Catal… Galego Castellano
Nom‚s subclasses
S¢ subclasses
S¢lo subclases
COEFICIENTS AMORTITZACIà
COEFICIENTES AMORTIZA€OM
COEFICIENTES AMORTIZACIàN
Divisi¢ 0. Agricultura, ramaderia i pesca
Divisom 0. Agricultura, gadaria e pesca
Divisi¢n 0. Agricultura, ganader¡a y pesca
AGRUPACIà 01. PRODUCCIà AGRÖCOLA
AGRUPA€OM 01. PRODU€OM AGRÖCOLA
AGRUPACIàN 01. PRODUCCIàN AGRÖCOLA
Grup 011. Explotaci¢ agr¡cola i ramadera
Grupo 011. Explota‡om agr¡cola e gadaria
Grupo 011. Explotaci¢n agr¡cola y ganadera
1. Obres de condicionament, reg i drenatge:
1. Obras de condicionamento, rega e drainagem:
1. Obras de acondicionamiento, riego y drenaje:
4% 8% 12 25
a) Xarxa de sŠquies i desguassos d'obres de f…brica
a) Rede de ac‚quias e desaguadoiros de obras de f brica
a) Red de acequias y desages de obras de f brica
3% 6% 17 34
b) Xarxa de distribuci¢ subterr…nia amb canonada
b) Rede de distribui‡om subterrƒnea com tubagem
b) Red de distribuci¢n subterr nea con tuber¡a
2% 4% 25 50
c) Dics, basses, dip•sits elevats i basses d'evaporaci¢
c) Diques, algibes, dep¢sitos elevados e estanques de evapora‡om
c) Diques, albercas, dep¢sitos elevados y estanques de evaporaci¢n
2. Maquin…ria pesant per a moviment de terres: S'apliquen els coeficients de l'agrupaci¢ 51
2. Maquinaria pesada para movemento de terras: Aplicaram-se os coeficientes da agrupa‡om 51
2. Maquinaria pesada para movimiento de tierras: Se aplicar n los coeficientes de la agrupaci¢n 51
3. M…quines i eines per a preparaci¢ del terreny:
3. M quinas e apeiros para prepara‡om do terreo:
3. M quinas y aperos para preparaci¢n del terreno:
5% 10% 10 20
a) Escarificadores subsoladores, subsoladores de totes classes i compactadores
a) Subsoladoras, arados de todas classes e rolos apisoadores
a) Subsoladoras, arados de todas clases y rodillos apisonantes
6% 12% 8 18
b) Desempedregadores, rotocultors i desbrossadores
b) Despedregadoras, rotocultores e ro‡adoras
b) Despedregadoras, rotocultores y desbrozadoras
6% 12% 8 18
4. M…quines adobadores, sembradores i carros polvoritzadors
4. M quinas fertilizadoras, sementadoras e carros pulverizadores
4. M quinas abonadoras, sembradoras y carros pulverizadores
7% 15% 7 14
5. Maquin…ria per a selecci¢ i desinfecci¢ de llavors, empolsadors i polvoritzadors amb motor i equips per a tractaments de plagues en general
5. Maquinaria para selec‡om e desinfec‡om de sementes, empoadores e pulverizadores com motor e equipas para tratamentos de pragas en geral
5. Maquinaria para selecci¢n y desinfecci¢n de semillas, espolvoreadores y pulverizadores con motor y equipos para tratamientos de plagas en general
5% 10% 10 20
6. Instalúlacions i equips de reg
6. Instala‡ons e equipas de rega
6. Instalaciones y equipos de riego
6% 12% 8 18
7. M…quines de recolúlecci¢
7. M quinas de recolec‡om
7. M quinas de recolecci¢n
5% 10% 10 20
8. Remolcs
8. Reboques
8. Remolques
6% 12% 8 18
9. Tractors i els seus accessoris
9. Tractores e os seus acess¢rios
9. Tractores y sus accesorios
6% 12% 8 18
10. Restant maquin…ria de les explotacions agr…ries no compreses en els anteriors
10. Restante maquinaria das explota‡ons agr rias nom compreendidas nos anteriores
10. Restante maquinaria de las explotaciones agrarias no comprendidas en los anteriores
12% 25% 4 8
11. Estris i eines de conreu no especificats en els apartats anteriors
11. éteis e apeiros de labranza nom especificados nos anteriores apartados
11. étiles y aperos de labranza no especificados en los anteriores apartados
12. Instalúlacions per a conreus protegits:
12. Instala‡ons para cultivos protegidos:
12. Instalaciones para cultivos protegidos:
7% 15% 7 14
a) Estructura de filferro i fusta
a) Estrutura de arame e madeira
a) Estructura alambre y madera
6% 12% 8 18
b) Estructura de filferro i ferro
b) Estrutura de arame e ferro
b) Estructura alambre y hierro
4% 8% 12 25
c) Estructura de ferro i vidre o similar
c) Estrutura de ferro e cristal ou similar
c) Estructura de hierro y cristal o similar
7% 16% 6 14
13. Bestiar bov¡, porc¡, ov¡ i cabrum
13. Gado vacum, porcino, ovino e caprino
13. Ganado vacuno, porcino, ovino y caprino
4% 8% 12 25
14. Bestiar equ¡ i fruiters no c¡trics
14. Gado equino e fruteiras nom c¡tricas
14. Ganado equino y frutales no c¡tricos
2% 4% 25 50
15. Fruiters c¡trics i vinyes
15. Fruteiras c¡tricas e vinhedos
15. Frutales c¡tricos y vi¤edos
1% 2% 50100
16. Oliverar
16. Olival
16. Olivar
Grup 012. Manipulaci¢ i envasament de fruits, hortalisses i plantes
Grupo 012. Manipula‡om e envasamento de frutos, hortali‡as e plantas
Grupo 012. Manipulaci¢n y envasado de frutos, hortalizas y plantas
6% 12% 8 18
1. Maquin…ria i instalúlacions de desc…rrega, elevaci¢ i transport interior, de preparaci¢, d'esclofollar, rentatge, assecatge, encerament, raspat, selecci¢ i calibratge
1. Maquinaria e instala‡ons de descarga, eleva‡om e transporte interior, de prepara‡om, descasca, lavagem, seca, enceramento, acepilhadura, selec‡om e calibragem
1. Maquinaria e instalaciones de descarga, elevaci¢n y transporte interior, de preparaci¢n, descascarado, lavado, secado, encerado, cepillado, selecci¢n y calibrado
5% 10% 10 20
2. Maquin…ria i instalúlacions d'empaquetatge, empaperat, marcatge, envasament, apilament i plegament
2. Maquinaria e instala‡ons de empacotamento, empapelamento, marca‡om, envasamento, empilhamento e pregado
2. Maquinaria e instalaciones de empaquetado, empapelado, marcado, envasado, apilado y plegado
Grup 013. Dessecaci¢ de fruits, hortalisses i tubercles
Grupo 013. Desseca‡om de frutos, hortali‡as e tub‚rculos
Grupo 013. Desecaci¢n de frutos, hortalizas y tub‚rculos
3% 7% 14 30
1. Assecadors
1. Secadoiros
1. Secaderos
6% 12% 8 18
2. Maquin…ria i instalúlacions de preparaci¢, selecci¢, rentatge, assecatge mec…nic i m•lta
2. Maquinaria e instala‡ons de prepara‡om, selec‡om, lavagem, seca mec nica e moenda
2. Maquinaria e instalaciones de preparaci¢n, selecci¢n, lavado, secado mec nico y molienda
5% 10% 10 20
3. Maquin…ria i instalúlacions d'envasament i empaquetatge
3. Maquinaria e instala‡ons de envasamento e empacotamento
3. Maquinaria e instalaciones de envasado y empaquetado
AGRUPACIà 02. EXPLOTACIONS INDUSTRIALS DE PRODUCCIà AVÖCOLA-LLETERA
AGRUPA€OM 02. EXPLOTA€ONS INDUSTRIAIS DE PRODU€OM AVÖCOLA-LEITEIRA
AGRUPACIàN 02. EXPLOTACIONES INDUSTRIALES DE PRODUCCIàN AVÖCOLA-LECHERA
5% 10% 10 20
1. Molins de pinsos i maquin…ria i instalúlacions de preparaci¢ d'aliments
1. Moinhos de pensos e maquinaria e instala‡ons de prepara‡om de alimentos
1. Molinos de piensos y maquinaria e instalaciones de preparaci¢n de alimentos
6% 12% 8 18
2. Instalúlacions de distribuci¢ d'aliments, de posta, registre, crian‡a i recria
2. Instala‡ons de distribui‡om de alimentos, de posta, registro, crian‡a e recria
2. Instalaciones de distribuci¢n de alimentos, de puesta, registro, crianza y recr¡a
5% 10% 10 20
3. Instalúlacions incubadores
3. Instala‡ons incubadoras
3. Instalaciones incubadoras
5% 10% 10 20
4. Instalúlacions de classificaci¢ i pesada
4. Instala‡ons de classifica‡om e pesagem
4. Instalaciones de clasificaci¢n y pesaje
6% 12% 8 18
5. Segadores arrengleradores
5. Segadeiras-alinhadoras
5. Segadoras-hileradoras
6% 12% 8 18
6. Tractors
6. Tractores
6. Tractores
6% 12% 8 18
7. Accessoris del tractor
7. Acess¢rios do tractor
7. Accesorios del tractor
7% 15% 7 14
8. Instalúlacions de munyida
8. Instala‡ons de mungidura
8. Instalaciones de orde¤o
AGRUPACIà 03. PESCA
AGRUPA€OM 03. PESCA
AGRUPACIàN 03. PESCA
Grup 031. Pesca mar¡tima amb vaixells i almadraves
Grupo 031. Pesca mar¡tima com buques e almadravas
Grupo 031. Pesca mar¡tima con buques y almadrabas
3% 6% 17 34
1. Embarcadors i instalúlacions de c…rrega i desc…rrega
1. Embarcadoiros e instala‡ons de carga e descarga
1. Embarcaderos e instalaciones de carga y descarga
5% 10% 10 20
2. Vaixells de pesca
2. Buques de pesca
2. Buques de pesca
8% 18% 6 12
3. Aparells localitzadors de pesca, detectors, telefonia, radiogoni•metres i radar
3. Aparelhos localizadores de pesca, detectores, telefonia, radiogoni¢metros e radar
3. Aparatos localizadores de pesca, detectores, telefon¡a, radiogoni¢metros y radar
12% 25% 4 8
4. Aparells de pesca
4. Aparelhos de pesca
4. Aparejos de pesca
6% 12% 8 18
5. Maquin…ria i instalúlacions per a la preparaci¢ i manipulaci¢ del peix i els seus derivats
5. Maquinaria e instala‡ons para a prepara‡om e manipula‡om do peixe e os seus derivados
5. Maquinaria e instalaciones para la preparaci¢n y manipulado del pescado y sus derivados
Grup 032. Explotacions cet…ries, ostr¡coles i vivers
Grupo 032. Explota‡ons cet rias, ostre¡colas e viveiros
Grupo 032. Explotaciones cet reas, ostr¡colas y viveros
4% 8% 12 25
1. Instalúlacions flotants per a vivers
1. Instala‡ons flutuantes para criadeiros
1. Instalaciones flotantes para criaderos
5% 10% 10 20
2. Comportes i graelles en vivers
2. Comportas e grades em viveiros
2. Compuertas y parrillas en viveros
6% 12% 8 18
3. Instalúlacions per a la preparaci¢ i manipulaci¢ de crustacis i molúluscos
3. Instala‡ons para a prepara‡om e manipula‡om de crust ceos e moluscos
3. Instalaciones para la preparaci¢n y manipulado de crust ceos y moluscos
12% 25% 4 8
4. Estris d'arrencada, corda d'espart i similars
4. Utens¡lios de arranque, corda de esparto e similares
4. Utensilios de arranque, cuerda de esparto y similares
Grup 033. Assecatge, assaonament i fumatge del peix
Grupo 033. Seca, salgadura e afumadura do peixe
Grupo 033. Secado, salaz¢n y ahumado del pescado
3% 7% 14 30
1. Assecadors
1. Secadoiros
1. Secaderos
6% 12% 8 18
2. Maquin…ria i instalúlacions de neteja, preparaci¢ i primera elaboraci¢ del peix
2. Maquinaria e instala‡ons de limpeza, prepara‡om e primeira elabora‡om do peixe
2. Maquinaria e instalaciones de limpieza, preparaci¢n y primera elaboraci¢n del pescado
6% 12% 8 18
3. Maquin…ria i instalúlacions de dessecaci¢ i fumatge
3. Maquinaria e instala‡ons de desseca‡om e afumadura
3. Maquinaria e instalaciones de desecaci¢n y ahumado
5% 10% 10 20
4. Maquin…ria i instalúlacions d'envasament, tancament, empaquetament i embalatge
4. Maquinaria e instala‡ons de envasamento, peche, empacotamento e embalagem
4. Maquinaria e instalaciones de envasado, cierre, empaquetado y embalado
Divisi¢ 1. Energia i aigua
Divisom 1. Energia e  gua
Divisi¢n 1. Energ¡a y agua
AGRUPACIà 11. EXTRACCIà, PREPARACIà, AGLOMERACIà DE COMBUSTIBLES SãLIDS I COQUERIES
AGRUPA€OM 11. EXTRAC€OM, PREPARA€OM, AGLOMERA€OM DE COMBUSTÖVEIS SàLIDOS E COCARIAS
AGRUPACIàN 11. EXTRACCIàN, PREPARACIàN, AGLOMERACIàN DE COMBUSTIBLES SàLIDOS Y COQUERÖAS
Grup 111. Mines a cel obert
Grupo 111. Minas a ceu aberto
Grupo 111. Minas a cielo abierto
2% 4% 25 50
1. Terrenys dedicats exclusivament a enderrocs
1. Terreos dedicados exclusivamente a entulhos
1. Terrenos dedicados exclusivamente a escombreras
3% 7% 14 30
2. Infraestructura i obres mineres especialitzades
2. Infraestrutura e obras mineiras especializadas
2. Infraestructura y obras mineras especializadas
7% 15% 7 14
3. Excavadora de rodes i instalúlacions annexes
3. Escavadora de rodetes e instala‡ons anexas
3. Excavadora de rodetes e instalaciones anexas
5% 10% 10 20
4. Apiladores i instalúlacions annexes
4. Empilhadoras e instala‡ons anexas
4. Apiladoras e instalaciones anexas
5% 10% 10 20
5. Cintes transportadores
5. Cintas transportadoras
5. Cintas transportadoras
10% 20% 5 10
6. Maquin…ria de mina: tractors erugues, excavadores, pales i camions de mina
6. Maquinaria de mina: tractores erucas, escavadoras, p s e camions de mina
6. Maquinaria de mina: tractores orugas, excavadoras, palas y camiones de mina
12% 30% 3 8
7. Maquin…ria per a perforaci¢ i sondeig
7. Maquinaria para perfura‡om e sondagem
7. Maquinaria para perforaci¢n y sondeo
5% 10% 10 20
8. Maquin…ria i instalúlacions auxiliars de mines
8. Maquinaria e instala‡ons auxiliares de minas
8. Maquinaria e instalaciones auxiliares de minas
10% 20% 5 10
9. Autocamions
9. Autocamions
9. Autocamiones
Grup 112. Mines subterr…nies
Grupo 112. Minas subterrƒneas
Grupo 112. Minas subterr neas
2% 4% 25 50
1. Terrenys dedicats exclusivament a enderrocs
1. Terreos dedicados exclusivamente a entulhos
1. Terrenos dedicados exclusivamente a escombreras
3% 7% 14 30
2. Infraestructura i obres mineres especialitzades
2. Infraestrutura e obras mineiras especializadas
2. Infraestructura y obras mineras especializadas
5% 10% 10 20
3. Maquin…ria i instalúlacions auxiliars de mines
3. Maquinaria e instala‡ons auxiliares de minas
3. Maquinaria e instalaciones auxiliares de minas
7% 15% 7 14
4. Maquin…ria i instalúlacions de compressi¢, trituraci¢ i classificaci¢
4. Maquinaria e instala‡ons de compressom, tritura‡om e classifica‡om
4. Maquinaria e instalaciones de compresi¢n, trituraci¢n y clasificaci¢n
6% 12% 8 18
5. Instalúlacions per a rebliment
5. Instala‡ons para recheado
5. Instalaciones para relleno
6% 12% 8 18
6. Instalúlacions de ventilaci¢
6. Instala‡ons de ventila‡om
6. Instalaciones de ventilaci¢n
6% 12% 8 18
7. Instalúlacions d'aire comprimit
7. Instala‡ons de ar comprimido
7. Instalaciones de aire comprimido
6% 12% 8 18
8. Desguassos de mines
8. Desaugadoiros de minas
8. Desages de minas
9. Instalúlacions de transport sobre rails:
9. Instala‡ons de transporte sobre rais:
9. Instalaciones de transporte sobre ra¡les:
3% 7% 14 30
a) Vies
a) Vias
a) V¡as
5% 10% 10 20
b) Vagonetes, bolquets i altres elements de c…rrega
b) Vagonetas, basculantes e demais elementos de carga
b) Vagonetas, volquetes y dem s elementos de carga
4% 8% 12 25
c) Equips de tracci¢
c) Equipas de trac‡om
c) Equipos de tracci¢n
10% 20% 5 10
10. Autocamions
10. Autocamions
10. Autocamiones
Grup 113. Plantes de tractament, concentraci¢ i depuraci¢ de minerals
Grupo 113. Plantas de tratamento, concentra‡om e depura‡om de minerais
Grupo 113. Plantas de tratamiento, concentraci¢n y depuraci¢n de minerales
2% 4% 25 50
1. Terrenys dedicats exclusivament a enderrocs
1. Terreos dedicados exclusivamente a entulhos
1. Terrenos dedicados exclusivamente a escombreras
6% 12% 8 18
2. Maquin…ria i instalúlacions per al transport de mineral
2. Maquinaria e instala‡ons para o transporte de mineral
2. Maquinaria e instalaciones para el transporte de mineral
6% 12% 8 18
3. Maquin…ria i instalúlacions per a separaci¢ i tractament primari
3. Maquinaria e instala‡ons para separa‡om e tratamento prim rio
3. Maquinaria e instalaciones para separaci¢n y tratamiento primario
7% 15% 7 14
4. Maquin…ria i instalúlacions de trituraci¢, m•lta i classificaci¢
4. Maquinaria e instala‡ons de tritura‡om, moenda e classifica‡om
4. Maquinaria e instalaciones de trituraci¢n, molienda y clasificaci¢n
5% 10% 10 20
5. Maquin…ria i instalúlacions auxiliars
5. Maquinaria e instala‡ons auxiliares
5. Maquinaria e instalaciones auxiliares
10% 20% 5 10
6. Autocamions
6. Autocamions
6. Autocamiones
AGRUPACIà 12. EXTRACCIà DE PETROLI I GAS NATURAL
AGRUPA€OM 12. EXTRAC€OM DE PETRàLEO E GAS NATURAL
AGRUPACIàN 12. EXTRACCIàN DE PETRàLEO Y GAS NATURAL
1. Maquin…ria i instalúlacions per a treballs de perforaci¢:
1. Maquinaria e instala‡ons para trabalhos de perfura‡om:
1. Maquinaria e instalaciones para trabajos de perforaci¢n:
6% 12% 8 18
a) Sonda perforadora, bombes d'expulsi¢, grups motrius
a) Sonda perfuradora, bombas de expulsom, grupos motrizes
a) Sonda perforadora, bombas de expulsi¢n, grupos motrices
5% 10% 10 20
b) Castellet-pal
b) Cavalete-mastro
b) Castillete-m stil
10% 20% 5 10
c) Barnillatge de perforaci¢
c) Varas de perfura‡om
c) Varillaje de perforaci¢n
6% 12% 8 18
2. Maquin…ria i instalúlacions d'extracci¢ i producci¢
2. Maquinaria e instala‡ons de extrac‡om e produ‡om
2. Maquinaria e instalaciones de extracci¢n y producci¢n
6% 12% 8 18
3. Maquin…ria i instalúlacions de flux i xarxes colúlectores
3. Maquinaria e instala‡ons de fluxo e redes colectoras
3. Maquinaria e instalaciones de flujo y redes colectoras
6% 12% 8 18
4. Maquin…ria i instalúlacions de separaci¢ i tractament primari
4. Maquinaria e instala‡ons de separa‡om e tratamento prim rio
4. Maquinaria e instalaciones de separaci¢n y tratamiento primario
5% 10% 10 20
5. Maquin…ria i instalúlacions d'emmagatzematge
5. Maquinaria e instala‡ons de armazenagem
5. Maquinaria e instalaciones de almacenamiento
4% 8% 12 25
6. Tancs i dip•sits
6. Tanques e dep¢sitos
6. Tanques y dep¢sitos
5% 10% 10 20
7. Maquin…ria i instalúlacions de bombament, mesura, evacuaci¢, de recuperaci¢ secund…ria i terci…ria i instalúlacions annexes a les anteriors
7. Maquinaria e instala‡ons de bombeamento, medida, evacua‡om, de recupera‡om secund ria e terci ria e instala‡ons anexas …s anteriores
7. Maquinaria e instalaciones de bombeo, medida, evacuaci¢n, de recuperaci¢n secundaria y terciaria e instalaciones anexas a las anteriores
5% 10% 10 20
8. Plataformes marines
8. Plataformas marinhas
8. Plataformas marinas
5% 10% 10 20
9. Vaixells de perforaci¢ i producci¢
9. Buques de perfura‡om e produ‡om
9. Buques de perforaci¢n y producci¢n
5% 10% 10 20
10. Torre i subestructura
10. Torre e subestrutura
10. Torre y subestructura
5% 10% 10 20
11. Instalúlacions de transport d'hidrocarburs per canalitzaci¢
11. Instala‡ons de transporte de hidrocarbonetos por canaliza‡om
11. Instalaciones de transporte de hidrocarburos por canalizaci¢n
AGRUPACIà 13. REFINACIà DE PETROLI
AGRUPA€OM 13. REFINA€OM DE PETRàLEO
AGRUPACIàN 13. REFINO DE PETRàLEO
6% 12% 8 18
1. Unitats de destilúlaci¢, craqueig i reforma
1. Unidades de destila‡om, cracking e reforma
1. Unidades de destilaci¢n, craqueo y reformado
6% 12% 8 18
2. Unitats de dessulfuraci¢, polimeritzaci¢, lubricants, asfalts i similars
2. Unidades de dessulfura‡om, polimeriza‡om, lubricantes, asfaltos e similares
2. Unidades de desulfuraci¢n, polimerizaci¢n, lubricantes, asfaltos y similares
6% 12% 8 18
3. Calcinadores de coc
3. Calcinadoiros de coque
3. Calcinadoras de coque
6% 12% 8 18
4. Unitats de tractament
4. Unidades de tratamento
4. Unidades de tratamiento
5% 10% 10 20
5. Unitats de barreja i dosificadors
5. Unidades de mistura e dosadores
5. Unidades de mezcla y dosificadores
4% 8% 12 25
6. Xarxes de distribuci¢ i transport de fluids
6. Redes de distribui‡om e transporte de fluidos
6. Redes de distribuci¢n y transporte de fluidos
5% 10% 10 20
7. Unitats de bombament
7. Unidades de bombeamento
7. Unidades de bombeo
2% 5% 20 40
8. Unitats d'emmagatzematge
8. Unidades de armazenagem
8. Unidades de almacenamiento
AGRUPACIà 14. TRANSPORT PER OLEODUCTE DE PRODUCTES PETROLÖFERS I EL SEU EMMAGATZEMATGE
AGRUPA€OM 14. TRANSPORTE POR OLEODUTO DE PRODUTOS PETROLÖFEROS E O SEU ARMAZENAGEM
AGRUPACIàN 14. TRANSPORTE POR OLEODUCTO DE PRODUCTOS PETROLÖFEROS Y SU ALMACENAMIENTO
1. Instalúlacions mar¡times:
1. Instala‡ons mar¡timas:
1. Instalaciones mar¡timas:
2% 4% 25 50
a) Superestructura i puntals
a) Superestrutura e estacas
a) Superestructura y pilotes
6% 12% 8 18
b) Equips i instalúlacions mec…niques
b) Equipas e instala‡ons mec nicas
b) Equipos e instalaciones mec nicas
4% 8% 12 25
c) L¡nies de conducci¢
c) Linhas de condu‡om
c) L¡neas de conducci¢n
2. Oleoductes:
2. Oleodutos:
2. Oleoductos:
4% 8% 12 25
a) L¡nies de conducci¢ i la seva infraestructura
a) Linhas de condu‡om e a sua infraestrutura
a) L¡neas de conducci¢n y su infraestructura
5% 10% 10 20
b) Estacions de bombament i terminals de recepci¢
b) Esta‡ons de bombeamento e terminais de recep‡om
