Notes:
  1. Les entitats en rŠgim d'atribuci¢ de rendes s¢n:
  2. Article 35.4 de la Llei 58/2003: ®Tindran la consideraci¢ d'obligats tributaris, en les lleis en quŠ aix¡ s'estableixi, les herŠncies jacents, comunitats de b‚ns i la resta d'entitats que, mancats de personalitat jur¡dica, constitueixin una unitat econ•mica o un patrimoni separat susceptibles d'imposici¢.¯
REIAL DECRET 1065/2007, de 27 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament general de les actuacions i els procediments de gesti¢ i inspecci¢ tribut…ria i de desplegament de les normes comunes dels procediments d'aplicaci¢ dels tributs. (BOE 213, de 5-9-2007)

TÖTOL II

Les obligacions tribut…ries formals

CAPÖTOL V

Obligacions d'informaci¢

SECCIà 2a OBLIGACIONS DE PRESENTAR DECLARACIONS INFORMATIVES

Subsecci¢ 1a Obligaci¢ d'informar sobre les operacions amb terceres persones

Article 31. Obligats a subministrar informaci¢ sobre operacions amb terceres persones.

1. D'acord amb el que disposa l'article 93 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tribut…ria, les persones f¡siques o jur¡diques, p£bliques o privades, aix¡ com les entitats a quŠ es refereix l'article 35.4 de l'esmentada Llei, que duguin a terme activitats empresarials o professionals, han de presentar una declaraci¢ anual relativa a les seves operacions amb terceres persones.

A aquests efectes, es consideren activitats empresarials o professionals totes les definides com a tals a l'article 5.dos de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l'impost sobre el valor afegit. Aix¡ mateix, tenen aquesta consideraci¢ les activitats realitzades pels qui siguin qualificats d'empresaris o professionals a l'article 5.u de l'esmentada Llei, amb excepci¢ del que disposa el seu par…graf e).

2. Les persones i entitats a quŠ es refereix l'article 94.1 i 2 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tribut…ria, han d'incloure tamb‚ en la declaraci¢ anual d'operacions amb terceres persones les adquisicions en general de b‚ns o serveis que efectu‹n al marge de les activitats empresarials o professionals, fins i tot encara que no realitzin activitats d'aquesta naturalesa.

Les entitats integrades en les diferents administracions p£bliques han d'incloure, a m‚s, en la declaraci¢ anual d'operacions amb terceres persones les subvencions, auxilis o ajudes que concedeixin amb c…rrec als seus pressupostos generals o que gestionin per compte d'entitats o organismes no integrats en les esmentades administracions p£bliques.

L'Administraci¢ de l'Estat i els seus organismes aut•noms, les comunitats i ciutats aut•nomes i els organismes que en depenen i les entitats integrades en les altres administracions p£bliques territorials, han de presentar una declaraci¢ anual d'operacions amb terceres persones respecte de cadascun dels sectors de la seva activitat amb car…cter empresarial o professional que tingui assignat un n£mero d'identificaci¢ fiscal diferent o respecte de la totalitat d'aquests.

Quan les entitats integrades en les diferents administracions p£bliques presentin declaraci¢ anual d'operacions amb terceres persones respecte de cadascun dels sectors de la seva activitat amb car…cter empresarial o professional que tingui assignat un n£mero d'identificaci¢ fiscal diferent, han d'incorporar les dades exigides en virtut d'aquest apartat a una qualsevol d'aquelles declaracions.

Aix¡ mateix, les entitats a quŠ es refereix el par…graf anterior diferents de l'Administraci¢ de l'Estat i els seus organismes aut•noms, encara que no realitzin activitats empresarials o professionals, poden presentar separadament una declaraci¢ anual d'operacions amb terceres persones per cadascun dels seus departaments, conselleries, dependŠncies o •rgans especials que tinguin assignat un n£mero d'identificaci¢ fiscal diferent.

