MD5 check for /ASSIST/VNC10.GIF

e402a489ea29b15e889b2288edf6c10a *VNC10.GIF