b) Estaciones de bombeo y terminales de recepci¢n
2% 5% 20 40
3. Tancs d'emmagatzematge, les seves cubetes de seguretat i la seva infraestructura
3. Tanques de armazenagem, as suas bacias de reten‡om e a sua infraestrutura
3. Tanques de almacenamiento, sus cubetos de retenci¢n y su infraestructura
5% 10% 10 20
4. Equips de bombament en instalúlacions d'emmagatzematge
4. Equipas de bombeamento em instala‡ons de armazenagem
4. Equipos de bombeo en instalaciones de almacenamiento
4% 8% 12 25
5. L¡nies de conducci¢ de productes i de vapor per a escalfament de fuels en instalúlacions d'emmagatzematge
5. Linhas de condu‡om de produtos e de vapor para quentadura de fueis em instala‡ons de armazenagem
5. L¡neas de conducci¢n de productos y de vapor para calentamiento de fueles en instalaciones de almacenamiento
2% 4% 25 50
6. Xarxa de drenatge de tancs
6. Rede de drainagem de tanques
6. Red de drenaje de tanques
7% 15% 7 14
7. Separadors d'hidrocarburs, unitats de recuperaci¢ de vapors i altres instalúlacions anticontaminants
7. Separadores de hidrocarbonetos, unidades de recupera‡om de vapores e outras instala‡ons antipolui‡om
7. Separadores de hidrocarburos, unidades de recuperaci¢n de vapores y otras instalaciones anticontaminantes
8. Carregadors de camions o vagons cisterna:
8. Cargadeiros de camions ou vagons-cisterna:
8. Cargaderos de camiones o vagones-cisterna:
7% 15% 7 14
a) Equips electr•nics per a automatitzaci¢ o regulaci¢ del proc‚s de c…rrega
a) Equipas electr¢nicas para automatiza‡om ou regula‡om do processo de carga
a) Equipos electr¢nicos para automatizaci¢n o regulaci¢n del proceso de carga
6% 12% 8 18
b) Instalúlaci¢ i equips per a additivaci¢
b) Instala‡om e equipas para aditiva‡om
b) Instalaci¢n y equipos para aditivaci¢n
6% 12% 8 18
c) Equip mec…nic i altres
c) Equipamento mec nico e outro
c) Equipo mec nico y otro
9. Camions per a transport de productes petrol¡fers:
9. Camions para transporte de produtos petrol¡feros:
9. Camiones para transporte de productos petrol¡feros:
8% 18% 6 12
a) Cap‡als tractors de tr…ilers
a) Cabe‡as tractoras de tr ilers
a) Cabezas tractoras de tr ilers
6% 12% 8 18
b) Semiremolcs o cisternes de tr…ilers
b) Semi-reboques ou cisternas de tr ilers
b) Semirremolques o cisternas de tr ilers
7% 15% 7 14
c) Camions cisterna r¡gids
c) Camions-cisterna r¡gidos
c) Camiones-cisterna r¡gidos
AGRUPACIà 15. PRODUCCIà, TRANSPORT I DISTRIBUCIà D'ENERGIA ELÔCTRICA I GAS
AGRUPA€OM 15. PRODU€OM, TRANSPORTE E DISTRIBUI€OM DE ENERGIA ELCTRICA E GAS
AGRUPACIàN 15. PRODUCCIàN, TRANSPORTE Y DISTRIBUCIàN DE ENERGÖA ELCTRICA Y GAS
Grup 151. Producci¢, transport i distribuci¢ d'energia elŠctrica
Grupo 151. Produ‡om, transporte e distribui‡om de energia el‚ctrica
Grupo 151. Producci¢n, transporte y distribuci¢n de energ¡a el‚ctrica
1. Centrals hidr…uliques, de bombament i mixtes:
1. Centrais hidr ulicas, de bombeamento e mistas:
1. Centrales hidr ulicas, de bombeo y mixtas:
1% 3% 33 68
a) Obra civil
a) Obra civil
a) Obra civil
2% 5% 20 40
b) Equipament electromec…nic
b) Equipamento electromec nico
b) Equipamiento electromec nico
3% 7% 14 30
2. Centrals tŠrmiques
2. Centrais t‚rmicas
2. Centrales t‚rmicas
2% 5% 20 40
3. Centrals nuclears, inclosos els terrenys ocupats a la zona sota control de l'explotador
3. Centrais nucleares, inclusos os terreos ocupados na zona baixo control do explotador
3. Centrales nucleares, incluidos los terrenos ocupados en la zona bajo control del explotador
4% 8% 12 25
4. Centrals e•liques
4. Centrais e¢licas
4. Centrales e¢licas
5% 10% 10 20
5. Centrals experimentals
5. Centrais experimentais
5. Centrales experimentales
2% 5% 20 40
6. L¡nies de transport
6. Linhas de transporte
6. L¡neas de transporte
7. Subestacions:
7. Subesta‡ons:
7. Subestaciones:
2% 5% 20 40
a) Convencionals
a) Convencionais
a) Convencionales
1% 3% 33 68
b) Blindades
b) Blindadas
b) Blindadas
2% 4% 25 50
8. Repartiment i distribuci¢
8. Reparti‡om e distribui‡om
8. Reparto y distribuci¢n
3% 7% 14 30
9. Aparells de mesura
9. Aparelhos de medida
9. Aparatos de medida
5% 10% 10 20
10. Instalúlacions de despatx de maniobra
10. Instala‡ons de despacho de manobra
10. Instalaciones de despacho de maniobra
4% 8% 12 25
11. Altres instalúlacions tŠcniques
11. Outras instala‡ons t‚cnicas
11. Otras instalaciones t‚cnicas
Grup 152. Producci¢, transport i distribuci¢ de gas
Grupo 152. Produ‡om, transporte e distribui‡om de gas
Grupo 152. Producci¢n, transporte y distribuci¢n de gas
1. Instalúlacions de producci¢ i regasificaci¢:
1. Instala‡ons de produ‡om e regaseifica‡om:
1. Instalaciones de producci¢n y regasificaci¢n:
4% 8% 12 25
a) Instalúlacions de c…rrega i desc…rrega
a) Instala‡ons de carga e descarga
a) Instalaciones de carga y descarga
2% 5% 20 40
b) Dip•sits d'emmagatzematge
b) Dep¢sitos de armazenagem
b) Dep¢sitos de almacenamiento
5% 10% 10 20
c) Instalúlacions de vaporitzaci¢
c) Instala‡ons de vaporiza‡om
c) Instalaciones de vaporizaci¢n
6% 12% 8 18
d) L¡nies de fabricaci¢
d) Linhas de fabrica‡om
d) L¡neas de fabricaci¢n
2. Instalúlacions de transport i distribuci¢:
2. Instala‡ons de transporte e distribui‡om:
2. Instalaciones de transporte y distribuci¢n:
2% 5% 20 40
a) Xarxes de transport i distribuci¢
a) Redes de transporte e distribui‡om
a) Redes de transporte y distribuci¢n
2% 5% 20 40
b) Estacions de regulaci¢ i mesura
b) Esta‡ons de regula‡om e medida
b) Estaciones de regulaci¢n y medida
6% 12% 8 18
c) Instalúlacions de mesura i control
c) Instala‡ons de medida e control
c) Instalaciones de medida y control
4% 8% 12 25
d) Dip•sits met…lúlics de distribuci¢
d) Dep¢sitos met licos de distribui‡om
d) Dep¢sitos met licos de distribuci¢n
6% 12% 8 18
e) Aparells assortidors de gasos liquats de petroli
e) Bombas fornecedoras de gases liquefeitos de petr¢leo
e) Aparatos surtidores de gases licuados de petr¢leo
5% 10% 10 20
f) Reguladors de pressi¢
f) Reguladores de pressom
f) Reguladores de presi¢n
AGRUPACIà 16. CAPTACIà, DEPURACIà I DISTRIBUCIà D'AIGUA
AGRUPA€OM 16. CAPTA€OM, DEPURA€OM E DISTRIBUI€OM DE µGUA
AGRUPACIàN 16. CAPTACIàN, DEPURACIàN Y DISTRIBUCIàN DE AGUA
1. Obres hidr…uliques:
1. Obras hidr ulicas:
1. Obras hidr ulicas:
1% 3% 33 68
a) Obra civil
a) Obra civil
a) Obra civil
2% 5% 20 40
b) Equipament electromec…nic
b) Equipamento electromec nico
b) Equipamiento electromec nico
2% 4% 25 50
2. Dip•sits i tancs
2. Dep¢sitos e tanques
2. Dep¢sitos y tanques
3% 6% 17 34
3. Xarxa de distribuci¢
3. Rede de distribui‡om
3. Red de distribuci¢n
5% 10% 10 20
4. Instalúlacions elevadores
4. Instala‡ons elevadoras
4. Instalaciones elevadoras
3% 7% 14 30
5. Instalúlacions de filtratge
5. Instala‡ons de filtra‡om
5. Instalaciones de filtraje
5% 10% 10 20
6. Instalúlacions depuradores per cloraci¢
6. Instala‡ons depuradoras por clora‡om
6. Instalaciones depuradoras por cloraci¢n
3% 6% 17 34
7. Instalúlacions complement…ries mec…niques i elŠctriques
7. Instala‡ons complement rias mec nicas e el‚ctricas
7. Instalaciones complementarias mec nicas y el‚ctricas
Divisi¢ 2. Extracci¢ i transformaci¢ de minerals no energŠtics i productes derivats de la ind£stria qu¡mica
Divisom 2. Extrac‡om e transforma‡om de minerais nom energ‚ticos e produtos derivados da ind£stria qu¡mica
Divisi¢n 2. Extracci¢n y transformaci¢n de minerales no energ‚ticos y productos derivados de la industria qu¡mica
AGRUPACIà 21. EXTRACCIà I PREPARACIà DE MINERALS MET·LúLICS. S'apliquen els coeficients de l'Agrupaci¢ 11
AGRUPA€OM 21. EXTRAC€OM E PREPARA€OM DE MINERAIS METµLICOS. Aplicaram-se os coeficientes da agrupa‡om 11
AGRUPACIàN 21. EXTRACCIàN Y PREPARACIàN DE MINERALES METµLICOS. Se aplicar n los coeficientes de la Agrupaci¢n 11
AGRUPACIà 22. PRODUCCIà I PRIMERA TRANSFORMACIà DE METALLS
AGRUPA€OM 22. PRODU€OM E PRIMEIRA TRANSFORMA€OM DE METAIS
AGRUPACIàN 22. PRODUCCIàN Y PRIMERA TRANSFORMACIàN DE METALES
5% 10% 10 20
1. Forns alts, forns de coc, forns d'acer i altres instalúlacions an…logues
1. Fornos altos, fornos de coque, fornos de aceiro e outras instala‡ons an logas
1. Hornos altos, hornos de cok, hornos de acero y otras instalaciones an logas
5% 10% 10 20
2. Instalúlacions fixes i trens de laminaci¢ amb els seus elements complementaris
2. Instala‡ons fixas e trens de lamina‡om cos seus elementos complement rios
2. Instalaciones fijas y trenes de laminaci¢n con sus elementos complementarios
5% 10% 10 20
3. Instalúlacions de colada cont¡nua
3. Instala‡ons de coada cont¡nua
3. Instalaciones de colada continua
10% 20% 5 10
4. Autocamions
4. Autocamions
4. Autocamiones
AGRUPACIà 23. EXTRACCIà I PREPARACIà DE MINERALS NO MET·LúLICS I ENERGÔTICS. S'apliquen els coeficients de l'Agrupaci¢ 11
AGRUPA€OM 23. EXTRAC€OM E PREPARA€OM DE MINERAIS NOM METµLICOS E ENERGTICOS. Aplicaram-se os coeficientes da agrupa‡om 11
AGRUPACIàN 23. EXTRACCIàN Y PREPARACIàN DE MINERALES NO METµLICOS Y ENERGTICOS. Se aplicar n los coeficientes de la Agrupaci¢n 11
AGRUPACIà 24. INDéSTRIES DE PRODUCTES MINERALS NO MET·LúLICS
AGRUPA€OM 24. INDéSTRIAS DE PRODUTOS MINERAIS NOM METµLICOS
AGRUPACIàN 24. INDUSTRIAS DE PRODUCTOS MINERALES NO METµLICOS
Grup 241. Jaciments i pedreres
Grupo 241. Jazigos e canteiras
Grupo 241. Yacimientos y canteras
1. Maquin…ria i instalúlacions per a treballs de pedrera o jaciment: draga, excavadora, pales mec…niques, tractors erugues, camions de construcci¢ i similars:
1. Maquinaria e instala‡ons para trabalhos de canteira ou jazigo: draga, escavadora, p s mec nicas, tractores erucas, camions de constru‡om e similares:
1. Maquinaria e instalaciones para trabajos de cantera o yacimiento: draga, excavadora, palas mec nicas, tractores orugas, camiones de construcci¢n y similares:
7% 15% 7 14
a) Sobre pneum…tics
a) Sobre pneum ticos
a) Sobre neum ticos
8% 18% 6 12
b) Sobre erugues
b) Sobre erucas
b) Sobre orugas
6% 12% 8 18
2. Sondes, equips d'arrossegament, cintes de transport, elevadors, grues i bombes aspirants d'arenes i graves
2. Sondas, equipas de arrasto, cintas de transporte, elevadores, gruas e bombas aspirantes de areias e cascalhos
2. Sondas, equipos de arrastre, cintas de transporte, elevadores, gr£as y bombas aspirantes de arenas y gravas
4% 8% 12 25
3. Instalúlacions de transport aeri en pedreres o jaciments
3. Instala‡ons de transporte a‚reo em canteiras ou jazigos
3. Instalaciones de transporte a‚reo en canteras o yacimientos
4. Instalúlacions de transport sobre rails en planters o jaciments:
4. Instala‡ons de transporte sobre rais em canteiras ou jazigos:
4. Instalaciones de transporte sobre ra¡les en canteras o yacimientos:
3% 7% 14 30
a) Vies
a) Vias
a) V¡as
5% 10% 10 20
b) Vagonetes, bolquets i altres elements de c…rrega
b) Vagonetas, basculantes e demais elementos de carga
b) Vagonetas, volquetes y dem s elementos de carga
4% 8% 12 25
c) Equips de tracci¢
c) Equipas de trac‡om
c) Equipos de tracci¢n
7% 15% 7 14
5. Maquin…ria i instalúlacions de compressi¢, trituraci¢, classificaci¢, assecatge, calcinaci¢, refredament, serrat i tala
5. Maquinaria e instala‡ons de compressom, tritura‡om, classifica‡om, seca, calcina‡om, esfriamento, serradura e corta
5. Maquinaria e instalaciones de compresi¢n, trituraci¢n, clasificaci¢n, secado, calcinado, enfriado, aserrado y corta
3% 7% 14 30
6. Sitges de construcci¢ permanent
6. Silos de constru‡om permanente
6. Silos de construcci¢n permanente
5% 10% 10 20
7. Maquin…ria i equips per a envasament i expedici¢
7. Maquinaria e equipas para envasamento e expedi‡om
7. Maquinaria y equipos para envasado y expedici¢n
Grup 242. Fabricaci¢ de ciment, cal‡, guixos i escaioles
Grupo 242. Fabrica‡om de cimento, cais, gessos e escaiolas
Grupo 242. Fabricaci¢n de cemento, cales, yesos y escayolas
1. Maquin…ria i instalúlacions per a treballs en pedrera: S'apliquen els coeficients del grup 241
1. Maquinaria e instala‡ons para trabalhos em canteira: Aplicaram-se os coeficientes do grupo 241
1. Maquinaria e instalaciones para trabajos en cantera: Se aplicar n los coeficientes del grupo 241
2. Instalúlacions de transport de pedrera a f…brica: S'apliquen els coeficients del grup 241
2. Instala‡ons de transporte de canteira a f brica: Aplicaram-se os coeficientes do grupo 241
2. Instalaciones de transporte de cantera a f brica: Se aplicar n los coeficientes del grupo 241
6% 12% 8 18
3. Maquin…ria i instalúlacions de preparaci¢, trituraci¢ i m•lta
3. Maquinaria e instala‡ons de prepara‡om, tritura‡om e moenda
3. Maquinaria e instalaciones de preparaci¢n, trituraci¢n y molienda
5% 10% 10 20
4. Forns i els seus annexos
4. Fornos e os seus anexos
4. Hornos y sus anexos
6% 12% 8 18
5. Maquin…ria i instalúlacions mescladores, agitadores, assecadores, d'aspiraci¢ i similars
5. Maquinaria e instala‡ons misturadoras, agitadoras, secadoras, de aspira‡om e similares
5. Maquinaria e instalaciones mezcladoras, agitadoras, secadoras, de aspiraci¢n y similares
6. Instalúlacions de:
6. Instala‡ons de:
6. Instalaciones de:
3% 7% 14 30
a) Sitges
a) Silos
a) Silos
2% 5% 20 40
b) Tancs
b) Tanques
b) Tanques
10% 20% 5 10
7. Vehicles de transport pesant
7. Ve¡culos de transporte pesado
7. Veh¡culos de transporte pesado
6% 12% 8 18
8. Excavadores i pales mec…niques
8. Escavadoras e p s mec nicas
8. Excavadoras y palas mec nicas
Grup 243. Fabricaci¢ de derivats del ciment i manufactures de guix
Grupo 243. Fabrica‡om de derivados do cimento e manufacturas de gesso
Grupo 243. Fabricaci¢n de derivados del cemento y manufacturas de yeso
6% 12% 8 18
1. Maquin…ria i instalúlacions de preparaci¢, trituraci¢, tamisat i barreja
1. Maquinaria e instala‡ons de prepara‡om, tritura‡om, peneira‡om e mistura
1. Maquinaria e instalaciones de preparaci¢n, triturado, tamizado y mezcla
6% 12% 8 18
2. Maquin…ria i instalúlacions premsadores, injectores, vibradores, centrifugadores, modeladores i polidores
2. Maquinaria e instala‡ons prensadoras, injectoras, vibradoras, centrifugadoras, moldadoras e polimentadoras
2. Maquinaria e instalaciones prensadoras, inyectoras, vibradoras, centrifugadoras, moldeadoras y pulimentadoras
Grup 244. Manufactures de pedres naturals, marbres i m•lta de pedres, terres i arenes
Grupo 244. Manufacturas de pedras naturais, m rmores e moenda de pedras, terras e areias
Grupo 244. Manufacturas de piedras naturales, m rmoles y molienda de piedras, tierras y arenas
1. Maquin…ria i instalúlacions excavadores, pales mec…niques, d'extracci¢, c…rrega i transport intern, trituraci¢ de pedra, terres i arenes: S'apliquen els coeficients del grup 241
1. Maquinaria e instala‡ons escavadoras, p s mec nicas, de extrac‡om, carga e transporte interno, tritura‡om de pedra, terras e areias: Aplicaram-se os coeficientes do grupo 241
1. Maquinaria e instalaciones excavadoras, palas mec nicas, de extracci¢n, carga y transporte interno, trituraci¢n de piedra, tierras y arenas: Se aplicar n los coeficientes del grupo 241
6% 12% 8 18
2. Maquin…ria i instalúlacions de serrat, fresat, raspallat i polit de pedres i marbres
2. Maquinaria e instala‡ons de serradura, fresagem, acepilhadura e polimento de pedras e m rmores
2. Maquinaria e instalaciones de aserrado, fresado, cepillado y pulimentado de piedras y m rmoles
Grup 245. Fabricaci¢ de productes cer…mics
Grupo 245. Fabrica‡om de produtos cer micos
Grupo 245. Fabricaci¢n de productos cer micos
1. Maquin…ria i instalúlacions per als treballs i transport interior en pedreres i jaciments: S'apliquen els coeficients de grup 241
1. Maquinaria e instala‡ons para os trabalhos e transporte interior em canteiras e jazigos: Aplicaram-se os coeficientes de grupo 241
1. Maquinaria e instalaciones para los trabajos y transporte interior en canteras y yacimientos: Se aplicar n los coeficientes de grupo 241
2. Maquin…ria i instalúlacions de transport de pedrera a f…brica: S'apliquen els coeficients del grup 241
2. Maquinaria e instala‡ons de transporte de canteira a f brica: Aplicaram-se os coeficientes do grupo 241
2. Maquinaria e instalaciones de transporte de cantera a f brica: Se aplicar n los coeficientes del grupo 241
6% 12% 8 18
3. Maquin…ria i instalúlacions trituradores, tamisadores, mescladores, centrifugadores, pastadores, pulveritzadores, dosificadores, purificadores, laminadores, talladores, modeladores, premsadores, i similars
3. Maquinaria e instala‡ons trituradoras, peneiradoras, misturadoras, centrifugadoras, amassadoras, pulverizadoras, dosadoras, purificadoras, laminadoras, cortadoras, moldadoras, prensadoras, e similares
3. Maquinaria e instalaciones trituradoras, tamizadoras, mezcladoras, centrifugadoras, amasadoras, pulverizadoras, dosificadoras, purificadoras, laminadoras, cortadoras, moldeadoras, prensadoras, y similares
5% 10% 10 20
4. Forns i els seus annexos
4. Fornos e os seus anexos
4. Hornos y sus anexos
6% 12% 8 18
5. Maquin…ria i instalúlacions d'esmaltat, vitrificat, polit, decorat i acabat, de c…rrega autom…tica, assecatge, escalfament d'aire i acabat
5. Maquinaria e instala‡ons de esmaltagem, vitrifica‡om, polimento, decora‡om e acabamento, de carga autom tica, seca, quentadura de ar e acabamento
5. Maquinaria e instalaciones de esmaltado, vitrificado, pulido, decorado y acabado, de carga autom tica, secado, calentamiento de aire y acabado
5% 10% 10 20
6. Maquin…ria i instalúlacions d'envasament, embalatge i segellament
6. Maquinaria e instala‡ons de envasamento, embalagem e cintagem
6. Maquinaria e instalaciones de envasado, embalado y flejado
3% 7% 14 30
7. Coberts i rafals per a dessecaci¢
7. Alpendres e alboios para desseca‡om
7. Cobertizos y tinglados para desecaci¢n
Grup 246. Fabricaci¢ i manufactura de vidre
Grupo 246. Fabrica‡om e manufactura de vidro
Grupo 246. Fabricaci¢n y manufactura de vidrio
6% 12% 8 18
1. Maquin…ria i instalúlacions de trituraci¢, m•lta, tamisatge i barreja
1. Maquinaria e instala‡ons de tritura‡om, moenda, peneira‡om e mistura
1. Maquinaria e instalaciones de trituraci¢n, molienda, tamizado y mezclado
6% 12% 8 18
2. Forns i els seus annexos
2. Fornos e os seus anexos
2. Hornos y sus anexos
6% 12% 8 18
3. Maquin…ria i instalúlacions per a la producci¢ de vidre pla, buit, premsat, fibra de vidre i llanes minerals
3. Maquinaria e instala‡ons para a produ‡om de vidro plano, oco, prensado, fibra de vidro e lans minerais
3. Maquinaria e instalaciones para la producci¢n de vidrio plano, hueco, prensado, fibra de vidrio y lanas minerales
5% 10% 10 20
4. Maquin…ria per a l'elaboraci¢, tractament i manipulaci¢ de vidre i productes de fibres i llanes minerals
4. Maquinaria para a elabora‡om, tratamento e manipula‡om de vidro e produtos de fibras e lans minerais
4. Maquinaria para la elaboraci¢n, tratamiento y manipulaci¢n de vidrio y productos de fibras y lanas minerales
5% 10% 10 20
5. Instalúlacions d'elaboraci¢, manipulaci¢ i transformaci¢ de productes acabats
5. Instala‡ons de elabora‡om, manipula‡om e transforma‡om de produtos terminados
5. Instalaciones de elaboraci¢n, manipulaci¢n y transformaci¢n de productos terminados
5% 10% 10 20
6. Maquin…ria i instalúlacions d'empaquetatge, envasament i segellament
6. Maquinaria e instala‡ons de empacotamento, envasamento e cintagem
6. Maquinaria e instalaciones de empaquetado, envasado y flejado
5% 10% 10 20
7. Maquin…ria i instalúlacions d'acoblat de vidre i altres materials per a construcci¢ i autom•bils
7. Maquinaria e instala‡ons de ensamblado de vidro e outros materiais para constru‡om e autom¢veis
