MD5 check for /ASSIST/VNC12.GIF

c4044e3d42b60f8d990d5fb55986ed29 *VNC12.GIF