FULL OFICIAL DE QUEIXA/RECLAMACIà/DENéNCIA


ATENCIà: Llegiu les instruccions abans d'emplenar el full
1.- Identificaci¢ de l'establiment
Dia dels fets Hora Establiment
Adre‡a Poblaci¢ Codi postal
(NIF/CIF)
Nom de l'empresa o ra¢ social CIF
TelŠfon Adre‡a electr•nica
2.- Dades de la persona consumidora
Nom i cognoms DNI
Adre‡a Poblaci¢ Codi postal
Pa¡s TelŠfon Adre‡a electr•nica
Autoritzo les comunicacions per mitjans electr•nics
3.- Fets de la queixa/reclamaci¢/den£ncia
4.- Petici¢ de la persona consumidora
5.- Documents que s'adjunten (factures, contractes, publicitat, etc.)
a) b) c)
Altres
6.- Observacions de l'establiment
El consumidor/a o usuari/…ria L'establiment
Lloc i data Lloc i data
Per assessorar-vos sobre consum, truqueu al
012
gencat.cat

INSTRUCCIONS
1. QuŠ ‚s el full de queixa/reclamaci¢/den£ncia?
s un mitj… que l'AgŠncia Catalana del Consum, conjuntament amb els establiments, posa a disposici¢ de les persones consumidores perquŠ puguin presentar queixes, reclamacions i den£ncies relatives a incidŠncies, esdeveniments o circumst…ncies que afectin el funcionament normal de la relaci¢ de consum.

2. QuŠ heu de fer un cop emplenat el full?
Heu de conservar l'"Exemplar per a la persona consumidora" i lliurar o trametre l'"Exemplar per a l'establiment" a l'empresari o empres…ria, el qual est… obligat a garantir que tingueu const…ncia de la presentaci¢ i a donar resposta a la queixa/reclamaci¢/den£ncia al m‚s aviat possible i, en qualsevol cas, en el Termini m…xim d'1 mes des que es presenta.

3. Com heu de tramitar el full?
Si la queixa/reclamaci¢/den£ncia no s'ha resolt de manera satisfact•ria durant el termini d'1 mes, heu d'adre‡ar l'"Exemplar per a l'organisme habilitat" a un d'aquests organismes (servei p£blic de consum, colúlegi professional, organitzaci¢ de persones consumidores...) amb c•pia de la documentaci¢ justificativa de la vostra petici¢ (factures, contractes...). En cas que us decidiu per un servei p£blic de consum heu d'adre‡ar-vos:
  1. Al servei p£blic de consum del vostre domicili (oficina municipal d'informaci¢ al consumidor).
  2. Al servei p£blic de consum supramunicipal que escaigui (p. ex., l'oficina comarcal d'informaci¢ al consumidor), si al vostre municipi no hi ha cap servei p£blic de consum.
  3. A l'AgŠncia Catalana del Consum, si no hi ha cap servei p£blic de consum supramunicipal.
Per a m‚s informaci¢ i consulta de les adreces dels serveis p£blics de consum, truqueu al TelŠfon d'Atenci¢ Ciutadana 012 o 902 400 012 (si truqueu des de fora de Catalunya) o entreu a www.consum.cat.

4. Quina actuaci¢ ha de dur a terme l'organisme habilitat competent?
Pot iniciar d'ofici les actuacions oportunes, tenint en compte la vostra petici¢ i/o l'interŠs general. En qualsevol cas, ha de justificar la recepci¢ del full de queixa/reclamaci¢/den£ncia i ha d'informar-vos de la tramitaci¢ seguida.
Aix¡ mateix, us ha d'informar que hi ha un fitxer o tractament de dades personals amb la finalitat de gestionar la queixa, reclamaci¢ o den£ncia, i de la forma en quŠ podeu exercir els drets d'acc‚s, rectificaci¢, cancelúlaci¢ i oposici¢, d'acord amb l'article 5 de la Llei org…nica 15/1999, de 13 de desembre, de protecci¢ de dades de car…cter personal.