<<Index

Rebuts SEPAA partir del pr•xim febrer i despr‚s de m‚s de sis anys d'endarreriment s'implantar… el SEPA (espai £nic de pagaments en euro) a la Uni¢ Europea i a alguns pa‹sos m‚s.

La pertinen‡a a aquest espai significa que es poden ordenar c…rrecs i abonaments a comptes corrents de qualsevol banc que operi en aquests pa‹sos, tal com fins ara es fa amb els comptes corrents estatals.

Una de les conseqŠncies ‚s que els suports que es remeten als bancs amb els c…rrecs o els abonaments canvia de format (s¢n els fitxers .E19 que veieu que se us generen de fa anys). L'altra conseqŠncia ‚s que les ordres de domiciliaci¢ deixen de seguir el fullet 50 de l'AEB i han de ser conformes als requisits exigits pel llibre de normes SEPA de l'EPC (consell europeu de pagaments).

A m‚s, s'institueixen dues menes de domiciliacions: la domiciliaci¢ nuclear i la domiciliaci¢ entre empreses.

La domiciliaci¢ entre empreses implica que el pagador no pot ordenar la devoluci¢ per cap motiu que no sigui la manca d'autoritzaci¢ i, per tant, els motius de devoluci¢ es redueixen a la insuficiŠncia de fons i a la incorrecci¢ del n£mero de compte. Aix• vol dir que el termini de devoluci¢ queda en entre dos i tres dies h…bils.

La domiciliaci¢ entre empreses nom‚s es pot donar quan tant l'ordenant com el pagador desenvolupen una activitat empresarial (aut•noms inclosos), els dos bancs interventors estan adherits a l'esquema SEPA B2B i el pagador accepta volunt…riament que els c…rrecs se li girin per aquest esquema. En qualsevol altre cas, s'aplicar… la domiciliaci¢ nuclear.

La domiciliaci¢ nuclear implica que el pagador pot ordenar la devoluci¢ dins de les vuit setmanes naturals des de la data de c…rrec.

La domiciliaci¢ nuclear ha de signar-la el pagador i ha de restar en possessi¢ de l'ordenant. A l'Estat, a m‚s, ‚s convenient que el banc pagador tingui tamb‚ una comunicaci¢ segons el format estipulat al fullet 50 de l'AEB, mentre no s'acabi d'implantar el nou sistema.

Les ordres de c…rrec no domiciliades tenen un termini de devoluci¢ de 13 mesos.

Les domiciliacions, nuclears i entre empreses, tenen una caducitat de 36 mesos des de l'£ltima ordre de c…rrec. Poden ser revocades en qualsevol moment pel pagador. En cas de canvi de banc o de compte corrent, no cal signar una altra domiciliaci¢.

Els fitxers amb els c…rrecs s'han de lliurar al banc entre 14 i 5 dies abans del venciment. Si nom‚s contenen c…rrecs successius (que no s¢n el primer) es poden lliurar fins 2 dies abans i, si nom‚s contenen c…rrecs entre empreses, 1 dia abans.

Teniu a la vostra disposici¢ aquesta nova domiciliaci¢ a la p…gina web de SIMA sl. Els usuaris de la versi¢ professional, a m‚s, la teniu tamb‚ a cada gesti¢.

Restem a l'espera, des del maig del 2010, que s'aprovi l'esquema SEPA d'import fix que, suposadament, aportar… als c…rrecs peri•dics la doble seguretat de quŠ l'import no estar… al lliure albir de l'ordenant i de quŠ el pagador no podr… ordenar-ne la devoluci¢.

Recibos SEPAA partir do pr¢ximo fevereiro e despois de mais de seis anos de atraso implantar -se o SEPA (espa‡o £nico de pagos em euro) na Uniom Europeia e nalguns paises mais.

A perten‡a a este espa‡o significa que podem-se ordenar cargos e abonos a contas correntes de qualquer banco que opere em estos paises, tal como at‚ agora fai-se coas contas correntes estatais.

Umha das consequˆncias ‚ que os suportes que remetem-se aos bancos cos cargos ou os abonos muda de formato (som os ficheiros .E19 que vˆ que geram-se-lhe de fai anos). A outra consequˆncia ‚ que as ordens de domicilia‡om deixam de seguir o folheto 50 da AEB e devem ser conformes aos requisitos exigidos pelo livro de normas SEPA do EPC (conselho europeu de pagos).

Ademais, instituem-se dous tipos de domicilia‡ons: a domicilia‡om nuclear e a domicilia‡om entre empresas.