3. A m‚s, d'acord amb el que estableix l'article 93.1.b) de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tribut…ria, les societats, associacions, colúlegis professionals o altres entitats que, entre les seves funcions, realitzin la de cobrament, per compte dels seus socis, associats o collegiats, d'honoraris professionals o de drets derivats de la propietat intelúlectual, d'autor o altres, estan obligats a incloure aquests rendiments en la declaraci¢ anual d'operacions amb terceres persones.

Article 32. Persones o entitats excloses de l'obligaci¢ de presentar declaraci¢ anual d'operacions amb terceres persones.

1. No estan obligats a presentar la declaraci¢ anual:

a) Els qui realitzin a Espanya activitats empresarials o professionals sense tenir en el territori espanyol la seu de la seva activitat econ•mica, un establiment permanent o el seu domicili fiscal o, en el cas d'entitats en rŠgim d'atribuci¢ de rendes constitu‹des a l'estranger, sense tenir presŠncia en el territori espanyol.

b) Les persones f¡siques i entitats en atribuci¢ de rendes en l'impost sobre la renda de les persones f¡siques, per les activitats que tributin en dit impost pel mŠtode d'estimaci¢ objectiva i, simult…niament, en l'impost sobre el valor afegit pels rŠgims especials simplificat o de l'agricultura, ramaderia i pesca o del rec…rrec d'equivalŠncia, excepte per les operacions que estiguin excloses de l'aplicaci¢ dels esmentats rŠgims, aix¡ com aquelles altres per les quals emetin factura.

c) Els obligats tributaris que no hagin realitzat operacions que en el seu conjunt, respecte d'una altra persona o entitat, hagin superat la xifra de 3.005,06 euros durant l'any natural corresponent o de 300,51 euros durant el mateix per¡ode, quan, en aquest £ltim sup•sit, realitzin la funci¢ de cobrament per compte de tercers d'honoraris professionals o de drets derivats de la propietat intellectual, industrial o d'autor o altres per compte de dels seus socis, associats o colúlegiats.

d) Els obligats tributaris que hagin realitzat exclusivament operacions no sotmeses al deure de declaraci¢, segons el que disposa l'article 33.

e) Els obligats tributaris que hagin d'informar sobre les operacions incloses en els llibres registre de l'impost sobre el valor afegit d'acord amb l'article 36, excepte quan realitzin les operacions segents:

Les subvencions, els auxilis o les ajudes satisfetes per les entitats integrades en les diferents administracions p£bliques a les quals es refereix el par…graf segon de l'article 31.2.

Les operacions a les quals es refereixen els apartats d), e), f), g), h) i i) de l'article 34.1. Les operacions subjectes a l'impost general indirecte canari realitzades en l'…mbit d'aplicaci¢ de l'esmentat impost.

Les operacions subjectes a l'impost sobre la producci¢, els serveis i la importaci¢ en les Ciutats de Ceuta i Melilla.

2. En els sup•sits que regula el par…graf 1.e) d'aquest article, els obligats tributaris han de formalitzar la declaraci¢ anual d'operacions consignant-hi exclusivament les operacions esmentades.

Article 33. Contingut de la declaraci¢ anual d'operacions amb terceres persones.

1. Els obligats tributaris a quŠ es refereix l'article 31.1 d'aquest Reglament han de relacionar en la declaraci¢ anual totes les persones o entitats, sigui quina sigui la seva naturalesa o car…cter, amb els qui hagin efectuat operacions que en el seu conjunt per a cada una de les esmentades persones o entitats hagin superat la xifra de 3.005,06 euros durant l'any natural corresponent. A aquests efectes, s'han de computar de forma separada els lliuraments i les adquisicions de b‚ns i serveis.

Als efectes del que disposa el par…graf anterior, tenen la consideraci¢ d'operacions tant els lliuraments de b‚ns i prestacions de serveis com les adquisicions d'aquests.

En els dos casos, s'han d'incloure les operacions t¡piques i habituals, les ocasionals, les operacions immobili…ries i les subvencions, auxilis o ajudes no reintegrables que puguin atorgar.

