<<Index

SEPA plusEls darrers dies, algunes caixes d'estalvis han estat enviant informaci¢ sobre un suposat format nou de les normes SEPA, conegut com a AEB 19-14 PLUS.

Aquest quadern no ‚s normatiu ni s'ajusta al llibre de normes de l'EPC (Consell Europeu de Pagaments) i nom‚s ser… admŠs per algunes entitats adherides a la Confederaci¢ Espanyola de Caixes d'Estalvi, actualment CECABANK. Les entitats no adherides a CECABANK, per ra¢ de ser bancs o per ra¢ de ser extraestatals, no l'admetran en cap cas.

Si s'envien els fitxers de c…rrecs amb aquest format particular, l'entitat banc…ria del creditor l'adaptar… al format SEPA normatiu, n'extraur… la informaci¢ continguda al camp de concepte ampliat (640 car…cters en comptes dels 140 normatius) i la posar… a disposici¢ del pagador en una p…gina web perquŠ hi pugui accedir, descarregar-se-la i imprimir-la. L'adre‡a web on consultar el detall del c…rrec la informar… en els 140 car…cters que disposa el format SEPA normalitzat per a comunicar el concepte. En cap cas el pagador rebr… el detall en paper i aquest detall tampoc no arribar… a la seva entitat.

De moment i per la informaci¢ que ens ha facilitat l'£nica entitat que afirma estar-hi treballant, Catalunya Caixa, el servei ser… gratu‹t.

Aquest format, quan estigui i si mai est… disponible a la vostra entitat banc…ria, podreu optar-hi solúlicitant-nos l'adaptaci¢ del programa al format SEPA modificat. Podeu requerir tamb‚ que, segons l'entitat on s'abonin les domiciliacions, se us generi un fitxer SEPA normalitzat o un de particular.

SEPA plusOs £ltimos dias, algumas caixas de aforros tˆm estado enviando informa‡om sobre un suposto formato novo das normas SEPA, conhecido como AEB 19-14 PLUS.

Este quaderno nom ‚ normativo nem ajusta-se ao livro de normas do EPC (Conselho Europeu de Pagos) e s¢ ser  admitido por algumas entidades aderidas … Confedera‡om Espanhola de Caixas de Aforro, actualmente CECABANK. As entidades nom aderidas a CECABANK, por razom de ser bancos o por razom de ser extraestatais, nom o admitiram em nengum caso.

Se enviam-se os ficheiros de cargos com este formato particular, a entidade banc ria o adaptar  ao formato SEPA normativo, extrair  a informa‡om contida no campo de conceito ampliado (640 caracteres em lugar dos 140 normativos) e por -lha a disposi‡om do pagador nuna p gina web para que poda aceder, descarregar-se-lha e imprim¡-lha. A direc‡om web onde consultar o detalhe do cargo a informar  nos 140 caracteres que dispom o formato SEPA normalizado para comunicar o conceito. Em nengum caso o pagador receber  o detalhe em papel e este detalhe tampouco chegar  … sua entidade.

De momento e pela informa‡om que facilitou-nos a £nica entidade que afirma estar trabalhando, Catalunya Caixa, o servi‡o ser  gratuito.

Este formato, quando esteja e se nunca est  dispon¡vel na sua entidade banc ria, poder  optar solicitando-nos a adapta‡om do programa ao formato SEPA modificado. Pode requerir tamb‚m que, segundo a entidade onde abonem-se as domicilia‡ons, gere-se-lhe um ficheiro SEPA normalizado ou um de particular.

SEPA plusEs darrŠrs dies, qualqu'ues caishes d'estauvis an estat enviant informacion sus un supausat format nau des n•rmes SEPA, coneishut coma AEB 19-14 PLUS.

Aguest quadern non ei normatiu ne s'ajuste ath libre de n•rmes der EPC (Conselh EuropŠu de Pagaments) e sonque ser… admetut per qualqu'ues entitats aderides ara Confederacion Espanhola de Caishes d'Estauvi, actualament CECABANK. Es entitats non aderides a CECABANK, per rason d'Šster bancs o per rason d'Šster extraestataus, non l'admeter…n en cap cas.

Se s'envien es fichŠrs de cargues damb aguest format particular, era entitat banc…ria l'adaptar… ath format SEPA normatiu, n'extraur… era informacion contenguda ath camp de concŠpte agranit (640 caracters en compdes des 140 normatius) e era posar… a disposicion deth pagador en ua pagina web pr'amor que i pogue accedir, descargar-se-la e imprimir-la. Era adre‡a web on consultar eth detalh deth cargue l'informar… enes 140 caracters que dispausa eth format SEPA normalizat ent… comunicar eth concŠpte. En cap cas eth pagador receber… eth detalh en papŠr e aguest detalh tampauc non arribar… ara sua entitat.

De moment e pera informacion que nos a facilitat era unica entitat qu'afirme Šster-i trabalhant, Catalunya Caixa, eth servici ser… gratu‹t.

Aguest format, quan estongue e se jamŠs ei disponible ara v•sta entitat banc…ria, poderatz optar-i sollicitant-nos era adaptacion deth programa ath format SEPA modificat. Podetz requerir tanben que, segontes era entitat on s'abonen es domiciliacions, se vos genere un fichŠr SEPA normalizat o un de particular.

SEPA plusLos £ltimos dias, algunas cajas de ahorros han estado enviando informaci¢n sobre un supuesto formato nuevo de las normas SEPA, conocido como AEB 19-14 PLUS.

Este cuaderno no es normativo ni se ajusta al libro de normas del EPC (Consejo Europeo de Pagos) y s¢lo ser  admitido por algunas entidades adheridas a la Confederaci¢n Espa¤ola de Cajas de Ahorro, actualmente CECABANK. Las entidades no adheridas a CECABANK, por raz¢n de ser bancos o por raz¢n de ser extraestatales, no lo admitir n en ning£n caso.

Si se env¡an los ficheros de cargos con este formato particular, la entidad bancaria lo adaptar  al formato SEPA normativo, extraer  la informaci¢n contenida en el campo de concepto ampliado (640 caracteres en lugar de los 140 normativos) y la pondr  a disposici¢n del pagador en una p gina web para que pueda acceder, descarg rsela y imprimirla. La direcci¢n web donde consultar el detalle del cargo la informar  en los 140 caracteres que dispone el formato SEPA normalizado para comunicar el concepto. En ning£n caso el pagador recibir  el detalle en papel y este detalle tampoco llegar  a su entidad.

De momento y por la informaci¢n que nos ha facilitado la £nica entidad que afirma estar trabajando, Catalunya Caixa, el servicio ser  gratuito.

Este formato, cuando est‚ y si nunca est… disponible en su entidad bancaria, podr  optar solicit ndonos la adaptaci¢n del programa al formato SEPA modificado. Puede requerir tambi‚n que, seg£n la entidad donde se abonen las domiciliaciones, se le genere un fichero SEPA normalizado o uno de particular.
16/4/2014