LLEI 35/2006, de 28 de novembre, de l'impost sobre la renda de les persones f¡siques i de modificaci¢ parcial de les lleis dels impostos sobre societats, sobre la renda de no residents i sobre el patrimoni. (BOE 29/11/2006)

TÖTOL III

Determinaci¢ de la renda sotmesa a gravamen

CAPÖTOL II

Definici¢ i determinaci¢ de la renda gravable

SECCIà 2a RENDIMENTS DEL CAPITAL

Subsecci¢ 1a Rendiments del capital immobiliari

Article 22. Rendiments ¡ntegres del capital immobiliari.

 1. Tenen la consideraci¢ de rendiments ¡ntegres procedents de la titularitat de b‚ns immobles r£stics i urbans o de drets reals que recaiguin sobre aquests, tots els que derivin de l'arrendament o de la constituci¢ o cessi¢ de drets o facultats d'£s o gaudi sobre aquells, sigui quina sigui la seva denominaci¢ o naturalesa.

 2. Es computa com a rendiment ¡ntegre l'import que per tots els conceptes hagi de satisfer l'adquirent, cessionari, arrendatari o subarrendatari, incl•s, si s'escau, el corresponent a tots els b‚ns cedits amb l'immoble i excl•s l'impost sobre el valor afegit o, si s'escau, l'impost general indirecte canari.

Article 23. Despeses dedu‹bles i reduccions.

 1. Per determinar el rendiment net, es dedueixen dels rendiments ¡ntegres les despeses segents:

  1. Totes les despeses necess…ries per a l'obtenci¢ dels rendiments. Es consideren despeses necess…ries per a l'obtenci¢ dels rendiments, entre altres, les segents:

   1. Els interessos dels capitals aliens invertits en l'adquisici¢ o millora del b‚, dret o facultat d'£s i gaudi del qual procedeixin els rendiments, i altres despeses de finan‡ament, aix¡ com les despeses de reparaci¢ i conservaci¢ de l'immoble. L'import total a deduir per aquestes despeses no pot excedir, per a cada b‚ o dret, la quantia dels rendiments ¡ntegres obtinguts. L'exc‚s es pot deduir en els quatre anys segents d'acord amb el que assenyala aquest n£mero 1r.

   2. Els tributs i rec…rrecs no estatals, aix¡ com les taxes i rec…rrecs estatals, sigui quina sigui la seva denominaci¢, sempre que incideixin sobre els rendiments computats o sobre el b‚ o dret productor d'aquells i no tinguin car…cter sancionador.

   3. Els saldos de cobrament dubt¢s en les condicions que s'estableixin per reglament.

   4. Les quantitats meritades per tercers com a conseqŠncia de serveis personals.

  2. Les quantitats destinades a l'amortitzaci¢ de l'immoble i dels altres b‚ns cedits amb aquest, sempre que responguin a la seva depreciaci¢ efectiva, en les condicions que per reglament es determinin. Si es tracta d'immobles, s'ent‚n que l'amortitzaci¢ compleix el requisit d'efectivitat si no excedeix del resultat d'aplicar el 3 per cent sobre el m‚s gran dels valors segents: el cost d'adquisici¢ satisfet o el valor cadastral, sense incloure el valor del s•l.

  En el sup•sit de rendiments derivats de la titularitat d'un dret o facultat d'£s o gaudi, ‚s igualment dedu‹ble en concepte de depreciaci¢, amb el l¡mit dels rendiments ¡ntegres, la part proporcional del valor d'adquisici¢ satisfet, en les condicions que es determinin per reglament.

  1. En els sup•sits d'arrendament de b‚ns immobles destinats a habitatge, el rendiment net calculat d'acord amb el que disposa l'apartat anterior, es redueix en un 50 per cent. Si es tracta de rendiments nets positius, la reducci¢ nom‚s ‚s aplicable respecte dels rendiments declarats pel contribuent.

  2. La reducci¢ esmentada ‚s del 100 per cent, quan l'arrendatari tingui una edat compresa entre 18 i 35 anys i uns rendiments nets del treball o d'activitats econ•miques en el per¡ode impositiu superiors a l'indicador p£blic de renda d'efectes m£ltiples.

   L'arrendatari ha de comunicar anualment a l'arrendador, de la manera que es determini per reglament, el compliment d'aquests requisits.

   Quan hi hagi diversos arrendataris d'un mateix habitatge, aquesta reducci¢ s'aplica sobre la part del rendiment net que proporcionalment correspongui als arrendataris que compleixin els requisits que preveu aquest n£mero 2n.