Amb les excepcions que assenyala l'apartat segent, en la declaraci¢ anual s'han d'incloure els lliuraments, prestacions o adquisicions de b‚ns i serveis subjectes i no exemptes a l'impost sobre el valor afegit, aix¡ com les no subjectes o exemptes d'aquest impost.

Les entitats asseguradores han d'incloure en la seva declaraci¢ anual les operacions d'asseguran‡a. A aquests efectes, s'ha d'atendre l'import de les primes o contraprestacions percebudes i les indemnitzacions o prestacions satisfetes i no ‚s aplicable a aquestes operacions, en cap cas, el que disposa el par…graf a) de l'apartat segent.

2. No obstant el que disposa l'apartat anterior, queden excloses del deure de declaraci¢ les segents operacions:

a) Les que hagin suposat lliuraments de b‚ns o prestacions de serveis per les quals els obligats tributaris no van haver d'expedir i lliurar factura o document substitutiu consignant les dades d'identificaci¢ del destinatari o no van haver de signar el rebut emŠs per l'adquirent en el rŠgim especial de l'agricultura, ramaderia i pesca de l'impost sobre el valor afegit.

b) Les operacions realitzades al marge de l'activitat empresarial o professional de l'obligat tributari.

c) Els lliuraments, prestacions o adquisicions de b‚ns o serveis efectuades a t¡tol gratu‹t no subjectes o exemptes de l'impost sobre el valor afegit.

d) Els arrendaments de b‚ns exempts de l'impost sobre el valor afegit realitzats per persones f¡siques o entitats sense personalitat jur¡dica al marge de qualsevol altra activitat empresarial o professional.

e) Les adquisicions d'efectes timbrats o estancats i signes de franqueig postal, excepte els que tinguin la consideraci¢ d'objectes de colúlecci¢, segons la definici¢ que cont‚ l'article 136.u.3r.a) de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l'impost sobre el valor afegit.

f) Les operacions realitzades per les entitats o establiments de car…cter social a quŠ es refereix l'article 20.tres de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l'impost sobre el valor afegit, i que corresponguin al sector de la seva activitat, els lliuraments de b‚ns i prestacions de serveis dels quals estiguin exempts de l'esmentat impost.

g) Les importacions i exportacions de mercaderies, aix¡ com les operacions realitzades directament des de o per a un establiment permanent de l'obligat tributari situat fora del territori espanyol, llevat que aquell tingui la seva seu a Espanya i la persona o entitat amb qui es realitzi l'operaci¢ actu‹ des d'un establiment situat en territori espanyol.

h) Els lliuraments i adquisicions de b‚ns que suposin enviaments entre el territori peninsular espanyol o les illes Balears i les illes Can…ries, Ceuta i Melilla.

i) En general, totes les operacions respecte de les quals existeixi una obligaci¢ peri•dica de subministrament d'informaci¢ a l'Administraci¢ tribut…ria estatal mitjan‡ant declaracions espec¡fiques diferents a la que regula aquesta subsecci¢ i el contingut de la qual sigui coincident.

3. Els obligats tributaris a quŠ es refereix del 31.2 d'aquest Reglament han d'incloure, a m‚s, en la declaraci¢ anual d'operacions, totes les persones o entitats, sigui quina sigui la seva naturalesa o car…cter, els qui hagin efectuat adquisicions de b‚ns o serveis al marge de qualsevol activitat empresarial o professional, que en el seu conjunt, per a cada una d'aquelles, hagin superat la xifra de 3.005,06 euros durant l'any natural corresponent, amb les segents excepcions:

a) Les importacions de mercaderies.

b) Les adquisicions de b‚ns que suposin enviaments entre el territori peninsular espanyol o les illes Balears i les illes Can…ries, Ceuta i Melilla.

c) Les que estableixen el par…graf e) i el par…graf i) de l'apartat 2 d'aquest article. Aix¡ mateix, les entitats integrades en les diferents administracions p£bliques han de relacionar en l'esmentada declaraci¢ totes les persones o entitats a les quals hagin satisfet subvencions, auxilis o ajudes que, en el seu conjunt, per a cada una d'aquelles, hagin superat per la seva part la xifra de 3.005,06 euros, sense perjudici de l'aplicaci¢ en aquest sup•sit de l'excepci¢ que preveu el par…graf i) de l'apartat anterior.