7. Maquinaria e instalaciones de ensamblado de vidrio y otros materiales para construcci¢n y autom¢viles
AGRUPACIà 25. INDéSTRIES QUÖMIQUES I FARMACÔUTIQUES
AGRUPA€OM 25. INDéSTRIAS QUÖMICAS E FARMACUTICAS
AGRUPACIàN 25. INDUSTRIAS QUÖMICAS Y FARMACUTICAS
7% 15% 7 14
1. Instalúlacions de fabricaci¢ d'…cids inorg…nics
1. Instala‡ons de fabrica‡om de  cidos inorg nicos
1. Instalaciones de fabricaci¢n de  cidos inorg nicos
7% 15% 7 14
2. Instalúlacions d'electr•lisi i electros¡ntesi
2. Instala‡ons de electr¢lise e electros¡ntese
2. Instalaciones de electrolisis y electros¡ntesis
7% 15% 7 14
3. Forns reactors per a s¡ntesis inorg…niques
3. Fornos reactores para s¡nteses inorg nicas
3. Hornos reactores para s¡ntesis inorg nicas
7% 15% 7 14
4. Forns reactors per a fusi¢
4. Fornos reactores para fusom
4. Hornos reactores para fusi¢n
7% 15% 7 14
5. Instalúlacions de s¡ntesis org…niques a altes pressions i/o temperatures
5. Instala‡ons de s¡nteses org nicas a altas pressons e/ou temperaturas
5. Instalaciones de s¡ntesis org nicas a altas presiones y/o temperaturas
7% 15% 7 14
6. Instalúlacions de cloraci¢, nitraci¢ i sulfonaci¢
6. Instala‡ons de clora‡om, nitra‡om e sulfona‡om
6. Instalaciones de cloraci¢n, nitraci¢n y sulfonaci¢n
7. Altres instalúlacions espec¡fiques i maquin…ria operativa per a processos qu¡mics
7. Outras instala‡ons espec¡ficas e maquinaria operativa para processos qu¡micos
7. Otras instalaciones espec¡ficas y maquinaria operativa para procesos qu¡micos
6% 12% 8 18
a) Instalúlacions de fabricaci¢ de lleixius
a) Instala‡ons de fabrica‡om de lix¡vias
a) Instalaciones de fabricaci¢n de lej¡as
6% 12% 8 18
b) Instalúlacions de fabricaci¢ de detergents sintŠtics
b) Instala‡ons de fabrica‡om de detergentes sint‚ticos
b) Instalaciones de fabricaci¢n de detergentes sint‚ticos
6% 12% 8 18
c) Instalúlacions de fabricaci¢ d'explosius i p¢lvores
c) Instala‡ons de fabrica‡om de explosivos e p¢lvoras
c) Instalaciones de fabricaci¢n de explosivos y p¢lvoras
6% 12% 8 18
d) Instalúlacions de fermentaci¢
d) Instala‡ons de fermenta‡om
d) Instalaciones de fermentaci¢n
6% 12% 8 18
e) Instalúlacions de pirogeneraci¢
e) Instala‡ons de pirogera‡om
e) Instalaciones de pirogeneraci¢n
6% 12% 8 18
f) Forns, calderes i torradors i assecadors amb calefacci¢ directa o indirecta
f) Fornos, caldeiras e tostadoiros e secadoiros com calefac‡om directa ou indirecta
f) Hornos, calderas y tostaderos y secaderos con calefacci¢n directa o indirecta
6% 12% 8 18
g) Instalúlacions de s¡ntesis
g) Instala‡ons de s¡ntese
g) Instalaciones de s¡ntesis
6% 12% 8 18
h) Instalúlacions de fabricaci¢ de colorants i laques
h) Instala‡ons de fabrica‡om de colorantes e lacas
h) Instalaciones de fabricaci¢n de colorantes y lacas
6% 12% 8 18
i) Forns de fabricaci¢ de pigments i colorants
i) Fornos de fabrica‡om de pigmentos e colorantes
i) Hornos de fabricaci¢n de pigmentos y colorantes
6% 12% 8 18
j) Calderes de reactors de fabricaci¢ de vernissos
j) Caldeiras de reactores de fabrica‡om de vernizes
j) Calderas de reactores de fabricaci¢n de barnices
6% 12% 8 18
k) Instalúlacions per a les altres reaccions
k) Instala‡ons para as demais reac‡ons
k) Instalaciones para las dem s reacciones
6% 12% 8 18
8. Instalúlacions de destilúlaci¢ i rectificaci¢
8. Instala‡ons de destila‡om e rectifica‡om
8. Instalaciones de destilaci¢n y rectificaci¢n
6% 12% 8 18
9. Concentradors, evaporadors, extractors i cristalúlitzadors
9. Concentradores, evaporadores, extractores e cristalizadores
9. Concentradores, evaporadores, extractores y cristalizadores
6% 12% 8 18
10. Mescladors tancats i oberts operatius amb fum d'estampa i productes abrasius en la ind£stria del cautx£
10. Misturadores pechados e abertos operativos com negro de carbono e produtos abrasivos na ind£stria do caucho
10. Mezcladores cerrados y abiertos operativos con negro de carbono y productos abrasivos en la industria del caucho
2% 5% 20 40
11. Unitats d'emmagatzematge
11. Unidades de armazenagem
11. Unidades de almacenamiento
6% 12% 8 18
12. Instalúlacions de fabricaci¢ de detonadors encenedors, pistons, metxes i similars
12. Instala‡ons de fabrica‡om de detonadores acendedores, pistons, mechas e similares
12. Instalaciones de fabricaci¢n de detonadores encendedores, pistones, mechas y similares
6% 12% 8 18
13. Instalúlacions de fabricaci¢ i c…rrega cartutxos de ca‡a
13. Instala‡ons de fabrica‡om e carga cartuchos de ca‡a
13. Instalaciones de fabricaci¢n y carga cartuchos de caza
6% 12% 8 18
14. Instalúlacions de calandratge, impregnaci¢, compressi¢, injecci¢, bufatge, injecci¢-bufatge, expansi¢, escumeig, termoconformaci¢, enrotllament de filaments, extrusi¢ i colada
14. Instala‡ons de calandragem, impregna‡om, compressom, injec‡om, sopragem, injec‡om-sopragem, expansom, espuma‡om, termoconforma‡om, enrolamento de filamentos, extrusom e coada
14. Instalaciones de calandrado, impregnaci¢n, compresi¢n, inyecci¢n, soplado, inyecci¢n-soplado, expansi¢n, espumaci¢n, termoconformado, enrollamiento de filamentos, extrusi¢n y colada
6% 12% 8 18
15. Instalúlacions de paper carb¢, engomat i similars
15. Instala‡ons de papel carvom, engomagem e similares
15. Instalaciones de papel carb¢n, engomado y similares
16. Instalúlacions espec¡fiques per a transformacions f¡siques o treballs mec…nics
16. Instala‡ons espec¡ficas para transforma‡ons f¡sicas ou trabalhos mec nicos
16. Instalaciones espec¡ficas para transformaciones f¡sicas o trabajos mec nicos
5% 10% 10 20
a) Instalúlacions de barreja, trituraci¢, m•lta i pastament
a) Instala‡ons de mistura, tritura‡om, moenda e amassadura
a) Instalaciones de mezcla, trituraci¢n, molienda y amasado
5% 10% 10 20
b) Instalúlacions de confecci¢ d'articles de pirotŠcnia
b) Instala‡ons de confec‡om de artigos de pirotecnia
b) Instalaciones de confecci¢n de art¡culos de pirotecnia
5% 10% 10 20
c) Instalúlacions de fabricaci¢ de llumins fosf•rics
c) Instala‡ons de fabrica‡om de mistos fosf¢ricos
c) Instalaciones de fabricaci¢n de cerillas fosf¢ricas
5% 10% 10 20
d) Instalúlacions de regeneraci¢ de matŠries pl…stiques
d) Instala‡ons de regenera‡om de materias pl sticas
d) Instalaciones de regeneraci¢n de materias pl sticas
5% 10% 10 20
e) Instalúlacions de precipitaci¢, rentatge, filtraci¢ i assecadors per a pigments
e) Instala‡ons de precipita‡om, lavagem, filtra‡om e secadoiros para pigmentos
e) Instalaciones de precipitaci¢n, lavado, filtraci¢n y secaderos para pigmentos
5% 10% 10 20
f) Mescladors, empastadors i molins per a pigments, pintures i tintes
f) Misturadores, empastadoras e moinhos para pigmentos, pinturas e tintas
f) Mezcladores, empastadoras y molinos para pigmentos, pinturas y tintas
5% 10% 10 20
g) Instalúlacions de tractament d'oli de peix i la preparaci¢ de lanolina, suitina, estearina i greixos animals
g) Instala‡ons de tratamento de azeite de peixe e prepara‡om de lanolina, suitina, estearina e graxas animais
g) Instalaciones de tratamiento de aceite de pescado y la preparaci¢n de lanolina, suitina, estearina y grasas animales
5% 10% 10 20
h) Instalúlacions de fusi¢ de greixos i ceres
h) Instala‡ons de fusom de graxas e ceras
h) Instalaciones de fusi¢n de grasas y ceras
5% 10% 10 20
17. Maquin…ria i instalúlacions de dosificaci¢, envasament i tancament
17. Maquinaria e instala‡ons de dosagem, envasamento e peche
17. Maquinaria e instalaciones de dosificaci¢n, envasado y cierre
Divisi¢ 3. Ind£stries transformadores dels metalls
Divisom 3. Industrias transformadoras dos metais
Divisi¢n 3. Industrias transformadoras de los metales
AGRUPACIà 31. FABRICACIà DE PRODUCTES MET·LúLICS (EXCEPTE MATERIAL DE TRANSPORT)
AGRUPA€OM 31. FABRICA€OM DE PRODUTOS METµLICOS (EXCEPTO MATERIAL DE TRANSPORTE)
AGRUPACIàN 31. FABRICACIàN DE PRODUCTOS METµLICOS (EXCEPTO MATERIAL DE TRANSPORTE)
5% 10% 10 20
1. Instalúlacions per a fosa i forja, fargues i cubilots
1. Instala‡ons para fundi‡om e forja, fr guas e cubilotes
1. Instalaciones para fundici¢n y forja, fraguas y cubilotes
6% 12% 8 18
2. Instalúlacions per a tractaments tŠrmics i revestiments met…lúlics
2. Instala‡ons para tratamentos t‚rmicos e revestimentos met licos
2. Instalaciones para tratamientos t‚rmicos y revestimientos met licos
6% 12% 8 18
3. M…quines eines, m…quines de tallar, doblegar i corbar xapa i barres i m…quines que produeixen deformacions sense tall ni arrencada
3. M quinas ferramentas, m quinas de cortar, dobrar e curvar chapa e barras e m quinas que produzem deforma‡ons sem corte nem arranque
3. M quinas herramientas, m quinas de cortar, doblar y curvar chapa y barras y m quinas que producen deformaciones sin corte ni arranque
5% 10% 10 20
4. Forns, estufes i calderes
4. Fornos, estufas e caldeiras
4. Hornos, estufas y calderas
6% 12% 8 18
5. Compressors i equips auxiliars
5. Compreensores e equipas auxiliares
5. Comprensores y equipos auxiliares
6% 12% 8 18
6. Premses i equips auxiliars
6. Prensas e equipas auxiliares
6. Prensas y equipos auxiliares
7% 15% 7 14
7. Equips de soldadura i aparellatge
7. Equipas de soldadura e aparelhos
7. Equipos de soldadura y aparellaje
AGRUPACIà 32. CONSTRUCCIà DE MAQUIN·RIA I MATERIAL ELÔCTRIC. S'apliquen els coeficients de l'Agrupaci¢ 31
AGRUPA€OM 32. CONSTRU€OM DE MAQUINARIA E MATERIAL ELCTRICO. Aplicaram-se os coeficientes da agrupa‡om 31
AGRUPACIàN 32. CONSTRUCCIàN DE MAQUINARIA Y MATERIAL ELCTRICO. Se aplicar n los coeficientes de la Agrupaci¢n 31
AGRUPACIà 33. FABRICACIà DE MATERIAL ELÔCTRIC
AGRUPA€OM 33. FABRICA€OM DE MATERIAL ELCTRICO
AGRUPACIàN 33. FABRICACIàN DE MATERIAL ELCTRICO
5% 10% 10 20
1. Equips de for‡a i instalúlacions d'energia
1. Equipas de for‡a e instala‡ons de energia
1. Equipos de fuerza e instalaciones de energ¡a
6% 12% 8 18
2. Instalúlacions de transmissions
2. Instala‡ons de transmissons
2. Instalaciones de transmisiones
6% 12% 8 18
3. Instalúlacions i equips de commutaci¢ anal•gica i digital
3. Instala‡ons e equipas de comuta‡om anal¢gica e digital
3. Instalaciones y equipos de conmutaci¢n anal¢gica y digital
6% 12% 8 18
4. Cabines i centraletes
4. Cabinas e centralinhas
4. Cabinas y centralitas
12% 25% 4 8
5. Sistemes d'alimentaci¢ ininterrompuda
5. Sistemas de alimenta‡om ininterrupta
5. Sistemas de alimentaci¢n ininterrumpida
12% 25% 4 8
6. Equips de prova
6. Equipas de prova
6. Equipos de prueba
6% 12% 8 18
7. Processadors de comunicacions
7. Processadores de comunica‡ons
7. Procesadores de comunicaciones
AGRUPACIà 34. CONSTRUCCIà DE VEHICLES AUTOMãBILS I LES SEVES PECES DE RECANVI
AGRUPA€OM 34. CONSTRU€OM DE VEÖCULOS AUTOMàVEIS E AS SUAS PE€AS DE RETROCO
AGRUPACIàN 34. CONSTRUCCIàN DE VEHÖCULOS AUTOMàVILES Y SUS PIEZAS DE REPUESTO
3% 7% 14 30
1. Pistes d'assaig i prova (excl•s el terreny)
1. Pistas de ensaio e prova (exclu¡do o terreo)
1. Pistas de ensayo y prueba (excluido el terreno)
2% 5% 20 40
2. Superf¡cies d'emmagatzematge sense cobrir (excl•s el terreny)
2. Superf¡cies de armazenagem sem cobrir (exclu¡do o terreo)
2. Superficies de almacenamiento sin cubrir (excluido el terreno)
5% 10% 10 20
3. Instalúlacions per a fosa i forja, fargues i cubilots
3. Instala‡ons para fundi‡om e forja, fr guas e cubilotes
3. Instalaciones para fundici¢n y forja, fraguas y cubilotes
6% 12% 8 18
4. Instalúlacions per a tractaments tŠrmics i revestiments met…lúlics
4. Instala‡ons para tratamentos t‚rmicos e revestimentos met licos
4. Instalaciones para tratamientos t‚rmicos y revestimientos met licos
7% 15% 7 14
5. L¡nies d'embotici¢, tallada, conformaci¢, soldadura i mecanitzat
5. Linhas de embutidura, corte, conforma‡om, soldadura e maquinagem
5. L¡neas de embutici¢n, corte, conformaci¢n, soldadura y mecanizado
6% 12% 8 18
6. Maquin…ria i instalúlacions per a aplicaci¢ i preparaci¢ de pintures
6. Maquinaria e instala‡ons para aplica‡om e prepara‡om de pinturas
6. Maquinaria e instalaciones para aplicaci¢n y preparaci¢n de pinturas
6% 12% 8 18
7. Transportadors i sistemes d'alimentaci¢ i evacuaci¢ de peces
7. Transportadores e sistemas de alimenta‡om e evacua‡om de pe‡as
7. Transportadores y sistemas de alimentaci¢n y evacuaci¢n de piezas
7% 15% 7 14
8. Contenidors de transport intern
8. Contentores de transporte interno
8. Contenedores de transporte interno
7% 15% 7 14
9. Maquin…ria i equips de bancs d'assaig i aparells de mesura
9. Maquinaria e equipas de bancos de ensaio e aparelhos de medida
9. Maquinaria y equipos de bancos de ensayo y aparatos de medida
17% 33% 3 6
10. Estris i eines, motllos i matrius i maquetes de control
10. éteis e ferramentas, moldes e matrizes e maquetas de control
10. étiles y herramientas, moldes y matrices y maquetas de control
AGRUPACIà 35. CONSTRUCCIà AERON·UTICA I NAVAL, REPARACIà I MANTENIMENT DE VAIXELLS I AERONAUS
AGRUPA€OM 35. CONSTRU€OM AERONµUTICA E NAVAL, REPARA€OM E MANUTEN€OM DE BUQUES E AERONAVES
AGRUPACIàN 35. CONSTRUCCIàN AERONµUTICA Y NAVAL, REPARACIàN Y MANTENIMIENTO DE BUQUES Y AERONAVES
5% 10% 10 20
1. Instalúlacions industrials fixes de processos productius: calderes, forns, autoclaus, estufes depuradores i similars
1. Instala‡ons industriais fixas de processos produtivos: caldeiras, fornos, autoclaves, estufas depuradoras e similares
1. Instalaciones industriales fijas de procesos productivos: calderas, hornos, autoclaves, estufas depuradoras y similares
6% 12% 8 18
2. Instalúlacions industrials de processos de tractaments superficials: banys, fresatge qu¡mic, granallatge
2. Instala‡ons industriais de processos de tratamentos superficiais: banhos, fresagem qu¡mica, jorramento
2. Instalaciones industriales de procesos de tratamientos superficiales: ba¤os, fresado qu¡mico, chorreado
6% 12% 8 18
3. M…quines de mecanitzatci¢
3. M quinas de maquinagem
3. M quinas de mecanizado
5% 10% 10 20
4. Instalúlacions de muntatge: grades, calibres i similars
4. Instala‡ons de montagem: carreiras, calibres e similares
4. Instalaciones de montaje: gradas, calibres y similares
7% 15% 7 14
5. Equips d'inspecci¢ no destructiva
5. Equipas de inspec‡om nom destrutiva
5. Equipos de inspecci¢n no destructiva
12% 25% 4 8
6. Instalúlacions i equips per a assajos d'homologaci¢
6. Instala‡ons e equipas para ensaios de homologa‡om
6. Instalaciones y equipos para ensayos de homologaci¢n
8% 18% 6 12
7. Aeronaus en demostraci¢
7. Aeronaves em demostra‡om
7. Aeronaves en demostraci¢n
AGRUPACIà 36. CONSTRUCCIà D'UN ALTRE MATERIAL DE TRANSPORT. S'apliquen els coeficients de l'Agrupaci¢ 35
AGRUPA€OM 36. CONSTRU€OM DOUTRO MATERIAL DE TRANSPORTE. Aplicaram-se os coeficientes da agrupa‡om 35
AGRUPACIàN 36. CONSTRUCCIàN DE OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE. Se aplicar n los coeficientes de la Agrupaci¢n 35
AGRUPACIà 37. FABRICACIà D'INSTRUMENTS DE PRECISIà ãPTICA I SIMILARS
AGRUPA€OM 37. FABRICA€OM DE INSTRUMENTOS DE PRECISOM àPTICA E SIMILARES
AGRUPACIàN 37. FABRICACIàN DE INSTRUMENTOS DE PRECISIàN àPTICA Y SIMILARES
6% 12% 8 18
1. Premses, trefiladores i bombos de polir
1. Prensas, trefiladoras e bombos de polir
1. Prensas, trefiladoras y bombos de pulimentar
6% 12% 8 18
2. Configuradores de cŠrcols i soldadors
2. Configuradoras de cercos e soldadores
2. Configuradoras de cercos y soldadores
6% 12% 8 18
3. Fresadores, trepants, maquin…ria de recobriment i electroerosi¢
3. Fresadoras, perfuradoras, maquinaria de recobrimento e electroerosom
3. Fresadoras, taladradoras, maquinaria de recubrimiento y electroerosi¢n
5% 10% 10 20
4. Forns, estufes i calderes
4. Fornos, estufas e caldeiras
4. Hornos, estufas y calderas
6% 12% 8 18
5. Escalabornadors, polidores, biselladores i similars
5. Desbastadoras, polidoras, biseladoras e similares
5. Desbastadoras, pulidoras, biseladoras y similares
Divisi¢ 4. Altres ind£stries manufactureres
Divisom 4. Outras ind£strias manufactureiras
Divisi¢n 4. Otras industrias manufactureras
AGRUPACIà 41. INDéSTRIES DE PRODUCTES ALIMENTARIS I BEGUDES
AGRUPA€OM 41. INDéSTRIAS DE PRODUTOS ALIMENTÖCIOS E BEBIDAS
AGRUPACIàN 41. INDUSTRIAS DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS
Grup 411. Ind£stries de productes alimentaris
Grupo 411. Ind£strias de produtos aliment¡cios
Grupo 411. Industrias de productos alimenticios
4% 8% 12 25
1. Recintes frigor¡fics
1. Recintos frigor¡ficos
1. Recintos frigor¡ficos
2. Maquin…ria i instalúlacions de recepci¢:
2. Maquinaria e instala‡ons de recep‡om:
2. Maquinaria e instalaciones de recepci¢n:
6% 12% 8 18
a) Equips de registre i mesurament
a) Equipas de registro e medi‡om
a) Equipos de registro y medici¢n
3% 7% 14 30
b) Dip•sits i tancs
b) Dep¢sitos e tanques
b) Dep¢sitos y tanques
6% 12% 8 18
c) Extracci¢, separaci¢, selecci¢, cribratge, cernuda, colada, desodoraci¢, dissoluci¢, granulaci¢, prepurificaci¢, purificaci¢, destilúlaci¢, rentatge, assecatge, escorriment, filtratge, neteja i assimilats
c) Extrac‡om, separa‡om, selec‡om, crivadura, peneira‡om, coadura, desodoriza‡om, dissolu‡om, granula‡om, prepurifica‡om, purifica‡om, destila‡om, lavagem, seca, escorredura, filtra‡om, limpadura e assimilados
c) Extracci¢n, separaci¢n, selecci¢n, cribado, cernido, colado, desodorizaci¢n, disoluci¢n, granulaci¢n, prepurificaci¢n, purificaci¢n, destilaci¢n, lavado, secado, escurrido, filtrado, limpiado y asimilados
3. Maquin…ria i instalúlacions de producci¢:
3. Maquinaria e instala‡ons de produ‡om:
3. Maquinaria e instalaciones de producci¢n:
6% 12% 8 18
a) Emmotllament, tallat, trituraci¢, premsat, esmicolament, m•lta, pelada i picada
a) Moldamento, corte, tritura‡om, prensagem, machuca, moenda, peladura e picadura
a) Moldeado, cortado, triturado, prensado, machacado, molido, pelado y picado
6% 12% 8 18
b) Desdoblament, hidrogenament, enriquiment, refinatge, fet pols, dessecat, injecci¢, vaporitzaci¢ i fermentaci¢
b) Desdobramento, hidrogena‡om, enriquecimento, refina‡om, pulveriza‡om, desseca‡om, injec‡om, vaporiza‡om e fermenta‡om
b) Desdoblamiento, hidrogenado, enriquecido, refinado, pulverizado, desecado, inyectado, vaporizado y fermentado
6% 12% 8 18
c) Tractament per aire, fred industrial
c) Tratamento por ar, frio industrial
c) Tratamiento por aire, fr¡o industrial
6% 12% 8 18
d) Cocci¢, cremaci¢, fregida, esterilitzaci¢, pasteuritzaci¢, torrada, concentraci¢, centrifugaci¢ i tallat
d) Coc‡om, crema‡om, fritura, esteriliza‡om, pasteuriza‡om, tostadura, concentra‡om, centrifuga‡om e corte
d) Cocci¢n, cremaci¢n, freidur¡a, esterilizaci¢n, pasteurizaci¢n, tostado, concentraci¢n, centrifugado y cortado
5% 10% 10 20
4. Maquin…ria i instalúlacions d'envasament
4. Maquinaria e instala‡ons de envasamento
4. Maquinaria e instalaciones de envasado
10% 20% 5 10
5. Envasos i embalatges per a la distribuci¢
5. Vasilhames e embalagens para a distribui‡om
5. Envases y embalajes para la distribuci¢n
10% 20% 5 10
6. Arcons frigor¡fics m•bils, m…quines expenedores i altres equips m•bils de venda
6. Arcas frigor¡ficas m¢veis, m quinas expendedoras e outras equipas m¢veis de venda
6. Arcones frigor¡ficos m¢viles, m quinas expendedoras y otros equipos m¢viles de venta
8% 18% 6 12
7. Maquin…ria i instalúlacions de cuina
7. Maquinaria e instala‡ons de cozinha
7. Maquinar¡a e instalaciones de cocina
Grup 412. Ind£stries de begudes
Grupo 412. Ind£strias de bebidas
Grupo 412. Industrias de bebidas
1% 3% 33 68
1. Cellers i caves
1. Adegas e cavas
1. Bodegas y cavas
4% 8% 12 25
2. Recintes frigor¡fics
2. Recintos frigor¡ficos
2. Recintos frigor¡ficos
3. Maquin…ria i instalúlacions de recepci¢:
