<<Index

IVA de caixaEn el Consell de Ministres del divendres 25 s'ha aprovat l'avantprojecte de llei que cont‚ l'anomenat IVA de caixa. Consisteix, b…sicament, en quŠ l'IVA de les factures emeses no merita fins que es cobra i el de les rebudes no es dedueix fins que es paga.

Entre les condicions que hauran de complir els que s'hi acolleixin, est… que hauran de mantenir el sistema un m¡nim de dos anys, que no hauran de mantenir deutes amb l'Administraci¢ i que s'hauran de registrar al nou rŠgim davant d'Hisenda. Tamb‚ hauran d'acceptar un major control sobre la facturaci¢ i, molt probablement, hauran de presentar el llibre registre en suport magnŠtic trimestralment (model 340).

Una de les caracter¡stiques que caldr… tenir en compte, per•, ‚s que aquesta modalitat d'ingr‚s de l'IVA afectar… els clients d'aquells subjectes passius que s'hi acolleixin perquŠ si el prove‹dor emet una factura de la que no ingressar… l'IVA fins que la cobri, el client no es podr… deduir aquest IVA fins que la pagui, independentment del rŠgim d'IVA en quŠ estigui.

Dit d'una altra manera, si un propietari s'acull al nou rŠgim, tindr… m‚s obligacions amb Hisenda, ingressar… nom‚s l'IVA que cobri i nom‚s es podr… deduir l'IVA quan el pagui al prove‹dor. Per l'altra banda, si un propietari no s'acull al nou rŠgim, tot seguir… com fins ara (ingressar… l'IVA quan emeti la factura, tot i que el recuperar… si hi ha sentŠncia judicial o passats 12 mesos no l'ha cobrada), excepte que les factures que rebi, emeses per un industrial que s¡ que estigui dins del nou rŠgim, no se'n podr… deduir l'IVA fins que pagui la factura.

Resta per saber com lligar… aquest nou rŠgim d'IVA amb les comunitats de propietaris el dia que els copropietaris empresaris es puguin deduir la part proporcional de l'IVA de les factures rebudes per la comunitat, tema que encara no s'ha generalitzat, malgrat les indicacions de la UE i les consultes vinculants presentades.

IVA de caixaNo Conselho de Ministros do vienres 25 aprovou-se o anteprojecto de lei que cont‚m o chamado IVA de caixa. Consiste, b sicamente, em que o IVA das facturas emitidas nom merita at‚ que se cobra e o das recibidas nom se deduze at‚ que se paga.

Entre as condi‡ons que dever  cumprir os que se acolham, est  que dever m manter o sistema um m¡nimo de dous anos, que nom dever m manter d‚vidas coa Administra‡om e que se dever m registrar ao novo regime ante Fazenda. Tamb‚m dever m aceptar um maior control sobre a factura‡om e, muito prob velmente, dever m apresentar o livro registro em suporte magnˆtico trimestralmente (modelo 340).

Umha das caracter¡sticas que ser  necess rio ter em conta, mas, ‚ que esta modalidade de ingresso do IVA afectar  os clientes de aquelhos subjetos passivos que se acolham porque se o proveedor emite umha factura da que nom ingressar  o IVA at‚ que a cobre, o cliente nom se poder  deduzir este IVA at‚ que a pague, independentemente do regime de IVA em que est‚.

Dito de outra manera, se um propriet rio se acolhe ao novo regime, ter  mais obliga‡ons com Fazenda, ingressar  s¢ o IVA que cobre e s¢ se poder  deduzir o IVA quando o pague ao proveedor. Pela outra parte, se um propriet rio nom se acolhe ao novo regime, tudo seguir  como at‚ agora (ingressar  o IVA quando emeta a factura, apesar que o recuperar  se h  sentˆncia judicial ou passados 12 meses nom a cobrou), excepto que as facturas que reciba, emitidas por um industrial que si que est‚ dentro do novo regime, nom se podr  deduzir o IVA at‚ que pague a factura.

Falta por saber como ligar  este novo regime de IVA coas comunidades de propriet rios o dia que os copropriet rios empresarios se podam deduzir a parte proporcional do IVA das facturas recebidas pela comunidade, tema que ainda nom se geralizou, apesar das indica‡ons da UE e as consultas vinculantes apresentadas.