4. Els obligats tributaris a quŠ es refereix l'article 31.3 d'aquest Reglament han d'incloure la declaraci¢ anual d'operacions amb terceres persones, els pagaments a quŠ es refereix l'esmentat precepte, sempre que el total de la quantitat satisfeta a cada persona imputada hagi superat la xifra de 300,51 euros.

Article 34. Formalitzaci¢ de la declaraci¢ anual d'operacions amb terceres persones.

1. En la declaraci¢ anual d'operacions amb terceres persones s'han de consignar les dades segents:

a) Nom i cognoms o ra¢ social o denominaci¢ completa, aix¡ com el n£mero d'identificaci¢ fiscal i el domicili fiscal del declarant.

b) Nom i cognoms o ra¢ social o denominaci¢ completa, aix¡ com el n£mero d'identificaci¢ fiscal de cadascuna de les persones o entitats incloses en la declaraci¢.

c) L'import total, expressat en euros, de les operacions realitzades amb cada persona o entitat durant l'any natural al qual la declaraci¢ es refereixi.

d) En particular, s'han de fer constar separadament altres operacions que, si s'escau, es realitzin entre les mateixes parts, els arrendaments de locals de negocis, sense perjudici de la seva consideraci¢ unit…ria als efectes del que disposa l'article 33.1 d'aquest Reglament. En aquests casos, l'arrendador ha de consignar el nom i cognoms o ra¢ social o denominaci¢ completa i el n£mero d'identificaci¢ fiscal dels arrendataris, aix¡ com les referŠncies cadastrals i les dades necess…ries per a la localitzaci¢ dels immobles arrendats.

e) Les entitats asseguradores han de consignar, separadament d'altres operacions, les d'assegurances. A aquests efectes, han de consignar l'import de les primes o contraprestacions percebudes i les indemnitzacions o prestacions satisfetes en l'exercici de la seva activitat asseguradora. L'esmentada identificaci¢ separada s'ent‚n sense perjudici de la seva inclusi¢ en l'import total de les operacions realitzades amb cada persona o entitat, als efectes del que disposa l'article 33.1 d'aquest Reglament.

f) Les agŠncies de viatges han de consignar separadament les prestacions de serveis en la contractaci¢ de les quals intervinguin com a mediadores en nom i per compte d'altri que compleixin els requisits a quŠ es refereix la disposici¢ addicional quarta del Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturaci¢, aprovat pel Reial decret 1496/2003, de 28 de novembre.

Aix¡ mateix, han de fer constar separadament els serveis de mediaci¢ en nom i per compte d'altri relatius als serveis de transport de viatgers i dels seus equipatges que l'agŠncia de viatges presti al destinatari dels esmentats serveis de transport, de conformitat amb el que disposa l'apartat 3 de l'esmentada disposici¢ addicional quarta.

g) S'han de declarar separadament els cobraments per compte de tercers d'honoraris professionals o de drets derivats de la propietat intelúlectual, industrial, d'autor o altres per compte dels seus socis, associats o collegiats efectuats per societats, associacions, colúlegis professionals o altres entitats que, entre les seves funcions, realitzin les de cobrament segons el que disposa l'article 31.3 d'aquest Reglament.

h) S'han de fer constar els imports superiors a 6.000 euros que s'hagin percebut en met…lúlic de cadascuna de les persones o entitats relacionades en la declaraci¢.

i) S'han de fer constar separadament altres operacions que, si s'escau, es realitzin entre les mateixes parts, les quantitats que es percebin en contraprestaci¢ per transmissions d'immobles, efectuades o que s'hagin efectes, s'ha d'atendre l'import de les primes o contraprestacions percebudes i les indemnitzacions o prestacions satisfetes i no ‚s aplicable a aquestes operacions, en cap cas, el que disposa el par…graf a) de l'apartat segent.