A domicilia‡om entre empreses implica que o pagador nom pode ordenar a devolu‡om por nengum motivo que nom seja a falta de autoriza‡om e, por tanto, os motivos de devolu‡om reduzem-se … insuficiˆncia de fundos e … incorrec‡om do n£mero de conta. Isso quer dizer que o prazo de devolu‡om queda em entre dous e trˆs dias h biles.

A domicilia‡om entre empresas s¢ pode-se dar quando tanto o ordenante como o pagador desenvolvem umha actividade empresarial (aut¢nomos inclu¡dos), os dous bancos interventores estam aderidos ao esquema SEPA B2B e o pagador aceita volunt riamente que os cargos girem-se-lhe por este esquema. Em qualquer outro caso, aplicar -se a domicilia‡om nuclear.

A domicilia‡om nuclear implica que o pagador pode ordenar a devolu‡om dentro das oito semanas naturais desde a data de cargo.

A domicilia‡om nuclear deve assinar-a o pagador e deve quedar em possessom do ordenante. No Estado, ademais, ‚ conveniente que o banco pagador tenha tamb‚m umha comunica‡om segundo o formato estipulado no folheto 50 da AEB, mentres nom se acabe de implantar o novo sistema.

As ordens de cargo nom domiciliadas tenhem um prazo de devolu‡om de 13 meses.

As domicilia‡ons, nucleares e entre empresas, tenhem umha caducidade de 36 meses desde a £ltima ordem de cargo e podem ser revocadas em qualquer momento pelo pagador. Em caso de mudan‡a de banco ou de conta corrente, nom ‚ necess rio assinar outra domicilia‡om.

Os ficheiros cos cargos devem-se entregar ao banco entre 14 e 5 dias antes do vencimento. Se s¢ contenhem cargos sucessivos (que nom som o primeiro) podem-se entregar at‚ 2 dias antes e, se s¢ contenhem cargos entre empresas, 1 dia antes.

Tem … sua disposi‡om esta nova domicilia‡om na p gina web de SIMA sl. Os usu rios da versom profissional, ademais, a tenhem tamb‚m em cada gestom.

Restamos … espera, desde o maio do 2010, que aprove-se o esquema SEPA de importe fixo que, supostamente, aportar  aos cargos peri¢dicos a doble seguridade de que o importe nom estar  ao livre alvedrio do ordenante e de que o pagador nom poder  ordenar a devolu‡om.

Recebudi SEPAA compdar deth pr•plŠu hereuŠr e demp£s de mŠs de sies ans d'endarrieratge s'implantar… eth SEPA (espaci unic de pagaments en Šuro) ara Union EuropŠa e en bŠri pa‹si mŠs.

Era pertenen‡a ad aguest espaci signifique que se p•den ordenar cargues e abonatges a compdes corrents de quinsevolh banc qu'opŠre en aguesti pa‹si, tau coma enquia ara se hŠ damb es compdes corrents estataus.

Ua des conseq‚ncies ei qu'es sup•rts que se remeten as bancs damb es cargues o es abonatges c…mbie de format (son es fichŠrs .E19 que vedetz que se vos genŠren de hŠ ans). Era auta conseq‚ncia ei qu'es ordes de domiciliacion quiten de seguir eth fulhet 50 dera AEB e an d'Šster conformes as requisits exigidi peth libre de n•rmes SEPA der EPC (conselh europŠu de pagaments).

Ath del…, s'institu‹ssen dues s•rtes de domiciliacions: era domiciliacion nucleara e era domiciliacion entre empreses.

Era domiciliacion entre empreses implique qu'eth pagador non p•t ordenar era devolucion per cap motiu que non sigue era manca d'autorizacion e, donques, es motius de devolucion se redusissen ara desbastan‡a de hons e ara incorreccion deth numŠro de compde. A‡• v• d¡der qu'eth termini de devolucion demore en entre dus e tres dies abils.

Era domiciliacion entre empreses sonque se p•t dar quan tant er ordenant coma eth pagador desvol•pen ua activitat empresariau (auton•ms includidi), es dus bancs intervenents son aderidi ar esquŠma SEPA B2B e eth pagador accŠpte volont…riament qu'es cargues se li viren per aguest esquŠma. En quinsevolh aute cas, s'aplicar… era domiciliacion nucleara.

Era domiciliacion nucleara implique qu'eth pagador p•t ordenar era devolucion laguens des ueit setmanes naturaus demp£s dera data de cargue.

Era domiciliacion nucleara a de signar-la eth pagador e a de restar en possession der ordenant. En Estat, ath del…, ei convenent qu'eth banc pagador age tanben ua comunicacion segontes eth format estipulat ath fulhet 50 dera AEB, mentre non s'acabe d'implantar eth nau sistŠma.