3. Maquinaria e instala‡ons de recep‡om:
3. Maquinaria e instalaciones de recepci¢n:
6% 12% 8 18
a) Equips de registres i mesurament
a) Equipas de registros e medi‡om
a) Equipos de registros y medici¢n
3% 7% 14 30
b) Dip•sits i tancs
b) Dep¢sitos e tanques
b) Dep¢sitos y tanques
6% 12% 8 18
c) Separaci¢, selecci¢, classificaci¢, colada, desodoraci¢, dissoluci¢, purificaci¢, rentatge, escorreguda, filtratge, neteja i assimilats
c) Separa‡om, selec‡om, classifica‡om, coadura, desodoriza‡om, dissolu‡om, purifica‡om, lavagem, escorredura, filtra‡om, limpadura e assimilados
c) Separaci¢n, selecci¢n, clasificaci¢n, colado, desodorizaci¢n, disoluci¢n, purificaci¢n, lavado, escurrido, filtrado, limpiado y asimilados
6% 12% 8 18
4. Maquin…ria i instalúlacions d'elaboraci¢: M•lta, trituraci¢, barreja, maceraci¢, premsat, gasejament, tractament, transvasament, bombament, centrifugaci¢, manipulaci¢, refrigeraci¢, cocci¢, fermentaci¢, destilúlaci¢, rectificaci¢ i pasteuritzaci¢
4. Maquinaria e instala‡ons de elabora‡om: Moenda, tritura‡om, mistura, macera‡om, prensadura, gaseado, tratamento, trasfega, bombeamento, centrifuga‡om, manipula‡om, refrigera‡om, coc‡om, fermenta‡om, destila‡om, rectifica‡om e pasteuriza‡om
4. Maquinaria e instalaciones de elaboraci¢n: Molienda, triturado, mezclado, macerado, prensado, gaseado, tratamiento, trasiego, bombeo, centrifugado, manipulado, refrigerado, cocci¢n, fermentaci¢n, destilaci¢n, rectificaci¢n y pasteurizado
5% 10% 10 20
5. Maquin…ria i instalúlacions d'embotellament
5. Maquinaria e instala‡ons de embotelhamento
5. Maquinaria e instalaciones de embotellado
10% 20% 5 10
6. Envasos i embalatges per a la distribuci¢
6. Vasilhames e embalagens para a distribui‡om
6. Envases y embalajes para la distribuci¢n
10% 20% 5 10
7. Arcons frigor¡fics m•bils, m…quines expenedores i altres equips m•bils de venda
7. Arcas frigor¡ficas m¢veis, m quinas expendedoras e outras equipas m¢veis de venda
7. Arcones frigor¡ficos m¢viles, m quinas expendedoras y otros equipos m¢viles de venta
AGRUPACIà 42. TABAC
AGRUPA€OM 42. TABACO
AGRUPACIàN 42. TABACO
3% 7% 14 30
1. Assecadors
1. Secadoiros
1. Secaderos
6% 12% 8 18
2. Maquin…ria i instalúlacions de recepci¢, transport interior, assecatge, tall, tamisatge, centrifugaci¢, buidat, vaporitzaci¢, barreja, desnervaci¢
2. Maquinaria e instala‡ons de recep‡om, transporte interior, seca, corte, crivadura, centrifuga‡om, valeiro, vaporiza‡om, mistura, desenga‡o
2. Maquinaria e instalaciones de recepci¢n, transporte interior, secado, corte, tamizado, centrifugado, vac¡o, vaporizaci¢n, mezcla, despalillado
6% 12% 8 18
3. Maquin…ria i instalúlacions d'elaboraci¢ i envasament
3. Maquinaria e instala‡ons de elabora‡om e envasamento
3. Maquinaria e instalaciones de elaboraci¢n y envasado
AGRUPACIà 43. INDéSTRIA TÔXTIL
AGRUPA€OM 43. INDéSTRIA TÒXTIL
AGRUPACIàN 43. INDUSTRIA TEXTIL
Grup 431. Cot¢ i les seves barreges
Grupo 431. Algodom e as suas misturas
Grupo 431. Algod¢n y sus mezclas
5% 10% 10 20
1. Maquin…ria i instalúlacions per a desmotatge mec…nic
1. Maquinaria e instala‡ons para ripa mec nica
1. Maquinaria e instalaciones para desmotado mec nico
6% 12% 8 18
2. Maquin…ria i instalúlacions per a la filatura i la seva preparaci¢
2. Maquinaria e instala‡ons para a fiadura e a sua prepara‡om
2. Maquinaria e instalaciones para la hilatura y su preparaci¢n
6% 12% 8 18
3. Maquin…ria i instalúlacions per al teixit i la seva preparaci¢
3. Maquinaria e instala‡ons para a tecedura e a sua prepara‡om
3. Maquinaria e instalaciones para el tejido y su preparaci¢n
Grup 432. Llana i les seves barreges
Grupo 432. Lam e as suas misturas
Grupo 432. Lana y sus mezclas
1. Maquin…ria i instalúlacions per a la preparaci¢ de la fibra:
1. Maquinaria e instala‡ons para a prepara‡om da fibra:
1. Maquinaria e instalaciones para la preparaci¢n de la fibra:
6% 12% 8 18
a) Depuraci¢ d'impureses vegetals mitjan‡ant tractaments …cids
a) Depura‡om de impurezas vegetais mediante tratamentos  cidos
a) Depuraci¢n de impurezas vegetales mediante tratamientos  cidos
5% 10% 10 20
b) Desgreixatge i pentinatge
b) Lavado e penteado
b) Lavado y peinado
5% 10% 10 20
c) Batuda, estufament i neteja de la llana de la matalasseria i similars
c) Varejo, espelidura e limpeza da lam da colchoaria e similares
c) Vareo, ahuecado y limpieza de la lana de la colchoner¡a y similares
6% 12% 8 18
2. Maquin…ria i instalúlacions per a la filatura i la preparaci¢
2. Maquinaria e instala‡ons para a fiadura e a prepara‡om
2. Maquinaria e instalaciones para la hilatura y la preparaci¢n
6% 12% 8 18
3. Maquin…ria i instalúlacions per al teixit i la seva preparaci¢
3. Maquinaria e instala‡ons para a tecedura e a sua prepara‡om
3. Maquinaria e instalaciones para el tejido y su preparaci¢n
6% 12% 8 18
4. Instalúlacions auxiliars pr•pies de l'activitat
4. Instala‡ons auxiliares proprias da actividade
4. Instalaciones auxiliares propias de la actividad
Grup 433. Seda natural i les seves barreges
Grupo 433. Seda natural e as suas misturas
Grupo 433. Seda natural y sus mezclas
5% 10% 10 20
1. Maquin…ria i instalúlacions per obtenir la fibra
1. Maquinaria e instala‡ons para obten‡om da fibra
1. Maquinaria e instalaciones para obtenci¢n de la fibra
6% 12% 8 18
2. Maquin…ria i instalúlacions per al torsi¢ i la seva preparaci¢
2. Maquinaria e instala‡ons para a torcedura e a sua prepara‡om
2. Maquinaria e instalaciones para el torcido y su preparaci¢n
6% 12% 8 18
3. Maquin…ria i instalúlacions per al teixit i la seva preparaci¢
3. Maquinaria e instala‡ons para a tecedura e a sua prepara‡om
3. Maquinaria e instalaciones para el tejido y su preparaci¢n
Grup 434. Fibres artificials
Grupo 434. Fibras artificiais
Grupo 434. Fibras artificiales
6% 12% 8 18
1. Maquin…ria i instalúlacions per a la fabricaci¢ de pastes celúlul•siques
1. Maquinaria e instala‡ons para a fabrica‡om de pastas celul¢sicas
1. Maquinaria e instalaciones para la fabricaci¢n de pastas celul¢sicas
6% 12% 8 18
2. Maquin…ria i instalúlacions per a la fabricaci¢ de fibres celúlul•siques
2. Maquinaria e instala‡ons para a fabrica‡om de fibras celul¢sicas
2. Maquinaria e instalaciones para la fabricaci¢n de fibras celul¢sicas
6% 12% 8 18
3. Maquin…ria i instalúlacions per a la fabricaci¢ de fibres sintŠtiques
3. Maquinaria e instala‡ons para a fabrica‡om de fibras sint‚ticas
3. Maquinaria e instalaciones para la fabricaci¢n de fibras sint‚ticas
6% 12% 8 18
4. Maquin…ria i instalúlacions per a la filatura o torsi¢ i la seva preparaci¢
4. Maquinaria e instala‡ons para a fiadura ou torcedura e a sua prepara‡om
4. Maquinaria e instalaciones para la hilatura o torcido y su preparaci¢n
6% 12% 8 18
5. Maquin…ria i instalúlacions per a teixit i la seva preparaci¢
5. Maquinaria e instala‡ons para tecedura e a sua prepara‡om
5. Maquinaria e instalaciones para tejido y su preparaci¢n
Grup 435. Fibres dures
Grupo 435. Fibras duras
Grupo 435. Fibras duras
5% 10% 10 20
1. Maquin…ria i instalúlacions per a la preparaci¢ de les fibres: bregatge, cuita, batanatge, rastellatge i similars
1. Maquinaria e instala‡ons para a prepara‡om das fibras: espadelado, empo‡amento, batanadura, gradeado e similares
1. Maquinaria e instalaciones para la preparaci¢n de las fibras: agramado, cocido, batamado, rastrillado y similares
6% 12% 8 18
2. Maquin…ria i instalúlacions per a la filatura i torsi¢
2. Maquinaria e instala‡ons para a fiadura e a torcedura
2. Maquinaria e instalaciones para la hilatura y torcido
5% 10% 10 20
3. Maquin…ria i instalúlacions per a la cordilleria, trenat i similars
3. Maquinaria e instala‡ons para a cordoaria, entran‡ado e similares
3. Maquinaria e instalaciones para la cordeler¡a, trenzado y similares
6% 12% 8 18
4. Maquin…ria i instalúlacions per a teixits de lli i barreges
4. Maquinaria e instala‡ons para tecidos de linho e misturas
4. Maquinaria e instalaciones para tejidos de lino y mezclas
6% 12% 8 18
5. Maquin…ria i instalúlacions de teixits per a sacs i arpilleres
5. Maquinaria e instala‡ons de tecidos para sacos e serapilheiras
5. Maquinaria e instalaciones de tejidos parasacos y arpilleras
6% 12% 8 18
6. Maquin…ria i instalúlacions per fabricar estores, cabassos i similars
6. Maquinaria e instala‡ons para a fabrica‡om de esteiras, esportas e similares
6. Maquinaria e instalaciones para la fabricaci¢n de esteras, capachos y similares
Grup 436. Fibres de recuperaci¢
Grupo 436. Fibras de recupera‡om
Grupo 436. Fibras de recuperaci¢n
6% 12% 8 18
1. Maquin…ria i instalúlacions per esfilagarsar draps
1. Maquinaria e instala‡ons para a esfianhado de trapos
1. Maquinaria e instalaciones para el deshilachado de trapos
6% 12% 8 18
2. Maquin…ria i instalúlacions per a la filatura i la seva preparaci¢
2. Maquinaria e instala‡ons para a fiadura e a sua prepara‡om
2. Maquinaria e instalaciones para la hilatura y su preparaci¢n
6% 12% 8 18
3. Maquin…ria i instalúlacions per al teixit i la seva preparaci¢
3. Maquinaria e instala‡ons para a tecedura e a sua prepara‡om
3. Maquinaria e instalaciones para el tejido y su preparaci¢n
Grup 437. GŠneres de punt
Grupo 437. G‚neros de punto
Grupo 437. G‚neros de punto
6% 12% 8 18
1. Maquin…ria i instalúlacions per a la fabricaci¢ de teixits de punt per trama
1. Maquinaria e instala‡ons para a fabrica‡om de tecidos de punto por trama
1. Maquinaria e instalaciones para la fabricaci¢n de tejidos de punto por trama
7% 15% 7 14
2. Maquin…ria i instalúlacions per a la fabricaci¢ de teixits de punt per ordit
2. Maquinaria e instala‡ons para a fabrica‡om de tecidos de punto por urdidura
2. Maquinaria e instalaciones para la fabricaci¢n de tejidos de punto por urdimbre
6% 12% 8 18
3. Maquin…ria i instalúlacions per a la fabricaci¢ de peces interiors
3. Maquinaria e instala‡ons para a fabrica‡om de pe‡as interiores
3. Maquinaria e instalaciones para la fabricaci¢n de prendas interiores
6% 12% 8 18
4. Maquin…ria i instalúlacions per a la fabricaci¢ de peces exteriors
4. Maquinaria e instala‡ons para a fabrica‡om de pe‡as exteriores
4. Maquinaria e instalaciones para la fabricaci¢n de prendas exteriores
7% 15% 7 14
5. Maquin…ria i instalúlacions per a la fabricaci¢ de mitges
5. Maquinaria e instala‡ons para a fabrica‡om de meias
5. Maquinaria e instalaciones para la fabricaci¢n de medias
7% 15% 7 14
6. Maquin…ria i instalúlacions per a la fabricaci¢ de mitjons
6. Maquinaria e instala‡ons para a fabrica‡om de pe£gas
6. Maquinaria e instalaciones para la fabricaci¢n de calcetines
Grup 438. Fils de cosir i per a labors
Grupo 438. Fios de coser e para labores
Grupo 438. Hilos de coser y para labores
5% 10% 10 20
1. Maquin…ria i instalúlacions per a la fabricaci¢ de fils de cosir i labors
1. Maquinaria e instala‡ons para a fabrica‡om de fios de coser e labores
1. Maquinaria e instalaciones para la fabricaci¢n de hilos de coser y labores
6% 12% 8 18
2. Maquin…ria i instalúlacions per a fabricaci¢ de teixits el…stics
2. Maquinaria e instala‡ons para fabrica‡om de tecidos el sticos
2. Maquinaria e instalaciones para fabricaci¢n de tejidos el sticos
6% 12% 8 18
3. Maquin…ria i instalúlacions per a la fabricaci¢ de cintes, galons i passamaneria
3. Maquinaria e instala‡ons para a fabrica‡om de cintas, galons e passamanaria
3. Maquinaria e instalaciones para la fabricaci¢n de cintas, galones y pasamaner¡a
6% 12% 8 18
4. Maquin…ria i instalúlacions per a la fabricaci¢ de tuls, blondes, cortinetes i similars
4. Maquinaria e instala‡ons para a fabrica‡om de tules, blondas, bambinelas e similares
4. Maquinaria e instalaciones para la fabricaci¢n de tules, blondas, visillos y similares
6% 12% 8 18
5. Maquin…ria i instalúlacions per a la fabricaci¢ de feltres
5. Maquinaria e instala‡ons para a fabrica‡om de feltros
5. Maquinaria e instalaciones para la fabricaci¢n de fieltros
6% 12% 8 18
6. Maquin…ria i instalúlacions per a la fabricaci¢ de xarxes, pŠl de seda i similars
6. Maquinaria e instala‡ons para a fabrica‡om de redes, brazoladas e similares
6. Maquinaria e instalaciones para la fabricaci¢n de redes, hijuelas y similares
Grup 439. Acabadors, estampadors i tintorers
Grupo 439. Acabadores, estampadores e tintureiros
Grupo 439. Acabadores, estampadores y tintoreros
6% 12% 8 18
1. Maquin…ria i instalúlacions per al blanqueig, tints, aprestos i acabats
1. Maquinaria e instala‡ons para o branqueio, tingiduras, aprestamentos e acabamentos
1. Maquinaria e instalaciones para el blanqueo, tintes, aprestos y acabados
6% 12% 8 18
2. Maquin…ria i instalúlacions per a estampats
2. Maquinaria e instala‡ons para estampados
2. Maquinaria e instalaciones para estampados
Grup 4310. Confecci¢
Grupo 4310. Confec‡om
Grupo 4310. Confecci¢n
6% 12% 8 18
1. Maquin…ria i instalúlacions per a la confecci¢ de peces per al vestit
1. Maquinaria e instala‡ons para a confec‡om de roupa de vestir
1. Maquinaria e instalaciones para la confecci¢n de prendas para el vestido
6% 12% 8 18
2. Maquin…ria i instalúlacions per a la confecci¢ de robes d'equipament de la llar, hostaleria, hospitals, residŠncies, transports
2. Maquinaria e instala‡ons para a confec‡om de roupas de equipamento da casa, hotelaria, hospitais, residˆncias, transportes
2. Maquinaria e instalaciones para la confecci¢n de ropas de equipamiento de casa, hosteler¡a, hospitales, residencias, transportes
6% 12% 8 18
3. Maquin…ria i instalúlacions per a la confecci¢ de productes industrials
3. Maquinaria e instala‡ons para a confec‡om de produtos industriais
3. Maquinaria e instalaciones para la confecci¢n de productos industriales
AGRUPACIà 44. INDéSTRIA DEL CUIR
AGRUPA€OM 44. INDéSTRIA DO COIRO
AGRUPACIàN 44. INDUSTRIA DEL CUERO
Grup 441. Preparaci¢, adobament i acabat de pells
Grupo 441. Prepara‡om, curtimenta e acabamento de peles
Grupo 441. Preparaci¢n, curtido y acabado de pieles
6% 12% 8 18
1. Dip•sits i conduccions de productes qu¡mics i d'aigua calenta i vapor
1. Dep¢sitos e condu‡ons de produtos qu¡micos e de  gua quente e vapor
1. Dep¢sitos y conducciones de productos qu¡micos y de agua caliente y vapor
6% 12% 8 18
2. Maquin…ria i instalúlacions de preparaci¢, tractament, adobament i acabat
2. Maquinaria e instala‡ons de prepara‡om, tratamento, curtimenta e acabamento
2. Maquinaria e instalaciones de preparaci¢n, tratamiento, curtido y terminado
Grup 442. Manufactura de cuir i marroquineria
Grupo 442. Manufactura de coiro e marroquinaria
Grupo 442. Manufactura de cuero y marroquiner¡a
6% 12% 8 18
1. Maquin…ria i instalúlacions per a la preparaci¢ d'estoigs i marroquineria
1. Maquinaria e instala‡ons para a prepara‡om de estojaria e marroquinaria
1. Maquinaria e instalaciones para el preparado de estucher¡a y marroquiner¡a
6% 12% 8 18
2. Maquin…ria i instalúlacions en tallers mec…nics i d'envernissament i acabat
2. Maquinaria e instala‡ons em talheres mec nicos e de vernizado e acabamento
2. Maquinaria e instalaciones en talleres mec nicos y de barnizado y terminado
6% 12% 8 18
3. Maquin…ria i instalúlacions en tallers de fusteria
3. Maquinaria e instala‡ons em talheres de carpintaria
3. Maquinaria e instalaciones en talleres de carpinter¡a
6% 12% 8 18
4. Maquin…ria i instalúlacions en tallers de fabricaci¢ d'articles de viatge
4. Maquinaria e instala‡ons em talheres de fabrica‡om de artigos de viagem
4. Maquinaria e instalaciones en talleres de fabricaci¢n de art¡culos de viaje
AGRUPACIà 45. INDéSTRIES DEL CAL€AT
AGRUPA€OM 45. INDéSTRIAS DO CAL€ADO
AGRUPACIàN 45. INDUSTRIAS DEL CALZADO
Grup 451. Fabricaci¢ de cal‡at
Grupo 451. Fabrica‡om de cal‡ado
Grupo 451. Fabricaci¢n de calzado
6% 12% 8 18
1. Maquin…ria i instalúlacions per a la preparaci¢ de cuirs i altres materials, elaboraci¢ i acabat
1. Maquinaria e instala‡ons para a prepara‡om de coiros e outros materiais, elabora‡om e acabamento
1. Maquinaria e instalaciones para la preparaci¢n de cueros y otros materiales, elaboraci¢n y terminado
6% 12% 8 18
2. M…quines per mesurar pells, fer ullets, toscar, tallar i marcar soles i premses d'enganxar
2. M quinas para medir peles, fazer ilh¢s, lixar a pele, cortar e marcar solas e prensas de pegar
2. M quinas para medir pieles, ojetear, apomazar, cortar y marcar suelas y prensas de pegar
12% 25% 4 8
3. Encunys, formes i patrons
3. Troqueis, formas e patrons
3. Troqueles, hormas y patrones
Grup 452. Tallers de guanteria
Grupo 452. Talheres de guantaria
Grupo 452. Talleres de guanter¡a
6% 12% 8 18
1. Maquin…ria i instalúlacions d'encunyaci¢, esmerilament, planxada, cosida, trepatge, brodada i altres operacions complement…ries
1. Maquinaria e instala‡ons de troqueladura, raspado, pasada de ferro, cosedura, perfura‡om, bordado e demais operaci¢ns complement rias
1. Maquinaria e instalaciones de troquelado, raspado, planchado, cosido, perforado, bordado y dem s operaciones complementarias
6% 12% 8 18
2. Maquin…ria i instalúlacions per a la preparaci¢ de cuirs i altres materials
2. Maquinaria e instala‡ons para a prepara‡om de coiros e outros materiais
2. Maquinaria e instalaciones para la preparaci¢n de cueros y otros materiales
Grup 453. Manufactura de pelleteria
Grupo 453. Manufactura de peletar¡a
Grupo 453. Manufactura de peleter¡a
6% 12% 8 18
1. Maquin…ria i instalúlacions per a la preparaci¢ de pells, cardatge, tallament, planxada i raspallament
1. Maquinaria e instala‡ons para a prepara‡om de peles, cardadura, corte, passagem de ferro e acepilhadura
1. Maquinaria e instalaciones para la preparaci¢n de pieles, cardado, cortado, planchado y cepillado
6% 12% 8 18
2. Dip•sits i tines per al tenyiment i adobament de pells
2. Dep¢sitos e tinas para a tingidura e curtimenta de peles
2. Dep¢sitos y tinas para el te¤ido y curtido de pieles
6% 12% 8 18
3. Maquin…ria i instalúlacions per al rentatge, centrifugaci¢ i assecatge de pells
3. Maquinaria e instala‡ons para a lavado, centrifuga‡om e seca de peles
3. Maquinaria e instalaciones para el lavado, centrifugado y secado de pieles
6% 12% 8 18
4. M…quines de cosir, igualar i acabar pells
4. M quinas de coser, igualar e terminar peles
4. M quinas de coser, igualar y terminar pieles
6% 12% 8 18
5. Maquin…ria per a la confecci¢ de peces de vestir en pell i cuir
5. Maquinaria para a confec‡om de pe‡as de vestir em pel e coiro
5. Maquinaria para la confecci¢n de prendas de vestir en piel y cuero
AGRUPACIà 46. INDéSTRIES DE LA FUSTA, SURO I MOBLES DE FUSTA
AGRUPA€OM 46. INDéSTRIAS DA MADEIRA, CORTI€A E MàVEIS DE MADEIRA
AGRUPACIàN 46. INDUSTRIAS DE LA MADERA, CORCHO Y MUEBLES DE MADERA
Grup 461. Serrat i preparaci¢ industrial de la fusta
Grupo 461. Serra‡om e prepara‡om industrial da madeira
Grupo 461. Aserrado y preparaci¢n industrial de la madera
3% 7% 14 30
1. Sitges i construccions especials
1. Silos e constru‡ons especiais
1. Silos y construcciones especiales
6% 12% 8 18
2. Maquin…ria i instalúlacions d'arrossegament, elevaci¢ i c…rrega en forests
2. Maquinaria e instala‡ons de arrasto, eleva‡om e carga em montes
2. Maquinaria e instalaciones de arrastre, elevaci¢n y carga en montes
6% 12% 8 18
3. Maquin…ria i instalúlacions de trossejament, escor‡ament i serrat
3. Maquinaria e instala‡ons de tronce, descasca e serra‡om
3. Maquinaria e instalaciones de tronzado, descortezado y aserrado
6% 12% 8 18
4. Instalúlacions de dessecaci¢ per vapor d'aire calent i d'impregnaci¢
4. Instala‡ons de desseca‡om por vapor de ar quente e de impregna‡om
4. Instalaciones de desecaci¢n por vapor de aire caliente y de impregnaci¢n
