MD5 check for /ASSIST/VNC04.GIF

76d33c8f954cf10da3ee160a8357a8b9 *VNC04.GIF