2. No obstant el que disposa l'apartat anterior, queden excloses del deure de declaraci¢ les segents operacions:

a) Les que hagin suposat lliuraments de b‚ns o prestacions de serveis per les quals els obligats tributaris no van haver d'expedir i lliurar factura o document substitutiu consignant les dades d'identificaci¢ del destinatari o no van haver de signar el rebut emŠs per l'adquirent en el rŠgim especial de l'agricultura, ramaderia i pesca de l'impost sobre el valor afegit.

b) Les operacions realitzades al marge de l'activitat empresarial o professional de l'obligat tributari.

c) Els lliuraments, prestacions o adquisicions de b‚ns o serveis efectuades a t¡tol gratu‹t no subjectes o exemptes de l'impost sobre el valor afegit.

d) Els arrendaments de b‚ns exempts de l'impost sobre el valor afegit realitzats per persones f¡siques o entitats sense personalitat jur¡dica al marge de qualsevol altra activitat empresarial o professional.

e) Les adquisicions d'efectes timbrats o estancats i signes de franqueig postal, excepte els que tinguin la consideraci¢ d'objectes de colúlecci¢, segons la definici¢ que cont‚ l'article 136.u.3r.a) de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l'impost sobre el valor afegit.

f) Les operacions realitzades per les entitats o establiments de car…cter social a quŠ es refereix l'article 20.tres de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l'impost sobre el valor afegit, i que corresponguin al sector de la seva activitat, els lliuraments de b‚ns i prestacions de serveis dels quals estiguin exempts de l'esmentat impost.

g) Les importacions i exportacions de mercaderies, aix¡ com les operacions realitzades directament des de o per a un establiment permanent de l'obligat tributari situat fora del territori espanyol, llevat que aquell tingui la seva seu a Espanya i la persona o entitat amb qui es realitzi l'operaci¢ actu‹ des d'un establiment situat en territori espanyol.

h) Els lliuraments i adquisicions de b‚ns que suposin enviaments entre el territori peninsular espanyol o les illes Balears i les illes Can…ries, Ceuta i Melilla.

i) En general, totes les operacions respecte de les quals existeixi una obligaci¢ peri•dica de subministrament d'informaci¢ a l'Administraci¢ tribut…ria estatal mitjan‡ant declaracions espec¡fiques diferents a la que regula aquesta subsecci¢ i el contingut de la qual sigui coincident.

3. Els obligats tributaris a quŠ es refereix del 31.2 d'aquest Reglament han d'incloure, a m‚s, en la declaraci¢ anual d'operacions, totes les persones o entitats, sigui quina sigui la seva naturalesa o car…cter, els qui hagin efectuat adquisicions de b‚ns o serveis al marge de qualsevol activitat empresarial o professional, que en el seu conjunt, per a cada una d'aquelles, hagin superat la xifra de 3.005,06 euros durant l'any natural corresponent, amb les segents excepcions:

a) Les importacions de mercaderies.

b) Les adquisicions de b‚ns que suposin enviaments entre el territori peninsular espanyol o les illes Balears i les illes Can…ries, Ceuta i Melilla.

c) Les que estableixen el par…graf e) i el par…graf i) de l'apartat 2 d'aquest article.

Aix¡ mateix, les entitats integrades en les diferents administracions p£bliques han de relacionar en l'esmentada declaraci¢ totes les persones o entitats a les quals hagin satisfet subvencions, auxilis o ajudes que, en el seu conjunt, per a cada una d'aquelles, hagin superat per la seva part la xifra de 3.005,06 euros, sense perjudici de l'aplicaci¢ en aquest sup•sit de l'excepci¢ que preveu el par…graf i) de l'apartat anterior.

4. Els obligats tributaris a quŠ es refereix l'article 31.3 d'aquest Reglament han d'incloure la declaraci¢ anual d'operacions amb terceres persones, els pagaments a quŠ es refereix l'esmentat precepte, sempre que el total de la quantitat satisfeta a cada persona imputada hagi superat la xifra de 300,51 euros.