6% 12% 8 18
5. Maquin…ria i instalúlacions d'elaboraci¢ i tractament de la fusta en f…brica
5. Maquinaria e instala‡ons de elabora‡om e tratamento da madeira em f brica
5. Maquinaria e instalaciones de elaboraci¢n y tratamiento de la madera en f brica
10% 20% 5 10
6. Autocamions
6. Autocamions
6. Autocamiones
Grup 462. Fabricaci¢ de productes semielaborats de fusta
Grupo 462. Fabrica‡om de produtos semielaborados de madeira
Grupo 462. Fabricaci¢n de productos semielaborados de madera
3% 7% 14 30
1. Sitges i construccions especials
1. Silos e constru‡ons especiais
1. Silos y construcciones especiales
6% 12% 8 18
2. Maquin…ria i instalúlacions de preparaci¢, desenvolupament, trituraci¢, fer encenalls, molinada, tamisatge, barreja, desfibrament, estellament, aglutinament, serrat i tallat
2. Maquinaria e instala‡ons de prepara‡om, desenrolamento, tritura‡om, fazer lavras, moenda, crivadura, mistura, desfibramento, estilhado, aglutina‡om, serra‡om e corte
2. Maquinaria e instalaciones de preparaci¢n, desarrollo, triturado, viruteado, molienda, tamizado, mezcla, desfigrado, astillado, aglutinado, aserrado y cortado
6% 12% 8 18
3. Maquin…ria i instalúlacions de dessecaci¢, encolat, acoblament, de tall, cantellejament i terminaci¢ de fulloles i taulers
3. Maquinaria e instala‡ons de desseca‡om, encolamento, ensambladura, de corte, execu‡om das bordas e termina‡om de chapas e tabuleiros
3. Maquinaria e instalaciones de desecaci¢n, encolado, ensamblado, de corte, canteado y terminaci¢n de chapas y tableros
Grup 463. Fabricaci¢ de productes de suro
Grupo 463. Fabrica‡om de produtos de corti‡a
Grupo 463. Fabricaci¢n de productos de corcho
3% 7% 14 30
1. Sitges i construccions especials
1. Silos e constru‡ons especiais
1. Silos y construcciones especiales
6% 12% 8 18
2. Instalúlacions d'aigua, vapor i elŠctriques, calderes obertes de cocci¢ i cintes d'immersi¢, transportadors de primera matŠria, gr…nuls i p¢lvores: cremadors i forns per al tractament d'aglomerats
2. Instala‡ons de  gua, vapor e el‚ctricas, caldeiras abertas de coc‡om e cintas de imersom, transportadores de mat‚ria prima, gr nulos e p¢s: queimadores e fornos para cura de aglomerados
2. Instalaciones de agua, vapor y el‚ctricas, calderas abiertas de cocci¢n y cintas de inmersi¢n, transportadores de materia prima, gr nulos y polvos: quemadores y hornos para curado de aglomerados
3. Instalúlacions completes per a fabricaci¢ d'aglomerat negre:
3. Instala‡ons completas para fabrica‡om de aglomerado negro:
3. Instalaciones completas para fabricaci¢n de aglomerado negro:
7% 15% 7 14
a) En processos de cocci¢ i generaci¢ de vapor
a) Em processos de coc‡om e gera‡om de vapor
a) En procesos de cocci¢n y generaci¢n de vapor
6% 12% 8 18
b) En processos de foc semidirecte
b) Em processos de lume semidirecto
b) En procesos de fuego semidirecto
6% 12% 8 18
4. Maquin…ria per a l'elaboraci¢ i el tractament del suro en planxes, trituraci¢, aglomerat, discos, taps i llana de suro
4. Maquinaria para a elabora‡om e tratamento da corti‡a em pranchas, tritura‡om, aglomera‡om, discos, tapons e lam de corti‡a
4. Maquinaria para la elaboraci¢n y tratamiento del corcho en planchas, trituraci¢n, aglomerado, discos, tapones y lana de corcho
Grup 464. Fabricaci¢ del moble de fusta i articles de jonc i canya i cistelleria
Grupo 464. Fabrica‡om do m¢vel de madeira e artigos de junco e cana e cestaria
Grupo 464. Fabricaci¢n del mueble de madera y art¡culos de junco y ca¤a y cester¡a
3% 7% 14 30
1. Sitges i construccions especials
1. Silos e constru‡ons especiais
1. Silos y construcciones especiales
6% 12% 8 18
2. Instalúlacions de vapor, calderes i recipients per bullir
2. Instala‡ons de vapor, caldeiras e recipientes para ferver
2. Instalaciones de vapor, calderas y recipientes para hervir
6% 12% 8 18
3. M…quines de tall, de deformar, d'acoblar i revestir superf¡cies, de tractament de la fusta i similars
3. M quinas de corte, de deformar, de ensamblar e revestir superf¡cies, de tratamento da madeira e similares
3. M quinas de corte, de deformar, de ensamblar y revestir superficies, de tratamiento de la madera y similares
AGRUPACIà 47. INDéSTRIES DEL PAPER I ARTS GR·FIQUES
AGRUPA€OM 47. INDéSTRIAS DO PAPEL E ARTES GRµFICAS
AGRUPACIàN 47. INDUSTRIAS DEL PAPEL Y ARTES GRµFICAS
Grup 471. Ind£stries del paper i fabricaci¢ d'articles de paper
Grupo 471. Ind£strias do papel e fabrica‡om de artigos de papel
Grupo 471. Industrias del papel y fabricaci¢n de art¡culos de papel
1. Fabricaci¢ de pasta paperera:
1. Fabrica‡om de pasta papeleira:
1. Fabricaci¢n de pasta papelera:
3% 7% 14 30
a) Dip•sits de preparaci¢ de la pasta
a) Dep¢sitos de prepara‡om da pasta
a) Dep¢sitos de preparaci¢n de la pasta
5% 10% 10 20
b) Maquin…ria i instalúlacions de manipulaci¢ de les primeres matŠries
b) Maquinaria e instala‡ons de manipula‡om das mat‚rias primas
b) Maquinaria e instalaciones de manipulaci¢n de las materias primas
6% 12% 8 18
c) Maquin…ria i instalúlacions de producci¢: equips de trituraci¢ i desfibrament, de cocci¢, de tractament de fibres, de destintatge, de blanqueig i instalúlacions de recuperaci¢ de productes qu¡mics
c) Maquinaria e instala‡ons de produ‡om: equipas de tritura‡om e desfibramento, de coc‡om, de tratamento de fibras, de destingidura, de branqueio e instala‡ons de recupera‡om de produtos qu¡micos
c) Maquinaria e instalaciones de producci¢n: equipos de trituraci¢n y desfibrado, de cocci¢n, de tratamiento de fibras, de destintado, de blanqueo e instalaciones de recuperaci¢n de productos qu¡micos
5% 10% 10 20
d) Equips assecadors i premsadors de pastes
d) Equipas secapastas e prensapastas
d) Equipos secapastas y prensapastas
2. Fabricaci¢ de paper i cartr¢:
2. Fabrica‡om de papel e cartom:
2. Fabricaci¢n de papel y cart¢n:
3% 7% 14 30
a) Dip•sits
a) Dep¢sitos
a) Dep¢sitos
5% 10% 10 20
b) Maquin…ria i instalúlacions de preparaci¢ de pasta
b) Maquinaria e instala‡ons de prepara‡om de pasta
b) Maquinaria e instalaciones de preparaci¢n de pasta
6% 12% 8 18
c) Maquin…ria i instalúlacions de fabricaci¢ de paper i cartr¢ i equips auxiliars
c) Maquinaria e instala‡ons de fabrica‡om de papel e cartom e equipas auxiliares
c) Maquinaria e instalaciones de fabricaci¢n de papel y cart¢n y equipos auxiliares
5% 10% 10 20
d) Maquin…ria i instalúlacions de transformaci¢, recobriment i acabat de paper i cartr¢
d) Maquinaria e instala‡ons de transforma‡om, recobrimento e acabamento de papel e cartom
d) Maquinaria e instalaciones de transformaci¢n, recubrimiento y acabado de papel y cart¢n
3. Fabricaci¢ de cartr¢ ondulat:
3. Fabrica‡om de cartom ondulado:
3. Fabricaci¢n de cart¢n ondulado:
3% 7% 14 30
a) Dip•sits
a) Dep¢sitos
a) Dep¢sitos
6% 12% 8 18
b) Maquin…ria i instalúlacions d'ondulaci¢
b) Maquinaria e instala‡ons de ondula‡om
b) Maquinaria e instalaciones de ondulaci¢n
6% 12% 8 18
4. Maquin…ria i equips per a manipulats de paper i cartr¢
4. Maquinaria e equipas para manipulados de papel e cartom
4. Maquinaria y equipos para manipulados de papel y cart¢n
Grup 472. Arts gr…fiques
Grupo 472. Artes gr ficas
Grupo 472. Artes gr ficas
7% 15% 7 14
1. Maquin…ria i equips de preimpressi¢
1. Maquinaria e equipas de preimpressom
1. Maquinaria y equipos de preimpresi¢n
2. Maquin…ria, elements i instalúlacions per a la impressi¢ en tipografia:
2. Maquinaria, elementos e instala‡ons para a impressom em tipografia:
2. Maquinaria, elementos e instalaciones para la impresi¢n en tipograf¡a:
5% 10% 10 20
a) M…quines de compondre
a) M quinas de compor
a) M quinas de componer
10% 20% 5 10
b) Matrius de m…quines de compondre
b) Matrizes de m quinas de compor
b) Matrices de m quinas de componer
6% 12% 8 18
c) Premses de tipografia r…pides i de corr¢
c) Prensas de tipografia r pidas e de rolo
c) Prensas de tipograf¡a r pidas y de rodillo
5% 10% 10 20
d) Altres premses de tipografia
d) Outras prensas de tipografia
d) Otras prensas de tipograf¡a
10% 20% 5 10
e) Metalls i aliatges per a la fosa de car…cters d'impremta i similars
e) Metais e aliagens para a fundi‡om de caracteres de imprensa e similares
e) Metales y aleaciones para la fundici¢n de caracteres de imprenta y similares
6% 12% 8 18
f) Altres aparells i m…quines auxiliars
f) Outros aparelhos e m quinas auxiliares
f) Otros aparatos y m quinas auxiliares
3. Maquin…ria i instalúlacions per a la impressi¢ en gravat en buit:
3. Maquinaria e instala‡ons para a impressom em fotogravado:
3. Maquinaria e instalaciones para la impresi¢n en huecograbrado:
7% 15% 7 14
a) Instalúlacions de gravat de cilindres
a) Instala‡ons de gravado de cilindros
a) Instalaciones de grabado de cilindros
6% 12% 8 18
b) Rotatives d'imprimir en gravat en buit
b) Rotativas de imprimir em fotogravado
b) Rotativas de imprimir en huecograbado
6% 12% 8 18
c) Altres aparells i m…quines auxiliars
c) Outros aparelhos e m quinas auxiliares
c) Otros aparatos y m quinas auxiliares
4. Maquin…ria i instalúlacions per a la impressi¢ en •fset:
4. Maquinaria e instala‡ons para a impressom em offset:
4. Maquinaria e instalaciones para la impresi¢n en offset:
7% 15% 7 14
a) Llums d'arc voltaic, motllos de c•pia i taules de muntatge
a) L mpadas de arco voltaico, moldes de c¢pia e mesas de montagem
a) L mparas de arco voltaico, moldes de copia y mesas de montaje
7% 15% 7 14
b) M…quines d'arc voltaic per a •fset de passada r…pid, pant•grafs i instalúlacions de rentatge, de corr¢ i assecatge
b) M quinas de arco voltaico para offset de passo r pido, pant¢grafos e instala‡ons de lavado, de rolo e seca
b) M quinas de arco voltaico para offset de paso r pido, pant¢grafos e instalaciones de lavado, de rodillo y secado
6% 12% 8 18
c) M…quines d'arc voltaic per a •fset de pas lent, reproductors, premses de tot tipus, rotatives d'•fset i centrifugadores
c) M quinas de arco voltaico para offset de passo lento, reprodutores, prensas de todo tipo, rotativas de offset e centrifugadoras
c) M quinas de arco voltaico para offset de paso lento, reproductores, prensas de todo tipo, rotativas de offset y centrifugadoras
6% 12% 8 18
d) Altres aparells i m…quines auxiliars
d) Outros aparelhos e m quinas auxiliares
d) Otros aparatos y m quinas auxiliares
6% 12% 8 18
5. Maquin…ria i equips per a la impressi¢ en serigrafia i tampografia
5. Maquinaria e equipas para a impressom em serigrafia e tampografia
5. Maquinaria y equipos para la impresi¢n en serigraf¡a y tampograf¡a
6% 12% 8 18
6. Maquin…ria i equips per a la impressi¢ per flexografia
6. Maquinaria e equipas para a impressom por flexografia
6. Maquinaria y equipos para la impresi¢n por flexograf¡a
7% 15% 7 14
7. Maquin…ria i equips d'impressi¢ per l…ser
7. Maquinaria e equipas de impressom por laser
7. Maquinaria y equipos de impresi¢n por l ser
6% 12% 8 18
8. Maquin…ria i equips d'impressi¢ per altres sistemes
8. Maquinaria e equipas de impressom por outros sistemas
8. Maquinaria y equipos de impresi¢n por otros sistemas
6% 12% 8 18
9. M…quines per plegar, cosir, enquadernar, guillotinar, aglutinar retalls i enfardar
9. M quinas para preguear, coser, encadernar, guilhotinar, aglutinar recortes e enfardar
9. M quinas para plegar, coser, encuadernar, guillotinar, aglutinar recortes y enfardar
6% 12% 8 18
10. M…quines per empaquetar, segellar, retractilar i altres operacions auxiliars
10. M quinas para empacotamento, cintagem, envolvemento com filme retr ctil e outras opera‡ons auxiliares
10. M quinas para empaquetado, flejado, retractilado y otras operaciones auxiliares
5% 10% 10 20
11. Altres m…quines i instalúlacions utilitzades en enquadernaci¢ i acabat amb procediments no convencionals
11. Outras m quinas e instala‡ons empregadas em encaderna‡om e acabamento com procedementos nom convencionais
11. Otras m quinas e instalaciones empleadas en encuadernaci¢n y acabado con procedimientos no convencionales
AGRUPACIà 48. INDéSTRIES DE TRANSFORMACIà DEL CAUTXé I MATÔRIES PL·STIQUES
AGRUPA€OM 48. INDéSTRIAS DE TRANSFORMA€OM DO CAUCHO E MATRIAS PLµSTICAS
AGRUPACIàN 48. INDUSTRIAS DE TRANSFORMACIàN DEL CAUCHO Y MATERIAS PLµSTICAS
6% 12% 8 18
1. Instalúlacions de polimeritzaci¢ i condesanci¢
1. Instala‡ons de polimeriza‡om e condensa‡om
1. Instalaciones de polimerizaci¢n y condensaci¢n
5% 10% 10 20
2. Instalúlacions de regeneraci¢ de matŠries pl…stiques
2. Instala‡ons de regenera‡om de mat‚rias pl sticas
2. Instalaciones de regeneraci¢n de materias pl sticas
6% 12% 8 18
3. Instalúlacions de calandratge, impregnaci¢, compressi¢, extrusi¢ i colada
3. Instala‡ons de calandragem, impregna‡om, compressom, extrusom e coadura
3. Instalaciones de calandrado, impregnaci¢n, compresi¢n, extrusi¢n y colada
AGRUPACIà 49. ALTRES INDéSTRIES MANUFACTURERES
AGRUPA€OM 49. OUTRAS INDéSTRIAS MANUFACTUREIRAS
AGRUPACIàN 49. OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS
Grup 491. Fabricaci¢ d'instruments de m£sica. Fabricaci¢ de discos i afins
Grupo 491. Fabrica‡om de instrumentos de m£sica. Fabrica‡om de discos e afins
Grupo 491. Fabricaci¢n de instrumentos de m£sica. Fabricaci¢n de discos y afines
1. Maquin…ria i instalúlacions de producci¢: S'apliquen els coeficients del grup 493
1. Maquinaria e instala‡ons de produ‡om: Aplicaram-se os coeficientes do grupo 493
1. Maquinaria e instalaciones de producci¢n: Se aplicar n los coeficientes del Grupo 493
6% 12% 8 18
2. Maquin…ria i instalúlacions de so, gravaci¢ i control
2. Maquinaria e instala‡ons de som, grava‡om e control
2. Maquinaria e instalaciones de sonido, grabaci¢n y control
17% 33% 3 6
3. Matrius per a discos
3. Matrizes para discos
3. Matrices para discos
Grup 492. Fabricaci¢ de material sensible fotogr…fic
Grupo 492. Fabrica‡om de material sensible fotogr fico
Grupo 492. Fabricaci¢n de material sensible fotogr fico
6% 12% 8 18
1. Instalúlacions per emulsionar
1. Instala‡ons de emulsionado
1. Instalaciones de emulsionado
5% 10% 10 20
2. Instalúlacions d'envasament, empaquetatge i tancament
2. Instala‡ons de envasamento, empacotamento e peche
2. Instalaciones de envasado, empaquetado y cierre
Grup 493. Fabricaci¢ de jocs, joguines i articles d'esport (excepte cal‡at esportiu)
Grupo 493. Fabrica‡om de jogos, joguetes e artigos de esporte (excepto cal‡ado esportivo)
Grupo 493. Fabricaci¢n de juegos, juguetes y art¡culos de deporte (excepto calzado deportivo)
1. M…quines de tallar i cosir, manuals i elŠctriques, per al treball del teixit i el cuir: S'apliquen els coeficients del grup 4310
1. M quinas de cortar e coser, manuais e el‚ctricas, para o trabalho do tecido e o coiro: Aplicaram-se os coeficientes do grupo 4310
1. M quinas de cortar y coser, manuales y el‚ctricas, para el trabajo del tejido y el cuero: Se aplicar n los coeficientes del Grupo 4310
5% 10% 10 20
2. M…quines i forns per al treball del cartr¢
2. M quinas e fornos para o trabalho do cartom
2. M quinas y hornos para el trabajo del cart¢n
6% 12% 8 18
3. M…quines modeladores de termopl…stics
3. M quinas moldadoras de termopl sticos
3. M quinas moldeadoras de termopl sticos
6% 12% 8 18
4. M…quines, premses i estampadores per al treball en xapa met…lúlica
4. M quinas, prensas e estampadoras para o trabalho em chapa met lica
4. M quinas, prensas y estampadoras para el trabajo en chapa met lica
6% 12% 8 18
5. M…quines per al tall, fresatge, tornejament, premsatge, encolada, poliment i acabat per al treball en fusta
5. M quinas para corte, fresagem, torneadura, prensagem, encolamento, pulido e acabamento para o trabalho em madeira
5. M quinas para el corte, fresado, torneado, prensado, encolado, pulido y terminado para el trabajo en madera
5% 10% 10 20
6. Instalúlacions de pintura, assecatge, injecci¢ de color, acabat i muntatge
6. Instala‡ons de pintura, seca, injec‡om de cor, acabamento e montagem
6. Instalaciones de pintura, secado, inyecci¢n de color, terminado y montaje
17% 33% 3 6
7. Matrius i motllos per a fabricaci¢ de joguines
7. Matrizes e moldes para fabrica‡om de joguetes
7. Matrices y moldes para fabricaci¢n de juguetes
Grup 494. Ind£stries manufactureres diverses
Grupo 494. Ind£strias manufactureiras diversas
Grupo 494. Industrias manufactureras diversas
6% 12% 8 18
1. M…quines modeladores, de tall, fresatge, tornejament, premsatge i estampaci¢
1. M quinas moldadoras, de corte, fresagem, torneadura, prensagem e estampagem
1. M quinas moldeadoras, de corte, fresado, torneado, prensado y estampado
5% 10% 10 20
2. Instalúlacions d'assecatge i injecci¢
2. Instala‡ons de seca e injec‡om
2. Instalaciones de secado e inyecci¢n
Divisi¢ 5. Construcci¢
Divisom 5. Constru‡om
Divisi¢n 5. Construcci¢n
AGRUPACIà 51. CONSTRUCCIà I REPARACIà D'OBRES EN GENERAL
AGRUPA€OM 51. CONSTRU€OM E REPARA€OM DE OBRAS EM GERAL
AGRUPACIàN 51. CONSTRUCCIàN Y REPARACIàN DE OBRAS EN GENERAL
1. Coberts, barracons, dip•sits i magatzems:
1. Alpendres, barracons, dep¢sitos e armazens:
1. Cobertizos, barracones, dep¢sitos y almacenes:
3% 7% 14 30
a) Permanents
a) Permanentes
a) Permanentes
10% 20% 5 10
b) Temporals a peu d'obra
b) Temporais ao p‚ da obra
b) Temporales a pie de obra
2. Maquin…ria flotant per a treballs mar¡tims i fluvials:
2. Maquinaria flotante para trabalhos mar¡timos e fluviais:
2. Maquinaria flotante para trabajos mar¡timos y fluviales:
4% 8% 12 25
a) Dragues, elevadors de succi¢, remolcadors, c…bries, g…nguils, dragues, pontons, dics flotants
a) Dragas, elevadores de suc‡om, rebocadores, c breas, gƒnguiles, dracazas, pontons, diques flutuantes
a) Dragas, elevadores de succi¢n, remolcadores, cabrias, ganguiles, dracazas, pontonas, diques flotantes
6% 12% 8 18
b) Motors i equips auxiliars
b) Motores e equipas auxiliares
b) Motores y equipos auxiliares
6% 12% 8 18
3. Maquin…ria i elements de clavament i pantalles
3. Maquinaria e elementos de fincamento e pantalhas
3. Maquinaria y elementos de hinca y pantallas
4. Maquin…ria, instalúlacions i vehicles per a treballs d'excavaci¢, moviment, c…rrega de pedres i terres per a la esplanaci¢ de terrenys:
4. Maquinaria, instala‡ons e ve¡culos para trabalhos de escava‡om, movemento, carga de pedras e terras para a explana‡om de terreos:
4. Maquinaria, instalaciones y veh¡culos para trabajos de excavaci¢n, movimiento, carga de piedras y tierras para la explanaci¢n de terrenos:
7% 15% 7 14
a) Sobre pneum…tics
a) Sobre pneum ticos
a) Sobre neum ticos
8% 18% 6 12
b) Sobre erugues
b) Sobre erucas
b) Sobre orugas
6% 12% 8 18
5. Maquin…ria i instalúlacions per a fabricaci¢ de morters i formigons
5. Maquinaria e instala‡ons para fabrica‡om de argamassas e formigons
5. Maquinaria e instalaciones para fabricaci¢n de morteros y hormigones
7% 15% 7 14
6. Maquin…ria i instalúlacions de trituraci¢, m•lta, rentatge i cribratge d'…rids
6. Maquinaria e instala‡ons de tritura‡om, moenda, lavagem e crivadura de areias
6. Maquinaria e instalaciones de trituraci¢n, molienda, lavado y cribado de  ridos
7% 15% 7 14
7. Unitats completes de preparaci¢ de barreges, aglomerats i similars, per a pavimentacions i regs asf…ltics o similars
7. Unidades completas de prepara‡om de misturas, aglomerados e similares, para pavimenta‡ons e regas asf lticas ou similares
7. Unidades completas de preparaci¢n de mezclas, aglomerados y similares, para pavimentaciones y riegos asf lticos o similares
6% 12% 8 18
8. Maquin…ria per a compactaci¢ i piconament
8. Maquinaria para compacta‡om e apisoamento
8. Maquinaria para compactado y apisonado
6% 12% 8 18