Es ordes de cargue non domiciliades an un termini de devolucion de 13 mesi.

Es domiciliacions, nuclearas e entre empreses, an ua caducitat de 36 mesi des dera ultima orde de cargue e p•den Šster revocades en quinsevolh moment peth pagador. En cas de cambi de banc o de compde corrent, non cal signar ua auta domiciliacion.

Es fichŠrs damb es cargues s'an de liurar ath banc entre 14 e 5 dies abantes deth tŠrme. Se sonque contien cargues successius (que non son eth prumŠr) se p•den liurar fins 2 dies abantes e, se sonque contien cargues entre empreses, 1 dia abantes.

Auetz ara v•sta disposicion aguesta naua domiciliacion ara pagina web de SIMA sl. Es usatgers dera version professionau, ath del…, a auetz tanben a cada gestion.

Restam ara demora, des de mai deth 2010, que s'apr•ve er esquŠma SEPA d'imp•rt fix que, supausadaments, aportar… as cargues periodics era dobla seguretat qu'er imp•rt non ser… ath liure albire der ordenant e qu'eth pagador non poder… ordenar-ne era devolucion.

Recibos SEPAA partir del pr¢ximo febrero y despu‚s de m s de seis a¤os de atraso se implantar  el SEPA (espacio £nico de pagos en euro) en la Uni¢n Europea y en algunos pa¡ses m s.

La pertenencia a este espacio significa que se pueden ordenar cargos y abonos a cuentas corrientes de cualquier banco que opere en estos pa¡ses, tal como hasta ahora se hace con las cuentas corrientes estatales.

Una de las consecuencias es que los soportes que se remiten a los bancos con los cargos o los abonos cambia de formato (son los ficheros .E19 que ve que se le generan de hace a¤os). La otra consecuencia es que las ordenes de domiciliaci¢n dejan de seguir el folleto 50 de la AEB y han de ser conformes a los requisitos exigidos por el libro de normas SEPA del EPC (consejo europeo de pagos).

Adem s, se instituyen dos tipos de domiciliaciones: la domiciliaci¢n nuclear y la domiciliaci¢n entre empresas.

La domiciliaci¢n entre empresas implica que el pagador no puede ordenar la devoluci¢n por ning£n motivo que no sea la falta de autorizaci¢n y, por tanto, los motivos de devoluci¢n se reducen a la insuficiencia de fondos y a la incorrecci¢n del n£mero de cuenta. Esto quiere decir que el plazo de devoluci¢n queda en entre dos y tres d¡as h biles.

La domiciliaci¢n entre empresas s¢lo se puede dar cuando tanto el ordenante como el pagador desarrollan una actividad empresarial (aut¢nomos inclu¡dos), los dos bancos interventores est n adheridos al esquema SEPA B2B y el pagador acepta voluntariamente que los cargos se le giren por este esquema. En cualquier otro caso, se aplicar  la domiciliaci¢n nuclear.

La domiciliaci¢n nuclear implica que el pagador puede ordenar la devoluci¢n dentro de las ocho semanas naturales desde la fecha de cargo.

La domiciliaci¢n nuclear ha de firmarla el pagador y ha de quedar en posesi¢n del ordenante. En el Estado, adem s, es conveniente que el banco pagador tenga tambi‚n una comunicaci¢n seg£n el formato estipulado en el folleto 50 de la AEB, mientras no se acabe de implantar el nuevo sistema.

Las ordenes de cargo no domiciliadas tienen un plazo de devoluci¢n de 13 meses.

Las domiciliaciones, nucleares y entre empresas, tienen una caducidad de 36 meses desde la £ltima orden de cargo y pueden ser revocades en cualquier moment por el pagador. En caso de cambio de banco o de cuenta corriente, no es necesario firmar otra domiciliaci¢n.

Los ficheros con los cargos se han de librar al banco entre 14 y 5 d¡as antes del vencimiento. Si s¢lo contienen cargos sucesivos (que no son el primero) se pueden librar hasta 2 d¡as antes y, si s¢lo contienen cargos entre empresas, 1 d¡a antes.

Tiene a su disposici¢n esta nueva domiciliaci¢n en la p gina web de SIMA sl. Los usuarios de la versi¢n profesional, adem s, la tienen tambi‚n en cada gesti¢n.

Restamos a la espera, desde el mayo del 2010, que se apruebe el esquema SEPA de importe fijo que, supuestamente, aportar  a los cargos peri¢dicos la doble seguridad de que el importe no estar  al libre albedr¡o del ordenante y de que el pagador no podr  ordenar la devoluci¢n.
23/10/2013