<<Index
Font: Cadena Ser

SAREB lloguersEl SAREB (o banc dolent), davant la ineficiŠncia de la seva gesti¢ despr‚s de tres mesos de funcionament es planteja oferir provisionalment en lloguer la seva cartera d'immobles, mentre no es reactivi el mercat de venda.

La seva cartera actual en lloguer ‚s d'uns 4.000 habitatges, 2.200 locals i 1.800 naus, oficines i d'altres.

La seva cartera en venda ‚s d'uns 55.700 habitatges i 185.000 metres quadrats d'oficines en tot l'Estat.

La intenci¢ no ‚s la de gestionar aquests lloguers directament sin¢ a trav‚s d'empreses que licitin per la concessi¢ de l'explotaci¢.

Dit d'una altra manera, qui vulgui portar la gesti¢ d'aquests lloguers haur… d'avan‡ar el capital estimat dels lloguers al SAREB i despr‚s fer-ne l'explotaci¢.

Per una banda, tot aix• comporta que pot haver en els pr•xims mesos una inundaci¢ d'ofertes de lloguers, tant d'habitatges com de locals, amb la repercussi¢ negativa sobre els preus dels lloguers que aix• tindr…. Per• hi ha encara l'esperan‡a que, amb el sistema de concessions que sembla que volen organitzar, si els que en porten la gesti¢ paguen un preu relativament elevat per endavant d'aquests lloguers, aleshores es veuran obligats a mantenir els preus alts dels lloguers per a no entrar en pŠrdues.

Tot dependr…, en resum, del marge que obtinguin els gestors dels lloguers.

SAREB alugueresO SAREB (ou banco malo), ante a ineficiˆncia da sua gestom despois de trˆs meses de funcionamento propom-se oferecer provisionalmente em aluguer a sua cartera de im¢veis, mentres nom se reactive o mercado de venda.

A sua cartera actual em aluguer ‚ dunas 4.000 vivendas, 2.200 locais e 1.800 naves, oficinas e outros.

A sua cartera em venda ‚ dunas 55.700 vivendas e 185.000 metros quadrados de oficinas em todo o Estado.

A inten‡om nom ‚ a de gerir estos alugueres directamente senom a trav‚s de empresas que licitem pela concessom da explota‡om.

Dito de outra manera, quem quera levar a gestom destos alugueres dever  avan‡ar o capital estimado dos alugueres ao SAREB e despois fazer a explota‡om.

Por umha parte, tudo isso comporta que pode haver nos pr¢ssimos meses umha inunda‡om de ofertas de alugueres, tanto de vivendas como de locais, cola repercussom negativa sobre os pre‡os dos alugueres que isso tendr . Mas h  ainda a esperan‡a que, co sistema de concessons que parece que querem organizar, se os que levam a gestom pagam um pre‡o relativamente elevado por adiantado destos alugueres, entom ver m-se obligados a manter os pre‡os altos dos alugueres para nom entrar em p‚rdidas.

Todo depender , em resumo, do margem que obtinham os gestores dos alugueres.

SAREB loguŠrsEth SAREB (o banc dolent), davant era inefici‚ncia dera seua gestion demp£s de tres mesi de foncionament se prepause aufrir provisionalament en loguŠr era seua cartera d'imm•bles, mentre non se reactive eth mercat de venda.

Era seua cartera actuala en loguŠr ei d'uns 4.000 abitatges, 2.200 locaus e 1.800 naus, oficines e d'auti.

Era seua cartera en venda ei d'uns 55.700 abitatges e 185.000 mŠtres quarradi d'oficines en tot er Estat.

Era intencion non ei era de gestionar aguesti loguŠrs directament mŠs a trauers d'emprŠses que liciten pera concession dera explotacion.

Dit d'ua auta manŠra, qui volgue portar era gestion d'aguesti loguŠrs aur… d'auan‡ar eth capital estimat des loguŠrs ath SAREB e demp£s hŠr-ne era explotacion.

Per ua banda, tot a‡• comporte que p•t auer en es pr•plŠus mesi ua inundacion d'aufertes de loguŠrs, autant d'abitatges coma de locaus, damb era repercussion negativa sos es prŠtz des loguŠrs qu'a‡• aur…. MŠs i a encara era esperan‡a que, damb eth sistŠma de concessions que semble que v•len organizar, se es que ne p•rten era gestion paguen un prŠtz relativament elevat per t… deuant d'aguesti loguŠrs, alavetz se veir…n obligadi a mantier es prŠtzi nauti des loguŠrs ent… non entrar en pŠrdes.

Tot depender…, en resumit, deth marge qu'obtinguen es gestors des loguŠrs.

SAREB alquileresEl SAREB (o banco malo), ante la ineficiencia de su gesti¢n despu‚s de tres meses de funcionamiento se plantea ofrecer provisionalmente en alquiler su cartera de inmuebles, mientras no se reactive el mercado de venta.

Su cartera actual en alquiler es de unas 4.000 viviendas, 2.200 locales y 1.800 naves, oficinas y otros.

Su cartera en venta es de unas 55.700 viviendas y 185.000 metros cuadrados de oficinas en todo el Estado.

La intenci¢n no es la de gestionar estos alquileres directamente sino a trav‚s de empresas que liciten por la concesi¢n de la explotaci¢n.

Dicho de otra manera, quien quiera llevar la gesti¢n de estos alquileres habr  de avanzar el capital estimado de los alquileres al SAREB y despu‚s hacer la explotaci¢n.

Por una parte, todo esto comporta que puede haber en los pr¢ximos meses una inundaci¢n de ofertas de alquileres, tanto de viviendas como de locales, con la repercusi¢n negativa sobre los precios de los alquileres que esto tendr . Pero hay todav¡a la esperanza que, con el sistema de concesiones que parece que quieren organizar, si los que llevan la gesti¢n pagan un precio relativamente elevado por adelantado de estos alquileres, entonces se ver n obligados a mantener los precios altos de los alquileres para no entrar en p‚rdidass.

Todo depender , en resumen, del margen que obtengan los gestores de los alquileres.
25/6/2013