9. Maquin…ria d'elevaci¢ i transportadors continus
9. Maquinaria de eleva‡om e transportadores cont¡nuos
9. Maquinaria de elevaci¢n y transportadores continuos
6% 12% 8 18
10. Maquin…ria i instalúlacions d'aire comprimit i de bombament
10. Maquinaria e instala‡ons de ar comprimido e de bombeamento
10. Maquinaria e instalaciones de aire comprimido y de bombeo
6% 12% 8 18
11. Maquin…ria per treballar el ferro i la fusta
11. Maquinaria para trabalhar o ferro e a madeira
11. Maquinaria para trabajar el hierro y la madera
10% 20% 5 10
12. Maquin…ria per a perforaci¢ i sondeig
12. Maquinaria para perfura‡om e sondagem
12. Maquinaria para perforaci¢n y sondeo
7% 15% 7 14
13. Aparells i material de topografia i laboratori
13. Aparelhos e material de topografia e laboratorio
13. Aparatos y material de topograf¡a y laboratorio
6% 12% 8 18
14. Maquin…ria i elements per a subministrament i transformaci¢ de l'energia
14. Maquinaria e elementos para subministra‡om e transforma‡om da energia
14. Maquinaria y elementos para suministro y transformaci¢n de la energ¡a
6% 12% 8 18
15. Maquin…ria per a treballs en via fŠrria
15. Maquinaria para trabalhos em via f‚rrea
15. Maquinaria para trabajos en v¡a f‚rrea
7% 15% 7 14
16. Maquin…ria i instalúlacions, inclosos equips de locomoci¢, per a la construcci¢ de t£nels
16. Maquinaria e instala‡ons, inclusas equipas de locomo‡om, para a constru‡om de t£neis
16. Maquinaria e instalaciones, incluidos equipos de locomoci¢n, para la construcci¢n de t£neles
10% 20% 5 10
17. Autocamions
17. Autocamions
17. Autocamiones
12% 30% 3 8
18. Martells i eines pneum…tiques
18. Martelos e ferramentas pneum ticas
18. Martillos y herramientas neum ticas
12% 25% 4 8
19. Maquin…ria amb potŠncia fins a 25 KW i els seus accessoris
19. Maquinaria com pot‚ncia at‚ 25 kW e os seus acess¢rios
19. Maquinaria con potencia hasta 25 KW y sus accesorios
12% 25% 4 8
20. Encofrats, cintres i similars
20. Encofrados, cimbras e similares
20. Encofrados, cimbras y similares
Divisi¢ 6. Comer‡, hostaleria i restaurant. Reparacions
Divisom 6. Com‚rcio, hotelaria e restaurante. Repara‡ons
Divisi¢n 6. Comercio, hosteler¡a y restaurante. Reparaciones
AGRUPACIà 61. COMER€
AGRUPA€OM 61. COMRCIO
AGRUPACIàN 61. COMERCIO
8% 18% 6 12
1. Decoraci¢ en general (excl•s mobiliari)
1. Decora‡om em geral (exclu¡do mobil rio)
1. Decoraci¢n en general (excluido mobiliario)
6% 12% 8 18
2. Instalúlacions d'aparadors i prestatgeries, vitrines i taulells
2. Instala‡ons de escaparates e andeis, vitrinas e mostradores
2. Instalaciones de escaparates y estanter¡as, vitrinas y mostradores
7% 15% 7 14
3. Instalúlacions exteriors i portades
3. Instala‡ons exteriores e portadas
3. Instalaciones exteriores y portadas
4. Instalúlacions lluminoses i rŠtols en general:
4. Instala‡ons luminosas e r¢tulos em geral:
4. Instalaciones luminosas y r¢tulos en general:
7% 15% 7 14
a) En interiors
a) Em interiores
a) En interiores
10% 20% 5 10
b) En exteriors
b) Em exteriores
b) En exteriores
7% 15% 7 14
5. Sistemes de cŠlúlula elŠctrica en portes i alarmes
5. Sistemas de c‚lula el‚ctrica em portas e alarmas
5. Sistemas de c‚lula el‚ctrica en puertas y alarmas
12% 30% 3 8
6. Maniquins decoratius
6. Manequins decorativos
6. Maniqu¡es decorativos
6% 2% 50 18
7. Cabines i emprovadors
7. Cabinas e provadores
7. Cabinas y probadores
10% 20% 5 10
8. M…quines de venda autom…tica
8. M quinas de venda autom tica
8. M quinas de venta autom tica
AGRUPACIà 62. HOSTALERIA, RESTAURANTS I CAFÔS
AGRUPA€OM 62. HOTELARIA, RESTAURANTES E CAFS
AGRUPACIàN 62. HOSTELERÖA, RESTAURANTES Y CAFS
8% 18% 6 12
1. Decoraci¢ d'interiors (excl•s mobiliari)
1. Decora‡om de interiores (exclu¡do mobil rio)
1. Decoraci¢n de interiores (excluido mobiliario)
6% 12% 8 18
2. Maquin…ria i instalúlacions de bugaderia, centrifugaci¢ i assecatge
2. Maquinaria e instala‡ons de lavandaria, centrifuga‡om e seca
2. Maquinaria e instalaciones de lavander¡a, centrifugado y secado
7% 15% 7 14
3. Maquin…ria i instalúlacions sanit…ries, de cuina, planxa i rentavaixelles
3. Maquinaria e instala‡ons sanit rias, de cozinha, passagem de ferro e lava-lou‡as
3. Maquinaria e instalaciones sanitarias, de cocina, planchado y lavavajillas
7% 15% 7 14
4. Instalúlacions de vitrines i prestatgeries, taulells, cafeteres, rostidors, fregidores i altres electrodomŠstics d'habitacions
4. Instala‡ons de vitrinas e andeis, mostradores, cafeteiras, assadores, fritadeiras e demais electrodom‚sticos de habita‡ons
4. Instalaciones de vitrinas y estanter¡as, mostradores, cafeteras, asadores, freidoras y dem s electrodom‚sticos de habitaciones
5% 10% 10 20
5. Mobiliari d'habitacions, salons, sales, despatxos, menjadors i altres dependŠncies (exclosos els mobles, tapissos, quadres i objectes antics, d'art o alt valor)
5. Mobil rio de habita‡ons, salons, salas, despachos, refeit¢rios e outras dependˆncias (exclu¡dos os m¢veis, tapizes, quadros e objectos antigos, de arte ou alto valor)
5. Mobiliario de habitaciones, salones, salas, despachos, comedores y otras dependencias (excluidos los muebles, tapices, cuadros y objetos antiguos, de arte o alto valor)
12% 25% 4 8
6. Llenceria en general, vaixella i coberteria
6. Len‡aria em geral, baixela e talheres
6. Lencer¡a en general, vajilla y cuberter¡a
25% 50% 2 4
7. Cristalleria en general
7. Cristalaria em geral
7. Cristaler¡a en general
4% 8% 12 25
8. Instalúlacions esportives i d'esbarjo
8. Instala‡ons esportivas e de recreio
8. Instalaciones deportivas y de recreo
AGRUPACIà 63. VENDA DE GASOLINA I LUBRICANTS EN ESTACIONS DE SERVEI
AGRUPA€OM 63. VENDA DE GASOLINA E LUBRICANTES EM ESTA€ONS DE SERVI€O
AGRUPACIàN 63. VENTA DE GASOLINA Y LUBRICANTES EN ESTACIONES DE SERVICIO
3% 6% 17 34
1. Dip•sits subterranis
1. Dep¢sitos subterr neos
1. Dep¢sitos subterr neos
6% 12% 8 18
2. Aparells assortidors de carburants
2. Bombas de carburantes
2. Aparatos surtidores de carburantes
10% 20% 5 10
3. Instalúlacions lluminoses exteriors i rŠtols en general
3. Instala‡ons luminosas exteriores e r¢tulos em geral
3. Instalaciones luminosas exteriores y r¢tulos en general
6% 12% 8 18
4. Aparells en rentatge autom…tic
4. Aparelhos de lavagem autom tico
4. Aparatos en lavado autom tico
5% 10% 10 20
5. Instalúlacions auxiliars
5. Instala‡ons auxiliares
5. Instalaciones auxiliares
AGRUPACIà 64. TALLERS DE REPARACIà D'ELEMENTS DE TRANSPORT, D'APARELLS ELÔCTRICS I, EN GENERAL, DE REPARACIONS MET·LúLIQUES O MEC·NIQUES
AGRUPA€OM 64. TALLERES DE REPARA€OM DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE, DE APARELHOS ELCTRICOS E, EM GERAL, DE REPARA€ONS METµLICAS OU MECµNICAS
AGRUPACIàN 64. TALLERES DE REPARACIàN DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE, DE APARATOS ELCTRICOS Y, EN GENERAL, DE REPARACIONES METµLICAS O MECµNICAS
6% 12% 8 18
1. M…quines eines, m…quines de tallar, doblegar i corbar xapes i barres, m…quines que produeixen deformaci¢ sense tall ni arrencada
1. M quinas ferramentas, m quinas de cortar, dobrar e curvar chapas e barras, m quinas que produzem deforma‡om sem corte nem arranque
1. M quinas herramientas, m quinas de cortar, doblar y curvar chapas y barras, m quinas que producen deformaci¢n sin corte ni arranque
5% 10% 10 20
2. Instalúlacions per a fosa i forja, fargues i cubilots
2. Instala‡ons para fundi‡om e forja, fr guas e cubilotes
2. Instalaciones para fundici¢n y forja, fraguas y cubilotes
6% 12% 8 18
3. Premses
3. Prensas
3. Prensas
7% 15% 7 14
4. Equips de soldadura
4. Equipas de soldadura
4. Equipos de soldadura
5% 10% 10 20
5. Motors, bombes i similars
5. Motores, bombas e similares
5. Motores, bombas y similares
Divisi¢ 7. Transports i comunicacions
Divisom 7. Transportes e comunica‡ons
Divisi¢n 7. Transportes y comunicaciones
AGRUPACIà 71. TRANSPORT PER FERROCARRIL
AGRUPA€OM 71. TRANSPORTE POR FERROVIA
AGRUPACIàN 71. TRANSPORTE POR FERROCARRIL
Grup 711. Transport per ferrocarril de superf¡cie
Grupo 711. Transporte por ferrovia de superf¡cie
Grupo 711. Transporte por ferrocarril de superficie
1% 2% 50100
1. T£nels i esplanacions
1. T£neis e explan‡ons
1. T£neles y explanaciones
1% 3% 33 68
2. Infraestructura de via i ponts
2. Infraestrutura de via e pontes
2. Infraestructura de v¡a y puentes
2% 5% 20 40
3. Xarxes de canonades i canalitzacions subterr…nies
3. Redes de tubagens e canaliza‡ons subterrƒneas
3. Redes de tuberias y canalizaciones subterr neas
2% 5% 20 40
4. L¡nies alta tensi¢, instalúlacions canvi d'eixos
4. Linhas alta tensom, instala‡ons mudan‡a de eixos
4. L¡neas alta tensi¢n, instalaciones cambio de ejes
4% 8% 12 25
5. Centres transformaci¢ energia i instalúlacions enllumenat exterior
5. Centros transforma‡om energia e instala‡ons ilumina‡om exterior
5. Centros transformaci¢n energ¡a e instalaciones alumbrado exterior
4% 8% 12 25
6. Subestacions elŠctriques fixes i m•bils i instalúlacions seguretat
6. Subesta‡ons el‚ctricas fixas e m¢veis e instala‡ons de seguran‡a
6. Subestaciones el‚ctricas fijas y m¢viles e instalaciones seguridad
3% 7% 14 30
7. Vies, canvis i desviaments
7. Vias, mudan‡as e desvios
7. V¡as, cambios y desv¡os
5% 10% 10 20
8. Sistemes de protecci¢, passos a nivell, telecomandaments, cronometria, caten…ria, pals, conjunts i sustentadors
8. Sistemas de protec‡om, passos a n¡vel, telecomandos, cronometria, caten ria, postes, conjuntos e sustentadores
8. Sistemas de protecci¢n, pasos a nivel, telemandos, cronometr¡a, catenaria, postes, conjuntos y sustentadores
5% 10% 10 20
9. Tren terra. Equips m£ltiples telef•nics i de dades. Comunicacions: cables, centrals i equips telef•nics
9. Tren terra. Equipas m£ltiples telef¢nicas e de dados. Comunica‡ons: cables, centrais e equipas telef¢nicas
9. Tren tierra. Equipos m£ltiples telef¢nicos y de datos. Comunicaciones: cables, centrales y equipos telef¢nicos
5% 10% 10 20
10. Caten…ria, fil de contacte
10. Caten ria, fio de contacto
10. Catenaria, hilo de contacto
6% 12% 8 18
11. Megafonia, teleindicadors, centres de missatges i teletips
11. Megafonia, teleindicadores, centros de mensagens e teletipos
11. Megafon¡a, teleindicadores, centros de mensajes y teletipos
4% 8% 12 25
12. Locomotores diŠsel, elŠctriques i llevaneus
12. Locomotoras Diesel, el‚ctricas e tira-neves
12. Locomotoras di‚sel, el‚ctricas y quitanieves
4% 8% 12 25
13. Autopropulsats diŠsel i elŠctrics
13. Autopropulsados Diesel e el‚ctricos
13. Autopropulsados di‚sel y el‚ctricos
5% 10% 10 20
14. Peces parc material rodant
14. Pe‡as parque material rolante
14. Piezas parque material rodante
5% 10% 10 20
15. Locomotores, autopropulsats i peces parc AVE
15. Locomotoras, autopropulsados e pe‡as parque AVE
15. Locomotoras, autopropulsados y piezas parque AVE
5% 10% 10 20
16. Maquin…ria manteniment via
16. Maquinaria manuten‡om via
16. Maquinaria mantenimiento v¡a
4% 8% 12 25
17. Cotxes i vagons mercaderies
17. Coches e vagons mercancias
17. Coches y vagones mercancias
4% 8% 12 25
18. Vehicles de transport especial de via
18. Ve¡culos de transporte especial de via
18. Veh¡culos de transporte especial de v¡a
Grup 712. Transport per ferrocarril subterrani
Grupo 712. Transporte por ferrovia subterr nea
Grupo 712. Transporte por ferrocarril subterr neo
1% 2% 50100
1. Construccions civils
1. Constru‡ons civis
1. Construcciones civiles
5% 10% 10 20
2. Via
2. Via
2. V¡a
4% 8% 12 25
3. Subestacions elŠctriques
3. Subesta‡ons el‚ctricas
3. Subestaciones el‚ctricas
5% 10% 10 20
4. Instalúlacions elŠctriques i de contacte
4. Instala‡ons el‚ctricas e de contacto
4. Instalaciones el‚ctricas y de contacto
5% 10% 10 20
5. Instalúlacions generals de comunicaci¢, senyalitzaci¢ i telecomandament
5. Instala‡ons gerais de comunica‡om, sinaliza‡om e telecomando
5. Instalaciones generales de comunicaci¢n, se¤alizaci¢n y telemando
4% 8% 12 25
6. Vagons autopropulsats
6. Vagons autopropulsados
6. Vagones autopropulsados
7. Maquin…ria i instalúlacions en tallers de reparaci¢ i manteniment: S'apliquen els coeficients de l'Agrupaci¢ 64
7. Maquinaria e instala‡ons em talheres de repara‡om e manuten‡om: Aplicaram-se os coeficientes da agrupa‡om 64
7. Maquinaria e instalaciones en talleres de reparaci¢n y mantenimiento: Se aplicar n los coeficientes de la Agrupaci¢n 64
AGRUPACIà 72. ALTRES TRANSPORTS TERRESTRES
AGRUPA€OM 72. OUTROS TRANSPORTES TERRESTRES
AGRUPACIàN 72. OTROS TRANSPORTES TERRESTRES
Grup 721. Transport de viatgers
Grupo 721. Transporte de viageiros
Grupo 721. Transporte de viajeros
1. Autobusos de servei p£blic:
1. Autobuses de servi‡o p£blico:
1. Autobuses de servicio p£blico:
10% 22% 5 10
a) Internacional
a) Internacional
a) Internacional
8% 18% 6 12
b) Interurb…, urb… i suburb…
b) Interurbano, urbano e suburbano
b) Interurbano, urbano y suburbano
10% 22% 5 10
2. Vehicles autom•bils de servei p£blic
2. Ve¡culos autom¢veis de servi‡o p£blico
2. Veh¡culos autom¢viles de servicio p£blico
7% 16% 6 14
3. Furgonetes, motocicletes, bicicletes i vehicles de repartiment, taller i suport a la carretera
3. Furgonetas, motocicletas, bicicletas e ve¡culos de reparti‡om, talher e apoio em estrada
3. Furgonetas, motocicletas, bicicletas y veh¡culos de reparto, taller y apoyo en carretera
4. Maquin…ria i instalúlacions en tallers, magatzems, estacions i cotxeres: S'apliquen els coeficients de l'Agrupaci¢ 64
4. Maquinaria e instala‡ons em talheres, armazens, esta‡ons e cocheiras: Aplicaram-se os coeficientes da agrupa‡om 64
4. Maquinaria e instalaciones en talleres, almacenes, estaciones y cocheras: Se aplicar n los coeficientes de la Agrupaci¢n 64
10% 22% 5 10
5. Decoraci¢ interior vehicles
5. Decora‡om interior ve¡culos
5. Decoraci¢n interior veh¡culos
10% 22% 5 10
6. Equips de comunicacions i televisi¢ de vehicles
6. Equipas de comunica‡ons e televisom de ve¡culos
6. Equipos de comunicaciones y televisi¢n de veh¡culos
7% 15% 7 14
7. M…quines expenedores cancelúladores de bitllets
7. M quinas expendedoras-canceladoras de bilhetes
7. M quinas expendedoras-canceladoras de billetes
Grup 722. Transport de mercaderies
Grupo 722. Transporte de mercancias
Grupo 722. Transporte de mercanc¡as
10% 22% 5 10
1. Equips de comunicaci¢
1. Equipas de comunica‡om
1. Equipos de comunicaci¢n
2. Autocamions de servei p£blic:
2. Autocamions de servi‡o p£blico:
2. Autocamiones de servicio p£blico:
10% 22% 5 10
a) ·mbit nacional i internacional
a) ¶mbito nacional e internacional
a) µmbito nacional e internacional
8% 18% 6 12
b) ·mbit comarcal i auton•mic
b) ¶mbito comarcal e auton¢mico
b) µmbito comarcal y auton¢mico
7% 16% 6 14
c) ·mbit local
c) ¶mbito local
c) µmbito local
8% 18% 6 12
d) Empreses de mudances
d) Empresas de mudan‡as
d) Empresas de mudanzas
8% 18% 6 12
3. Tractors industrials
3. Tractores industriais
3. Tractores industriales
7% 16% 6 14
4. Furgonetes, vehicles comercials i camions lleugers de c…rrega inferior a quatre tones
4. Furgonetas, ve¡culos comerciais e camions ligeiros de carga inferior a quatro toneladas
4. Furgonetas, veh¡culos comerciales y camiones ligeros de carga inferior a cuatro toneladas
6% 12% 8 18
5. Remolcs
5. Reboques
5. Remolques
6. Maquin…ria i instalúlacions en tallers, magatzems, estacions i cotxeres: S'apliquen els coeficients de l'Agrupaci¢ 64
6. Maquinaria e instala‡ons em talheres, armazens, esta‡ons e cocheiras: Aplicaram-se os coeficientes da agrupa‡om 64
6. Maquinaria e instalaciones en talleres, almacenes, estaciones y cocheras: Se aplicar n los coeficientes de la Agrupaci¢n 64
Grup 723. Altres transports: tramvies, funiculars i troleibusos
Grupo 723. Outros transportes: tranvias, funiculares e troleibuses
Grupo 723. Otros transportes: tranv¡as, funiculares y trolebuses
1% 2% 50100
1. Construccions civils
1. Constru‡ons civis
1. Construcciones civiles
5% 10% 10 20
2. Instalúlacions i l¡nies elŠctriques, senyalitzaci¢ i contacte
2. Instala‡ons e linhas el‚ctricas, sinaliza‡om e contacto
2. Instalaciones y l¡neas el‚ctricas, se¤alizaci¢n y contacto
5% 10% 10 20
3. Instalúlacions de telecomunicaci¢, telecomandament i distribuci¢ de combustible
3. Instala‡ons de telecomunica‡om, telecomando e distribui‡om de combust¡vel
3. Instalaciones de telecomunicaci¢n, telemando y distribuci¢n de combustible
5% 10% 10 20
4. Material motor i remolcador elŠctric
4. Material motor e rebocador el‚ctrico
4. Material motor y remolcador el‚ctrico
4% 8% 12 25
5. Remolcs, vagons i jardineres per a transports de persones i mercaderies
5. Reboques, vagons e jardineiras para transportes de pessoas e mercancias
5. Remolques, vagones y jardineras para transportes de personas y mercanc¡as
7% 16% 6 14
6. Troleibusos
6. Trolebuses
6. Trolebuses
4% 8% 12 25
7. Material auxiliar de c…rrega i desc…rrega de mercaderies
7. Material auxiliar de carga e descarga de mercancias
7. Material auxiliar de carga y descarga de mercanc¡as
8. Maquin…ria i instalúlacions en tallers de reparaci¢ i manteniment: S'apliquen els coeficients de l'Agrupaci¢ 64
8. Maquinaria e instala‡ons em talheres de repara‡om e manuten‡om: Aplicaram-se os coeficientes da agrupa‡om 64
8. Maquinaria e instalaciones en talleres de reparaci¢n y mantenimiento: Se aplicar n los coeficientes de la Agrupaci¢n 64
Grup 724. Transports aeris per cables i teleselles
Grupo 724. Transportes a‚reos por cables e telecadeiras
Grupo 724. Transportes a‚reos por cables y telesillas
1% 3% 33 68
1. Edificis d'estacions en vall
1. Edif¡cios de esta‡ons em vale
1. Edificios de estaciones en valle
2% 4% 25 50
2. Edificis d'estacions en muntanya
2. Edif¡cios de esta‡ons em montanha
2. Edificios de estaciones en monta¤a
2% 5% 20 40
3. Edificis d'estacions situats en altures superiors a 1.500 metres
3. Edif¡cios de esta‡ons situados em alturas superiores a 1.500 metros
3. Edificios de estaciones situados en alturas superiores a 1.500 metros
3% 6% 17 34
4. Construccions d'aparcament, vies d'acc‚s i llocs de partida de viatgers, c…rrega i desc…rrega
4. Constru‡ons de estacionamento, vias de acesso e lugares de partida de viageiros, carga e descarga
4. Construcciones de aparcamiento, v¡as de acceso y lugares de partida de viajeros, carga y descarga
4% 8% 12 25
5. Estructura de pilars, puntals i basament en general
5. Estrutura de pilares, pontais e baseamento em geral
5. Estructura de pilares, puntales y basamento en general
6% 12% 8 18
6. Cables portants
6. Cables sustentadores
6. Cables sustentadores
7. Cables de tracci¢:
7. Cables de trac‡om:
7. Cables de tracci¢n:
10% 20% 5 10
a) En teleesqu¡s
a) Em tele-esquis
a) En telesqu¡s
7% 15% 7 14
b) En els altres casos
b) Nos demais casos
b) En los dem s casos
5% 10% 10 20
8. Instalúlacions de seguretat, de subministrament d'energia elŠctrica o diŠsel, cabines i cadires, vagonetes i recipients
8. Instala‡ons de seguran‡a, de subministra‡om de energia el‚ctrica ou Diesel, cabinas e cadeiras, vagonetas e recipientes
8. Instalaciones de seguridad, de suministro de energ¡a el‚ctrica o di‚sel, cabinas y sillas, vagonetas y recipientes
AGRUPACIà 73. TRANSPORT MARÖTIM I PER VIES NAVEGABLES INTERIORS
AGRUPA€OM 73. TRANSPORTE MARÖTIMO E POR VIAS NAVEGµVEIS INTERIORES
AGRUPACIàN 73. TRANSPORTE MARÖTIMO Y POR VÖAS NAVEGABLES INTERIORES
1. Naus amb buc d'acer:
1. Naves com casco de aceiro:
1. Naves con casco de acero:
5% 10% 10 20
a) Vaixells de passatge i c…rrega
a) Buques de passagem e carga
a) Buques de pasaje y carga
4% 8% 12 25
b) Cablers
b) Cableiros
b) Cableros
5% 10% 10 20