Article 34. Formalitzaci¢ de la declaraci¢ anual d'operacions amb terceres persones.

1. En la declaraci¢ anual d'operacions amb terceres persones s'han de consignar les dades segents:

a) Nom i cognoms o ra¢ social o denominaci¢ completa, aix¡ com el n£mero d'identificaci¢ fiscal i el domicili fiscal del declarant.

b) Nom i cognoms o ra¢ social o denominaci¢ completa, aix¡ com el n£mero d'identificaci¢ fiscal de cadascuna de les persones o entitats incloses en la declaraci¢.

c) L'import total, expressat en euros, de les operacions realitzades amb cada persona o entitat durant l'any natural al qual la declaraci¢ es refereixi.

d) En particular, s'han de fer constar separadament altres operacions que, si s'escau, es realitzin entre les mateixes parts, els arrendaments de locals de negocis, sense perjudici de la seva consideraci¢ unit…ria als efectes del que disposa l'article 33.1 d'aquest Reglament. En aquests casos, l'arrendador ha de consignar el nom i cognoms o ra¢ social o denominaci¢ completa i el n£mero d'identificaci¢ fiscal dels arrendataris, aix¡ com les referŠncies cadastrals i les dades necess…ries per a la localitzaci¢ dels immobles arrendats.

e) Les entitats asseguradores han de consignar, separadament d'altres operacions, les d'assegurances. A aquests efectes, han de consignar l'import de les primes o contraprestacions percebudes i les indemnitzacions o prestacions satisfetes en l'exercici de la seva activitat asseguradora. L'esmentada identificaci¢ separada s'ent‚n sense perjudici de la seva inclusi¢ en l'import total de les operacions realitzades amb cada persona o entitat, als efectes del que disposa l'article 33.1 d'aquest Reglament.

f) Les agŠncies de viatges han de consignar separadament les prestacions de serveis en la contractaci¢ de les quals intervinguin com a mediadores en nom i per compte d'altri que compleixin els requisits a quŠ es refereix la disposici¢ addicional quarta del Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturaci¢, aprovat pel Reial decret 1496/2003, de 28 de novembre.

Aix¡ mateix, han de fer constar separadament els serveis de mediaci¢ en nom i per compte d'altri relatius als serveis de transport de viatgers i dels seus equipatges que l'agŠncia de viatges presti al destinatari dels esmentats serveis de transport, de conformitat amb el que disposa l'apartat 3 de l'esmentada disposici¢ addicional quarta.

g) S'han de declarar separadament els cobraments per compte de tercers d'honoraris professionals o de drets derivats de la propietat intelúlectual, industrial, d'autor o altres per compte dels seus socis, associats o collegiats efectuats per societats, associacions, colúlegis professionals o altres entitats que, entre les seves funcions, realitzin les de cobrament segons el que disposa l'article 31.3 d'aquest Reglament.

h) S'han de fer constar els imports superiors a 6.000 euros que s'hagin percebut en met…lúlic de cadascuna de les persones o entitats relacionades en la declaraci¢.

i) S'han de fer constar separadament altres operacions que, si s'escau, es realitzin entre les mateixes parts, les quantitats que es percebin en contraprestaci¢ per transmissions d'immobles, efectuades o que s'hagin d'efectuar, que constitueixin lliuraments subjectes a l'impost sobre el valor afegit.

