MD5 check for /ASSIST/VNC06.gif

e210bb85c8dc6027d2005f05ffb891c6 *VNC06.gif