IVA de caishaEn eth Conselh de Ministres deth divenres 25 s'a aprovat er avantprojŠcte de lei que cont‚ eth nomentat IVA de caisha. Consisteish, basicament, en qu'er IVA des factures emetudes non merita enquia que se crobe e eth des recebudes non se dedudeish enquia que se pague.

Entre es condicions qu'aur…n d'acomplir es que s'i acolheishen, est… qu'aur…n de mantier eth sistŠma un minim de dus ans, que non aur…n de mantier deutes damb era Administracion e que s'aur…n de registrar ath nau regim dauant d'IsŠnda. Tanben aur…n d'acceptar un major contrarotle sus era facturacion e, molt probablament, aur…n de presentar eth libre registre en sup•rt magnetic trimestralament (modŠu 340).

Ua des caracteristiques que caldr… auer en compde, mŠs, ei que aguesta modalitat d'ingrŠs der IVA afectar… es clients d'aguelhs subjŠctes passius que s'i acolheidhen pr'amor que se eth provedidor emŠt ua factura dera que non ingressar… er IVA enquia qu'era crobe, eth client non se podr… dedusir aguest IVA enquia qu'era pague, independentament deth regim d'IVA en que estongue.

Dit d'ua auta manŠra, se un proprietari s'aculh ath nau regim, aur… mŠs obligacions damb IsŠnda, ingressar… sonque er IVA que crobi e sonque se podr… dedusir er IVA quan eth pague ath provedidor. Pera auta banda, se un proprietari non s'aculh ath nau regim, tot seguir… com enquia ara (ingressar… er IVA quan emete era factura, tot e que eth recuperar… se i a sent‚ncia judiciau o passadi 12 mesi non era a crubada), excŠpte qu'es factures que recebe, emetudes per un industriau que •c que estongue laguens deth nau regim, non se'n podr… dedusir er IVA enquia que pague era factura.

Resta per saber com ligar… aguest nau regim d'IVA damb es comunitats de proprietaris eth j•rn qu'es coproprietaris empresaris se puguen dedusir era part proporcionala der IVA des factures recebudes pera comunitat, tŠma qu'encara no s'a generalizat, maugrat es indicacions dera UE e es consultes vinculantes presentades.

IVA de cajaEn el Consejo de Ministros del viernes 25 se ha aprobado el anteproyecto de ley que contiene el llamado IVA de caja. Consiste, b sicamente, en que el IVA de las facturas emitidas no merita hasta que se cobra y el de las recibidas no se deduce hasta que es paga.

Entre las condiciones que habr n de cumplir los que se acojan, est  que habr n de mantener el sistema un m¡nimo de dos a¤os, que no habr n de mantener deudas con la Administraci¢n y que se habr n de registrar en el nuevo r‚gimen delante de Hacienda. Tambi‚n habr n de aceptar un mayor control sobre la facturaci¢n y, muy probablemente, habr n de presentar el libro registro en soport magn‚tico trimestralmente (modelo 340).

Una de las caracter¡sticas que ser  necesario tener en cuenta, pero, es que esta modalidad de ingreso del IVA afectar  los clients de aquellos sujetos pasivos que se acojan porque si el proveedor emite una factura de la que no ingresar  el IVA hasta que la cobre, el cliente no se podr  deducir este IVA hasta que la pague, independientemente del r‚gimen de IVA en que est‚.

Dicho de otra manera, si un propietario se acoje al nuevo r‚gimen, tendr  m s obligaciones con Hacienda, ingresar  s¢lo el IVA que cobre i s¢lo se podr  deducir el IVA cuando lo pague al proveedor. Por el otro lado, si un propietario no se acoje al nuevo r‚gimen, todo seguir  como hasta ahora (ingresar  el IVA cuando emita la factura, a pesar que lo recuperar  si hay sentencia judicial o pasados 12 meses no la ha cobrado), excepto que las facturas que reciba, emitidas por un industrial que s¡ que est‚ dentro del nuevo r‚gimen, no se podr  deducir el IVA hasta que pague la factura.

Falta por saber como ligar  este nuevo r‚gimen de IVA con las comunidades de propietarios el d¡a que los copropietarios empresarios se puedan deducir la parte proporcional del IVA de las facturas recibidas por la comunidad, tema que todav¡a no se ha generalizado, a pesar de las indicaciones de la UE y las consultas vinculantes presentadas.
26/5/2013