c) Remolcadors, grues flotants, dragues, g…nguils, trencaroques, barcasses i naus destinades al tr…nsit interior de ports
c) Rebocadores, gruas flutuantes, dragas, gƒnguiles, rompe-rochas, barca‡as e naves destinadas ao tr fico interior de portos
c) Remolcadores, gr£as flotantes, dragas, g nguiles, romperrocas, barcazas y naves destinadas al tr fico interior de puertos
5% 10% 10 20
2. Maquin…ria i instalúlacions fixes en ports
2. Maquinaria e instala‡ons fixas em portos
2. Maquinaria e instalaciones fijas en puertos
3. Elements propis de l'activitat d'hostaleria i restauraci¢ en vaixells: S'apliquen els coeficients de l'Agrupaci¢ 62
3. Elementos proprios da actividade de hotelaria e restaura‡om em buques: Aplicaram-se os coeficientes da agrupa‡om 62
3. Elementos propios de la actividad de hosteler¡a y restauraci¢n en buques: Se aplicar n los coeficientes de la Agrupaci¢n 62
AGRUPACIà 74. TRANSPORT AERI
AGRUPA€OM 74. TRANSPORTE AREO
AGRUPACIàN 74. TRANSPORTE AREO
5% 10% 10 20
1. Aeronaus de gran radi d'acci¢
1. Aeronaves de gram raio de acci¢n
1. Aeronaves de gran radio de acci¢n
2. Aeronaus de radi mitj… d'acci¢:
2. Aeronaves de mediano r dio de ac‡om:
2. Aeronaves de mediano radio de acci¢n:
6% 11% 9 18
a) Amb motor de reacci¢
a) Com motor a reac‡om
a) Con motor a reacci¢n
7% 14% 7 15
b) Amb motor de turbohŠlix
b) Com motor a turbopropulsom
b) Con motor a turbo-h‚lice
7% 15% 7 14
3. Aeronaus de radi petit d'acci¢
3. Aeronaves de pequeno r dio de ac‡om
3. Aeronaves de peque¤o radio de acci¢n
4. Aparells simuladors de vol per a l'entrenament de tripulacions: S'apliquen els coeficients assenyalats per a les aeronaus corresponents
4. Aparelhos simuladores de voo para o adestramento de tripula‡ons: Aplicaram-se os coeficientes sinalados para as aeronaves correspondentes
4. Aparatos simuladores de vuelo para el entrenamiento de tripulaciones: Se aplicar n los coeficientes se¤alados para las aeronaves correspondientes
5. Accessoris per a avions:
5. Acess¢rios para avions:
5. Accesorios para aviones:
7% 15% 7 14
a) De gran radi d'acci¢
a) De gram r dio de ac‡om
a) De gran radio de acci¢n
10% 20% 5 10
b) De radi d'acci¢ petit i mitj…
b) De pequeno e mediano r dio de ac‡om
b) De peque¤o y mediano radio de acci¢n
6. Estris auxiliars en aeroports:
6. éteis auxiliares em aeroportos:
6. étiles auxiliares en aeropuertos:
6% 12% 8 18
a) Climatitzadors i grups generadors i compressors per a posada en marxa d'avions
a) Climatizadores e grupos geradores e compressores para posta em marcha de avions
a) Climatizadores y grupos generadores y compresores para puesta en marcha de aviones
5% 10% 10 20
b) Escales per a passatge i equips de pista per al transport i la manipulaci¢ de la c…rrega i altres estris utilitzats en l'avituallament dels avions
b) Escaleiras para passagem e equipas de pista para o transporte e manipula‡om da carga e demais £teis empregados no abastecimento dos avions
b) Escaleras para pasaje y equipos de pista para el transporte y manipulaci¢n de la carga y dem s £tiles empleados en el avituallamiento de los aviones
6% 12% 8 18
7. Maquin…ria i instalúlacions de tallers de reparaci¢ i revisi¢
7. Maquinaria e instala‡ons de talheres de repara‡om e revisom
7. Maquinaria e instalaciones de talleres de reparaci¢n y revisi¢n
12% 30% 3 8
8. Estris de majordomia a bord
8. éteis de mordomia a bordo
8. étiles de mayordom¡a a bordo
AGRUPACIà 75. EXPLOTACIà D'AUTOPISTES, CARRETERES, PONTS I TéNELS DE PEATGE
AGRUPA€OM 75. EXPLOTA€OM DE AUTOESTRADAS, ESTRADAS, PONTES E TéNEIS DE PEAGEM
AGRUPACIàN 75. EXPLOTACIàN DE AUTOPISTAS, CARRETERAS, PUENTES Y TéNELES DE PEAJE
1. Ferms:
1. Firmes:
1. Firmes:
3% 6% 17 34
a) Capa de tr…nsit
a) Capa rodagem
a) Capa rodadura
1% 2% 50100
b) Resta ferm
b) Resto firme
b) Resto firme
7% 15% 7 14
2. Instalúlacions en t£nels: ilúluminaci¢, ventilaci¢ i comunicacions
2. Instala‡ons em t£neis: ilumina‡om, ventila‡om e comunica‡ons
2. Instalaciones en t£neles: iluminaci¢n, ventilaci¢n y comunicaciones
4% 8% 12 25
3. Instalúlacions elŠctriques i d'ilúluminaci¢
3. Instala‡ons el‚ctricas e de ilumina‡om
3. Instalaciones el‚ctricas y de iluminaci¢n
6% 12% 8 18
4. Maquin…ria i instalúlacions de peatge
4. Maquinaria e instala‡ons de peagem
4. Maquinaria e instalaciones de peaje
5. Senyalitzaci¢:
5. Sinaliza‡om:
5. Se¤alizaci¢n:
6% 12% 8 18
a) Vertical
a) Vertical
a) Vertical
10% 20% 5 10
b) Horitzontal
b) Horizontal
b) Horizontal
7% 16% 6 14
6. Vehicles, grues i altres elements de transport
6. Ve¡culos, gruas e outros elementos de transporte
6. Veh¡culos, gr£as y otros elementos de transporte
AGRUPACIà 76. COMUNICACIONS
AGRUPA€OM 76. COMUNICA€ONS
AGRUPACIàN 76. COMUNICACIONES
Grup 761. Comunicacions telegr…fiques, telef•niques i altres sobre sistemes de cables
Grupo 761. Comunica‡ons telegr ficas, telef¢nicas e outras sobre sistemas de cabos
Grupo 761. Comunicaciones telegr ficas, telef¢nicas y otras sobre sistemas de cables
1. Infraestructura terrestre:
1. Infraestrutura terrestre:
1. Infraestructura terrestre:
2% 5% 20 40
a) Canalitzacions
a) Canaliza‡ons
a) Canalizaciones
1% 3% 33 68
b) Resta infraestructura
b) Resto infraestrutura
b) Resto infraestructura
2. Instalúlacions tŠcniques de:
2. Instala‡ons t‚cnicas de:
2. Instalaciones t‚cnicas de:
4% 8% 12 25
a) Subministraments d'energia
a) Subministra‡ons de energia
a) Suministros de energ¡a
6% 12% 8 18
b) Transmissi¢
b) Transmissom
b) Transmisi¢n
5% 10% 10 20
c) R…dio
c) R dio
c) Radio
6% 12% 8 18
d) Commutaci¢ anal•gica i digital
d) Comuta‡om anal¢gica e digital
d) Conmutaci¢n anal¢gica y digital
7% 15% 7 14
e) Commutaci¢ de paquets
e) Comuta‡om de pacotes
e) Conmutaci¢n de paquetes
4% 8% 12 25
3. Xarxa filar
3. Rede fiar
3. Red filar
3% 7% 14 30
4. Cables
4. Cabos
4. Cables
5. Instalúlacions d'abonats:
5. Instala‡ons de abonados:
5. Instalaciones de abonados:
5% 10% 10 20
a) Xarxa
a) Rede
a) Red
7% 15% 7 14
b) Equips terminals
b) Equipas terminais
b) Equipos terminales
6% 12% 8 18
c) Centraletes
c) Centralinhas
c) Centralitas
6. Altres instalúlacions:
6. Outras instala‡ons:
6. Otras instalaciones:
6% 12% 8 18
a) Cabines
a) Cabinas
a) Cabinas
10% 20% 5 10
b) Equips de mesura i control
b) Equipas de medida e control
b) Equipos de medida y control
7% 15% 7 14
c) Telefonia m•bil
c) Telefonia celular
c) Telefon¡a celular
Grup 762. Radiocomunicacions, sistemes de radiodifusi¢ i televisi¢
Grupo 762. Radiocomunica‡ons, sistemas de radiodifusom e televisom
Grupo 762. Radiocomunicaciones, sistemas de radiodifusi¢n y televisi¢n
1% 3% 33 68
1. Infraestructura terrestre
1. Infraestrutura terrestre
1. Infraestructura terrestre
2. Instalúlacions tŠcniques de:
2. Instala‡ons t‚cnicas de:
2. Instalaciones t‚cnicas de:
3% 7% 14 30
a) Subministrament energia
a) Subministra‡om energia
a) Suministro energ¡a
5% 10% 10 20
b) Radiotelegr…fiques i radiotelef•niques
b) Radiotelegr ficas e radiotelef¢nicas
b) Radiotelegr ficas y radiotelef¢nicas
7% 15% 7 14
c) Radiodifusi¢ i televisi¢
c) Radiodifusom e televisom
c) Radiodifusi¢n y televisi¢n
8% 18% 6 12
3. Equips m•bils de radiodifusi¢ i televisi¢
3. Equipas m¢veis de radiodifusom e televisom
3. Equipos m¢viles de radiodifusi¢n y televisi¢n
8% 18% 6 12
4. Equip de mesura i control
4. Equipamento de medida e control
4. Equipo de medida y control
Grup 763. Mitjans audiovisuals de multivisi¢ i multimŠdia, videoprojecci¢ i traducci¢ simult…nia
Grupo 763. Meios audiovisuais de multivisom e multim‚dia, videoprojec‡om e tradu‡om simultƒnea
Grupo 763. Medios audiovisuales de multivisi¢n y multimedia, videoproyecci¢n y traducci¢n simult nea
12% 25% 4 8
1. Videoc…meres, canons de projecci¢, mescladors, generadors d'efectes digitals, digitalitzadors, murs electr•nics de v¡deo i generadors de car…cters
1. Videoc maras, videoprojectores, misturadores, geradores de efectos digitais, digitalizadores, muros electr¢nicos de v¡deo e geradores de caracteres
1. Videoc maras, videoproyectores, mezcladores, generadores de efectos digitales, digitalizadores, muros electr¢nicos de v¡deo y generadores de caracteres
10% 20% 5 10
2. Equips de control per a multivisi¢ i multimŠdia, projectors electr•nics de diapositives, retroprojectors i pantalles frontals de multivisi¢ i de retroprojecci¢
2. Equipas de control para multivisom e multim‚dia, projectores de diapositivas electr¢nicos, retroprojectores e pantalhas de multivisom frontais e de retroprojec‡om
2. Equipos de control para multivisi¢n ymultimedia, proyectores de diapositivas electr¢nicos, retroproyectores y pantallas de multivisi¢n frontales y de retroproyecci¢n
10% 20% 5 10
3. Magnetoscopis, monitors, equips de traducci¢ simult…nia sense fils, taules de mescles, intercomunicaci¢, etapes de potŠncia i amplificadors i controladors d'edici¢
3. Magnetosc¢pios, monitores, equipas de tradu‡om simultƒnea sem fios, mesas de misturas, intercomunica‡om, etapas de pot‚ncia e amplificadores e controladores de edi‡om
3. Magnetoscopios, monitores, equipos de traducci¢n simult nea sin hilos, mesas de mezclas, intercomunicaci¢n, etapas de potencia y amplificadores y controladores de edici¢n
10% 20% 5 10
4. Magnetoscopis multipista i audiovisuals, portables i estacionaris, equips de mesura, generadors de sincronisme i codis de temps i distribu‹dors de senyal
4. Magnetosc¢pios multipista e audiovisuais, port veis e estacion rios, equipas de medida, geradores de sincronismo e c¢digos de tempo e distribuidores de sinal
4. Magnetoscopios multipista y audiovisuales, portables y estacionarios, equipos de medida, generadores de sincronismo y c¢digos de tiempo y distribuidores de se¤al
8% 18% 6 12
5. Tr¡podes, equips d'ilúluminaci¢ de v¡deo, m…negues de v¡deo-…udio i m…negues de c…mera
5. Tr¡podes, equipas de ilumina‡om de v¡deo, mangueiras de v¡deo- udio e mangueiras de c mara
5. Tr¡podes, equipos de iluminaci¢n de v¡deo, mangueras de v¡deo-audio y mangueras de c mara
Divisi¢ 8. Institucions financeres, assegurances, serveis prestats a les empreses i lloguers
Divisom 8. Institu‡ons financeiras, seguros, servi‡os prestados …s empresas e alugueres
Divisi¢n 8. Instituciones financieras, seguros, servicios prestados a las empresas y alquileres
AGRUPACIà 81. INSTITUCIONS FINANCERES, ASSEGURANCES, SERVEIS PRESTATS A LES EMPRESES I LLOGUERS
AGRUPA€OM 81. INSTITU€ONS FINANCEIRAS, SEGUROS, SERVI€OS PRESTADOS ·S EMPRESAS E ALUGUERES
AGRUPACIàN 81. INSTITUCIONES FINANCIERAS, SEGUROS, SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y ALQUILERES
6% 12% 8 18
1. Equips de comptabilitat, d'estad¡stica i de c…lcul
1. Equipas de contabilidade, de estat¡stica e de c lculo
1. Equipos de contabilidad, de estad¡stica y de c lculo
6% 12% 8 18
2. Instalúlacions de seguretat i prevenci¢ d'atracaments
2. Instala‡ons de seguran‡a e precen‡om de atracos
2. Instalaciones de seguridad y prevenci¢n de atracos
12% 25% 4 8
3. Caixers autom…tics per a atenci¢ al p£blic
3. Caixeiros autom ticos para aten‡om ao p£blico
3. Cajeros autom ticos para atenci¢n al p£blico
Divisi¢ 9. Altre serveis
Divisom 9. Outros servi‡os
Divisi¢n 9. Otros servicios
AGRUPACIà 91. SERVEIS DE SANEJAMENT DE VIES PéBLIQUES, NETEJA Y SIMILARS
AGRUPA€OM 91. SERVI€OS DE SANEAMENTO DE VIAS PéBLICAS, LIMPEZA E SIMILARES
AGRUPACIàN 91. SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE VÖAS PéBLICAS, LIMPIEZA Y SIMILARES
8% 18% 6 12
1. Vehicles de recollida escombraries urbana
1. Ve¡culos de recolhida de lixo urbano
1. Veh¡culos de recogida basura urbana
8% 18% 6 12
2. Vehicles de neteja urbana
2. Ve¡culos de limpeza urbana
2. Veh¡culos de limpieza urbana
3. Mobiliari urb…:
3. Mobil rio urbano:
3. Mobiliario urbano:
12% 25% 4 8
a) Carrets, papereres i cubs met…lúlics
a) Carros, papeleiras e cubos met licos
a) Carritos, papeleras y cubos met licos
8% 18% 6 12
b) Contenidors
b) Contentores
b) Contenedores
7% 14% 7 15
4. Maquin…ria abocadors: compactadors, pales carregadores, rentacontenidors
4. Maquinaria vertedoiros: compactadores, p s cargadoras, lava-contentores
4. Maquinaria vertederos: Compactadores, palas cargadoras, lavacontenedores
AGRUPACIà 92. SANITAT I SERVEIS VETERINARIS
AGRUPA€OM 92. SANIDADE E SERVI€OS VETERINµRIOS
AGRUPACIàN 92. SANIDAD Y SERVICIOS VETERINARIOS
6% 12% 8 18
1. Instalúlacions d'aigua, electricitat, condicionament d'aire, refrigeraci¢ i calefacci¢
1. Instala‡ons de  gua, electricidade, condicionamento de ar, refrigera‡om e calefac‡om
1. Instalaciones de agua, electricidad, acondicionamiento de aire, refrigeraci¢n y calefacci¢n
6% 12% 8 18
2. Maquin…ria i instalúlacions de bugaderia, centrifugaci¢ i assecatge
2. Maquinaria e instala‡ons de lavandaria, centrifuga‡om e seca
2. Maquinaria e instalaciones de lavander¡a, centrifugado y secado
7% 15% 7 14
3. Maquin…ria i instalúlacions sanit…ries, de cuina, planxa i rentavaixelles
3. Maquinaria e instala‡ons sanit rias, de cozinha, passagem de ferro e lava-lou‡as
3. Maquinaria e instalaciones sanitarias, de cocina, planchado y lavavajillas
12% 25% 4 8
4. Llenceria en general, vaixella i coberteria
4. Len‡aria em geral, baixela e talheres
4. Lencer¡a en general, vajilla y cuberter¡a
25% 50% 2 4
5. Cristalleria en general
5. Cristalaria em geral
5. Cristaler¡a en general
6. Instalúlacions i material de sales de consulta, observaci¢, tractament i operaci¢:
6. Instala‡ons e material de salas de consulta, observa‡om, tratamento e opera‡om:
6. Instalaciones y material de salas de consulta, observaci¢n, tratamiento y operaci¢n:
6% 12% 8 18
a) Equips autoclaus i d'esterilitzaci¢, butaques i taules d'observaci¢ i operaci¢, llums fixos i m•bils, equips d'anestŠsia, armaris, taules i recipients per a instrumental i embenat, sales incubadores amb equip i instalúlacions en general
a) Equipas autoclaves e de esteriliza‡om, cadeiras de bra‡os e mesas de observa‡om e opera‡om, l mpadas fixas e m¢veis, equipas de anestesia, arm rios, mesas e recipientes para instrumental e vendagem, salas incubadoras com equipamento e instala‡ons em geral
a) Equipos autoclaves y de esterilizaci¢n, sillones y mesas de observaci¢n y operaci¢n, l mparas fijas y m¢viles, equipos de anestesia, armarios, mesas y recipientes para instrumental y vendaje, salas incubadoras con equipo e instalaciones en general
10% 20% 5 10
b) Instrumental per a observaci¢, cirurgia major i menor i ginecologia
b) Instrumental para observa‡om, cirurgia maior e menor e ginecologia
b) Instrumental para observaci¢n, cirug¡a mayor y menor y ginecolog¡a
10% 20% 5 10
c) Instrumental per a toracosc•pia, endosc•pia, urologia i dermatologia
c) Instrumental para toracoscopia, endoscopia, urologia e dermatologia
c) Instrumental para toroxcopia, endoscopia, urolog¡a y dermatolog¡a
10% 20% 5 10
d) Aparells i equips R”ntgen, cambres fosques i equips complementaris
d) Aparelhos e equipas Roentgen, c maras escuras e equipas complement rias
d) Aparatos y equipos ®Rontgen¯, c maras oscuras y equipos complementarios
7. Material i aparells elŠctrics per a diagn•stic i ter…pia:
7. Material e aparelhos el‚ctricos para diagn¢stico e terapia:
7. Material y aparatos el‚ctricos para diagn¢stico y terapia:
10% 20% 5 10
a) Electrocardi•grafs, metabol¡metres, aparells de corrents estimulants i equips de raigs ultraviolats o infrarojos, d'ultras• i tall, amb els seus accessoris
a) Electrocardi¢grafos, metabol¡metros, aparelhos de correntes estimulantes e equipas de raios ultravioletas ou infravermelhos, de ultra-som e curta, cos seus acess¢rios
a) Electrocardi¢grafos, metabol¡metros, aparatos de corrientes estimulantes y equipos de rayos ultravioletas o infrarrojos, de ultrasonido y corta, con sus accesorios
10% 20% 5 10
b) Aparells de diatermina, thermoflux i radiot¢, aparells sanitaris i ortopŠdics i altres aparells terapŠutics
b) Aparelhos de diatermina, thermoflux e radiotom, aparelhos sanit rios e ortop‚dicos e outros aparelhos terap‚uticos
b) Aparatos de diatermina, thermoflux y radiot¢n, aparatos sanitarios y ortop‚dicos y otros aparatos terap‚uticos
8. Instalúlacions d'odontologia i oftalmologia:
8. Instala‡ons de odontologia e oftalmologia:
8. Instalaciones de odontolog¡a y oftalmolog¡a:
6% 12% 8 18
a) Butaques articulades, armaris esterilitzadors, taules per a instrumental i embenat, torns dentals
a) Cadeiras articuladas de bra‡os, arm rios esterilizadores, mesas para instrumental e vendagem, tornos dentais
a) Sillones articulados, armarios esterilizadores, mesas para instrumental y vendaje, tornos dentales
10% 20% 5 10
b) Aparells R”ntgen, microscopis, llums fixos i material de taller ortod•ntic
b) Aparelhos Roentgen, microscopios, l mpadas fixas e material de talher ortod¢ntico
b) Aparatos ®Rontgen¯, microscopios, l mparas fijas y material de taller ortod¢ntico
10% 20% 5 10
c) Aparells d'oftalmologia en general
c) Aparelhos de oftalmologia em geral
c) Aparatos de oftalmolog¡a en general
10% 20% 5 10
d) Instrumental en general
d) Instrumental em geral
d) Instrumental en general
10% 20% 5 10
e) Equips i aparells de graduaci¢ en oftalmologia
e) Equipas e aparelhos de gradua‡om em oftalmologia
e) Equipos y aparatos de graduaci¢n en oftalmolog¡a
7% 15% 7 14
9. Instalúlacions i equips de laboratori
9. Instala‡ons e equipas de laborat¢rio
9. Instalaciones y equipos de laboratorio
8% 18% 6 12
10. Ambul…ncies amb els seus accessoris i equips port…tils
10. Ambulƒncias cos seus acess¢rios e equipas port teis
10. Ambulancias con sus accesorios y equipos port tiles
AGRUPACIà 93. SERVEIS RECREATIUS I CULTURALS
AGRUPA€OM 93. SERVI€OS RECREATIVOS E CULTURAIS
AGRUPACIàN 93. SERVICIOS RECREATIVOS Y CULTURALES
Grup 931. Producci¢, estudis, escenografia, doblatge sincronitzaci¢ cinematogr…fics. Distribuci¢ i lloguer de pelúl¡cules
Grupo 931. Produ‡om, estudos, cenografia, dobragem e sincroniza‡om cinematogr ficos. Distribu‡om e aluguer de pel¡culas
Grupo 931. Producci¢n, estudios, escenograf¡a, doblaje sincronizaci¢n cinematogr ficos. Distribuci¢n y alquiler de pel¡culas
6% 12% 8 18
1. Instalúlacions de cabines i tallers de so, de cabines i sales de projecci¢, muntatge, plat¢s, rep…s, doblatge, revelatge i c•pia
1. Instala‡ons de cabinas e talheres de som, de cabinas e salas de projec‡om, montagem, estudos de grava‡om, repasso, dobragem, revelado e c¢pia
1. Instalaciones de cabinas y talleres de sonido, de cabinas y salas de proyecci¢n, montaje, plat¢s, repaso, doblaje, revelado y copia
7% 15% 7 14
2. Maquin…ria de so, projecci¢, muntatge, doblatge, revelatge i c•pia
2. Maquinaria de som, projec‡om, montagem, dobragem, revelado e c¢pia
2. Maquinaria de sonido, proyecci¢n, montaje, doblaje, revelado y copia
12% 25% 4 8
3. Material i m…quines de rodatge: c…meres, guies, projectors, llums, cables, tauler de connexions, caixes d'enlla‡ i similars
3. Material e m quinas de rodagem: c maras, guias, projectores, l mpadas, cabos, quadros-ponte, caixas de empalme e similares
3. Material y m quinas de rodaje: c maras, gu¡as, proyectores, l mparas, cables, cuadrospuente, cajas de empalme y similares
12% 25% 4 8
4. Material d'escenaris, vestidors i attrezzo
4. Material de cen rios, vesti rios e ®attrezzo¯
4. Material de escenarios, vestuarios y ®attrezzo¯
17% 33% 3 6
5. Produccions cinematogr…fiques, fonogr…fiques i v¡deos
5. Produ‡ons cinematogr ficas, fonogr ficas e v¡deos
5. Producciones cinematogr ficas, fonogr ficas y v¡deos
Grup 932. Teatres, exhibici¢ i cinematografia, espectacles art¡stics, literaris, de varietats i balls i sales d'esbarjo, jocs i gimnassos (en locals tancats)
