AnticNomNouNom
111RESERVES DE REVALORITZACIà 011*** compte desaparegut ***
113RESERVES ESPECIALS 1142Reserva per capital amortitzat
114RESERVES ACC.SOCIET.DOMINANT 1140Res.a accions o part.societat dominant
115RESERVA PER A ACCIONS PRãPIES 1144Res.accions pr•pies acceptades en gar.
116RESERVES ESTATUT·RIES 1141Reserves estatut…ries
117RESERVES VOLUNT·RIES 113Reserves volunt…ries
118RESERVA PER CAPITAL AMORTITZAT 1142Reserva per capital amortitzat
122APORT.SOCIS PER COMPENS.PÔRD. 118Aportacions de socis o propietaris
131SUBVENCIONS DE CAPITAL 132Altres subvencions, donacions i llegats
133SUBVENCIONS DE CAPITAL 132Altres subvencions, donacions i llegats
135INGR. PER INTERESSOS DIFERITS 132Altres subvencions, donacions i llegats
136DIF.POSITIVES EN MONEDA ESTR. 132Altres subvencions, donacions i llegats
137DIF.POSITIVES EN MONEDA ESTR. 1370Ing.fisc.dif.perm.a distr.en div.ex.
138DIF.POSITIVES EN MONEDA ESTR. 1371Ing.fisc.ded.i bonif.a distr.en div.ex.
144FONS DE REVERSIà 143Prov.desmant.retirament o rehab.immob.
150OBLIGACIONS I BONS 177Obligacions i bons
151OBLIG. I BONS CONVERTIBLES 015*** compte desaparegut ***
155DEUTES EN ALTRES VALORS 179Deutes representats en altres val.neg.
160DEUTES A LLARG EMPRESES GRUP 1633Altres deutes a llarg empreses del grup
161DEUTES A LLARG EMPRESES ASSO. 1634Altres deutes a llarg empreses ass.
162DEUTES LLARG ENTIT.CRED.GRUP 1603Deutes a llarg ent.crŠdit empreses grup
163DEUTES LLARG ENTIT.CRED.ASSO. 1604Deutes a llarg ent.crŠd.empreses ass.
164PROV. D'IMMOB. EMPRESES GRUP 1613Prove‹dors immob.a llarg empreses grup
165PROV. D'IMMOB. EMPRESES ASSO. 1614Prove‹dors immob.a llarg empreses ass.
174EFECTES COMERC.A PAGAR A LLARG 175Efectes a pagar a llarg termini
190ACCION.PER DESEMB.NO EXIGITS 1030Socis desemb.no exigits capital social
191ACCION. PER DESEMB.NO EX.GRUP 1030Socis desemb.no exigits capital social
192ACCION.PER DESEMB.NO EX. ASSO. 1030Socis desemb.no exigits capital social
193ACCION. PER APORT.NO DIN.PEND. 1040Socis aport.no diner.pend.cap.social
194ACC.APORT.NO DINER.PEND.GRUP 1040Socis aport.no diner.pend.cap.social
195ACC.APORT.NO DINER.PEND.ASSO. 1040Socis aport.no diner.pend.cap.social
196SOCIS PART NO DESEMBOSSADA 1034Socis desemb.no exigits cap.pend.insc.
198ACCIONS PRãPIES EN SIT.ESPEC. 108Accions o part.pr•pies en sit.esp.
199ACCIONS PRãPIES REDUC.CAPITAL 109Accions o part.pr•pies a reducci¢ cap.
20DESPESES D'ESTABLIMENT 020*** compte desaparegut ***
210DESPESES INVEST. I DESENVOL. 200Recerca
211CONCESIONS ADMINISTRATIVES 202Concessions administratives
212PROPIETAT INDUSTRIAL 203Propietat industrial
213FONS DE COMER€ 021*** compte desaparegut ***
214DRETS DE TRASP·S 205Drets de trasp…s
215APLICACIONS INFORM·TIQUES 206Aplicacions inform…tiques
219BESTRETES PER A IMMOB.IMMATER. 209Avan.a immobilitzacions intangibles
217DRETS BNS ARRENDAM. FINANCER 219Altre immobilitzat material
220TERRENYS I BNS NATURALS 210Terrenys i b‚ns naturals
221CONSTRUCCIONS 211Construccions
222INSTALúLACIONS TÔCNIQUES 212Instalúlacions tŠcniques
223MAQUIN·RIA 213Maquin…ria
224UTILLATGE 214Utillatge
225ALTRES INSTALúLACIONS 215Altres instalúlacions
226MOBILIARI 216Mobiliari
227EQUIPS PROCS D'INFORMACIà 217Equips per a processos d'informaci¢
228ELEMENTS DE TRANSPORT 218Elements de transport
229ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL 219Altre immobilitzat material
240PARTIC.EN EMPRESES DEL GRUP 2403Participacions a llarg en empreses grup
241PARTIC. EN EMPRESES ASSOCIADES 2404Participacions a llarg en empreses ass.
