<<Index

RŠgim especial del criteri de caixaDegut a les diverses consultes rebudes, referides a l'IVA de caixa i, en general, a la gesti¢ de l'IVA de les factures incobrades, hi ha diferents punts a tenir en compte sobre el tema.

La gesti¢, recaptaci¢ i deducci¢ de la retenci¢ sobre l'IRPF continua funcionant com fins ara; el c…lcul de resultats fiscals per a la declaraci¢ d'IRPF continua funcionant com fins ara, i els c…lculs de la prorrata i el volum de negoci (factures emeses dins d'un exercici) continua funcionant com fins ara.

MERITACIà PER DATA D'EXPEDICIà
CONDICIONS: TR·MITS: CONSEQšÔNCIES:

MERITACIà PER DATA DE COBRAMENT
CONDICIONS: TR·MITS: CONSEQšÔNCIES: RESUM:

EXEMPLES Factura per 1.000 euros m‚s 210 d'IVA emesa el 15/10/2014.

El propietari «a» est… acollit al rŠgim general i el «b» est… acollit al RECC.

Si la factura ‚s: Ambd¢s propietaris declararan 1.000 euros d'ingressos a l'IRPF del 2014, es dedu‹ran 210 euros retinguts a l'IRPF del 2014 i inclouran els 1.000 euros en el c…lcul de la prorrata del 2014. Aquests imports es minoraran en el trimestre i exercici que correspongui segons el moment en quŠ es produeixi l'anulúlaci¢ de la factura.

R‚gime especial do crit‚rio de caixaDebido a las diversas consultas recibidas, referidas al IVA de caja y, en general, a la gesti¢n del IVA de las facturas incobradas, hay diferentes puntos a tener en cuenta sobre el tema.

La gesti¢n, recaudaci¢n y deducci¢n de la retenci¢n sobre el IRPF contin£a funcionando como hasta ahora; el c lculo de resultados fiscales para la declaraci¢n de IRPF contin£a funcionando como hasta ahora, y los c lculos de la prorrata y el volumen de negocio (facturas emitidas dentro de un ejercicio) contin£a funcionando como hasta ahora.

DEVENGO POR FECHA DE EXPEDICIàN
CONDICIONES: TRµMITES: CONSECUENCIAS:

DEVENGO POR FECHA DE COBRO
CONDICIONES: TRµMITES: CONSECUENCIAS: RESUMEN:

EJEMPLOS Factura por 1.000 euros m s 210 de IVA emitida el 15/10/2014.

El propietario «a» est  acogido al r‚gimen general y el «b» est  acogido al RECC.

Si la factura es: Amb¢s propietarios declarar n 1.000 euros de ingresos en el IRPF del 2014, se deducir n 210 euros retenidos en el IRPF del 2014 y inclour n los 1.000 euros en el c lculo de la prorrata del 2014. Estos importes se minorar n en el trimestre y ejercicio que corresponda seg£n el momento en que se produzca la anulaci¢n de la factura.

Regim especiau deth critŠri de caixaDeuut as diuŠrses consultes arrecebudes, concernent er IVA de caisha e, en generau, ara gestion der IVA des factures incrubades, i a diferenti punts a tier en compde sus eth tŠma.

Era gestion, recaptacion e deduccion dera retencion sus er IRPF contunhe de foncionar coma enquia ara; eth calcul de resultats fiscaus entara declaracion d'IRPF contunhe de foncionar coma enquia ara, e es calculs dera prorrata e eth volum de neg•ci (factures emetudes laguens d'un exercici) contunhe de foncionar coma enquia ara.

MERITACION PER DATA D'EXPEDICION
CONDICIONS: TRAMITS: CONSEQšNCIES:

MERITACION PER DATA DE CRUBAMENT
CONDICIONS: TRAMITS: CONSEQšNCIES: RESUMIT:

EXEMPLES Factura per 1.000 Šuros mŠs 210 d'IVA emetuda eth 15/10/2014.

Eth proprietari «a» ei acuelhut ath regim generau e eth «b» ei acuelhut ath RECC.

Se era factura ei: Ambd£s proprietaris declarar…n 1.000 Šuros d'ingrŠssi ar IRPF deth 2014, se dedusiran 210 Šuros retengudi ar IRPF deth 2014 e includir…n es 1.000 Šuros en calcul dera prorrata deth 2014. Aguesti imp•rts se minoraran en trimŠstre e exercici que correspone segontes eth moment en qu‚ se produsisque era anullacion dera factura.

R‚gimen especial del criterio de cajaDebido a las diversas consultas recibidas, referidas al IVA de caja y, en general, a la gesti¢n del IVA de las facturas incobradas, hay diferentes puntos a tener en cuenta sobre el tema.

La gesti¢n, recaudaci¢n y deducci¢n de la retenci¢n sobre el IRPF contin£a funcionando como hasta ahora; el c lculo de resultados fiscales para la declaraci¢n de IRPF contin£a funcionando como hasta ahora, y los c lculos de la prorrata y el volumen de negocio (facturas emitidas dentro de un ejercicio) contin£a funcionando como hasta ahora.

DEVENGO POR FECHA DE EXPEDICIàN
CONDICIONES: TRµMITES: CONSECUENCIAS:

DEVENGO POR FECHA DE COBRO
CONDICIONES: TRµMITES: CONSECUENCIAS: RESUMEN:

EJEMPLOS Factura por 1.000 euros m s 210 de IVA emitida el 15/10/2014.

El propietario «a» est  acogido al r‚gimen general y el «b» est  acogido al RECC.

Si la factura es: Amb¢s propietarios declarar n 1.000 euros de ingresos en el IRPF del 2014, se deducir n 210 euros retenidos en el IRPF del 2014 y inclour n los 1.000 euros en el c lculo de la prorrata del 2014. Estos importes se minorar n en el trimestre y ejercicio que corresponda seg£n el momento en que se produzca la anulaci¢n de la factura.
15/4/2014