2. En la determinaci¢ de l'import total de les operacions realitzades amb cada persona o entitat, s'han d'observar els segents criteris:

a) Si es tracta d'operacions subjectes i no exemptes de l'impost sobre el valor afegit, s'ha de declarar l'import total de les contraprestacions, incloses les quotes i els rec…rrecs repercutits o suportats per dit impost.

b) Si es tracta d'operacions que hagin generat el dret per al transmissor del b‚ o prestador del servei a percebre una compensaci¢, segons el rŠgim especial de l'agricultura, ramaderia i pesca de l'impost sobre el valor afegit, s'ha de declarar l'import de les contraprestacions totals i s'han d'afegir les compensacions percebudes o satisfetes. En el cas d'operacions a les quals es refereix el par…graf segon de l'article 84.u de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l'impost sobre el valor afegit, s'ha de declarar l'import total de les contraprestacions.

c) Als efectes del que disposa aquesta subsecci¢, s'ent‚n per import total de la contraprestaci¢ el que resulti d'aplicar les normes de determinaci¢ de la base imposable de l'impost sobre el valor afegit que contenen els articles 78, 79 i 80 de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l'impost sobre el valor afegit, fins i tot respecte de les operacions no subjectes o que n'estiguin exemptes que s'hagin d'incloure en la declaraci¢ anual d'operacions amb terceres persones, tot aix• sense perjudici del que disposa l'apartat 4 d'aquest article.

3. En les operacions de mediaci¢ i en les d'agŠncia o comissi¢ en les quals l'agent o comissionista actu‹ en nom d'altri, s'ha de declarar l'import total individualitzat de les contraprestacions corresponents a aquestes prestacions de serveis, incloses les quotes repercutides o suportades en concepte de l'impost sobre el valor afegit.

Si l'agent o comissionista actu‚s en nom propi, s'ent‚n que ha rebut i lliurat o prestat pel seu compte els corresponents b‚ns o serveis i ha de declarar l'import total de les corresponents contraprestacions, quotes i rec…rrecs.

4. D'acord amb el que estableix l'apartat 2.c) d'aquest article, l'import total de les operacions s'ha de declarar net de les devolucions, descomptes i bonificacions concedits i de les operacions que quedin sense efecte en el mateix any natural. Aix¡ mateix, s'han de tenir en compte les alteracions del preu que s'hagin produ‹t en el mateix per¡ode.

En el sup•sit d'insolvŠncies que, segons el que disposa l'article 80.tres de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l'impost sobre el valor afegit, hagin donat lloc a modificacions en la base imposable de l'esmentat impost en l'any natural al qual es refereixi la declaraci¢ que regula aquesta subsecci¢, l'import total de les operacions a declarar ha de tenir en compte les esmentades modificacions.

Article 35. Criteris d'imputaci¢ temporal.

1. Les operacions que s'han d'incloure en la declaraci¢ anual s¢n les realitzades per l'obligat tributari en l'any natural al qual es refereix la declaraci¢.

A aquests efectes, les operacions s'entenen produ‹des el dia en quŠ s'expedeixi la factura o document substitutiu que serveixi de justificant d'aquestes.

2. En tots els casos que preveu l'article 34.4, quan aquests tinguin lloc en un any natural diferent d'aquell al qual correspongui la declaraci¢ anual d'operacions amb terceres persones en la qual es va incloure l'operaci¢, han de ser consignats en la declaraci¢ de l'any natural en quŠ s'hagin produ‹t les esmentades circumst…ncies modificatives.

A aquests efectes, l'import total de les operacions realitzades amb la mateixa persona o entitat s'ha de declarar tenint en compte les esmentades modificacions.

3. Els avan‡aments de clients i a prove‹dors i altres creditors constitueixen operacions que s'han d'incloure en la declaraci¢ anual. Quan posteriorment s'efectu‹ l'operaci¢, s'ha de declarar l'import total d'aquesta, minorat en l'import de l'avan‡ament anteriorment declarat, sempre que el resultat d'aquesta minoraci¢ superi, juntament amb la resta d'operacions realitzades amb la mateixa persona o entitat, el l¡mit quantitatiu que estableix l'article 33.1.

4. Les subvencions, auxilis o ajudes que concedeixin els obligats tributaris a quŠ es refereix el par…graf segon de l'article 31.2, s'entenen satisfets el dia en quŠ s'expedeixi el corresponent ordre de pagament. Si no existeix ordre de pagament s'han d'entendre satisfetes quan s'efectu‹ el pagament.