Grupo 932. Teatros, exibi‡om e cinematografia, espect culos art¡sticos, liter rios, de variedades e bailes e salas de recreio, jogos e gin sios (em locais pechados)
Grupo 932. Teatros, exhibici¢n y cinematograf¡a, espect culos art¡sticos, literarios, de variedades y bailes y salas de recreo, juegos y gimnasios (en locales cerrados)
2% 4% 25 50
1. Edificis dedicats exclusivament a locals d'espectacles
1. Edif¡cios dedicados exclusivamente a locais de espect culos
1. Edificios dedicados exclusivamente a locales de espect culos
6% 12% 8 18
2. Maquin…ria de cabines de projecci¢, so, aparells d'•ptica i d'enrotllament
2. Maquinaria de cabinas de projec‡om, som, aparelhos de ¢ptica e de enrolado
2. Maquinaria de cabinas de proyecci¢n, sonido, aparatos de ¢ptica y de enrollado
4% 8% 12 25
3. Telons met…lúlics contraincendis
3. Telons met licos contra incˆndios
3. Telones met licos contra incendios
7% 15% 7 14
4. Telons de boca, pantalles, cortines i catifes, tramoia, decorats, butaques, cadiratge, taules i similars
4. Telons de boca, pantalhas, cortinas e alfombras, tram¢ia, decorados, butacas, cadeirado, mesas e similares
4. Telones de boca, pantallas, cortinas y alfombras, tramoya, decorados, butacas, siller¡a, mesas y similares
12% 25% 4 8
5. Projectors d'escena
5. Projectores de cena
5. Proyectores de escena
6% 12% 8 18
6. Camerinos, fossa d'orquestra i instalúlacions d'escena
6. Camerinos, fosso e instala‡ons de cena
6. Camerinos, foso e instalaciones de escena
10% 20% 5 10
7. M…quines recreatives i d'atzar
7. M quinas recreativas e de azar
7. M quinas recreativas y de azar
6% 12% 8 18
8. Equips de gimn…s
8. Equipas de gin sio
8. Equipos de gimnasio
Grup 933. Espectacles art¡stics, balls i varietats (en locals oberts). Explotaci¢ de jardins i parcs d'esbarjo i jocs; espectacles taurins, esportius, de circ i similars
Grupo 933. Espect culos art¡sticos, bailes e variedades (em locais abertos). Explota‡om de jardins e parques de recreio e jogos; espect culos taurinos, esportivos, de circo e similares
Grupo 933. Espect culos art¡sticos, bailes y variedades (en locales abiertos). Explotaci¢n de jardines y parques de recreo y juegos; espect culos taurinos, deportivos, de circo y similares
2% 4% 25 50
1. Edificis dedicats exclusivament a la celebraci¢ d'espectacles
1. Edif¡cios dedicados exclusivamente … celebra‡om de espect culos
1. Edificios dedicados exclusivamente a la celebraci¢n de espect culos
5% 10% 10 20
2. Construccions i instalúlacions amb predomini de fusta
2. Constru‡ons e instala‡ons com predom¡nio de madeira
2. Construcciones e instalaciones con predominio de madera
2% 5% 20 40
3. Construccions i instalúlacions sense predomini de fusta
3. Constru‡ons e instala‡ons sem predom¡nio de madeira
3. Construcciones e instalaciones sin predominio de madera
10% 20% 5 10
4. Instalúlacions desmuntables
4. Instala‡ons desmot veis
4. Instalaciones desmontables
4% 8% 12 25
5. Instalúlacions esportives i d'esbarjo
5. Instala‡ons esportivas e de recreio
5. Instalaciones deportivas y de recreo
AGRUPACIà 94. SERVEIS PERSONALS
AGRUPA€OM 94. SERVI€OS PESSOAIS
AGRUPACIàN 94. SERVICIOS PERSONALES
Grup 941. Bugaderies, tintoreries i serveis similars
Grupo 941. Lavandarias, tinturarias e servi‡os similares
Grupo 941. Lavander¡as, tintorer¡as y servicios similares
6% 12% 8 18
1. Maquin…ria i instalúlacions per a la generaci¢ d'aigua calenta, vapor, energia, aire comprimit i preparaci¢ de solucions
1. Maquinaria e instala‡ons para a gera‡om de  gua quente, vapor, energia, ar comprimido e prepara‡om de solu‡ons
1. Maquinaria e instalaciones para la generaci¢n de agua caliente, vapor, energ¡a, aire comprimido y preparaci¢n de soluciones
6% 12% 8 18
2. Maquin…ria i instalúlacions d'aspiraci¢, buit i raspallat
2. Maquinaria e instala‡ons de aspira‡om, baleirado e acepilhadura
2. Maquinaria e instalaciones de aspiraci¢n, vac¡o y cepillado
6% 12% 8 18
3. M…quines rentadores, centrifugadores i assecadores
3. M quinas lavadoras, centrifugadoras e secadoras
3. M quinas lavadoras, centrifugadoras y secadoras
5% 10% 10 20
4. Premses de rodet, calandres per a l'escorreguda de la roba i per a la planxada de grans peces
4. Prensas de rolo, calandras para a escorredura da roupa e para a passagem de ferro de grandes pe‡as
4. Prensas de rodillo, calandras para el escurrido de la ropa y para el planchado de grandes piezas
6% 12% 8 18
5. Armaris assecadors amb la seva maquin…ria
5. Arm rios secadoiros coa sua maquinaria
5. Armarios secaderos con su maquinaria
5% 10% 10 20
6. M…quines i instalúlacions de tintoreria i tenyida
6. M quinas e instala‡ons de tinturaria e tingidura
6. M quinas e instalaciones de tintorer¡a y te¤ido
6% 12% 8 18
7. M…quines i instalúlacions de neteja en sec
7. M quinas e instala‡ons de limpeza em seco
7. M quinas e instalaciones de limpieza en seco
6% 12% 8 18
8. M…quines i equips de planxada, prisatge i similars
8. M quinas e equipas de passagem de ferro, plissado e similares
8. M quinas y equipos de planchado, plisado y similares
6% 12% 8 18
9. Taules i b‚ns diversos
9. Mesas e £teis v rios
9. Mesas y enseres varios
Grup 942. Salons de perruqueria i instituts de bellesa
Grupo 942. Salons de cabeleireiro e institutos de beleza
Grupo 942. Salones de peluquer¡a e institutos de belleza
6% 12% 8 18
1. Instalúlacions per a la generaci¢ d'aigua calenta, vapor i aire
1. Instala‡ons para a gera‡om de  gua quente, vapor e ar
1. Instalaciones para la generaci¢n de agua caliente, vapor y aire
6% 12% 8 18
2. Butaques articulades per a perruqueria, massatge i pedicura
2. Cadeiras articuladas de bra‡os para cabeleireiro, massagem e pedicura
2. Sillones articulados para peluquer¡a, masaje y pedicura
5% 10% 10 20
3. Assecadors de casc amb motor elŠctric
3. Secadores de casco com motor el‚ctrico
3. Secadores de casco con motor el‚ctrico
7% 15% 7 14
4. Aparells vibradors per a massatge, equips de rajos infrarojos, depiladors
4. Aparelhos vibradores para massagem, equipas de raios infravermelhos, depiladores
4. Aparatos vibradores para masaje, equipos de rayos infrarrojos, depiladores
7% 15% 7 14
5. Equips i instrumental per a depilaci¢, tall, assecatge i tractament de bellesa
5. Equipas e instrumental para depila‡om, corte, seca e tratamento de beleza
5. Equipos e instrumental para depilaci¢n, corte, secado y tratamiento de belleza
5% 10% 10 20
6. Instalúlacions sanit…ries de rentatge, banys tŠrmics i similars
6. Instala‡ons sanit rias de lavagem, banhos t‚rmicos e similares
6. Instalaciones sanitarias de lavado, ba¤os t‚rmicos y similares
12% 30% 3 8
7. Llenceria
7. Len‡aria
7. Lencer¡a
AGRUPACIà 95. SERVEIS PORTUARIS
AGRUPA€OM 95. SERVI€OS PORTUµRIOS
AGRUPACIàN 95. SERVICIOS PORTUARIOS
1% 2% 50100
1. Dragatges de primer establiment. Dics i obra d'abric
1. Dragagens de primeiro estabelecimento. Diques e obra de abrigo
1. Dragados de primer establecimiento. Diques y obra de abrigo
1% 3% 33 68
2. Rescloses. Obres permanents d'encarrilament i defensa de marges. Escullera de protecci¢ de recintes. Molls. Dics secs. Varadors. T£nels i ponts. Elements fixos de suport d'ajuda a la navegaci¢
2. Esclusas. Obras permanentes de canaliza‡om e defensa de margens. Quebra-mares de protec‡om de recintos. Peiraos. Diques secos. Varadoiros. T£neis e pontes. Elementos fixos de soporte de ajuda … navega‡om
2. Esclusas. Obras permanentes de encauzamiento y defensa de m rgenes. Escollera de protecci¢n de recintos. Muelles. Diques secos. Varaderos. T£neles y puentes. Elementos fijos de soporte de ayuda a la navegaci¢n
2% 4% 25 50
3. Dics flotants. Vies fŠrries i estacions de classificaci¢. C…bries i grues flotants. Dragues. Remolcadors. G…nguils, gavarres i barcasses
3. Diques flutuantes. Vias f‚rreas e esta‡ons de classifica‡om. C breas e gruas flutuantes. Dragas. Rebocadores. Gƒnguiles, gabarras e barca‡as
3. Diques flotantes. V¡as f‚rreas y estaciones de clasificaci¢n. Cabrias y gr£as flotantes. Dragas. Remolcadores. G nguiles, gabarras y barcazas
2% 5% 20 40
4. Carregadors i instalúlacions especials. Grues de p•rtic i portacontenidors
4. Cargadeiros e instala‡ons especiais. Gruas de p¢rtico e portacontentores
4. Cargaderos e instalaciones especiales. Gr£as de p¢rtico y portacontenedores
3% 6% 17 34
5. Instalúlacions. Conduccions. Enllumenat exterior i tancaments
5. Instala‡ons. Condu‡ons. Ilumina‡om exterior e fechamentos
5. Instalaciones. Conducciones. Alumbrado exterior y cerramientos
3% 7% 14 30
6. Obres complement…ries per a atracament. Boies d'amarratge. Embarcacions de servei. Elements suport flotant ajuda a navegaci¢. Paviments en molls, zones de manipulaci¢ i dip•sit. Camins, zones de circulaci¢, aparcament i dip•sits. Equip taller
6. Obras complement rias para atracada. B¢ias de amarre. Embarca‡ons de servi‡o. Elementos de suporte flutuante para a ajuda … navega‡om. Pavimentos em peiraos, zonas de manipula‡om e dep¢sito. Caminhos, zonas de circula‡om, estacionamento e dep¢sitos. Equipamento talher
6. Obras complementarias para atraque. Boyas de amarre. Embarcaciones de servicio. Elementos soporte flotante ayuda a navegaci¢n. Pavimentos en muelles, zonas de manipulaci¢n y dep¢sito. Caminos, zonas de circulaci¢n, aparcamiento y dep¢sitos. Equipo taller
5% 10% 10 20
7. Grues autom•bils. Carretons, tractors, remolcs i tremuges, cintes i equip lleuger de manipulaci¢ de mercaderies. Equip auxiliar i equip de bussos. Instalúlacions d'ajudes visuals. Aiguamolls flotants
7. Gruas autom¢veis. Carretilhas, tractores, reboques e moegas, cintas e equipamento ligeiro de manipula‡om de mercancias. Equipamento auxiliar e equipamento de mergulhadores. Instala‡ons de ajudas visuais. Pantalans flutuantes
7. Gr£as autom¢viles. Carretillas, tractores, remolques y tolvas, cintas y equipo ligero de manipulaci¢n de mercanc¡as. Equipo auxiliar y equipo de buzos. Instalaciones de ayudas visuales. Pantanales flotantes
10% 20% 5 10
8. Instalúlacions d'ajudes radioelŠctriques, de gesti¢ i explotaci¢. Defenses i elements d'amarratge. Material divers
8. Instala‡ons de ajudas radioel‚ctricas, de gestom e explota‡om. Defensas e elementos de amarre. Material diverso
8. Instalaciones de ayudas radioel‚ctricas, de gesti¢n y explotaci¢n. Defensas y elementos de amarre. Material diverso
Divisi¢ A. Elements comuns
Divisom A. Elementos comuns
Divisi¢n A. Elementos comunes
AGRUPACIà A1. ELEMENTS COMUNS
AGRUPA€OM A1. ELEMENTOS COMUNS
AGRUPACIàN A1. ELEMENTOS COMUNES
1. Edificis i altres construccions:
1. Edif¡cios e outras constru‡ons:
1. Edificios y otras construcciones:
a) Edificis i construccions:
a) Edif¡cios e constru‡ons:
a) Edificios y construcciones:
1% 3% 33 68
Edificis industrials i magatzems
Edif¡cios industriais e armazens
Edificios industriales y almacenes
1% 2% 50100
Edificis administratius, comercials de serveis i habitatges
Edif¡cios administrativos, comerciais de servi‡os e vivendas
Edificios administrativos, comerciales de servicios y viviendas
3% 7% 14 30
Casetes, coberts, rafals, barracons i similars de construcci¢ lleugera fixa
Casetas, alpendres, alboios, barracons e similares de constru‡om leviana fixa
Casetas, cobertizos, tinglados, barracones y similares de construcci¢n liviana fija
2% 5% 20 40
b) Vials, patis pavimentats, aparcaments a l'aire lliure i similars (exclosos terrenys)
b) Vias, p tios pavimentados, estacionamento ao ar livre e similares (exclu¡dos terreos)
b) Viales, patios pavimentados, aparcamientos al aire libre y similares (excluidos terrenos)
1% 3% 33 68
c) Pous
c) Po‡os
c) Pozos
2% 4% 25 50
d) Infraestructures de transport sobre rails, carrils i cable
d) Infraestruturas de transporte sobre rais, carriis e cabo
d) Infraestructuras de transporte sobre ra¡les, carriles y cable
5% 10% 10 20
e) Parcs
e) Parques
e) Parques
f) Tanques:
f) Valados:
f) Vallado:
10% 20% 5 10
Fusta
Madeira
Madera
5% 10% 10 20
Filferro
Arame
Alambre
2% 5% 20 40
Altres
Outros
Otros
1% 2% 50100
g) Resta d'obra civil
g) Resto de obra civil
g) Resto de obra civil
2. Instalúlacions:
2. Instala‡ons:
2. Instalaciones:
a) ElŠctriques:
a) El‚ctricas:
a) El‚ctricas:
4% 8% 12 25
L¡nies i xarxes de distribuci¢, centres de transformaci¢ i elements de control
Linhas e redes de distribui‡om, centros de transforma‡om e elementos de control
L¡neas y redes de distribuci¢n, centros de transformaci¢n y elementos de control
5% 10% 10 20
Grups electr•gens i auxiliars
Grupos electr¢genos e auxiliares
Grupos electr¢genos y auxiliares
b) Tractament de fluids:
b) Tratamento de fluidos:
b) Tratamiento de fluidos:
6% 12% 8 18
Aire, aire condicionat, humidificat, comprimit, aigua, vapor, calefacci¢, refrigeraci¢, fred industrial i combustibles (excepte emmagatzematge)
Ar, ar condicionado, humidificado, comprimido,  gua, vapor, calefac‡om, refrigera‡om, frio industrial e combust¡veis (excepto armazenagem)
Aire, aire acondicionado, humidificado, comprimido, agua, vapor, calefacci¢n, refrigeraci¢n, fr¡o industrial y combustibles (excepto almacenamiento)
2% 5% 20 40
Xarxa distribuci¢
Rede distribui‡om
Red distribuci¢n
2% 4% 25 50
Dip•sits i tancs d'emmagatzematge
Dep¢sitos e tanques de armazenagem
Dep¢sitos y tanques de almacenamiento
7% 15% 7 14
Instalúlacions anticontaminants
Instala‡ons antipolui‡om
Instalaciones anticontaminantes
6% 12% 8 18
c) Telecomunicacions: telefonia, megafonia, telegrafia i televisi¢ en circuit tancat
c) Telecomunica‡ons: telefonia, megafonia, telegrafia e televisom em circuito fechado
c) Telecomunicaciones: telefon¡a, megafon¡a, telegraf¡a y televisi¢n en circuito cerrado
5% 10% 10 20
d) De pesada
d) De pesagem
d) De pesaje
4% 8% 12 25
e) Senyalitzaci¢ d'infraestructures de transport sobre rails, carrils i cable, de vials i aparcaments
e) Sinaliza‡om de infraestruturas de transporte sobre rais, carriis e cabo, de vias e estacionamento
e) Se¤alizaci¢n de infraestructuras de transporte sobre ra¡les, carriles y cable, de viales y aparcamientos
6% 12% 8 18
f) De control i mesura
f) De control e medida
f) De control y medida
6% 12% 8 18
g) Seguretat, detecci¢ i extinci¢ d'incendis
g) Seguridade, detec‡om e extin‡om de incˆndios
g) Seguridad, detecci¢n y extinci¢n de incendios
3. Elements de transport:
3. Elementos de transporte:
3. Elementos de transporte:
a) Intern. Equips de c…rrega, desc…rrega i altre transport intern (excepte construcci¢ i mineria):
a) Interno. Equipas de carga, descarga e demais transporte interno (excepto constru‡om e minaria):
a) Interno. Equipos de carga, descarga y dem s transporte interno (excepto construcci¢n y miner¡a):
6% 12% 8 18
Carretons transportadors, grues, pales carregadores, cabrestants i altres equips de transport
Carretilhas transportadoras, gruas, p s cargadoras, cabrestantes e outros equipas de transporte
Carretillas transportadoras, gr£as, palas cargadoras, cabrestantes y otros equipos de transporte
5% 10% 10 20
Ascensors i elevadors
Ascensores e elevadores
Ascensores y elevadores
6% 12% 8 18
Escales mec…niques
Escaleiras mec nicas
Escaleras mec nicas
3% 6% 17 34
Gavarres, g…nguils i instalúlacions de c…rrega i desc…rrega en embarcadors
Gabarras, gƒnguiles e instala‡ons de carga e descarga em embarcadoiros
Gabarras, g nguiles e instalaciones de carga y descarga en embarcaderos
3% 7% 14 30
Locomotores i equips de tracci¢
Locomotoras e equipas de trac‡om
Locomotoras y equipos de tracci¢n
4% 8% 12 25
Vagons, motovagonetes, carros, remolcs i bolquets
Vagons, motovagonetas, carros, reboques e basculantes
Vagones, motovagonetas, carros, remolques y volquetes
b) Extern (excepte sector de transport):
b) Externo (excepto sector de transporte):
b) Externo (excepto sector de transporte):
7% 16% 6 14
Autom•bils de turisme
Autom¢veis de turismo
Autom¢viles de turismo
7% 16% 6 14
Autobusos i microbusos de servei privat
Autobuses e microbuses de servi‡o privado
Autobuses y microbuses de servicio privado
Autocamions de servei privat:
Autocamions de servi‡o privado:
Autocamiones de servicio privado:
8% 18% 6 12
- Frigor¡fics
- Frigor¡ficos
- Frigor¡ficos
7% 16% 6 14
- Resta
- Resto
- Resto
Furgonetes i camions lleugers (de menys de quatre tones):
Furgonetas e camions ligeiros (de menos de quatro toneladas):
Furgonetas y camiones ligeros (de menos de cuatro toneladas):
8% 18% 6 12
- Frigor¡fics
- Frigor¡ficos
- Frigor¡ficos
7% 16% 6 14
- Resta
- Resto
- Resto
7% 16% 6 14
Motocarros, tricicles, motocicletes de distribuci¢
Motocarros, triciclos, motocicletas de distribui‡om
Motocarros, triciclos, motocicletas de distribuci¢n
5% 10% 10 20
Remolcs
Reboques
Remolques
4% 8% 12 25
Contenidors
Contentores
Contenedores
4. Mobiliari i estris:
4. Mobil rio e utens¡lios:
4. Mobiliario y enseres:
5% 10% 10 20
a) Mobiliari, estris i altres equips d'oficina (exclosos els de tractament inform…tic per ordinador)
a) Mobil rio, utens¡lios e demais equipas de oficina (exclu¡dos os de tratamento inform tico por computador)
a) Mobiliario, enseres y dem s equipos de oficina (excluidos los de tratamiento inform tico por ordenador)
7% 15% 7 14
b) M…quines copiadores i reproductores, equips de dibuix industrial i comercial
b) M quinas copiadoras e reprodutoras, equipas de debuxo industrial e comercial
b) M quinas copiadoras y reproductoras, equipos de dibujo industrial y comercial
5. Estris, eines i motllos:
5. éteis, ferramentas e moldes:
5. étiles, herramientas y moldes:
12% 30% 3 8
a) Eines i estris
a) Ferramentas e £teis
a) Herramientas y £tiles
12% 25% 4 8
b) Motllos, estampes i matrius
b) Moldes, estampas e matrizes
b) Moldes, estampas y matrices
17% 33% 3 6
c) Pl…nols i models
c) Planos e modelos
c) Planos y modelos
12% 25% 4 8
6. Equips per a tractament de la informaci¢
6. Equipas para tratamento da informa‡om
6. Equipos para tratamiento de la informaci¢n
17% 33% 3 6
7. Sistemes i programes inform…tics
7. Sistemas e programas inform ticos
7. Sistemas y programas inform ticos
7% 15% 7 14
8. Equips electr•nics diferenciats destinats a l'automatitzaci¢, la regulaci¢ i supervisi¢ de m…quines, processos industrials, comercials i de serveis (les m…quines i els elements afectes als esmentats processos s'amortitzen d'acord amb el coeficient i per¡ode que espec¡ficament els correspongui)
8. Equipas electr¢nicos diferenciadas destinadas … automatiza‡om, regula‡om e supervisom de m quinas, processos industriais, comerciais e de servi‡os (as m quinas e elementos afectos aos citados processos amortizar m-se de acordo co coeficiente e per¡odo que especificamente lhes corresponda)
8. Equipos electr¢nicos diferenciados destinados a la automatizaci¢n, regulaci¢n y supervisi¢n de m quinas, procesos industriales, comerciales y de servicios (las m quinas y elementos afectos a los citados procesos se amortizar n de acuerdo con el coeficiente y per¡odo que espec¡ficamente les corresponda)
6% 12% 8 18
9. Equips de manteniment
9. Equipas de manuten‡om
9. Equipos de mantenimiento
7% 15% 7 14
10. Equips de laboratori i assajos
10. Equipas de laborat¢rio e ensaios
10. Equipos de laboratorio y ensayos
7% 15% 7 14
11. Vehicles teledirigits per a usos industrials
11. Ve¡culos teledirigidos para usos industriais
11. Veh¡culos teledirigidos para usos industriales
4% 8% 12 25
12. Centrals de cogeneraci¢ de producci¢ d'energia elŠctrica
12. Centrais de cogera‡om de produ‡om de energia el‚ctrica
12. Centrales de cogeneraci¢n de producci¢n de energ¡a el‚ctrica