas
92713
Altres activitats relacionades amb els jocs d'atzar
Outras actividades relacionadas cos jogos de azar
Autes activitats restacades damb es j•cs d'azard
Otras actividades relacionadas con los juegos de azar
9272 1'00% 0'60%
Altres activitats recreatives
Outras actividades recreativas
Autes activitats recreatives
Otras actividades recreativas
92720
Altres activitats recreatives
Outras actividades recreativas
Autes activitats recreatives
Otras actividades recreativas
93
Activitats diverses de serveis personals
Actividades diversas de servi‡os pessoais
Activitats diuŠrses de servicis personaus
Actividades diversas de servicios personales
930
Activitats diverses de serveis personals
Actividades diversas de servi‡os pessoais
Activitats diuŠrses de servicis personaus
Actividades diversas de servicios personales
9301 1'00% 0'60%
Rentatge, neteja i tenyiment de peces tŠxtils i de pell
Lavado, limpeza e tingido de roupas tˆxteis e de pele
Lavatge, neteja e tenchiment de pŠces textiles e de pŠth
Lavado, limpieza y te¤ido de prendas textiles y de piel
93010
Rentatge, neteja i tenyiment de peces tŠxtils i de pell
Lavado, limpeza e tingido de roupas tˆxteis e de pele
Lavatge, neteja e tenchiment de pŠces textiles e de pŠth
Lavado, limpieza y te¤ido de prendas textiles y de piel
9302 0'70% 0'45%
Perruqueria i altres tractaments de bellesa
Cabeleireiro e outros tratamentos de beleza
Perruqueria e auti tractaments de beutat
Peluquer¡a y otros tratamientos de belleza
93020
Perruqueria i altres tractaments de bellesa
Cabeleireiro e outros tratamentos de beleza
Perruqueria e auti tractaments de beutat
Peluquer¡a y otros tratamientos de belleza
9303 2'25% 1'80%
Pompes f£nebres i activitats que s'hi relacionen
Pompas f£nebres e actividades relacionadas coas mesmas
Pompes funŠbres e activitats que s'i restaquen
Pompas f£nebres y actividades relacionadas con las mismas
93030
Pompes f£nebres i activitats que s'hi relacionen
Pompas f£nebres e actividades relacionadas coas mesmas
Pompes funŠbres e activitats que s'i restaquen
Pompas f£nebres y actividades relacionadas con las mismas
9304 1'00% 0'60%
Activitats de manteniment f¡sic corporal
Actividades de manuten‡om f¡sico corporal
Activitats de mantenen‡a fisica corporau
Actividades de mantenimiento f¡sico corporal
93041
Activitats termals i balnearis
Actividades termais e balne rios
Activitats termaus e balnearis
Actividades termales y balnearios
93042
Altres activitats de manteniment f¡sic corporal
Outras actividades de manuten‡om f¡sico corporal
Autes activitats de mantenen‡a fisica corporau
Otras actividades de mantenimiento f¡sico corporal
9305 1'00% 0'60%
Altres activitats de serveis personals
Outras actividades de servi‡os pessoais
Autes activitats de servicis personaus
Otras actividades de servicios personales
93050
Altres activitats de serveis personals
Outras actividades de servi‡os pessoais
Autes activitats de servicis personaus
Otras actividades de servicios personales
P
Activitats de les llars
Actividades dos lares
Activitats des cases
Actividades de los hogares
PP
Activitats de les llars
Actividades dos lares
Activitats des cases
Actividades de los hogares
95
Activitats de les llars com a ocupadors de personal domŠstic
Actividades dos lares como empregadores de pessoal dom‚stico
Activitats des cases coma aucupadors de personau domestic
Actividades de los hogares como empleadores de personal dom‚stico
950
Activitats de les llars com a ocupadors de personal domŠstic
Actividades dos lares como empregadores de pessoal dom‚stico
Activitats des cases coma aucupadors de personau domestic
Actividades de los hogares como empleadores de personal dom‚stico
9500 0'70% 0'45%
Activitats de les llars com a ocupadors de personal domŠstic
Actividades dos lares como empregadores de pessoal dom‚stico
Activitats des cases coma aucupadors de personau domestic
Actividades de los hogares como empleadores de personal dom‚stico
95000
Activitats de les llars com a ocupadors de personal domŠstic
Actividades dos lares como empregadores de pessoal dom‚stico
Activitats des cases coma aucupadors de personau domestic
Actividades de los hogares como empleadores de personal dom‚stico
Q
Organismes extraterritorials
Organismos extraterritoriais
Organismes extraterritoriaus
Organismos extraterritoriales
QQ
Organismes extraterritorials
Organismos extraterritoriais
Organismes extraterritoriaus
Organismos extraterritoriales
99
Organismes extraterritorials
Organismos extraterritoriais
Organismes extraterritoriaus
Organismos extraterritoriales
990
Organismes extraterritorials
Organismos extraterritoriais
Organismes extraterritoriaus
Organismos extraterritoriales
9900 2'25% 1'80%
Organismes extraterritorials
Organismos extraterritoriais
Organismes extraterritoriaus
Organismos extraterritoriales
99000
Organismes extraterritorials
Organismos extraterritoriais
Organismes extraterritoriaus
Organismos extraterritoriales
--a 0'65% 0'35%
Personal en treballs exclusius d'oficina
Pessoal em trabalhos exclusivos de oficina
