FITXA DE SOLúLICITUD

Marqueu una d'aquestes opcions:

Solúlicitud d'alta
Solúlicitud de variaci¢

Cas de ser una variaci¢, indiqueu nom‚s les dades que canvi‹n.

COMUNITAT DE PROPIETARIS
N.I.F.
ADRE€A
CODI POSTAL
POBLACIà

UBICACIà DEL FITXER (1)
N.I.F.
NOM
ADRE€A
CODI POSTAL
POBLACIà

Feu una transferŠncia al compte 3025-0001-19-1433062701, indicant-hi a observacions l'adre‡a de la comunitat, per un import de:

Import: 40 € primera inscripci¢ 20 € socis AVV
10 € variaci¢ dades 5 € socis AVV

Envieu aquest full i el comprovant de la transferŠncia al fax 93 411 2609 o al correu electr•nic info@sima.cat. Recordeu d'enviar-nos tamb‚ l'£ltim rebut de l'Associaci¢ de Ve‹ns, si hi ha algun copropietari que en sigui soci, perquŠ us apliquem el descompte que us correspon.

Per a qualsevol consulta, contacteu al fax o al correu electr•nic citats o als telŠfons 93 490 1214 o 609 76 8727 (de 10 a 14 i de 17 a 20 de dilluns a divendres).

FIRMAT: (data, nom i NIF president comunitat)


(1) Lloc on es troben les dades f¡sicament. Si teniu Administrador, NIF, nom i adre‡a del seu despatx.

Les dades que ens faciliteu seran desades en un registre d'activitat per• en cap cas ser… usat com a base de dades per remetre cap mena de comunicaci¢ no solúlicitada, ni es comerciar…, cedir…, transferir…, comunicar… o compartir… aquesta informaci¢ amb cap persona f¡sica o jur¡dica de nacionalitat espanyola o estrangera.

En compliment de l'article 5 de la llei 15/1999, les dades de car…cter personal que consten en aquesta solúlicitud es comunicaran a l'AgŠncia de Proteci¢ de Dades, qui les inclour… en el fitxer de nom "Registre general protecci¢ dades".