242VALORS RENDA FIXA GRUP 2413Val.represent.deute a llarg emp.grup
243VALORS RENDA FIXA ASSO. 2414Val.represent.deute a llarg emp.ass.
244CRÔDITS A LLARG A EMP. GRUP 2423CrŠdits a llarg a empreses del grup
245CRÔDITS A LLARG A EMP. ASSO. 2424CrŠdits a llarg a empreses associades
246INTERESSOS A LLARG GRUP 2433Interessos a llarg inv.finan.emp.grup
247INTERESSOS A LLARG ASSO. 2434Interessos a llarg inv.finan.emp.assoc.
249DESEMBOS.PEND. SOBRE ACC.ASSO. 2494Desemb.pend.s/part.a llarg en emp.ass.
248DESEMBOS.PEND.SOBRE ACC.GRUP 2493Desemb.pend.s/part.a llarg en emp.grup
257INTER. A LLARG DE CRÔDITS 256Interessos a llarg d'inv.financeres
27DESPESES A DISTR.EN VARIS EX. 027*** compte desaparegut ***
281AMORT.ACUM.IMMOBIL.IMMATERIAL 280Amortitzaci¢ acumulada immob.intangible
282AMORT.ACUM.IMMOBIL.MATERIAL 281Amortitzaci¢ acumulada immob.material
291PROVIS.DEPREC.IMMOBIL.INMAT. 290Deteriorament valor immob.intangible
292PROVIS.DEPREC.IMMOBIL.MATERIAL 291Deteriorament valor immob.material
293PROVIS.DEPREC.VAL.MOBIL.GRUP 2933Deter.val.part.a llarg en empreses grup
294PROVIS.DEPREC.VAL.MOBIL.ASSO. 2934Deter.val.part.a llarg en empreses ass.
295PROVIS.INSOLV.CREDIT GRUP 2953Deter.val.crŠdits a llarg a emp.grup
296PROVIS.INSOLV.CREDIT ASSO. 2954Deter.val.crŠdits a llarg a emp.ass.
403PROVEØD. EMPRESES ASSOCIADES 404Prove‹dors, empreses associades
402PROVEØD. EMPRESES DEL GRUP 403Prove‹dors, empreses del grup
437BESTRETES DE CLIENTS 438Avan‡aments de clients
436ENVASOS I EMBALATGES A RETORN. 437Envasos i embalatges a retornar clients
435CLIENTS DE DUBTàS COBR. 436Clients de cobrament dubt¢s
433CLIENTS EMPRESES ASSOCIADES 434Clients, empreses associades
432CLIENTS EMPRESES DEL GRUP 433Clients, empreses del grup
493PROVIS. PER A INSOLV.EMP.GRUP 4933Deter.val.crŠdits operacions com.emp.gr.
494PROVIS. PER A INSOLV.EMP.ASSO. 4934Deter.val.crŠdits op.com.emp.ass.
499PROVIS. PER A ALTRES OPERAC. 4999Provisi¢ a altres operacions comercials
510DEUTES A CURT EMP. DEL GRUP 5105Deutes a curt altres ent.crŠd.vinculades
511DEUTES A CURT EMP.ASSOCIADES 5105Deutes a curt altres ent.crŠd.vinculades
512DEUTES A CURT ENT.CRED.GRUP 5103Deutes a curt ent.crŠdit empreses grup
513DEUTES A CURT ENT.CRED.ASSO. 5104Deutes a curt ent.crŠd.empreses ass.
514PROVEØD.IMMOB.CURT EMP.GRUP 5113Prove‹dors immob.a curt empreses grup
515PROVEØD.IMMOB.CURT EMP.ASSO. 5114Prove‹dors immob.a curt empreses ass.