Personau en trabalhs exclusius de burŠu
Personal en trabajos exclusivos de oficina
--b 1'00% 1'25%
Tipus de cotitzaci¢ per a tots els treballadors que hagin de despla‡ar-se habitualment durant la seva jornada laboral, sempre que per ra¢ de l'ocupaci¢ o l'activitat econ•mica no correspongui un tipus superior. Representants de Comer‡
Tipo de cotiza‡om para todos os trabalhadores que devam deslocar-se habitualment durante a sua jornada laboral, sempre que por razom da ocupa‡om ou a actividade econ“mica nom corresponda um tipo superior. Representantes de Com‚rcio
Tipe de cotizacion ent… toti es trabalhadors qu'agen de despla‡ar-se abituaument pendent era sua jornada laborau, tostemp que per rason dera aucupacion o era activitat economica non correspone un tipe superior. Representants de ComŠr‡
Tipo de cotizaci¢n para todos los trabajadores que deban desplazarse habitualmente durante su jornada laboral, siempre que por raz¢n de la ocupaci¢n o la actividad econ¢mica no corresponda un tipo superior. Representantes de Comercio
--c 0'30% 0'80%
Treballadors en per¡ode de baixa per incapacitat temporal i d'altres situacions amb suspensi¢ de la relaci¢ laboral amb obligaci¢ de cotitzar
Trabalhadores em per¡odo de baixa por incapacidade temporal e outras situa‡ons com suspensom da rela‡om laboral com obliga‡om de cotizar
Trabalhadors en peri•de de baisha per incapacitat temporau e d'autes situacions damb suspension dera relacion laborau damb obligacion de cotizar
Trabajadores en per¡odo de baja por incapacidad temporal y otras situaciones con suspensi¢n de la relaci¢n laboral con obligaci¢n de cotizar
--d 4'10% 3'50%
Personal d'oficis a instalúlacions i reparacions en edificis, obres i treballs de construcci¢ en general
Pessoal de of¡cios em instala‡ons e repara‡ons em edif¡cios, obras e trabalhos de constru‡om em geral
Personau de mestiŠrs a installacions e apariaments en bastisses, •bres e trabalhs de bastiment en generau
Personal de oficios en instalaciones y reparaciones en edificios, obras y trabajos de construcci¢n en general
--e 2'25% 1'80%
Conductors de vehicle autom•bil de transport de passatgers en general (taxis, autom•bils, autobusos, etc.) i de transport de mercaderies que tingui una capacitat de c…rrega £til no superior a 3,5 Tm
Condutores de ve¡culo autom¢vel de transporte de passageiros em geral (t xis, autom¢veis, ¢nibus, etc.) e de transporte de mercadorias que tenha umha capacidade de carga £til nom superior a 3,5 Tm
Conductors de ve‹cul automobil de transp•rt de passatgŠrs en generau (taxis, automobils, autobusi, eca.) e de transp•rt de merces qu'age ua capacitat de carga utila non superiora a 3,5 Tm
Conductores de veh¡culo autom¢vil de transporte de pasajeros en general (taxis, autom¢viles, autobuses, etc.) y de transporte de mercanc¡as que tenga una capacidad de carga £til no superior a 3,5 Tm
--f 4'10% 3'50%
Conductors de vehicle autom•bil de transport de mercaderies que tingui una capacitat de c…rrega £til superior a 3,5 Tm
Condutores de ve¡culo autom¢vel de transporte de mercadorias que tenha umha capacidade de carga £til superior a 3,5 Tm
Conductors de ve‹cul automobil de transp•rt de merces qu'age ua capacitat de carga utila superiora a 3,5 Tm
Conductores de veh¡culo autom¢vil de transporte de mercanc¡as que tenga una capacidad de carga £til superior a 3,5 Tm
--g 2'45% 1'60%
Personal de neteja en general. Neteja d'edificis i de tota mena d'establiments. Neteja de carrers
Pessoal de limpeza em geral. Limpeza de edif¡cios e de todo tipo de estabelecimentos. Limpeza de ruas
Personau de neteja en generau. Neteja de bastisses e de tota s•rta d'establiments. Neteja de carrŠrs
Personal de limpieza en general. Limpieza de edificios y de todo tipo de establecimientos. Limpieza de calles
--h 1'70% 2'35%
Vigilants, guardes, guardes jurats i personal de seguretat
Vigilantes, guardas, guardas jurados e pessoal de seguran‡a
Vig¡lies, guardes, guardes juradi e personau de seguretat
Vigilantes, guardas, guardas jurados y personal de seguridad
--i 4'30% 4'20%
Personal de vol
Pessoal de voo
Personau de v•
Personal de vuelo
--v 2'60% 2'30%
Grup segon de cotitzaci¢ al RŠgim Especial del Mar
Grupo segundo de cotiza‡om ao Reg¡men Especial do Mar
Grop dusau de cotizacion ath Regim Especiau dera Mar
Grupo segundo de cotizaci¢n al R‚gimen Especial del Mar
--w 2'15% 1'85%
Grup tercer de cotitzaci¢ al RŠgim Especial del Mar
Grupo terceiro de cotiza‡om ao Reg¡men Especial do Mar
Grop tresau de cotizacion ath Regim Especiau dera Mar
Grupo tercero de cotizaci¢n al R‚gimen Especial del Mar
--x 4'10% 3'50%
C…rrega i desc…rrega; estiba i desestiba
Carga e descarga; estiva e desestiva
Carga e descarga; estiba e desestiba
Carga y descarga; estiba y desestiba
--y 4'30% 4'20%
Treballs habituals a interior de mines
Trabalhos habituais em interior de minas
Trabalhs abituaus a interior de mines
Trabajos habituales en interior de minas
--z 1'00% 0'80%
Dependents. Caixers
Dependentes. Caixeiros
Depenents. CaishŠrs
Dependientes. Cajeros