  1. En els sup•sits d'arrendament de b‚ns immobles destinats a habitatge, el rendiment net calculat d'acord amb el que disposa l'apartat anterior es redueix en un 60 per cent. Si es tracta de rendiments nets positius, la reducci¢ nom‚s ‚s aplicable respecte dels rendiments declarats pel contribuent.

  2. Aquesta reducci¢ ‚s del 100 per cent quan l'arrendatari tingui una edat compresa entre 18 i 30 anys i uns rendiments nets del treball o d'activitats econ•miques en el per¡ode impositiu superiors a l'indicador p£blic de renda d'efectes m£ltiples.

   L'arrendatari ha de comunicar anualment a l'arrendador, en la forma que es determini per reglament, el compliment d'aquests requisits.

   Quan hi hagi diversos arrendataris d'un mateix habitatge, aquesta reducci¢ s'ha d'aplicar sobre la part del rendiment net que proporcionalment correspongui als arrendataris que compleixin els requisits que preveu aquest n£mero 2n.

 2. Els rendiments nets amb un per¡ode de generaci¢ superior a dos anys, aix¡ com els que per reglament es qualifiquin d'obtinguts de manera not•riament irregular en el temps, es redueixen en un 40 per cent.

  El c•mput del per¡ode de generaci¢, en cas que aquests rendiments es cobrin de forma fraccionada, ha de tenir en compte el nombre d'anys de fraccionament, en els termes que s'estableixin per reglament.

Disposici¢ transit•ria dinovena. Reducci¢ per arrendaments procedents de contractes anteriors a l'1 de gener de 2011.

Als efectes de l'aplicaci¢ de la reducci¢ del 100 per 100 que preveu el n£mero 2n de l'article 23.2 d'aquesta Llei, l'edat de l'arrendatari s'amplia fins a la data en quŠ compleixi 35 anys quan el contracte d'arrendament s'hagi subscrit abans de l'1 de gener de 2011 amb l'esmentat arrendatari.


REIAL DECRET 439/2007, de 30 de mar‡, pel qual s'aprova el Reglament de l'impost sobre la renda de les persones f¡siques i es modifica el Reglament de plans i fons de pensions, aprovat pel Reial decret 304/2004, de 20 de febrer. (BOE 78 de 31-3-2007)

TÖTOL II

Determinaci¢ de la capacitat econ•mica sotmesa a gravamen

CAPÖTOL II

Definici¢ i determinaci¢ de la renda gravable

SECCIà 2a RENDIMENTS DEL CAPITAL

Subsecci¢ 1a Rendiments del capital immobiliari

Article 16. Reducci¢ per arrendament d'habitatge.

 1. Als efectes de l'aplicaci¢ de la reducci¢ que preveu el n£mero 2n de l'article 23.2 de la Llei de l'impost, l'arrendatari ha de presentar a l'arrendador, abans de 31 de mar‡ de l'exercici segent a aquell en quŠ hagi de tenir efectes, una comunicaci¢ amb el contingut segent:

  1. Nom, cognoms, domicili fiscal i n£mero d'identificaci¢ fiscal de l'arrendatari.

  2. ReferŠncia cadastral, o si no n'hi ha, adre‡a completa de l'immoble arrendat objecte de la present comunicaci¢ que va constituir el seu habitatge en el per¡ode impositiu anterior.

  3. Manifestaci¢ de tenir una edat compresa entre els 18 i 35 anys durant tot el per¡ode impositiu anterior o durant part d'aquest, indicant en aquest £ltim cas el nombre de dies en quŠ va complir aquest requisit.

  4. Manifestaci¢ d'haver obtingut durant el per¡ode impositiu anterior uns rendiments nets del treball i d'activitats econ•miques superiors a l'indicador p£blic de renda d'efectes m£ltiples.

  5. Data i signatura de l'arrendatari.

  6. Identificaci¢ de la persona o entitat destinat…ria de la comunicaci¢.

  En tot cas, l'arrendador est… obligat a conservar la comunicaci¢ degudament signada.

 2. No ‚s aplicable l'increment de la reducci¢ prevista al n£mero 2n de l'article 23.2 de la Llei de l'impost en el sup•sit que el rendiment net derivat de l'immoble o dret sigui negatiu.

Nota: AtŠs que en el cas d'una propietat indivisa o en rŠgim vertical no es poden segregar les despeses per departament, el rendiment net referit a l'article 23.2 de la llei corresponent a les vivendes es calcula prorratejant-ne el total segons la proporci¢ de lloguers girats de vivendes respecte dels totals.