516INTER.CURT DEUTES AMB GRUP 5133Altres deutes a curt amb empreses grup
517INTER.CURT DEUTES AMB ASSO. 5134Altres deutes a curt empreses associades
527INTERESSOS A CURT ALTRES DEUT. 528Interessos a curt termini de deutes
526INTERESSOS A CURT ENT.CREDIT 527Interessos a curt deutes entitats crŠdit
525DIVIDEND ACTIU A PAGAR 526Dividend actiu a pagar
524EFECTES COMER.A PAGAR A CURT 525Efectes a pagar a curt termini
530PARTIC.A CURT EN EMP. GRUP 5303Participacions a curt en empreses grup
531PARTIC.A CURT EN EMP.ASSO. 5304Participacions a curt en empreses ass.
532VALORS RENDA FIXA EMP.GRUP 5313Val.represent.deute a curt empreses grup
533VALORS RENDA FIXA EMP.ASSO. 5314Val.represent.deute a curt empreses ass.
534CRÔDITS A CURT A EMP.GRUP 5323CrŠdits a curt a empreses del grup
535CRÔDITS A CURT A EMP. ASSO. 5324CrŠdits a curt a empreses associades
536INTER.CURT INVER.FINAN.GRUP 5333Inter.a curt val.represent.deute emp.gr.
537INTER.CURT INVER.FINAN.ASSO. 5334Inter.a curt val.represent.deu.emp.ass.
538DESEMB.PENDEN.ACCIONS GRUP 5393Desemb.pend.s/part.a curt en emp.grup
539DESEMB.PENDEN.ACCIONS ASSO. 5394Desemb.pend.s/part.a curt en emp.ass.
547INTER.CURT DE CREDITS 546Interessos a curt val.represent.deute
551C/C. AMB EMPRESES DEL GRUP 5523Compte corrent amb empreses del grup
552C/C. AMB EMPRESES ASSOCIADES 5524Compte corrent amb empreses associades
553C/C. AMB SOCIS I ADMINIS. 551C/corrent amb socis i administradors
580INTERESSOS PAGATS ANTICIPAT 0580*** compte desaparegut ***
585INTERESSOS COBRATS ANTICIPAT 0585*** compte desaparegut ***
594PROVIS.DEPREC.MOBIL.ASSO. 5944Deter.val.val.repr.deu.a curt emp.ass.
595PROVIS.INSOLV.CRÔDITS GRUP 5953Deter.val.crŠdits a curt a empreses grup
596PROVIS.INSOLV.CRÔDITS ASSO. 5954Deter.val.crŠdits a curt a empreses ass.
597PROVIS.DEPREC.MOBIL.CURT 596Deteriorament valor part.a curt
665DESCOMPTES PAG. IMMED. VENDES 706Descomptes sobre vendes per p.i.
664INTERESSOS DESCOMPTE EFECTES 665Inter.desc.ef.i operacions facturatge
666PÔRDUES VALORS MOBIL.CURT 663PŠr.val.act.i pass.finan.s/val.raonable
672PÔRDUES VALORS MOBIL.LLARG 6733PŠrdues procedents part.a llarg emp.grup
673PÔRDUES CRÔDITS A LLARG 6734PŠrdues procedents part.a llarg emp.ass.
674PÔRDUES ACCIONS PRãPIES 675PŠrdues operacions obligacions pr•pies
679DESPESES I PÔRDUES EXER.ANTER. 678Despeses excepcionals
695DOTAC.PROVIS.OPERAC.TR·FIC 696PŠr.deter.part.i val.repr.deu.a llarg
694DOTAC.PROVIS.INSOLV.TR·FIC 695Dotaci¢ a provisi¢ operacions comercials
730INCORP.ACTIU DESPESES ESTABL. 073*** compte desaparegut ***
731TREB.REALIT.IMMOBIL.IMMATERIAL 730Treballs realitzats a immob.intangible
732TREB.REALIT.IMMOBIL.MATERIAL 731Treballs realitzats a immob.material
737INCORP.ACTIU FORMAL.DEUTES 733Treballs realitzats a immob.mat.en curs
741ALTRES SUBVEN.A L'EXPLOTACIà 740Subvencions don.i llegats a explotaci¢
762INGRESSOS CRÔDITS A LLARG 7620Ingressos crŠdits a llarg empreses grup
763INGRESSOS CRÔDITS A CURT 7621Ingressos crŠdits a llarg empreses ass.
765DESCOMPTE PAG. IMMED. COMPRES 606Descomptes sobre compres per p.i.
775SUBVEN.CAPITAL TRASP.RESULTAT 740Subvencions don.i llegats a explotaci¢
774BENEF.OPER.ACCIONS PRãPIES 775Beneficis operacions obligacions pr•pies
779INGRESSOS I BENEF.EXER.ANTER. 778Ingressos excepcionals