MD5 check for /ASSIST/VNC09.GIF

ace0513d085ac86bc2540b4893be5b2c *VNC09.GIF